Skip to main content

Full text of "Petri Artedi Sueci Genera piscium : in quibus systema totum ichthyologiae proponitur cum classibus, ordinibus, generum characteribus, specierum differentiis, observationibus plurimis : redactis speciebus 242 ad genera 52 : Ichthyologiae pars III."

See other formats


X j 
a 4, m 

r O w <^ V?i? 

<\ ^V* N «K^-, /y j 

V <^!K1*°*% ^O j5> • ^>- /, Vt" "■"■. *"W 1 ^ ~ 

■ ■ ' ..- : ■ ,-■■ -■».,-. -;::■ 

ifm- -.-„:■■■, "'giSV, ! ! <\ V ^ MSS^ <*-^ <<o IIHI 

-0-* „ ^ #>^ ^sy <=*=^ v> < c 
PETRI ARTEDI 


SUECI GENERA PISCIIJ 
I N Q^UIBUS 

SYSTEMA TOTUM ICHTHYOLOGIiE PROPONITUR 

C U M 

CLASSIBUS, ORDINIBUS, 

GENERUM CHARACTERIBUS, SPECIERUM DIFFERENTUS, 

OBSERVATIONIBUS PLURIMIS. 

REDACTIS 

Speckbus 242 ad Genera 52. ICHTHYOLOGI^ PARS III. EMENDAJA ET AUCTA A 

IOHANNE IULIO WALBAUM 

M. D. SOCIETATIS BEROLlNENSIS NATURi' CUTUOSORUM, ET SO- 
CIETATIS LITTERARIjE LUBECENSIS SODALI. CUM TABULA JENEA, 


«*e- jhtefk ^m <£4A> J~5xft GRYPESWALDI/E, 
IMPENSIS ANT, FERDIN, RoSE 1792, 


L E C T O R I. In praecedentibus theoriam artis dedit Author, 
in hac vero parte integram PRAXIN , ma- 
ximi operis infigne compendium* 

Quid in Scientia naturali absque generibus? nil 
certe nifi chaos. In ichthyologia Genera certa 
conftituta fuere nulla umquam , antequam Au- 
thor ea condidit , hinc ipfi depurgatam debe- 
mus fcientiam, datis enimGENEtUBUS facile 
dein per totum fcientiae ambitum paratur iter. 

X? t In In SPECiEBUS non minora praeftitit Beatus Au- 
thor, dum omnibus & fingulis veras & reales 
inpofuit Dijferenticts , ipfis nominibus fpecificis 
inclufas, ut absqu^ Defcriptionibus vel figuris 
ullis ad qusefitam fpeciem cito, &: tuto perve- 
irire liceat; quod ante cum praeftitit nullus in 
Hiftorianaturali, ultimus licet, in his, finis 
confiftat artis fyftematicse. 

Neveroulli obfcurus effet, communiter fub fin- 
gulafpecie OBSERVATIONEM , pr^efertim 
a numero radiorum ckc. petitam, adnexit, ut 
non intellec~to nomine, intelligeretur fpecies ex 
obfervatione» 

SYNONYMA paucaadpofuit; hincremifiLe6to- 
res ad ejus Sijno^ymiam , ubi nomina non de- 
ficiunt» 

Utere opere hocce incomparabili. 

C LINNAEUS. PRAE- PRAEFATIO 

EDITIONIS SECUNDAE, In tertia hnjus operi^parte Auctor, primum ichthyologiam, 
olim confufam, fecundum characleres in ordinem difpo- 
nens, genera non modo nova confHtuit, fed etiam fpecies, 
firiclim defcriptas, illis fuppofuit. VeAigia novae ylx hujus 
fecutus, generum fpecierumque , pofiea deteclorum , defcri- 
ptiones, e multis feriptoribus , fide dignis, operofe conqui- 
fitas, fimulque in epitomen redaclas addidi , ut ichthyologiae 
fiudiofi, qui numerofa bibliotheca carent, praefertim in itinere 
permare, pifces recentes vel vivos, illis oblatos, cijm defcri- 
ptionibus aliorum audorum conferre , genus ac fpeciem in 
fyfiemate naturae facile invenire, aut, fi abefl:, denuo rite de- 
fcribere atque apte ordinare queaht. Solum enim modo no- 
mina fpecifica & fynonyma diverfa variorum auclorum uni 
fpeciei, quandoque non convenienter fuppofita, ad cognitio- 
nern Speciei quserendae non fufficiunt, fed lecrorem dubium 
faepe in errorem inducunt, Imo vero defcriptiones quaedam 
minus acuratae, de pifcibus exficcatis, aut diverfo adfpeclus 
punclo de una eademque fpecie confeclae, indeque variantes, 
dubitationem interdum afferunt, Praeterea charaderes gene- 
rum multorum nimis longi vel nimis breves ambiguitatem quo- 
cuiepariunt; qui denuo itaque accurate determinandi funt, ut 

)( 3 ift in omnes fpecies unfns cujusque generis quadrent, Verum hoc 
eft multi labofis, quem nemo nifi peritiffimus atque excerci- 
tatiffimus quidam ichthyologus, cum magnam pifci.um colle- 
clionem poffidet, exantlare valet. Ego tantummodo hit con- 
geffi quafi materiam ad novum aedificium, quod pofleris ad 
exftruendum & perpoliendum relinquo. Defcriptiones per- 
breves plurimae Specierum, quas diligentiffimis Artedi ge- 
neribus fubjunxit ex Hifloria pifcium Wilhghbeji & Raji Sy- 
iwpji pifcinm extradae funt, praeter eas, e propria obferva- 
tione confcriptas, quae in quinta hujus operis parte & in Man- 
tifTaprima, huicannexa, exflant. Speciei pifcium poft obi- 
tum Artedi deteclas, ac mihi huc usque notas, partim in 
Additamento, partim pone finem libri fub novis generibus fe- 
cundum numerum radiorum pinnae dorfi vel ani appofui: re- 
liquas praeter opinionem' omiffas, aliasque poft impreffionenv 
hujus libri denuo evulgatas, in MantifTa II fuppleturus. Sy- 
Jiematis naturcv Linncsi editionem duodecimam potius allegavi, 
cum in ultima a clariffimo Gmelino reformata annotationes 
fubjunclae & nomina fpecifica iri multis locis mutata & aucfla 
funt. Errata typographica corrigere, a loco impreffionis lon- 
peremotus, nonpotui.. Praecipua illorum, in fme Iibri in- 
dicata, benevolus ledor, ut emendet aliaque defecla aut im- 
uerfecla loca reformet, modefie rogo. 

Lubecae die 20 Septembris 1791» ■< 

WALBAUM. CLAVIS CLAVIS ORDINUM. ►e o-i w fofieis 
cauda j bran- . 
per- I chiis < 
pen- j 
dicu- 1 
lari; 1 
pin- 
na- 
runi 
radiis r 

officu- 1 
latis, 1 
innnis ] inerinibus MALACOPTERYGII pungenti- ACANTHOPTERYGII II 
bus L offibus deftitutis BRANCHIOSTEGI — III Cartilagineis CHONDROPTERYGII IV _cauda horizontali — PLAGIURI — — V 

Mahcoptevygii fubdividi poflunt; in 

ct>. Pinna dorfi unica, in medio fere dorfi; genus i ad 6 

/3« Pinna unica , in medio fere dorfi & unica po- 

ftica dorfi adipofa ; — — 7 — 9 

«y. Pinna unica in extremo dorfi — — 10 — n 

$, Pinna unica pluribufve per totum dorfum ex- 

tenfis — — — ia — 17 

f, Pinna dorfi unica longa, vix a cauda diftin&a 18 — ip 

£, Pinna exigua unica in extremo dorfi vel nulla ao — ai 

Acanthopterygii funt vel 

M. Capite glabro — — — — 22 — 29 

/3. Capite afpero — — — — 3o — 31 DEFI- DEFINITTONES ORDINUM. 

MALACOPTERYGII pinnis gaudent, quarum radii ofTei quidetll 

funt, fed nullo modo pungentes. 
ACANTHOPTERYGII pinnis ofieis, quarum qmedam fpinofa;. 
BRANCHIOSTEGI pinnis ofleis gaudent , fed in branchiis , uti 

prxcedentes , nulla oflicula gerunt 
CHONDROPTERYGII radii pinnarum cartilaginei vix a nrembra- 

na diftin£H 5 cartilaginem quoque \yro offibus habent-; o? 
- plerumque iti inferna corporis parte, 
PLAGIURI cauda horizontalis. Pulmonibus refpirant & plerum- 

que fiftulam duplicem in capite gerunt. Vivipari funt. Ma- 
l res teftes & penem gerunt ; Feminac vulvam, ovaria, mammas, 

foetusque lacle alunt. s GENERA PISCIUM, 
I. MALACOPTERYGII. 


28 Sparus 


P a g- 35 


1 Syngnathus P a g. * 
29 Schena 


3$ 


2 Cobitis 


2 
30 Perca 


39 


3 Cyprinus 


■ 3 
3 1 Trachinus 


40 


4 Clupea 


6 
32 Trigla 


42 


5 Argentina 


8 
33 Scorpoena 


47 


6 Exocoetus 


8 
34 Cottus 


48 


7 Coregonus 


9 
35 Zeus 


49 


8 Osmerus 


.10 
36 Chaetodon 


51 


9 Salmo 


n 
37 Gafterofteus 


52 


10 Efox 

1 1 Echeneis ~ 

12 Coryphsena 

13 Ammodytes 

14 Pleuronecres 

15 Stromateus" 


14 
14 
15 

16 
16 
19 


III 


. BRANCHIOSTEGI. 

38 Baliftes 53 

39 Oftracion 54 

40 Cyclopterus 61 

41 Lophius tfa 


16 Gadus 


•9 


IV 


. CHONDROPT 


ERYGII. 


17 Anarhichas 


23 
42 Petromyzon 


6*4 


18 Munena 


23 
43 Acipenfer 


65 


19 Ophidion 


25 
44 Squalus 


66 


20 Anableps 


25 
45 R'-"ja 


70 


ai Gymnotus 


25 


V 


PLAGIURI. 
II. ACANTHOPTERYGII, 


46 Phyfcter 


74 


22 Blennius 


. 26 
47 Delphinus 


T> 


23 Gobius 


28 
48 B-Isena 


76 


2,4 Xiphias 


29 
49 Monodon 


7? 


25 Scomber 


30 
50 Catodon 


78 


26 Mugil 


3*j 


51 Trichccus 


19 


27 Labrus 


33! 


52 Siren 


8t 


Pagin*', hic indicatx, 


in margine ad textum aucloris appo- 


fitae funt. 
GENERA 
GENERA PISCIUM =3w£= O R D O I. 

MALACOPTERYGII. /. STNGNATBUS. 

Opercula Branchiarum ex unica tenui lamella ofTea 
utrinque conftantia, 

Memhrana Branchioflega 

Caput oblongum, cathetoplateum: Maxillte a lateri- 

bus claufe & OS in extremitate roftri tantummodo 

apertum. 

Corpus longumck admodum gracile, ambitu plerumque 

angulato , interdum fubrotundo : jam tetrapterygium, 

jam monopterygium (*). 

SPE- 

Additamentum. 
(*) Chara&er generis Syngnathi. 

Ltnnjei : Roftrum fubcylindrieum; ore operculato, 

maxilla, infeiiore: Apertura branchiarum operculis clauiis; 

Artcdi Gtnera. A nucha % Malacopterygiu Syngnathus. 

S P E C I E S, 
i . SYNGN ATHUS corpore quadrangulo , pimia caudce ca» 
rens, Art, Syn. i. (a) 
Hippocampus Au6torum. 2 ^ SYN» 

Additamentum. 
nucha . foramine fpirans: Corpus cataphraclum : Pinnae ven- 
trales nullas, S. N. 416. 1 

Gronovii: Corpus oblongum, gracilc, teres, angula- 
tum, incifuris quafi inflruclum, cataphraclum , poft anum 
terragonum, Caput oblongum, inerme, antrorfum produ- 
clum, in cylindrum feu tubum, in cujus extremitate maxillze 
et os. Aperturae branchiarum exigua hiatu in fummis iateri- 
bus prope operculorum articulum fummum patent, Mem- 
brana branchiofrega fub operculis latitans olliculis inftrucla. 
Pinnae III. vel I.: In dorfo femper unica: . ventrales nullae, 
analis nulla , pe&orales et caudalis quandoque deficiunt. 
Zoaph p. 43. 

Brunnichii: Branchiap incompletsej Pinnae membrana- 
cese, radiis x>ffeis fulcitse, ventrales nullje, corpus cataphra- 
Olum, articulatum: Roflrum fubcylindricum, opcrculatum, 
Zoal, Fundam. p. 130» 

Pennanti: Roflrum longum, tubulofum: Apertura 
branchiarum nulla: Spiraculum m parte pofieriore capitis; 
Pinnas ventrales nullx : corpus catapharaclum. Br, Zool, III* 
138« (Ophidion cataphradla caret.) - 

Forsteri: Viviparus, Pinnae ventrales O. Corpus arti- 
cnlatum, polygonum. Rofirum cylindricum, maxilla infe- 
riore fuperani claudente, apertura minima opercula claufam. 
Enchirid. h. to K gi. * * * * (a) i, Syngnathus Hippocampus , pinna caudae qua- 
drangulae nnlJa; corpore feptem angulato, tuberculato, L* 
S.N. 417. D.20. P. 18. V. 0.A.4.C0. 

Syngnathus Hippocampns , pinna caudas quadrangulas 
nulla ; corpore feptem angulato, tuberculato, cirrofb, Brmu 
fiich, ichtlu p. 1 0, D. 20, P, 20, V. o. A, 4, C« o, 

Cor- Malacopterygii. Syngnathus. 3 

2» SYNGNATHUS teres; pinnis pe&oralibus caudceque ca- 
rens. Art. Syn. 2. fpec. i. (b) 

Acus lumbrkiformis , feu Ophidion lumbriciforme. Ray 
Syn. p. 47. 

A 2 3. SYN- 

( 
Additamentum. 

Corpus cataphractum, e flavo viridefcens, albo puncla- 
tum. Capiit furfum mobile, roftro tubulofo, \xv\, apice 
operculari maxillae inferioris loco inflrumentum, infra oblique 
cingitur fpinis 6, Tuberculi 2, fupra oeulis et unicus inter eos, 
cirris inftructi: pone Ros 3 alii in fronte transverfim pofiti 
cirrofi: dein 4 verticis in quadrangulum politi. Nucha brevi- 
ter carinata. Dorfum fupra tuberculis cirrofis utrinque muri- 
catum, medio deprelfum. In corpore antico tuberculorum 
feries 6 longitudinales. Tuberculi lineis elevatis transverfis 
corpus cingentibus inter ^e cohxrent. Abdomen ventricofum, 
carina quinqueloba prominens, Corpus aiitice feptemangu- 
lare. Pone pinnam dorfaJem quadrangulare, muricatum tu- 
berculorum feriebus 4, deinceps duabus tantum dorfalibusj 
qure in cauda apterygia fenfim evanefcunt. P. D, limbo nigro 
margine flavefcente piela. P, A. pone anum. 

Syngnathus Hippocampus corpore tuberculofo. Das 
Seepferdchen. Bloch N. A. F, I. 6 4 tab. 109. fig, 3. B. 2. 
D, 20. P. 17. A. 4. 

(b) 2. Syngnathus, Ophidium, pinnis caudas, ani, pe- 
dloralibusquenullis; corpore tereti. L. S. N. 417. 

Syngnathus Qphidion corpore tereti. Die Meerfchtange. 
Bloch N. F. D. III. 115. tab. 9 1 . flg. 3. B. 2, D. 34. 

The little Pipe. Pennant br. zool. III, 141, tab, 23, n.62. 

V A R 1 E T A S. 

u. Syngnathus, Chorda, corpore lineari longiflimo, 
pinnis tantum pecloralibus praedito, W. 

Solenoftemus lumbriciformis noflras, tenuiflimus, lon- 
gifllmus praster pinnulas brancliiales oculo armato detegendas* 
reliquis caret omnino. Kleinii Miss. 4,p, 27, tab. 5. fig. 5. 4 MalacopterygiL Syngnathus. 

%. SYNGN ATHUS corpove medio heptagono, caudapinna» 
ta. Art. Syn. 2. fpec. 2» (c) 
Acus Arifloteiis fpecies altera, major. Wilt.p. 159» 
Corpus ab ano ad finem pinnae dorfalis hexagonum, 
Cauda longior quam ipfum corpus, quadrata. 

4. S YNGNATHUS corpore medio hexagono , cauda pinna^ 
nata. Art, fjn. i.fpec. 3. (d) 

Acns Additamentum. 

(c) 3. Syngnathus, Acus, pinnis cauds, ani, peclo» 
ralibusque radiaris; corpore feptemangulato. L. S„ N. 416, - 

Syngnathus, Acus, corpore heptagono; cauda pinnata* 
Die Trompete t Bloch N. F+ D. III. 113* tab. 91» fig. a- 
Br. 2. D. 36. P. 14. A. 6. C. 10/ 

Truncus heptagonus 20, cauda hexagona 43 fcutelli^ 
ftriatis, veftitus, fafciis fpadiceis flavisque alternis ornatur» 
Anus capiti proprior & pinnx dorfali oppofitus. 

En middelmaadig flor Soe- NaaL Stroem fundmor 1. 
312 n. 3. D. 38* P* 10. C. i© f 

Caput crafii-ufcuhim, ionge roflrarum. Corpus ad 15 
uncias elongatum & vix femi pollicari craflitie. Truneas a ca- 
pite ad anutn heptagonus, angulo fub abdomine obtufiore, Ja- 
mellis 38.- compofitum: dehinensque finem pinnae dorfalis r he- 
xagouum atque in extremitate eaudae tetragonum. Uhima? 
hx partes 9. uncias longar 45. lamellis obteguntur. Color 
corporis nigricaiiSj fub abdomine et hie atque illic in lameilis 
trunei albefcit. 

Thefhorter Pipe* Pennant br. %ool. III. 140. tab. 23» 

(d) 4. Syngnathus, Tijphle, pinnis caudae, ani, pedo- 
lisque radiatis; corpore fexangulato. L. S. N. 41 6. 

En liden guulfarvet Soe- Naal, five parva flavefcens acus 
marina, Stroem fundm. /.313. n. 4. D. 34. P. 13. V. C. 1 o. 

Corpus io. uncias longum ha-bitu externo fimile fpeciei 
antecedenti, [ed in ined-io parum erallius & in parte poilica 
angufiius. Pars anterior trunci feptcmangularis, ig Jamei- 
lis veflita, fed pars poflerior, tjuae in initio fexangularis & 

pone Malacopteryglu Syngnathus. 5 

Acus Ariftotelis , feu Acas fecunda fpecies. Willugh. p. 158. 
Ray p. 46. 

A 3 Larni- 

Additamentum. 
pone tantum quadrangularis eft, 37 lamellas continer. Pneter 
pinnas peclorales, dorfalem & analem priori fpeciei fimiles, 
adhuc etiam prope anum habet, adeo fubtilem, ut radii ejus 
11011 adfpiciantur, 

Syngnathus, Thyphle, corpore hexagono , anoque pin- 
nato. Die Meerfchlange. Bloch N. F. D. III, 1 12. tab. 91, 
%. 1. Btv 2. D. ijji P. 1 2. A, 5. C. 1 o. 

Rofirum tenue, eompreflum, Oculi parvi. Pupillae 
nigrar. Irisfiava. Truncus hexagonus 18 fcutella habet. Cauda 
tetragona 36 artieulis totidemque fcutellis conftat. Anus capiti 
proprior. Corpus flavum fufco marmoratum. Pinnae cinereae. 

5. Syngnathus biacukatus, corpore tetragano; aculeis 
duobus ad caput. Die Stoschehadel, Bloch N.-A. F. I. 10. 
tab. 1 2 » . fig. i,2. Br, 2. D. 34. P. 11 , A. 4, C. 

Roflrum longum, compreflum. Ocnli parvi. Pupilla 
nigra. Iris flava. Aculeus recurvus fuper utrumque oculum. 
Truncus ad initium brevi fpatio trigonus, ad initium caudae 
liexagonus, in parte reliqua maxima tetragonus. Scutella 17 
truncum et 45 caudam obtegunt, Truncus ad abdomen latior 
quam in dorfo. Latera fpadicea; abdomen flavum fpadiceo 
maculatum. Pinnae funt tenues & flavefcentes. Habitat in 
India orientali. 

Syngnathus, tetragonus, pinna caudse nnlla; corpore 
quadrangulato; cauda antice hexagona, poflice tetragona; 
apice tereti. GmeVmi L. S. N. reform, 1453. ^* Societ. 
phi/fogr. Lund. I. 4. p, 301. tab. 4, fig, 1. 1. D, 40. P, 
14. A. 6. 

6. Syngnathus, pelagicus t ])mnis peciofa]ibus caudxque 
radiatis, ani nulla; corpore feptemangulato, L, S. N. 416. 

Syngnathus, pehgicus, corpore medip heptagono; pin- 
na dorii anum verfus, Osbeck itin. 401. D. 31, P. 14, V. o, 
A. .0. C, 10. 

Corpns 6 MalacopterygiL Syngnathus. 

Laminae eruftaceoe aCapite ad anum 1 8- ab ano ad cau- 
dam 35, vel ut fcribit Will. ultra anum in 34 vel 35. 

Pinna 

Admtamentum. 

Corpus pinnae anferinae craflitie & fpithamea Iongitudine^ 
a capite ad anum heptagonum, i&annulis obteclum, dehinc 
tetragonum 32 annulis veftituui. Pinnac ventrales et ani defi- 
ciunt, P. C. flabelliformes. 

Syngnathus, marinus. Hajfelquijl itiner. 446. D. 36*» 
P. 10. V. o. A. o. C. 6. 

Corpus usque piunae dorfalis finem heptagonum, dehinc 
ad initium pinnae caudac tetragonum, fenfim attenuatum, lon- 
gitudine pedali & circa medium digiti minoris craflitie. CapuE 
comprefTum, gibbofum, Roftrum fubcylindraceum fupra 
angulatum, pollicari longitudine. Tuberculum ferrugineum 
ante oculos. Tuberculum in guia fpinofum ad pofieriora tan- 
tum flexile. Oculi fummi., protuberantes. Iris fufca. Pu- 
pilla nigra. Opercula rotundata. Aperturae br. nulJae. Bran- 
chiae membrana peJlucida connatae. P. D, fupra a.num inci- 
piens, capiti quam caudae proprior. P, P, minimae fubinferac* 
P. C. rotundata. P. V. & A, nulJae. Corpus totum ornatur, 
firiis elevatis, transverfis, inaequaJibus, congeflis in areolas, 
quae intervalla angufta , glabra inter fe relinquunt. CoJor: 
Khombi margine albicantes, area fufci, nitentes in dorfo & 
dimidio laterum fuperiori , intervaJIa areolarum ffriatarum oc- 
cupant. In inferioris autem laterum dimidii intervallis ma- 
culae fufcae transverfae confpiciuntur. Abdomen albidum ina* 
culis usque anum & areolis , ut dorfum variegatur. 

Sygnathus, pelagiciif, corpore heptagono, lineis trans- 
verfalibus braneis. Der Corallenfauger. Bloch N. A, F , I, 1, 
tab, 109. fig. 4. Br. 1. D. 26. P. 14. A. 4. C. 7. 

7. Syngnathus, Sibbaldi, corpore hexagono, cauda 
apinni. IV. 

The longer Pipe. Pennant br, zool III. 138« tab, 23, 
n, 6 1 , V* 40, P. 1 2, A. 4. C. o, 

Corpus Malacopterygiu Syngmthus. 7 

Pinna dorfi officulorum 36°. Pe&orales 13 vel 14. pag, au 
Cauda io» 

* Nume- 

Additamentum. 

Corpus longitudine fesquipedis et pinnas cygncas crafiitic 
Iiexagonum usque ad finem pinnsc dorfalis, dehinc tetragontim 
fenfimque attenuatum usque finem acuminatum apinnein, in 
abdomine ieviter carinato Jinea obfcura longitudinali notatum. 
Cruflis numerofis angulatis, radiatis e ventro veftitur. P, P, 
angufta et tenuis capiti quam caudx propior, Anus 7 uncias 
ab ore remotus, P. P. 12. & P. A. 4. radiis inftructa, Color 
generalis obfure olivaceus lineis multis cxrulefcentibus transver- 
iis usque anum diftinchis : pars corporis pofterior fpadiceo 
maculatus. 

Acus noftras cauda ferpentina» Slbbaldi Scotia ilhijlr, II* 
24, tab. 19. 

Species adhnc dubic?. 

g, Syngnathus, Cilo, corpore hexagono \ capite ela- 
to ; cauda appini. W. 

Solenortemus Indias orientalis, corpore fexangulari; cra- 
nio elato et acuto; corio flavcfcente, ex quadratulis fimplici- 
bus compofito; ad branchias pinnatus; tertia in medio fere 
dorfo pinna unciali, quarta brevi, il!i oppofita in ventre feffili; 
cauda in acutum terminante. Kleinii Miff. IV. 25. tab. 4. fig. i* 

9, Syngnathus 5 maximus, corpore oclogono, mo- 
nopterygio. W* 

Enfiov Soee- Naal af guuhgiig Farve. Siroem Saenim. 
I. 322. n. 2. D. 37. P. o. V. o, C. o, 

Corpususque anum oclogonum & 29 lamellis praeditnmj 
dehinc pentagonum, fenfim anguftatum, monopterygium, 
longitudine 21 unciarum, & in medio pollicis latitudine. Ca- 
put anguftum, Roftrum modice longum, P, P. A. & C. ab- 
funt. Syngnatho Ophidio affinis efl. An ejus varietas? 

10. Syngnathus, ceequorenS) pinna caudx radiataj 
pecloralibus anique nuilis. L. S, N. 417. D. 30. P; o, V. 0. 
A. o, C. 5. 

11. Syn- 8 Malacoptervjgil Syngnathus. \ 

* Numerus incifurarum feu crenarum traasverfarum, ir* 
hoc genere, omnino actendendus eft, 

//. CO- 

Additamentum. 
ii. Syngnathus, barbarus, pinna candae anique nul- 
lis; corpore fexangulato. L. S. N. 417, D. 43, P, 22. V. o. 
A. o, C. o. 

12. Syngnathus, fquarrofus, vertice gibberofo; cor- 
pore hexagono, aculeis fingularibus reverfis ad angnlos fcitfella- 
rum prominentibus. W. 

Acus marina Amboinenfis uudique fpinofa. Fr t Ruyfch 
thef. anim. tab. 2. fig. 2. 

13. Syngnathus, acuteatus, roftro praelongo, cor- 
pofe angulato, aculeis fingularibus declinatis ad angelos fcutel- 
larum trunci , cauda tereti apinni. IV» 

Solenollemus indicus producliore roftro; copore quadra- 
tulis denticulatis aspero, ad branchias pinnatus, caeterum apen- 
nis. Kleinii M. IV. 26. tab. 4. fig. 2. 

14. Syngnathus, argenteus Osbeckii itiii. 396. D. 46*. 
P. 14. V. h A. 12. C. 14. 

Caput acuminatum, longitudine pollicis. Maxilla infe- 
ra longior. Dentes acuti una ferie, quorum tres majores in ma- 
xillse fuperae parte anteriore infunt. Oculi magni, Corpus 
anguftum digiti craflitie. Squamae parvse. P, D. a capite ad 
eaudam extenfa, P. P. capiti approximatae. Pinna ventralis ex 
unico ofliculo fub ventre prope pectus fito conftat. P. A. fpa- 
tio 1 \ unciae ab extremitate caudae remotac, P. C. integra. 

15. Syngnathus, Perifcelis, corpore fubtereti trans- 
verfim lineato ; abdomine angulato; cauda pinnata. W. 

Solenoftemus badii coloris, albis iineis transverfalibus, 
ventrebrevi, feflili, triangulari; pofteriore partetereti; prae- 
ter pinnas laterales, ad anum, ubi definit venter, imitamen- 
tum pinnulae, diametraliter fere oppofitum initio pinnae dor- 
falis, fatis longae & elevatae ac albo & fufco piclae: caudae pin- 
112 fimili modo variegata. Batavis Koufebandje , Germanis Ho~ 
fenband vel Strwnpfband. Kleinii Mijf. IV. 27. Tab. 6. fig, 1. 

16. Syn- Makcopteri/giL ' Cohitis. 9 

/7. COBITIS. 

Membrana Branchioflega. ♦ . . . » 
Caput & Corpus cathetoplatea. 

Pinna dorfi & Ventrales eadem a roftro diftantia fitae, 
' Cirri ad 0/. Corpus maculofum. (*) 
____ i. CO- 

Additamentum. 

16. Syngnathus, Furcilla corpore tereti ; pinna cau- 
dac bifurca. W. 

Solenoflemus 4 pinnis praeter caudam falcatam ; ad 
.branchias duabus, tertia triangulari 111 dorfo, quarta pofl anum, 
Weinii Milf. IV. 26. tab. 4. fig. 4. 

17. Syngnathus, futiformu, corpore fuperne fafciato, 
quinquepinni , cauda tereti bifurca. W* 

Solenofiemus brevis, corpore ventricofo; capite cau- 
daque falcatis gracilibus, quinque pinnis donatus: duabus 
branchialibus, tertia dorfali intermedia , quartam & quintam 
ventralium ante & pone foramen excretorium. Kleinii Mijf. 
IV. 26. tab. 4. fig. 5. 

1$. Syngnathus Infator Stabbern Vlde ejtis Phtffiett- 
lifche Belujligung und microfcopifche Wahmehmungen. Niirn- 
berg 1771. in 8. 

(*) Character generis Cobitidis. .• 
Linn^i, Oculi in fuprema capitis parte. Membrana 
branchialis radiis 4 — 6. Opercula inferne claufa: Corpus 
fere sequale five Cauda verfus pinnam ani minus anguflata, L. 
S, N. 499. 

Gronovii. Corpus cathetoplateum, oblongum, teres, 
alepidotum. Linea lateralis~vix confpicua in mediis lateribus, 
recla, integerrima ab operculo ad caudam. Anus cauda; pro- 
pior. Dorfum reclum, abdomini fubparalelum. Caput cathe- 
toplateum, parvum, inerme, alepidotum, plerumque fupra & 
infra oculos exigua fpina erecfla auctum. Opercula branchiarum 
fubtus claufa , in lateribus patula. Os in apice capitis, plerum- 
que cirris irifiruclum. Membrana branchiofiega ab integumen- 
tis capitis communibus obtecla, oiriculis utrinque fuffulta tri- 
Artzdi Genera. B bus. io Malacopterygii. Cobith. 

1. COBITIS acuho bifurco infra utrumque ocutum. Art, Syril 

Cobitir Barbatula acuteata. JVilt.p. 265. Ray.p. 124» 
. Cirri fex ad os. 

2. COBITIS tota glabra maculofa, corpore fibttreti , Art, 
Syn, 2. (b) 

Cobu 

Additamentum> 
bus. Pinnas inermes feptem ; dorfalis in medio dorfo, ventra» 
libus plerumcjue oppofita. Zoophyl. p. 56» 

Brunnichii. Caput roftratum, maxillas imperfbrata?. 
Pinna dorfi unica. Opercula frsenata. Oculi verticales promi- 
nuli Zool.fundament. 140. 

Pennanti: Oculi in fuperiore parte eapitis. Apertura 
branchiarum inferne claula. Cirri varii in extremitate mandi- 
bula fuperioris. Corpus asquali plqrumque craffitie. Br. Z00L 
III. 282. 

Blochii: Oculi prominuli. Corpus anguilaeforme. N, 
F. D. 1. Th. 215. 

Scopoli : Corpus alepidotum, teres. Linea lateralis, ob- 
foleta. Opercuia branchialia femiclaufa. Membr2na branchio- 
ftega ofliculis 3. Pinna; inermes; dorfali unica. Anus inferior. 
lntroduBio ad hift. natur. 450. 

% % # 

(a) 1. Gobitis, Tania, cirris 6, fpina fuboculari. L* 

S, N. 499. 

Cobitis, Tcenla, aculeo bifurco ad utnimqne lattis capi- 
tis. Der Steinpitzger. Bloch N. F. D, I. 221. tab. 31, fig, 2. 
Br, 3. D. 1 o. P. 1 1 . V. 7. A. 9. C. 1 7. 

Cirri 2. ad labium fuperius & 4. ad labium inferius. 

(b) 2. Cobitis Barbatula, cirris 6; capite inermi, com- 
prefTo. L. S. N. 499. 

Cobitis, Barbatuta, eapite inermi, cirris 6 ad os. Die 
Smerh Btoch N F. D, I. 224. tab. 3 1. fig. 3, Br, 3. D. o. D. 
10, V. 9. A. 8.C. 17. 

The beardet Loche. Pennant, br.zool. III. 282. tab. 58* 
n. 142. D. 8- P* II» V. 7, A. 6. C. 17« 

Cirri Matacopterygii. Cobitis. n 

Cobitis fluviatitis, Barbatuta. Witt.p. 265, Ray p. 124» 
Iris lutea. 

Pinnae dorfales ofliculorum 8» Pe&orales 12, Ventra- 
les 7. Ani 6. 
3. COBITIS coerutefcens ; tineis utrinque quinque tiigris lon* 
gitudinalibus. Art. Syn. 3. (c) 

B 2 Mif. 

Additamentum. 

Cirri 4. ad labium iuperius & unum ad utrumque angu- 
lum oris. 

(c) 3. Cobitis, fqffilisy cirrisocto; fpina fuperoculari. 
L.S.N.^oo.Mif.Ad.FrA. 76. D. 6. P. 11. V.6. A.6.C.1?, 

Gobitis, fqffilis, cirris 10 ad os, Der Schlampitzger. 
Bloch N. F. D. I. 21 6, tab, 31. fig. 1» Br. 4. D.j. P, 1 u 
V. 8- A.8.C. 14. 

4. Cobitis, Anabteps\ Vide in fequentibus genus Ana- 
blepis Artedi. 

5. Cobitis, heteroctita, capite imberbi; pinna dorfali 
analique, albo punctata , caudali nigra fufciata. Mudfifh. D. 
Gardeni. L. S. N. 500. Br. 5. D. 1 2. P. 1 6. V. 6. A. 1 o. L. 2 $,, 

Corpus teriufculuni, palmare, fquamis, magnis, laevibus. 
Caput pianiufculum , fquamofum. Labia denticulata. Abdo- 
meu flafefcens. P. D, pone sequilibrium & analis oppofita ni- 
gricantes, irroratae puuclis hyalinis. P. C. rotundata , maculis 
albis & fafciis nigris ; margine diaphano, Genus uondum fa- 
fis certum. Habitat in Caroiina. Mudfifh. D. Garden. 

6. Cobitis, faponica. Iapanfe Meirfchlang. Hoattuyn. 
in Act. Harkm XX. D. 12. P. 1 1. V. 8. A, 9. C 29. 

Corpus fere teres & pingue, Caput deprenSiin imberbe, 
Dentes acuti in utraque maxilla. Branchias non claufse, Lon- 
gitudo 5 unicarum. 

Species adhuc dubiae. 

7. Cobitis, macrolepidota , albo fafciata. W. 
Fellow bellied. Cobter. Schoepfii m Schriften bert. gefellfch. 

n.fr, VIII. 171» Br. 5, D. 10. ad 14. P. 1 6. V. 6f. A, 1 o. C. 24. 

Corpus iz MalacopterygiL Cobitls. 

Mifgum feu Fifgurn, pifcis Lampetrijormis , Norimbergae 
& Ratisbona. Will p. 1 1 8. Ray. p. 70. 
...Cirri 10 vel plures ad os. 
Pinnx dorfales ofliculorum 7. Peclorales 11. Ventra- 
les 5. Ani 7, 
/. Muftela foffilis Gefneri & aliorum. 

m. cr- 

Additamentum. 

Corpus oblongum, trium circiter unciarum longitudine. 
Caput & frons plana, macrolepidota. Os latum, denticulis ar- 
matum. Opercula fquamofa, integra. Dorfum usque piri- 
nam planiufculum, pone illam carinatum. Squamie dorfi ma- 
gnae, abdominis parvx. V. D. oppoiita pinnx ani. P. V. ano 
vicinse. P. C. rotundata. Color dorfi fubniger in viridem mi- 
grans; abdominis albidus. P. D. & A. & C. albo punclas ni- 
gricant. In quibusdam gula, extremitates pinnarum ventra- 
lium et ani flavent. Faiciae albze tenues, nitentes, 10 ad 14 
a dorfo ad ventrem transverfim incurrurit. Habitat in America 
feptentrionali. 

Varietas. 

ce+ The Kiltjifh. Schcepfii 1. c. pag. 172. 

Pifcis hic priori in plurimis partibus perfimilis & eodem 
numero radiorum pinnarum praeditus eft, DifFert tantum irt 
fequentibus: Squamaefere rhomboideae funt quales prior non 
habet. Color dorfi e einereo viridatur. Abdomen magis al- 
bet. Pinuas corpori concolores maculis carent. Fafcia: albae 
prioris pifcis in hoc vix aut omnino non confpiciuntur , et faepe 
foco illarum puncla nonnulla adfunt. Longitudo 2 ad 4 un- 
cias & quandoque plus expiet. Habitat ibidem tam in aquis 
dulcibus, quamfalfis. 

g. Cobitis, majalis , nigro 111 longitudinem et ad cau- 
dam transverfim lineatus. IV. 

The Mayjifh. Schcepfi. I. c. p, 173. Br. £. D. 14, P. 1 $, 
V. 6, A, 9. ad 11. C 20. ad 24. 

Corpus oblongum, dorfo planiufculo, faturate viridi 6t 
abdomine albo, Caput declive,. planiufculum majoribus fqua- 

mis Malacopterygii. Cyprinus. 13 

III. -CTPRLNUS. 

Membrana Branchiofiega tria utrinque oflicula continet. 

Os totum glabrum, fed in faucibus inferius offa duo Pag. 3. 

ferrata & dura pro dentibus, quibus fuperne unicum 

OS ovale feu mollius refpondet. Vefica aerea, in me- 

dio, -filo quafi conftridta. (*) 

B 3 MaxiU 

Additamentum. 
mis techim, in lateribns planum. Os denticnlis armatum. La- 
bium fuperius mobile, P. D. oppofita pinnas ani. P, C. integra. 
Linea nigra recla a fuperiore angulo aperturas branchialis orta 
verfus caudam excurrit. Altera infra priorem^>oft pinnas pe- 
«florales incipiens alias recla, alias curva pergit ad caudam, & 
priori fenfim appropinquans eodem loco definit. Inter extre- 
mitates harUm linearum & pinnam caudse duo breves lineae ni- 
grae, transverfariae in vivo pifce apparent, quaepoftmortem eva- 
nefcunt. Longitudo 6 ad g unciaruiru Habitat in fluviis Ame- 
ricas feptemtrionalis. 

(*J CharatJer generif cyprinh 
Linnjei: Caput ore edentulo: Os nafale bifulcum* 
Membrana branchialis radiis 3. Corpus laeve, albens, Pinna£ 
ventralis faepe novemradiatae. £, iv*". 525, 

Gronovii : Corpus cathetoplateum, fquamis plernmque 
amplis fplendidis, imbricato ordine obtedum, Dorfum capite 
elevatius. Linea Iateralis Jntegerrima , ab operculis ad candam 
usque extenfa, concavo ductu procedens, irt medio ad abdo- 
men propius accedens. Caput alepidotum, cathetopIateum y 
inerme. Os in aplce capitis edentulum. Cirri quandoque ad 
os. Opercula nuda, ofTea. Dentes tantum ad fauces. Mein- 
brana branchioflega fub opereulis complicata, expaniilis, offi- 
culis inHruda 3. Pinnx plerumque 7 inermes, quandoque 
modo 6 vel et g. in dorfo unica haud magna, in medio dorfa 
iita, raro deficiens, rariflime bina:; ventrales in imo ven- 
tre, plerumque pinnae dorfaii oppoiitae, raro ea remotiores. 
Zooph. 103. 

Pen- 14 Malacopterygii. Cyprinus. 

Maxillis ejusdemfere longitudinis velfuperiore in quibusdam 
tantillum longiore t 

1. CYPRINUS iride, pinnis ventris ac aniplerumque rubenti~ 
bus. Art.Syn. i o. fpec. 10, (a) 

Mort Svecis. Roche Anglis. 
Pinna ani ofliculorum 12. Vertebras 44. 

2, CYPRINUS iride, pinnis omrivbus, caudaque rubris. Arf. 
Spec. g.(b) 

Sarv vel Sarf Svecis. Rotqug Argentoratenfbus^ 
Dorfum totum convexum. 
Pinna ani officulorum 14. vertebrae 37. 

3. CY- 

Additamentum. 

Pennanti : Os edentulum. Membrana branchialis 
triradiata. Pinna dorfalis unica. Br, Zool. p. 353, 

Scopoli: Osedentatnm; at fauces dendatae. Membrana 
VrancH. ofTiculis 3. Pinnas inermes 6- g. Introd.hif.nat.44g. 

Leskii :,Corpus ovato- oblongum. Dentes in officulo 
arcuato pone branchias ; in palato officulum icabrum. 
Membrana branch. radiis 3. Anfangsgriinde der Naturge- 
fchichte. 430. 

% % % 

v (a) 1. Cyprinus, Rutilus, pinna aniradiisi2, rubicim- 
dus. D. 1 3. P. 1 5. V. 9. A. 1 2. C. 1 7. L. S. N. 529. 

Cyprinus', Rutilus, iride, pinnis omnibus rubris & m 
anali radiis 14. Das Rothauge, P 4 1 5, V. 9. A. 14. C. 20. D, 
13. Bloch N, F, D, I. tab. 2. 

Cyprinus, Erytrophthalmus , ovatus, comprefTus, oli- 
vaceus, iride flavo fubrubra, pinnis omnibus rubefcentibus, 
ventrali & anali purpureis, vertebris 31» Rothauge, D, 13. 
P, j 5 .V. 9. A, 14. C. 4§. Leske ichthyol, 60, 

(b) 2. Cyprinus, Erytrophtalmus , pinna ani radiis i£, 
pinnisjrubris. L. S. N. 530. 

• Cyprinus, Erytrophthalmus s latu<; inde crocea, pinnis 
ventralibus, anaJi caudaque vinnabarinis. Die Pfatzc, P, 16. 
V, 10. A, 15. C. 20, D. 12. BlochN, F.D, I, 2tf. tab. 1. 

. Cypri- Malacopterygii. Cyprinus. 15 

3* CYPRINUS quincuncialis : Pinna ani ojficuhrum viginti 
quinque. Art. Spec. 20. Syn. 113» (i) 
Bidrka, Biorkna, Biorkfifk, &c. Suecis. In Uplandia ad 
focum Melerum. 
Iris argentea. Hucusque non defcriptus eft. 

4* CYPRINUS iride Jlavax Pinna ani offuulonim triginta 
fiptem. Art. Syn. 23. (ubi male 27. pro 37.) (d) 
Faren Suecis ad locum Melerum , et imprimis ad pon- 
tem Orefundsbro diclum ad prsedium Bielkeftad. 
Dorfum in antica parte fubacutum. Venter ad anum 
acutus. Pinnse omnes obfcure canse, Vertebne 44, 
Longifctido n unciarum. 

5. CYPRINUS admodum latus &f tenuis; Pinna ani ojficti- 
lorum quadraginta. Art. Syn. 12. fpec. 23. (e) 

Blikka, 

Additamentum, 

Cyprinus, Rutilus, ovalis comprefliis, flnvo fufcus; iri- 
de crocea, pinnis rubris, ventralibtis & anali fanguineis-, pinna 
ani radiis 15, vertebris 37. Die Rothfeder. D, 12. P, 16, 
V. 10. A. 1 5. C. T ¥ 9 . Leske ichthyol, 64, 

The Rud. D. 1 1. P. 17. V. 9. A. 1 3. Pennant br. zool, 
III. 363. tab. 72. 

Cyprinus, Rua. Osheckii in Atlis Stockholm. Vol. 33,** 
p. 1 53. D. 1 1. P. 14. V, 9, A. 12. C. 21. Pinnae oinnes ru- 
brae, Iris rubefcens. 

(c) 3. Cyprinus, Bjcerkna, pinna ani radiis 3 5, D. 11. 
P, 1 5. V. 9. A. 3 5. C. 19. L. S. N. 53 2 

(d) 4, Cyprinus. Farenus, pinna ani radiis 37; iridi- 
busflavis. D. 1 1. P. 18. V. ic. A. 37. C. 19. L. S. N. 532. 

ft) 5« Cyprinus, Balkrus , pinna ani radiis 40, D. 1 i, 
P. 16. V. 10. A. 40. C, 19. L. S. N $32. 

Cyprinus, Balkrus , pinna ani radifs 41. Die Zope, 
P. 17. V. 9. A, 41. C, 19. D. 10. Bloch N.F. D. I. 62, 
tab. 9. 

Cyprinus, Ballerus. Die Blicke, die Bleye. Meidingers 
icon. VII. i 6 Malacopterygii. Cypfinus. 

Blikka, Pankaflia , Braxenpanka &c. Suecis. In Uplan» 
dia ad lacum Melerum & alibi» 

f. Ballerus Auclorum. 

Iris argentei coloris» 
Pag. 4» Pinnoe omnes albentes. 

Longitudo fpithamalis & minor. Vertebrae. . . . . 
6i CYPRINUS mucofus totus nigrefcens, extremitate caudct 

cequali, Art. Syn. 5 Spec, 27. (f) 

Tinca auUorum, Tench Anglis, 

Linnare., Sutare &? Skomakare Suecis, 

Iris rubra. Pinna Ani officulorum. . . . ♦ 

Linea lateralis curva, Vertebrae 

7. CYPRINUS pinna dorfi ojficulotum viginti , linea taterali 

recla. Art, Syn- %.fpec, 29. (g) 

Carajfms Auclorum. Ruda Suecis. 

Dorfum Additamentum. 

(f) 6. Cyprinus, Tinca, pinna ani radiis 25; cauda 
integra corpore mucofo; eirris duobus. D. 10. P. 16. V. 9, 
A. 25. C. 24. L. S. N, 526. 

Cyprinus, Tinca, fquamis parvis; pinnis craflis. Dev 
Schiei. P. 18. V. 1 1. A. 1 1. C. 19. D. 1 2. Bloch N, F, D. I. 
83. tab, 14. . 

Varietds, 

Cyprinus, Tinca, auratus, fquamis parvis ; pinnis trans- 
parentibus. Der Goldfchlei. P. 1 6. V. 1 o, A. 9. C. 1 9. D. 1 2» 
Bloch N, F, D, p. 90. tab. 1 $ 4 

(gj 7. Cyprinus, CaraJJius, pinna ani radiis 10; cauda 
integra; linea laterali redhv D. 20. P. 15. V. 8« A. 9. C. 21. 
L,S.N.si6. 

Cyprinus, CaraJJius, iinea laterali recla; pinna caudali 
indivifa , anali 10. Die Karaufhe, P. 1 3. V. 9. A, 1 o, C. 21, 
D. 2 1 . Bloch N F. D. I. 69. tab. 1 1 . 

Cyprinus, CaraJJius, ovalis, latus, olivaceus; iride albo 
flava, linea laterali recla; pinnac dorfi anique radio tertio utrin- 
que pofterius ferrato, fubfpinofo; pinna ani radiis 10; verte- 

bris i Malacopterygiu , Cyprinus. 17 

Dorfum anterjus fubacutum. Pinna Ani officulorum 10» 
Totum Corpus fiavefcens. 

Maxilla fuperiore velparum vel notabiliter longiore, 
g. CYPRINUS cirris quatitor, ofiiculo tertio pinnarnm dorfi 
ac ani uncinnlis armato. Art. Syn. 3, fpec, 35. (h) 
Ci/prinus nobilis Au&orum. Carp Germanis , Anglis, 
Suecis, Danis, &c. 

Cirri ad os. Linea lateralis recta, Pinna dorfi offi- 

cuiorum 23 a 24. vertebne 37» 

9. CY- 

Additamentum, 
bris 30. Die Karaufche. D, 21, P, 13. V. 10, A. 10. C. *■/♦ 

Leske hhthyol, y%. 

Varietas prioris. 

e&, Cyprinus minor, cinereo- aureus, cauda bifida, pin- 
na anali radiis novem. Die Steinkaraufche, D. 22. P. 1 3. V. 9. 
A, 9. C. y . Leske ichthyol. 79. 

Cyprinus brevior, craflior, corpore produclo, minus 
lato; coJore fuper aureo umbratilis. Klein Miff. <$. p. 59. tab. 
11. fig, 2. Hanc fpeciem Leski pro fuo Steinkaraufche Sc 
Blochius pro C. Gibelione habet. 

(h) 8- Cyprinus, Carpio, pinna ani radiis 9; cirris 4; 
pinnae dorfalis radio fecundo, pofiice ferrato. D. s \. P. 16«. 
V. 9. A. 9^C. 19. L. S. N, 525. 

Cyprinus, Carpio , officulo tertio in pinna dorfi anique 
ferrato. Der Karpen. P, 16, V. 9. A. 9. C. 19. D. 24, Bloch 
N. F. D. tab. 1 6. et 1 7. 

Varietates. 

oc. Cyprinus cafpicus. Saszane Lepechin, itin. I. 321» 
tab. 23. DifFert magnitudine et fapore. Conferatur defcriptio 
Giildenfiddti in Affi. Petropol T, II. P. II. p. 253. 

/3. Cyprinus officulo fecundo fubiride pinnarum dorfi 
anique uncinato feu ferrato. Aufiriavis Seepinkl, Krameri 
elench. 390. 

Artidi Genera. C 18 Malacoptenjgii. Cyprinus. 

9. CYPRINUS biuncialis ; iridibus rubris , ex pinna ani oji- 
culorum novem. Art. Spec. 30, Syn. 1 3. (i) 

Mudd, Budd, Skittfpigg, &c. Suecis. 

Corpus oblongum, craffiufculum. Dorfum convexumj 

Vertebrse. . . . ♦ ■ 

10. CYPRINUS quincuncialis macutofus, maxilla fuperiore 
longiore, cirtis duobus ad os. Art. Syn. 1 1 . fpec. 1 3. (k) 
Gobius Jiuviatilis Aucftorum a Gudgeon Anglis. 
Pinna ani officulorum 9. Anus medio inter pinnas 
ventrales & pinnas ani. Dorfum totum convexum. 
Linea lateralis recla. Vertebrae 39 ad 40. 

11. CYPRINUS maxilla fuperiore longiore , cirris quatuor, 
pinna ani officulorum feptem. Art, Syn.%.(l) j> 1 

Additamentum. 
(i) 9« Cyynwws, Aphya, pinnis ani radiis 9; iridibus rubris; 
corpore pellucido, D. 1 o. P. 1 2. V. 7. A. 9. C. 1 9. L. S. N. 528. 

Cyprinus, Aphya, radiis 9, in pinna anali dorfalique. Der 
Spierling. P. 12. V. #. A. 9. C. 20. D. 9. Bloch. N. F. D. I. 
p. 143. tab. 97. fig. 2. 

(k) io. Cyprinus, Gobio, pinna ani radiis undecim, 
cirris duobus. D. 10. P. 16. V. 9. A. 1 t.C. 19. L. S. N. 526% 

Cyprinus, Gobio , oblongus , fubteres , maculofus; 
maxiljis fubaequalibus; cirris duobus; iride aurantio- flava; 
cauda bifida; pinna ani radiis 10; vertebris 40. Der Griind-. 
ling. D. 1 1. P. 1 6. V. 9. A. 1 o. C. ^ 9 . Leske ichthyot. 26. 

Cyprinus, Gobio, oblongus, varius; cirris 2 ad angu- 
him oris. Der Griindling, P. 16. V, 9. A. 10. C. 19. D. 11, 
Bloch N.F.D. I. pag. 57. tab.$. fig. 2. 

Varietates tres obfervavit Guidenjfadt.' Vide Acl. Petrop, . 
T.II.P.U.p. 452. 

(I) 11. Cyprinus, Barbus, pinna ani rndiis 7 ; cirris 4; 
pinna dorfi radio fecundo utrinque ferrato. D. TT . P. 1 6. V. 9, 
A. 7.C. 16.L.S.N. 525. 

Cyprinus, Barbus, oblongus, olivaceus; cirris 4 5 ma- 
xilla fuperiore longiore; iride brunno-flava; pinna ani radiis 
9; pinna dorfi radio tertio utrinque ferrato; cauda bifida; 

verte- Malacopterygii. Cyprinus. 19 

Barbus Au&orum. h Barbett Anglis. Bavbe Germanis. 
Corpus oblongum, fubrotundum. pag, ^, 

Dorfum acutum, arcuatum. Linea lateralis in medio 
latere. 

Venter planus, adeo ut fitu prono, ventri incum- 
bens, ore terram attingat.- 

Caput declive. Roftrum acutiufculum. Caud abiturca* 
Longitudo pedalis vel cubitalis. Pondus maximorum 
7 ad 8 librarum. Parit Augufto. Vertebroe. . ♦ 
12, CYPRINUS obtongus macroiepidotus : pinna ani ojjicuto* 
rum undecim. Art. Syn. 7, (m) 

Capito Aufonii. Cephalus & Squatas Recentiorum. Chub 
or cheuin Anglis. 

C 2 Lon- 

Additamentum. 
vertebris 46. D. 12. P. 18. V. 9. A, 9, C. £§. Die Barbe. 

Leske ichthyot. i 7. 

Cyprinus, Barbus, maxilla fuperiore prominente cirris 
4 ad os. Der Barbe. P. 1 7. V. 9. A. 8. C. 19. D. 1 2, Bloch 
N. F. D. J. p. 209. fab. 18. 

Cyprinus, Barbus. Giildenfiddt. In J0jj Petropdt t 
Tom. I!. Part. II. p. 339. & in Comm. de rebns. Vol, 29. p. 
448. Hic partes externas & internse bene defcriptas funt. D. 
11- 12. P. 18.V. 9. A, 9.C. 19. 

The Barbel. Pennant br. zoot. III. 357. tab. 71. 

(w) 12, Cyprinus, Cephahis, pinna ani radiis i 1 ; cau- 
da integra ; corpore fubcylindrico. D. 1 1. P, 16. V, 9. A, 1 1. 
C, 1 7. L. S. N. 527. Muf Ad. Fr. p. 77. tab. 30. fig. 1. 

Cyprinus oblongus; teres; maxillis sequalibus; pinna 
dorfali ventralibus paulo remotiore; pinnis ventris, aniquealbi- 
cantibus. Gronov Zooph. p. 105. 

The Chub. Pennant br. zool.lll. 362. tab. 73. 11.175. 

Corpus oblongum, fere fufiforme, asquali crafluie in 
maxima parte, macrolepidotum. Iris & malse argentea:. Caput 
& dorfum e fufco viridia. Latera trunci argentea aeflate flavenr, 
Abdomen albet. P. P. gilva;. P. V. & A. rubent. P. C. levker 
bifurca fubfpadicea ad extremum csevalefcit. 20 Malacopterygii. Cijprinns. 

Longitudo pedali major &c. Corpus longius quam 

Cyprini. 

Squamae maximae angulofe. Maxilla fuperior tongior, 

Cauda bifurca. Iris ex aureo & argenteo. 

Pinna dorfi officulorum 9. Anin. omnes cceruleo- 

nigricantes. 

Lineae laterales imo ventre parallelse. Parit Majo. 

13. CYPRiNUS oblongus\ Iride argentea £f pinnis albefcen- 
tibus. A. Cyprinus oblongus , jigura rntili^ pinna ani 
ojfmdorum decem. Art. Syn. 5. Spec. 12. (n) 

Stdmm Suecis in Norlandia. f. Strafling Dakkarlis. 

Pinna ani officulorum 11. 

Longitndp 6 ad 7 unciarum. Vertebrae 

14. CYPRINUS iridefublutea; pinnis ventralibus anique m- 
bris, Art. Spec, 6. Syn. 14. (0) -** 

Id Sueeis. 

Pinna ani officulorum 13. Dorfum totum convexum. 
Venter planus. Squamae magnse. Linea lateralis curva» 
Longitudo 15 ad 16 unciarum, Corpus craflum. Ver- 
tebrae 41. 
15.. CYPRINUS rojiro nafiformi prominente , pinna ani offt- 
culorum quatuordecim, Art, Syn, 6. (p) Nafus 

Additamentum. 

(n) 13. Cyprinus, Grislagine, pinna ani ii, pinnis 
albentibus. D. 1 1. P. 1 1. V. 9. A. 11. L. S, N. 529. & in 
Atris Upfal, 1744. tab. 3. Artedi Spec. 12», 

(0) 14, Cyprinus, fflus, pinna ani radiis i^.rubra.D, 
1 o. P. i 8. V. 10. A. 1 3. C. 1 9. L. 529. Krameri Eknch. 394. 

■Cyprinus, jfdtts , corpore craflb, pinna ani radiis 13, 
Der Kiihling. V>. 3. P. 17. V, 1 1. A. 13. C. 19. D, 10. Bloch 
N.F.D.L 253. tab. 36. 

(jf) 15. Cyprinus, Nafus^ pinna ani radiis 14. rortro 
prominente. L. S. N. 530. 

Cvprinus, Nafus , abdomine intus nigro. Die Nafe. 
P. 16. V. 13. A. 15. C. 22. D. 12. Bloch N. F. D, U 35. 
tab. 3, Meyers Thierb. IL tab. 1 u 

Leu- Malacoptcrijgii. Cijprinus. 21 Nafns Auctorum. Naf Germanorum. 

FiguraLeucifci. Venter planus , latus. 

Pinnse omnes pronse partis aliquantum rnbefcunt. pag. 6. 

Squamse amplte. Linea lateralis ventri propior. 

Peritonaeum nigrum. Parit Aprili in fluviis. 
16. CYPRINUS roftro nafformi, dorfo acuminato , pinna 

ani ojjiculorum viginti quatuor. Art. Spec. i g. Syn. i 4, (q) 

Wimba Suecis. Huc ufque non defcriptus. 

Venter ad anum acutus. Squamse magnae. 

Pinnse ventrales pallide nitentes. 

Peritonaeum argentei coloris. Vertebrae. . ♦ . ♦ 
tj. CYPRINUS pinnis omnibus nigrefcentibus , pinna anl 

ofjicuiorum vigintifeptem. Art. Sijn. 4. Spec. 22. (r) 

Brama Auclorum. a Bream Anglis. Brax Suecis. 

Minores Belgis ad Leydam Bky dicatur. 

Dorfum anterius affurgens & ante pinnas dorfales 

fubacutum ; venter ad anum acutus. Vertebrae 44. 
Longitudo ad latitudinem tripla, velut 5. 4«ad 16. g. 
Maxilla inferiore longiore. 

C3 "ig.CY- 

Additambntum. 

Leucifcus, n. 6. Kleinii M, V. tab. 16. fig. 1. 2. 

Mafculi tenipore generationis nigro maculati funt. 

(q) 16. Cyprinus, Vimba, pinna ani radiis24; roflro 
nafiformi. D. 1 1, P. \6. V. 10. A. 24. C. 19. L.S.N.511. 

Cyprinus, Vimba, maxilla fuperiore prominente ; pinna 
ani radiis 23. Die Zarthe. P. 1 7. V. 1 1 . A. 13, C. 20, D, 1 2. 
Bloch N.F.D.h 3g.tab.4. * 

Cyprinus roftronafiformi; majnilis imberbibus, abdomi- 
ne interne nigro. Krameri Elench, 304. D, 1 2. P. 1 6. A. 13. 
vel 1 8. V. 1 1 . C 

P. D. hyalina apice nigro. P. P. rubentes. P. A. <5c P. V. 
rubrae. P. C. rubra bifurca. Auftriacis Ndsling. 

(r) 17. Cyprinus, Brama, pinna ani radiis 27, pinnis 
fufcis. D. 12. P. 17. V. 9. A. 27. C, 19. L. S. N. 531. 

Cyprinus, Brama y pinnis nigrefcentibus; pinna ani ofn> 
cul >rum 29, Der Bhy.oder Braffen. P, 17. V. 9, A. 29» 
C. 1 9. D, 1 2. Bloch N, F. D. I. p, 7$. tab, 1 3» 2,% Mahcopterijgii. Cyprinus. 

18, CYPRJNUS quincuncialis , pinna ani ojjicutovnm vigintu 

Art. Syn. ic. Spec. 17. (j) 

Albuvnus Audtorurrw « j5/m£ Anglis. Zoya tf Loga 

Suecis. 

Maxilla inferior paullo longior. 

Pinnse omnes albefcentes. Dorfum totum convexum. 

Venter ad anum acutus. Vertebroe 42. 
IQ. CYPRINUS maxilla inferiove Iongiove cum apice elevato, 

pinna ani ojjiculorum quindecim. Art. Spec. 14, Syn 1,4. 

Afp Suecis. (t) Lon- 

Additamentum. 

(j-) ig. Cyprinus. Albumus, pinna ani radiis2o. D. 10. 
P. 14.V.9. A. 11 .C.,,. L.S.N. 531. 

Cyprinus, Albumus, maxillainferioreprominente, pinna 
ani radiis 21. Dev Ukeley. V. 14. V. 9. A. 21 ♦ C. 18» D. io* 
JJ/ofA AT. ^. D. I. p. 54. tab. 8. fig. 4. 

Bleak. Pennant bv, zool. III. p. 376. tab. 73, 
/^fl rietas. 
-cc* Cyprinus Albuvnus , linea laterali caerulea Aufiriacis 
Reislaube. Kvamevi Elench. 395. Longitudo 3 unciarum. 

(t) 19. Cyprinus Afpius pinna ani radiis 16 maxilla 111- 
feriore longiore, incurvata. D, 1 1 . P. 1 g. V. 1 o. A, 16. C, 19» 
X. S. N. 530. 

Cyprinus Afpius , maxilla inferiore incurvata ; pinna 
anali radiis 16. JDtfr Rapfen. Y. 20. V,9, A. 16, C. 20, D. 11» 
JS/ocA N. B\ D. I. p. 48. tab. 7. 

Cyprinus Rapax , ovatus fubcompreflus cxrulefcens ; tri- 
devaria; pinnis rufefcentibus; piuna ani radiis 14. vertebris 44, 
RappeD. 11. V. 18. V, 9, A. 14. C. \%. Leske ichthyot. p. 56% 

Cyprinus magnus crafliis argenteus longitudine ad lati- 
tudinem quadrupla. Artedi Syn. 8. 

ao. Cyprinus, Bynni, pinna dorfali radiis 13; tertio 
craflfo corneo, Forskal 7 1 . B. 3. D. T %. T \ P. 1 7, V. 9. A. 6\ 
C. 19. 

Magnitudo cnbitalis. Caput compreiliufculum. Corpus 
ovato-oblongum, totum argenteum, Linea lateris infra me- 

dium Malacoptenjgii. Cyprinus. 23 

Longitudo bipedalis & interdum tripedalis. Dorfum 
totum convexum. Venter ad anum planus. Linea 

m ' ' ' ' ' '1 

Additamentum. 
diumcorpus, furfuni curva. Cauda linearis, parum furgens» 
Cirri 4. P. D. primae 3 radii apprefli fequenti ofTeo, quartus 
reliquis decupio craffior fubulatus, fubtus canaliculatus durif- 
fimus, apice terminatus cartilagine molliori. P. C. bifida, acu- 
ta, rubra, bafi alba. P. A. idem color. Reliquae P. albidae 
margine craffiore rufefcentes. . . ♦ Accedit ad Cypr. Barbum. 

21. Cyprinus, nilpticus, pinna aniradiis^; dorfali ra- 
diis 18. L, S. N. 527. D. 18. K 17. V. 9. A. 7. C. 19. 

Corpus flgura Rutili fed cauda latior. Os probofcide ex- 
fertili & retracliii ut in Brama. P. D, in medio dorfilata» P. P, 
& V. acutae, P. C. bifida. . 

Cyprinus, rufefcens. Haffelqiiift. Itin&r. D. ig. P, 17. 
V. 9. A. 7. C. 24. 

11, Cyprinus, Miles five Galian, corpore olivaceo, 
maculis fufcis difiinclo; ima corporis parte cinnabarina; pin- 
na ani radiis 7. Lepechin. Itiner. Tom, II. p, 191. tab, 9, 
% 4 & 5. 

Corpus fubconicum, longitudinae fpithamae; fnperneni- 
gricans, inferne cinnabarinum, in lateribus olivaceum fufco 
maculatum. Caput breve nigrum, maeulis argentaceis utrin- 
que ornatum. Mandibula infera cinnabarina brevior fupera, 
Linea lateralis incurva , defcendens, infima. 

23. Cyprinus, Murfa, cirris 4; radio tertio pinnas 
dorfalis utrinque pofiiee ferrato; colore laterum fufco-Iutefcen- 
te, pinnarum inferiorum fufco-albido; dorfo plano, Giilden* 
ficedt. B. 3. D. 1 1. P. 17. V. 8- A. 7. C. 19, 

Habitus Efocis lucii. Cirri 4. Radius tertius & dorfalis 
utrinque poflice ferratus. Caput conicum, Roflrum rotunda- 
tum, prominens. Mandibula infera brevior. Labia tumida. 
Iris ilavicans. Linea lateralis recta media P, D, trapezoidea, 
sccjiiilibris P. P. oblongae, infimar. P. V. trapezoideas, dorfali 
oppoiitae. P. A. ventralibus fimilis. P. C. bifurca. Habitat in 
mari Cafpico, Vide Nov. Comm. Petrop. XVII. 1 5 & 5 1 3. tab. 9. 

24. Cy- 2,4 - Malacopterifgii. Cyprinus. 

Linea lateralis curva. Pinna ventrales & ani tantillum 
rubentfif. Parit in Suecia in fine Aprilis, Vertebrae 49* 
Cofte utrinque 19» 

V. CLU- AdditAmentum. 
24. Cyprinus Labeo. Pallafii, D. i. P. 19. V. 9. A.7.C. ..» 

Magnitudo fere ulnaris. Caput craffum, rofiro conico, 
obtufo, fubcarnofo. Os fub roftro. Oculi majufculi, iridibus 
flavo aroenteis. Corpus teriufculum, fubcomprefTum, ma- 
crolepidotum, Cauda bifurca fufca. Radius primus pinnaedor- 
falis robuflus ofleus, inermis. Pinnas peclorales, ventrales & 
analis rubrse. Vide Ejus Itinerarkim Tom. III. p. 703, 

25. Cyprinus, Rex, fquamis maximis. Der SpiegeU 
karpfen. Bloch N. F. D. I. 107, III. 131. tab, 17. P, ig # 
V. 9. A. 7. C. 26. D^ 20. 

Cyprinus cirrofus fquamis duplo vel plus majoribus.quam 
primus, huc atque illuc nudusj cute duriore. Schaff. Epift. de 
Jludio ichthyol. p. 1 8. fig. 1-3. 

16. Cyprtnus, midus, alepidotus. Der Lederkarpfen, 

Bloch.N.F.D.\\\.\n. 

Habitus Carpioni fimilis. Corpus alepitodum, cute cori- 
acea vellitum, An varietas prioris? 

Nackende Karpe, Abhandl. hciUifcher nat, gefellfch. T. 1 3 4. 

27. /Cyprinus, orientalis, Hajfelauijli, D. 12. P, 16"» 
V, 9. A. 8. C. 22. 

Caput comprefTum. Rofirum acutiufculum. Maxilla fu- 
perior longior, cralTa. Iris argentea, Cauda bifurca, Linea 
lareralis, incurva infima,- Squamx fubrotundae, glabra;, molles. 
Coior corporis argenteusj caudae & pinnae ani fanguineus. 
Iiiner. 434. 

28. Cyprinus, chatybeus. Perfis Bulatmai. Hablizl, in 
Pallaf.i n. nord. Beytr. IV. 6. D. 10. P. 19. V. 9. A. 8. C 21. 

Pigura corporis ac in Cyprino Katuma. Color fuperne 
chalybeus aureo intermicante, inferne argenteus ad aureum 
ver2ens. P. D. e fufco nigricat. P. P. & V. & A. bafi albidie in 
extremitate rubent. P. C, bifurca e fufco etiam rubet. Caput 

cathe- MalacopUryglL Cyprlnus, z$ 

Additamentum, 
cathetoplateum, oblonguni, aliquantifper depreflfum, fuperne 
fufcum, macula alba ad apicem rollri diftinclum, inferne al- 
bum. Maxilk inferior multo brevior fnperiore. Riclus oblou- 
go-rotundus, cirris. 4. Iris aureo- argentea. Pupilla nigra, 
Opercula e fufco argentea. Laminze oculis proximas aureo re- 
fplendent. Linea lateralis reda, ventri propior. Habitat in, 
mari cafpico. 

29. Cyprinus, Phoxinus ^ pinna ani radiis 8. macula 
fufca ad caudam , corpore peliucido. L, S. N. 52S. D. g» 
P. 15. V. 9. A. 8- C. 19. 

Cyprinus tridaclylus, varius oblongus, teriufculus; pin- 
na ani oflicnlorum 8. Avtedi Sijn. 1 2. 

Cyprinus, Phoxinus ^ teretiufculus; pinnis ventralibus, 
anali, dorfalique radiis 10. Die Elritze. P. i7»V. 10. A. 10. 
C. 20. D. 10. Bloch N. F. D. I. 60. tab. 8. fig. 5. 

The Mino Pennant br. zool. III. 373. tab, 5. fig. 6. 

30. Cyprinus auratus, pinna ani gcmina, caudae trans^ 
verfe bifurca. D. T \. P. 16. V. 9. A. 8, 8. C. 37. L. S. % 
527. & Fauna Suec. 131. tab. 2. 

Cyprinus, auratus, colore rubro. Der Goldkarpfen. P, 
1 6. V. 9. A. 9. C. 27. D. 20. Bloch N. F. D. 
Karietates. 

cc. Kin-yu. Carpio auratus. SiveCyprinus crafllufculus, 
dorfo fnbconvexo; pinnisdorfi, ani & caudac in diverfis fubi 
jeclis difcrepantibus. D. 1 g. vel 20. P. 17. V. 9. A. 1 1 . C, 1 8* 
vel 44. Bafter in Opujc. II. p. 78. tab. 9. Varietates 13. hu-i 
jus pifcis obfervavit, partesque internas examinavit. 

Cyprinus pinna caudse horizontali, fubtrifida; dorfuaU 
faftigiata, parvula. Kohlreuter in Nov. Comm.Petrop. IX. 420, 
tab. 9. fig. 1. 2. D. 6. P. 1 5. V. 8- A. 7. C. 36. 

31. Cyprinjs, Gonorynchus, pinna ani 8 5 corpore cy- 
lindrico ; cauda bifida. D. 1 2. P. 1 o. V. 9. A. 8. C. 1 8. L. S. Af.5 28. 

Gonorynchus. Gronovii. D. 12. P. 10*. V. 9. A, g.C. \%+ 
Zoophyl. p, 55. tab. 10. fig. 1. 

Corpus obiongum, gracile Cobitidi fimile undique fqua- 

mofum. Caput parvum oblongiufculum. Rofhuin valde pro* 

Artedi Genera. D minens 2(5 MakcopterijglL Cyprinus* 

Additamentum, 
tninens ante maxiJlas, quarum fupera parum longior eft infera» 
Branchiarum apertura angufta, occipitalis, inferne & in lateri- 
bus inferioribus claufa, IVlembrana blanchialis latens triradiata, 
Linea lateralis recra, media, eminens. Squamse minimae, lasves» 

32, Cyprinus, Gibelio , pinna dorfali radiis 20 j eauda 
Innulata. Die GiebeU P. 15. V, 9, A, g, C. 20» D. 19, Bloch 
N.F. D.l 71. tzb. 12. - 

33. Cyprinus, Catofiomus, pinna ani radiis 8 5 labio 
imo caruncula biioba, papillofa j cauda femi lunata. Forfieri. 
In Philof. Transaci. Vol. 63. pag. 149. & in Ejus Beytrcege 
znr Vozlker •- und Lcenderhmde. Tom, III, p. 270. D. 12. \\ 
17, V, 10- 11. A. 8* C. 17. 

Caput fnbtetragonum , verfus apicem fenfim attenuatum, 
©btufiufculum, corpore fere craffius & minus latum. Tuhercula 
globofa, confertiora in apice roftri circiter 5, carinata & acu- 
minata; in vertice fparfa, Nares geminx, reniformes. Oculi 
magni, fuperi, fubmedii, Opercula branch, magua, nuda fuf> 
oeulis; anteriori jungitur oflicnlum , primo adfpedtu pro radk) 
membran* branchioiteg» fumendum, Suturce in capite plu- 
res catenulatx; una fuperior utrinque brevis, a nucha fuper 
oculos naresque, nec bafin, nec apicem capitis attingens,. e 
regione narium juncla per brevifluriam transverialem futuram; 
fecunda inferior utrinque incipiens ad anguium labiorum carun- 
culse, imo iabio adnutae, iri ofHculo fuh antico operculo de- 
currit et prope oculos adfeendit: tertia media incipit utrinque 
propc apicem roftri, linea redra ducitur fub oculis, dein ver- 
ifns futuram fuperiorem pone oculos adfcendit, & fupra apertu- 
ram branchiarum jungitur quartas transverfali, in nucha caput 
3 reliquo corpore diftinguenti, Membrana branchiofiega radiis 
3 brevibus, validis, Ri&us inferus, lunulatus feu femiorbicu- 
laris, kbiis inclufus tenuibus, fuperiore (ore fcilicet claufo) 
concavo, inferiore convexo. Canmciila biloba papillofa, car- 
nofa, labio inferiori adnuta, angulos oris ambiens, Corpur 
lateribus compreiTmfculum,at verfus abdomen magis compref- 
fum, cuneatum; a capite ad caudam fenfim attenuatum, te- 
<£tum fquamis minoribus, ovatis, ftriatis, prope caput minimis, Matacopten/giL Cyprhms, 27 

ADDITAMENTUMi 

pnllide argenteis in quibusdam hujus fpeciei eirca lineam lafera- 
lem aureo-rubris. Linea lateralis a nucha ad medium circi- 
ter truncum defcendens; dein media, recta inermis. Anus 
parvus, caudae multo propior quam capiti. Pinna dorfi ponc 
sequilibrium pofita, rhomboidea, radiis validis, dichotomis 13. 
Pinnce peBorales lanceolaras, pone opercula ailixa:, obliqux, 
exjequantes partem quartam trunci, radiis didriotomis 17, i J zw- 
uce ventrales oblongae, fub pinna dorfali fitae, pinnis pecftora- 
hbus dimidio breviores radiis 1 o & 11. Pmna ani poftica, pe- 
crorales fere exasquans fub-lanceolata, radiis dichotomis vali- 
<3is 2* Cauda Ieviter bifurca , pinnas peclorales longitudine & 
numero radiorum aequans 17. Pinnse omnes pallidse. Lonqi- 
tudo pifcis unciarum 1 5. pcd. Angl. Latitudo ante pinnas ven- 
trales circiter 3 unciarum. Crajjities ad nuncham fere 2 uncia- 
rum; ante pinnam dorfalem i|-unc, Habitat in Sinus Hud- 
fonici fluminibus & rivulis, fugendo viclum quaerir, 

The Sucker Carp, Pennant arSfic. zooL prafat. p. 192, 
Ulorum adfunt duae varietates prima, Mitheo-Mapeth ab 
Indis nominata , vitta rubra fecundum lincam lateralem ornata 
eftj altera alba macrolepidota Namapeth ab incolis Freti Hud- 
fonis nuncupatur. Amboadpondus i\ librarum increfcunt, 
Forma oblonga. Caput oileum, fcabrum, verfus extremum 
roftri decrefcir. Corpus fquamcum. Cauda lunata, 

Cyprinus, rivuJaris, Pallafii Jtiner. II. p, 717, D, g. 

P.8.V. 8-A. 8. 

Magnitudo Aphyis. Caput obtulum, fubtetragonum, ver- 
tice porismagnis, fparfis excavato. Corpus tereti - comprefll- 
nfculum, fquamis vix confpicuis, Linea lateralis recla, ad ca- 
put fubadfcendens, Pinna dorfi pone aequilibrium radiis 8 5 Pe- 
clorales rotundatse ventrales anique radiis g , prgeter accefibri- 
um. Pinnae omnes caudaque bifurca pallidae, Color fubargen- 
teus, lituris fufcis maculofus. Irides argentese, 

35. Cyprinus, Malchus pinna ani radiis 8 ; corpore 
conico fubcasruleo, Moliuae hifl. nat. Chili. 1 99. D, 1 2, P, 14. 
V. g. C. 18. Pifcis pedalis, cauda bifida. 

D 2 .36. Cy- 2g Malacopterygiu Cyprhius. 

Additamentum. 

36. Cyprinus teptocephalus, Pallafil Itiner. III. p. 703» 
Br. 3. P. 20. V. 10. A. 9. 

Magnitudo iere ulnaris. Corpore coregono & capite Efo- 
d fubfimilis, Roftrum valde produdum, depreflum, rotunda- 
.tum, maxilla inferiore longiore. Irides flavefcenti-argenteae, 
Squamae medioqres. Pinnae praeter dorfalem omnes rubre. 
Cauda bifurca. 

37. Cyprinus, Capoeta, cirris 1. radio tertio pinnae 
dorfalis poftice utrinque ferrato cauda bifurca, Gilldenftcpdt* 
Br. 3. D. 13. P. 1 9. V. 1 o. vel 9. A, 9. C. 1 9. 

Corpus fufiforme, parurn comprefliim. Caput breve, Ia- 
tiflfimum. Roftrum conicum, rotundatum longe prominens. 
Ri&us transverfus ,, inferus. Cirrus brevis ad angulum oris, 
Iris argentea fuperne fufco-aurata. Linea Iater. fubrecia, ab- 
domini propior. Anus remorus. P. D. trapezoidea, aequilibris. 
P. P. oblongo-acuminatae. P, V. trapezoideae, dorfali oppo- 
fitae* P. A., ventralibus fimilis. P. C. bifurca. Color fuperne 
fufcus, iri lateribus argenteus, limbis fquamnrum fubfufcis re- 
ticulatus* Longitudo pedalis. Habitat in maii Cafpico. Vide 
Nov, Com.. Petrop. XVII. 8$. & 507. tab jgi 

38. Cyprinus, Ttilus. pinna ani radiis 10; cauda Ioba- 
ta, D. 1 5. P» 17. V. 9.. A. 10. C. 1 9. Pifcis fpithameus. Mo- 
tinaeh,n, Chili 199*. 

39. Cyprinus (Sqitahts} oblongus&teres; multis aequa- 
tibus : pinnadoriali ventraribusremotiorei cauda lunulata: pin- 
na dorfali analique paralelogramm. Gron. Zooph, n. 334. MuJ* 
ichthyol, I. Schafhufiis. vocatur Alnt, D„ 10, P* 15. V. 9* 
A. 10. C. 4;0. 

Squalus Satviani Hift* ceqiiat, p„ 8. flg. P. minus bona.. 

Ccrpus oblongum a capite ad anum usquequodammodo 
quadranguiare macrolepidotum. Caput oblongani, dorfo an- 
guftius, fubacutum. Opercula branehialia argentea rubello 
diftincta, triphylla. Linea lateralis incurva,, iniimav Cauda 
lata parum bifurca» Colorin dorfo nigrefcensj in lateribus al- 
bidus, nigricante reticulatim diftintfus, fub ventrc argenteus, 
in pinnis ventraiibus , anique rubicundus, Longitudo pedalis, 

40. Cy- MalacopUnjgiu Cyprinus, 29 

Additamentum. 

40. Cyprinus (Lugdunenjis) oblongus maxiliis fubaequa- 
libus; dorforecfio: cauda truncata: pinna dorfi ventralibus op- 
pofita. Gronov. Zooph. p^ 106. n. 335, D, 10. P. 18, V. 9, 
A„ 1 o. C. 1 9. 

Pinnas omnes rubefcunt. Dorfalis & caudae verfus extre- 
mitatem nigricant. Squamae maximae fitu lineas longitudinales 
efformant, nempe 14. e regione pinnarum ventralium & 6. 
ad caudam, P. C. expanfa corpore medio latior truncata.. Ha- 
bitat quandoque in Rheno prope Lugdunum» 

41. Cytrinus, cantonenfir. Osbeckii Itenerar. p, 155"* 
D.10.P.2T. V.9. A. n.C. 26. 

Caput imberbe. Irisflavefcens. Squamxrhomboideas, flav 
belliformes. Cauda bifida. Cyprino Grislagini proxrme aceedit. 

42. Cyprinus, Dobula, pinna ani dorfalique radiis 10/ 
L. S. N. 525. D. 10. P. 1 5. V. 9, A. 10. C. 19. 

Cyprinus pedalis, gracilis, oblongus, crafliufculus, dorfo 
craflo pinna ani ofliculorum 9« Artedi Syn. p, 10. 

Cyprinus, Dobtila, oblongus pinna ani dorfalique ra- 
diis 1 1 . Der Doebel. Bloch iV". F. D. I, p» 42. tab. 5, D, 1 1„ 
P. 15. V. 9. A. 11.C. ig. 

43. Cyprinus\ amarur, pinnis pecroralibus , ventra- 
libusque ofliculis feptem. DerBitterling. Blochii tab, g, fig. 3, 
N. F. D. J. 5 2. P. 7, % 7. A. 1 1. C, 20. D. 1 o. Vertebrae 30. 

Cyprinus quadriuncialis ; iride crocea, macula atra ad ini- 
tium caudas. Arfedifyn. p.. 1 T* 

Corpus duas circiter uneias fongum> dlmidinmque uncia? 
latum. Caputparumcuneatum.. Iris fupernerubella&infernefla- 
va. Colorfuperneolivaceus, in Iateribusflavidus, inferne argcn- 
teus, prope caudam ecaeruleo nigrans, in pinni&pecloralibus,. 
ventralibus & anali rubicunduliis,. dorfali & caudali viridefceus^ 

44. Cyprinujt, fericsuf.. Pallnfii Jtinerar. III. 703.- 
Aphya vix major fed latior fbrma Caraflii. Color in vivo> 

fplendidiflimus, caerulefcenti vel vio lafcenti- argenteus, ver- 
fus abdomen pallide rofeus. Striga utrinque verfus caudam lati- 
ufcula, longitudinalis viridi-cyanea, fubargentea. Pinnac ven- 
trales & anales cinnabarinx apice atrae, Cauda fufco- rubens* 

D 3 Irides> 30 Malacopierygii. Cyprinusl 

Additamentum. 
Irides aurese, litura fuperpupillam miniacea. Radii pinnae dor- 
falis io; ani 1 i. 

45. Cyprinus, regius, pinna ani radiis 11, dorfali 
longitudinaii. Br. 3, D, 28. P. 15. V. 10, A, n.C, 21.. Mo- 
iinae Hifk. nat. Chili p. 198. 

Magnitudine ferme Harengi. Corpus cylindricum ; fqua- 
mae in dorfo aureae, in lateribus argenteae. Rofirum breve ob- 
tufum. Iris purpurea. Pupiila caerulea. Pinnae inolles ilava^ 
Pinna dorfalis longitudinalis in medio divifa. 

46. Cyprinus, Idbarus, pinna ani radiis 12, pinnis 
ventralibus fanguineis. D. 10. P. ... V. ... A. 12. C. 19. 

Danice Emd. Pontopidan. N. H. in Daenmmark. tab. 1 5". 
Varietatem Cyprini Idi eiTe credit. 

47. Cyprinus (JJmhra) oblongus ; maxilla inferiore 
paulo longiore pinna dorfali; ventralibus multo remotiore; 
cauda bifurcata. Gronov. Zooph. p. 106. n. 337. D. 10, P. i5, 
V, 10. A. 12. C. ig. 

Umbra Aufonii Mofett. Edyll. 9. Vers. 90. 

Belgis Windvoom five IVinden. 

Dorfum latum convexum, fcrme reclum. Abdomen 
ferme reclum, vix prominens. Linea lateralis incurva, abdo- 
mini proprior, confpicua. Caput parvum cathetoplateum, 
Squamae imbricatae, fplendidae, fatis magnae. Color laterum in- 
feriorum abdominisque albefcens, fplendidus. Dorfum, caput 
fuperne lateraque fuperiora fubfuica. Pinna dorfi caudacquelive- 
fcentes. Pinnae pedlorales fubrubrae; ventrales anique pinnas 
rubefcunt. Irisfublutea. 

Satis frequens in pifcinis et fluminibus belgicis. 

48. Cyprinus, Agone , Scopoli Fl. & Fn. Infu- 
bricae. p. 71. Br. 3, D, 17. vel 18» I\ 1 5 vel 16. V. 9, A. 13. 
Q 30. 

Efl: pifcislanceolatus, quinque uncialis, compreiTus, pinna 
dorfali 17 anique 1 3 radiata, Corpus torum argenteis fquamulis 
obtectum, vix femipedale. Dorfum fufcum ; latera pallidiora 
fufco maculata, maculis 8 vel 9. Venter attenuatus, albidus. 
Dentes nulii. Maxilla inferior longior. Irides argenteae. Ma- 

cula Malacopterygtu Cyprinus: gr 

Additamentum. 
cula nigra hernispherica prope branchias, linex infidens. Anu& 
inferior. Hujus duplex varietas occurrit, quarum una major rii 
Laeu Verbano, alia vero minor in Lario. Utraque a nofiris 
Agone vocata. Cave, ne confundas cum Clupea Harengo, 
cui Salvianus & Jovius Agoni nomen dederunt, cujus habitum 
«juodammodo refert. 

Agonus Bellonii. PVillugby. p. 226. tab. P, 3. flg. 2. 

49. Cyprinus, Orfus , pinna ani radiis 13. L. S, N. 
530, D. 10. P. 10. V. 9. A. 13. C. , . . 

Cyprinus, Orfus, eorpore colore croceo; pinna ani ra- 
diis 1 4. Bloch N, F. D. p. 138. tab. 96. P, 1 1 . V, 1 o r A. 1 4.- 
C, 22. D, 10. 

50. Cyprinus, Caucns, pinna ani radiis 13;. corporetu- 
berofo argenteolo. Molinae N, H. Chili. D. 9. P, 1 6. V. 9. A» 
13. C, 29. Pifcis fesquipedalis, cauda biflda. 

51. Cyprinus, atbor , Scopoli Delic.. Fl, &? Fn, In« 
fubr. p. 73. Br. 3. D r 9. P. . . V. 5. A. 14. C. ao, 

Efi lanceolatus, labio inferiore longiore, fubemarginato> 
transverfim rugofo. Corpus excepto dorfo , fquamulis argenteis- 
teclum. Irides argentese. Dentesnulii, Frequentiflmius in la- 
cubus. Infubricis Arbore &■ Arborine dict-us, ijuorum 100. 
unius librae pondus efficiunt. Albores Venetorum funrpifces 1 
diverfi ab albore Comeiiiium. ^fovius cap, 13. 

52. Cyprinus, jfefes 7 pinna ani radiis 14^ rofiro ro- 
tundato. L. S. N. 530. D. 10. 

Cypriuus cubitalis pinna ani oflicuforum 14. Art.fyu* 

f* 9* ^. . ■ «* 

Cyprinus, jefes, corpore e£ capite crafTo; rofiro fotun- 

dato; pinna ani radiis 14. Der Aland. Bloch N* F, X), I, p, 
45. tab. 6. P. 16. V, 9. A. 14. C 20. D. l*„ 

Leucifcus pinnis branchialibus, ventris 6t ani rubris. D'w 
Goefe. Richters khthyol. p. 8 2 1 .. 

53. Cyprinus, bipun&atus, iinea laterali rubra; pun- 
elis nigris in duplici ferie ornata; pinna ani radiis 16, Die 
Alandblecke. Bloch N< F. D, I, p. 50, tab. 8. %» ' ♦ P« 1 3- % 
$, A. 16. C 20, D, 10, 

£4. Cy« 33 Malacoptmjgii. . Cyprinus, . 

Additamentum. 

54. Cyprinus, chipoides. Pallafii Itiner. T. III» p, 407» 
D. 9.P. 17. V. 9. A. 17, C. .,. 

Magnitudo paulo fupra Harengum eoque latior aliquan-» 
tum & obefior. Caputcyprinum, comprefTum, Maxilla in- 
ferior Jongior, obtufe-carinata, apice obtufo, conoideo, pro- 
minula. Superiores laminas myftaceas exiles, finu reconditaey 
Membranae branchiales radii tres latae, Oculi majufculi, iride 
flavo argentea. Corpus Janceolatum, comprefTum, fubma- 
crolepidotum, -argentatum. Abdominis carina convexa, [ed 
in ficcatisargnta. Linealateralis, acapitedefcendens, hincusque 
ad caudam abdomini propior et paralela. Pinnae dorfalis pono 
aequilibriumcjradiata; analispofteriorradiis 17; peclorales 1 7 ; 
Ventrales 9. Appendix lanceolata ad ventrales pinnas, ut iti 
Coregonis, Cauda bifurca fufcefcens , uti pinnas relkjuae. Ha- 
bitat iri mari Cafpico. 

Cyprinus, chalcoides. Kuzlarifcher Hering. Guldenjiadti 
m Nov. Com. Petrop. XVI. 540. tab. 1 6» Br. 3. D. 1 2. P, 1 6. 
V. 9. A. 17. ad 20. C. 19, 

55. Cyprinus (Annoni) oblongns; maxillis asqualibus; 
pinna ani permagna ; cauda bifurca; pinna dorfali ano oppo- 
fita. Gronou Zooph. p. 1 otf . n. 34 1 , D. 1 o, P. « . . V, &. A, 
1 7. C. . . . 

Caput parum, acuminatnm. Iris argentea. Maxillaj 
aequales. Opercula laevia, fpJendida. Dorfum capite parum 
elevatius, leviter convexum; ante pinnam dorfalem elevatia» 
ejus maxima. Latera prope ad caudam gracilia. Abdomen con- 
vexum, a branchiis usque ad caudam prominens. Linea late^ 
ralis abdomine proprior & paralela, admodum concava. Pinna 
dorfalis fubmedia, ano oppofita, inagna, declinata, radiis 10; 
decrefcentibus. Pinnae peclorales infimae, lanciolatas, apicibus 
uJtra radices, pinnarum ventralium tendentibus. Pinnse ventra- 
lcs, medio inter peclorales & analem locataf radiis §• Pinna 
ani praslonga, magna, quodammodo triangularis radiis 17. 
Pinna caudas fubbifida Jonga. Color argenteus totius corporis, 
excepto dorfo livefcente. Longitudo 3 unciarum, Habitat in 
Rheno propc Bafileum, ; 

56. Cy- Malacoptertjgii. Cyprinus* 33 

Additamentum. 

56. Cyprinus, americanur, pinna ani radiis 1 8. L, ' S» 
JV. 530. Br. 3. D. 9. P. 16. V. 9. A. 18. C. 27. 

Corpus Rutiii casruleo argenteum. Linea Iateralis admo- 
dum arcuata verfus abdomen. Cauda bifida, Habitat iii Carolina. 

57. Cyprinus, Morella, ovalis quincuneialis, varius; 
iride flava albaque; maxilia inferiore longiore; linea laterali 
utrinque lineolis nigris notataj pinnis albentibus, pinna ani 
radiis 1 8 ; vertebris 37. Die Elritze. Leske Ichh. p. 47, D. 

ia.P. 14.V. 9. A. i8«C V 9 . 

Caput comprefTum, fubacutum, parvum. Maxilla in- 
ferior parum longior, Dentes acuti 7. in duabus feriebus. 
Truncus ovato- oblongus. Squamae medicores eiliatas nigro 
punclatae. Cauda biJida. Linea lateralis defcendens ventri pro- 
Dior, utrinque ad lineolam albefcentem glandulofam, macula 
punclata nigra. Pinnae flavo- albefcentibus ad bafin rubrae. Co- 
lor ficcati pifcis eft in capite dorfoque olivaceus, linea inferfii- 
tiali caerulea, quae ad initium caudae fit fubnigra : latera inferius 
flavefcentia : pinnas dorfi&caudae dilute olivaceae. Differt pifcis 
hic a C. Phoxino L, numero radiorum in pinna anali & forma 
trunci latiore. 

58. Cyprinus, Tincanotha, Sanderi kleine Schriften 
p. 252. D. 10. P. 12. V, 9. A. 17. vel 18. C. i§. 

Corpus fpithameum fere oblongum, cathetoplatheum ; 
dorfo arcuato; abdomine fubreclo. Caput, imberbe, fubacu- 
tnm, duas uncias longum. Maxilla fupera longior infera. Iris 
rubra. Pinna dorfalis pone asquilibrium. Pinnas ventrales dor- 
fali oppofitae. Linea lateralis incurva. Squamae minores, ova- 
les, petiolatae. Cauda bifurca. Colore totius corporis aureo- 
viridefcens, praeter bafes pinnarum rutilas. Habitat in Rheno: 
cujus accolx eum perperam Schleihe, i. e. Tinca, appellant. 

59. Cyprinus Buggenhagii, pinna ani radiis 19. Der 
Leiter. Bloch N. F. D. III. 1 37. tab. 95. P. 1 3. V. 1 o. A. 19, 
C 18. D. 12. 

Caput parvum, ut & ricius. Maxilla fupera longior. Fo- 

ramina odoratus & auditus proxime ante oculos, Sulcus trans- 

Arttdi Gencra. E verfus 34 Maldcopterygii. Cyprhus. 

Additamentum. 
verfus in nafo&cervice confpicitur. Dorfum arcuatum argute 
carinatum, nigricat. Latera compreffa fquamis magnis aruen- 
teis vefiita. Linea lateralis incurva, fubmedia, abdomini pro- 
pior. Pinna: ad bafin & eXtremitatem caeruleas. Pinna ani Ju- 
nata & caudalis bifurca. Anus remotus. Ad pinnam ventralem 
pinnula intermedia adeft. Longitudo pedalis. 

60. Cyprinus, Blicca, iatus, pinna anali radiis 25« 
Vie Guefter. Bloch N, F. D, I. 65. D. 1 2. P, 1 5, V. io, A, 
25, C. 22. 

Corpus ovato - oblongum ^ valde compreffum; dorfo a 
iiucha, parum impreffa, affurgente; magis arcuato, ante pin- 
nam carinato & poft eam convexo. Caputparvum, ante acu- 
tum. Maxilla fupera, ore claufo, longior, Os anguflum, 
Oculi mediocres fubmedii, roftro propiores, Iris flava punclis 
nigris confperfa. Pupilla nigra, Truncus fquamis mediocribus, 
tenuibus veftitus, Linea; lateralis incurva, punclis flavis cir- 
cumdata, Color dorfi obfcure caeruleus laterum fupra lineam 
lateralem e caeruleo albidus, infra illam uti in abdomine albus» 
T. P. & V, obtufse, lateritia;, P. D. & A. fpadicese casruleo ter- 
mhiatx, P t C.bifurca, casrulea, cujus dimidium inferum lon- 
gius eftfupero, 

Cyprinus, PUJlya, ovafis, latus cinereo- albus; iride 
flavo viridi; pinnis ad bafin fubrubris, anali radiis ultra viginti; 
vertebris 39, Die Ploetze. Leske lchth. D. 12, P, 15.V. 10. 
£27. C,.if. 

Der Bley. Richters khthyol. p. g 1 9. D. 1 1. P. 1 5, V. 9, 
A. 27. C. ao. 

Habitat in lacubus & fluminibus Germania?, . 

61. Cyprinus, Dentex, pinna ani radiis 26; ore den- 
tibus undique molaribus L. S. N. 531. & Muf. Ad, Fr. II. 
io8» D, 10, P. 14. V. 9, A. 26. C. 19. 

Corpus Rutili figura, colore, magnitudine, naribus, mem- 
brana branchioftega &C. Dentes in utraque maxilla crafli, pa- 
raleli; approximati; molaribus canis fimiles, tridentali, inter- 
medio majore, numero infuperiore 6, in inferiore $, pneter 

inte- Malacoptenjgiu Cyprinus. 35 

Additamentum, 
interiores: Linquaglabra. Opercula colore aureo, Pinnadorfa- 
lis radiis 10 mollibus, in medio ferejdorfi; pedoralesradiis 14: 
Ventralis radiis 9 : Analis radiis 261 Caudalis radiis 19, bi- 
furca acuta. „Ob dentes", ait Linimis, „fingularis, Sparis 
fimilis; fed facies & membrana branchioftcga omnino Cyprini, 
pinnam adipolam non vidi." Gmelinus illum ad Salmonem 
Denticem reduxit, L. S. N. refurm. p. 1384- 
Sslmo dentex, Hajfelquift m Itiner. 457 ? 

62. Cyprinus, pelagicus. Osbekii Itincr. p. 400. 
Pinna dorfalis longitudinalis in medio humilior radiis 36. 

Peclorales radiis 15: Ventrales radiis 6: Ani 28, & pinna 
bifurca ani radiis 22» Iris aurea. Richis ovalis. Corpus 
valde anguftum, albicans, fquamis minutis veftitum. An ex 
genere cyprini ? 

63. Cyprinus, cultratus, pinna aniradiis 30; linea la- 
terali declinata 5 ventre acutiffimo. L.S. N. p. 531. Iter Scan„ 
tab, 2, Suecis. Skdrknif D. 8, P, 16. V. 8- A. 30. C. 19. 

Gyprinus, cultratus, pinna dorfi anali oppofita, Die 
Ziege. Bloch N. F.D.l, p, 25 5, tab. 37, Br, 3, P. 1 5, V, 9«. 
A. 30. C. 19. D, 9. 

Lucius n. 2. Die Ziege. Kleinii M. V. p. 74. tab, 20. 

% 3- 

Varietas. 

cc. Lucius n. 3, corpore tenui, duarum & dimidias fpi- 
thamae longo; 8 vel 9 pollices laio; fquamis ad cervicem, 
atro-casruleis, ulterius fufcis, in lateribus argentatis, latis, te- 
nuibiis, facile deciduis; capite quoque lateraliter prefTo; circa 
cervicem in gutture teres; ore edentulo; inferiori mandibula 
acclivi longiore, fuperiore in falcem meflbriam curvata, curvi- 
tate deorfum fpeclantc; dorfo cum cauda in linea recla fere 
sequali; pinnisfex; branchialibns cineritiis ; reliquis ex rubro 
& caeruleo colore permixtis, cauda bifurca. Sichel, Sichling? 
Kleinii M. V. p. 74. n. 3. 

Cyprinus pinna ani ofllculis 30, maxiila inferiore Ion- 
giore incurvaj pinnis pectoralibus longiffimis, ventralium ba- 

B 2 fin 36 Makcopterijgii. Cyprinws. 

Additamentum, 
fin tangentibus. Auftriacis Sichling. Krameri elench, 392. D, 
10. P. 1 5. V. 9. A. 30. C. 34. 

Maxilla fupera brevior, emarginata. Ocuii omnium ma- 
ximi P. C. forcipata. 

Sablar Marfiglii, p. 21, tab. 8. 

Species adhuc dubiae. 

64. Cyprinus. Mummy-Chog. Pennant ArSI, Z00U 
Suppl. 149. . 

Corpns breve, craflum, aequali crallitie , usqne candam, 
quse lata & quadragula eft» Squamae argenteae. Longitudo 
lpithamalis» 

65. Cyprinus, minutus. Pennant. ArtJ.Zoot. Suppl, »49, 
Membrana branchioftega duobus olTicuIis fuftentata. Ocu- 

li prominentes ad angula oris fiti. Linea lateralis in medio in- 

curvata. Cauda bifurca. Dorfum fubfufcum. Latera argentea» 

Lonoitudo fere duarum unciarum cum dimidio. 
o 

66. Cyprinus, Graining, Pennant.br. zool.Wl. 367» 
Similis eft Cyprino Leucifco fed anguftior & in dorfo re- 

$ior. Longitudo utplurimum j£ unciarum. Latitudo ad lon- 
gitudinem ut 1 ad 5. Color dorfi argenteus ad camileum yer- 
gens; Oculi pinnarum ventraJium & analis ruber, fed pallidior 
ut 111 C. Leucifco. Pinuas pedorales magis rubent. 

67. Cyprinus, Efca, IVhite Bait. Pennant. br. zool, 
III. 371. tab. 69* 

Cyprino Alburno affinis. Corpus lanccolatum duarum 
linciarum longitudine. Maxilla infera Jongior. Iris argentea, 
Pupilla nigra 4 Pinna dorfalis capiti propior, radiis 14. Linea 
Jateralis recla. Cauda bifurca ad extremitatem nigra. Afcendit 
gregatim in flumen lamenfin menfe Iulio. 

Ignotos quosdam pifces generl Cyprini Chrifiophorus 
Hammerm HiftorianaturaJi Norwegica, Danice confcrfpta p, 39 
absque characleribus fpecificis nominatim fubjunxit. 

N. 399. Veclerbug, Aarbug, Pifcis fuavis, &fapidus; 
facie Cyprini Alburni , [gq multo major , pinnis & oculis 
cinereis, 

N. 400. Malacopterygii. Clupea. 37 

m CLUPEA. 

Membrana Branchioftega o&o utrinque ofilcula con- 
tinet. 

Venter admodum acutus, feu ex fingulari fquama- pag. 
rum fitu quafi ferratus, 
Pimia dorfi paullo propior roftro quam Ventrales. (*) 

E 3 i. CLU- 

Additamentum. 

N. 400. Syrcner. Pifcis albus , fquamis candidis, Cete- 
rum iimilis eft Cyprino Alburno magno. 

N. 402. Blaafpurv. Pifcis fuavi fapore, fquamis casru- 
leis & abdomine concolore. 

C*J Character generis Clupeae. 

Linn.ei: Caput maxillarum fuperiorum myftacibus fer- 
ratis. Membr. branch. radiis g. branchiae interne fetaceae. Ab- 
dominis carina ferrata. Pinnae ventrales ficpe novem radiatae. 

Gronovii: Corpusoblongum, catbetoplatelim, fquamis 
latis, deciduis imbricatis. Abdomen inter pinnas pectorales & 
ventrales fquamis iingularibus laricatum et ferratum. Caput 
cathetoplateum , alepidotum, inerme. Os in apice capitis. 
Dentes minutiffimi in maxillis, palato et Iingua. Opercula nu- 
da oifea. Membr. branch. maxima pro parte operculis conte- 
dra, expanfilis, ofliculis utrinque g. Pinnae inermes 7. Dor- 
faiis unica in medio dorfo, ventralibus oppofita, haud magna: 
Ventrales in imo abdomme, medio inter peiftorales & pinnam 
ani fitae. Zooph. p. 1 1 1 . ■ 

Blochii: Linea ferrata in imo ventre, e duris fquamis 
curvatis compofita. N. F, D. I. 184. 

GoiiANi, Corpus Jineari-Janceolatum, cathetoplateum> 
fquamofum; fquamis imbricatis, deciduis. Caput mediocre, 
alepitodum, cathetoplateum. Maxillae inaequales, extracliles; 
fuperior ad marginem poflicum ferrata. Dentes minimi, con- 
ferti, aequales & iimiles, acerofi: Lingna fubacuta, denticu- 
lata. Opercnla branch. laevia, triphylla. Membrana branch. ; 
lateralis & gularis operculata. Dorfum & abdomen carinata : 

abdo- 38 Malacopteryglu Ctupea. 

I, CLUPEA, maxilla inferiore tongiore, maculis nigris carens'. 
Art. Syn, 1 4. Spec. 3 1 . (a) 

Harengns £? Chalcis Auclof um , Herring &? Hering 
Anglis. Germanis, Belgis. 

Hareng 

Additamentum. 
abdominis carina ferrata. Branchiae operculatae, quarnm tres 
anteriores intus peclinatae funt. Linea lateralis fuprema, dorfo 
paralela, Pinna dorfalis folitaria, sequilibris , fubtriangularis. 
Fectorales infimae, acutiufculae: Ventrales abdominales, dor- 
fali oppofitae. Pinna ani pone aequilibrium, declinata: Cau- 
dalis bifida difiincla aut anali connexa. Hift. pifcium 199. 

(a) I. Clupea, Harengus, immaculata, maxilla infe- 
riore longiore, L, S, N. 522, D. 1 8- P. 1 8- V. 9. A. 1 7.C. 1 8.' 

Qlupea, Harengus, maxilJa inferiore longiore; pinna 
ani radiis 17. Der Hering. Bloch N. F, D, I. 1 86* tab. 29. 
fig. i.Br. 8. P. 18- V. 9. A. 17. C. 18. D. 18. 

The Britifh Herring Pennant br. zool. III. 335. tab. 6g» 
D. 17. P. 17. A. 14. Carina abdominis vixferrata & mollis eft. 

Varietas. 

ct. Clupea Pilchardus , corpore minns comprefTo pinna 
dorfali aequilibri ; Sqnamis non deciduis. IV. 

The Pilchard. Pennant. br, zool, III. 343,130, 68« n. 16 1, 

Hic pifcis fummatim fimilis efl: Harengo ; fed quibus- 
dam fignis propriis diifert; neinpe corpore breviore, minus 
compreifo; -ronxo breviore, refimo; maxilla infera breviore; 
dorfo magis elevato; abdomine minus acuto; pinna dorfali 
exadte aequilibri & denique fquamis latioribus fixis. 

Harengus minor five Pilchardus. IVillugby, p. 223. tab, 
P. I.fig. i. 

Defcriptionem fufam partium externarum & interna- 
rum dedit. 

/3. Clupea. Sirm, maxilla inferiore longiore; corpore 
tripollicari, macula aurea pone oculos, Forskal. U c, XVII, 
Br. 8»D, i9.P,i6.V. 8»A. 17. C, ig. Matacoptenjgii. Ctupea. 39 

Hareng hodie Gallis. Suecis minores natu appellan- 
tur Strommling & Hering , majores vero £*// audiunt. 
Vertebrse 56. Appendices pylori 17. 
Denticuli exigui in utraque maxilla, lingua et palato. 

2. QLVJVF.A quadriunciaiis , maxilla inferiore iongiore, ven- 

tre acutifjinio. Art.fpec, 33, Syn. 17. (b) 

Spratti. Ray p. 105. 

Spratt Anglis. Hwasfbuk Suecis. 

Vertebrse 48. tantum. - 

Cufpis fquammarum ventris acutior eft, quam in ha- 

rengo, fcilicet angulum trianguli acutanguli efficit; 

in Harengis vero angulum trianguli sequilateri vel 

quadranguli fere repnefentar. 

3. CLUPEA apice maxiilce fuperioris bifido, maculis nigris 

titrinque Art. Syn. 1 5. Spec, 34. (c) 
Clupea, Alofa, Aiaufa & ThriJJa AiSorum. t A fhai 
Anglis. 

Maxilla inferior paullo longior fuperiore, Denticuli 
in fuperiore tantum maxilla. 
Vertebne 55, Coitse utrinque 30. 

Squa- 

■ ■ ■ ■ I I I I I ■ ' ' ' " ■■ — -» 1 ■■ 1.1 ■ ; 1 

Additamentum. 

(b) 2. Clupea, Sprattus, pinna doriaii radiis 13. L. S. 
N. 523. Muf.Ad.Fr.U.ip. 105. D. 17.P. 16.V.6. A. 19.C.... 

Abdominis futura acutiflima, Pinnas caudae radii difEcil- 
lime numerantur. 

Clupea, Sprattus, maxilla inferiore longior® ; pinna ani 
radiis 19. Der Breitling. Bloch N. F. D. p. 206, tab. 29, 
fig. 2. Br. 8. P. 1 6. V. 6. A. 1 9. C, 1 8. D. j 7. 

(c) 3. Clupea, Alofa, lareribus nigro maculatis; roftro 
bifido. L. S. N. 523. Muf Ad. Fr.U. 105. D. 19. P. 15, 
V. 9. A. 11. C. 19. vel. 22. 

Clupea, Alofa, maxilla fuperiore iii apice crenata. Die 
'Alf, Bloch N. F. D. p. 209. tab. 30 fig. 1, Br. g. P* 15. 
V. 9. A. 23. C. 18. D. 19. 

The Shad. Pennant br. zool. III. 343. tab. 69* 40 Malacopterygii. Clupea. 

Squamse ventris aculeatre, numero 35, 36 ad 37, 
Maculte nigrae 4, 5, 6 vel 7, utrinque ad latera dorfi* 
Appendices pylori 80. circiter. 
4. CLUPEA maxilla fuperiore longiore, Art. Syn. 17. (d) 

Encra- 

Additamentum. 

(d) 4. Clupea, Encraficoktf, maxilla fuperiore Jongiore. 
L.S.N. 523. 

Clupea, Encrajicokf t maxilla fuperiore prominente. 
Der Anfovif. Bloch N F. D. I. p. 2 1 2. tab, 30, fig 2, Br, 12» 
P. 15. V.7. A. ig. C. 18. D. 14. 

The Anchovij. Pennant. br. zool. III, 347, tab. 67. 

Clupea, Encraficohif , maxilla fuperiore longiore; cor- 
pore argenteo, fupra cxruleo. Briimikh khthyoL p. 83. Br, 
1 2. D. 1 5. P. 1 6. V. 7. A. 1 5. C. 1 9. 

5. Clupea, (hcpfetoidef) maxilla fuperiore longiore; 
fafcia laterali argentea Briinnkhii khth, p. 101, Br. 8« D, 14. 

p. 14. y. ... a. 24.C. 19. 

Facie & figura Clupeae Encrafioli & faicia laterali argen- 
tea Antherinae Hepfeto fimilis e(t. A primo diffcrt numero ra- 
diorum & ab altero capitis flructura. 

6. Clupea, Sinenfif , radio extimo membranse bran- 
chioftegx poAice truncato. L. S. N, 5 2 5. D, 1 6, P. 1 6. V. 
8. A. 16. C. . . . . 

7. Clupea, cyprinoidef , radio ultimo pinnje dorfalis 
elongato; abdomine obtufo. Broujfonet ichthyoL Fafc. I. Br. 

12. D. 17. P. 15. V. 10. A. 2?. C. — . 

'■;!'.;.;, 30 

Corpus compreffum, oblongum. Dorfum fubrechim 
cortvexum. Abdomen fubrechim ante convexum pone obtu- 
fe corinatum. Linea Jateralis vix fuprema derlexa, ad caudam 
media. Anus pone medium corpus. Maxilla inferior pauJo 
Jongior. MaxiUa fuperior inferiore Jatior, optufa, Oculi am- 
pli. Iris argeutea. Pinna dorfalis fubfalcata, radio ultimo lon- 
gifllmo fJexili uJtra finem bafeos pinnss analis extenfa <%c. 

8. Clu- Matacopterijgii. \ Clupea. 41 

Encrafichohs Au&orum. Anchovies. Suecis, Anglis&c. 
Vertebrae 45 ad 46. 

V. AR- Additamentum. 

8, Clupea, tropica, cauda cuneiformi. L, S. N. 524, 
Osbeck itin. 393. Br. 7. D. 26. P. 17. V. 6. A. 26. C. 20. 

Caput truncatum. Dentes una ferie minuti, acuti. Ma- 
xilla infera longior. Oculi roflro propiores. Opercula diphyl- 
la, fquamofa. Corpus comprefTum, latum albis fquamis ve- 
ftitum, abdomine ferrato. Linea lateralis recta, fuprcma. P. D, 
femilongitudinalis. P. A, dorfali a^qualis & oppoiita, P, C, 
cuneata, 

9. Clupea, Trijfa, pinna ani radiis 28; dorfalis radio 
poftremo fetaceo longo, L. S. N. 524. B. 5. D. 14. P. 13. 
V, 8. A. 28. C. 21. 

Clupea, Trijfa, BrouJJbnet. ichth. Fafc. I, tab, Br. 5. D« 

20. P. 16. V. 8- A. 22-24-25. C. — . 

Clupea, TriJJa, Tapanfe Haring. Houttuyn. A&. Har- 
tem. XXII. Br. 7. D. 16. P. 1 5, V. 8. A. 25. C. 22. 

Figura corporis Cyprino magis quam Harengo fimilis, 
attamen ob acute carinatum ferratumque abdomen ad Clupeae 
genus referenda. P. dorfalis radius ultimus fetaceus ad duas un- 
cias elongatus. Corpus fquamis jam cafis, argenteum, m 
dorfo fubfufcum ibidemque punclis fufcis ordinatis eleganter 
ornatum erat. Longitud. 5 unciarum. 

1 o. Clupea, Atherinouies, linea laterali argentea. L. S. N t 
523. Bi'. 12. D. 12. P. 14. V. 8. A. 32. C. 18. 

Proxime accedit Clupeae hepfetoidi, a qua numero ra- 
diorum pinnarum differt. 

11. CLUPEA,y?^>o^nV,(oiIibus lateralibus maxillas fuperio- 
ris fetaceis, pinna anali 32 radiata.) Broujfonet. ichth* Fafc. I. 

Br. 10.D. 13. P, 14. V, 7. A, 32, C, — . 

Artedi Genera. . F Varit* 43 Malacopterygih ; Clupea. 

Additamentum. 
tfamittis* 
u. Clupea, Bozlama An Encraficolus? Forskal Defcr. 
anim./p. 72. Br, 11. D» 14. P. 13? V. 7. A. 32. C. 18» 

Corpus lanceolatum, digito longius, digitum Iatum, al- 
tum, comprefTum, argenteum; dorfo fulco. P. V. & A. albi- 
dis: D, & C. glaucis, P. C. bipartita. P. D. incipit a fine ba- 
feos ventralis & ejus bafis finitur e regione ani. L. iater. reclif- 
fima trans medium corpus. Squainas trilobar, magnae deciduae. 
Labium fuperius longum obtufum, breve, conicum, fufcefcens; 
annulo, verfus apicem ambiente, imprefTo, hyalino. Vertex 
utrinque deflexus, tecli inflar, canna media obtufa. Oculi iride 
rubra. Venter usque ad anum fquamis carinatis. fcaber. Radii' 
"membranse brancbiofiegse transverfi, aequales, pinnam linearem 
confiituentes reclam a gula ad pecfhis. Habitat in mari rubro, 
Ab Arabicus Ldaf vel Bcelama ab aliis Sardin nominatur. 

12. Clupea, Dorab. five Dentex pinnis ventralibus mi- 
nutis; labio fuperiori dentibus porrectis, bicorni 5 inferiori 
longiori, dentibus validioribus , eredis. Forskal defcr. an. 
p. 72» Br, 8» D. 17. P. r4. V. 7, A. 34. 

Corpus lineare, argenteum , dorfo fufcum, . Labium fu- 
perius non protractile , recle protrafum. Dentes protenfi, re- 
inotij inaequales; duo medii majores, acutiflimi, Labium in- 
ferius longius, magis dentatum; dentibus ereclis, utroque la- 
terefenis, mediis fenfim majoribus, iubulatis. Iris argentea, 
Opercula nuda, frriato rivulata. Color totus argenteus; dor- 
fum fupra nitidum, cseruleum. L. lat. recla obfofeta. P. D. 
caudx propior, ano oppoiita. Dorfum parum gibbum. Cauda 
defcendens. Abdomen reclum, acuminatum, ciliatum. P. V« 
in pifce cubitali unguem longae. P. P. ala membranacea, Jan- 
ceolata; radius primus validus. P. D. & A. membrana utrinque 
erecla. P, C. bifida ad bafin, 

13. Clupea, fima, pinnis flavis; ventralibus minutif- 
fiinis, U S. N. 524. Br. 6. D. 17. P. ~£f. V. £. A. 53. C. 1 g. 

Os fimum; Maxilla fuperior brevifilma, apice truncata, 
Corpus argenteum, Abdomen carinato - ferratum. Lacuna 

inter Malacopterijgil Clupea. 43 

Additamentum, 
interoculos. ■ Pinnaeflavae; ventrales adeo parvae, ut vix con» 
fpicuae fint Hunc pifcem cum Salmone Gafleropelo fuo in 
unam fpeciem contulit Pallafuf, Spic. g. 

14. Clupea, Myflus , corpore enfiformi; pinna ani dc 
caudae coadunatae. L. S. N. 524. Muf Ad. Fr.ll. p. 106. 
D. 12. P, 18. V. 6. A. 84. C. 11. 

Caputr Maxilla fuperior paulo longior; lateribus utrin- 
que exit in enfem , altero margine retrorfum ferrata. Branchia- 
rum interiora confiituunt linguam ciliatam. Membrana branch* 
radiis 9. Corpus malacopterygium, nudum, album, compref- 
fum figura cultri. Abdomen totum carina retrorfum ferrato- 
fpinofum. Pinna dorfalis radiis 12 mollibus, lanceolata- fitu 
anttce in niedio fupra abdomen: Peclorales radiis ig longitu* 
dine totius abdominis.' Ventrales radiis fex: Analis radiis 84 
circiter, longitudine caudae, quae corpore longior, fubtus de- 
finens in membranam : caudalis radiis 11 cireiter. Confer. 
defcriptionem cum icone adjecla in Amoen.acad. IV. 2 52. tab. 3» 

1 5. Clupea Haumela, lanceolata, nuda, pinnis ventra- 
libus & ani nullis; dorfali per totum dorfum extenfa: cauda 
iineari, apterigia. Forskaliidefcr.anim.yi. Br. 6. D. 133. P. 
12. V. o. A. 82. fpinulae. 

Corpus iine fquamis, argenteum, verfus dorfum compref- 
fum. Maxilla inferior longior. Dentes fubulato-comprefTi, re- 
moti, validi, perpendiculares, Opercula nuda; pone utroque 
margiue excifa, apice hyalina. Linea lat. incurva abdomini pa- 
ralela. Cauda comprefla , iinearis,, pinna nulla. Anus medius» 
Pinuae pedoralis bafis ante apicem operculi. P. D. longitudina-* 
lis, colore glauco & ocello oblongo fufco, intusque argenteo» 
Poft anum pinna nulla, [&d aculei 82 in cilte reconditi digito 
antrorfum moto fentiendi. Longitudo nniiis ulnae & latitudo 
2 pollicum, 

Species aliorfum locatae. 

Clupea Stemicla nullis pinnis ventralibus L. S. N. 524, 
Vide Gatteropelecum inter Nova genera. 

Clupea, villofa, iinea laterali prominula hirta Oiaffenii 
VideSalmonem arclicuii). F 2 44 Malacoptenjgii. Argentina. 

pag. 8. V. ARGENTINA. 

Membraiia Branchioftega. ♦ , . . 
Corpus oblongum, fubteres: 
Dentes in lingua ck palato. (*) 
l. ARGENTINA. Art. Syn. 17. vid.Rondet. t. 5. c. i,p. 
227. IVilLp. 229, Ray p, 10$. (a) 

Cor- 

Additamentum. 
(*)' Character generis Argentinae, 

Linnjei. Dentes in maxillis et lingua. Membrana bran- 
ehialis radiis 8» Anus caudae vicinus. Pinnae ventrales multi- 
radiatae. L, S. N, 578. 

Gronovii. Corpus cathetoplateum, alepidotum, gracile, 
teres. Linea lat.recla in mediis lateribus. Anus caudas propior. 
Cutis alepitoda. Caput cathetoplateum , fubacutum, alepido- 
tum, Os amplum in apice capitis. Dentes in maxiilis minutif- 
fimi, vix confpicui. Opercula offea, nuda. Maxilla inferior 
angufla, acuminata. Membr. . branch. ofliculis 8 infiructa, ab 
operculis haud contecla. Pinnac inermes 7. In dorfo medio uni- 
ca parva: Ventrales, medio inter peclorales & anakm exi- 
guac. ; Zooph, p. 112. 

Forsteri: Corpus tereti-oblongum. Caput rofirafum 
corpore latius. Anus caudae vicinus. P. V. multiradiatae. P. 
fpuria lumbaris. M. B. 8« Enchirid. h. n. 87. 

Scopoli. Corpus gracile, modice compreflum. Vitta 
longitudinalis argentea. Vefica aerea argento foliato refplen- 
dens. Dentes maxillares minuti Membr. branch. oflicuJis g» 
Pinnae inermes 7. Introd. ad hift. nat, 451. 

Brunnichii: Pinna dorii pofiica adipofa. Lingua den- 
tata. Corpus nudum, Fttndamenta zool. 140. 

(a) i. Argentina, Sphyrcena, pinna ani radiis 1 5, L. S, 
JV.D. 10.P.14.V. 11. A. 9.C 

Argentina, Sphyrama , pinna dorfali pofiica fpuria; lin- 
gua dentata: taenia longitudinali et veficula aerea argentea. 
Brimuhii ichth. p. 79, Br.6. D, 10, P. 14. V. n. A. 13. C. 19, 

Corpus Malacoptertjgli. Argentina. 45 

Corpus oblongum, fubteref , Sphynense admodum 
fimile. Roftrum Iongum ; Os modicum. 
Color corporis argenteus, ad dorfum obfcurior. 
Dentes 6 vel 8 in apice linguas, ut & in palato. 

F 3 Oculi Additamentum. 

Corpus anguflatum , fubteres, latera Ieviter comprcfla, 
Caputnudum, fupra planunr, ante oculos anguflius. Os ob- 
tufum; mandibulae depreflae, obtufse; inferior edentuJa, fnpe- 
rior dentibus minutiflimis vix obfervandis afpera. Lingua an- 
gufla, dentibus 5 vel 6 validis hamatis inflructa. Pinnae omnes 
parvac; caudalis bifida, In dorfo ante caudam pinna cartilagi- 
nea fpuria, parva. Abdomen fubtus per totam Jongitudinem 
fulco magno fubtus canaliculatum. Iris aiba. Operculum ar- 
genteum. Corpus pallidum vitta longitudinali, Iata, argentea 
per Jatera ducla, Anus poflice. Magnitudo fpithamae. Veficula 
aerea velut argento foliato refpiendens, manus ad contaclum 
argento quafi obducit. Ad falmonum genus potius referendus 
efl. Ad falmonem argentinum proxime accedit. 

2. Argentina, glqjjodonta, lingua bafi tuberculis oC- 
ieis dentata (pinna ani radiis §.) Forskal defcr, ariim. p. 6g, Br, 
13, D. 16. Suec. 1 8. P, 19. V. 10- 1 1. A. 8- C. 20, 

Corpus lineari-lanceolatnm, Color argenteus: Dorfum 
obfcurius: Venteralbus: pinnae glaucse. Caput compreflTum, 
attenuatum, nudum. Maxilla fuperior longior, apice conica, 
annulo nigro, Dentes in utriusque maxiJIze margine fetacei 
confertiflimi, parvi, rufefcentes. In palato anteriore dentes fe- 
tacei , numerofi: medium palati nudum: in fundo dentes 
molares hemifpherici, albi, validi multi, in tres ordines dige- 
fli: in parte lingux his dentibus fubjacente ejusmodi dentes plu- 
rimi. , . . Iris argentea. Opercula nuda; anteriora linea longi- 
tudinali elata, undulata, pone in medio rugofa, margine pofli- 
co emarginata. ♦ ♦ . . Squamae Iatse, rotundatae, quarum jun- 
ctune vittis longitudinalibus, obfcurioribns a latere. Linea iat. 
reclifflma, dorfo propior, Pinna dorii in medio dorfi, radiis 

utrin- 46 ■Malacopterygii. Argentina. 

Oculigrandes: Irides argenteae. 
Pinnse in medio fere dorfo ofTiculorum 10. Peclora- 
les 14. Ventrales ex adverfo dorfalis, officulorum 
11. Ani 9. Cauda bifurca. 

Anus Additamentum, 
litrinqiie alatis ; pone ad baiin glandula fphaerica albida, ma- 
ona unifulcata. P. P. in loco humili ac veluti impreffo recon- 
denda?. P. V. fitas fub bafi dorfalis, remotae et fupra eas appen- 
dix membranaceus, triquetro ianceolatus. ' i\ C. bifida, inter- 
nitiis fquamatis. Anus ad apicem pinnarum ventraJium, duplo 
remotior a pinna anaii. 

3. Argentina, carolina, pinna ani radiis 15. L, S, JV» 
519. Br. 28. D. 25. P, 16. V. 12. A, 15.C. 31, 

Opercula futura longkudinali. Linea iat, recla. Cau- 
da bifurca. 

Harengus minor bahamenfis CatgsbyW. tab. 24. 

4, Argentina, Machnata, lineari-lanceolata; mem- 
branaebranchiaiis ultra 30 radios. Forskal defcript, anim,^,6%. 
D./^.P. 17.V. 15. A. T 3 Y . C, 18. 

Corpus Clupeas fimile, abdomine obtufo, rotundato!» 
Caput latidudine corporis, fupra horizontale, fubtus furgens, 
Dentes fubtiliflimi,. numerofi, fcabritiem referentes 3 tantum 
in maxillis, palato, linguze medio & bafi, Labium fuperius 
brevius, recle protenfum , in medio non protra&ile; offibus 
lateralibus longis, mobilibus lanceolatis, ad imum usque mar- 
ginem dentato- fcabris, membrana dilatsbili annexis; adeo, 
ut eorum ope ridus valde dilatetur. Labii inferioris lateracarina 
media longitudinali, valida, obtufa. Inter duas max. inf. ofii- 
culum utrinque Janceoletum, utroque latere membrana pecu- 
liari affixum, pone fupra membranas branchialis apicem pro- 
minens, ofli fepiae fimiJe; quale iu aJiis non vidi pifcium gene- 
ribus. Nares utrinque dupJices medias inter oculos & rofirum 
poiltiguas; pofieriores longe majores obJongae, anterius rotun- 
datas. OcuJi grandes , vertici contigui ; iride argentea. Oper- 

cula Makcopterygii. Argentina, 47 

Anus caudae admodnm vicinus. Ventriculus nigri- 
cans. Appendices pylori 6 ad 7. Vefica aerea utrin- 
que conica, coloris argentei politiflimi, 
Locus: Mare Inferum ad Romam &c. 

VI. EXO- 

Additamentum. 
cula nuda, integerrima, (Iriis elevatis, pone membrana lata 
flriata, humiliore appendiculata. Vertex planus, fulco latifli- 
mo v pone latiore, ovato interduas carinas obtnfas, juxta ocu- 
los oblique firiatus. Dorfum & abdomen pari craflitie, late- 
ribns paralelis. Linea lat, parva, fupra medium corpus; juxta 
caput parum defcendens, inde recfriflima. Squamas mediocres, 
integras, ftriatae. Color pifcis argenteus, dorfo obfcuriore, 
caeruleicente. P. D. A. & C glaucae: P, A. & C. fubtus flave- 
fcentes: P. D. & A. membrana erecla utrinque fertae. Earum 
pars anterior duplo elatior, triangularis; pofierior humilior, 
linearis, tota inter membranas recondenda. Radii eorum fpi- 
nofi, filiformes, fubflexiles arctifiime adhserentes radio fequenti. 
P. pech & ani flavefcentes, pone albidae, ovato- acutae, ejus- 
dem magnitudinis; radio primo inermi, valido; auclas appen- 
dice membranaceo lanceolato majori. Situs P, D. in medio 
dorfo. V.ante D. P. A. proprior P, C. quam ventralibus, P.C. 
valde birida latere inferiore flavefcens , lobis Janceolatis, Lon-» 
gitudo i^ fpithamarum & altitudo i pollicum» 

Novum genus effe mihi videtur, 

Species adhuc dubia. 

5. Argentina, Pemmnti, lineis duabus pundfatis in- 
ferne ad abdomen infignata. W. 

The Sheppy Argentim. Pennant br. zool. III, 327. 
tab. 65. 

Pifculus, biuncialis, lineari-lanceolatus; fuperne obfcure 
viridis, ad latera fplendide argentatus; inferne utrinque una ferie 
longa, & fuper iflam alia breviore punctorum rotundorum ni- 
tidornm ornatus. Oculi magni iride argentea. Maxilla infera 
longior ante fuperam oblique afcendens, Linea lateraiis media 
& recimima. 48 Malacoptertjgii. Exoccetus. 

VI. EXOCOETUS. 

Membram Branchioftega decem oflicula utrinque con- 
tinet, quorum tria lata funt, & ab operculis bran- 
chiarum tecla. Omnia numeratu difficilia. 
Pinnce Pectorales longiffimss : Dorfalis unica, magis 
ad pofleriorem dorfi partem fita. Squama magnae. (*) 

i. EXO- AdditameNtum. 
0) Charadter generis Exocoeti. 

Linnjei: Caput fquamoJum. Os edentulum, maxillis 
utroque latere connexis. Membrana branch. radiis 10. Corpus 
albicans. Abdomen angulatum. 'Pinnar pectorales maximas, 
volariles, radiis antice carinatis. L. S. N. 520. 

Brunnichu: Caput fquamofum, roftratum. Maxillse 
imperforatae, Pinna dorfi unica. Opercula patula. Os denta- 
tum. Pinnae pectorales longiilimae. Zoolfundam. p. 140. 

Gronovii: Corpus cathetoplateum, oblongum; fqua- 
mis mollibus amplis, deciduis imbricatim obtectum. Anus in 
medio corpore. Caput omnino fquamis obtectum, inerme, 
trignetro- cathetoplateum, fubtus carinatum, antice fubacu- 
tum. Membrana branchiofiega fub operculis Jatitans, expan- 
filis, ofliculis utrinque 10. Pinnae inermes 7; dorfalis & ana- 
lis in extremo dorfo fitae, invicem oppofitae; peclorales Jatif- 
fimae, trunci Jongitudinem ferme fubaequantes, volatui ada- 
ptatse. Caudae lobus inferior fuperiore Jongior. Zooph. p. 1 i6\ 

Scopoli: Maxiliae elongatae. Osedentatum. Caputtrans- 
verfim fulcatum. Membrana branch.o/liculis 10. Pinnae pecto- 
rales maximae, volatui aptae. Intr, adh.n. p. 454. 

Forsteri: Corpus oblongum, argenteum. Caput fub- 
trigonum, fquamofum. Maxillae edentulae, utroquejlatere con- 
vexae. P. P, iupremae, longitudine trunci; radiis antice carina- 
tis. 1\ D. lumbaris M. B. 10. Enchirid. 87. 

GoiiANi: Corpus oblongum , fquamofum, antice anou- 
latum; pofiice teres, acuminatum. Caput parvum fubtrigo- 
uuin cathetoplateum, fronte piagioplatea fquamofum. Richis 

roini» Matacopterygii. Exocoetus, 49 

Pefce h EXOCOETUS. Art. Sijn. 18. Spec. 35. (b) 

Mugil alatus. Rondel. Gefneri, JVill. p. 233» Additamentum. 
minimus, obliquus, terminalis. Maxillae extracliles, sequales; 
inferior acuta, fuperior truncata, fornicata. Dentes vix con- 
fpicui, granulofi. Liugua glabra, vaginata. Oculi fupremi, 
maximi. . . Opercula br. aJepidota rotundata, monophylla. 
Membrana br. gulans femipatens 10 radiata, trifta nuchsc & 
dorfi elevata. Linea later. inflma, ventri paralela. Anuscaudae 
propior. Pinnze pedorales longiffimae, fubmedix. Pinna caudac 
biloba, lobo inferiore majore &c. 

(b) 1. Exocoetus, votitanr, abdomine utrinque carU 
nato. L. S. N. 520. D. 14. P. 1 5. V. 6. A. 1 3. C. 1 5. 

Exocoetus piiuiis ventralibus longioribus 5 abdomiue 
utrinque carinato. Gron. zooph. n. 359. 

The winged Flying Fifh. Pennant zool. br, III. 333» 
tab. 67. 

Clupea Harengo fimilis refpeclu corporis. Dorfum pla- 
num. Squamae magnas, argentese. Pinna dorfalis angufia, cau- 
dae proxima. Pinnae peclorales , volatiles trunci longitudine, 
fere jequales, Cauda bifurca. 

2. Exocoetus, evolam, abdomine tereti. L. S. N. 52. 

Exocoetus pinnis ventralibus breviflimis; abdominis cari- 
nis lateralibus nullis maxilla inferiore longiore. Gronov. zooph. 

th 35U 

Caput cathetoplateum, triquetrum, omnino fquambfum, 
Maxilla fuperior truncata, immobilis, breviffima; inferior 
multo longior , acuminato- rotundata, Opercula branch. 
fqunmofa, plana, . . Oculifummi, roftro propiores, magni, 
Truncus vix cathetoplateus. . . Pinnx peclor. pradongae. Pinnas 
ventrales parvae, medio inter opercula & pinnam ani locatae. 
Pinna dorfi et ani fibi oppofitae, humiles, prope ad caudam 
fitae. Pinna caudje bifurca , lobo inferiore duplo longiore cX. la- 
tiore quam fuperior. Longitudo 4 unciarum. 

/litcdi Gencra. G Hi- 50 MalacoptenjgU. Exocoetus. 

Pefce Rondine, Italls. Flying Fifh.Anglis. 
Locus Arcadin & littus Gallice. Rond. 
Squamae grandes ut Mugilis, quem etiam figura im- 
mitatur. Corpus & Caput cathetoplatea. Roftrum fub- 
acutum. Maxilla inferior, aperto ore, paullo lon- 
gior. Oculi cute non te&i. 
pag. 9, Os parvum , prorfus edentulum. Lingua gracilis. 

Pinna in extremo dorfo, officulorum 13 mollium. 
* Pedtorales longiffimte ad caudam fere pertingentes, 
officulorum 1 6 articulatorum , feu nodoforum & 
valde ramoforum. Ventrales pro more longiores, 
offiiculorum 6 ramoforum. Pinna Ani parva officu- 
lis 11. Cauda multum bifurca, officulorum 15. vel 19. 
pars inferior longior. 
Anus non longe a cauda. Venter planus. 
Appendices pylori nullae. Inteftinum fimplex , a 
gula fcilicet ad anum , recla tendens. Vefica ae- 

rea Additamentum. 
Hirundo. Tke Flyingfifh. CatesbyW. tab. g, 

Parvum os edentulum. Corpus teres, Pinnas pecforales 
longiffima: & latiilimse. Pinna doifalis minor pofiicam dorli 
partem occupat, fub qua ad ventrem quarta confpicitur. Cauda 
lata atque bifurca. Squamae halecis referunt fquamas, coloris 
tamen funt faturatioris. 

Pinuas ventrales neque in defcriptione neque in icone 
indicavit, 

3. Exocoetus, exifiliens , pinnis ventrolibus, caudam 
attingentibus. L, Mantiffa altera. D. 10. P. 1 5, V. 6, A. i j. 
C. ao. 

Corpus digito vix longlus, non argenteum. Tinnx pal- 
lldx, fafcia una alterave nigrjcante nota(£e. P. V. apice pinnam 
caudae attingunt, Pinnse caudalis lobns inferus longior fupero» 

Der Springfifch. Miilteri L, S, N. Suppf, 209, Malacoptenjglu Exocoetus, 51 

reaxenuis, dorfo adnexa. Lociis: Mare Mediterra- 
neum. (*) 
2. PISCICULUS Anguella Venetiis didlus. Will. p. 209, 
Ray p. 79. (c)_ 

G 1 Corpus 

• ■ - 1 1 j 1 1 —————— 

Additamentum. 
(r) CharaBer generis Atherinae. i 

Linn^i : Maxilla fuperiore planiufcula, Membrana 
branch. radiis 6. Corpns fafcia laterali argentea. L. S, N 5 1 9» 

Scopoli: Osmagnum. Dentes maxillares. Fafcia lon- 
gitudinalis argentea. Pinnasocto inermes. Intr.ad.h.n. p-455» 

Brunnichii, Pinna dorfi dupiex; fafcia lateraiis argen- 
tea. Z00l.fi1ndam.1p. 140. 

Gronovii: Corpus cathetoplateum, oblongiufculum, 
inerme, graciie, fquamofum. Linea latcr. vix confpicua, recla* 
integerrima , in mediis lateribus. Dorfum reclum. Anus in 
rnedio corporis. Caput cathetoplateum ; alepidotum, inerme, 
fuperne planiufculum, antice fubacutum. Os iu apice capitis» 
Dentes iii maxillis. Membrana branch. ofTiculis utrinque fuf- 
fuJra. Pinnas inermes g ; in dorfo duae; Ventrales capiti pro- 
piores , quam pinna dorlaJis anterior. Zooph. p. 1 30* 

Forsteri: Corpus oblongum, Caput mediocre, ma- 
xilla fupenore planiufcula. Labia denticukta, Linea later, fa- 
fciata, argentea. M. B. 6. Enchirid. %j . 

(cj 1. Atherina. Artedifyn. p. 146. 

Atherina, Hepftns , pinna ani fere 12. L.S.N. 519. 
Muf.Ad.Fr.W.io^. D. 8. 12. P. 13. V. |. A. 16. C. 17. 

Os edentulum. Membrana branch. radiis 6» Corpus 
magnitudine & figura Leucifci peilucidum. Fafcia lata argen- 
tea ab oculis ad caudam. 

Atherina, Hepfetus. Hafjelquifk itiner. p. 425. D. g, 1 r, 
P. ia, V. 6. A. 13.C20. 

Caput & corpus comprefTa. Caput fuperius plagioplateo- 
angulatum. Dorfum convexum, cralTum, redum, aquale. 
Abdomen paulo anguilius, Latera perpendicularia, Maxilla lu- 

perior 53 Malacopterijgii. . Exocoetus, 

Corpus fqamofum, o.blongum, gracile, pellucidum, 
coloris argentei, Cauda bifurca» Os amplum, fur- 
fum fpe&ans. Macul» 

' Additamentum. 
perior protraClilis: inferior antice crafla, po/lice lata. Roftrum 
obtufum. Riclus fuperus, adfcendens. Denticuli minutiffimi 
in utraque maxilla. Oculi magni infra verticem, Iris argentea, 
Pupilla nigra. Opercula branch. rotundato- angulata, fqua- 
niofa. Membrana branch. officulis 6. Branchia prima intus 
pedliniformis. Linea lateralis recfla dorfo paulo propior, nigri- 
cans, fubter quam fafcia argentea usque ad caudam extenditur. 
Linea nigra punclata longitudinalis illam excipit. Pinn^ventra- 
lesano propiores locatse. Cauda parum bifurca. Dorfum fu- 
fcum, pun&is nigris in areolas difpofitis ornatum. Latera <3c 
abdomen argentea. Pinnae albefcunt. Longitudo fpithamalis. 

The Atherine. Pennant br. zool. III 328. tab. 65V 

Corpus femipellucidum , argenteum , flavefcens. Dor- 
fum rectum. Abdomen parum prominens. Linea later. re&a, 
& fub illa feries punclorum nigrorum. P. C. bifurca. 

Pifculus AngueUa. Ofbeck in Nov. AtJ. N, O. tom IV» 
103. Br. 5. D. 7. 12. P. 14. V. 5. A. 16, C. ... 

Totum corpus pellucidum praeter lineam lateralem obfcu- 
rom, Caputparvum, fupra punclis nigris numerofis, mini- 
mis. Maxilla inferior Jongior. Riclus amplus. Oculi rotundi, 
nigri. Iris alba. Opercula fquamofa. Cauda bifurca. P. D. fe- 
cunda verfus anum. P. V. cum lamina molli oblongo, Facies 
S, Eperlani. 

1. Atherina, Minidia, pinna ani 24, L.S.N.$\g. 
Br, 6. D. 5. 10. P. 1 3. V. 6. A. z \. C, 22. 

Menidia corpore femi pellucido. Brownjom. 441. tab. 

45* %• 3- 

Argentina linea lata argentea., in lateribus Gron. Zooptu 

n. 350. 

3. Atherina, japanica. ffipanfe Zilvcrjlrep. Houttitijn 

Aft, Harlem. XXIL D. 5. P. 1 4. V. 8. A C . , . 

Cor- Malacopterygii. Exocoetus. 53 

Macute nigricantes in dorfo. Denticnli in maxillis & 

palato. Oculi magni : Iris alba. 

Membrana ovariorum nigra. Longitudo 4I digi- 

torum. 

Pinna pecloralis ofliculorum 14. Ventrales 6". Ani. 14» 

Dorfi i a . officulorum 7; 2 da . 11. 

An ad Genus Gobii pertinet? 

VIL COREGONUS. 

Membrcma Branchioftega 7, 8» 9. vel 10 officula Utrin- 
. que continet 

Phma dorfi roftro propior eft, quam ventrales. 
Denticnli adeo exiles, ut in quibusdam fpeciebus hu- 
jus generis , vix in confpecTum veniant, (*) 

G 3 1. CO- 

Additamentum. 

Corpus glabrum , fquamis delapfis, rufum, Vitta lati/fi- 
nia, argentca, a capite alepidoto ad caudam extenfa. Maxillae 
edentulje. Longitud. 4unciarum, 
(* ) Characfer generis Coregoni, Osmeri & Characis. 

Genus Corcgoni eft fubalternum generis ^almonis, quo- 
rum pluribus partibus convenit. Differt tantum dentibus ir.a- 
xillaribus vix confpicuis, & pinna dorfi rofiro propiore. Ideo 
Linnasus aliique aucrores illud fub genere Salmonis pofuerunt. 
Eadem ratione Linnaens genus Osmeri, quod majores dentes 
in maxillis, lingua & palato & pinnas ventrales dorfali primie 
oppofitas habet: itemque characis genus, cui pinna dorfalis 
prima remotior, quam ventrales pinnae dentesque maxiUares 
magni & mcmbrana branch. 3 vel ^radiis funt, ad genus SaJ- 
inonis reduxit. Hoc autem ulterius ordinavit in 4 manipulos; 
fubtitulis: 1) Truttse corpore variegato; 2) Osmeri, pinna 
dorfali anique oppofitis; 3) Coregoni, dentibus vix confpi- 
cuis; 4) Characini, membrana branchioftega tantum 4 radiis 
inftrucla. 

Charabler generis Salmonis. 

Linnjei: Caput lacve, Dentes in maxillis & Lingua, 

Membr. 54 Malacopterygii. Coregonus. 

f» COREGONUS edentuks 5 maxilla inferiore longiore. 
Art. Sijn. 13. Spsc. 40. (a) 

Sik, Loyla, Siini Efc. Suecis. Blickta Silienflbus. 
Moiku & Rdpis Finnonurrw 
Longitudo 4. 5. 6. & raro 7, unciarunV 
Vertebrse 38, exiguse, 2i qq„ 

Additamentum. 
Membr. br. 6-10. Pinna dorfalis poflica adipofa: pinnae ven- 
trales multiradiatae, S. N. 509. 

Brunnichii: Pinnse ventrales in abdomine. Pinnarum 
radii molles. Pifina dorfi pofiica adipofa. Lingua dentata» 
Corpus fquamofum. Zoolfundam. 140. 

Scopoli: Membrana branch, officulis 10- 12. Pinnac 
inermes; Doriales binie, quarum una exoflea; Dentes maxil- 
iofi minuti. lntrod. h. n, p. 45. 

Gronovii: Corpus cathetoplateum, oblongum, obtu- 
jficulum verfus pofieriora gracilefcens, fquamofum, inerme. 
Linea lateralis recla , media. Anus caudas propior, Caput ca- 
thetoplateum, inerme, fubacutum, Opercula branch. rotun- 
dataj lasvia. Dentes minutiffimi in maxillis. Membrana 
branch. officulis 7.8-9. 10. & 12. .Pinnae inermes 7; iri dorfo 
duae, pofteriore adipofa; priore vero e regione ventralium in 
medio dorfo, Zooph* p, 120. Hac defcriptione Characos non 
comprehendit. 

Forsteri: Corpus lanceoJatum. Caput lxve , fubacu- 
tum. P, V. multi radiatae. Dentes in maxillis & lingua. P, D» 
pofiica adipofa. M. B. 4-10. Enchirid. %q , 

Coregoni. 

(aj 1. Salmo, Albnla, maxillis edentulis; inferiore 
longiore. L. S. N 5 1 2. Br. 7. D. 14. P, 16. V. 1 2. A, 1 5. 

Le Vemme. Afcanii icones y tab. 29. B, 7. D, 1 1. P. 14, 
V, 12. A. 1 r. C. 30» 

Albula minor. jViteke. Schoneveld. icht. p. ii.tab. t. 

Salrnp Albula. Kohlreuter in Nou Com. Petrop. XIJX* 
503. Br. 7. D. 12, o. P. 15. V. j2. A, 15, C, 33. 

Anatome pifcis ibi exflat. Malacopterijgii. Coregoaus* 55 

2, COREGONUSmaxillaJhperiorelongiorepfana, pinnama. 10. 
dorfi officulorum quatuordecim. Art. Syn. ly.Spec. 37, (b) 
Sik Suecis. Helte Danis. Albula nobilis Gefn, Schone- » 
veld. WilU & Ray. p. 6o, 
Longitudo 10. 12, unciarum, 
Vertebrse. . ♦ ♦ 

3. co- 

Additamentum. 

(b) 2. Salmo, Lavaretus, maxilia fuperiore longiore; 
radiis pinnas dorfi 14. L, S. N. 512. Br, 9. D. 14. P, 16. 
V. 12. A. 17, C, ig. 

Salmo, Lavaretns, roflro nafiformi, Der ,SchnepeU 
Bloch N. F. D. p. 163. tab. 25. Br. 8. D. t 5, P. 1 5. V. 12. 
A, 14. C. 20, 

Magna confufio fynonimorum hnjus pifcis apud Auclores 
invenitur. 

Albu-la nobilis. Der Snepel. Schoneveldii icht. p. 12. 
tab. i, Exemplum hujus extat iu Wilhigbiicht. tab, N. 6 fig, 1. 

Salmo, Lavaretus , maxilla fuperiore iongiore; lateri- 
bus afperiufculis, Afacanii Icon, tab, 30, B, 9, D, 13. P, ig, 
V. 13.A. 15, C, 18. 

Varietas* 

ct. Salmo, Thymalhs latus , roftro nafiformi; corpore 
Lavareto latiore. Die breite Aefche. Bloch N. F. D. I. 170, 
tabi 26. Br. 9. P. 16, V. 1 t. D. 13. A. 14. C. 20, 

Maxima ex parte fimilis Lavareto. DiiTert tamen trunco 
latiore; pinnis pecloralibus brevioribus; pupiJla rotunda; ri- 
<3u magis transverfali & majorj,; dorfo usque pinnam dorfa- 
lem cariuata &circa pinnam finulevi incurvo; abdomine cari- 
nato; fquamis rotundatis; liueSs punctatis, obfcuris longitudi- 
nalibus latera, & pondere quadrilibri» 

Trutta edentuia doifo ex viridi- casruleo & argenteo, 
refplendente; lateribus carinatis; pofi iineam tota argen- 
tea; ventre cutellato, Kleinii M, v, 20. tab, 6, fig, i. 56 Malacopterygii. Coregonus. 

3. COREGONUS maxiltafuperiove tongiove, pinna dorfi oj- 
Jiculomm viginti triunu Art. Syn. 20. Spec. 41. (c) 

Thymaltus Au&orum, Harr Suecis. Grayling AngliS» 
Aefche Oermanis. 
Vertebrae 60. 

4, COREGONUS maxilla fuperiore tongiore conica. Art. 

Syn. 2 1 . (d) 

Oxyrinchus Auctorum. Hautin eY Outin Flandrrs. 

Locus in Flandria & Batavia. 

Longitudo 15 digitorum. Pinna dorfi officulorum 13. 

Pe&orales 17. Ventrales 12. Ani 14. Cauda bifurca. 

Roflrum longum, conicum., 

Dentesnulli, fed lingua fubafpera. Iris alba. 

VIIL OSMERUS. 

Membrana Branchiojlega y. vel 8. oflicula utrinque 
continet» 

Pinna 

Additamentum. 

(c) 3. Salmo Thymalluf , maxilla fuperiore Jongiorej 
pinna dorfi radiis 23. L. S. N. 512. Br. 10. D. 23. 1\ 16, 
V. 1 2. A^ 1 4, C. 1 9. 

Salmo, Thymattus, pinna dorfi radiis 23. Die Aefche. 
Br. 10. P. 16. V. 12. A. 14.C. ig. D. 23. 
Pinna dorfi vittata infignis, 
Trutta edentula n. 1 5. Kleinii ichthyol. M. V. p, 21. tab, 

4» fig- 5- 

The Grayling Pennant. br. zoot. III. 311. tab. 6 1 . n. 1 50. 

(d) 4. Salmo, Oxyrinchus, maxilla fuperiore longiore, 
conica L. S. N. 51 2. D. 1 3. P. 1 7. V. 1 2. A. 1 4. C, . . . 

Salmo unicolor albefcens; roftro conico; cauda bifurca, 
Gron. Zooph. 11, 374. Muf. ichth. I, n. 48. B. 13, P. 13. 
V. 10. A. i£. 

Confufio apud multosaiuftares fuperhuncpifcem eft. Alii 
Salmoni Lavareto ; alii Argentinae Sphyrena; nomen Oxyrin- 
chi impouunt. Malacopterygii. Osmerus. 57 

Pinna Dorfalis & Ventrales eadem longitudine ab 
apice roftri diftant, contra quam in genere Core- 
goni & Salmonis. 
Dentes magni in maxillis, lingua ex palato. 

I* OSMERUS radiis pimiae ani feptendecim. Art, Syn. 2 1 , 
Spec, 45. (e) 

Eperlanns omninmfere auUorum. Spirinchus Schoneveldiu 
Smelte Danis. d Smelt Anglis^ Nors Suecis. Stint €? 
Stinkfijch Germanis quibusdam. Spiring Belgis. 

2. OSMERUS radiis pinnae ani undecim. Art. Syn. 22, 
Saurus Salviani, Tarantola Romae, in append, Will. lchU 
p. 29. Ray p. 66, (f) 

Huc pertiriere videtur. pag. n< 

Corpus oblongum&fubteres. Longitudo fpithamalis 
& ultra. Craflities pollice major. Venter albus. Ca- 
put fuperne planum. Foffula inter oculos. Ridtus am- 
pliflimus. Roftrum acutum. 

Den- 

Additamentum. 

O s m e r i, 

(e) 5. Salmo, Eperlanus, capite diaphano; radiis piu- 
nae ani 17, L.S.N.^11. D. 1 1. P. 1 1 . V. g. A. 1 7. C. 1 9. 

. Salmo, Eperlanus , maxilla inferiore longiore ; pinna 
ani radiis 1 7, Der Stint. Bloch N. F, D, I. 1 79. Br, j,?. 1 1, 
V. 8. A. 17.C, 19. D. 11. 

Varietas. 
cc. Salmo, Eperlanus marimis. Der Seeftint. Bloch N. 
F,D, I.i82.tab.28.fig.2. 

The Stnelt* Pennant. br. zovl, III. 313. tab.tfi, D, 1 1, 
P. n.V. 8. A. 14. C. 19. 

(f) 6. Salmo Saurus, radiis pinnas am 10. L. S. N. 
511. D. 12.P. 13.V. 8, A. 10. C. ... 

Saurus Salviani. Tarantola Romas Willygby App, p. 20, 
tab. P. 5. 

Salmo Saums. Die Seeeydexe. Millleri L. N, S. IV. 324. 
Artedi Genera. H 58 Malacopterygii. Osmerus. 

Dentium longorum: i°. unicus ordo in utraque ma~ 
xilla. 2°. Linea longitudinalis utrinque in palato. 
3°. duplex ordo dentium in lingua. Aperturse Bran- 
chiarum ampliflimae. 

Pinna dorfi ofliculorum 12 , quorum primum altifix- 
rnum. Appendix in extremo dorfo. Cauda bifurca. 
Pinna pecloralis officulorum 13. Ventrales aliquanto 
inferius, multo longiores pe&oralibus , ofliculis 8, 
quorum anteriora breviflima. Ani 10. 
Squamse mediocres. Peritonaeum album. Ventriculus 
conicus. Appendices pylori nummerofce. Vefica &e- 
rea non comparuit. Locus: Mare Mediterraneum. 
IX. SALMO. 

Membrana Branchiojfega io. 11. 12. oflicula utrinque 
continet. 

Corpus ipfum plerumque maculis varium. 
Pinna Dorfi anteriorem fitum habet, quam ventrales* 
Dentes magni in maxillis , lingua, palato & faucibus. 
I, SALMO rqftro ultra inferioremmaxillam faepe prominente^ 
Art. Syn. 22. Spec, 48. (g) 

Salmo 

Additamentum* 
S a I m n e s. 
(g) 1. Salmo, Satar, roftro ultra inferiorem maxiilani 
promineute. L, S. N, 599. Br. 12. D, 15. P. 14. V, 10. A, 
13, C. 19, 

Saimo, Satar, maxilla fuperiore utra inferiorem promi- 
nente; pinna ani radiis 13. Der Lachs. Bloch N, F. D, I. 
128. Br. 12. P. 14. V, 10. A, 13. G. ai.D. 14. 
Varietates. 
oc* Salmo, Salarmas. Der Hakenlachs. BlochN.F.D. 
III. 146. tab. 98. 

Trutta dentata, toto corpore ventre excepto, crebrio & 
diver/is characleribus ac lituris cinnabarinis fufcisque vario, 
uiandibulse inferioris extremitate infigniter hamata et in fupe- 

riorem Malacopterygii. Sakno. $q 

Salmo omnium fere Au&orum, a Satmon Angtis, Lax 

& Blanklax Suecis. 

Macube omnes nigras in operculo Branchiarum, 

dorfo & Iaterum fuperiori parte. Dorfam convexmn, 

Venter planus. 

Pinna dorfi officulorum 15. Peclorales 14» Ventrales 

9. ad 10. Ani 12. ad 13. Vertebras 56". 

2. SALMO tnaculis cincreis, caudae extremo aeqttati. Art.n%a. '12* 

Syn. 23. (h) 

Salmo cinereus atit grifeus. ^fohnfoni m Ichthyologia WitU 

p. 193. Ray /?. 63. 

The Grey Anglis quibufdam. Gratax Suecis. 

Corpus fecundum proportionem latius & craffius, 

quam in praecedente. 

3. SALMO latns\ maculis rubris nigrisque, cauiia ceqtmlil 

Art. Syn.-t^ Species 51. (i) 

' > 2n H 1 Trtttta 

Additamentum, 
riorem intrante: dentium loco maxillis ipfis obtufe ferratis. 
Kleinii M. V. 17- tah. 5. fig. .<*. 

/3. Salmo, Mykijf. Pennant, arcl. zool.introd. 126. D, 
12. P. 14. V. 10. A. 12. 

Corpus bipedale, macrolepitodum. Rofirum obtufum." 
Dentes numeroii. Dorfum obfcurum, nigro maculatum; ab- 
domenalbum; taenia lata, ruberrima in utroque latere adeft, 
Sapore alios antecellit. Habitat in Kamfchatka. 

(h) 8» Salmo, Eriox, maculis cinereis; caudae extre- 
mo sequali. L, S. N. 509. Br. 1 2. D. 1 4. P. 14. V. 10, A. 13» 

The Grey. Pennant. hr. zool. III. 298« 

Caput latius, quam Salaris. Dentium 4 feries in maxillis* 
Linguae oclo dentes. Dorfum et iatera fuper lineam lateralem 
obfcure cinerea, maculis purpureis confperfa. Abdomen argeix- 
teum. Caudse pinna aequalis. 

(i) 9 Salmo, Trutta, ocellis nigris, iridibus brun- 
ueis; pinna pectorali puiuftis 6. L. S* N f 509. D, 12, P, 13. 
V,io.A,o.C,2o. Salmo 60 Malacopterygiu Salmo, 

Trutta Salmonata. ffohnfoni hi Ichthyoi. Wili.p. 193. 
The Scurf or Buli- Tront Anglis in Northumbria. Lax'6- 
ring, Bdrting, &c. Sitecis. 
^. SALMO cauda bifurca ; maculis foium nigris , fulco longi' 
tndinali in ventre. Art. Syn 25. (k) 
Trutta lacuftris Audtomm. Trutta Saimonata Gailorum. 
miLp.i9S. Ordo 

Additamentum. 

Salmo, Trutta, ocellis nigris, iridibns lucidioribus; pin- 
na anali radiis 11. Die Lachsforelle. Bloch N. F. D. I. 143* 
tab. ii, Br, 1 2. P. 1 4. V. 1 o. A. 1 1 . C» 20. D. 1 4. 
V a rietas. 

cc. Salmo lcsvis, pinnis maximis; corpore fubtereti pal- 
lide fufco. Hammeri h.n. Norweg. p, 85» Oiaffenii itin. §. 
Norwegis Reydus &f Bleikia. 

Refpeclu radiorum pinnarum <§c dentium convenit cum 
S. Trutta, Attamen corpore anguftiore et niagis tereti fquamis 
minoribus & colore albidiore ab illo diverfus elr. Vide Mohrii 
hift, nat. Islandia? p. g o. 

(k) 10, Salmo,. lacujfris, cauda bifurcaj inaculis folum 
nigris j fulco longitudinali ventris. L. S. N. 1 10. 

Salmo, lacuflris. Der Rheinanken oder Ilianken. Bioch 
N.F.D. III. 180. Br. 10.P.14.V.11. A. M.C.2I.D.I2, 

Caput corpori congruens, cuneatum. Maxilla infera una- 
nata fuperam intrat. Dentes incurvati, acuti in utraque ma- 
xilla, in fupera biferiati, Lingua; palatum & faux dentata. Ocu- 
li magni. Iris argentea. Pupilla nigra. Nares fepto bipartitse. 
Squamae parvae. Corpus grande. Color frontis & genarum e 
nigro, cinereoque marmoratus, roftri nigricans. Dorfum vi- 
vide caerulum. Latera fupra Jineam caefia , infra eam argentea, 
maculis nigris longitudinalibus, informibus hic atque illic, pra> 
fertim verfus caudam difiincla. Pinnae cinereae, praeter dorfa- 
lem caeruleam, & caudalem fpatliulatam & emarginatam, aux 
dorfali concolor, margine nigro in pJuribus pifcibus tcrmina- 
tus. Longitndo fere trepedalis. 

Salmo,///«MM, Wartmanni. Vide Schriften N. Fr. IV. 5 £. Malacopterijgii. Saimo. 61 

Ordo transverfus macularum nigrarum verfus cau- 

dam. 

Tres ordines dentium in palato. Caro rubra. Pondus 

20. 30. 40. 50. &c. librarum. Maxilla inferior partus 

tempore incurvata, ut in Lax Succorum. 

Dorfum & Caput ex viridi caerukfcentia. 

5. SALMO maxilla inferiore, paulo longiore , mamUs nibris. 
Art. Spec. 23. Syn.51. (/) 

Trutta fuviatilis Aublorum. a Trout Anglis, Forell, Sten- 
bit , Rofifk, Backrab &c. Suecis. 
Cauda vix divifa. Pinna Ani ofllculorum 10. Lon- 
gitudo a 6. ad 12. digitorum. 

Maculae rubrae infra lineam lateralem , & nigrae in la- 
minis branchiarum & ad dorfum. 
Vertebrae 60. 

H 3 6. SAL- 

Additamentum. 

(I) 11. Salmo, Fario, maculisrubrisj maxilla inferio- 
re fublongforc. L. S. N.^ocf, D. 1 3. V, I o. V, 1 o. A, I o. C. 1 8« 

Salmo, Fario, ocellis rubris, iridibus Incidioribus; pinna 
anali radiis 11. Die Teichforelle. Bloch N, F. D,\. 14^, JJr» 
io. P. 1 o. V. 1 3. A. 1 1. C. 1 g. D. 1 4. 

Forelle : Meidingeri icones XX. 

Varietates. 
cc. Salrno, Fario Loenfs, ocellis hexagonis plioeniceis' dfc 
purpureis. The Lo- Tront. Borlafe k. n. cornttb. 263, D. 13. 
P. 1 2. V, 9, A. 9, Habitat in Lacu Lo Cornubienfi. 

/3. Salmo, Fario t (fylvaticus). Die JValdforelk oder 
Steinforelle. Bloch N. F. D.\. 157. tab. 23. A priore differt 
colore fnbfufco, magnitudine capitis, pinnze caudse Iatiore, & 
fapore delicatiore. 

y. Salmo, Samuhis, fpitbameus; areolis 7 cxruleis fli* 
per lineam lateralem- cauda bikirca, The Samkt Pennant br v 
zool, III. 303. tab. 59. Rajifyn,pifc, 63. 6z Malacoptmjgiu Salmo. 

6. SALMO oblongtis; ductbus denthm tineis in palato, ma- 
culis tantummodo nigris. Art. Sijn. 25. (tn) 
Trutta Jiiwiatilis, FIuchGermanis ditla. Gefneri WUU\^(.j. 
Locus: Viennse Auftrife frequens» 
Longitudo 26. digitorum. 

Latera ck Pinnse rubefcunt. Corpus gracilius quam 
in Trutta fiuviatili. 
jV Puncla aliquot in maxilla inferiore, in reliquo capite 
nulla. 
7« S ALMO pede minor, quinqtie dentium ordinibus in palato. 
Art. Syn. 27. («) 

Carpio lacus Benaci Au&orum. Gilt Charre WeJImorlan* 
dorum in Anglia. 

Corpus multo latius^ quam in Trutta fluviatili. Car® 
cocla rubefeit. Pundta 8« utrinque in maxilla infe- 
riore. Maculae nigrae in dorfo. Venter & latera 
argentea. Roilrum cserulefcit. g 4 SAL- 

Additamentum. 

(m) 12. Salmo Hucho , oblongus; dentium lineis duas 
fotis palati, maculis tantummodo nigris. L. S. N, 510. D. 14, 
P. 16. V. 10. A C. 20* 

Salmo, Hucho, maculis rotundis in trunco & pinnis. Dev 
Heuch. Bloch N.F.D. III. 152. tab. 100. Br. 12. P. 17, V, 
10. A. 12. C. 16. D. 13. 

(n) 1 3. Salmo, Carpio, pede minor dentium ordinibus 
5 palati. L. S. N. 5 1 o. 

Giedde-Ror. Strcem I. 304. 

Corpus Salmoni alpino fimile, fed minus, anguftius, al- 
bidius propemodum argenteum , maculis ad Jatera albidis in- 
fignitum, abdomine minus rubro. Irides albse. Pinnas pedo- 
rales & analis fubnigne, ad rubrum vergentes. Numero radia- 
rum pinnarum , & linea laterali recla convenit cum S. alpino. 

Salmo, Carpio, dorfo obfcure cxrulefcente, lateribus ar- 
genteis maculis ventreque albis. Fabricii Fr. Grcenl, 1 70* Br, 
12. D. 14. P. 14. V. io. A, 12. C. 30. 

The Gitt-Charr. Pennant. br. zool. III. 308, Malacopterygii. Salmo: 63 

8» SALMQ vix pedatis ; pinnis ventris rubris \ maxilla infe* 
riore paulo tongiore. Art, Spec, 52. Syn. 25. (0) 
Salmo Lapponicus Alpimts. Linnaei Itin, Lappon, M$S, 
Umbla minor, Gefneri Wilt. p. 196. 
Torgoch Vallorum in Anglia : forte Red-Charre Weft- 
morlandorum. Reutele Helvetorum? 
Corpus gracilius , quam in Trutta fluviatili. Venter 
plerumque ruber. Areotae latse obfcuriores, 9 & 9 
-albicantesintermediae, in lateribus, fupra lineam in 
Torgocho. Liriea lateralis reSfa. 
Media linea dentium nutla in Palato. Caro cocla vix ru- 
befcit. Locus: Wallia Anglke, &Lapponiaalpeftris. 

9* S ALMO tineis tateratibus furfum recwvis, cauda bifurca. 
ArUtyn. 25. (p) Umbh 

AdditamenTum. 

(0) 14. Salmo, atpinus , dorfo nigro, lateribus casru- 
leis, ventre fulva, L. S, N, 5 10. Br. 1 o, D. 1 3. P. 14. V. 10. 
A. 12. C. 19. 

Salmo, atpinus, maculis non ocellatis varius; pinna cauda- 
li trnncata. Die A1.pfnve.lh>.. Klnch N.F. D. III. p. 158, P. 14, 
V. 8» A. »3. C. 23. D. 13. 

VOmbte, Norwegis .ffo/V vel i?o>. Afcanii icon, tab. 18, 
Br. 12. D. 13. A. 14. V. 10. P. 11. C 24, 

i?«f Charr. Pennant, br. zoot. III. 309. tab, 60. D. 12. 
P. . . V. . . A. . . C. . . . 

Salmo, atpinus. Die Alpforelle, Wartmami. Vide 
Schriftm BerU Gef N. F. 4. B. 69. S. 

Corpus nigris, albis, aureis & rubris maculis eleganter 
variegatum. Br. 10. D. 14. P. 14. V. 6. C, 1 1. C. 40. 

Bergforetie. Auftriacis; Schwarz reuteri. Meidingeri 
icon, XIX. 

(p) 15. Salmo, Umbta, lineis lateralibus furfum recur- 
ris; cauda bifurca. L. S. N. 511. 

Salmo, Umbla, imm.iculatus piuna ani radiis n. Der 
Ritter, Bloch, N. F. D, III. 1 54. P. 1 5. V. o. A, 1 1. C. *fc 
D. 10. 64 Malacopterygiu Salmo. 

Umbla &f Umbla prior Au&orurm 
Longitudo 20 digitorum, interdum bicubitalis. Tria 
vel quatuor foramina fub oculis. Media dentium linea 
nulla in palato. 

Latera infra lineam, & venter flava, fupra lineam 
maculse albidae tantum. Caput caernlefcit. 
lO, SALMO pedalis; maxilla fuperiore longiore. Art.Syn. 
16. Salelin Germanis. Raij p. 62, forte Umbla altera 
Autlorum. {q) 

Maculae 

Additamentum. 

(jj) 16. Salmo, Salvetinus, pedalis maxilla fuperiore 
longiore. L.S. N. <;ii. 

Salmo , Satvelinus, radio primo in pinna ventrali anali- 
que albo. Der Salbling. Bloch N. F. D. III. 149. tab. 99. Br, 
10, P. 14. V. 9. A. 1.2.C 24. D. 13. 

Hanc fpeciem cum fequente Salmario in unam combi- 
nat. Btochius. 

Salmo, Salmarms, dorlbfulvo; maculis luteis; cauda 
bifurca. L. S. N. 5 1 i / 

Salmo, Salmarius. Der Satmarin, Mutleri. L. S, N. 

Salmarinus, Satviani. fol. 102. fig. 27. Ex hoc auclo- 
re defcriptionem mutuarunt. IViltygby ichth. 201, cab. N, 9, 
#C Artedi ' fynon. 14. 

17. Salmo rivatis, elongatus, fufcus, ventre rubente 
capite obtufo. Groenlandis Aamardlek. Fabricii Fr. Grcenl. 1 16. 

Corpus fpithameum, gracile, mucofum, obrecle fqua- 
mofum, Roftrum obtufum. Irides fiammeaj. Color fuperne 
nigricans, inferne rubens etiam in pinnis; in lateribus non 
maculatus, punclis nigris exceptis. Casterum Salmoni Car- 
pioni fimilis eft, fed gracilius rofiroque magis obtufo. 

Brandkod. Olafffen itin. Mutd-Krceke. Strozm. I. 292, 

Salmpni Jacuftri fimilis. Diverfus tamen eft macuiis & 
nigris & rubris, margineque albido pinnarum ventralium & 
analis. 

i§. Sai. Matacoptenjgii. ' Salmo, 6$ 

Mnculx favicantes in lateribus. Venter & ejus pinnae 
Jlavefcentia, Linea lateralis rebla/ 

Media 

• 

A DDITAMENTUM. 

i8, Salmo, Omifco Maycus, radiis 5 membranje bran- 
chioftegx; cauda bifurca. Pennant, ardt,zool, introd, p. 192, 
D. ii.P. 13. V. 8. A. 7. C. ... 

Corpus fere fpithameum. Dentes in maxillis minuti. Co- 
lorin dorfo usque ad lineam lateralem pallidus, duplici ferie 
macularum nigrarum, fiellatarum notatus; infra lineam latera- 
lem argenteus ; fub abdomine albus. Habitat in linu Hudfonis. 

.19. Salmo, cormtbienfu macuiis hexagonis, coccineis, 
annulatis. Lo- Tront, Borlafii h, n, cornub. 263. tab, 76. fig. 1. 
D. 13. P. 12. V. 9. A.9. C. ... 

Oculi magni. Dorfum atro purpureum, fplendore argen- 
teo intermicanfe. Abdomen a linea laterali media, reifla, colo- 
re margaritaceo fplendet. Maculac hexagonae , annulatae fum- 
matim coccineze, fed in dorfo purpureze, quse maculis contiguis 
interfeinduntur. P. D. prior jequilibris, trapezoides, marginc 
fuperiore undato. P. D. pofierior carnofa. P. P. oblonga?, infe- 
rze, P. V. parvae dorfali primac oppofita;. P. A» ventrahbus ma- 
jor , dorfali fecundve oppofita. P. C. magna parum excavata. 
Caro ejus rubra fapidiilima. 

20. Salmo, ardticus, Patlafii inthu III. 706. Br. 9. 
D. 18. P. 16. V A. 10. C. ... 

Longitudo digitalis. Forma thymalli junioris. Caput vix* 
compreffum, fronte plana, rugis tribus longitudinalibus por- 
cata. Roflrum rotundatum, fimulum; maxillis fubasqualibus. 
Irides argenteze. Corpus microlepidotum, argentatum, pun- 
ctis, lineolisve, fufcis, per 4 utrinque feries digefiis. Cauda bi- 
furca. In rivulis faxofis jugi arclici frequentiflima. 

Alium pifcem fub eodem titulo Fabrkius in Fr, Grcenh 
p. 177. defcripfit, quem alii Clupeam villofam appellant. 

21. Salmo, Salnmlus, The Samlet. Pennant. br. zool. 
III. 303. tab. 59. 

Arts&i Generu, I Pifcis 66 Malacoptenjgiu Saliuo* 

Media dentium area in palato fere deeft, fed duplex 
14. illorum ordo in maxilla luperiore, cum cute labifor- 
mi intercedente. 

Caro 

Additamentum. 

Pifcis fpithamalis Farioni fimilis fed differt parvitate; ca- 
pite minori, macula unica nigra in pinnis pecloralibus, macu- 
lis in trunco paucioribus & dibilioribus & pinna caudas majus 
furcata. 

Salmulus Herefordiae Samtet didtus. JVillygby ichth, p. 
192, tab. N. 2. fig. 2. D. 12. P. 15. V. 9. A. 10. C. 19. 

22. Salmo, Malma, Ruffis Golet. Pennant. arffi. zooL 
introd. 126. D. 12. P. 14. V. g. A, 10. 

Corpus bipedale, peranguftum, cylindraceum. Caput 
llli Farionis fimile. Squamae minutae. Dorfum & Jatera caeru- 
lefcentia, maculis coccineis confperfa. Abdomen album. Pin- 
nae ventrales & aiialis rubras. Cailda parum bifurca. Adfcendit 
fluvios Kamfchatkse. 

Malma. Kamtfchatkis, Goltra. Kratfcheninmkow defcr. 
Kamtfchatkae 183. 

Peritonaeum coccineo maculatum. Aetate progrediente 
tnagis in latitudinem , quam in longitudiiiem crefcit. 

23. Salmo, Kunfha. Pallafii itin. III. 706. 

Vulgo bipedalis Erioci fimillimus, fed cauda bifurca. Iri- 
des flavo - argenteae. Color argentatus 5 latera fupra et paulo 
infra lineam lateralem casrulefcunt, guttis albis fparfis. Radii 
xnembranae branchioftegae 1 1 5 pinnarum pectoralium 14; ven- 
tralium 8; ani 10; dorfalis 1 1 - 1 2. Adipofa parva ferrata. 
Appendix ad ventrales dimidia pinnarum longitudine. 

Tiie Kunfha. Pennant. arbl, zool. introd. p. 1 04 & 126'. 

Longitudo bipedalis. Roftrum breve et acutum. Dorfum 
et latera fubfufca maculis magnis flavicantibus partim rotundis 
partimque oblongis ornata. Abdomen album. Pinnae inferio- 
res & cauda caeruJeae. Caro alba & iapida. In finubus oceani 
arclici abundant. Flumina non intrat. 

24. Sal* Malacopterijgil Sattno. 67 

Caro cocla ritfot. Locus in Auftria ad urbem Lintz, 
Puncla in Capitet 

I2 X. ESOX. 

Additamentum. 

24. Salmo, Palja, maxilla fuperiore parum prominu- 
to; dorfo fufco Jateribus, oceJJis exiguis nigris, rubedine cir- 
cumdatis, ventre flammeo. Lepechin. itin.lU, 229« Br. 11, 
P, 14. V. 9. A. 12. D, 9. C. 20, 

Corpus bipedaJe, microlepidotum, Caput maximum, 
compreffum. Oculi magni, iride flava, Rictus amplus, Ma- 
xilla fupera acutiufcula Jongior; infera parum incurva. Den- 
tes in maxillis fubulati , incurvi, fixi, nuinerofi ; in palato una 
ferie ordinati; in lingua decem uncinati. Color capitis fuper- 
neglaucus, in genis argenteus; trunci in dorfo glaucus ; ia 
lateribus ocellis nicris, rubicundula iride inclufis, diflinclus; 
in abdomine, pinnis pectoralibus analique ut & inferiore parte 
caudse flammeus; in pinnis dorfalibus obfcurior; cjuarum prioc 
maculis quadratis nigris ad dimidium conlperfa eft. 

Salmo, Lepechini, Gmelin. L. S. N. ref 1374» 

25. Salmo, erythrimis , ocellis coccineis; mandibulis 
sequalibus, Gmelin L. S. N reform, 1368. Georgi itin. I, 156"« 
tab. 1. fig. 1. Br. 12. D. 10- 12. P. 13. V.9- 10. A. 1 i.C. 19» 

Habitu Eriocis, teriufculo - compr effus fupra fufcus, fub- 
tus coccineus, antice ex albo rubens in fronte et operculis gri- 
feus. Caput comprefliufculum. Iris viridefcens. Roftrum co- 
nicum, obtufum. Dentes biferiati. Patum & lingua dentata. 
P. D. prior grifea ocellis fordide rubris. P. D. altera fufca elon- 
oata. P. P. dilutiores. P. V. & P, A. faturate coccinese, P. C. 
forcipata e fufco rubens, 

26. Salmo, Gcedenii,. capite parvo; maculis rubris ad 
truncum. Die Seeforelle. Bloch N. F. D. III. 155. tab, 102* 
Br. 10. P. 15. V. 10. A. 1 1. C. ig, D. 12. 

Corpus elongntum, & tenuius quam in aliis fui generis* 
Caput parvnm oceliis rubris annulo albo cinclis infignitum. 
Ridus amplus. Maxillx & palatum acutis dentibus armatx. 

Oculi 68 MctlacopterijgiL Salmo. 

Additamentum. 
Oculi magni. Iris argentea. Pinna caudalis bifurca. Linea la- 
teralis redta, dorfo propior. Anus remotus. Pinnx ventraies 
appendiee au&se. Coior in fronte, dorfo&pinnisdorlalibus fub- 
fufcus, in reliquis pinnis flavefcens. Dorfum maculis fufcis 
confperfum. Latera & abdomen argentea, Habitat in mart 
Balthico. 

27. Salmo, Schiffermiilleri , maxilla inferiore longiore, 
maculis nigris. Der Silberlachs. Bloch N. F. D. III. 157. 
,tab. 103. Br. 12. P. 18. V, 10. A. 13. C. 19. D. 15. 

Caput acutum, fuperne fufcum , in lateribus, & infra 
uti inabdomineargenteum. Ocnli nigri iride argenteaad flavimi 
vergente. Maxilla, palatum & lingua dentata. Squamas medio- 
cres, deciduae. Pinnae omnes fubfufcae ceruleo mixtac: cauda- 
lis excavata & ventrales appendicula auclae. Linea lateralis me- 
dia, nigra. Habitat in mari Balthico & lacubus Auflriae. 

28. Salmo, Namaycufh. Pennani, artl. zool. introd. 191, 
Gaput, dorfum, pinna dorfalis obfcure caerulea. Laters 

fubfufca, maculis albis & rubicundulis notata. Abdomen ar- 
genteum. Caro alba egregii faporis. Habitat in freto Hudfonis. 

29. Salmo, argentinuf , taenia longitudinali argenteaj 
pinna ani longiffirna. L, S. N. 511. 

Piabncu Marggravii h. iu Brafil. p. 1 70. cum figura radt, 

Corpus oblongum, fpithamale, ventre extuberante_ cauda 
bifurca. Oculi cryflallini iride argentea rubicundulo fuperne 
nubilata. Dorfum usque taeniam Jateralem, reclam, albam, 
non fplendentem, coloris eft olivacei, cui viridis hyacinthinus 
perfplendet. Ceterum fquamulis argenteis fplendentibus tegi- 
tur. Pinnae albent* 

Argentina Sphyrasna pofl hanc fpeciem locari poteft. 

Trutta dentata, dorfo plano; abdomine acuto, promi- 
nente; tasnia Iongitudinali, argentea; pinna ani longiffima. 
Kohlreuter, in Nov. Com. Petrop. VIII. 413, tab. 14, flg. 4. 
Br.4. 1). 10.0, P. 13. V. 8. A.46. C. 26. 

Corpus fquamatum, oblongum comprelTum uti Haren- 
gi, Dorfum planum, in medio fulcatum, minus areuatum, 

quam Malacopterijgiu Salmo. 69 

Additamentum. 
quam abdomen, cui ad P. V. finus adeft. Cauda fpathulata cum 
pinna bifida, Caput alepidotum, argenteum juxta oculos; par- 
vum, fupra fubreclum, refimum, lubtus accfive; ante fermc 
cuneatum, obtufiufculum, pone compreflum. Maxillae in- 
sequales, iufera breviorc, vaginatae. Rictus mediocris, oblique 
adfcendens. Denticuli, obtufi, iubtriaugulares, ad oram cre- 
nati & quafi ciliati, Oeuli magni, inferi,. rofiri extremo pro- 
piores. Pupilla ovata. Linea lateralis fubrecla, Jeviter flexuofa, 
dorfo propior. P. D. prima pone aequilibrium fita ; P. D. fe- 
cunda adipofa, lumbaris. P. V, in medio abdominis, appen- 
dice fquamofa ad bafin auclae. P, A. Iongitudinalis, difiincla. 
P. C. biloba. Tasnia argentea ante & pone angufiata, dorfo 
propior, fub linea Iaterali fita, ante finem caudae definit. Color 
gilvus ad dorfum olivaceus, viridi & hyacynthino pennixtus. 

30, Salmo, Gorbufcha^ five gibber. Pennant. arffi. zooU 
introd. p. 1 a 5. D, 1 2. P, 1 5. V. 1 o, A. 1 5. C, . , ♦ 

Corpus fesquipedale, immaculatum, argenteum; cauda; 
bifurca, Dorfum ante primam pinnam dorfalem admodum gib- 
berofum. Dentes & maxiilae admodum erefcunt in longitudi- 
nem praefertim maxilla fupera quse in initio brevior efl, fupra 
inferam fenfim infiar unci prorenditur. Caro alba Ingratum fa- 
porem habet. In Kamtfchatkae fluviis affiate adicendif, 

Facie externa fimilis efi Salmoni gibbofo L. Verqm di£ 
fert ab illo numero minori radiornm pinnas ani & defeclu ma- 
cularum. Confer, Krafcheninnikow defcr. Kamtfchatkce. p. i8i„ 

31. Salmo, Taimen, Palla/Hitin.U.p t ji6, D, 12- 
1 3. P. 1 5 - 1 8. V. 1 0. A. 1 o, C. . . . 

Caput elongatum, pingue, rofiro deprefiiufculo. Maxilla 
inferior paulo longior, utraque uncis dentata, ut & in Hngua 
cum palato, Corpus pingue, teres, tantum verius caudam coin- 
prefTum, macrolepidotum, Linea iater. recla , dorfo paulo pro- 
pior, per caudam acqu». Pinna^ dorfi fufcasj peclorales albidae, 
fiipatae appendiculis majufculis., lanciolato - triquetris. Pinna 
ani ruberrima rad. i o. praeter acceiforios. Cauda bifurca ob- 
fcure rubra. Color dorfi fufcefcens, verfus iatera fubargenteus;, 

I 3 ven~ ^o Malacopterygiu Salmo. 

ADDlTAMENf OmI 

ventris albns. Guttje crebrae, fufc«, per dorfum fparfas, majores 
in operculis. Magnitudo fummae fesquiulnaris. Adicendit flu- 
niina Siberiac e mari glaciali. Caro alba. 

Pennant cognomen Hucho iiii imponit, Arffi. zooUin- 
trod. p. 103. 

32. Salmo, fagnalis, fupra fufcefcens, infra albus; 
corpcre fubtereti; maxiila fuperiore longiore. Fabricii Fr. 
Groenl. p. 175. Br. 12. D. 14, P, 14. V. 10. A, 10, C. 21, 

Corpus fesquipedale teriufculum , elongatum pone ad- 
modum gravilefcens. Caput magnum oblongo- ovatum cathe- 
toplateum vertice eminente, roftro obtufiufcula. Maxilla fupe- 
rior inferiori longior. Dentes validi, curvi iri maxillis, palato 
& lingua. Cauda fubbifurca , magna. Color fuperne fufco ni- 
gricans; laterum pallefcens, inferne albus. Pinnae inferiores 
canefcunt, bafi albae. Caropallida, macra, Habitat in aquis 
montanis remotioribus Groenlandiae. 

33. Salmo, Milktshttsch. Pennant ar£f. zool. introd* 
126, D. 1 1, P. 14. V. 10. A. 13, 

Corpus fesquipedale Salari juniorPfimile, fed fquamis 
majoribus & trunco magis compreflb difFert. Colore argenteo, 
qui in dorfo caerulefcit. Roflrum conicum, Maxillae asquales» 
Cauda modice bifurca, 

Saimo, Milktfchntsch. Krafcheninnikow defcr. Kamt- 
fchatkae. ig2. 

Figura & magnitudine convenit cum Salmone Keta ; fed 
ftriis longitudinalibus nigris in dorfo diverfus efl. Caro albida, 
unde pifcis albus etiam nominatur. 

34. Salmo, Hifutch. Ruflis Bjelaija ryba i, e. pifcis al- 
bus. Pennant arffi zool, introd, p. 125, D, 1 1. P« 14. V» 
10. A. 14. 

Facie externa Salari fimilis efl, fed in longitudinem trium 
pedum nunquam excrefcit. Color argenteus circa dorfum ma- 
culatus. Maxillae longas obtufac. Dentes magni. Caro rubra 
antequam iaeum reliquit, in fluminibus autem asflate albefcit. 
Habitat aeflate in fluviis, dehinc in lacum verfus hyemen re- 
vertitijr. '35, Sal- Malacopterygii. Salmo. 71 

Apditamentum. 

35. Salmo, Silus, maxiilis fubasqualibus; capite pia- 
niufcuio; piuna dorfi radiis ii, Norwegis Var-Sil. Afcanii 
icon. tab. 24- Br..6. D. 12. P. 17. V. 13. A. 14, C. 40. 

Pifcis pedalis quandoque ulnaris pelagicus, qui ad littora 
non accedit. Caro pinguis, ofliculis plena, fapida. Caput 
magnum conicum. Oculi maximi. Operculum pone obtufe 
angulatum, macrolepidotum ; argenteum absque maculis, 
dorfo fubfufco. Squamas magnae argenteas, rotundatx, radia- 
tim flriatae, Linea lateralis fumma, dorfo paralela. Anus valde 
remotus. P. D. prima fubmedia capiti propior, P. D fpuria 
caudali propinqua, P.A. parva dorfali fpurias oppofita. P. P. 
inferas acutas. P. V. medias, obtufas. P. C. bifurca, parva. Hasc 
Defcriptio fecundum iconem facta efl, Salmoni Schiflermul- 
leri affinis effe mihi videtur. 

36. Salmo, Nerka. Ruflis Krasnaya ryba, i.e, pifcisru- 
ber, Pennant ar£f. zool. introd. 125. IX 1 1 . P. 1 6. V, 1 0, A . 1 $, 

Salmoni Salari forma iimilis, fed minor. Pondus «6ii- 
bras non fuperat. Quando flumina intrat colore argenteo fplen- 
det, dorfo & pinnis caeruleicentibus: Dentes tunc funt parvi & 
maxiilas;re<fbc. Poflea, dum in aqua dulci moratur, dentes 
crefcunt & maxilJas prasfertim in maribus incurvantur. E mari 
adfcendit seflate flumina KamtfcJ)2tkas. Caro intenfe purpurea, 

Narka. Krafcheninnikow defcr. Kamtfchatkae, c. 9, p. 1 8 1. 

Gaput per parvum. Roflrum breve acutum. Lingua fub- 
caerulea. Corpus parum compreflum longitudine circiter 21 
unciarum & latitudine 4'unc. macrolepidotum. Dorfum fub- 
caeruleum nigio maculatum; abbomen & latera alba. Cauda 
bifurca. Caro ruberrima. 

37. Salmo, Tfhawytfcha. Pennant arB.zool.introd* 
124, D, 12. P. 16, V. 10. A, 15. 

Corpus grandiflimum latum, pondere 50 vel 60 circiter 
librarum immacuiatum fuperne obfcure cinereum; a Jateribus 
argenteum pinnis e casruleo albefcentibus. MaxiJlas rectae & 
nunquam curvatx. Dentes magni in feriebus diveriis, Squamas 
majores funt, quam in Salmone communi, Cauda lunata. 

Caio 72 Malacopterygii. , Salmo. 

Additamentum. 
Caroejus, tamdiu in mari reflat, rnbra, quae in aquis dulci- 
bus albefcit, Habitat in flnminibus Kamtfchatkae. 

Tfchawitfcha. Krafcheninniknw defcr, Kamtfchatkae p. i 7 g» 

Salmoni commune fimilis verum multo Jatior efl. Ro- 

-jflrum acutum. Maxilla fupcra longior infera. Opercula longa, 

angufla. Cauda aequalis. Dorfum fubcaeruleum maeulis nigris 

minimis conlperfum. Latera argentea. Abdomen album, Caro 

& cruda & cocla rubicunda. 

38. Salmo, Keta vel Kayko, Pennant arffi. zool introd. 
p. 125. D. 14. I\ 15. V. 11. A. ig. 

Caputbreve, obtufum. Corpus immaculatum. Cauda lu- 
nata. Caro alba, Squamas argenteae. Dorfum viridefcens, Ca- 
pitur copiofe in fluminibus Kamtfchatkae. 

Salmo Ketavel Kayko , Krafcheninnikow 1. c, pag. 181. 

SalmonemNarkam magnitudine aliquatenusfuperat: Ca- 
put oblongum , planum. Roflrum refimum. Dentes, pofl- 
quam aliquamdiu in flumine moratus efl, caninis fimiles fiunt. 
Lingua acuta. Cauda parum bifurca. Dorfum atro-viride, 
latera & abdomen fimiliter colorata ac m aliis felmonibus fed 
absque maculis. 

39. Salmo, Neima. Der Jiberifche Weislachs* Lepechm 
Uin, II. 193, tab.o. fig. 1.2. D. 1 3.P. 16. V. 1 1 , A. 10.C.23. 

Caput mediocre, cathetoplateum, Maxilla fupera, obtufa 
& quafi truncata myflace terminata; infera longior & angu- 
ftior fupera, ad apicem incurva. Oculi parvi, iride flavida. Ri* 
dtus parvus. Dentes minuti, numerofi in maxillis; & pauci 
curvati in lingua, Corpus bipedale &quandoquelongius. Dor- 
fum & abdomen arcuata. Linea lateralis recta, confpicua. Cau- 
da bifnrca, nigricans. Color in fummo capitis nigricans, in ejus 
lateribus flavefcens, inferne albus; in dorfo glaucus, punclis 
nigris obfcuratus, a lateribus albidus nigro punctatus; in ab- 
domine omnino albus. Vertebrae65. 

Salmo, Nelma. Pallafii itin.U, p, 71, 

Caput omnium ferc maxiine elongatum: maxilla inferior 
snulto longior in roflro deprefluifculo. Osmajusculum, Lami? 

nac Malacoptenjgii. Salmo. 73 

Adi>itamentum, 
dx myftaceae, :nngn2e & latae, Pupilla oblonga. Iris argentea, 
Membrana branchiaies radiis decem, Corpus macrolepidotum : , 
albo- argenteum. Pinna dorfalis radiorum 13 vel 14. 

40. Salmo, Inghaghitfh. Pennant arcl. zoot. intvod» 
p. 1 26. D. 8 - 9. p » ' 2 « v « 1 o» A. 1 2. C. . , . 

Habitus ejus Capioni parvi cum maximis fquamis fimilis» 
Maxillaepropemodum ajquales. Oculi magni, argentei. Dentes 
minimi. Corpus argentaceum, fuperne caerulefcens, Longt* 
tudo quinque uncias vix fuperat. 

41. Salmo, Lenock. Pallajii /Ym.II. 716. D. 12- 13. 
P. 16. V. 16. A, 12.C, ,,. 

Facies fere Tincae; forma Coregoni. Maxilla fuperior 
paulo longior, utraque denticulata, ut et lingua cum palatd, 
Irides flavefcenti - argenteas. PupiJJa antice anguJata. Cor- 
pus macrolepidotum, Jatiufculum, crafTiim, Linea lateralis 
aequa, recla. Pinnx* dorfales maculofe; ventrales lutefcentes; 
ventrales fubrubrae. Appendicula lanceolata, piana. Pinna ani 
intenlius rubens. Cauda fufco-rubefcens, bifida. Colorfubcas- 
ruleus, in dorfo fufcefcens punctis in mafculo fparfis fafcis; 
abdominis lutefcens. . Caro alba; fapidiffima. Magnitudo . 
fumma ulnaris. 

41. Salmo, autumnnlu. RuffisOmM/. Lepechin itin.Ul. 
228- tab. 14. Br. 9. D. 11. P. 16. V. 14-15. A. 13. C. 36. 

Caput conicuin, acutum. Maxilla infera longior fupera, 
Iris pallide flava. Apertura branch, magna.Os edentulum.Trun- 
cus carnofus, parum compreffus. Dorfum crafium, obfcurum, 
fulcatum. Linea lateralis recla, punclis nigris notata. Latera 
albida.Squamas minutae. Cauda bifurca.' Longitudo dodrantalis, 

Salmo, autumnalis* Pallajii itin. III. 705, Br, 9, D. ij. 
l\ 16. V. 12. A. 13. 

Corpus fesquipedale, comprefTum. Os edentulum. Ma- 
xilla inferior longior, Hiatus branchiarumampliflimis. Irispal- 
lide aurata. Squamae majufculae argenteae. Appedices adventra- 
les pinnas longae. Cauda bifurca. 

43. Salmo, Nafm. RufTis Tfchir. Lepechinitin. III. p. 227. 

tab, 1 3. fig. 1 ♦ 15r,8. D. n-i2,P. 13-14, V. 12» A. 14.C 24. 

Artedi Genera. , K Caput 74 Malacopterygii. Salmo. 

Additamentum. 

Caput roflratum. Maxilla fupera longior infera ante ocu- 
los gibba. Dorfum arcuatum, glaucum. Reliquxcorporispartes. 
argentex. Linea later* pene reda. Iris luteolo- argentea. P.C. 
bjfurca, 

Salmo, Nafm. Samojedis Chychatle. Paltajiii itin. III, 
705. B. 8-9. JV12. IV18. V.n-13. A « ! 3- C 

Magnitudo fesquipedalis, forma Lavareti. Caput corpore 
craffius, vix compreffum. Maxilla fuperiorlongior usque ocu- 
los gibba, convexa, obtufa. Corpus macrolepidotum, latiufcu- 
lum, crafTum; dorfo verfus pinnam anguJato. Appendices ad 
ventrales pinnas breviffimse triquetrae. Cauda bifurca. 

44. Salmo, migratorinf, maxillis fubxqualibus, pinna 
dorfi radiis 12. Georgi itin. I. p, 1^2. Br. 9, D, 12. P. 17» 
V, 12. A. 1 3. C. 20. 

CaputcomprefTum. Osedentulum. Roflrumfubconicum. 
Iris crocea, Corpus compreffiufculum, argenreum, fuperne gri- 
feum. Pinnae fuperiores grifeae, inferiores ex albo rubentes» 
Longitudo 1.6 unciarum ad 2 pedes. Caro alba. Habitat in lacu 
Baikal Siberiae. 

45. Salmo, Schokur. Pattajii itin.lU. 705. Br. 9, 
D, 12. P. 17. V. 11. A. 14. C. .. . 

Bipedalis fimillimus S.Lavareto, fed major; capite miuus 
comprefTo; roflro obtufiore, rotundato, ohfolete bituherculato. 
Lamina myflacea magna, lit in Lavareto. Dorfuni verfiis pin- 
nam anteriorem angulatum. Appendiculae ad P. ventrales bre- 
ves obtufae, 

46. Salmo, Petcot (Coregonus) fesquipedalis, edentu- 
lus; radiis pinnae dorfalis 10. Dorfo caerulefcente; ventre Ja- 
teribusquealbis; capite punclisbrunneis adfperfo. Lepechin itin. 
III, 226. tab. j 2, Br. 1 2. D. 10. V. 1 3. A 14. C. 22. 

Caput conicum. Maxilfainfera longior fupera, Roflrnm 
obtufum. Dorfum arcuatum ante craiTum & pone tenuius 6t 
carinatum. Color fuperne glaucus; a lateribus nempe infra li- 
neam lateralem & inferne argenteus. Caput badis macuJatum* 
Iris Juteolo argeutea. PupilJa nigra. Longitudo fesquipedalis. 

47. Sal- Malacopterygii. / Salmo, 75 

Additamentum. 

47. Salmo, Vimha, pinna adipofa fubferrata. L,S:N> 
512. " D. 12, P. 16. V. 10, A. 14. C. . , ♦ 

Salmo, Mwaenula, maxilla inferiore longiore, radiis 10 
in pinna dorii. Die klrine Maraena, Bloch N. F. D. I. p. 1 76", 
tab. 2S. %. 3- Br. 7. P* 1 5. V. 1 1. A. 14. C. 20. D. 10. 

Caput acutiufculum, femipellucidum fuperne olivacenm» 
Os edentulum, Maxilla infera incurva, anguiiior & longior fu- 
pera. Iris argentea. Pupilla nigra. Corpus parvum, lanceola- 
tum, fpirhamale. Linea lateralis reda; punclata dorfo propior, 
Squamae parva decidux. Cauda bifurca, Color in dorfo fubcas- 
ruleus, ifi lateribns argenteus, in pinnis canus; qui in ambitu 
pinuae caudali bifurcae caerulefcit. 

Trutta edentula argentea tota; fquamis tenuibusj infe- 
riore mandibula refima. Kleinii M. V. 21. tab. ng. 2, 

Muracuula iileiiaca. Die Muraeniihe, Schwenkfeld therio- 
throph. 436, 

Vartetas. 

cc* Salmo, Renke, cauda pinnaque dorfali fubfufcis; ore 
ihinuto, acquali, edentulo. Schrankii in Schviften N Fr. IV. 
427. D. 10- 13. P. 14- 15. A. 14- 1 5. V. 1 1 . 12. C. 19, 

Caput obtufum , lanceolatum, fuperne declive. Os par- 
vnm. Mandibukc aequales; edentuhe. Iris alba, e flavido mi- 
cans. Truncus lanceolatus microlepidotus. CoJor in dorfo ni- 
oro-casruleus, fuper Jineam lateralem reclam in thalaflinum 
jnigrans, in Jateribus & abdomine argenteus. P. D. fubfufca. 
P, C. pallida. Pinnae reliquae ffavidae, inter quas P, P. & P. A» 
apice fufco terminantur. Longitudo 9 unciarum, Habitat in 
Starrenbergenli Bavariac, 

49. Salmo, Marmia, maxilla inferiore truncata. Die 
groffe Mavaena. Bloch N. F. D. I. 172. & III, 148, tab. 27» 
B. 8. P. 14, V. 11. A, 15. C. 20. D. 14. 

Corpus magnum, oblongo- lanceolatum, parum com* 
prefliuri , mncrolepidotum, duorum-vel triutn circiter peduin 
longitudinc. Caput parvum. Os edentulum. Maxilla fupera^, 
truncata, ante latior & longior infera, Duo pari in margiiie fu- 
peras maxifla confpiciuntur. OcnJi magni, pupilla nigra verftis 

K 2 os 76 Malacoptenjgii. Salmo, 

Additamentum. 
os angulata & iride argentea, Linea lateralis albo punclata, ini- 
tio inflexa defcendens, ceterum re&a & media, Dorfuni craf. 
fum, convexum modice arcuatum, Squamae magnte, nitc-ntes, 
deciduae. Color, fuperne nigricans, inferne albus; in lateribus 
fupra lineam lateraiem fubcaeruleus ad flavum vergens; infra il- 
liim argenteus. In pinnis inferioribus ad bafin violaceus, dehinc 
casrulefceris in extremitate nigricat, Caudae pinna bifurca, Ha- 
bitat in lacubus Megapolitani Ducatus, itemque Auftrias, fub 
nomine Rheinanke & Helvetiae , ubi Sandfelchen appellatur. 
V arie tates. 

cc. Salmo, (Ferra,) albidus, fupra fubcxruleus, pinnis 
rigidis, nigro fimbriatis. Der Weisfelche vel Adelfifch, WarU 
manni. Br. 10. D. i 3. P. 1 5. V. 1 1, A. 1 3. C. ♦ ♦ . 

Pifcis lanceolatus, ulnaris, 5 circiter librarum pondere" 
quando annos 6 vixit. Caput parvum. Os amplum, edentu- 
lum. Oculi a cranio remoriores. Linsua oiTea, lara, retroacla* 
Cauda bifurca. Color in capire fummo viridis ; in lateribus fu- 
pra lineam lateralem fubcaeruleus, infra eam argenteus; in pin- 
nis albidus nigro marginarus. Vefica aerea permagua. Ve«ficula 
fellis nulla. Appendicum pylori loco filamenta villoia inveniun- 
tur. Pifcatores Conftarrtienfes junionbus fecundum annorum 
setatis feriem varia nomina dant, fcilicet anniculo JVeiffer Moidel 
vel Heuerling ; bienni Stpuben; trienni Gangfifch; quadnenni 
Rcenken; quinquenni Hujfifelchen; fexenni Drener & denique 
feptenni Weisfelchen* Caro albida minus fapida pai vi aefrma- 
tur. Habitat in lacu Rodamico & Lemano. Vide Bluch N. F* 
D. III* « 64. Befchciftigung N. Fr. III. 2 1 o, Iournal helveti- 
que. A. 1741. Gesneri nomenclatura aquat..^j^\, 

/3. Salmo, cauda bifnrca a]bo fimbriata. Sandfelchen 
iive KropfeUhen Wartmnnni, Br. 9. D. 1 2, P. 1 7. V. i 1 . A. »4* 

Prioris varietas. Color margaritaceus, nitens. Os ampluin 
edentnlum. Iris argenfea. Pupilla nigra. Longitudo fesquipe- 
dalis. Pondus 4-6 Jibrarum. Felle caret. Caro fuaviiTima. Vi- 
de Schriften N. Fr. IV. 43 1. . 

y. Salmo, albus. The White five Whiting. Pennant 
br t zool. III. 302. D. 1 1, I\ 13. V* (j, A, 9. 

Corpus Malacopterijgii. Salmo. 77 

JVnDITAMH"NTUM. 

Corpus vix pedale Maxilla fupera parum longior infera, 
quarum prior duabus feriebus dentium, & altera una ferie ar- 
lnata eft. Lingua 6 dentibus donata eft. ' Dorfum & linea la- 
teralis recla. Color argenteus, in dorfo obfcurus, in dorfali 
pinna nigro maculatus; in cauda va!de bifurca niger. Caro fa- 
pidiflima coquendo flt rubra. Afcendit in flumine tfk in An- 
glia Eadem fpecies major duorum & femis pedum longitudine 
capitur in fluminibus Carolinae. Pennant ar& zool. Stippl. i 40, 

50. Salmo, Pidfchian, Samojedis Polcur, Pallajii itith 
III. 705. Kr. 10. D. 1 3. P. 14. V. 1 1. A. 16. 

Bifpithamalis, Lavareto latior & dorfo inde a nncha gib- 
bo diverfus. Jrides flavo argenteae. Appendices ad ventrales 
pinnas longiores, triquetrae, acutae. 

Varietar* 
Salmo Muchfun. Samojedis Syamhonga. Pallaf ibidem» 
Antecedenti fimilis, fola latitudine, gibbofitate dorfi fub- 
angulati, et pinna ani radiorum 1 4 diflerr. 

51. Salmo fVartmanni, casruleus, maxilla fuperiore 
truncata. Das Blaufelchen. Bloch N. F. D, III. 161. tab. 1 05» 
B. 9. P. 17. V. 12. A. 14. C. 23. D. 15. 

Caput parvum Maxillae aequalis edentulae. Nares prope 
oculos, Iris argentea, pupiila nigra. Linea lareralis nigra, recla 
dorfo propior. Appendix juxta utramque pinnam ventralem. 
Color in dorfo & usque lineas laterales caeruleus, in lateribus 
infra lineam lateralem,' primo fubceruleus deinde albidus: in 
pinnis ad balin luteolo-albidus qui verius marginem in obfcure 
caeruleum migrat. Cauda lunata-albida caerulo fatuoriori fun- 
briata. 

Der Blaufelche. IVartmanni in Befchaftigung N. Fr. III. 
184. P. 17. V. 12. A. 14. D. 15. 

Corpus 14-17 uncias longum Harengo forma fua fhni- 
le, a quo tamen magnitudine, colore caeruleo vividiore & pin- 
na adipofa differr, Maxillas aequales edentulae. Supera obtufa, 
latior infera & myflacea lamina obtecla. Ridus anguflns. Ro- 
flrum obtufum. Oculi magni prope caput flti. Lingua glabra, 
cartilaginea. Linea lateralis recla, obfoJeta. Pinnse molles fa- 

K 3 turato 78 Makcoptertfgii. Salmo. 

Additamentum. 
turato caeruleo marginatae. Cauda bifurca caeruleo fimbriata. Hic 
eft habitus pifcis 7 annorum. Iuniores pifces, qni feptimum 
aetatis anuuni non attigerunt, fimiliter ac juniores Salmohis 
Ferras a pifcatoribus Conflancienfibus nominantur, Anniculo 
nomen Heuerling vel Maidel', bienni Steuben ; trienni Gang- 
fifch; quadrienni Raenken; quinquenni Halbfelchen , iexenni 
•Dreyev & feptenni Blaufekhe impofitum eft, 

Albula caerulea. Gantze Felchen vel Blauling, Gesneri 
Nomenclator aquat, p, 340. 

V a rietates. , 

o&, The Gwiniad, Pennant hr. zool, IFL 316. tab. 72, 
B.9.D. 14. P. 18. V. 12. A. 15. 

Caput parvum, laeve, colore obfcuro. Oculi magni, pu- 
pilla obfcure caerulea. Roftrum obtufum, Maxillae aequales. 
Os anguftum, edentulum. Opercula branch. argenteo nigro 
confperfa. Dorfum parum arcuatum & leviter carinatum, fa- 
turate carruleum & purpureum, verum verfus lineam lateralem 
color hic in argenteum auro mixtum vergit; latera caeterum 
argentea. Linea lateralis recla, fulco punclata. Abdomen pa- 
rum prominens, planum, Pinnae ventrales & aliae in extremi- 
tatae casfias vel caeruleo maculatae. 

/3. The Sea-Gwhuad. Pennant ar£f, zool, introd. 1 9 r, 

Caput minus obfcurum; oculi minores; et dorfum mi- 
nus arcuatum quam in priore pifce. Maris roflrum obtufum, 
ck foeminx arcuatum. Ventriculus mufculofus, Habitat in fre- 
to Hudfonis ubi Tickomeg nuncupatur. 

52. Salmo ar&icus, capite diaphano, linea laterali re- 
cla (maris viilofa) pinnis amplis. Grceulandis ^ngruakfak, mas 
Sennefdik, Fabricii Fn, Groenland, 177. B. 6,D. 14. 1\ 19. 
V, 8. A. 22. C. 28. 

Magnitudo maris 6 uncias Iongitudine & 8 lineas latitu- 
dine vix fuperat. Foemina minor graciliorque. Caput mediocre 
diaphanum comprefliun, vertice latiore, inter oculos planki- 
fculo; gula acuminata. Roflrum acutiufculum. Maxilla fupe- 
rior inferiore brevior & latior, quae ultima magis acuta apice 
furfutn curvatimDenticuIos in maroine maxillarum brcviffimos Malacopterijgii. Salmo* 79 

Abditamentum. 
& majores in lingua babet. Oculi mediocres, fummi, pnpilla 
nigra angufla & iride argentea Membrana brancli. occultata. 
Corporis alepidoti forma Harengo limilis. Linea lateralis recla 
in maribus hirta. Pinnae pedorales infimae, magnae rotundata?» 
Pinna dorfalis prior, alta, deciinata, aequilibris; pofterior adi- 
pofa oblonga.. Pinnae ventrales ovatae, dorfali primae oppo- 
jfitae. Pinna ani omnium maxima, folitaria. Cauda bifurca, 
Color fupra lineam lateralem obfcure viridis; infra illam argen- 
teus, in ventre interdum violareo nubilatus. Praeterea opercu- 
la branchialia quorundam macula nigra infignita funr, Caro 
alba, fapidat Odorem cucumerum fpargit. Ovarium unicum, 
Peritoneum nigrum. Habitat in mari glaciali, ex quo tempore 
' pruritus multa niillia gregatim ad littora accedunt, finusque 
intrant Confer. Leemii com. de Lapponitis 323. 

The Capelan. Pennant arB. zool Suppl. 141. 

Capelan de 1'Amerique feptentrionale. Dn Hamet. II. 
149. tab. 26. 

Clupea villofa vel foetens linea laterali prominula, hirta, 
Islandis LondnaNovweoisLodde.Olajfenii itin. §. 517. tab. ag. 
^ Salmo, catervarius Kamtfchatkis Ouiki. Stelleri Vide Pen» 
nanti arffi, zool. introdnffiionem p, 127. 

Linea lateralis fquamis minutis erecTHs compofita. 

Wiki. Krafcheninnikow defcr.' Kamtfchatkae. p. igo*. 
Magna copia flumina intrat. Linea laterali hirta cognofcitus. 
Caro infana. 

53. Salmo, Leucichthys. Ruffis. Belaja Rybyza. Giit- 
denfl. m Nov. Com. Petrop. XVI. 531. Br. 10, D. 1 5, o* P« 
14. V. 1 1, A. 14. C. 27? 

Statura Salmonis Salaris. Caput & corpus oblongum, 
comprefliufculum, dorfo reclo, convexo, latifTimo; abdomi- 
ne modice arcuato, planiufculo. Roflrum obtufiflimum. Ma- 
xillae edentulae inaequales. Supera latiffima integra; infera fub- 
conica; adfcendens, apice tnberculofo prominens. Vertex for- 
nicatus hyalino-fufcus, nigro punclatus. Opercula tetraphylla, 
argentea, nigro punclata. Linea lateralis recla, dorfo propior. 
Squamae corporis mediocres, argenteae, nigro pundatae, in 

dorfo go Malacopterygiu Salmo. 

Additamentum. 
dorfo canefcentes, in ventre immaculatx, Anus remotus. P; 
D. prima sequilibris, punctis nigris fufcefcens; fecunda adipo- 
£a, lumbaris, P. P. albae, acuminatae. P, V. abdominales, ro- 
tundutae albae. Ad bafin earum apophyfis cartiJaginea, acumi- 
nata, triquetra jacet. P. A. declinata, rubicunda, fufco macn- 
lata, dorlali fecundae oppofita. P. C. femilunata, fubadipofa. 
Longitudo plerumque tripedalis. Latitudo perpendicularis pro- 
pe pinnas ventrales fumma6unciarum. Habitat m mariCafpico. 

54. Salmo, cylindraceus, Ruflis JValok. Pennant. arffi. 
zool. Introd. 103. 

Efl pifcis anguflus, propemodum cylindricus. Os mini- 
inum. Squamse magnae, argenteae. Pinnae inferiores rubicun- 
dulae. Habitat in flumine Lena. 

55. Salmo, cyprinoides, pinnse dorfalis radiis anticis 
elongato- fetaceis. L. S. N. 5 14, D. 1 o. P. 10. V. 9. A. 1 o. 

Charax maxilla fuperiore longiore, obtufa; capite antice 
plagioplateo ; dorfo fummo ncuminato, elevato. Gronov. 
zooph. n. 378. Br. 3. D. 1 1. P. 15. V. io. A. 1 1. C. 22. 

Caput parvum, alepidotum, ante plagioplateum, pone 
cathetoplateum. Roftrum ante os prominens, Jatum, obtufum. 
MaxiJIa infera, lata, arcuata, tenuis, brevior. Dentes non vifi- 
biles. Oculimedii, fummi prominuli. Pupilla caerulea. Iris 
tenuis aurea, Corpus ovatum, compreflum. Dorfum maxime 
arcuatum, carinatum, Abdomen pJanum fubarcuatum. Linea 
lateralis rcdta, media, Squamas minutiflimas, imbricatae. Cauda 
bifurca, magna. Color ex casruleo, argenteoqiie fplendens. In- 
habitat Americam. 

56. Salmo (Curimata) Marggravii. 

Pifcis figura colore &carnecarpioni fimilis; fesquipedem 
longus $t 4i digitos Jatus. Os edentuJum rotundatum. Squamae 
majufculx. Pinna dorfalis longior quam lata. 

Charaxmaxillaiiiperiore Jongiore; corpore obJongo, gra- 
cili : dorfo vix arcuato. Gronov. zooph, 379, Br, 4. D, 1 o. P. , ♦ 
\\ 12. A. 10. 

Caput cathetoplareum, alepidotum. Roflrum Iatum, ob- 
tufum, prominens. MaxiJla infera, tenuisbreviorfupera. Den- 

tes Malacopterygii. Salmo. $i 

Additamentum. 
tes minutrffimi vix confpicui. Squamas parvas ex argenteo ca> 
ruleoque fpleudentes. Corpus JanceoJatum, compreffum. Li- 
nea lareralis recla, media, confpica. Pinnas dorfi prioris radii 
antcriores longiffimi. P. D. aJtera Jumbaris, fpuria, liumilis, ovata. 
P. P. infimas proportionatas. P, V. approximatas, dorfi priori 
oppofitas. P. A. exigua triquetra, humiJis. Cauda bifurca, lata^ 
In mediis lateribus, pofi pinnam dorfianteriorem parva, rotun- 
da atra macula. Habitat in America meridionali. 

57. Salmo, Dentex, Hafjelquiji. itin. 437. Br, 3. D. 
10. P. 15. V. 10. A. 24. C. 25. 

Caput longiufculum cathetoplateum, acuminatum. Ma- 
xillas asquales, labiatas. Dentes robufti, lobati, acuti & interiores 
integri, obtufi, duplici ferie ordinati. Faucas & lingua glabra, 
Iris argentea. PupilJa atra. Dorfu.m fere rectum, convexum» 
Pinnadorfi prior asquilibris. Pofierior fpuria, crenata. Peclorales 
infimas. Ventrales capiti quam caudas propiores. Linea lateralis 
ab initio incurva, deinde recfra, abdomini propior, JineoJata, 
Anus caudas propior. Squama? amplas, deciduas. Color in ver- 
tice, dorfo & fummitate laterum, quae lineis 3 vel 4 longitu-^ 
dinalibus, fufcis ornata efi, glaucus ut & in dimidio fuperiore 
pinnas caudaJis. Dimidium iuferiusejus rubet. Pinnas ventrales, 
anales <5c peclorales aibent. Opercula brancliialia, la^era abdo- 
minis & inferior ejus pars argentea funt. Longitudo pedalis, 
Latitudo fpithamea vel potius palmaris. Locus Nilus. 

An Cyprinus Dentex Linnasi eadem fit fpecies, dubito. 

Salmo, Rofchal, pinnis aJbidis: caudas dimidio inferiore 
rubro : colore argenteo. Forskal defcr. anim. p, 66, Br, 4« 
D. 10. V. 9. A.4-V 

Dentes fubulati, maximi, prominentes five exferti, Dor- 
fum fufco albidoque Jineatum. 

5$, Salmo, anojlomus, ore fimo. L. S. N. 514. 

Anoftomus Gron. MuJ. II, n. 165. & zooph. n. 376. tab. 
7, fig. 2. Br, 4. D. 1 1. P. 13. V. 7. A. 10. D. 25. 

Corpusoblongum, cathetopJateum, craffum, fquamofum. 

Caput alepidotum, cathetoplateum, fubconicum, obtufum, 

parvum, multohumiliustrtinco.. Osin fummocapiteangufiuni. 

Arte&i Gcnera. L MaxiJla g2 fflatacoptertjgil Salmo» 

ADDITAMEtttftTM. 

Maxilla infera crafla, longior, apice papillajformi, multum pro* 
minente. Dentes maxillarum parvi, brunnei, unaferie ordinati, 
Oculi magni, medii. Dorfumconvexum, arcuatum. Abdomen 
fubreclum, convexum ufque pinnam ani. Linea lateralis 
media, obliterata. Pinna dorii fecunda adipofa. Pinnx ventrales 
abdominales» Cauda lata, bifurca, Color brunneus, lineis in- 
diftinclis, fubbrunneis, latis, longitudinalibusvarius. 

59. Salmo, immaculatus , corpore iinmacuiato, pinna 
aniradiis 11.L.S. AT, 513. D. 1 i.P. 14. V. 1 i.A. 12. (X20. 

Figura i5ramx. Cauda bifurca. Habitat in America, 

60. Salmo, foetens, radiis dorfalibus, analibusque 12. 
L. S.N.^x 3. Kr. 1 2. D. 1 2. P. 1 4. V. 8- A. 12. C. 24. 

Saurus ex cinereo nigricans, The Ssa Sparrow-Hawk* 
Catesby. carol. II. 2. tab. fig. 2. 

Corpus elongatum, gracile. Squamas mediocres, fufcas, 
Pupilla nigra, Iris fubrubra. Dentes inaequales, conferti, acu- 
ti, parvi. Sex, (ait audor) habet pinnas. Binas pone branchias, 
tertiam fub ventre, quartam poft anum, quintam in mediodor- 
fo, inter quam atque caudam bifurcam fexta valde exigua con- 
ipicitur, Habitat in Carolina. 

Ci, Salmo, iiiloticus , pinnis omnibus, fiavefeentibus, 
corpore toto albo, L. S. A^. 514. Muf. Ad* Fr t IJ. p. 99. 
D, 9. P. 13. V.9, A. 16. C. 19. 

Corpus facie Cyprini Alburni, pinnae omnes bafi flave- 
fcentes. Pinna adipofa minima. Cauda valde bifurca, Habit, 
in Nilo. 

Rai arabum Forskal. defcr. 66. 

62. Salmo, niloticus '. Arabis Nefafch. Haffetquifti itin, 
422» Br. 4. D. 23. P. 17. V. 10. A» 16. C. 20. 

Caput teretinfculum, oblongum. Roflrum iongiufculum, 
obtufum. Apertura oris parva, teclaad gingivas proceflu maxil- 
lae fuperioris prominente iibero, apice rotundato, Maxillae 
labiatae aequales, fnperajcraflior infera. Dentes capillares, 
longiufculi, flexiles, in maxilla infera una ferie, in fupera dua- 
bus feriebus difpofiti, fpatio intermedio diiUncli. Oculi medii. 
Iris argentea. Pupilla glauca, Dorfum arcuatum, convexum. 

Abdo- Malacoptenjgii. Salmo. gj 

ACMTAMENfUM. 

Aldomen convexum, Pinna dorfi prima aequilibris, fecunda 
cutacea, iquamofa. Pinnae ventrales abdominales. Pinna ana- 
]is ad bafin fquamofa. Pinna caudx biloba usque marginem 
fquamofa. Linea lateralis recTiffima dorfo propior. Anus re- 
motus. Squamse parvas, lineis reclis imbricatas, Color: Vertex 
fulicunofus; Opercula argentea; abdomen albidum; dorfum 
& latera ex lineis longuudinalibus glaucis, renuibus & glauco- 
albidis latiufculis variegata; Pinnas dorfi & caudse glaucae, reli- 
qux albidse. Magnitudo ingens. Caro fapida, 

Salmo, mlotkus, dorfo virefcente; dentibus maxillae in- 
ferioris majoribus; pinna caudae bafi fquamata. Forshal U c. 
p, 66. n. 97. 

Salmo, aegyptiactis. Gmelini L. S. N. ref. 1386", 

63. Salmo, notatus, macula utrinque nigra verfus oper- 
cula. L. S. N. 5 1 3. . B, 4. D. 1 1. P. 16. V. 7. A. 23. C, 24* 

Corpus oblongum: macula nigra fuper lineam lateralem. 
Caput acutiufculum. P. adipofa parva, Cauda bifurca. Affinis 
bimaculato. Habitat Surinami. 

64. Salmo, pnlverulentns, pinnis fubpulverulentis, linea 
laterali defcendente L. S. N. 514, B, 5. D. 1 1, P. 16. V. 8. 
A, 26, C, 1 8* 

Gculi rubri radiantes. Maxillae fubaequales, fupera fere 
longior. Dentes maxillares, validi, inaequales. Lingua laevis. 
Corpus compreffum, fquamis parvis albis, Pinnae peclorales, 
ventrales, ani pulvere quafi fufco con/perfae. Cauda bifurcfr. 
Muf. Adolph Fr.W. 99. 

65. Salmo, Gronovii, characinus, gracilis, eauda bi- 
furca IV. 

Charax maxillis aequalibus; corpore oblongo gracili li- 
nea laterali curva, Gron. Zooph. n, 377, B. 3, D. 1 1, P. . ♦ ♦ 
V. . . . A. 27. 

Caput cathetoplateum, parvum, latitudinem & altitudi- 
nem, trunci aequans, ante obtufum, fuperne fubreclum & 
convexum, inferne carinatum. Oculi maximi medii. Maxil- 
laeobtufae, aequales. Dentes magni, acuti, uni feriati. Cor- 
pus ferme lanceolatum, macrolcpidotum, dorfo obfolete cari- 

L 2 nato^ g4 Malacoptenjgiu Salmo. 

Additamentum. 
nato, lubrecto; abdomine fubarcuato carinato. Linea Jar, cur- 
va, infera, abdomini paralela. Cauda bifurca. Color ex argen- 
teo caeruleoque fplendens absque macula laterali. Habitat in 
America. 

66. Salmo, bimacitlatuf , corpore comprefTo, bimacu- 
lato pinna ani radiis 32. L. S. N. 51 3. , 

Albula maculata, pinna ani radiis 32. Muf Ad. Fr. I. 78, 
tab. 32. B. 4. D. 10. P. 14. V. g. A. 32. C. 19. 

Corpus album, comprelTum, figura Bramae. Macula 
fufca utrinque ad latus thoracis & bafin caudae. Dentes minimi 
in margine oris, nulli in lingua. Cauda bifurca. 

Charax capite cathetoplafeo j maxilla inferiore longiore, 
dorfo fubconvexo: macula atra ad pinnas peclorales, Gron. 
zooph. 11. 381. Muf. ichthyol. p, 19. tab. 1. fig. 5. B. 3. D. 
11, P. 13. V. 8. A. 31. C. 19. 

Corpus latum, macrolepidotum. Caput parvum cyprino 
iimile. Oculi magni. Iris aurantia. Pupilla nigra. Opercuta 
laevia, argentea. Dentes magni, lati, acuti. Lingua & pala- 
tum, glabra. Maxillae aequales. Anus rofiro parum propior. 
Linea lateralis cnrva , abdomini parum propior, Squamae ma- 
gnae , caeruleo - argenteae, Cauda bifurca. Surinamenfis, 

Piaba Brafilienfibus. Marggravii. p. 170. 

Oculi nigri, iride aurea. Pinna analis ad caudae exortum 
protenfa, Capnt ad latera auro &argento fplendet; Dorfum 
argenteo, viridi & multo indico: Medium laterum fecundum 
longitudinem argenteo & indico mixtum. Venter aureo & ar- 
genteo & pauco indico. MacuJa rotunda & una lunata indici 
coloris poft brachiarum operculam, & aliam ejusdem coloris, 
ovalem ad exortum pinnae caudae, Pinnae & cauda bifurca 
aurea, exceptis inferionbus rubris. Corpus oblongum tres ad 
5 uncias longum. 

Tetragonoptrus argenteus; appendicula membranacea in 
extremo dorfo ; cauda multum bifurca. Sebae thefaur.p. 106. 
tab. 34. fig. 3. D. 1 2. P. 1 1 . V. 6, A. j-f , C. 1 9. Defcriptio- 
nem vide in MantilTa, - 

f^arie Malacoptenjgii Salmo. 85 

Additamentum, 
V a r i e t a r. 

cc. Coregonus amboinenfis. Artedifpec. 44, Br, 5-6, 
D. 12. P. 13. V. 9.10. A. 34. C 

67. Salmo, rhombeur, abdomine ferrato, pinna ani eau- 
dalique, bafi margineque nigris. L. S. N. 5 1 4, Br.4. D. 17« 
P, 17.V.6.A.32. C. 16. '. 

Corpus argenteum, facie Ctastodontis rhombei. Labiutfi 
inferius longius obtufum. Dentes validi. Oculi rubri, Abdo- 
jnen carinatum & ferratum. 

Salmo rhombeus. Die hreitleibige amerikanifche Halb- 
fohre. Pallajii Spicil. fafc. 8, Br. 4. D. 1 7. P. 17. V. 7. A. 32» 
C. 2 2. 

Corpu latum, facie Caraflii. Caput alepidotum ante cra£ 
fius trunco, pone comprefliun. Rictus obtufus, profunde inci- 
fus, tenuiter labiatus. Dentes magni, acuti, trigoni, injequalesv 
Palatum alateribus dentatum, Oculi magni iride aurea. Corpus 
micrclepidotum valde comprefliim, dorfoarcuato, carinatoque; 
abdomine argute carinato, & in inodiim ferrje aculeato, Anus 
inedius. Aculeus utrinque ad anum, Linea lateralis recta, me» 
dia, Aculeus parvus antrorfum decumbens; poftice bimucro- 
natus ante pinnam dorfalem, P. A, bafi carnofa produclior. P„ 
C, biloba lobo inferiore paulo majore. Color e gryfeo & lute- 
fcente argenteus verfus dorfum fufcefcens. Pinna; maxime ani N 
& caudx margine nigricantes, vix dorfalis. Longitudo 7 1111- 
ciarum & 4 linearum. Latitudo 3 unciarum. 

6g. Salmo, Gafropelecur. Die kteine axtformige Halb- 
fohre. Pallajii Spicil. 8. Vide Gatteropelecum inter Nova 
genera. 

69. Salmo, gibbofur, dorfo gibbofo, compreflfo, pinna 
ani radiis 50. L. S. N. 513. 

Charax maxilla inferiore longiore : dorfo prominulo, 
gibbofo: capite cathetoplateo, macula atra ad pinnas peclora- 
lcs. Gron. zooph. n. 380, Muf ichth. I. n. 53.. tab. 1, fig. 4. 
Br. 4. D. 10. P. 1 1. V. 9. A, 55. C. iy. 

Corpus oblongo-Ianceolatum, cathetoplateum, fquamo- 
fum, rufum, argenteo mixtum; dorfo pofl caput gibbo carina- 

L 3 to; §6 Malacoptenjgiu Efox, 

*■-. >■ 

X. ESOX. 

Membrana Bramhiojlega quatuordecim officula utrin- 
. que continet. 

Corpus oblongum, Pinna non magna in extremo 
dorfo verfus caudam. (*) ESOX 

Additamentum. 
to; abdomine modice arcuato plano. Caput parvum, humilej 
cathetoplateum, fuperne convexum & retfhim, inferne arcua- 
tum. Oculi grandes, rofiro propiores, irideaurea, pupilla nigra. 
Maxillae fubaequales, infera parum longior. Dentes magni actitf, 
Palatum & Iingua glabra. Anus capiti parum propior. Linea 
lateralis media, redta. Cauda bifida. Color erufo argenteus, in 
dorfo obfeurior. Macula atra haud procul a fine operculorum, 
Aculeus craffus folitarius utrinque ad exortum pinnarum peclo- 
ralium. Color argenteus, iadorfo obfcurior. Macula atra ad 
finem operculorum fupra pinnas peclorales. 
Species adhuc dubiae. 

70. Salmo, Muikifu Krafcheninnikow 1, c. p/185^ 

Corpus macrolepidotum Salmoni Narkae asquale. Roftrura 
titi iri Goltfa, inferne gibbum. Dentes in maxillis fecundum lin- 
guain. Dorfuin nigricans maculis rotundis & femirotundis ni- 
gris infignitum. Latera vitta lata rubra a capitc ad caudam ex- 
tenfa ornantur. Caro fapida. 

yu Salmq Leitcomepotott.- 

Charax leucomepoton, ZujewL Vide Nova Act., Petrop. 

(*) Charaffier generis Efacis. 

LiNNffii: Caputfupraplaniufculum. Mandibulafuperiore 
plana, breviore: inferiore punclata, Dentes in Maxillis & lin- 
gua. Membr. branch. radiis 7- > 1. Corpus elongatum, 

Pennanti: Mandibuia fupera brevior infera, Corpus 
elongarum, tenue, cathetoplateum. Pinna dorfalis unica prope 
caudam. Brit. zooL 1IL 32:0; 

Scopoli: Corpus teretiufculum, ,ano inferiore; pinna 

dorfali unica. Maxilla utraque aut unica elongata, inferior pun- 

clata. Dentes in maxillis & faucibus. Pinnae inermes, Membr, 

branch. ofTicuIis 7 - 9. 1, c f „ .. 

' Brun- Malacopterygii. E/ojc. 87 

1. ESOX roftro ptagioptateo. Art. Sytt. 26.fpecies 52. Lucius 

Auctorum. Luzzo Italis. Brochet Gallis. The Pike 
Anglis , minores vero the Pickeretl. Giddda Suecis. 
Gedde Danis. Hecht Germanis. Srhnoock Belgis. 
Vertebrse 61. Maxilla inferior fuperiore longior. (a) 

2. ESOX rojiro cufpidato, gracili, futereti, fpithamati. Art, 

Spi. 27. 

Acus vutgaris & prima fpecies Auclorum. Ndbgiadda 
Suecis. The Gar-ffh or Homfifh Anglis. Egtiitte Gallis. 
Maxilla inferior fuperiore longior. (b) 

3. ESOX 

Additamentum. 

Brunnichii : Caput roftratum. Maxilla inferior longitu- 
3inaliter poris pertufa; utraquedentata, elongatafaepius inaequa- 
lis 5 pinna dorfi unica. Fundam zool. p» 140. 

Gronovii: Corpus cathetoplateum, oblongum, gracile, 
tercs, fquamofum. Dorfum recliim. Anus caudae propior. Ca- 
put cathetoplateum, oblongum, inerme; maxillae producTa?, 
Dentes in maxillis & faucibus, acuti. Membr. branch. oflieulis 
14. Pinna; inermes 7 in dorfo, unica in extremo dorfo, anali 
oppofita. Ventrales quandoque anali pinnse paulo propiores, 
quam pectoralibus ; quandoque praecife in medio inter pinnas 
peclorales & analem. Zooph, p. 117. 

Forsti-ri: Corpus teres, elongatum. Caput rofiratum 
plagioplateum. Mandibula fuperior planiufcula; infera longi- 
tudinaliter poris pundtata, longior. Dentes in maxillis, lingua, 
Membr. br, 7 - 1 2. Enchir. h. n. 87. 

Rlochii: Caput plagioplateum. Pinna dorfi ad caudam. 
N.F.D.1.22 7 . 

(a) 1. Esox, Luciiis, rofiro de prefTo fubssquali. L.S. 
M516. D. 21.P. 15. V. ir. A. 18. C 10. 

Efox, Lucius, rofiro plagioplateo. Der Hecht. Btoch 
N. F. D, 229. tab. 32. Br, 15, D, 20. P, 14. V. io.| A. 17. 
C. 20. 

(b) 2. Efox, Betone, rofiro utraque maxilla fubularo. 
L.S.N. 517. D, 16.P.13.V. 7. A. 20. C.... 

Efox, 88 MalacopUrygiu Ejox» 

3. ESOX maxillafuperiore longiore t cauda quadrata. Art. 
Syn. 27. 

Acus maxima fquamoja. Lifteri in append. ad lchth. 
Willoug. /722. Ray p. 1 09» 

Longitudo bipedalis & ultra. Dorfum Iatum. Riclus 
ingens. 

Squamse confertas , pulcro & vario Ordine fitae. (c) 

XI. ECHE- 

Additamentum. 
Efox, Belone, roflro fubulato. Der Homhecht. Bloch 
N. F. D. 1, 236. B. 14. D. 20. P. 1 3. V. 7. A. 23. C. 23. 

Maflaccembelus mandibulis longiflimis, tenuibus, acutif- 
fimis denticulatis, quorum inferior antecedit fuperiorem» Klein 
M. IV. 21 tab 3. fig. 2. 

Gar-Pike. Pennant br. zooL III. 324. tab. 63» 

Ka rietates. 
cc. Esox, marimts, radiis pinnas dorfalis novem. The 
Sea- Snipe. Schoepfii in Schriften N. F. VIII. 177. Br. 11- 
12. D. 9 P. 12. V. 8-9» A. 14. C. 17- 18. 

Caput fuper frontem & in lateribus planiflimnm. Corpus 
praelongum, teres. Utraque maxilla in roflrum longum denta- 
tum producta. Longitudo pedem aliquanto fuperat. 

j3. Esox, Houttuyni, pinna dorfi radiis 1 3. Snipjifch; 
Hift. nat. I, P. g. p. 250. tab. 65 fig. 2. D. 1 3. P. 1 1. V. 6, 
A. 15. C. 14. 

Corpus elongatum pedale. Caput cum roflro tereti un- 
ciarum 4. Color flavidus. Linea lateralis argentea, afpectabilis. 
P. D. pinnx ani oppofita. P. C. farcipata. 

<y, Esox, Timucu, roflro fubulato, linea Iatterali vire- 
fcercte. Lufitanis Peike Agulha. Marggravii h. n, braf 168. 

Corpus teres alepidotum, bipedale. Roflrum ofleum, 
4 digitos longum edenticulatum. Maxifla infera longior, apice 
molli. P. D, pinnae anali oppofita & fimiiis. Lingua deefl. 
P. C. bifurca. Color in dimidio corporis fuperiore olivaceus, 
in inferiore argenteus. Linea lateralis virefcente media diflin- 
chis. Caro fapida non fpinofa. 

fcj^. Efox,o(Teus,maxilla fuperiorelongiore; fquamisofleis. 
L.S.N.sify D.6.P.11.V.6.A.5.C.12. Caput Malacopterygii. Efox. 89 

Additamenttum. 

Capntpedale, nudum, ofleum, rugis charafteribusque 
fcriptum. Nares finu obliquo longitudinali, antice & poflice & 
pori duo ad apiccm roflri Roflrum anguflum, obtufum, linea- 
re, capite proprio duplo longius. Dentes marginaJes, parvi, 
acumiuati, conferti & majores rariores, Maxilla fuperior ad 
apicem quafi duabus naribus aliis inflrucfra; inferiore paulo 
longiore. Corpus tripedale, teres, veflitum arcte fquamis pef- 
fecle offeis, duriffimis, rhombeis, margine poflico ferratis, di- 
fpofitis in feries obliquas, ad angulum reclum in dorfo con- 
currentes. Sunf vero inferiores & poflerioresmagis acutae: dor- 
files vero magis obtufe, ai in fumma ferie emarninata;. Pinna 
dorfalis radiis 6 mollibus, prope caudam fita, longitudinalitec 
imbricata radiis parvis, geminata ferie a latere antico difpofitis» 
Pectorales radiis i i; primo antice imbricato: ventrales radiis 6 
in medio abdomine; radio primo antice imbricato: analis ra- 
diis 5 ante dorfalem > fed gemina ut in Cyprino aurato; an hoe 
conflanter? bjereo. CaudaJis radiis iacrafllmis; radiis Jateri- 
bus feric duplici imbricatis. Muf. Ad. Fr. i i. ioi. In Syjle- 
mate nat. p. 5 16. autem ait: MaxiJJa inferior brevior, definens 
.ante ocnlos. Pinnarum omnium radius anticus duplici ferie den» 
tatus. Pinna dorfaJis poflerior, quam pinna ani» Habitat in 
America feptentrionali. 

The great Garfifh. HiWs hiftor. animal. p. 223. 

Caput Jongiflimum, tenue, fubteres, ad extremitatem de- 
preflum, Oculi parvi fummi, iride flavefcente. Dorfum Jatutn 
& planum. Lntera parum convexa. Abdomen planum. Corpus 
duos pedes aut plus longum, & unicum craffum. Habitat circa 
Angliam, fed raro obvenit. 

Acus maxima fquamofa. Lifleri in Appendice Wil~ 
tygbij 22. tab. P, 8. 

The boiiey Pike. Pennant arffi. zool. fuppl. 1 44. 

Va rietas. 

oc. Acus maxima fquamofa viridis. The green Garjiflh 
Catesbi/ car. II. tab. 30. D. 1 1. P. 1 1. V. 6. A. 17. C. 16. 

Maxilla inferior longior. Pinna dorii & ani exacte oppo- 
Artedi Gener*. M iitx. 90 Malacoptenjgiu Efox, 

Additamentum." 
fitse. Squamae tenues, difHnclae, necoffeae imbricatae. Habi- 
tat in Carolina. L, S t N, 516. 

The Carolina Pike* Pennant arffi zool. fuppl. 144. 

Maxillae longas, anguflas, denticulis multis armatae. Pinna 
dorfalis cauda; proxima. Squamas ofTeac fnper totum corpus, 
quarum illas in abdomine obliquae difpofitae. Dorfum viride; 
abdomen rubicofum. Cauda rotundata, fordide rubra , nigro 
confperfa. Longitudo trium pedum. Habitat in Verginia. 

IlCqx vimdis, maxilla inferiore longiore; fquamis tenui- 
bus» Gmelin L. 5. N.vef 1 389. 

4. Esox, chiienfs, maxillis aequalibus; linea Jaterali caern- 
lea. Robalo diclus. Molinae hift.nat, chil.iyj* Br, 10. D. 14. 
P.n. V.6. A. g. C. 22. 

Corpus teres. Squamae offeae, imbricatae, angulatas, deci- 
duae. Caput mediocre cathetoplateum. Riclus tenniualis, me- 
diocris. Labia fimplicia. Maxillaeasquales, denricularae; infe- 
rior punclata, Dentes immobiles, conferti, minimi. Lingua 
glabra ut & palatum. Oculi magni. Nares geminae, oblongae 
prope oculos, Opercula branch. fquamofa, diphylla. Mem- 
brana branch. lata, patens. Apertura br. lateralis, falcata. Dor- 
ium convexiufculum uti abdomen. Linea later. recla, fuprema, 
dentata. Anus remotus. P. dorfalis folitaria brevis, declinata 
pone aequilibrium. P. peclor. infimae, breves, acuminatae. P. V. 
abdominales vicinas, mediocres, acuminatae. P. ani proportio- 
nalis, fubaequalis ponc asquilibrium. P. caudas, diflincla, aequa- 
}\s. Forfitan alius generis pifcis. 

5, Esox, Synodnr, pinna rn medio dorfi, membrana 
branchioftega quinque radiata. L t S. N. 516, Habitat in 
America. 

Synodus. Gron. zooph. n. 3 5 1 , & Muf ichth. II, n, 1 5 r. 
tab. 7. fig. i, Br, j 5. D, 1 1. P. 1 2. V. 3. A! 6. C. 8. 

Corpus oblongum, jfpithamale, cathetopJateuin, nigro- 
maculatum. Linea lateralis recla, siedia, Caput cathetopla- 
teum, fubacutum, alepidotum. Riclus ingens, terminalis, ad- 
icendens. Maxillae ore claufo asquales. Dentes magni, acuti, 
inaequales, parum incurvi, conferti in maxilJis, priorfum ver- 

gentes, Malacoptenjgii. Efox* 91 

Additamentum. 
gentes, inpahto, faucibus & Jingua recurvl, Oculi fumm^ 
roftro approximati, parviorbitis ofTeisincIufi. Opercula braneh. 
iasvia, in medio fquamofa. Squamae magnae, imbricatx, nigro 
maculatae, exceptis illis albidis rn abdomine. Pinna dorfalis fub« 
media, capiti propior. Pinnae ventrales abdominales, capiti pro- 
piores, quam pinna dorfalis magna. Cauda parva, bifurca. 
Zahn- Hecht. Millleri L, N S. IV, 339. 

6. Esox, Valpes, pinna in medio dorfi; membrana 
branchioftega triradiata* L, S, N. 516. D, 14, P; 14. V. %* 
A, 10 C.17. 

Vulpes Bahamenfis. Catesby caroU tab. I. fig. 1. 

Corpus lanceolatum, fesquipedale. Riclus amplus, Ma« 
xillas inaequales, una ferie dentium fubulatorum armatae. Squa- 
mae haud exiguae in dorfo filaceae verfus abdomen albefcentis. 
Finna caudae magna forcipata. 

7. Esox, marginatus, pinna dorfali anique oppofitis; 
linea laterali argentea, maxilla inferiore fextuplolongiore. For- 
fkal d. anim.J&j. Br. 1 3. D. T ° T . P. 1 1 . V. § . A. T V. C. 1 4* 

Corpus lineare utrinque attenuatum, lateribus paralelis, ab» 
domine & dorfo ejusdem craffitiei, fesquifpithamale. Altitudine 
fesqui major. Caput fupra horizontale, corpore anguftius. Gula 
comprelTa. Labium fuperius triangulum, acquicrurum format 
horizontale, planiufculum; bafi mobile & fponte furgens, dum 
labium inferius deprimitur. Labium inferius fextuplo Iongius 
fuperiore, lanceolatum, deprelTum, plannm, corneum. Dentes 
in juncltira maxillarum numerofi, eredi, fetacei, rigidi, parvi; 
labiis conniventibus, inferiores extra ltibium fuperius promi- 
nent. Nares utrinque fimplices transverfae. Opercula nuda, inte- 
oerrima. Oculi juxta verticem parum remoti, Dorfum recluni 
convexum. Abdomen reclum, planum; linea laterali margina- 
tum usque ad P, V. Gauda attenuata, Linea later. a capite ad 
P. V. marginem abdominis conftituit; dein elevatur & oblique 
decurrit infra corporis medium ; flnitur fub apice P. D. Squa- 
mae latae, laxae, integrae, Color totus albidus; dorfi & verticis 
fufcus, Virta in utroque latere longitudinalis argentea, fquamis 
craflioribus ftriatis, P, peclor, mediae, lanceolatas longitudine 

M 2 capitis 93 Malacoptenjgii. EJox. 

Additamentum. 
capitis (excepto kbio inferiore). P. V. pone §- corporis fit#, 
pone excifas, radio extimo & intimo incurvis, hoc longiore. 
P. A. glauca extns flavefcens, parva, triangularis, medio inter 
P. V.&C. Pinna dorfi extus flava oppofita pinnx ani fed major 
& latior. P. C. pecrorali fesquilongior, bipartita, lobis lanceo- 
Jatis, inferiore longiore; fuperior pallide flavus, margine po- 
flico fufcus, Habitatin mari rubro, ElociHepfeto valde affinis. 

g. Esox, Hepftitf, linea laterali argentea. L, S. N. 
517. Br. 10. D. 14. P. 12. V. 6. A. 1 5. C. 14. 

Argentina pinna dorfali pinnas ani oppolita. L, Amoen. 
I. 321. 

Caput oblongum, compreffum, fupra deprefTum. Os in- 
terne denticulatum. Maxilla inferior paulo longior. Corpus tc- 
retiufculum, argenteum, fquamofum. Dorfum craffiufculum 
duplici linea longitudinali a lateribus difiinclum. Pinna dor- 
falis verfus caudam collocata. P. pec"Ioralis lanceolatae. P. V. 
rotundatas breves in medio longitudinis. P. caudse biiurca. 

Piquitingir Marggravii p. 159. non idem pifcis eft, ut 
Linnseus credidit, fed ad genus Antherinae potius referendus, 
Confer A. Mtridium. 

9. Esox, bvafilimfls, maxilla inferiore longiffima; cor- 
pore ferpentmo. L. S, N. 5 1 7. Muf. Ad. Fr, II. 1 02. D, 1 2. 
P. 10. V. 6. A. 17. C. 16. 

Caput compreffum, fupra planum, Maxilla fnperior tri-~ 
gona, breviflima, mobilisj inferior extenfa in enfem molletn, 
linearem, longum, reclum, Membrana branch. radiis 1 o cir- 
citer, Corpus lubricum ferpentis, compreffiufculum , fpitha- 
niaeum. Linea lateralis recla. P. D. verfus caudam fita, Ven- 
trales pone aequilibrium fitae; Analis oppoiita dorfali; Cauda- 
Jis bifida. 

Efox maxilla inferiore tereti , cufpidata , longiffima ; fu- 
periore breviflima. Gron, zooph. n, 363. Br. 14. D. 1 3. P. 
10. V. 6. A. 10. C. 15. 

Caput alepidotum, parvum, pyramidatum, ferme trigo- 
num, fuperne planum. Ocnli fummi, maximi. Dentes mi- 
nutiffimi, conferti. Lingua & palatum glabra. Maxiiia fupera 

bre- Malacopterygiu Efox, 93 

Additamentum. 
brevifllma circinnata, infera longifllme producla fubulata, fulco 
ifecundum longitudinem exarata. Apertura branchialis latera- 
lis cv gularis. Membrana branchialis tecla. Corpus fubteres 
parum compreflum. Linea jateralis obfoleta, fuprema, dorfo 
paralela, Squamae raagnae, imbricatae argenteae deciduae, P. D» 
humiJis, declinata, lumbaris. P. P. anguflae, parvae, mediae. 
P. V. diflinclae ano vicinae, minimae, rotundatae. P. A. a capite 
remotior quam P. D; P.C. bifurca, magna, lobo fupero mul- 
to breviore infero. Latera inferiora abdominis ad pinnam ant 
utrinque linea fcabra marginata. Color argenteus in dorfo fu- 

r r 1 

fcefcit Longitudo 6^ unciarum. 

Efox maxilla inferiore producla Brownjam. tab. 4^. f. 2» 
Die Elephantennafe. Miilleri L. N. S. III. 343. tab. o* 

fig, 3. D, 14. P. 10 V\ 6, A. 10. 

Corpus pedale, lanceolatum, cathetoplateum. Color fu- 

perne olivaceus, a lateribus e flavido argenteus, in roflro niger. 

Va rietaf. 
a. Esox brafilienfis, maxilla infera duplo longiorc fupera 
pinnulis fpuriis verfus caudam. Pennant. arbl. %ooI.f\ppi. 145. 

10. Esox, Saiirus, roflro fubulato, pinnulis fpuriis ver- 
fus caudam. The Saiiry Pike. Pennant. br.zool. II I. 325. 

Corpus anguillae forme pone attenuatum, circiter pedalej 
roflrum gracile, illi Efocis Belones ilmile, longitudine unius 
unciae, maxillae asquales fuperiore parum incurva. Oculi ma- 
gni. Pinna dorfalis parva, pone scquilibrium fita; Pinna ana- 
lis oppofita fimili pinnae dorfali. Intervallnm inter has pinnas 
& pinnam caudalem pinnulac fpuriae nempe fex fuperne & toti- 
dem inferne occupant. Piunae pedorales & ventrales minutae, 
caudalis forcipata, Color dorli fubfufcus efl, abdominis vero 
argenteus nitet. Hnbitat iii mari Brittanico. 

Skipper Cornubienfium. Raji. fijn. p. 109 & i6f. 

11. Esox, gi/mnocephatns, maxillis asqualibus; opercu- 
lis obtufifllmis; capite denudato. L. S. N. 517. D. 13. P. 
1 o. V. 7. A. 16. C. 1 9. Habitat in India. 

12. Efox Sphyrama, dorfo dipterygio, antica pinna fpi- 

M 3 nofa 94 Malacoptenjgiu Efox* 

AblHTAMENTtTM, 

nofa L t S. 2V, 5 1 5. Muf Ad. Fr. II. 106. D. 5, 10, P. 1 2; 
V. 6. A. 10. C. 17. 

Corporis habitus E. Lucii. Caput omninoLucii: maxil- 
!a inferior paulo longior. Dentes ad marginem maxillae infe- 
rioris, in fuperiore vero per feries duas palati digefh*. Labium 
inferius prominet extra fupcriorem, Pinna dorfaiis anterter ra- 
diis 5 fpinofis, aeequalibus, fita in medio dorfi: pofterior radiis 
10 inermibus, oppofita omnino pinnae ani. Peclorales radiis 
12 parvae; V. radiis 6, Caudalis radiis 17, bifurca. Habitat in 
mari mediteraneo. 

Sphyraena Arted. gen. 84, & Syn 1 12,- 

Efox, fphyraena^ dorfo dipterigio. Briinnkhiiichth. p. 100. 
Br, 6, D. j, 10. P. 12. V. 6. A. 1 1. C. 18* 

Corpus elongatum, fubteres, argenteum. Caput fupra 
planum, fulcatum. Maxilla inferior ultra fuperiorem valdepro- 
minens, mentis acuto lobo terminatus. Iris alba. Pinnaruni 
dorfalium radii fimplices, molles. Linea lateralis in initio incur- 
va, dein recla, media, elevata coloris argentei magisfplendentis. 
Anus pofiice. Caudae pinna bifida, Longitudo fere ipithamae, 
Habitat in mari Adriatico, 

Varietas* 

#♦ The barra cuda. Catesby carol. II. tab. 1, D. 6" 6. 

Pifcis ad 10 pcdes elongatus habitu corporis fere E. Lucir, 
Oculi magni, micantes. Ridhis amplus. Maxilla infera Iongior 
fupera, Dentes 4 magni acuti iri anteriore parte maxilla; fuperse 
unicus magnus in apice maxillae inferae & 1 o minores verfus an- 
gulum oris. Dorfum duabus brevibus pinnis remotis fexradia- 
tis inftrucftum eft. Pinnae ventrales, abdominales. Pinnaaniop- 
pofitapinnas dorfali fecundae. Pinna caudae bifurea. Caro infua- 
vis atque infalubris. Habitat in mari Indiae occidentalis, 

Efox Barracuda. Pennant. arcl. zool. ftippl. 145. 

Umbla minor maxillis longioribus ad Saurnm accedens, 
The Barracada. Raji Syn. p. 1 58- & Becune itidem 155. 

13. Esox, argenteus, fufcus, Iitteris quafi flavicantibus 
piclus, Forjleri itiner. I, 159, II, 282. 

Corpus MalacoptenjglL Echeneis^ 95 

XI ECHENEIS. 

Membrana Branchioftega novem circiter oflicula utrin- 

que continet. 

Caput plagioplateum , fuperne ftriis transverfis afpe- 

risnotatum. Corpus oblongum , cathetoplateo fub- 

teres. 

Pinna oblonga ad pofteriorem dorfi partem. (*) 

1. ECHE- Admtamentum, 
Corpus parvum alepidotum. Trutta parvse fimile, fufcum 
flavidis maculis in modum litterarum Afiaticarum variegatum. 
Habitat in India occidentali, Tenpounder appellatur, 

(*) Character generis Echeneidis. 

Linnjei: Caput pingue, nudum, depreflum, fupra pla- 
num, margiuatum, transverfe fulcato-ferratum. Membrana 
branch. radiis 10. Corpus nudum. S. N. 446, 

Brunnichii: Pinnas ventrales in thorace; pinna unica 
in extremo dorfi. Caput fupra planum, fulcatum, Fimdam. 
zooh 136, 

Scopoli: Ano fupiore. Dentibus in lingua, palato, ma- 
xillis. Mandibula inferior longior. Caput fcuto ovali. Mem- 
brana branch, ofllculis 9, Pinnae inermes 7. Introdutl, ad 
h, n. 452. 

Gronovii: Corpus oblongiufcnlum , teres, cathetopla- 
teum, alepidotum. Anus capiti propior. Caput plagioplateum, 
trigonnm, fuperne fcuto ovali, cofiis transverfalibus, denticu- 
latis armato, obduclum; fubtus convexiufculum, omnino ale- 
pidotum, inerme. Der.tes confufanei, in areas difperfi, in ma- 
xillis, lingua & palato. Maxilla inferior acuminata, longior fu- 
periore, Membrana branch, fub operculis latitans ojTiculorum 
utrinque 9, Piuhss 7 inermes: dorfalis unica fublinearis, anali 
oppofita, a medio corpore usque ad caudam percurrens, Ven- 
trales fnb pecloralibus. Zooph. 75. 

Blochii: Capitis fcutum lineis afperis multis transver- 
falibus & unica longitudinali dilTccluin. N. A. F* 129, g6 ! Matacopterijgiu Echemis. 

15. I* ECHENEIS Art. Sijn 2%. Ovidli Nnfonir Hal. v. 99, 
Remora Gazae. In hift. Anim, Arijlot. Libt\ 2. C 14. 
j^z//, /7. 119. Ray 7 1 . (#) 
Echenris Graecorum & Ovidii. 

Longitudo 18 digitorum : Latitudo 4. Maxilla inferior, 
fuperiore longior. 

Denticuli plurimi in maxillis. Color corporis canus. 
Pinnae7, fcilicet Peclorales 2 , Ventrales 2, remotius 
a roftro fitae, quam peclorales, Ani 1, Dorfii, & 
Caudae 1. 

Striae capitis funt 22, afperae, transverfae, fed linea, 
fecundum longitudinem in duas partes, quafi divifae. 

XII. CORTPHjENA 

Membrana Branchioftega quinque urrinque offlcula 
continet, praeter duoaiia, utrinque fub ipfis oper- 
culis ofTeis , quae non videri poffunt. Pinme 7 , in 
dorfo unica, afummo capite ad caudam ufque ex- 
tenfa. 

Capat 

Additamentum. 

(oj) 1. Echeneis, Remora, cauda bifurca; flriis capitis 
18. L, S. N. 446. Amoen. acad. I. 320, D. 22. P, 2&, V* 
5. A. 22. C, 16. 

Echeneis, Remora, pinna caudali femilunara. Der An* 
fauger. Bloch N, A. F. II. 134. ftr. 9. P, 22. V. 4. A. 20. 
C. 20. D. 21. 

2. Echeneis, Neucrates, cauda integra; flriis capitis 
24. L. S. N. 446. D. 37. P. 21. V. 5. A. 37. C, 16. 

Echeneis, Neucrates, cauda rotundata, Der Schijfshalter. 
BlochNA.F.U.i^t. Br. 9. P. 20. V. 4, A.35.C. 1 8.D.40. 

Echeneis ore triangulari; cauda in extremo fubrotunda; 
lineis duabus fufcis longitudinaiibus, a roflro ad caudam ufuue 
protenfis. Sebae thef III. tab. 33. n. 2. Vide Mantifjani I. 

Echeneis, Neucrates. Hafjelqitijli itin. 37 1 , Br. 9, D, 
39. P. 19. V. 6. A 36. C. 16. 

3, Echeneis, Neucratoides , flriis capitis 20 paribus. 
Ziijevi in Nov. Affi. Petrop, IV. MalacoptefygiL Coryphcma.. 97 

Caput anterius admodum obttifum , feu a vertice ad 
os perpendiculariter fere declive, Caput & corpus 
csthetoplatea. (?) 

I. CORYPHi^NA cauda bifurca. Art. Syn. 22. 
Guaracapema Brafilienfimi Marcgr, Raif p. 1 00. 
Hippurus omnium fere Auctorum. d Dolphin Anglis» 
Longitudo 6 a 7 pedum. Pinnae Peclorales officulo- 
rum 20. Ventrales 6. Cauda officulorum 18» circiter 
longiorum. (aj 

___ : 2, CO- 

Additamentum. 
(*J Character generis Coryphaenae, 

Linnjei: Caput maxime truncato- declive. Membranai 
branch. radiis 5. Pinna dorfalis longitudinedorfi. L. S. N. 446. 

JScopoli : Caput truncato-deelive ut in Pteridio Ced mem-. 
brana branch. officulis 5. Pinnas ventrales ab anali diitinclac. 
Corpus minime marginatum. Anus medius. Introd. ad. 
h. n. 456. 

Brunnichii: Caput truncato declive; corpus cunei-for- 
me; pinna unica per totum dorfum extenfa. Pinna? ventrales i» 
thorace. Fund. zooL 136. 

Gouani: Corpus ovato- lanceolatum, cathetoplatemn, 
carinatum, laepius fcjuamofum. Caput oifeum, magnum, ale* 
pidotum; roilro obtufo, fronte declivi, truncata. Dentes acuti, 
recurvi conferti. Membrana branch. operculata radiis 4, 5, 6 
velio. Pmna dorfi longitudinalis, folitaria, Isepius compofita* 
Pinnae ventrales thoracicae. Hift* Pifcium. 128 

(a) i. Coryphama, Hippurus, cauda bifida, radiis dor» 
falibus 60. L. Sj N. 446. D.60. P. 21. V. 6. A. 26. C. ig. 

Coryphaena, Hippurus, pinnaani radiis 25. Der gefleckfe 
Stutzkop/. Bloch N. A. F. II, 1 43. tab. 1 74. Br. 7. 1\ i6", 
V. 6. A. 25. C. ig. D. 48. 

Coryphxna, Hippurus , cauda bifurca. Dorado. Loef" 
lingii ithi 1 47. D. 60. P. 2 1 . V. 6, A. 26. C. 17. 

Caput declive&obtufum, fed vertice acute carinato. Cor- 

pus comprefium. Linea lateralis ad pinnas peclorales furfuin 

Artedi Genera. N curva, 98 MalacopterygiL Coryplwna. 

2, CORYPHiENA palmarif,- pulcre varia, dorfo acuto, 
Art. Syn,- ao. 

Novaculapifcif Au&orum. Pefce PettineSalvimi foU 217. 
Dentes majores & anteriores in maxillis. Cauda lata. 
Oculi parvi, ad fuperiorem capitis partem fiti. Anus 
capiti quam caudse propior. (b) 

, Cor- 

Additamentum. 
curva , mox inaequaliter deor-funi curvatur, demum recfla. 
Pinna dorfalis a capite ad caudam extenfa. Cauda valde bifurca* 
Color aurens fplendens poft mortem mutatur in glaucum. 

Coryphaena, Hippuruf. Der Delphin. Osbeck itin. 403» 
Br. 7. D. 00. P. 19. V. 6. A. 27. 

Corpus bipedale, comprefTum, anceps, pone anguftatum,. 
Caput truncatum, breve. Maxilia infera lotigior fi.pera. Dentes 
breves, numerofi in maxillis & palato. Cauda bifurca. ' inea 
lateralis dorfo propior. Color fuhviridis -caeruleo punclatus. 
Iris aureo tincla eff. Habitat fub Jinea aequinocliali. 

Coryphaena, Hippuruf. Der Goldfifch. Miilkri L. N, S. 
IH.116. 

Anglis The Dolphm. Forfteri T/oijnge, II. 47. 

Guara capema Brafilienfibus. Dolfyn Belgis. Marggra* 
vii p. 160. c. fig. 

Mas efl Doradse. Corpus comprefTum feptem pedum 
3ongitudine & fesqnipedali altitudine. Caput definit in figuram 
quadratam fronte in aciem edutfta, Os parvuin, Denticuli aeuti, 
Oculi magni pupilla cryftallina, iride srgentea. Pinnae 7. Dor- 
jfalis alta longitudinalis. Ventralesfub pecloralibus. Analis lon- 
gitudinalisantetriangulata. Caudalis valde bifurca. Squamae mi- 
nitnae. Color exviridi argenteus, maculis caeruleis variegatus. 
Venter tamen albicat. 

(b) 1, Coryphaena, Navacula, capite pinnisque cancella- 
tis; lineis cacrulefeentibus, L. S. N. 446. Habitat in mari me- 
diterraneo. 

Novacula plfcis. Willugby ichthyoL pag. 214« tab. O. 2 4 

%2, 

Caput Matacopterygii. Coryphcem. 99 

Corpns a lateribus cornpreiTum, variis coloribus pi-pag. 16* 
#um. Pilcis marinus, Iittoralis, ad Rhodon, Meli-' 
tam, Majorcam, Minorcam frequen/, Roms rarior^ 
ex Salviano. Linea Lateralis dorfo vicina, & cauda 
gequal-s, ex icone Salviani. 
3. CORYPJhL&NA cauda dequali , iinea laterali curva. Art 
Syn. 29. Pompilus Auclorum. (c) 

N 2 XIII, 

Additami-ntum, 

Caput magnum comprefTum fronte praecipiti. Os par> 
vum. Dentes parvi acutifllmi praeter 4 anteriores longiores» 
Oculi parvi, fummi. Corpus valde compreflnm, macrolepido- 
tum, elegatiter variegatum dorfo cutellato. Cauda lata integra» 
Caput lineis caeruleis infignitum. Corpus ex rubro fiavefcit. 
Pinna dorii rubra caeruleo maculata. Pinnas ani <5c caudse lineis 
fubflavis & virentibus canccllatim commiilis ornatae. Longl- 
tudo palmaris. 

Coryphacna , Novacula. Der Mefferriicken. Mulkri 
L.N.S.W. .21. 

The Rnzorfifh. HiU's h. an. 124. 

Caput breve obtufum. Corpus comprclTum, modice la- 
tum refpeclu longitudinis, variis coloribus pulcherrime piclum* 
Dorfum acutum. Linea lateralis fubrecla fumma. Anus capiti 
propior, Oculi parvi, lummi. Dentes magni iii apice maxilla- 
rum. Cauda lata & aequalis. 

(c) 3. Coryphaena, Pompihts, dorlo fupra lineam late- 
ralem curvam fafciolis flavefcentibus piclo. L. S. N. 447, Ubi 
deferiptio exflat. Br. 5. D. TT . f. 14. V. 6. A. T %. C. 16. 

Corvphaena, Pompihts. Der geftnfte Stutzkopf, Miilleri 
L.N.S.W. 121. 

4, Coryfh^ena, lineata^ capitepiclo, lineistransverfisco- 
loratis. L. S. N. tom.TII. 224. D. ^ 4 T . P. 1 1. V.6. A. 1 5. 17, 

Caput comprelTum, nudum, declive, pichim lineis trans- 
verfis. Opercula kevia. Dentes primores duo longiores, ex* 
ferri, diftantes, acuti tam fupra quam infra. Squamas inagnae. 
Pinnas longitudinales piclae lineolis. Caudarotundata. Ha- 

bitat joo Malacoptert/gii. Coryphcem. 

Additamentum. 
l>itat in Carolina. Secundum defcriptionem convenit cum C. 
Novacula. 

5. Coryphjena, acuta, cauda acuminata; linea laterali 
convexa. L. S. N. 448. D. 45. P. 16. V. 6, A. 9. C. 16. 
Habitat in Oceano afiatico. 

Coryphaena acuta. Der Spitzfhwanz. Miitler L. N. S. 
IV. 122. 

6. CoRY?HiEViA)hemiptera, maxillisfubaerqualibus; pinna 
dorfi brevi. L. S. N. 448* D, 14. P. 1 5. V. 8- A. 10. C. ig. 
Habitat in Oceano afiatico. 

Coryphsena, hemiptera. Der Halbfojfer. Mulleri L. 
H.S. IV. 124. 

7. CoRYPHffiNA, branchiofte.ga , apertura branchiarum 
lima transverfa. L. S. N. 448. D. 24. P. 1 5. V. £. A. T V C. 
16. Habitat m oceano afiatico. 

Coryphaena , branchiojlega. Der Kiemendecket. Miitleri 
L. N. S. 1 24. 

Coryphasna,yrt/707z*Va. ^fapanfe Oranje-Vifch. Houttuyni 
in AcJ. Harlem. XX. p. 3 1 5. D. 24, P. 1 4. V. 6. A... C. 1 7» 

Pifcis femipedalis, microlepidotus, Juteus. 

8* Coryphena, ecprufea, tota. Der btaue Stutzkopf. 
Block N. A. F. 148. tab. 176. Br. 4. P. 14. V, 5. A. 1 u 
C. 1 9. D. 1 9. 

Caput magnnm, fquamofum. Riclus amplus, Dentes 
acuminati, robuftr, uniferiati. Oculimagni; pupilia nigra iri- 
dcque aurea, linea alba terminata. Truncus eomprelTus macro- 
lepidotus. Dorfum convexum; abdomen carinatum. Anus 
medius. Linea lateralis dorfo propior. Color omnino caeruleus, 
Habitat in India occidentali, 

Novacula cserulca. The btue Fifh. Catesby carot. II, 
tab. 18. 

The btue Coryphoene. Pennant artl. zoolfnppt. 1 1 7. 

Xotum corpus eximie caeruleum. Iris rubra. Squamae 
magnae. Cauda lunata. Dentes anftiflimi. Lougitudo bipedalis. 

9. Coryphjena, ctypeata, lamina oflea inter oculos. L* 
5. N; 448, D. 32. P. 14. V. 5. A. 12. C 7. Habitat in ocea- 
no afiatico. 10. Co- Malacopterygiu Coryphcena. 101 

Additamentum. 
to« Coryphjena, virens , pmifa appendiculis filifor- 
niibus. L. S. JV. 448* D. 26". P. 1 3. V. 6. A. 1 3. C. 16. 
P. D. & A, terminatur appendice filiformi elongato. P r 

ventralium radius fecundur terminatur filo. 

1 1. CoRYPH^NA,/7^a^a^?z//ii,inacii!isni r grisqiunisver- 
fus caput Iongitudinalibus, L. S. N~. 447» 

lilennius maculis 5 utrinque caput nigris, Der Fiinjfin~ 
gerfifch. Anzarince iti AB. StockhAh 242. tab. 3, flg. 2. Br.4. 
D./ T .P. 11.V. I-. A. T VC. 13. 

Corpus oblongo- Iauceofatum, valde cathetoplateum, an- 
ceps, macrolepidotum. Caput mediocre,, comprefTum, valde 
obtufum in ainbitucarinafuni, afepidotum prater malas fqua- 
mofas frontepraecipite. Oculi fimimr, rotundi. Maxillae sequa- 
les, labiatas, fabio fiiperiore dupfici. Dentes minutl, actiti, aequa» 
les, praefer duosauferiores longiores in utraque maxilla. Oper- 
cula alepidota triphylla retrorlum [uxtapinnam peclorafem pro- 
ten(a. P. dorfalis longitudinalis aequalis folitaria, compofita. 
P. peclorales infimae. P, ventrafes compofitae, acuminatae 
fub thorace. P, ani lougitudinalis folitaria, compofita, P. cau- 
dae truncata. Linea lateralis eminens fubrecla , fumma, dorfo 
fere paralela, Anus medius, Color pifcis in fpiritu confervati 
pallidus linea albida in roedio unius-cufusque fquamae transver- 
fim & arcuatim ducta, aliisqne Iineis albis transverfisin extremo 
operculi, eleganter variegatus. Praeterea juxta caput & initium 
dorfi quinque maculae obfcurae in ferie recla Iocafaenotari me» 
rentur. Prima rotunda nigra annulo albidocincla, fequentes 4 
lunatae obfcure caeruleae, margine albido terminatae, Habi- 
tat in China. 

Coryphaena, pmtadacvyta* cauda aequali; pinna dorfi 
radiis viginti uno. Das Sechxauge. Bloch N. A. F. II, 140, 
tab. 173, Br. 4. D. 21. P. 13. V. 6. A. 15. C. 12. 

12. Coryphjena, PJittacm, Iinea Iaterali intercepta, 
pinnislongitudinalibus, colore Iineatis. L. S. N. 448. Cbi de- 
fcriptio exfiat, D, 5 9 5 . P» 1 1. V.6, A. 16. C, 14. Habitat 
in Carolina. 

N 3 rfr- 102 Malacoptenjgii. Conjphcena. 

Additamentum. 
Pfittacus pifcis viridis Bohamenlis. The Parrot Fifh. 
Catesby carol. II. tab. 29. 

TheParrot Cvryphoene. Pennant arB. zoot.fuppt. 1 17» 
Os internum dentibus outufis uti in AnarhicJia, armatutn 
eft, Iris circulo rubro & flavo compofita. Circulus caeruleus 
oculos circumdat. Summitascapitis badia, & ejus pars infe- 
rior uti opercula caerulea rubro marginata, JMacula parva rlava 
proxime fub utraque branchia, inde Jinea fcarlarina punctata 
verfus peclus abit. Corpus belleviride/ Pinnse pec^orales nigroj 
viridi & purpureo variegatas. Pinna dorlalis colore cinoamo- 
meo tincla. Pinna analis viridis, orca mediun» rubro fafciata, 
P. ventrales rubrae casruleo terminatae. Macula flava ad cau- 
dam. P. caudae lunata viridis fafcia curva transverfa rubra 
ornatur. 

13. Coryph.ena, Jima, cauda integra, Jabio inferiore 
longiore. L. S. N. 448. D. 32, P. 16. V. 6. A. 16. C. 16, 
Habitat in Oceano afiatico. 

14, Coryphjena, Equifetis, cauda bifurca; radiis dor- 
falibus 53. L. S. N. 447. 

Corypliasna, Equifetis. Der Dorado. Hollandis Draa* 
4or. Osbeckii itin. 404. Br. 6. D. 53. P. 19. V. 6. A.cjij.C. 20» 

Hic fimilis eft C. Hippuro, rariorque. Longitudo bi- 
pedalis. 

1 5. Coryph/ena, fafiolata. Diefchackigte kleine Do- 
rade. Pallafii Specil. VIII, tab. 3. fig, 2. Br. 6. D. 54. P. 19, 
V. 5. A. 27. C. 17. 

Caput conicum, declive, vertice planum. Os denticulis 
ferratum, Ricfrus angulis prolixis. Iris aurea. Opercula rotun- 
data apertiflima. Corpus tereti -compreffiufculum, Ariclum, 
bipollicare. Linea lateraJis curvato-recla. Anus niedius. P. 
D. longitudinalis, asqualis, ftriis fufcis ad radiorum alterna pa- 
ria infignita. P. A. longitudinalis, lituris fuicis varia. P. C. bi- 
furca, lunata fufca notata. Color ladeo- argenreus, ad dorfutu 
fubgrifeus; rivuli transverfi fufci, ad fafciis pinnas dorfalis de- 
fluentes & ad dorfum paflim cohasrentes , ifi ven^re vero defici- 
entes» P. V. & P. P. hyalinas, Hafyitat in Aniboina. 

16. Co- ' Maldcoptejrygii. Coriphcena. 103 

Additamentum. 
i5. Coryph^ena, veliftra, ,Die Seegel-Dorade.. Pat. 
tafi Spicil. VIII. tab. 3. fig. 1. Br, 7. D, TT . P. 14, V. 1. 
A. T V G. 22. 

Corpus valde cathetoplateum, lanceolatum, niacrolepi- 
dotum. Caput cathetoplateum, fquamofum, trunco anguftius, 
ante obtufe rotundatum. Riclus profunde incifus, adfcendens. 
Dentes parvi, acuti, curvati, uniferiati in maxilla fupera, bi- 
ferbti in infera parum kmgiore. Oculi magni, iride aurea, 
Pmua dorfilis enormis, altiflima arcuata longitudinalis, folita- 
ria, a fronte ad pinnam eaudae extenfa, compoiita, cujus radii 
ffes anreriores offei trigoni, reliqui fimplices, molies funt, . P. 
peclorafes acurae, iriediocres. Pinnae ventrales minimae fub uni 
radiatae juxta initium pinnae analis locatae. Pinna analis, op- 
polita, & fubaeqnalis dorlali, triangularis, a thorace ad pinnam 
caudas extenfa cumpofita. Priores duo radii funt aculei trigoni, 
Pinna caudae parva forcipata. Anus gularis. Squamae in capite 
integrae, truucafae: h\ trunco triangulares, profunde emargi- 
natas, aculeoque brevi recumbente ad baiin praediras, qui inci- 
furam apicis ante cedentisfquamas intrat ; praeterea aliae majores 
rhomboideae inermes futuram dorialem & abdominalem con- 
ftituunt, & quaslibet iingula interflitiis radiorum refpondet. 
Color fquamarum in pifce exficcato fuit cinereo - nrgenteus. 
Pinnarum longitudinalium membranae tenerrimae fufcae, cano 
guttatae; pectorales & caudae albidiores. P. A. antico margine 
cum primis radiis candida. Habitat in India orientali. 

Pteraclis, pinnata. Gronovii in ASt. helv. VII, 44. tab. 2* 
Br. 6. D. 56. P. 1 3. V. o. A «%. C. 1 5. 

17. Coryph.ena, Plumierii, radiis pinnas ani 55. Der 
Meerpfati. Bloch N. A. F. II. 146. tab. 175. Br. 4, P. 1 1. 
V. 6. A. 55. C. .6. D. 77. 

Araneus non aeule3tuscauda fufcinulata vulgo Vives, Plu- 
tnierii. -M. S. C. 

Caput longiufculum fuperne latum, alepidotum, fpadi- 
ceum fupraoculos flavum&circa illos lineis radiatis caeruleisva- 
riegatum in lateribus argenteum. Maxillas aequales dentibus acu- 
tis armatae labio fuperiore crafTo. Pupilla nigra, Iris rubra an- 

nulo iC4 MalacopterygiL Ammodyfes.. 

XI! L AMMODTTES. 

Membrana branchioftega feptem utrinque ofcula con- 

tinet, quae magnam partem a laminis Branchiaruni 

conteguntur. 

Caput cathetoplateum. Corpus oblongum, angu- 

Itum, cathetoplateo-fubteres. 

Pinnae ventrales defunt (*) 
I. AMMODYTES Art.jpec. 55. Syn. 19. Will.p. 113. 
Raijp. 38. 

Tobianuf Schoneveldii p. 76» 
Sand-Eeh • & Grigr Anglis. 

M^xilla inferior longior. Lineae laterales duse quafi 
"trinque . Pinnce 

Additamentum, 
nulo albo terminata. Truncus elongatus microlepidotus. Dor- 
fum convexum fpadiceum maculiscasruleis flexuofis ornatum. 
Latera aurea. Anus pecloralis. Pinnx peclornles & ventrales 
breves ad bafin flavae & in limbo einerex radiis ramofis. Pinna 
dorfalis & analis longitudinales, prima violacea & altera fluvi- 
dula. Pinna caudalis bifurca fuperne & inferne flava in medio 
fubrubra & in margine caerulea. 

18. Coryphjena, rupeftris, dorfo dipterygio; pinnae 
dorfalis primae radio primo retro dentato. Fabricii Fr. groenU 
154. Br.6. D. 11, -in, P, 18. V. 8. A. 112. C. . . . 

Macrourus, mpeftris Blochii, quem inter Nova genera 
defcriptum videbis, 

(*) Character generis Ammodytis. 

Linnjei: Caput compreflnin, corpore anguftius, Iabi- 
um fuperius duplicatum. Mandibula iriferior angufta, acumi- 
nata. Dentes acerofi. Membrana branchioftega radiis 7. Cor- 
pus teretiufculum, fquamis vix confpicuis. Cauda diftincla, 
S. N 430. 

Pennanti: Caput gracile. Corpus elongatum, tetra- 
gonum. Labium fuperum duplicatum. Pinna dorfalis & ana- 
Hs ferme pinnam caudae attingentes, Membrana branch, ra- 
diis 7. Britt, zool. 111, 1 56, 

Sco- MalacopterygiL Ammodijtes. 105 

Pinnse pectorales officulorum 12. Dorfi 54» Ani 28. 
Cauda bifida. ofliculorum 15 longiprum. 
Os edentulum. Anuscaudoequamcapitipropior, Ver- 
tebrae 63. («) 

XIV. PLEURONECTES. 

Membrana Branchiojlega officula fex, teretia Utrin~ 
que continet, &, meclio inter illa fubtus, duo 
ejusmodi officula in extremo concreta & vix con- 
fpicua. 

Oculi 

Additamentum. 

Scopoli : Corpus gracile. Labium fuperius duplicatuiTL 
Mandibula inferior acuminaia. Maxillae edentulae. Anus fub- 
medius. Pinnae inermes 5. lntrod. ad. h. n. 459. 

(cu) AmmodyteSyTobianus, Br, 7. D. 54. P. 1 3. V. c, A» 
28. C. i^. 

Ammodytes, Tobianus, maxilla inferiore acuminata. Der 
Sandanl. Bloch N. F. D. III. 24. tab. 75. % 2. Br. 7. P e 
12. A. 2%. C, 16. D. 60. 

The Sand-Launoe. Pennant br. zool. III. 156. tab, 2^ 

Corpus elongatum, gracile tetmgonum , angulis obfole- 
tis, & lateribus convexis. Caput parvum conicum. Maxilla 
infera longior fupera. Haec mobilis & parum protraclilis. Iris 
aroentea. Pinna dorfalis longitudinalis, angufia, radiis 58, 
Piunae peclor. parvae radiis 12. Anus aliquantum remotus; 
Pinna caud<e biturca lobis rotundatis. Color dorfi ca^ruleus 
viridi mixtus laterum & abdominis argenteus. Ad utrum- 
que latus prope dorfum una vel duae linea: obfcura, Linea la- 
teralis recla. 

Euchelyopus labro mandibul<e inferioris fuperiori mandi- 
bula acuminata longiore, fubcxruleus, ex argenteo totus fplen- 
dens. Kleinii M. IV. 56. tab. 12. flg. io, 

Ammodytes, Gron, zooph. n. 404. Br. 7. D. 57. P. 9- 
V. o. A. 26. C, i<5 4 

/irtedi Genera. O io6 Malacopterygiu PlenroneStes-. 

Oculi ambo in una parte capitis, jam dextra, jam 
fmiftra fiti. Latus unum eft album, alterum varie 
coloratum, feu obfeurum. Oculi cute tedli. (*) 
pag. 1 7. Oculis plerumque d dextra capitis parte , & fpina bre* 

vijjima ad aiiunu 
I. PLEURONECTES oculis &? tubercttlis fex a dextra ca- 
pitis, lateribus glabris , fpina ad amtm Art. Syn 30. 
Pajfer Bellonii. Rondel Schonev. Will. Ray, p. 31. 

• A Plaife Anglis» Scholte, Pladife Germanis. Schikpleder 
Danis. 

• Pinna dorfalis officulorum 76. & 77. Pectorales 12. 
Ventrales 6". Ani 55. Cauda cequalis. 

Dentes obtufi. Spinabrevis ad anum. Vertebrse43. (a) 

^ 2. PLEU- 

Additamentum. 
C*J Characier generis Pleuronectae. 

Linn^ei : Oculi 3ii)bo in eodem latere capitis. Membra- 
na branchioftega radiis 4-7. Corpns comprefiiim, latere al- 
terodorfum, altero abaomen referente. S. N 455. 

Brunnichii: Branchiae completse. P. ventrales in tho- 
race. Pinna unica per totum dorfum extenfa : Caput & corpus 
applanata. Oculi in unico latere. Fund.zool. 136, 

Scopoli: Corpus valde comprefTum, uno latere biocu- 
latum, alio alterius coloris. Pinnae inermes , 5 - 7. Dentibus 
in maxillis & faucibus; Ano fuperiore. 

(a) 1. Pleuronetfes, Plateffa , oculis dextris, corpore 
iglabro, tuberculis 6 capitis. L. S, N. 456. D. 76 P 12. 
,V. 6.A. 54. C. 17. 

Pleuroneeles , Platejfa, tuberculis fex ad caput. Die 
SchoIIe. Rloch N. F. D. II. 3 1. tab. 42. Br. 6. P. 1 2. V. 6. 
A. 54. C. 19. D. 6$. 

Pleuronecleslarvis, tuberculis poft oculos; cauda rotun- 
data; dentibus contiguis obtufis. Gronov. zooph. p. 73. 

PafTer ex obfcuro cinereo marmoratus in dextro latere 
hinc inde maculis leviter flavicantibus; in altero latere albicante 
«lagis flavus: maxillahi inferiorem duplo longiorem habens 
fuperiori. Klein Mijf. 4. p. 34. tab. 7. lig. 3, 

' • Scholle Matacoptenjgii. PleuronetJes. 107 

2. PLEURONECTES onulis a dextra.fquamis afperis,fpim 
ad anum , dnitibm obtu/fs. Art Syn. 33. 

Pajfer afper fu fquaniojus, RondeL WiU.Ray p, 32, aDab 

Anglis. Limande Gallis. 

Pinna Dorfalis ofTiculorum 78 ad 79. Pedtorales 12, 

Ventrales fj. Ani fjo ad 61. 

Linea lareralis curva. Vertebrae 39. (b) 

3. PLELJRONECTES oculis adextra, totus glaker. Art> 
Syn. 3*. 

O 2 HippO" 

A DDITAMENTUM. 

Schollevel Schulle Hamburgenfium, &f Gotdbiitt Lube* 
cenfium. Walbaumii in Hannoverifchem Magazin 1781. p# 
1003. Br. 7. D. 76. P. 11, V. 6. A. 55. C. 20, 

(&) 2. Pleuronecles; Limanda^ fquamis ciliatis; fpi- 
nulis ad radicem pinnarum dorfi ankjue; dentibus obtufis. L> 
S.N.^q.Muf.Ad.Fr. 11.68. 0.75. P.8. V. 2. A.6l> C. ..'. » 

Corpus oblongum, fcabrum. Oculi dextri, Squamae mar~ 
gine ciliatse. Habitat in mari mediterraneo, . 

Pleuronecles, Limanda, fquamis afperis; linea latcrali 
arcuata. Die Glahrke oder Kliefche. Bloch N. F. D, II. 4£, 
tab. 46. Kr. 5. P. 11 V. 6. A. 61. C. 15.O. 75. 

Caput parum oblongum. Maxillae aequales. Dentes parvl 
obtufi. Iris aurea. Pupilla nigra. Linea lateralis initio arcuata 
dein recla. Pinna dorfalis & analis fquamofas. Color fupra 
fiavicans, infra albus. Prope anum aculeus prominet. Aculeos 
ad radicem pinnae dorfalis & ventralium auctor non invenit, 
Habitat in mari balthico & germauico, 

The Dab. Pennant. br. zool. III. 230, 

Color generatim in fupera parte fpadiceus, interdum ob- 
fcuriore nubilatus ; inferne albus. Squamae parvae, fcabra;, Li- 
nea lateralis in antica parte admodum curvata dein recta us* 
que caudam. 

Va rietas. 

Pleuronectes, Limandoides, oculis finiflris. Pontopidath 
h. 11. Daniae. p. 1 88» Similis priori praeter latus aculatuiu 
fmiftrum. io8 Malacopterygii. PhuroneEfes. 

' Hippoglojfus Rondeletii. Halgflundra Suecis, 

Pinna Dorfalis officulorum 105. Pectorales 15. Ven- 
,; trales 6. Ani 79. Longitudo bipedalis. (c) 
4, PLEURONECTES oculis a dextris , linea laterali afpera, 

fpinulis fupine ad radices pinnarum , dentibus obtujis. Art. 

Syn. 31. 

Pajfer fluviatilis & Flefus Auclorum. a Flounder or Fluxe 

Anglis. 

Dentes obtufi. Spina ad anum. 

Pinna dorfalis officulorum 60 , 61, 62. Ani 42, 43* 

Pe&orales 12. Ventrales 6". Vertebr&35. (d) 

5. PLEU- 

M*fc^— W^M^MM— i III > ■ ■ I ■ ■■■■ ■ I — ■ ■■■■■ — I !■■!■ ■■■■■ ■■ ■ II ■ — ■ »!■■ — — ■■ I III — 

Additamentum. 

(c) 3. Pleuronectes. Hippoglojfus, ocnlis dextris 5 corpo- 
re toto glabro. L.S . N. 456. D. 105. P. • 5. V.6. A.79. C..., 

Pleuronecres, HippngloJJus, pinna caudali lunulata. Der 
Heiligfbuft.Bioch AJ; F. D. II. 47. tab. 47. Rt. 7. 1\ 15. 
V. 7. A. 82. G. 16. D. 107. 

Pleuronecftes, Hippoghjfus , oculis dextris, corpore gla- 
bro; linea laterah recla fupra pinnam peclorslem bis arcuata, 
Groenlandis Netamak. Fabricii Fn. groinl. 16 i. 

Corpus maximum laeve, mucofum obtecle fquamofum, 
fere elipticum. Oculi lividi iride argenteo-alba, Maxilla infe- 
rior, oreclaufo, longior. Dentes numerofi, acuti. Oper. 
culalaevia, duplicata. Pinnae pectoraies latae, rotuudatx radiis 
fuperioribus tamen longioribus & craflioribus. P. ventrales ob- 
longae. Pinna dorfalis longitudinalis folitaria , radiis crefcen- 
tibus & decrefcentibus. P. analis dorfali fimilis. Anus capiti 
proximus in acie corporis dextra, P. caudalis iiiteara. Latus 
iiniitrum album maculis paucis obfuris: dextrum oculatum, 
nigricans, maculis pallidioribus confperfum vel totum grife- 
fcens. Habitat in oceano feptentrionali. 

The Holihut. Pennant. br. zool. \\\. 184. 

(d) 4. Pleuronectes, Flefus, oculis dextris; Jinea late- 
rali afpera; fpinulis ad pinnas. L. S. N. 457, Muf. Ad. Fr. 
II. 67* IX62.P, 10. V. 6, A.46. 

Oculi Malacopterygiu PleuroneSfes. 109 

5. PLEURONECTES oculis a dextra , ano ad latus fini- 

Jlrimi, dentibus acntif. Art. Syn. 3 w 

Pola Bellonii. Linguafuta Romae. 

Squamse fubafperae. Cauda in extremo rotunda. 

Pinna dorfalis officulorum 67. Ani 45. Peclorales Q. 

Ventrales 5. (e) 
O3 G.PLEU- 

Additamentum. 

Oculi dextri. Calius ad occiput Sut-urse dorfi & abdo- 
minis utrinque muricatae Ipinarum rudimentis. Pinna caiida» 
lis fubasqualis. Habitat in mari mediterraneo. 

Pleuronecles, Flefus, fpinulis plurimis in latere fuperio- 
re. Der Flunder. Bloch N. F. D. II. 39. tab. 44. Br, 6. P. 
12. V. 6. A. 44. C. 16. D. 59. 

Pleuronecles linea JateraJi, radicibusque pinnarum dorfi 
anique fpinulis afperis ; cauda fubasquali. Belgis Tey t - Bot, 
Gronov. z^oph. u 24$. 

PafTer cure d-mhs tuberculis five puflulis fcabra: in dex- 
tro latere ckinpinnis, maculis flavefcentibus notatus. Kleinii' 
M.W 33 tab. 2. fig. 4. & tab. 7. fig. i. 

(e) 5. Pleuionecles, Linguatula, oculis dextris; ano 
finiflro; dentibus acutis, L. S. N. 457. D, 65. P. 9. V. ♦ , ♦ 
A, 45. C. . . . 

Pleurouecles lxvis, tuberculis capitis nullis; cauda ro- 
tundataj dentibus acuris contiguis. Belgis Scharre. Gronov* 
zooph. n. 249. & Miif ichth. I. p. 25. n. 41, D. 68. P. io» 
V. 6. A. 5$. C. .9. 

* Color rubro- brunneus in latere dextro; in iiniflro albus. 
Littora Catvicenfia frequentat. 

Pleuronecles, Linguatula. Danis Bakfkulle, Tungens- 
horeunge Pontopidan. h. n. Daniae p. 1^7. tab. 1 4. 

Pleuronecles Linguatula oculis dextris corpore afpero 
dentibus acutis. Miilleri Prodrom. zool. dan. 1 5, 

Pleuroneclcs Lingnatida. Islandis Tunge, Mohrii h. n. 
Islandiae ji. B. 6. D. 80. P. 10. V. 6. A. 68- C 1 8. 

Corpus longum & auguflum, fere ut folea. Oculi &. 
mandibulae magni, Subtus mandibulam inferam durum & 

acutum iio Matacopterygil Pleuroneflfes. 

pag. 1 8» 6- PLEURONECTES bbtongm, maxitlafuperiore longiore, 
fquamif utrinque afperif. Art.fpecGo. 
PleuroneBef oculif a dextra , (male jinijlra) corpore oblongo, 
tnaxilla fuperiore longiore , fquamif utrinque afperis, Art. 
Syn. -$2. 
'-- Buglojfuf & Solea AuBorum. d Sote Anglif eY Gattif. 
Tunga Suecif. 

Cauda rotunda in extremo. Pinna Dorfalis officulo- 
rum 91. Ani 74. Pe&orales 9. Ventrales 5. Linea la- 
teralis recta. Magnitudo ;> pedalis. Vertebrse 48. Spina 
ad anum vix confpicua, nec acuta, Dentes acuti in 
maxillis. (f) 

7. PLEU- 

Additamentum, 
acutum tnberculum. Dentes priores magni & acuti. Cntis 
fuperne fubnigra & valde fcabra. 

(f) 6. Pleuronectes, Sotea\ oculis dextris ; corporc 
afpero oblongb; maxilla fuperiore longiore. L. S, N. 457, 
D. 91. P. 9.V. 5. A. 74. C. 14. 

Pleuronecres , Sotea^ fquamis afperisj maxilla fuperiore 
longiore. Die Zunge. Bloch N. F. D. II. 42, tab. 45. Jfr, 6. 
P. 10. V. 6. A.65.C. 17. D. 80. 

PleuroneCles (Solea) corpore afpero oblongo; ma- 
xillse fuperiore longiorej oris latere albo cirrofo. Brimich* 
ichth. 34. 

Varietas. 

cc. Pleuronectes (anmiiatuf) oblongus, laevis; corpo- 
re fufco anuulis albis minutis piclo; pinnis pectoralibus ca- 
rens. IV. 

Pleuronecftes oblongus lxvis; maxillis utrisque Iatere aJbo 
cirrofis; pinnis pedtoralibus nullis, corpore albo maculofo, 
Belgis Arguif-Tong. Index mufaei Gronov, 28 & Gronov, 
Zooph. n. 255. 

PleuroneCtes oblongns; maxilla fuperiorehongiore; fqua- 
mis utrinque aiperis; pinnis pectoralibus carens, Gronov Muf 
!!♦ 38. Habitat in Amboina. 

Confer Pleuronedam Zebram Btochii. Malacopterygii. Pleurone&es. iii 

*2. PLEURONECTES oculis a dextra , corpore afpero cane- 
fcente , pinnis lateratibus vix confpicuis. Art Spec, 6i. Syn> 
33, Locus Amboina eft. 

Ocutis plerumque a fmijlra capitis parte, & ferefpina 
acuta nulta ad anunu (g) 

g. PLEURONECTES glaber, ocutis afinijira, corpore gla- 
bro. Art, Syn. 3 1 » 

Rhombus non aculeatus fquamofus Will. p. 95. 
Tke Ptarl Londinenfibus. Lug-aleaf Cornubienjibus. (h) 

9, PLEURONECTES oculis a finiftra, corpore ajpero. Art. 
Syn 32. 

Rhombus maximus, afper, nonfquamofus. Will, p. 94» 
a Turbot & Bret Angtis, 

Longtu.lo 2 pedum. Latitudo fere aequalis. Pinna 
Dorfi officulorum 70. Ani 50. Ventrales 6". Plures 

dentium Additamentum. 
. (g) 7. Pleuronecles, trichida&ylus, oeuiis dextris; cor- 
pore afpero; pinnis pectoralibus filiformibus, L. S, N. 455« 
D. 53 P. 4. V. 5. A. 43. C. 16. 

Corpus fufcum maculis obfcuris varium. 

(h) 8. Pleuronecles , Rhombus, oculis /iniflris, corpore 
glabro. L. S, N. 458. Muf Ad. Fr. II. 69, D. 76. P. 1 o, 
V. 6, A. 57. C 

Corpus ovatum laeviufculum, Habitat in mari mediter- 
raneo. 

Pleuronectes, Rhombus, corpore lato & glabro, Das 
Viereck oder der Glattbutt, Bloch N. F. D. II. 36. tab. 43. 
Br. 6. P. 12.V. 6. A. 57. C. 16. D. 71. 

Pleuronecles fubrotundus glaber. Belgis Griet. Gronov» 
Zooph. p. 74, & Muf. ichth, I, p. 15, D. 78. P. '10. V. 6V 
A. 56. C. 16. 

Corpus fere circulare, fuperne e nigro & cinereo vnrium, 
Oculi finiflri. Linea lateralis arcuato-recla. Cauda fubrotunda 
Habitat in mari feptentrionali. 

The Pearl. Pennant br. zool, III. 196, H2 Malacopterygii. Pleuroneffies. 

dentium ordines in maxillis. Aciilei nulli in corpore, 
fed tubercula fubacuta, hinc inde in latere oculato. 
Spina acuta nulla ad anum. Squamge exiles. (i) 
10. PLEURONECTES oculis afniftra, linea laterali utrin- 
que aculeata. Art.fjn. 32, 
Rhombus aculeatus Auffiorum. (k) 

Longi- 

Additamentum. 

(i) 9. Pleuroneifies, maximus, oculis finifiris, corpore 
afpero. L. S. N. 459. Muf Ad. Fr. II. 69. D. 70. P. 1 1» 
V.6. 4. 51.C. 17. 

Caput fupra fcabrum. Oculi finiflri. Corpus ovatum, 
nudum, muricatum aculeis obfoletis remotis. Pinna caudve ro- 
tundata. Habitat in mari mediterraneo. 

Pleuronecles (maximus) tuberculis ofTeis fcaber. Der 
Steinbutt. Bloch N. F. D t II. 53. Br. 7. P. 1 o. V. 6. A. 4 6\ 
C. 1 5. D. 67. 

Vrang- Flynder Norwegis. Stroem Soendmer. I. 277, 
Br. 7. D. 88- P. 12. V. 6. A. 7i.C. 16. 

Oculi finifiri. Squamae fcabrae. Color e brunno cinereus. 

The Turbot. Pennant br.zool.Wl. 192. 

(k) 10. Pleuronecles, Pajfr, oculis finifiris, linea la- 
terali finifira aculeata. L. S, N. 459. D. 66. P. 9. V, 6". 
A. 50.C... 

Pleuronecles, Paffer, linea laterali verfus caput tantum 
aculeata. Der linke Stachelflunder. Bloch N. F, D. II. 57. tab. 
50. Br. 6. P. 1 1 . V. o. A. 44. C. 16. D. 59. 

Caput oblongum fcabrum. Maxilla infera Iongior fupera. 
Utraque dentata. Pupilla ex viridi flavefcens. Iris albido-fpadi- 
eea. Latera glabra microlepidota. Linea lateralis fubrecla, usque 
medium trunci aculeata. Sutura aculeata ad bafin pinnat dor- 
falis & analis. Color in latere linifiro cinereus flavido marmo- 
ratus, in dextro albus; in pinnis flavidus fufco maculatns. Ha- 
bitat in mari baltico <5c germanico. Quidam eum loco varie- 
tatis Flefi ponunt, fed ab illo differt 1) latereoculato finifiro; 
3) fcabritie laterum partiali circa dimidium anterius lineas late- 
ralis; 3) aculeis rectis, qui in Fle/o partim curvati & partim 
reclifunt; 4) colore dilutiore. Pleu- MalacopterijgiL Pteuroneffies* i r^ 

Longitudo 17. ad 18. digitorum. Latitudo 13. Aculel 
71. a fmiitra lineoe parte, a dextra 58. Linea lateralis 
in latere oculato tantum aculeata. 

Pinna 

Additamentum. 
Pleuronedles, Flejoides, oculis finiftris; linea Iaterali 
afpera; fpinulis ad pinnas, Pontopidani h. ». Danice p. 158. 
tab, 15. 

1 1. Pleuronectes, gtacialis. Pallafii itin t T. III. 706. 
DrodantaHs, facie Flefi, Oculi a latere dextro fufco, fub- 

afpero. Latus aibum Ixve. Spinse nullse nec adpinnas, neque 
in linea laterali. Traclus capitis olTeus^ pone oculos prominu- 
lus, fcaber, fed non in tubercuia divifus. Radii medii pinnse 
dorfi, anique, a latere fufco; quafi fpinulis minutifiimis/ his- 
pidati, Radii Pinn-ae dorii 56, ani 39» Habitat in oris arenofis 
oceani «lacialis. 

12. Pleruonectes americanus, oculis dextris naribus- 
que finiflris. Schoepfii, Americanis Flouuder. Vide Schrift. 
G. N. Fr. Tom. VIII, 148» 15r. 7. D. 66, P.9- 1 1. V. 6. 
A. 50- 52. C. 19- 20, 

Oculidextri, Nares in finiftro latere, Mandibula; in latere 
finiflro tantum dentatse. Corpus latum, oblongum, depreffum 
<3c glabrum , a dextro fpadiceum , a finiftro album. Linea late- 
ralis redla. Longitudo pedalis, 

13. Pleuronectes, ocellattis, oculis dextris ; corpore 
ocellis 4 atris, iridibus albis, L. S. iV, 456. Mnf Ad* Fr. II, 
68. D, 66. P. 3. V. 6, A. $s c - *4- 

Caput absque fpinis. Corpus ovato-oblongum, fcabrum, 
Color fupra fufcefcens, nebulatus, Ocelli 4 magni, atri, iride 
alba quadrifariam pofiti in latere fuperiore verfus pofteriora» 
Pinna dorfalis, analisque pulchre plicatse a latere albo, Pinna 
caudalis integra, bafi fafcia nigra. Habitat Surinami. 

14. Pleuronectes, Limandoides, corpore oblongo 
afperoque linea laterali re&a lataque, Die rauhe Scholle. Bloch 
N.A. F. III. 24,tab. 185. P- 11. V.6. A.63. C15.D.79, 

Caputparvum, fquamofum. Oculi dextri. Riclus amplus. 

Dentes in maxillis nvinuti acuti feriebus quibusdam ordinati. 

Avtcdi Genera. P . Corpus ii4 Malacopterijglu PleuroneStes. 

pag. 19. Pinna dorfi ofiiculorum 66. Ani 50. Peclorales q. 
Ventrales 6. 

XV. 

Additamentum. 
Corpus oblongum fcabrum. Linea lateralis lata, recla, media, 
Squamae magnse, dentatas. Color in Jatere dextro fulvus ad al- 
bum inclinans, in finiftro albus. Radii iimplices dorfalis & an- 
nalis pinnze fquamigeri. Pinna caudas rotundata. Habitat in 
mari Germanico. 

15. Pleuronectes, PtateJJoides, oculis dextris, corpore 
fupra maculis brunneis. Groenlandis Okotak, Kollevfak, Fa~ 
bricii Fn, Groenl. 1 64. Br. 8. D. 89. P. 1 2. V. 6\ A. 7 1 . C. 1 g. 

Corpus oblongum extremitatibus attenuatis multo com- 
preffum undique fquamatum, afperum; fupra fulvo ginerafcens 
ipadiceo varie maculatum infra album & glabrum. L^inea late- 
ralis humilior, redla medietatem oculorum fpectat, ventricu- 
lnm tamen arcu ambiens angulo aperturas branchialis funimo 
terminata. Oculi dextri, nigri, iride argentea. Maxilla in- 
ferior fuperiore multo longior, apice tuberculo terminata ef% 
Dentes minuti, acutiufculi in utraque maxilla. Nares 2 tubuJa- 
res ante interftitium oculorum. Anus marginalis pone piunas 
ventrales. Pinna caudas lata , rotundata. Longitudo pedalis, 
latitudo femipedalis. Figura Linguatulam, fquamis Soleam, 
& maculis Plateffam refert. Maxime affinis ell Pleuroneclss 
glaciali. 

16. Pleuronctes (Zebra) fafciis transverfis plurimis. 
Die bandirte Zunge, Bloch N, A, F, III. 27. tab, 187. P. 4. 
( V. 6. A.48.C. 10. D. 8r* 

Corpus lanceolatum, fcabrum. Caputparvumfquamofum, 
Kiclus arcuatim affcendens. Maxilla fupera Jongior. Dentes 
parvi acuti in utraque maxilJa. OcuJi parvi dextri. Pupilla angu- 
fliflima nigra. Iris thalaflina. Nares fingwJafes in utroque Ja- 
tere. Squamae dentatae. Linea lateralis media, recla. Anus 
a capite remotior. CoJor lateris dextri ad pinnas pallide fpadi- 
ceus in medio aJbidus, fafciis transverfis bifariis faturate fpadi- 
ceis, per pinnas flavas extenfis, diftinclus. Pinna dorfaJis & 
analis xqualesj radiis fi»nplicibus fuflentatae, cum caudnJi radiis 

fiffis Malacopterygii. PleuroneEles. ng 

Additamentl*m. 
fiflis inffrucla eonjunguntur, Pinnae peclorales ob fubtilitateixi 
vix adfpeclabiles. Habiiat irJ India orientali, 

17^ Pleuronectes, HippogtoJToides, utfinque nigricans,' 
oculis dextris; corpore oblongo, glabro; linea iaterali recla, 
declinata. W. 

Pleuronecles , Cynogtojfns , oculis dextris; corpore ob- 
longb glabro; linea laterali obiiqua non arcuata. Groenlandis 
Kalkragkk. Fabricii Fn. groenl. 163. Br. 7, D, 96. P, 14,. 
V. 6. A. 72. C. 17. 

Corpus magis oblonguin quam in Hippogloflb ; totuin 
tam fupra quam infra fufco-cinereum, latere inferiore tamen 
pallidiore. Utraquemaxilladentata, dentibus curvis & acutis, ra- 
rioribustamenacinHippoglofTo; praefertim in maxillafuperiore 
4majores& i^in infeiiore praeter minores-cruflaceos magisque 
confertos. P. peclorales mediocres fere triangulares. Ventrales 
gtaciles. Anus inter illas, Cauda fubintegra. Linea iateralis 
corpori concolor, a cervice ad caudam oblique progreditur. 
Caro fapida & pinguis. Longitudo 26 unciarum & latitudo g 
unciarum. Habitat in oceano feptentrionali. 

ig. Plejronectes, Cynogtojfus , oculis dextris; cor- 
pore oblongo glabroj dentibus- obtuils; cauda fubrotunda, 
L. S. N. 456. 

Pleuronecftes oblongo ovatus, glaber; cirris nullis; den- 
tibus obtuiis; cauda fubrotunda, Beigis Scharretong, Gron. 
zooph. n. 252. MuJ. icht. T, I, n. 39, T. II. p. 1 1, Br, 6* 
D. 112. P.i 1. V, 6. A. ,102. C, 24, 

Corporis latus dextrum rubro-fnfcefcens, finiflrum al- 
bum. Oculi dextri, pupilla caerulea & iride alba. Squamas 
'oblongo-rotundatae, molles. Linea lateralis Iata, glabra, ab 
exortu defcendens , dein recta & media. Maxiilae acquales. 
Cauda oblonga, fubrotunda. Anus gularis. Vertebras 65» 
Longitudo 14 unciarum & latitudo 5 unciarum & femis, Ha- 
bitat in mari feptentrionali. 

Pleuronedes, Cynoglojfus, Die Hnndeszunge , Mullerl 
Lt t N* S. Tom. IV. 1 51. tab. 6. fig. 1. 

P 2 19, n6 Malacoptsnjgn. Pleuronefltes. 

Additamentum. 

19. Pleuronectes, Plagwfa, oculis dextris; corpore 
oblongo, fcabriufculo ; pinna dorfali, analique caudse unitis, 
Z. S. N. 456. 

Corpus fubcinereum. Pinna dorfalis analisque ita unitae 
nt difiingui nequeant, ne qnidem radiorum longitudine^- Ha- 
fcitat in Carolina. Audlore Gardenio. 

The rough Flounder. Forfter Catahg. ofanimats 21. 

20. Pleuronectes, papiliofus, oculis finiflris; linea 
laterali curva; corpore papillofo. L, S. A^. 459. D. 58. P. 12. 
V. 5.6. A. 42.C. 16. 

2i. Pleuronectes, macrchpitodus , fquamis magnis. 
Die grofsjchuppigte Scholle. Bloch N. A. F. III. 34, tab. 190, 
P. 1 4. V. 6. A. 45. C. 1 7. D. 69. 

Gorpus oblongum. Caput magnum alepidotum, macu- 
latum. Maxilla infera longior fupera : utraque dentibus cu- 
neatis, acutis armata. Oculi approximati finifiri; pupilla ni- 
gra: iris alba linea fufca tcrminata. Linea lateralis parum de- 
fcendens, fubrecla media ad pinnas caudalis medium extenfa. 
Color fundamentalis fupra fulvus verfus abdomen dilutior, ma- 
cula fufca in unaquaque fquama obumbratus , in Jatere dextro 
albus. Pinnarum omnium fufcus. Habitat in mari Brafilienfi, 

-Ari Citherus Rondeletii? Ronrce Folio diclus. Vide Ges- 
neri NomencL 97. 

22., Pleuronectes, dentatus oeulis finifiris; corpore 
oblongo glabro; dentibus exfertis. L. S. N. 458, Br. % 
D. 86. P. n -12. A. 66. C. 17. 

Dentes acuti exferti. Cauda rotundata, fquamofa. Ha- 
bitat in Carolina ubi Plaife vocatur. Auclore Gardenio. 

23. Pleuronectes, pmiffiatus; corpore lato, afpero- 
que. Der Rothbutt. Bkch, N. A. F. III. 31. P. 1 1. V. 6, 

A.68. C. 14..D. 89. 

Corpusovale, afperum varie macularum. Caput medio- 
cre, fquamofum, Rictus amplus. . Dentes arcli, incurvi, Ocu- 
li prominuli, finifiri. Pupilla nigra. Iris thalaflina. Squamas 
parvae, dentata?, imbrieafce. Linea lateralis arcuato reCta, fub- 
media. Anus gularis. Color lateris dextri albus ad rubrum ver- 

gens; Malacopterygii. Pteuroneffies. 1 1 7 

' Additamentum. 
gens; lateris autem finifiri ad balin pinnarum fufcus & in me- 
dio cineritius , maculis magnis fubrotundis nigricantibus & 
multis punclis rubris fimiiirer ac in pinnis ornatus efh Pr.eter- 
ea fafciae. dux nigras divergentes orbitis & malis induclse funt. 
Habitat in mari germanico, Synonyma ab autfrore alJegata huc 
non pertinent. 

24. Pleuronectes, Argus, corpore vario, pinna cau- 
dae rotundata. DerArgus. Bloch N. F.D.U. 51. tab, 48, Rr, 
7. P, 1 o. V. 8, A. 69. C. 17. D. 79. 

Caput latum. Oculi inter fe remoti finifiri in acquales, po- 
flico majore. Pupilla caerulea. Iris alba fpadiceo terminata, 
Maxillae aequales, dentibus acutis arniatae, Corpus ovalefqua- 
jnis parvis mollibus vefiitum. Linea Iateralis areuato-reda. 
Golor fnperne albidus variegatus punclis fnbtilibus, denfis fn— 
fcis & aliis largioribus raris caeruleis, itemque ocellis flavis, fu- 
fco puncflatis, & iride caerulea interrupta circumdatis. Pinnas 
flavefcentes caeruleo punclatae radiis fufciis fufiinentur. Ha- 
bitat in India occidentali. 

PafTer oculatus. Feuillee. 

Corpns PafTeri europeo fimile fed magis rotundum. Co- 
Ior avellaneus caefio eleganter maculatus, Infuper annulis cae- 
ruleis undique et macula magna nigra in dorfo verfus caudam 
difiinctus. Vide Ejus Befchreibung zur Arzeney dienlicher 
Pjianzen. p. 154. 

25. Pleuronectus, Mancus. Brouffoneti ichthyoL de- 
cade. I. Br. 5. D. 94, P. 1 3. V. 6. A. 80. C. 17. 

Corpus comprefTum, oblongo-ovaturri, Squamae fub- 
ovatae, irregulariter oblique imbricatae. Linea lateralis ar- 
cuato-re&a. Anusgularis, dexter. Caput compreiTutn fuper- 
ne declive, fubtus ad gulam, obtufe angulatum, utrinque 
fquamatum. Ri<%s afcendens. Maxillae fubaequales labiatae; 
inferior vix longior ad mentum tuberculata, Maxilla fupericr 
tuberculo conico in medio praedita. Dentes fubaequales, fu- 
bulati, parvi, biferiati. Oculi finifiri, remoti fubovati, ante- 
rior fupra angulum oris, in orbita fuperne ex fiante & aculea- 
ta 5 pofierior anteriore paulo major prope nucham. Iris argen- 

P 3 tea. nS Malacopteryglu PleuroneEfes. 

Additamentum. 
tea. Pupilla oblonga nigra. Hranchiae qtiaternae pone angu- 
latas & una pfeudobranchia. Pinnarum radii fquamofi fupra 
membranam unientem, coloratatn prominuli. Pinna dorfa- 
lis longitudinalis, folitaria: fimiliter ac analis. Pinnae peclo- 
rales diflimiles, fubinfimae: Siniflra fulcafa longiflima longe 
fetofa; dextra oblongo - ovata. Pinnse ventrales inaequales 
nudae fub gula; finifira longior dextra. Pinna caudalis ro- 
tundato-ovata. Color in latere finifiro ut & in pinnis cinereus, 
atomis nigris& maculis inaequalibus albido-glaucis magnitudi- 
ne feminis finapeos; nonnullisque majoribus, faepe diametro 
fex linearnm variegatus : Maculae iu corpore obtufe crenatjS" 
& quafi e plurimis minutis compofitae. Maculas in pinnis iti- 
dem insequales fed minores. Latus dextrum e glauco albidum, 
pundis fufcis, teretibus majufculis, sequalibus undique irrora- 
tum. Habitat in mari pacifico prope infulam Ulieta ubi Pa- 
thi-maure & ad infulam Anomaka ubi iW/nuncupatur. 

26. Pleuronectes, hmatiif oculis finiftris; corporc 
ocellis dimidiatis, fparfis cseruleis. L f S. N. 459. D. gj. P, 
12. V. 6. A. 79» C. 17. 

Cauda lunata. Habitat in America feptentrionali. 

Solon lunata & punclata Catesby carol. II. p. 27. tab. 27? 

Lunated Fiounder, Pennant artl. zool Suppl. 1 20, 

Solea (oculis dextris?) fufca, femicirculis cyaneis, quo- 
hun extremitates, fibi invicem oppofitas, figura circuli inter- 
rupti , puuclis quoque cyaneis elegahter picla ; fpinis pinna- 
rum validis. Kleinii M, IV. 32? 

27. Pleuronectes, Hneatuf, oculis finifiris; corpore 
fcabro, nigro fafciato ; pinnis pectoralibus nullis. L. S, N, 
458. D. 53. P. o. V, 4-5. A. 45.C. 16. 

Squamse ciliares cauda rotundata. 

Pleuronecles ovato - oblongus, oris latere albo cirrofo; 
maxilla fuperiore , breviore; pinnis pecloralibus nuIJis. Gron. 
zooph, n. 250. Muf, ichth. p, 15. n. 42. D. 60. P, o. V. 4. 
A. 48. C. 16. 

Corpus ovatum, la»ve, microlepidotum , a dextro latere 
brunneiun, nigrislineis transveriisraris, tenuibus, lineatum; 

iinifiro Malacopterygu. Pleuronetles. 1 1 9 Additamentum. 
finirtro latere albido. Pinnae mnculis nigris confperfie, Linea 
Jateralis media , recla, laevis, Gauda fubrotunda, lata. Ha- 
bitat Surinami. 

PfifTer lamaycenfis lineis transverfis notatus, Raf fjn. 
157. Sloane ,Jamaic, tab. 246. fig. 2. 

PJeuronecles lineaius. Schoepfi Vide Schriften der Gefellf. 
N Fn Tom. VIII. 149. D. 53- 54. P. o. V. 4- 5. A. 43- 
44. G. 16. 

Corpus ovale, oculis dextris fupra fpadiceum, afperum, 
fafciis transverfis nigris 7 in trunco & cjuibusdam brevioribus 
5n operculis notatus. Abdomiue albo ipadiceo maculato: Cau- 
da rotundata. Sqnamas ciliores auctor non invenit, 

The lineated Flounder. Pennant arB. zool.fuppl. 120. 

Corpus abscjue pinnis pe&oralibus, fquamis parvis afpe- 
rls vertkum, fuperne una cum pinnis fufcum, nigro transver.fe 
ilriatum; inferne album, maculis nigris rotundis notatum; for- 
ma Pleuroneclae. maximi. Radii pinnarum minutis tuberculis 
exafperati. Oculi finirtri, Habitat in Nova Anglia. 

2$. Pleuronectes, bilineatus , lineis lateralibus dua- 
bus. Die Doppellinie. Bloch. N. A. F. III. 20. tab. 1 88* 
Br. 4. A. 0. D. 174. 

Corpus lanceolatum, fquamofum. Caqut magnum fqua- 
mofum. Riclus parvus, femilunaris. Maxillie denticulis ob- 
tufis armatae. Nares utrinque binas in Jabio fuperiore, inferio- 
res tubulofae. Oculi parvi finirtri. Pupilla alba. Iris thalaf- 
iina. Squamae parvae, rotundatae, crenatae, Linea Jaterales duac 
paralelae ab extremitate capitis exortas: una fumma proxime 
dorfum, alteramedia: Prasterea duas lincae transverfas in capite 
obfervantur. Prima a maxilla infera oriunda incurva adfcendit 
in operculo <5c terminatur in linea laterali media: altera paulo 
rcmotior recla a linea laterali media ad fummam progreditur. 
Colof lateris finirtri fufcus in medio flavefcit; lateris dextri al- 
bidus ad rubrum vergens. Pinna dorfalis & analis longitudi- 
nales cum caudali nnitjc. Pinnx pecloralcs defunt. Pinnas 
ventrales in defcriptione oblitac, in icone radiis 4 repraefentan- 
tur. In mari circa Chinam habitare creditur, 

29. Pleu- 120 Malctcopterygih PleuroneStes. 

Additamentum. 

29. Pleuronectes, Kitt five Rhombus lasvis Cornu* 
bienfis, maculis nigris Raji fyn. pifcium. p. 162. tab. 1. fig. i, 

Oculi extuberantes approximati ad dextram oris partem. 
inclinantur. Os anguftum. Maculas nigras, creberrimas, pul- 
chioribus quibus majoribus interlucentibus, Figura adjecla re- 
prsefentat pleuroneclen ovato-oblongum, punclatum & ma- 
culatum, oculis finiftris, linea laterali curvato-recla & cauda 
parum rotundata. Idem pifcis fub eodem nomine latino a Pen- 
nanto aliter deiineatus & cognominatus eft, Scilicet. 

The Smear - Dab. in Bt\ zool. III. 230. tab. 41. n. 106. 

Caput per parvum. Pinna dorfalis prope os oriunda pro- 
xime ad pinnam caudalem extenditur. Conflat 79 radiis. Oculi 
dextri approximati, Os multis denticulis plenum. Linea late- 
ralis ab initio admodum incurva, dein recla ad caudam conti- 
nuatur. Dorfum fquamis parvis, moliibus teclum, lucide 
fpadiceum flavo obfcure maculatum. Abdomen album macu- 
lis 5 obfcuris magnis infignitum. Longitudo fesquipedalis & 
latitudo fumma inter pinnas undecim uncianun, Capitur in 
niari Brittanico. 

30. Pleurqnectes, Whiff- Tagonu, five PalTer cor- 
nubienfis afper, magno oris hiatu Raji fyn> pifc. p. 163. 
tab. 1. fig. 2. 

Cutis dura & afpera. Color fordidus cineritius, fufcis 
pundris fparfis , & prope dorfum abdomineque in annulos or- 
dinatis. Oculi dextri approximati. Cauda integra asquaiis. 

The Wijf. Pennant br. %ool. III. 236. 

Similitudinem aliquam Pleuroneclae Hippoglo/fi gerit. 
Longitudo fesqui pedalis & latitudo maxima trunci, exceptis 
pinnis, 7 uncias non plane explet. Ritflus maximns. Dentes 
minimi. Maxilla infera in modum unci fuperat fuperam. Ocu- 
li magni latere - - - - locati. Squama; magnae afpene. Li- 
nea lateralis arcuato-recla, tuberculata. Cauda rotundata. Co- 
lor lateris fuperioris e cineritio-fufcus, partim nubilatus & ob- 
fcnre maculatus; inferioris aibus ad rubruin migrans. Habi- 
tat in inari brittanico, 

3i,Pleu- Malacoptenjgiu Stromateus. izx 

XV. STROMATEUS. 

Membrcma Branchiojlega. . . . . 
Corpus admodum cathetoplateum, latum & tenue. 
Pimia dorji uriica , per totum dorfum extenfa : 
Ventrales nullae. (*) i. STRO» 

Additamentum, 

31. Pleuronectes, Laterna. 
Arnogloffus feu Solea Iaevis, Rondeletin 
Pe r prire Gallis occitanis. 

Lanterne vel Smooth SoleAnglis* Pennant br. %ool. III. 132. 

Corpus tenue, pelluciduin & albutn. Squamse ininutas 
mox caducae. Oculi dextri. 

An idem Solea Ovidii halieuticon & Solea Philippenfis ar« 
gentea Pettiveri garophyl. tab. 16. fig. io. rudis? 

32. Pleuronectes, Aramaca, a Lufitanis Lingoada 
vel Cubricnnha diclus. Martgravii h. m, Brafil. 1 8 1 . 

Figura Pleuroneclae Soleae. Denticuli acuti. Lingua ca- 
ret. Oculi parvi inter fe remoti finiftri. Pupilla Iunata criftal- 
lina, Pinnas pedorales angufta in pilum tenuem definenteSj 
duos digitos longas. Ventrales parvae punctae fub branchiarum 
linem. Pinna dorfalis & analis femidigitum latae, longitudi- 
nales. Cauda fere quadrata, conftaf pinna tenuiore. Squamae 
parvulae. Color in finiftro latere lapideus, in dextro autem 
albus. Hunc pifcem Broujfonet Pleuroneclien Mancum & 
Bloch Pleuroneclen macrolepidotum effe putant. DifFert ta- 
men fecundum defcriptionem a priore anguftia corporis & ab 
altero fquamis minutis. 

33. Pleuronectes, japonicus. lapanfe Scharretong^ 
Houttuyn m Acl. harlem* XX. p. 317. D. . ♦ . P. 9. V, 5. 
A. ♦ . . C. 16. 

Corpus femipedale, habitu Pleuroneflae Cynogloffi, fed 
oculi finiftri. Color in latere oculato rubicundulus, in averfo 
albidus. 

(*) Character generis Stromatei. 
Linnjei: Caput comprefTum: Dentes in maxillis & pa- 
Iato. Corpus ovatum, lubricum. Cauda bifida. S. ^.432. 
Atte&i Gmera. Q. rOR- 122 Malacopterygii. Stromateus. 

i. STROMATEUS Art. Syn. ^.Rondel. Will. Ray p. 50. 
Callichthys Bellonii. Fiatola Romanorum. 
Cauda admodum bifurca, Os exiguurru Dentes in 
maxillis & palato, Lingua glabra^ lata, 
Pinna dorfi longa, officulorum 46. Ani officulo- 
rum 34. Peclorales 25 , Ventriculi 2. Appendices 
numerofiffimoe, 

Corpns coloribus ex lineis maculofis varium» 
Locus Romae & Venetiis. 

An ad Genus Scombri pertineat, vel potius ad Ge- 
nusXiphi8e?(n) 

XV L 
' ■ " j " .ii.i ■ 1 ■ 1 1 n 

Additamentum. 

Forsteri: Corpus ovatum, lubricum, Caput compref- 
fum. Dentes maxillares, palatini acutiufculi. Cauda bifkla» 
Membr. branch. 5-6 radiis. Enchirid. 83. 

Gouani: Corpus ovatum, cathetoplateum, alepidofum, 
cute lubrica, adipofa, Caput parvum, cathetoplateum, Riclus 
exiguus fubarcuatus. Maxillae aequales, obtufae iabiatae; labiis 
crailis. Dentes conferti, acuti, fubaequales. Oculi fubmedii 
orbiculati. Opercula carnofa , acuminata. Membrana branch, 
femipatens 5 - 6. rad. Dorfum & abdomen convexa, Linea 
lateralis fubredra, dorfo vicina, Pinna dorfalis & analis lon- 
gitudinales, Peclorales fubmediae ventri vicinae P. caudalis di- 
flinc"ra, fubforcipata, mediocris. Hijt.pifc. 173. 

(jx) 1, Stromafeus, Fiatola, lubfafciatus. L.S. iV.432. 

Stromateus Romae Lampuga & Venetiis Livette didtus, 
Willugby pifc. 1 56". D. 46. P. 25. V. o, A. 34, 

Corpus dodrantale, latum, tenue quadratum ad inflar 
Rhombi, dorfo & abdomine carinato, Rofirum obtufum, 
Os perexiguum. Dentes minutiflimi una ferie. Oculi exigui 
roftro propiores, iride argentea. P, D. femilongitudinalis <3c 
P. A. longitudinalis; ambae cute communi corporis obteclse. 
P, V. nullae, in ventre tamen quoddam quafi rudimentum pin- 
narum apparet, P. C. forcipata. Lineas iaterales dua;, fupe- 
riorcurva, inferior recla. Squamae minutiflimae. Color in 

dorio Mcthcopterygii Stromateus* 123 

Additamentum, 
dorfo & lateribus fummis caefius, maculis & duclibus fulvis 
diftinclus , in imis lateribus argenteus maculis aureis varie^a- 
tus» Habitat in mari inediterraneo, 

Callichthijs five Romanorum Fiatola Bellonii lib, i. ds 
AquatiUbm p. I 5 r . 

Pifcis latus & planus cauda lunata, totus fere argenteus 
multis lituris aureis variegatus. Lingua carnofa ad humanam 
accedens, P. V» nullae, 

Varietas, 

cc. Fiatola aJtera. ' Rondeletii lib. 8. cap. 20, 

Corpus ovatum, valde comprefTum planum. Dorfuni 
& latera caerulea,. fafciis obfcuris, angulatim flexuofis transver- 
fis diflincla. Abdomen albet, 

2. Stromateus Paru, flriis carens. Die Golddecke* 
Bloch N, A. F. II. 75. tab. 160» Br, 2. D, 50, P, 44, V, o, 
A» 42. C. ig, 

Corpus totum microlepidotum, valde comprefTum, ova- 
tum. Caput mediocre fuperne declive, fpadiceum. Maxiilas 
aequales denticuiis acutis armatae, & labiis craflis mobilibus 
praeditac. Palatum & lingua glabra. Oculi magni fuperi , ro- 
firo propiores pupilla nigra, irides annulo albo & flavo cin&a. 
Nares geminae. Opercula monophylla pone obfolete angulata* 
Linea lateralis dorfo paralela & propior, lata, argentea. Anus 
ori propior. Latera fuperne aureo & inferne argenteo colore 
fplendent. Pinnae omnes fquamatae, ad bafin albidae ad mar- 
ginem caeruleae. P. D. fere longitudinalis, femi haflata. P. A» 
dorfili fimilis, longitudinalis. P. P. inferae, praelongae, acu- 
niinatse. P. C. modica, forcipata. Habitat in Tranquebar, 

Pampus, Paru pifci brafilienfi congener fine pinnis ven- 
tralibus Sloan lamaic II. 28 1. tab, 250. fig. 4, Raji fyn.pifc. 
51, Hibitat prope lamaicam. ' 

Stromateus Paru, dorfo aureo, abdomine argenteo 
Gmelim L. S. N. reform. 1 148. 

Stromateus Paru, uni color. L. S. N, 432» 

3. Stromateus argenteur aculeis bicufpidatis abdomi- 
nalibus, dorfalibusque v maxilla fuperiore longiore. Euphrafeni, 

Q, 2 lii 124 Matacopterygii. Stromateus. 

Additamentum. 
in Novis AB. Stockholm IX. 47. tab. 9, D, 45. P„ 23, V. 0, 

A, 43. C. 22. 

Corpus magnitudine Pleuroneclas Plateflas, ovatum com- 
preiTum, fquamofum, fquamis parvis argenteis. Caput com- 
prefTum, obtufum, fupra carinatum, argenteum, lateribus con- 
vexiufculis; operculis fubflriaris; maxilla inferiore paulo bre- 
viore. Mandibulae offeas margine crenato, labiis teclae. Ri- 
ctus parvus refpedu capitis, intus nigro punclatus. Lingua car- 
nofa, ovata, nigro punctata. Branchias membranaque bran- 
chialis cute communi tetfae ut apertura transverfa, linearis, ante 
pinnas pedorales tantum videatur. Oculi rotundati iride ar- 
gentea, pupilla nigra. Nares roflrales , Iaterales, apertura du- 
piici, quarum poftica transverfa, linearis, antica minime ro- 
tunda. Dorfum compreffum acute carinatum ante pinnain 
dorfalem aculeis 9 bicufpidatis armatum. Latera parum con- 
vexa argentea. Linea lateralis eurva , dorfo fubparalela. Ab- 
domen carinatum argenteum, comprefTum, offibus duobus ex- 
tenfum , quorum uno a jugulo verfus aperturam branchialem, 
altero a margine pofreriori aperturse ani, verfus duriorem cor- 
poris partem transverfaliter five oblique fub cute pofitis, abdo- 
men maxime compreffum, in formam naturalem extendentiV 
bus. Aculeis inter anum pinnamque analem 7 bicufpidatis, 
P. D. albida punclis minimis nigris, a medio dorfi verfus cau- 
dam extenfa, radiis45, quorum 1 -g fenfim longiores, 9-16 
fenfim breviores, reliquis lubasqualibus. P. P. albida?, exten- 
fac, bafin pinnas dorfalis attingentes, fanceolatas radiis 23, quo- 
rum anteriores longiores, caeteri fenfim breviores. P, V. nullae, 
P. A.figura pinnje dorfalis radiis 43» P. C. bifurca, lobi figu- 
ra , pinnarum ventralium radiis 22. Habitat ad eaflellum cfii- 
nenfe Boccatigris. . 

4. St r om a t e us chmmfu^ dorfb abdom ineqne muticis j 
maxilla inferiore longiore. Enphraftnu I. c. p. 50. tab, 9. D„ 
48. P» 25. V. o. A. 48. C. 24. 

Corpus Stromatei argentei fed minus, rotundato-ova- 
tum compreffum, fubnudum, lubricum argenteum, Caput 
camprefTum, fupra fufcum caiaaatum, maxilla inferiore paulo 

longio- Malacopterygii Gadus. 125 

XV L GADUS. 

Membrana Bramhiofiega utrinque feptem ofllcula fub- 
teretia continet. 

Dorfum jam tripterygium, jam dipterygium, 
Caput plerumque cathetoplateum , interdum pla- 
gioplateum. (*) 
Primo pinnis in dorfo tribus, 
Cirris carentes* 

CLB > l GA- 

»■ ■ »» — —i^— l lll -- I , 

Additamentum. 
longiore, Maxillae ofTeae margine crenato , labiis tecla?, Riclus 
parvus, intus non pundatus. Lingua ovata carnofa, nigro 
punclata. Branchiae membranaque branchialis praecedentis, Dor- 
iiim maxime compreffum, carinatnm, mutivum argenteo fu- 
fcum, Latera argentea. Linea lateralis fecundum dorfum cur- 
vata. Abdomen prascedentis kd muticum, P, D. fufca radiis 
48, quorum i - \6 anteriores fenfim longiores, 17-48 reti- 
quis fenfim breviores. P. P, lanceolatae, bafi triplo longiores, 
fufcas. P. V. nullas. P. A. dorfali limilis radiis 4g. P. C, bifida 
rad. 24, Habitat ad caftellum chinenfe JSocca Tigris diclum, 

Varietates adhuc dubiae. 

oc. 5, Stromateus Cumarca vel Petadilla, dorfo caeruleo; 
abdomine albo. Molinae h. n. chit. 199 & 306* 

Pifcis fpithameus minime fafciatus. 

/3. Seferinus Occitanis Tronchou dictus RondeUtii libr. 
8, cap, 19. Gesneri nomenctatura 6 1 . 

Corpus rotuudato-ovatum valde comprefTurn, alepido- 
tum dorfo caeruleo, abdomine albo. yLineae duae laterales 
circa medium laterum fuperior curva, inferior recla, P, D, fe- 
milongitudinalis, P, A. illi fimilis, P. C. bifurca, 

(*) Character generis Gadi. 
Linn^ei: Caput laeve, Membrana branchialis radiis 7 
teretibus. Corpus oblongum, fquamis deciduis. Pinnae omnes; 
cute communi vefiitae; dorfales anique plures, radiis mutf- 
eis; peclorales irt acuiiien attenuatae 5. AT. 435,. 

Psif- 126 Malacoptenjgil Gadus. 

I. GADUS dorfo tripterygio, ore imberbi, torpore albo, tntfi. 
xilla fitperiore iongiore. Art. Spec. 63. Syn. 34. 
Afllus mollis , major &? albus. Wili.p. 170. Ray p, 55. 
a Whiting Anglis. Hwitling Saecis £f Danis. 
Dentes magnitudine inaequales, macula nigra ad Pin- 
ao * nas Pectorales: Pinnse Pe&orales ofTLculorum 21. 
Ventrales»6. Dorfalis I. 14; If. 21. III. 20, Ani I, 33. 
f. 34. II. 23. Vertebrse 54. (a) 
2» GADUS dorfo tripterygio imberbi, maxitfa inferiore lon- 
giore, tmea laterdli rebJa. ArbJ. Syn. 34. 
Afellus niger. Aldrov. WilU Ray p. 54» 

Cole- 

Additamentum. 

Pennanti: Caput laeve. Radii tenues 7 membran» 
branch. Corpus oblongum. Squamae deciduae. Pinnae omnes 
cute communi obtectae. Pinnae ventrales tenues, acuminatae. 
Dentes in maxillis, & in palato; feries dentium minutorum af« 
£le compofita. Brit. zool. III. 1 72, 

Scopoli: Squamae minutae, deciduae, Membrana 
branch. ofliculis 5-7. Pinnae quaedam in acumen attenuatae. 
Maxillae folae dentatae. Anus fuperior. Introd. h. n. p. 453» 

Gronovii: Corpus cathetoplateum , oblongiufculum, 
obefum. Anus capiti proprior. Squamae minutiflimae. Caput 
plerumque cathetoplateum , interdum & plagioplateum , iner- 
me, alepidotum. Os quandoque cirris initrucium, Dentes 
acuti in maxillis. Membrana branchioftega fuffulta utrinque 
ofTiculis 7. Pinnae inermes ft, 9, 10. In dorfo 1, 2. Analis 
1 vel 2. Ventrales exiguae paucorum plerumque ofliculorum, 
£\\\> pectoralibus fitae. >Zooph. p. 97, 

Blochii : Pinnae ventrales in acumen attenuatae. N. -M 

25.11. 135. 

(a) 1, Gadus, Mertangns, tripterygius imberbis, albus^ 
maxilla fuperiore longiore. L. S. N. 43K. Suecis. Hwitling* 
Iter Wejigoth. 176. D. 14.20. l\ 17. V.6» A.30, 22. C... 

Gadns,'Mertangus t corpore albo; oreimberbi; maxilla 
fuperiore longiore. Der Wittling. Bloch N. F. D. II. 161» 
tab. 65. Br. 7. P. ao. V. 6. A. 30, 20. C. 3 1, D, 16, 1 8> *9. Malacopterijgtu Gadus. 127 

Cole-fifh Anglorum Septentriomlium. 

Raw-Pollac Cornubienfum, 

Linea lateralis alba , lata. Color ex nigro & flavo 

varius. 

Cauda tantillum divifa. 

Pinna dorfalis I. officulorum 14. II. 20. III. 22. Pe&o- 

rales 18. Ventrales 6. Ani 1. 22. II. 19. Locus : mare 

ad Northumbriam &c. Anglis. (b) 
3. GADUS dorfo tripterygio imberbi , maxilla inferiore lon- 

giore^ linea laterali cnrva. Art. Syn, 35. 

Afelhif Huittingo-Pollachiuf. WilLp. \6y.Ray.p, 53. 

a Whiting Pollack Cornubienjium ad Penfentiam, 

Pinna dorfalis I. officulorum 11. II. 19. III. 16. Pec"lo- 

rales 17. Ventrales 6. Ani 1. 16. II. 18» Dorfum re- 

pandum & arcuatum. Longitudo 15 digitorum (e-% 
Cirrof habenteu 
4» GADUS dorfo tripterygio, ore cirrato, cotore vario, ma- 

xilla fuperiore longiore, caiida aequali.Art. Spec. 63. Syn. 3 5. 

Afelluf variuf vel ftriatuf. Schoa.p. 19. WilURayp. 54» 
[ Cod &f Cod-ffh Anglif. SmaTorfk Snecif. 

Sulcuf inter caput & pinnam dorfi primam. Linea la- 

teralis lata albida. Vertebraegg. , „ 

^^^^ ^ Pinna 

Additamentum. 

(b) 2. Gadus Carbonarhif , tripterygius imberbis; ma- 
xilla inferiore longiore; linea lateraii re&a, L. S< N. 438. 

Gadns, Carbonariuf, orenigro; linea laterali alba, re- 
tf aque. Der Koehler. Bloch N. F. D. II. 1 64. tab. 66. Br. 7» 
P. 21. V. 6. A. 25, 20. C. 26. D. 14, 19, 20. 

Ths Coalfifh. Pennant br. zool. III. \%6. tab. 31» 

(c) 3. Gadus, Polachiuf , tripterygius, imberbis; ma- 
xilla inferiore longiore; linea Jaterali curva. L. S t N. 439. 

Gadus, Polackhw, dorfo tripterygio, linea kterali curva 
maxiila inferiore longiore. Der Pollack. Bloch N. F. D. II. 
1 71 . Br. 7. 1\ 1 9. V. 6. A. 28, 1 9. C. 42. D. 13, 1 8, 1 9. 

Der gelbc Kohlmaul oder Pollac. Walbaum, Vide Schrif- 
ten der Btrl. N, Fr. IV. p. 147. Br. 7. D. 13, ig, 1 9. P. 19» 
V. 6. A. 18, 19. C. 52. 128 Malacopterygii. Gadus. 

Pinna dorfalis I. ofHculorum 14 ad 15. II. 18. 19. 20« 
III. 17. v. 18. Pe&orales 20. Ventraies 6. Ani I. 18. 
19. 20. II. 16. 17. 18. (d) 
5. GADUS dorfo tripterygio , ore cirrato , corpore albican- 
te t maxilla fuperiore longiore, cauda parum bifurca. Art. 
Syn. 36. 

^ ■ Egk- 

Additamentum, 

(d) 4. Gadus, Callarias, tripteqrgius, cirratus, varius, 
cauda integra maxilla fuperiore iongiore. L t N. S. 436. D» 
15» »9; 19.-P._-ao. V. 6. A. ig, i§. C. 23. 

Gadus, Catlarias, iinea laterali lata , curva maculataque. 
Der Dorfch. Bloch N. F. D. II. 142. tab. 63. Br. 7. D. 1 5, 
16, ig.P, 17. V. 6. A. 18, 17. C. 16. 

Varietas aut affinis fpecies. 

«. Gadus Nawaga, Kohlreuteri, in Nov. Com. Petrop. 
XIV, 435. tab. 12. Br. 7. D. 13, 20, 25. P. 21. V. 6. A. 
23, 25. C. 40. 

Corpus fufiforme comprefTum , dorfo minus arcuato, 1 
quam abdomen, tripterygio; cauda longa, angufiata. Caput 
magnum cathetoplateum ante plagioplateum. Maxilla fupe- 
rior par.um longior. Oculi magni. Dentes acuti retrorfum pa- 
rum curvati, multarum ferierum fuperiores fortiores, plures, 
Palatum denticulatum. Cirrus in mento per brevis. Linea la- 
teralis fubcurvato-recta. P. D. tres inter fe remotae non angu- 
latae. Prima earum fcapularis, angufta, obtufa; fecunda tri- 
plo longior, & parnm humilior prima, poft medium dorfl 
jfita; tertia humilior & brevior fecunda, lumbaris. P. A. pri- 
roa & fecunda pinnae dorfaJis fecundae & tertia; fimiies & oppo- 
fitae. P. P. parvas, fubacutas, fubinfera?. P, V. parvas, lanceo- 
latse, obtufae, jugulares. P. C. iongior quam lata, retundata, 
ad medium leviter excavata. Color ad dorfum lituris cinereis, 
fufcisque variegatus; in lateribus fubargenteus, pallide caeru- 
lefcenti tefiaceoque remixtus & nigro pundlatus. Pechis & 
abdomen inferne condicant, Habitat in mari albo. Lepechin 
hunc pifcem fingularem fpeciem gadi effe credit, Vide Nov t 

1. Petrop. XIIX, 512. Malacoptertjgii. Gadus. 129 

Eglefinus &? Egrefimif Au&ovimu 
Afelluf minor. Schonev.p. i 8. 

The Hadock Anglif. Kallja £f Kaljor Suecif. Koll Danif. pa * jj < 
Dorfum acummatum inter Caput & pinnam Dorfi °* 
primam. 

Linea lateralis nigra, fere reSfa. Macula nigra utrin- 
que ad pinnas pe&orales. Officula pinnarum fere uti 
in N°. 4. Vertebrse. , . (e). 
6, GADUS dorfo trijJterijgio y orecirrato, longitudine ad 
iatitudinem iripla , pinna ani prima OJjhulorum triginta. 
Art, Spec. 65. Sijn. 37. 
. Afelhif niollif latuf. Lijleri in App. Will; pag. 22. Ray, 
pag. 55. ■ 

d Pauting , Aw£ £^- JVhiting - Pom/ Anglif, 
Maxilla fuperior inferiore paullo longior. Linea late- 
ralis nigrefcenf , admodum Curva. Macuta cceruleo- 
nigrefcens ad radices Pinnarum Pe&oralium, Dor- 
fum convexum. 

Cauda in extremo aequalis. Anuf capiti admodum vi- 
cinus. Officula media in Pinna Ani I. longiffima funt, 
Pinna Dorfi I. officulorum 13. II. 24, III. 20 ad 21* 
Peclorales 19. Ventrales 6. Ani I. 30 ad 31. II, 21* 
Squamas magnse. Vertebrae 48 ad 49. (f) 

u. GA- 

Additamentum. 

(e) 5. Gadus, Aeglefinuf, tripterygius, cirratus ,,-albi- 
cans; cauda biloba; maxilla fuperiore iongiore. L. S, N,4%6* 
D. 15, 20, 19. P. 18. V. 6. A. 24, 2i. C. . . . 

Gadus, Aegle/imtf, cirrounico; linea lateral; nigra. Der 
Schellfifch. BlochN.F. D. II. 138- Br. 7, P. 19.V.6. A. 22. ' 
21. C. 27. D. 16, 20, 19. 

(f) 6. Gadus, harbattif, tripterygius, cirratus; raaxil- 
la inferiore punclis utrinque feptem. L, S. N. 437. D. 13, 
17, 19. P. 18.V. 6. A. 18, 17. 

Gadus, barbatuf, corpore lato, Der breite Schellfifch. 

Bloch N. A.F. II. 105. Br. 6. V. 18. V, 6. A. 25, 17* C. 30, 
D. 13, 19, 18. 

/irtedi Genera. R 130 Matacopterygih Gadus. 

cc, GADUS dorfo tripterygio, ore cirrato, officuto pinnarum 
ventratium primo in tongamfetam prodticlo. Art, §yn t 3 5, 
Afltus Iufcus. Witt. app. ii t Ray. p, 54. ad hanc fpe- 
ciem omnino pertinere videtur, ck vix differt. Att.(g) 

*l< GADUS dorfo tripterygtOy ore cirrato, corpore fecuncialig 
ano in medio corporis. Art. §yn. 36. 
Anthiae fpecies ftcunda Rondetetii. 

Afeltus mottis minor, feu Afettus omnium minimus. WitU 
p. 171, Ray, p, 56. 

Mollo Venetorum. Capeltan Majfilienjium. Poor & Power. 
Cornubienjium. 

Pundla novem in maxillis. Dorfum dilute fufcum» 
Venter albefcens. JUmbilicus in medio pifcis. 
pag. aa. Pinna Dorfi I. officulorum 12. II. 19. III. 17. Peclo- 
rales 13. Ventrales 6. Ani I. 27. II. 17. Cauda in ex- 
tremo sequalis. Linea lateralis Curva 9 exIconeG. 
Jago. (h) - 

Secundo pnnis in dorfo duabus* 

8. CA- Additamentum. 

(g) 7. Gadus, iufcus y tripterygius, cirratus ; radio ven- 
tralinm primo fetaceo. L. S f N* 437» D. * 3» 23, * 8» P« * *• 
V.6.A. 31, iS. C. 27. 

TA0 .Si/;, Biinds. Witlugbij 1 69. Pennant br. zool. III. 
g>. 184- tab. 30. D. 12, 23, 20. P. 16.V.6 vel 7. A. 27,21« 

Corpus deorfum altum, comprefllim, macrolepidotum, 
fquamis deciduis. Velamentum oculi laxum, folutum. Os 
parvum. Cirrus fub mento uneias longitudine, Radius primus 
pinnas ventralis longus fetaceus. Color in dorfo olivaceus, in 
lateribus aureus, in abdomine albus, P. A. obfcurce albo mar- 
ginatas & P. C. nigro terminata, Longitudo pedalis & latitu- 
do 3I unciarum. 

(h) 8. Gadns, minutus^ trlpterygius, cirratlisj ano in 
medio corporis. L, S. N. 438. 

Gadus, minutus, abdomine intus nigro. Der Zwerg» 
dorfch. Bloch N. F. D. II. 167. Br. 7. P. 14. V. 6. A. 27, 
17. C. 18. D. 12, 19, 17. j^ Matacopterygil Gadus. 151 

g. GADUS dorfo dipterygio , maxitla inferiore tongiore. 

Art. Syn. 36, 

Afelhtf primiif , Jive Merhtciuf t Ray, p, 56. 

The Hake. Anglif. 

Figura corporis obfonga & fubteres. Caput htum. 

Longitudo cubitalis. Caitda in extremo fere sequalis. 

Pinna Dorfi I, officulorum 9. II, 40. Peclorales 12 acl 

13. Ventrales 7. Ani Unica officulorum 39. (i) 
g» GADUS dorfo dipterygio, ore cirrato, maxilla fuperiors 

longiore. Art. Syn. 36. 

Afelhtf louguf, Schonev. Wilt. Ray. p. 56. 

Molvamajor. Charlet.p. i%%* 

Ling Anglif. Lenge Germanif, Lange SuecifSc Norrigiif, 

Corpus longum & fubteres» Caput planum & de- 

preifum. 

R 2 Ri&us Additamentum. 

The Poor vcl Power. Rajifyn, p. 56. 163» tab, 1. fig,$. 
Pennant. hr. zool. III. tab. 30. n, 77, 

(i) 9. Gadtis, Merhiciuf , dipterygius imberbis; maxil- 
h inferiore longiore. L.S.N. 439, D. 10, 39. P. 12, V. 7» 
A. 38. C. ?a. 

Gadus, Merlaciiif, dipterygius ore imberbi. Z^r Stock- 
jifch. Bloch N. A. F, II. 94. tab, 154. Br. 7. D, io, 39. P. 
12. V. 7* A. 37. C. 20. 

Gadus, Meriuchif. MamTienfibus Mertan, Merlouge. 
Briinnichii ichth. 1 1 . Br. 7. D. 1 o, 39. P. 1 3. V. 7. A. 39. C. 1 5» 

Corpus elongatum , fubcomprefTum, pallide argenteum. 
Caputfupra planiufculum, in foffulam acutangularem depref- 
lum, Maxilla fuperior brevior, non ducTilis. Dentes longl 
acuti diflantes. Iris alba, Linea lateralis fuper pecTorales pa- 
pillis circumvalluta, in medio corporis defcendens ad caudatn 
excurrit. P. P. & P. V. acuminat&. P. C, integra rotundata» 
Longitudo pedis & fupra. 

The Hake. Pennant br. zool, III, 291 . D. 9, 40. P. 1 2. 
V.7.A. 39- C. . . . 

Color fupernc cinereus in abdomine fordide albus. *32 Malacoptenjgli. Gadus. 

Ri&us amplus, Cauda in extremo fubrotunda. 
Pinna Dorfi I. officulorum 15. II. 65. Pe&orales 15% 
Ventrales 6. Ani 62. (T^) 

10» GADUS dorfo dipterygio, ore cirrato, maxillis aequa~ 
libitf. Art, Syn. 38. 

Muftelaflnviatilif, Lota if-Borbota Audforum. Lake Sue~ 
cif. Alraupe, Aruppe, Trufch, Treifchen, Rutten, 6fe, 
Germanif. Putael Belgis. Eetpont Anglif. 
Caput plagioplateum. Corpus fubteres, varium, lu- 
bricum. Cauda in extremo ovalis fere. Linea late- 
ralis lata £tf reffia. 

Pinna Dorfi I. ofliculorum 13. II. 76". Pe&orales 21« 
Ventrales 7. Ani 55. (I) 

II, GADUS dorfe dipterygio,fu!co ad pinnam dorfi primam. 
ore cirrato. Art. Syn. 37. 
pag. 23. Muftela vulgarif & altera Audforum. Krullquappen Hilli- 
glandif 8c Hamburgenfbuf. Whiftle-jifh Cornubienftum. 

Lon- 

Additamentum. 

(k) 10. Gadus, Molva, dipferygiiis, cirratus; maxillai 
fuperiore longiore. L. S. N. 439. D, 15, 63. P. 20. V. 6. 
A> 60. C. 40. 

Gadus, Molva, dorfo dipterygio; maxilla. Der Leng, 
Bloch N. F. D. II. 174. Br. 7. P, 19. V. 6. A. 59. C. 38. 
D.15, 63» 

(!) 11. Gadus, Lota, dipterygius, cirratus; maxiliis 
sequalibus. L. S. N. 442. 
» ' Gadus, Lota, dipterygius maxillis sequalibus, Die Qtmp- 

pe. Bloch N. F. D. II. 177. tab. 70; Br. 7. P. 20. V. 6. A. 
r 67.^.36.0.14,68. 

LaLotte, Afcanii lcon, tab, 28« B r » 7* D. 1 1 , 72, 
P, 21. A. 60. C. 40. 

The Burbot. Pennant br. zbol. III. 199. 

Silurus cirro in mente unico Artedi fpcc. 1 07, 

Anatomiam auclore Kohlreutero vide in Nov. Com. Pe* 
trop. Tom. 19. Malacopterygii. Gadm. 135 

Longitudo 7 ad 8 digitorum, vel tripalmaris, Cau- 
da fubrotunda. 

Pinna Dorfi I a . e fofTula prodit, ofliculorum. ...» 
II da . 56". Ventrales 7. Ani 47. appendices pylori 8* 
tantum (m). 

R 3 XVIT. 

Additamentum. 

(m) 1 2; Gadus, Mujleta, dipterygius, cirratus, cirris 5 ; 
pinna dorfi priore exoleta. L. S. N. 442. D. 1, 42. P. 14, 
V. 7. A. 40. 

Cirri labii fuperioris 4, inferioris 1. 

Gadus dorfo dipterygio; pinna dorfi anteriore humili; 
maxilla fuperiofe cirris quatuor, inferiore unico. Gron, zooph* 
n. 314. Acl. upfal. 1 742. tab, 3. 

Thejive barded Cod. Pennant br. zoqt. III. 102. tab. 33. 

Die Meerqttappe. Mutleri Lin. N. S, IV. 9$. 

1 3. Gadus, Morhua, fripterygius, cirratus, cauda fub- 
aequali; radio primo auali fpinofo L. S. N. 436. D. 14, ig, 
1 9. P. 1 9. V. 6. A. 1 7, 1 5. C. 44. Artedifyn. 3 $♦ 

Gadus Morhua, iquamis majoribus. Der Kabeljan. Bloch 
N. F. D. II. 145. tab. 64. Br. 7. P. 16. V. 6. A. 17, 16. 
C. 30. D. 15, 19, 3i. 

La Morue Afcaniiicon. tab. 27. Br. 7. D. 13, ig, 19. 
P. 20. V. 6. A. 18, 15. 

The common Codfifh. Pennant. br. zooL III. 172. D. 
14, 19, 19. V. 6. A. 20, 16. C. 2. 

14. Ga bus, Tbm CW, tripterygius , maxilla fuperiore 
longiore; cirro unico; dentibus fetofis. Schoepfii in Schrift. 
N. Fr. VIII. 140. Br. 7. D. 14, 16, 21. P. 16. V. 5. vel 
6. A. 18, 20. 

Corpus parvum, oblongum, fpithameum, fquamis deci- 
duis veflitum, fuperne e fpadiceo viridefcens, a lateribus fplen- 
dens, inferne album. Capnt glabrum, planum, Nares foli- 
tariae prope oculos. Oculi flavidi. Anus medius. Pinna cau- 
dalis integra, rotundata. Linea lateralis curvato-recta. Pinnae 
dorfales 3 diflinclx: Peclorales lanceolatac, obtufae; Ventrales 

thora- 134 Malacopterygii. Gadus. 

Additamentum. 
thoracicse, acuminatx. Pinna ani fecunda oblonga rotundata, 
Gado minuto affinis. 

15. Gadus, Saida^ dorfo tripterygio, ore cirro mini- 
mo; cauda bifurca, radio veutralium fecundo in longam fetam 
proJuCto; linea laterali recla. Lepechinm Nov. Com. Petrop. 
XIIX. 514. Br. 6. D. 10- ii, 16-17, 20. P. 16. V. 5-6* 
A. ig, 20. C. 24-26. 

Corpus fere fuliforme, compreffum, dorfo reclo, con- 
vexo, abdomine crafTo, arcuato, G. Aeglefino fubfimile. Ca- 
put ovatum, parum comprefTum, ante obtufum. Maxilla in- 
ferior acutiufcula, paululum longior fuperiore obtufiore. Ri- 
clus amplus, afcendens, Denticuli fetacei, retrorfum hamati, 
Palatum ante denticulatum, Oculi ampli. Iris cacrulefcens. Pu- 
pilla albida. Anus capiti propior. Linea lateralis redta , dorfo 
paralela. Color: Dorfum undique ad lineam Iateralem fordi- 
dum, nigro inordinatim pundlatum. Latera ex aibo cacrule- 
fcunt, venter gula & relicjuus truncus albent. P. D. fufcx. P, 
A, ad bafin obfcurse caeruleae. Habitat in mari albo. Caro ex- 
fucca. Longitudo 9 unciarum. 

. 16. Gadus, virenr, tripterygius, imberbis; dorfo vire- 
fceute; cauda bifurca. L. S. N. 438. ' D. 13, 20, 19. P, 17. 
V. 6. A. 24, 20. C, 40. 

Gadus, virens, Norwegis Sey L C. Fabricii Reife nach 
Norw. p. 14. 273. D. 12, 18, 18. P. 19. V. 5, A. 22, 18» 

Corpus oblongum argenteum, dorfo obfcuro virefcente, 
Os ovatiyn maxilla inferiore vix Iongiore. Dentes numerofi, 
acerofi. Lingna carnofa. Ocnli atri , iride aurea. 

Gadns, virens , See. Sey. Afanii icon. tab. 23, Br. 7. 
D, 19, 20, 20. P. 19. V. 6. A. 24, 20. C. 36, 

Varia nomina fecundum magnitudinem Norwegi illi im- 
ponunt. Vide A& % Stockh, A. 1771. ubi de ejus ufu & captura 
tradiitur. 

17. Ga dus, Frof, tripterygius imberbis, fafciatus". Pen* 
nant Ar&. zool.fuppi. 114. 

Corpus fenfim gracilefcens, fpithameum vel ultra, varie- 
gatum. Caput fufcum, Dorfum & latera eleganter ornata fa- 

fciis Malacopterygii. Gadus, 135 

Additamentum. 
fcits nigris undatis, ad ventrem usque ferme tendentibus, Co- 
lor fundamentalis efl obfcurus. Pinnae dorfales & cauda nigro 
pun&atse funt. Habitat circa Americam feptentrionalem. 

ig. Gadus, TaUy dipterygius cirratus, operculis tria- 
canthis^ pinna doriali priore triradiata. L. S. N. 440. ubi de- 
fcriptio fubjuncla eft. B1.6.D. 3,26, P. 20. V.-J. A. 22.C. i6\ 
Gadus, TaUj cirris piurimis. Der Krotenfifch. Bloch 
N. F. D. II. 170. tab. 6j. Br. 6. D. 3, 20. P. 20. V, £. 
A, 15. C. 12. 

19. Gadus, cimhrim, dipterygius, cirratus; cirris qua- 
tuorj pinna dorfali priore exoleta; radio primo haflato L. & 
N. 442. ubi defciiptio brevis exflat. Br, 7, D. 1, 48. P. 16« 
V. 7. A, 42. C. 25. 

Gadus, cimbrius. Struffenfetti. in A$» Stockh, A. 1775. 
tab, 2. fig. A. Kr. 7. D. 1, 48. P. 16. V. 7. A. 42. C. 2?. 

Corpus elongatum, anguflum , microlepidotum, e fufco 
cinereum, inferne albidum, Caput parum longius, quam Ja- 
tum, magis angulatum, quam rotundatum & pailim nigro 
punctatum, Maxiila fuperior binis longis & uno brevi cirro 
donala, longior eft inferiore, ex qua unus brevis cirrus de 
pendet, Nares minimae inter roftrum & oculos medise. Prse- 
terea foraminulum prope unumquemque cirrum longum coii- 
fpicitur. Oculiovales, nigri*, iride albida. Membrana bran- 
chioftega 7 radiata. Pinnae dorfales duae. Prima fuper nucharn 
fita, conftat ex uno longo, elaftico, nigro in modum litterasT 
hamato, priorfum verfo, radio et plus quam triginta aliis pi- 
lofis in iulco decumbentibus: fecunda femilongitudinalis di~ 
flincla 48 radios continet, Peclorales medias, acuminatas ra- 
diis 16, Ventrales capiti propiores & minores pecloralibus, 
radiis 7 fuffultze. Pinna ani longitudinalis diflincla radiis 42. 
Pinna caudae parva longior, quam lata, rotundata radiis 25 
inftrucla, 

20. Gadus, Byrketange, dipterygius, cirratus, maxilla 
inferiore longiore, pinna ani ofliculorum 70. Stroemii, in 
ylSt. nidrqf III, 400, tab. 3, Br. 7. D. 14, 56. P. 20. V. 6. 
A. 50. 

Corpus 136 MalacopteryglL Gadus. 

Additamentum. 

Corpus elongntum, fubteres, fesquipedale, alepidotum, 
fpadiceum, nitidum, Linea lateralis reela, verfus caput pa- 
rum afcendens. Caput duplo longius, quam latum. Oculi 
magni, fummi, iride paliide aurea, & pupilla cairulea ornati. 
Nares duplices fubmedias. Maxilla infera longior fupera, cirro 
minuto aucta. Dentes inaequales: ncmpe in maxilla fupera 
conferti, multi, 111 infera autem majores remoti & aote illos 
una feries minutiflimorum. In palato dentes rari majores in 
femicirculum difpofiti, Membrana branchialis femipatens 7 
radiata. Pinnx pedorales radiis viginti : Ventrales fexradiatae, 
radio primo longiore. Dorfalis prima dnas femis uncias alta, 
quatuordecim radios; & fecunda 1 uncias alta quinquaginta & 
fex radios continet, quorum ultimi partiti funt. Pinna ani lon- 
gitudinalis quinquaginta *) radiis, quorum ultimi partiti funt, 
fufFulcitur. Pinna caudac folitaria, rotundata, flabellum ma- 
nuale reprafentat. 

ai; Gadus- Btennoides trypterygius; cirro mentij pin- 
nis ventralibus didaclylis; cauda bifurca. Der zehifinnige 
IVeichfifch mit gefpaltenen Bauchfpitzen. Pallajii fpicil, VIII. 
47. tab. 5. fig. a. Br. 6. D. 10-11, 17, 16. P, 19» V, \„ 
A. 23, 19. C. 27. _ 

Magnitudo dodrantalis. Habitus fere Merlangi. Caput 
comprefllulculum, conicum, obtufum. Labia duplicata, in- 
ferius paulo brevius in apice fimplex, cirroque barbatum. Den- 
ticuli inaequales ferrulati. Palatum in longitudinem ftricatum, 
Oculi magni iride argentea. Opercula fuperius angulata. Pori 
nuiciferi 4 utrinque iub maxilla inferiore & unicus utrinque ad 
cirrum menti. Pinnas molles, cute laxa obduclx. P. D. pri- 
ma angufla, acuta; fecunda humilior, iinearis; terda obtufe 
angulata altior & brevior fecunda. P. P. anguflas, fubfalcatae, 
P. V. e radio crafllufculo molli, praelongo, bifurco feu dida- 
ctylo & 4interius exilifiimis, decrefcentibus compofitae. P. A. 
prior rotundata , femi longitudinalis; fecunda fubtriangularis, 

altior 
— « — — » — — ■ 

*) Numerus hic littcris exprefius illi, in nomine fpecifico notis 
numerabilibus indicato , non refpondet. Eft forfitan error 
typographi, qui pro 50 pofuit 70. Malacopterygiu . Gadus. 137 

Additamentum. 
altior & brevior, pinna dorfali tertia oppofita. P. G. bifurca> 
Truncus lanceolafus, GompreiTus, pinguis, fquamis minimfe 
fupra lineam lateralem fcabriufculus. Linea lateralis arcuato» 
recla. Anus anterior. Color totius albo- argenteus verfus Dor» 
iiim fubgrifeus. Pinnas onines flavefcenti- albae. 

32. Gadus, Blemwides, dipterygius; cirro menti, pla- 
nis ventralibus didaclylis, elongatis. Brunnichii ichth, 24«, 
Br. 7. D. 10, 56. P. it.V. 2. A. 53. C. 16. 

Corpus oblongum, leviter compreiTum. Caput compref- 
fum pone diacanthum. Os obtufum. MaxilJa inferior brevior, 
7 punclata. Cirrus brevis in mento. Dentes minuti, conferti, 
acuti. Oculi magni, iride alba. Operculum pofterius m fpinam 
mollem fuper pinnas pecrorales exit. Pinna dorfalis anterior 
parva apice nigrefcens; poflerior ante caudam terminata, al- 
bida, nigro-marginata & maculata. Anus anterior» Pinna ani 
longitudinalis, albida, poftice nigra ; caudalis rotundata , ni- 
grefcens. Linea lateralis recla obfoleta. Pinnae ventralet 
conftante radiis duobus fetaceis, quorum Iongior corporis fere 
dimidiam longirudinem zequat. Pinnae omnes communi cor- 
poris cute vefrincntur. Color totius pifcis albidus in capite 
fanguinolento pallidus. Habitat in mari mediterraneo. Mafll- 
lienfibus Moufiele audit. 

Gadus albidus. Gmelini L, S. N. reform. 1171» 

23. Gadus bifurcus. The forked Hake. Pennant br. 
zool. III. 193. tab, 31. 

Caput fuperne leviter declive. Os amplum. Dentes inma* 
xillis & palato. Cirrus parvus in mento. Pinna dorfalis prima 
triangularis, altior quam lata, cujus primus radius tenuis, lon« 
giffiinus efl. Secunda femilongitudiualis. Pinnx ventrales 
fetiformes, longse, duobus radiis, connatis insequalibus, verfus 
apicem inftar furcillx feparatis, conftanr. Anus in medio. 
Pinna ani longitndinalis. Linea lateralis incurva. Pinna caudae 
rotundata. Longitudo pedalis <Sc altitudo fumma 3 unciarum. 
Habitat in mari mediterraneo. 

La Tinca marina , Pefce molle. Cetti de Sardineae h. n. 
p. iio. 
Attt&i Gemra. S Gad» 138 Malacopterygii. Gadus. 

Additamentum." 

Gado Molvae accedit. Differt taraen ah illo pinna prhna 
«lorfali i o radiata , & pinna ani cum caudali connata, 

Phycis Artedi gen. 84 %*■ iii. 

Blennius, Phijcis, naribus fubcriftatis; cirro labii inferio- 
ris; dorfo bipenni. L. S, N. 442. B, 7. Dio, 61, P. 15. 
V. 2, A, 57, C, 20. 

Narium anteriora foraminatentaculolineari. Anusannulo 
nigro cinclus, Cauda rotundata, 

Blennius, Phycis , naribus fubcriftatis; menti cirro lini- 
co, dorfo dipterygio, Moulette MafTilienfibus, Brunnich. 
ichthyoU 28. 

Figura Blennii, fed longitudine pedem fuperat, Cirrus 
unicus in mento. Pinnx ventrales biradiatae, ad anum elon- 
gatae, Pe&orales brevesj rotundatae. Anus ante medium cor- 
poris, Caudae pinna rotundata, a dorfali analique diftincla. 
Linea lateralis fuper opercula branchiarum ineipiens poftice 
decurvatur, 

Afellus Callarias Satviani. , Galea Venetorum Belloniu 
Tinca marina Aldrov. JVilhgby p, 205. tab. N, 12. flg. 3, 

The great Forked- Beard. Raji.fyn. pifc. p, 75. & 163, 
tab.3.%7. 

Gadus, raninut, dipterygius, cirratus; pinnis ventrali- 
bus bifetis. Miilleri zool, Dan. II. 1 5. tab. 45. 

Corpus nigro- iufcum, microlepidotum, mucofum. Ca- 
put valde depreffum corpore latius, Faux alba, Oculijnterfe 
«Sc.ab angulo oris aeque diftantes. Pupilla violacea. Iris fulva, 
Dentium aceroforum rubentium duplex feries in utraque ma- 
xilla. Areola denticulata in antica palari. Lingua obtufa, car- 
nofa. Truncus ad pinnam dorfalem usque depreffus latiflimus, 
dein compreffus, curtus & acuminatus. Pinnae nigrae, folito 
icraftiores, radii acnmine molli terminantur. Pinna dorfalis 
& analis ejusdem fere longitudinis poftice abrupta. Radiorum 
ventralium bini priores in fetain feu cirrum excurrunt; horum 
pofterior priore duplo longior eft. Habitat in mari Balthico» 

Blennius., fufcus, ore cirrato, pinnis omnibus fetaceis» 
Siroem Soendm* h 323. Br. 7, D. 60, P. 1 7, V, 6, 7. A. 5 5. 

Corpus MalacopUnjgil Gadus. 139 

Additamentum. 
Corpus nigrum dodrantale, 3 pollices latum; cauda valde 
anguftata & tenuis. Caput magnum 2-| pollices longum & 1, 
latum & planum. Riclus amplus. Dentes numerofi, acuti, 
introrfum curvati, quorum illi in maxilla infera majores funt 
reliqui. Simiiiumdentiumcongeriesinpalato adefl. Oculiroftra 
propiores. Cirrus per parvus &tenuis fub mento, Pinna caudae 
parva, ovalis. Pinna dorfi longitudinalis diftantia unius pollicis 
a capite oriunda, 60 radios continet, P. analis longitudinaiis 
55 radiis fufFulta. P, peclorales 17 radiatae. Pinnae ventrales £, 
6 radiis compofitae, quorum duo primores uti longae fetas pro- 
ininent. Radii omnium pinnarum fupra membranam interme» 
diam procedunt, Habitat in mari Norwegico. 

Blennius, raninus, pinnis ventralibus fubfexfidis; cirro 
gulari. L. S. N. 444. 

Gadus, fuliginofitf , dipterygius pinnis fetofis; cirro 
mentali, Die ruffige Meerquappe. Walbaum iu Schriften der 
Berlin. Gef. N. Fr. V. 107, ubi partes ejus externas & internx 
copiofe defcriptae funt, Br, 7, D, 3 , 62. P. 20. V. 6. A. 54. 
C, 32, 

Varietas. 

06* Gadus, trifurcus, fufcus, labiis candidis, nodulis 
m dimidio linese lateralis, The trifarcated Hake. Pennant br* 
Zool. III. 196. tab. 32. 

Longitudo pedalis. Color fufcus, exceptis labiis nivefs* 
Caputlatum, deprefTum, Oculi magni iridibus flavefcentibus, 
Riclus amplus. Cirrus brevis fub mento. Dentes incurvi irre- 
gulares in maxillis, itemque in palato femilunari congerie fiti» 
Lingua nulla. Corpus a pinnas pecloralis bafi cathetoplateum 
verfus caudam admodum gracilefcens. Sulcusad initium dorfi. 
in qua rudimentum pinnae dorfalis primae exiflit, Pinna dorfa- 
!is fecunda femilongitudinalis diftinda, Pinnae ventrales trifur- 
cae; Analis longitudinalis; Caudalis & Pectorales rotundatae, 
Series tuberculorum utrinque fupra pinnas peclorales, a qua 
linea lateralis oriunda ad medium trunci infradla, &dehincre- 
cta, per medium caudae decutrit. 

S s 25, Ga- 140 Malacopterijgil Gadus. 

Additamentum, 

ae,, Gadus, muftelinus , dipterygius, cirris 4; radio 
primo pinnae dorfalis prioris praslongo, difiin&o, elaflico. W* 
Br, 7, D. ,*-, 48. P. 1 4. V. 6. A. 40. C. 24. 

Corpus anguillare, compreffum retrorfum nnguflius, pe- 
dale, glabrum, obtecle fquamofum , colore in dimidio fupe- 
riore corporis obfcure cinereo, inferne albido, punclis denfis 
fubtiliflimis nigricantibus, undique & aliquot majoribus atris 
ki Jateribus obfcurato. Caput parvum fubconicum, compref. 
fiufculum, a fronte leviter deciinatum, cirratum. Roflrum 
breve rotundatum. Cirri 4 inaequales fetacei, capite breviores. 
Duolongianfenares, tertius breviffimus in apice fuperioris labii, 
& quartus tertio longior fub mento! Rictus profunde incifus, 
reclus, fere inferus. Oculifummi, roflro propiores. Pupilla 
ampla, rotunda, atra. Iris argentea, cinereo pnnctata. Ma- 
xillae inasquales labiatze, vaginatae; fupera longior & multo al- 
tior infera , deorfum verfatilis. Dentes in maxillis inaequales, 
acuti, anteriores una ferie , rsri, incurvi, pofieriores conferti, 
lninutiffimi. Tales etiam in area angulati in initio palati. Lin- 
gua craffa, lsevis, violaceo- nigra fimiliter ac palatum. Oper» 
cula rotundata, carnofa, flexiiia. Membranae branchiales 7 
radiatas, infra connatae. Apertura branchialis ampla, lateralis 
Truncus ante fubteres, retrorfum magis magisque compreffius, 
dorfo fub reclo pofl nucham foffuJa excavato, abdomine con- 
vexo, parum arcuato, caudalonga, ienfim angufiata. Linea 
hteralis redla, media lineolata. Anusante medium. P. D. duae 
iuaequales, prima fufca unciam longa, & duas lineas alta, in 
foffula abfeondita, 40 radios anflos, fetofos ab bafin membra- 
na humili connexos continet, Ante hanc radius fetofus 15 li- 
neas longus diflindhis affidet, qui fuper breves radios in foffuJa 
reclinatur: Secunda femilongitudinalis, fubasquaJis pone pa- 
rumlatior; fubfufca prope finem nigra macula notata; femi- 
unciam a pinna caudali diflans. P. A. fimilis pinnas dorfali fe- 
cundas, fed pallidior, rad. 40. P. P, medias, fubovatas, fesqui- 
unicam longae, fubacutas in diflenfione rotundatas, rad, 14. 
P. V. jugulares inter fe valde remotae, lanceolatas 9 lineas lon- 
gx, radiis 6 inaequalibus, quorum duo intermedii apicibus fuis 

longc Maiacopterygn. Gadus. 141 

Additamentum. 
longe prominent. P. C, parva, obovata, fuliginofa, margine 
iuperiore ferrugino, radiis 24 fuftentatur, Habitat raro in 
mari Balthico. 

Gadus, Miifteta. Strujfenfelti in AB f Stockhotm. tom, 35. 
tab, a, fig. B. optima. Defcriptio acurata, Br, 7, D. 4V» 40. 
I\ 14. V. 6. A. 40. C. 30, 

16. Gadus, tricirratus , dipterygius; pinna dorfali an- 
tica itiinutiflima, radioprimolongiore. Brunnich. ichth* p. 22. 
Br. 6, D, 54, 54. P. 16, V, 4. A. 45. C, 20, 

Corpus elongatum, cathetoplateum, pallidtim, nigro 
fubtiliflime punclatum, infra lineam lateralem cjerulefcens; 
fubtus argenteum , vertice violaceo. Maxilla inferior brevior, 
Cirri ante nares bini, ad mentum unicus. Iris luteo- virefcens, 
Pinnula dorfalis antica in foffula dorfali brevi pone caput re- 
cumbit, radiis cirriformibus 54 conftans; pinna dorfalis fecun- 
da femilongitudinalis. Cauda rotunda apice lutefcens, Pinnas 
peclorales acutae pallidse: ventrales 4 radiatae, radiis cirrifor- 
mibus, ijuorumduo interiores minutifTimi. Anus ante medium 
corporis. Pinna analis longitudinalis, Magnitudo fpithamae. 

The tree bearded Cod. Pennant br. zool. II J. 201 , tab, 33. 
n. 87* 

Caput latum & depreflum, Oculi roflro approximatae. 
Oculi roflro propiores. Cirri duo in maxilla fupera & unus in 
mento. Dentes minuti, conferti in maxillis & una ferie in pa- 
laro. Membrana branch. 7 radiata. Truncus elongatus, cathe- 
toplateus, verfus extremum gracilefcens, Pinna dorfalis pri- 
s ma, multis radiis non connexis compofita, in fulco prdfundo 
pone caput jacet; fecunda priori vicina, & altior fere longitu- 
dinalis, diftincta. Pinnas peclorales latae & rotundatas: ventra- 
les parvae, quarum radius fecundus prominet. Analis longitu- 
dinalis. Caudalis rotundata. Scjuamae minutae. Color corporis 
& capitis e rubro flavefcens, nigris maculis majufculis praefer- 
tim fupra liueam lateralem diflinclus. Pinna dorfalis & cauda? 
obfcuriores. Pinna aui vivide rubra. Omnes fimul maculatae. 
Linea lateralis curvato- recta, 

S 3 Tht 143 MalacoptenjglL Gadus. 

Additamentum. 

The Rockting, Sea-Loche } Whiftiefijh, RaJiSyn,6j. 
& 164. tab. 2. fig. 9. 

Muftela vulgaris Rondetetii, 

Gadus, trkirratus. Dk Meerquappe. Btoch N,A.F, 
II. 1 00. tab. 1 65. Br. 5. D, 56. P. 1 8- V* 6. A. 46. C. 20. 

27. Gadus, mediterraneus , monopterygius, cirratus; 
maxilla fuperiore cirris duobus, inferiore unico L. S. N, 441» 
MuJ. Ad, Fr. IV, 60. D. 54. P. r 5. V. 7. A. 44. C. rotunda. 

Brunichius eum cum Gado tricirrato unius fpeciei effe 
credit. 

28, Gadus, Brosme, monopterygius ; ore cirrofo; 
cfluda oyali acuta. Stroem Soendmor I. 272. tab. 1. fig. 19. 
Br. 7, D. 100. P. 20. V. 5. A. 60. C. 30. 

Corpus fere fimile Gado Molvse, fed magis comprefTuni 
& verfus caudam iatitudine dcaltitudine gradatim attenuatum, 
bipedali longitudine. Cirrus in mento. Iris lutea; pupilla 
cacrulefcens. Dentes acuti in maxiilis & parvi in arcum dige- 
fti fub palato. Pinna dorfalis longitudinalis. Pinnae peclora- 
les rotundatas. Pinnas ventrales craffas. Analis longitudiiialis» 
Cutis craffa fiavefcens. Pinna dorfalis albida nigro marginata. 

Gadus longus minor, dorfo monoprerygio; cauda mini- 
me rotunda. lslandis Keila. Olafjen itin. §. 527. tab. 27, 
Varietates. 

a, The Torfk of Shetiand, Pennant br. zool, III. p. 203. 1 
tab. 34.- 

Caput parvnm. Maxilla fupera parum longior infera. 
Dentesparvi, conferti. Cirrus parvus in mento, SuJcus pro- 
■fundus in nucha, Pinna dcrialis propemodum longitudinaiis, 
diftincla. Pinnae pectorales parvas , rotundatas: VentraJes bre- 
ves, craffas carnofas cirris 4 terminatas. Analis Jongitudinalis; 
Caudalis parva, rotundata, difiincla. I,inea Jateralis obfoleta, 
dorfo ferme paralela. CoJor capitis obfcurus, dorfi & laterum 
ilavus; ventris albus; Pinnas dorfalis, analis & caudalis obfcu- 
rus aJbo marginatus ; pecloralium fpadiceus. Corporis longi- 
• tudo 22 uncias & fumma altitudo quatuor & femis uncias ex- 
secpat. Circa infulas Orcades gregatim vagatur. 

■j8. Ga- Malaco^Urijgiu Gadus. 143 

Additamentum, 

#• Gadus, Brosme, monopterygius, cirratus, lateribus, 
waculis nonnullis transverfis. Afcanii icon. tab. 17. Br. 7. 
D, 96. P.21. V. 5. A.70. 

Nihil Aucftor nifi habitationis locum & magnitudineiri 
duos aut tres pedes arqualem annotavit. Icon ejus convenit 
cum ilJa a Pennanto exhibita. DifFert tamen maculis 5 ova- 
libus majoribus, gradatim decrefcentibus avellaneis, quas in 
utroque latere lineam Jateralem, curvatc-reclam interrumpunr. 

29. -Gadus, Sataria, dorfo monoptcrygio, cirris nul- 
lis. Foreskalii defcr. anhn. p, 22, Br, 6. D, 36. P. 14. V» 2. 
A. 26. C. 19. 

Corpus parvum, fpithamale nebulofo-variegatum. Ca- 
put valde declive, vertice carinatum, Pinna dorfi & ani Jon- 
gitudinales, Linea lateralis obfoleta fupra dimidium corpo- 
ris. Maxillas veluti ciliatae dentibus, utrinque canino majori, 
in inferiore maxilla longe majori. Cauda integra. Habitat 
circa Alexandriam & in Archipelago, 

Sp e c i e s d ub i a e. 

30, Gadus, minimus. The lefs-Hake. Pennant. br> 
zool. III. 195. 

Barbus minor Cornubenfis cirris bifurcis, The kfferfor», 
ked Beard, Iagonis* Raji fijn. pifc. p. 164. tab, 2. fig. 8. 

Longitudinem 5 nneiarum non excedit. Pinna dorfalis 
prima humilior fecunda, femi Jongitudinali. Pinnas ventra- 
les bifurcx quas lago cirros appellavit. Caput declive, latum, 
Cirrus in mento, cauda rotundata, Cutis nigricans laevis, 

31. Gadus, Vertagus, tripterus pinnis dorfalibus cau- 
dalique maculofis, W. 

CalJarias barbatus (6) roflro nigro; iride oculorum alba; 
Ab oculis ad exitum usque caudas, in flabelJum terminantis; 
pinnis dorfalibus & ultima pofi anum crebris denfisque lituris, 
ex flavido nigris, piclus: pinnis branchialibus, gutturalibus Sc 
prima poft anum, ut & extremo ventre albis & nubeculofis. 
Linea laterali alba, lata, rccla. Pinna ano proxima brevis, 
duplo major fecunda caudsc proxima: hasc cum tertia dorfali 
fimilis longitudinis & latitudinis. Corpus caitigatum, 2 pe- 

dcs 144 Malacoptenjgii. Anarhichas. 

XV II. ANARHICHAS. 

Membrana Branchiojlega fex, vel plura offa, conti- 
net utrinque. 

Pinnce Ventrales defunt, Pinna in dorfo unica, lon- 
ga, ad caudam fere extenfa. Pinna Ani longa. Cau- 
da diftin&a, quadrata. Caput parum plagioplateum* 
Corpus cathetoplateum (*). 
■> ANARHICHAS , Art. Syn. 38. - 

Lupus marinus nojlras, Schonev. 25» tab* 5. Will. p. 130» 

*** P' 4°- Longi- 

Additamentum. 
des & 5 uncias longum. Caro arida & macileflta. Das la- 
gerchen. . Kleinii. M. V. p. 7. tab. 2. fig. r. Eft forfitan Va- 
rietas Gadi Callariae. 

32. Gadus, heteroglojjus. W. 

Callarias barbatus ( g ) iingua non foluta. Hombogen di- 
clus. Kkinii. M. V. p. J. , * 

33. Gadus, lacujlns, Americanis Mathemeg, Anglis 
J^and. Cod. Pennant arbl. zool. introd, p. 191» 

Corpus tripedale, fuperne fub /padiceum, inferne gri- 
feum. Cirri tres in mandibula inferiore, quorum medius 
lonsitudine duos alios viucit. 

("*-) Character generis Anarhichae. 

Linn^i: Caput obtufiufculum j Dentes primores fupra 
& infra conici, divergentes, fex, pluresvej moiares inferio- 
res, palatique rotundati. Membrana branchioflega radiis 7« 
Corpus teriufculum. Pinna caudas dinfiincla. S. N. p. 430. 

Pennanti, Caput obtufum. Corpus praelongum. Pinna 
dorfalis longitudinalis. Dentes primores conici , magni: 1110- 
lares plani & rotundi. Radii membranae branchioflegac 7. 
Br.Zool. III. 151» 

Rlochii: Dentes validi, conici anteriores in utraque ma- 
xilla, N.F.D.\\\.\%. 

Forste,ri: Corpus teretiufculum. Caput obtufum. P.C, 
dinflincla, Dentes primores conici 6 utrinque molares & pa- 
latini rotundati Membrana branchialis radiis 6. Enchir. 
h. n. 83. * Malacopterygiu Anarhichae* 145 

Longitudo 3 ad 4 pedum & ultra. Color varius. 

Corpus lubricum» Riclus ampliflimus, 

Dentes magni in maxillis, palato & faucibus* 

Oculi magni fuperne fiti. Pinnae pectorales amplas^ 

fubrotundse. 

Locus ad Infulam Hilliglandiam &c* (n) 

XVIII. 

Additamentum. 

(11) 1. Anarhichas,- Lupus, major dentibus folidis 
obtufioribus. Fabricii , Fn. GrcenU 138' ^r» 7» D. 73* 
V. 20. V. o. A. 45. C 18» 

Caput obtufum , carnofum, corpore latiiis & obfcurius, 
albo pundratum, Linea lateralis recla, albo pundrata. Alia 
autem eodem ortu pofl curvaturam brevem in dorfo medio de- 
iinit. Os anguflatum, Jabiatum. Dentes validi olTei, pri- 
mores 4 fupra & infra , conici, curvi longiflimi, 9 laterales 
minores, acuti utrinque 7 & 4 inferiores; molares breves, 
rotundati validiores, tf fuperiores & 13 inferiores utrinque; 
dentes palati ordinati in 2 feriebus 9 validiflimi. Oculi mcdio- 
cres-nigri, iride argentea, Lingua obtufa, lasvis, brevis. Aper- 
tura branchialis parva, Operculum carnofum appendiculam 
pofticam habet. Corpus elongatum comprelTum ante anum 
ventricofum^ lubricum, canefcens five rubicundulens; ni- 
gris irregularibus lineis diflinclum , abdomine albo. Pinnas pe- 
clorales lata;, ovatae, Pinna dorfalis & analis longitudinales di- 
flinclas. Anus in medio fere corporis. Grcenlandis, Kigutilik. 

The Ravenous JVolffifh. Pennant br. zool, III. ijr* 
tab, 24, 

Anarhichas, Lupus, dentibus olTeis. Der Seewolf. Btoch^ 
N.F.D. 111. 19. Br.61. P. 20. A. 46. C. 16. D,74» 

2. Anarhichas, minov, dentibus cartilagineis. Fabri» 
cii Fn. Groznl. 139. D. 70. P. 20. V. o. A. 41. C. 22. 

Caput canino non abfimile. Rictus oris amplus. Den- 

tes fuperiores 3 utrinque acuti, validi, inzequales; & in inter- 

flitio illorum 2 adhuc minores; inferiores itidem 3 acuti, in- 

axpiales utrinque; dentes verfus palatum ordinati nondum per- 

Artcdi Genera, X fecll J46 Matacopterygii. Murcena, 

XVIIL MURAENA. 

Membrana Branchiojlega^ decem oflicula, gracilia & 
curvata, utrinque continet, fed ob cutem crafTam 
vix confpici poffunt , nifi pelle detracta. 
Tubuli duo breves feu foramina narium anteriora in 
ipfo apice roftri, unum utrinque. 
sg, 24 Corpus longum, fubteres, jam tripterygium , jam 

tetrapterygium, jam monopterygium, (*) 

i.MU- 

Additamentum. 
fedi nifi duo. Oculi magni verfus verticem. Pinna dorfalis 
& analis longitudiuales, diftinclae, Cutis gracilis colore gadi, 
An junior prioris? 

Anarhichas, minor, maculis nigris rotundis totus con- 
fpus Islandis Hlyre vel Steinbits Broder* Olaffeni Itin. §.6gsu 
tab, 42, 

Dentesangufii, acuti & duri. Incifores fixi: Molores 
angufti, elevati, gontigui inordinatim congefti. Dentes mi- 
nuti in tres fcries ordinati fuperne & inferne inj[fauce, Hifce 
notis ab Anarhicha Lupo diverfus eft, 

V^arietas. 

a. Anarhichas, pantherinus, maculis per totum cor- 
pus rotundis fufcis, Zonieco in Affi. Petropol 1781« tom. I» 
. - p, 271. tab. 6. 

Corpus tripedale, ventricofum, alepidotum flavefcens 
fufco maculatum. Caput fubglobofum , Labia duplicia. Pa- 
latum dentibus 7 exafperatum. Apertura branchialis lunata, 
coarctata. OpercuJa diphylla. P. D. fere longitudinalis. P.P. 
amplifTimse rotundatje. Anus pone medmm. P, C. lanceolata, 

Species adhuc dubiae. 
3. Anarhichas, flrigofus, firigis irregularibus fere 
transverfis fufcis. Gmelini L. S. N. reformata 1144, D. — 
P, 18. A, — C. 13. 

(*) Charaffier generis Murancs, 
Linn;ei: Caput lasve. Nares tabulofa?. Membrana 
branchioftega radiis 1 o. Oculi cute communi tecti. Corpus 

tere- Malacoptenjgiu Murcena. 147 

1, MURi^ENA unicotor ; maxilta inferiore tongiore. Arti 

Spec. 66. Syn. 39. 
Anguilla omnium Au&orum. a/ Suecif. Ahl & Aat Ger* 
• nianif. Aet Betgif. Eel Angtif. 

Iris rubefcens. Pinnae pe&orales 18 ad 19 officulorum» 
Linea lateralis re&a. 
Vertebrae 116. (aj - 

2. MVKJENAfupremo margine pinnae dorfatif nigro. Art t 

Conger Au&orum. Conger- Eel Angtif. 

T 2 Lon- 

Additamentum. 
teretiufculum , lubricuin. Pinua caudae coadunata dorfali ani- 
que. Spiracula ponc caput vel pinnas pectorales. S. N. 42 £» 

Scopoli: Gorpus lasve. Apertura; branchiales parvae; aut 
nullae, ut in ferpentibus. Anus plerisque medius, pinnis ven- 
tralibus veris nullis. Introd. hift. nat. 459. 

Gronovii : Corpus oblongum , teres, rotundato-cathe- 
toplateum, inerme, alepidotum. Linea lateralis recla, me- 
dia. Anus plerumque medius: Caput rotundato-cathetopla- 
teum, oblongiufculum, fubacutum, inerme, alepidotum. 
Nares plerumque tubulofa?. Aperturae branchiarum exiguae, in 
hifce ad pinnas peclorales in lateribus, in aliis fubtus, & in 
nonnullis quandoque modo unica vel nulla. Dentes in ma- 
xillis. Membrana branchioftega ofliculis 1© utrinque obts- 
ctis inflrtiifra. Pinnae inermes 1, 2, 3, 4. Ventrales nullae, 
Peclorales in nonnullis dificiunt. Dorfalis, caudalis & analis 
cohaerent. Zonphyt. p. 38» 

(aj 1. Muryna, Anguitla , maxilla inferiore longiore; 
corpore unicolore L. S. N. 426. D. 1000. P. 19. V. o. 
A. 100. C. . . . 

Murajna, Anguitla, corpore immaculato; maxilla infc- 
riore paulo longiore. Der Aal, Bloch N. F> D* III. 4, tab, 73. 
Br. 10. P. 19. A. C. &D. 1100. 

Varietaf. 

The Grig Pennant. br. zoot. III. 145. DifTert a priore 
eapite majori, roaro obtufiore, cute craffiori <5c macie, 148 Malacopterijgiu Murcena. 

Longitudo 4 ad 5 cubitorum. CrafTities fere femoris 
humani. 

Iris argentea. Linea lateralis recta, albida, lata, (b)_ 
3. MUR^ENA roftro acuto, lituris albidis vario, margine 
pinnae dorfalis nigro. Art. Syn. 40. 
Serpens marinus alter , cauda comprejfa. WilLp. 108. 
Mijrus antiquorum forte. 
Longitudo duorum ad trinm pedum. 
Pun&a cinerea 10 in medio dorfo. Color in dorfo ful- 
vus , in ventre argenteus. 
Locus : mare inferum ad Romam. (c) 

4. MU- 

Additamentum. 

(b) 1. Murama, Conger, rofiro tentaculis duobusj li» 
nea laterali ex pundis albida. L. S, N. 426. 

Murcena, Conger, pinna ani, caudae dorfique combi- 
nata ; linea laterali alba. Der Meeraal, Bloch N. A. F. II, 37. 
tab. 155» Br. 1 o. P. 19. A, C. & D. 306. 

The Conger. Pennant br. zool. III. 1 47. 

Color obfcurior quam in Anguilla. Oculi magni, iride 
argentea. Maxilla infera brevior fupera. Linea lateralis lata, 
albida, maculofa. Margo tam dorfalis pinnse quam analis ni- 
ger. Numero offium & magnitudine Anguillam longe fupe- 
rat; In littoribus. Cornubiae copiofe capitur* 

(c) 3. Murjcna, Myrus, pinna ambiente alba margine 
nigro. L. S. N. 4 a6, Muf. Ad. Fr.W. 58. 

Murasna, Myrus. Mafiiiienfibus Firade vel Filas. Brun- 
nichii ichthyol. 12. Br. 10. D. . . . ?. 16. V. o. A.. ..C. .,. 

Corpusteres, pofiice enfiforme, totum cinereum, fub- 
tns album. Capnt depreffum, antice angufiius, fupra longi- 
tudinaliter canaliculatum. Os obtufum. Maxillse & palatum 
multidentata. Maxilla fuperior paululum longior iinferiore, 
labio fimplici & tentaculis 2 brcvifiimis pradita. Oculi ob- 
tecli , iride aurea. Membrana branchiofiega 1 o radiata. Aper- 
tura branchiarum eft foramen magnum ante pinnas peclorales. 
Pori profundi 7 in maxilla inferiore utrinque. Unus utrinque 

ad Malacopterygii. Mnrcena. 149 

4. MUR^NA txaUe teres, cauda acuta apterygia. Art* 
Sipi. 4 1 , 

Serpens marimis AuBorum. 

Longitudo 5 pedum. Dentes maxillarum magnitudine 
- mrequales. Irisaurea. Pinnae pedorales officulorum 16. 
Linese laterales admodum curvae & flexuofse,. 
Margo pinnarum Dorfi & Ani nigricat. 
Locus : mare inferum ad Romam. (d) 
- T 3 5, MU- 

Additamentum. 
ad cauthum oris, alius ante oculum, & 6 m extremitate roflrj. 
Larera capitis argentea. Pinnae peclorales breves; ventrales 
nullae. Anus fubmedius. Pinna dorfalis & analis Iongitudi- 
nales, coadunatas unam efliciunt pinnam albam niargine ni- 
gram. Cauda acuta. Linea, lateralis recta, dorfo propior, 
antice exguttisalbis formata, poftice in lineam, adcaudx apicern 
excurrentem degenerat. Magnitudo 5 ipithamarum & ultra* 

Das Spitzmaul Miilleri L. N S. IV. 41, 

IlMiro, Smiro, Tico. Cetti k.11. Sard.Wl. 97«. 

Cirros breviflimos in maxilla inferiore & pinnam dorfi 
aniqtie coadunatas nigro marginatas haber* 

Serpens marinus alter cauda compreffa. JVittugby ioft, 
Varietqs* 
Muraena tota cinerea, Forskalii defcr. anim. 22. Brv 20. 
P. 18.D...A... 

Membrana branchiahY ofTibus utrinque 30 & uno in me- 
dio. Aperturas duae pone branchias, juxta pinnas pedorales. 
Pectorales lanceolatas obtufae, radiis fere 1 8. Pinna dorfi, cau- 
dx & ani in unam ambientem coalitae, "Maxilla fuperior lon- 
gior; praeter dentes maxillares infirucla intus ofTe longitudi- 
nali, dentibus validis, ereclis, compreffis, retrorfum longiori- 
bus & remotioribus; poflici trilobi, Linea Iateralis primum fu- 
pra medium corpus, dein fenfim infra medium. Anus ante 
medium corpus. Color totius cinerius. Venter albidior; mar- 
go pinnas ambbns niger. 

(d) 4. Muraena, Serpens, cauda aptera acuta; corpore 
tereti. L, S. N, 425, D, ♦ ♦ ♦ P. 16. V, , . ♦ A, , . . C. < , . ^ 

Serpens 150 Mahcopterygil Murcena, 

5, MUR./ENA teref gracilis macuiofa , cauda tereti cujpidata, 
aptevygia. Art. Sijit.. 4 1 . 
Serpens marinus maculofus. Lifteri in app.p.iy. Ray p.ij, 

- Longitudo 3^ pedum ; Latitudo 3 digitorum. Pinnse 

- omnes albidse, non maculofse. 

Dentes maxillarum & palati in os recurvi. Venter 
fubalbidus. (e) 

6. MU- 

Additamentum. 
I Serpens marinus. The Sea Serpent. Willugby h, pifc p« 
107. tab. G, 4. Rajifyn. pifc. 36. 

Corpus cylindricum cauda tereti acuta impinni fuperne 
fordide flavicans , inferne caeruleum. Caput oblongum ; acu- 
tum. -Richis immanis. Dentes primores 4 vel 5 majores acuti, 
recurvi; laterales minimi, ardi; palati vero maximi in linea 
recta ordinati. Oculi fummi parvi; iris aurea fufco punclata* 
Pupilla ovalis. Pinnas peclorales exiguas, fummae 1 6 radiatae, 
oblongas. Foramina branchiarum, lateralia remota. Linea la- 
teralis pundlata, fubrecla dorfo propior. Pinna dorfi & ani lon- 
gitudinales, difhnclae nigro marginatae. Anus capiti propior. 

Muraena maxilla fuperiore longiore* II Serpente marino, 
_ Cettih. n. Sard. III. 96. 

Diflert ab Anguilla oculis maximis fummis, approxima- 
tis, & maxilla fupera longiore. 

(e) 5. Muracna, Ophis, cauda aptera, cufpidata; cor- 
pore fereti. L. N. S. 425. 

Muraena, Ophis, maciilata, cauda aptera. Der bunte 
AaL Bloch N. A. F. II. 35. tab. 1 54. Br. 10. P. 10. A. 79. 
D. 136. 

Corpus praelongum, teres, glabrum, mucofum, album, 
m dorfo cinereum, fufco maculatum, cauda longa gracilefcen- 
te, apice tenui obtufo apterygio terminata. Caput pnrvum, 
Ri<flus amplus. Dentes rari, qui, ore claufo, intermeant, 
Nares, aperturae branchiarum & oculi parva funt. Pupilla nigjra. 
Iris argentea, Anus capiti multo propior. Linealateralis media, 
pundis albis & maculis magnis pandurae formibusnigris ornata, 

Pinnac Malacopterygii. Murcena. igx 

6. MURi^NA pinnis peffioralibus carens. ArtSyn. 41, 
Muraena omnhim Autlorum. 

Longitudo 28 digitorum. Color varius. Dentium 
unicus ordo in maxillis. Iris aurea. 
Locus: Romse & Livorni. (f) 

IX. OPHU 

Additamentum. 
Pinnas pecloralcs parvas , quibus aperturas branchiarum minutae 
fubjacent. Pinna dorfalis & analis longitudinales diflinclas pellu- 
cidas radiis fimplicibus. Cauda apice obtufo terminatur. 

Serpens ma.rinus maculofus Rajifyn, pifc. 37. Wiltugby 
tab, G. 9, 

(f) 6. Murasna, Helena, pinnis pectoralibus uullis, L. 
S. N. 4 2 S* Amoenitat. I. 3 19. 

Muraena , Hetena , pinnis adipofis, Die Murene. Btoch 
N.A.F.U.^o. tab. 153. 

The Mnray. Pennant arffi. zoot.Juppt. 1 1 1. 

Murasna maculata nigra & viridis» The Muray. Catesby 
earolina II, tab, 20. 

V arietates. 

u. Murasna maculata nigra. The btack Muray. Catesby 
II. 2 1. Pennant arffi zool.fuppl. 112. 

/3. Murasna unicolor maxillis elongatis, teritifculis; in- 
feriorelongiorej pinnis pectoralibus careut, Gronovii zooph. 

V* 39- 

Caputparvum, cathetoplateum; fuperne reclum , in la- 

teribus convexiufculum, roflro rotundato, Oculi medii fub- 
globofi. Nares utrinque binas, anteriores tubulofae in apice ro- 
fm\ Riclus ingens. Maxillas producftae teretes angufiatae, infe- 
riore longiore, apice obtufo elevato infiruda, Dentes inac- 
quales , in maxilla fuperiore & vcrfus apicem inferioris validi, 
difHncli, caeterum minutifiimi, Palatum dentium ferie utrinque 
armatum. Apertura branchiarum utrinque in mediis Jateribus, 
a capite paulo diflans, Truncus & pinnae ut inMuraenaHelena. 
Color nigricans. Americam meridionalem inhabitat. 

Mu* ig2 Malacopterygli. Murcenct. 

Additamentum. 

Muraena roftrata unicolor maxillis elongatis teretiufculis, 
inferiore longiore; pinnis pecloralibus carens. Uelgis KrokodiU 
beck. Index Muf. Gronov. 21. 

y. Muraena punclatavariapinnis pedloralibus nullis; aper- 
turis branchialibus utrinque. Gronovii zooph. 40. . 

7. MuRffiNA, guttata, glauca, guttis nigris; macula 
majori utrinque prope caput. Forskalii defcr, an. p. 21. Br. 6, 
D. ¥ V-P-9? V. c, A. 36. C. 10. 

Iris aurea. Callus elatus inter oculos. Labium fuperius 
brevius. Pinna dorfi & ani cum bafi piiiiise caudae connexa. 

OJlindifche Maer - Aal. Houttuyni, I, P»7..p»8S» ta ^* 
57I % ^ 

Species dubiae. 

8. MjRiENA, microphthalma. W^. 

Muraena unicolor, maxilla fuperiore longiore; pinnis 
dorfi anique humillimis; apertura branchiarum fubtus unica, 
Gronovii zooph. p. 39. 

Caput_parvum cathetoplateum rotundatum, acutins ver- 
fus apicem, corporis latitudinem & altitudinem aequans. Ma- 
xilla fuperior longior & latior inferiore, labio tenui, laxo in- 
ftruc.a. Os magnum dentatum. Anguli oris prominent. Oculi 
minutiirimi. Nares prominulae haud confpicuas. Apertura par- 
va folitaria transverfalis iub gula. Truncus teres 6 uncias lon- 
gus, parum cathetoplateus, alepidotus. I .nnae humiles adipo- 
fae. Dorfalis & analislongitudinales cum pinna caudae acumi- 
nata conjunc.ae. Pinnae peclorales & anales nullae. Color undi- 
que cinerafcens. Inhabitat Guineam. 

9. Mur__na, ambigita, W. 

Muraena maxiila fuperiore longiore; pinnis pectoralibus 
aperturisque branchialibus nullis. Gronovii zooph. p, 33. 

Caput parvum, antice fubacutum, plagioplateum, arcua- 
tim declive, fuperne longitudinaliter fulcatum e regione anou- 
lorum oris rotundum, fubtus planum. Oculi macrni, obtecli 
roftro propiores. Nares tubulofae. Riclus terminalis. Dentes 
duo maximi conici, approximati fub apice maxillae fuperioris 
& poft hos minuti conferti, quales etiam in ma_illa inferiore Malacopterygii. Murcena. 155 

Additamentum. 
& palato infunt. Maxillae depreffae labiatae, verfus anteriora 
contradae in apiceni rotundatiim. Inferior fuperiore brevior. 
Truncus gracilis, cathetoplateo- rotundus, alepidotus. Dor- 
fum fulco longitudinali usque pinnam dorfalem exaratum, <5c 
fub pinnacarinatum. Abdomen ad anum usque planum, poft 
anum fuJco longitudinali imprefTum, qui ad pinnam analem 
delinit. Pinna dorfalis & analis, humillimae, cutaceae cum 
pinna caudali acuminata cohaercnt. Pinnae peftorales & ven- 
trales defunt. Golor bruneus in abdomine albefcit. Inhabitat 
flumina Americes fub linea aequino&iali. Longitudo pedalis. 
Latitudo fumma perpendicularis pofl: caput 4 linearum & trans- 
verfalis ibidem 3 linearum. 

10. Murjena, coeca, apterygia, roftro acutiufculo, 
L. S. N. 426. 

Corpus anguillae absque pinnis. Apertura branchiarutn 
fub-collo. Maxiilae acuminatae dentibus acerofis. Nares tubu- 
lofae fub roftro. Oculi nulJi adfpeclabiles. PunCta 7 peiforata 
ad occiput itidem 7 fuper caput in medio & anterius ire- 
rum quater duo. Anus propior capiti, quam caudae. Genus 
obfcurum. 

ii. Murjena, Echidna, pinnis pectoralibus nullisj 
capite depreffo, corpore fufco, nigroque vario, ftatim poft 
caput turgiffimo. Gmelin. L. S. N. 1 1 35", 

Corpus 5 pedale. Csput parvum. Riclus amplus. Cirri 
2 prope nares. Dentes plurimi. 

12. Mur^ena, Colubrina Boddaerti. Vide Palias Neue 
Nordifche Beytrage 2. B, p. 5 5. tab. 4. fig. 3, 

Corpus teres fafciis annulatis flavis & nigris alternis varie- 
gatum, glabrum, microlepidotum, caudaaptera, acuminata. 
Caput crafTius trunco, ovatum, rodro acuminato. Oculi vix 
vifibiles. Pinna dorfalis longitudinalis innumeris radiis brevibus 
fuftentatur. Pinnae pectorales carent, LTtrum pinna analis de- 
ficiat, uti ex figura conjicimus, autor filentio praeteriit. 

13. Murtena, comprejfa, W. 

Serpens marinus comprefTus, Iividus. Rajifyn.pifc. 157. 
Artedi Genera. U Corpus 154 Malacopterygiu Ophidioiu 

XIX. OPHLDIOK 

Membrana Branchioftega. 

Corpus oblongum , fubteres , tripterygium (*). 

li OPHJ- 

*■— i i . , 

Additamentum. 
Corpus lividum , alepidotum , glabrum , tripedale & ul- 
tra. Latitudo fescuncialis. Caput longum acutum in pundhim 
definens. Maxillae prominentesmultis acutiflimis dentibus inu- 
nitze, Inferior iongior in callofamfubflantiam definens. Lingua 
longa fagittae cufpidis ligura. Oculi rotundi diamaetro unciali. 
Finnae peclorales duae in dorfo unica Jongitudinalis. Ab ano 
alia , undulata prope caudam , quae forcipata efh Circa tropi- 
cum cancri degit. 

14. Murjena, multicauda. JV. 

Anguille des Canariens Difiion. des Animaux. Tom. I, 

p. 132. 

Vielfchwanzlger Aal Martini Allgemeine Gefchichte der 
Natur. I. 38. Eft forfitan monflrum. 

15. Mur-ena, Siren, pinnis pecloralibus tretradacly- 
lis, ofiis brancliialibus tribus pinnati- lidis. Schriften N. Fr* 

yu, 480. 

Siren lacertina. L. S. N. in Addendis. 

(*) Character generis Ophidii. 

LinnjEiJ Caput nudiufculum. Dentes maxillis, palato 
& faucibus. Membrana branchialis radiis VII. patula, Corpus 
cnfiforme. S.Af, 431. 

Forsteri: Corpus enfiforme. Caput obtufum, nudum. 
Os ojbliquum. Denres maxilJis, palato, faucibus. Pinnas D. 
A, C. unitse. Membr. br, 7, Enchiridion h. n. 83. 

Broussoneti : Corpus longum. P. D. & C. & A. coad- 
«natac. Pinnae nullae in inferiore parte corporis. OcuJi cutc 
communi tecli. Vide Phii. Tranfadt. Vol. 71. p. 438. 

Gronovii: Gorpus obJongum fubterhifcuJum verfus 
caudam gracilefcens ; fqiiamisJasviflimisobdudum. Liuea late- 
ralis recla , dorfo proxima, Dorfum rectum. Os terminale» 
Dentes maxiJlares parvi , validi confufanei, Membr. br. ab 

oper Malacopterygii. Ophidlon. 155 

1, OPHIDION cirris quatuor in maxilta inferiore. Art. 

Sijn, 42, 

Ophidion AuSiorum (g). 

U 2 2, OPHL Additamentum. 
operculis haud contecta, iisque fubnexa , ofliculis 7 utrinque» 
Pinnae 5. Dorfalis longitudinalis cum caudali & anali concreta» 
Ventrales nullae. 

Blochii: Corpus anguiforme apertura branchiarum ma- 
gna, N. A. F. II. 6g. 

(g) 1. Ophidium, barbatum, maxilla inferiore cirris 
quatuor, L. S. N. 43 1, D. 1 3 3. P, o. V. o. A. 11 2, 

Corpus cinereo- argenteum. Linea lateralisfufca; undi- 
que maculas lineares, fparfae. P, dorfalis anaiisque caudali con- 
natas, nigro marginatae. 

Ophidium, barbatum. Brouffoneti in Phil. TranfaSf. 
Vol. 71, P436. tab. 23, B. 7, D. 124, P, 20, V, o, A, 11 £♦ 

V/, , . , 

Caput comprefTum, fubacutum, nudum, cute commu- 
ni laxe teclum. Ri<fhis amplus. Mandibula fuperior duplicata, 
inferiorepaulolongior. Labincutacea, tenuia, Dentesin utrius- 
que maxillas margine, in aream anguHam antice latiufculam 
difpofiti, minuti, acuti, conferti, anteriorcs paululum majo- 
res. Lingua fubobtufa , glabra. Palatum medio glabrnm , an- 
tice areis tribus denticulorum exafperatum , quarum duae latera- 
les lineares, intermedia fubtriangularis. Fauces fuperne exafpe- 
ratae duabus areis longitudinalibus denticulorum. Narium fo- 
ramina utrinque bina, ante oculos pofita, difiantia; foramine 
anteriore minore, poftcriore nudo. Oculi fupremi, vicini ma- 
gni, cute communi tecti. Iris argentea; pupilla lutefcens, 
Opercula branchiarum cute communi tecla, rotundata, poly- 
phylla, mollia. Membrana branchioftega, cute communi te- 
«Ha, radiis fubaequalibus. Branchias quaternae; tres inteiiores 
parte concava gerunt tubercula afpera, feparata, in duas feries 
difpofita; quarta caeteris longior: latere internogerit tubercula 
afpera, externo radios uno latejce laeviter ferratos, Cirn duo 

ad i%6 Malacopterygiu Ophidion. 

2, OPHIDIQN cirru carens. Art. Sijn. 42» 
Ophidionjiavum & imberbe AuUorum. 

Locus 

q»— — — i — — — — — 1 ■ — — _ ' — — «»— » — — »— — 1 wm 

Additamentum. 
ad apicem maxillae inferioris, bipartiti; lacinia altera Iongiore. 
Tuberculum fubacutum, feu apophyfis offea tecla, recumbens, 
ante oculos in fronte pofita. Corpus compreflum, verfus cau- 
dam attenuatum. Linea latcralis fuprema, laevjs , dorfo paral- 
lela; vitta argentea fubtus ornata. Squamae obovatae, tectae, 
umbinatae, feparatae. Pinna dorfalis longa, anali longior, fed 
anguftiorcum caudali continuata, bafi fordide albefcens, mar- 
gine nigra e pundlis plurimis nigris. Radii iimplices, flexiles 
molles. Pinna; peclorales obovatae, pellucidae, membrana 
pun<ftis minutifllmis irrorata. Pinna analis caudali unita, bafi 
albefcens, margine nigra, radiis fimplicibus. Pinna caudalis 
nigra, apice obtufa. Color capitis & corporis carneo-argenteus. 

Ophidium, barbatum, maxilla inferiore breviore; cirris 
4 gularibus. Brikmichii ichth. p. 15. Br. 7. D. 150. P. 20, 
V. o. A. 1 27. C. ♦ . ♦ MaiTilienfibus Corudgiao. 

Corpus totum, excepto capite, pundis rotundatis, oblon- 
gisque pallidis innumeris undique velut excavatum. Per cutem 
translucent oculi iride fulgente & opercula Iutea. Mandibula 
fuperior duplicata ultra inferiorem prominet. Gula cirris 4 albis 
longitudinepollicisin unabafi connexis inflrucla. P. peclorales, 
breves, acutae. Anusante mediumcorporis. P. ventrales nullae. 
P. dorfalis analis, longitudinales albae nigro- marginatae cum 
caudali unitae. Linea lateralis recla dorfo propior, Cauda atte- 
uuata., apice obtufa. Magnitudo i-i fpithamae. 

Ophidium, barbatum , cirris quatuor gularibus. Dtr 
Graubart. Bloch N.A.F. II. 70. tab. 15. Br. 7 P. 17. 
A.C. D. 250. 

Caput parvum, alepidotum. Maxillae labiatae, fupera 
longior infera. Denticuli numerofi in maxillis, palato & fau- 
ce. Pupilla nigra. Iris aurea. Apertura branchiarum am- 
pla. Corpus comprefliufculum, fquamis folitariis, ovalibus 
veflitunn Dorfum convexun» , fubcaeruleum. Veriter albus. 

Anus Matacopterygii. Ophidion.- 157 

Locus in mari Baltico (h). t 

U 3 XX. ANA- 

-* * ' ■ ' "■■ n — ^— — ■— ^ , 

Additamentum. 
Anus anterior. Linea lateralis reda dorfo propior. P. P. par- 
vae, ad baim fufcae verfus marginem cinereae. P. D. & A. & 
C, coadunatae, anguftae, albae, nigro marginatae. 

(h) 1. Ophidium, imberbe, maxiilis imberbibus; cauda 
obtufiufcula L. S. N. 43 1 . D, 19, P, 1 1> V, o, A,4i. C. ig. 
Fauna Suecica r 1 4. 

Facies Muraenae, Membrana bcanch. $, Pinna dorfi 
radiis 79 a capite ad caudam extenfa, maculis aliquot nigris 
margine albidis, aequali fpatio remotis, aculeatis. P. pedlora- 
les 11. Ventrales nullae, Ani 41, Caudae circiter 18 vel ao, 
Hae tres unitae funt. 

Ophidium flavum & imberbe. Nugnogen. Schonevetd 
ichth. 53. 

Pifciculus Iongus & laevis. Congro fimilis eft, Pinnam 
unam longam & in eaudam usque porreclam afperam & velut 
ferrato mucrone fcindentem; alteram a podice leniorem habet, 
Duac pixterea ad branchias exignae funt. Cauda in mucronem 
definit. Pinna dorfi in principio, ubi a capite incipit, extrema 
ora nigricar, cseterum flavet. Dorfum perintervalla nigris lituris, 
quas in pinnam terminantur, pichim, mufielarum viviperarum 
more, Caput exiguum habet, oris incifuram parvam, quas 
furfum fpeclat. 

Ophidium imberbe. The beardlejf Launce. Pennant br» 
zoql III. 39S. &IV. tab. 93. 

Speciem murxnas effe BroufTonet perhibet. Vide Philof 
Transatl. Vol. 71. p, 439. 

3, Ophidium, viride, maxillis imberbibus cauda acu- 
tiufcula, Fabricii Fr. Groenl. 140. Unernak Groenlandis. 
Br. 7. P. 10, n.D, ., A. ,.C. .. 

Corpus elongatum & comprefTum. Caput corpore latius, 
plagioplateum, cervice eminentiore, infer oculos caniculatum. 
Oculi magni obfcure virides, iride alba. Os amplum, imberbe. 
Labium inferius fuperiore parum longius, Dentes nulli vifibi- 

les' 158. Malacoptmjgiu Ophidion. 

Additamentum." 
les. Membrana branchiofiega ventricofa i^radiata. Pinnse 
pectorales magnsc, ovatariovel 11 radios habent. Pinna dor- 
falis pone capat & analis pone anum ortas, caudali connatse 
funt, radiis numeratu difKcilibus. Radii pinnae caudalis longio- 
res in acnmen produ&i funt. Ventrales carent, Anus capiti 
propior. Pifciculus totus viridis, abdomiue ante anum & pin- 
nis albis ad gadi magnitudinem excrefcere dicitur, 

4. Ophidium, acukatum, roftratum. Der Ekphnaten- 
riljfel. Bloch N. A. F. II. 72. P. 16. A. 53. C. 14. D. 51. 

Corpus elongatum, cathetoplateum. Caput parvum 6t 
angufrum. Maxilias edentulse. Supera longior infera ; acumi- 
nato labio protenfo aucla. Oculi parvi, iride alba & pupilla 
nigra. Opercula branchialia ampla. Membrana branch. aperta. 
Auus caudas propior. Pinnas peclorales breves, violaceae, ad 
bafin fufcas. Dorfum convexum. Laterum color fuperne ili 
fubrubrum & inferne in argenteum vergit. Abdomen carinntum. 
album, Lineaiateralisfumma, dorfo paralela, P. pectoialesbre- 
ves, violaceae, ad bafin fpadiceae. P, dorfalis, pinnae anali 
oppofita, fubrubra, fpadiceo marmorata, ocellis duobus nigris, 
dilutiori annulo cinclis ornata. Ulam aculei 14 retroverfi, fo- 
litarii , non combinati praecedunt. Pinna caudalis rotundata, 
difiincla, fubcaerulea , nigro marmorata, Pinna analis lonoi- 
tudinalis, fubrubra, nigro- marginata, ante fe habet duos 
folitarios aculeos recurvos, Inhabitat aquam dulcem Indiae 
orientalis, 

Va rietas. 

cc. Mafiacembelus maxilla fuperiore longiffima, acumi- 
nata; maculis ocellatis ad pinnam dorfalem. Gvonovii Zooph. 
p, 133. Br. 7. D. i|, 52. P. 20. A, 49. C. 13. 

Corpus anguilliforme. Caput conicum, cathetoplateum 
acuminatum, fuperne reclum, fubtus adfcendens, omnino 
fquamofum. Os anguftilfimum, terminale. Maxilla fupe- 
rior, in apicem elongata , conica fubtus fcabra: inferjorbre- 
vilHma, acuminata, Nares oculis propiores. Oculi exigiu\ 
Apertura branch. gularis. Menibrana br. feptem radiata. Dor- 
fuincoiivcxiufculuHiy reclum, fulcatum usque pinnam dor- 

falenv Malacoptenjgii. Ophidion. 159 

Additamentum. 
falem. Abdomen rotundum, parum prominens, Latera con- 
vexo-plaua. In fulco dorfi aculei ia humiles, mobiles di- 
ffincli recouditi funt qui pinnam dorialem primam mancam 
conftituunt. P.dorfalis fecunda lumbaris, radios fubdivifos iu- 
ermes, parnm crefcentes continet. P. pedforales parvae, fub- 
rotundae, infimse, radiis bifidis 20 fiiffnltae, P. analis dorfali 
longitudine & forma fimilis & oppofita 49 radiis fimplicibus 
inuticis erigitur. Ante eam duo aculei, junclura flexiles exi T 
fhint. P. caudalis diftincta rotundata radios 13 ramofos con- 
tinet, Linea lateralis confpicua, dorfo parum propior, finuofa, 
integerrima, Squamae minutiffimae, imbricatae, laeves totum 
corpus & bafes pinnarum obtegunt, Color fubfufcus. Radi- 
cem pinnas dorfalis ocelli atri 5 iride aJba ornant. Habkat 
in Ceilonia. 

IkanGadja. Olifants-vifch* Valentin Ind.vet. & nov> 
III. p, 464. fig. 373 & 472. 

Pentophthalmus Raji S. P, p, 152. & Willugby ichth» 
tab, 1 o. fig. 1 . in append, 

5, Ophidium, Simack, capite fubconico ; maxillis aequa» 
libus. W. 

Mafiacembelus maxilJis fubacutis aequalibus. Gronov» 
Zooph. n, 402. tab, g. a fig. 1, Br. 5. D, -§-§, 50. P. ♦ ♦ , 
V. o. A. . . . C 

Pifcis anguillas formis, fluviatiiis. Caput fubacutum, fere 
conicum, fubtus latius, quam fuperne, tecle microlepidotum, 
Oculi parvi fummi , rofiro propiores. MaxiJlae a:quales Jarge 
labiatae, Os angufium. Dentes modici, aequales, confertL 
Lingua & palatum glabra. Apertura branchiarum gularis, am- 
pla. Membrana branchialis aperta. Corpus graciJe, cathe- 
toplateum, pone attenuatum. Linea Jateralis fubrecla, media, 
in initio dorfo propior. Squamas minutifiimae imbricatae. P. D, 
prima manca, aculeis brevibus conicis, acutifiimis feparatis 
32, in totidem fulcis fingularibus reclinandis confiat. P. D. fe- 
cunda Jumbaris linearis, 50 & ultra radiis, eute craffa obteclis, 
fuffulta ad pinnam caudae percurrit. P, A. linearis altior dor- 
fali fecunda, ipfique oppofita. P. C. parva, rotundata, cum 

pinna 160 Malacopterygii. Anableps. 

XX. ANABLEPS. 

Membrana Branchioftega officulis fex. (Cobitis Anableps), 
Pinna unica, exigua, in extremo dorfo (*). 
i. ANABLEPS. Art. Syn. 43. 

Novus pifcis, quem in Sebos thefauro defcripfi (i). 

XXI. GTMNO- 

Additamentum, 
pinna ani & dorfi connexa. P. P. parvae, rotundatie, inferae. 
Pofi anum duo oculei validi difiincti dorfalibus majores in ful- 
cis fingularibus fe infleclentes. Color ex albo & rufo maculo- 
fus , in abdomine nlbefcit. P. D. maculis rufis variegata. Ha- 
bitat in fluvio prope Halepum. 

Simack il Inglefe. Rujfelii a Hifi. of Aleppo. p, 75. tab. 
12 n. 2. Editio Leid. p. S8. ta b. 5. fig. 1. 

Color capitis & dorfi nigricans maculis flavidis variegatus 
abdominis albus ad flavum vergens. Pinna ani flava & reliqua: 
nigro maculatae, Longitudo fere pedalis. 

(:*.) Character generis Anablepis. 
Gronovii: Corpus oblongum, antice plagioplateum^ 
verfus caudam cathetoplateum , inerme, fquamis imbricatim 
obtectum, Anus caudae propior. Caput plagioplateum, in- 
erme, fquamis nndique obfitum. Os Jatum in apice capitis, 
Oculi elevatifllmi atque fupra caput protuberantes. Dentes 
parvi in maxillis. Membrana br. operculis obteda, expanfilis, 
ofliculis utrinque fex. Pinnac inermes 7. In dorfo unica parva, 
caudse proxima. Analis capiti propior quam dorfalis. Zooph. 
p. 117. Hoc genus cum genere Cobitidis Linnauis coadunavir, 

('%) Cobitis, Anabteps, cirrisi; eapite depreffo; ocu- 
lis prominulis. L. S. N. 499, Mnf Adqlph Fr. II, 95. 
D. 7. P. 21. V. 6. A, 9. C. r2. 

Caput inerme, Cirri rudimentiim utrinque ad finus oris, 
Oculi extra orbiras protuberantes. Corpus antice depreffum, 
poftice compreifum. Lineae tres Jongitudinales fufcae. 

Anableps. Gron. Muf ichthyol. I. p.,12, tab, i, fig. 1, 
2 ? 3. Br, 6, D, 7. P, 22, V. 7. A. 9, C, . t ♦ 

Corpus Malacopterygii. Gymnotiis. 161 

XXI. GTMNOTUS. 

\ Membrana Branchioflega olliculis quinque. 
Pinna dorfalis nulla (*). 

i. GYMNO- 

Additamentum.' 

Corpus oMongum, antice ad pinnas usque ventrales pla- 
oioplateum pofiice cathetoplateum; fquamofum, fufcum, iii 
lateribus lineis 5 longitudinalibus bruneis piclum. Caput ad- 
modum deprefTum, latum, planum, Iaeve, fquamofum. Oculi 
magni, fummi protuberantes in orbitis offeis e capite exfurgen- 
tibus, difiantes, ori propiores. Os obtufum, latum & angu- 
flum. Dentes maxillares , contigui , minimi , acutiflimi. 
Opercula br. apertifiima, fquamofa. Dorfum latum, con- 
vexo -planum fenfim gracilefcit. Peclus & venter convexo-pla- 
na usque anunu Latera convexo-plana, ad pinnas pedora- 
les angufiiflima, ad caudam vero latiflima. Squamae deeiduar, 
laeves, imbricatae totuni corpus & radices pinnarum tegunt. 
Pinna dorfi remota , lumbaris, radiis 7 inermibus fuffulta, P # 
peclorales infimae, fatis magnae rad. 22. Ventrales parvae, re- 
motae, in medio fere trunci fitae rad. 7. P. atii ab ano parum 
remota rad. 9. Haec in diverfis fubjeclis variat; quandoquc 
formam habet pinnas 9 radiatae, quandoque abit in tubum ra- 
inofum, qui & in aliis parvula pinna comitatur, vel in aliis fo- 
litarius exifiit. Cauda fubrotuda. Anus caudae propior, in me- 
dio inter pinnas ventrales & analem. Habitat in America me- 
ridionali. 

Anableps lineis quatuor longitudinalibus ad utrumque la- 
tus; procefTu tubulato ad pinnam ani. Sebae Thefaar. III. 
p. 109. tab. 34. fig. 7. D. 7. P. 22, V. 6. A. 3. C. 24. Vide 
MantiJJam I. 

(•*) Character generis Gymnoti. " 

Linnjei: Caput operculis lateralibus. Tentacula duo ad 
labium fuperius. Oculi cute communi tecti. Meiubr. branch. 
radiis 5. Corpus comprefTum fubtus pinna carinatum. S. iV. 
p. 427. 

Artedi Gencra. X Scopoli: 162 Malacopterygii. Gymnotus. 

i. GYMNOTUS. Art. Sijn. 43. 
Carapo Marcgr. (k) 

Additamentum. 
Scofoli: Maxilla utraque aut unica elongnta. Membr. 
feranch, oiliculis 5. Pinnae 3 inermes, binis pecloralibus, par- 
^is, tertiaanali, lineari, longe excurrente. Introd. h.n. 452. 

Forsterij Corpus fubcultratum. Tentacula duo ad la- 
biuin fuperius. Dorfum fubapterygium, Oculi cute communi 
tecli. Membrana branch, radiis 5, Enchirid. h. n. 

Gronovii: Corpus cathetoplateum, oblogum, teres, 
gracilefcens verfus extremum, Linea lateralis recla , dorfo pa- 
ralela & propior, Anus inter branchiarum junchiras, Caput 
cathctoplateum , alepidotum. Os in apice capitis. Dentes in 
maxillis & faucibus. Membrana branch. operculis fubnexa, in- 
tegumento capitis communi obducla, oiliculis fuifulta. Pin- 
nae tres inermes, Peclorales parvae. Analis longe percurrens, 
linearis, 

Blochii: Dorfum apteryginm. N.A.F. II. 41. 

(k) 1. Gymnotus, Carapo , nudus. Dorfo apterygioj 
pinnas ani longitundine caudae attenuatae. L. S. N, 427, Amoe* 
mt. I. 318. tab. 14, %. 6. Br« $* D. o. P. 13. A. aoo, 
-C. o. 

Caput ovatum, parvum, verrucis mollibus adfperfum. 
Dentes minutiilimi. Labia carnofa , inferius longius. Labiuin 
fuperius ad latus cirrum feu tentaculum breve exerit. Nares 
iimplices iere elavatae. Membrana branch. officulis 5 Iatis con- 
fiat. Apertura branch. fatis patula. Corpus pedale, anguflum. 
Dorfo pingui, craffo rotundato, inferne carinatum, fenfim 
verfus caudam acuminatum & fnbulatum, Squamae orbiculatae, 
imbricatae, rugis annullaribus & transverfis. Linea Iateralis 
deorfum dentata, denticulis perforatis, obtufis, Anus fub gula. 
Pinnae peclorales parvae, lanceolatae, radiis 1 3 mollibus, Pinna 
ani prope caput (in mare) feu pollicari fpatio ab ano (in foe- 
tnitta) incipit & ad apicem caudx excurrit, linearis radiis circiter 
100 mollibus. 

Gymnotus, Malacopterygiu Gymnottis. 163 

Additamentum. 

Gymnotus, fafciatus, dorfo apterygio; pinna ani loii- 
gitudine caudx attenuatae; maxilla inferiore longiore. Gmelini 
L, S. N. reform, 1 1 3 7. 

Gymnotum fafciatum non efTe Caraponis Linnsei varieta- 
tem fed fingularem fpeciem effe CeU Pallas aflerit, Dotfum illi 
efl obefius, maxiila inferior longior & color varius conflans; 
cum contra in carapone prorfus fufco fuperiusroflrum eniineaf» 
Vide Spic. VII. 35. 

Gymnotus, brachktriif, maxilla inferiore Iongiore. Der 
Kurzfchwanz. Bloch Nl A. F, II» 61, tab. 1 57» fig, i» Br j, 

r» 13. a. 193» 

Caput parvum depreflum. MaxilJae denticulis fcabrar. In» 
fera longior. Opercula diphylla. Apertura branch. angufla, 
Truncus fubtiliter fcjuamofus. Dorfum a nucha usque mediutn 
fulco exaratum. Cauda breviter cufpidata. Linea lateralis dorfo 
propior longiiiima. Linea alia imprefla juxta pinnam analem» 
Color fundamentalis Jutefcens undatis lineis vel fpadiceis vei 
rubefcentibus vel albis deflinctus. Pinnae punctatae. 

Gymnotus lineis transveifalibus varius, maxilia inferiore 
longiore cauda curta fabulata, Sebae thef III, p*97» tab» 32. 
iig. 1. De hoc vide Mantijfam I. 

Carapo Marcgrafii braf 1 70. 

Der Surinamifche Aal. Martini Allg, Gefch. der Natun 
I, 32. tab. 3,fig 1. 

Der bandirte FinnaaU PaliasSpic.VU. 36. Edir, germana» 

2. Gymnotus, Carapo, macrourus maxilia fuperiore lon- 
giore. Der Langfchwanz. Bloch N. A, F, II, 59. tab. 1 57» 
fig. 2. Br. 5. P. 10. A. 230, 

Caput cathetopiateum porulofum. Maxillae denticulis fca- 
brae; fupera longior. Lingua brevis crafla & lata, Oculi minimi, 
pupilla nigra, iride argentea. Opercula inaequaliter diphylla» 
Ventris cavitas brevis. Anus anguflus haud procul a capite. Li- 
nea lateralis recla ; Iongiffima. Cauda praelonga, acuminata, 
angufliffima. Pinna pecloralis brevis radiis fimplicibus inflru- 
6la, analis longiffima, a capite in mare & ab ano in foemina 
oriunda» Color in dorfo convexo fufcus, in lateribus & abdo- 

X 2 niine 164 MalacojJterygii. Gymnotus. 

Additamentum. 
raine rufus, maculis irregularibus fpadiceis confperfus/in pin- 
nis fubfufcus. 

Gymnotus, Carapo, nudus, nnicolor; dorfo apterygioj 
pinna ani longitudine caudae attenuata; tnaxilla fuperiore lon- 
giore. Gmelinj L. S. N. 1 1 3 6. 

Gymnotus varius capite conico, ventre turgidiore. Sebae 

theflU.gS. tab. 32.%. 2, P. 19. V. 223. Vide MantiJJam I, 

Va rietates. 

cc* Gymnotus fnfcus maxilJa inferiore breviore, dorfo atl 

eaudam usque fulcato. Sebae thef III. tab. 32. n» 4. P. 16. 

A. 228» 

/3. Gymnotus, caemhfcens , ventrc latiore; macula ni- 
gra ad branehias. Sebae thef III. 99. tab. 32. flg. 3. P, 8* 
A. 244. vide MantiJJam I. 

Hanc varietatem & praxedentes fpecics Linnaeus & Gro- 
novius ad unam contuJerunt. 

3. Gymnotus, Acus , nudus dorfo, ventre, caudaque 
apterygiis pinna anali ante apicem caudas terminata, radiis 60. 
MafiTilienfibus: Fierasfer: Briinnkh. ichth. p. 13. • Br. 5, 
D. o. P. 16, V. o. A. 60. C. o. 

Corpusnudum, compreflfum, elongatum, attenuatum, 
acutum» Color albidus, maculis rubefcentibus fufcisque vir- 
gatis nebulofis in ventre ad cserulefcentem inclinans. Caput 
compreflfum, antice obtufum. Maxilla ii.-ferior brevior, utra- 
que una cum fauce multi dentata. Oculi in roflro, Iris argen- 
tea, Vertex & occiput, cute teneriori tecla, apparent quafi de- 
coriata. Apertura branch. magna. Pinnae peclorales parvae, acu- 
tse, radiis iubtilifllmis vix numerandis infra viginti. Anuscapiti 
proximus. Abdomen carnofo- carinatum, futura carinam ab 
abdomine difiinguente, quse ad pinnam usque continuatur. Pin» 
na ani \ pollicis difiantia ante apicem caudae finitur. Dorfum 
apterygiumrudimentoquafi pinnsedorfalis leviflime carinatum. 
Cauda cum rellquo corpore fenfim attenuata, acuta, aptera. 
Linea iateralis fupra pinnas peclorales-incipiens, luturalis, reda, 
ante apicem caudae evanefcit, Longitudb 1 1 fpithamae. Ten- 
tacula labii fuperioris in hac fpecie non obfervata funt. 

4. Gymnq- Malacopterygii. Gymnotus, 16$ 

Apditamentum. 

4, Gymnotws, albm. Der weijfe Surinamifche Finnaat 
Patlar. Spic.VU. 37. Edifr. germ. P. 13» A_ 180.. 

Corpus craffius & carnofius Gymnoto fafciato». Doriurn 
convexuin, prorfumfulco profundo •exaratnm- Maxilla infera 
longior. Labium fuperius otrinque ante angulos oris emargina- 
tum-& anfe finuiii lobulo notatum, quod etiam in G. fafciato» 

Gyninotus, afbnr, dbrfo convexo- apterygio ; maxilla in- 
feriore longiorej. labio fupetiore utrinqne ante finum lobulo 
notato. Gmetini L, S. N 1 i^j. 

5. Gymnotus, albifronf,, dorfb anteriore nnreov X. 
S, N 42g. D, o. P, 1 5. V, o, A. 1 52, C. 24. 

Gymnoftts, albifrmif? filo dorfali longoj pinna eaudae 
difiincla. Der weiibiafige' FinnaaL Paltafii Spic VII» 35* 
tab, 6. fig. 2. Br. ujfc 16. V. o. A. 1 47. C» 20» 

Caput corpore craffius, conicum, coinpreifiufculumy 
obtuiiffiinum, alepidotum, carnofum, fubtiliter porofum. La- 
bium fuperius utrinque prolixius, craffiffimtun, inferiorem 
maxillam includens, intus verfus buccam longitudinaliter ru- 
gofum. Maxilta infera utrinque prasalta crifia, verfus apicem 
declivi fuperiorem fubintrans, lateribus excavata, & longitudi- 
nalibus rugis, e bucca extrorfum fnper finum oris difiributis, 
plicata & ad apicem Iabio molli duplicato prardita, Ante pala- 
tum caliiculiis utrinque denticulis fcaber. Margines inferioris 
inaxiliie oiTei antrorfum latere interiore toti denticuli fcabrati, 
Lingua nulla. Palatum papillofuin. Nares mediae lineares mar~ 
ginatse» Oculi parvi. Opercula undique adnata. Apertura kv 
lunata , lateraiis, limbo membranaceo operculi tecla. Corpus 
cultratum fubtus acie marginata. E regione -f- pinnas ani in dor- 
fo, quod priore parte convexum efi, oritur eirrus tougus car- 
neo- membranaceus, fupra convexus fnbtus obiter canalicula- 
tus,pone attenuatus, infulco longo dorfi reclinatus. Cauda ultra 
pinnam ani compreffo- plana, linearis pinnatn ovatam, difiin- 
ctam in extremitate gerit. Linea lateralis a nucha ferie pororum 
defcendente incipiens, dehiuc dorfo paralela„ lineolata, fqua- 
inis majoribus inlider. Squamaeomnesrotundatae, 111 dorfb mi- 
nimae A iniralineara lateraiem magnx, in carina abdominis deor- 

X 5 funs i66 Matacopterygii. Gymnotus. 

Additamentum. 
fum imbricatx, Anus linearis & porus genitalis inter membra- 
i nas branchioflegas. P. P, bafi carno-fa prominulze, atra, P. A, 
longitudinalis a gula incipiens, duarum unciarum fpatio a pinna 
cauda definit. Color corporis ater, capitis, quousque alepido- 
tum, canefcens, Fafcia laclea a maxillae inferioris apice criunda, 
fupra caput longifudinalis, ad nucham attenuata in fummo dor- 
fo nudo usque ejus dimidium continuatur. Cauda cum fesqui- 
pollicari parte cirri dorfalis alba, ultra pinnam ani fufca, extre- 
mo acutum cum pinna terminali iterum lalba, area tantum ad 
bafin pinnae transverfa fufca infignifur. Longitudo unius pedis 
& trium unciarum. Latitudo fumma 2 unciarum. Habitat 
circa Surinam. 

6. Gymnotus, roftratus, roflro fubulato; pinna ani 
breviore cauda L. S. N. 428. P. 19. A. 296. 

Gymnotus, maxillis elongatis tubulofis, lateraliter eon- 
natis; corpore maculofo; cauda fubulata. Gronov. zooph. 41. 

Mursena maxima orientalis lingularis, Sebce thef II, 71» 
tab. 69. n, 3. 

Gymnotus varius, roflro producliore. Sebjg thef. III. 99, 
tab, 32. fig, 5, P, 19. \A. 296. Vide defcriptionem in 
Mantiffa I. 

Siirinamifcher langfchnablhhferAaU Martini Allg.Gefch. 
der Nattir I, 36. tab. 5. 

7. Gymnotus, elekJricns, nudus, dorfo apterygio ; pin- 
na caudali obtuhflima, anali annexa. L. S. N. 427. 

Gymnotus pinna ani ad extremum caudic latas, truncata?, 
Gontinuata; maxilla inferiore pauJo longiore. Gronovii Zooplh 
p, 41. tab. 8» fig. 1. ubi fufe defcriptus efl. 

Gvmnotus, ekfitricus, cauda obtufa, Der eleblrifche 
AaL Bloch N. A. F. II. 43. 1 S 6. 

Gymnotus nigricans ; capite plagioplateo ; cauda curta 
obtufa, Sebce thef III. 1 08. tab. 34, Vide Mantiffam I. 
S p e c i e s a d h u c d ubi a e. 

8. Gymnotus, notopterus , pinna dorfali. Der Ba- 
jlard Finnaal mit der Rihkenfojfe. Pallas Sph. VII, 41. Ed, 
gerni, Br. 6, D. 7, P, 1 3. A. 1 1 6. C, t . ♦ 

Caput MalacoptcrygiL Gymnotus. 167 

AdDitamentum. 

Caput crafltim, breve & obtufum fquamofum. Ocult 
magni pupilla aurea» Orificium parvulum priorfum fupra 
utrumque oculum. Maxilla fupera uua lerie denticulorum ra- 
rorum in limbo armata, & margo palati minoribus & denfio- 
ribus obfepta ; maxilla vero infera in limbo majores diftantio- 
res, & pofthoc feriem minorum & denfiorum continet. Du- 
plex lamina proxime fub oculis & duae acutai acies Iongitudina- 
les in utroque latere maxillae inferae funt ferratae. Corpus fpi- 
thamenm cathetoplateum, cultratum, retrorfum acinaciforme, 
omnino microlepidotum. Linea lateralis fumma fubrecla. Anus 
gularis. Pinnas pectorales 13 radiis fufTultae. Dorfalis poft me- 
dium-dorfi fita, multo longior quam Iafa, 7 radiaia, Pinna 
analis a pe&ore oriunda ante anguflior & carnofior, caeterum 
linearis ultra apicem caudas uti ala extenditur & 116 radios 
continet. Color pifcis vivi argenteum iij aureum vergens effe 
videtur; in dorfo & pinnis autem cinerafcens. 

9. Gymnotus, afiaticus, fquamofus dorfo pinnato, 
L, S. N. 428. Br. 5. D. 46. P. 14» V, o, A. 1%. C. 16« 

Pifcis plus quam fpithameus, crafliufculus , fed tedlus 
fquamis iaevibus, rotundatis, difiinclis, etiam fupra caput> 
cui puncla 5 excavata, uti etiam in maxillis inferioribus. 
Anus, in medio corporis. Linea lateralis elevata, recla, fed 
defcendens fupra anum. Color obfcurus fafciis fuicis. Pun- 
fla alba in pinna dorfali & poflica parte corporis. Ob oper- 
cula lateraliter ampla, aperienda, & ob fquamas nequit efle 
Mursena. Pinna dorfalis incipit pone caput & extenditur fere 
ad caudam. Caput depreflum, laeviufculum. Tentacula 1 
truncata, ante nares pofita. Membrana branch. 5. Corpus 
fubcylindricum pofiice compreflum. Pinna dorfi mox poft 
nucham incipiens. Foraminulum in fronte, Lingua, Iaevis. 
Dentes acerofi in maxillis & infuper in maxilla fuperiore ordo 
dentium intra maxillam. Habitat in Afia. 

Ofindifche Bloot - Rag. Houttnyni. n. h. I. P. 7. p. 1 1 o. 

ORDO IL i68 ■pag. 26. ■ ORDO II. 

ACANTHOPTERYGII. XXII. BLENN-IUS. 

JVlembrcma Branchioftega officula fex, fatis diftincla 
utrinque continet. 

Caput cathetoplateum , anterius faepe obtufum, feu 
ab oculis ad os valde declive. Corpus cathetopla- 
teum, plerumque varium. Maxlllce labiis magnis 
te&ae. Pinna in dorfo unica, a capite ad caudam 
fere extenfa, quae vel aliquando officula fimplicia & 
fsepe aculeata continet interdum pinnula feu potius 
appendix una vel duas in fronte ad oculos; Ventra- 
les , anterius fitee, duobus officulis tantum conftant. 
Appendices nullse ad pylorum. Oculi cute tecli (*). 

I. BLENNIUS fulco inter oculos, macula magna in pinnq 
dorfi. Art. Syn* 44. 

Bknnius 

Additamentum. 
(* ) Character generis Blennii. 

Linn;ei : Caput declive, teclum. Membrana brancbia- 
iis radiis 6. Corpus lanceolatum. Pinnse ventrales didaclylae, 
muticse, Pinna ani diftinda. S. N. 441. 

Brunnichii: Pinnaunica, pluresve per totum dorfum. 
Pinnx ventrales didadyiae, Corpus lanceolatum. Caput gla- 
brum. Fund.zool. 134, 

Pennanti: Caput obtufum in fine & admodum declive. 
Corpus compreffum glabrum & lubricum. Dentes tenues. 
Pinnic ventrales generatim duobus folummodo radiis unitis. 
Pinna dorfalis unica. Mcmbr, branch, radiis6. Br. zool.lW. 206. 

Forsteri: Corpus lanceolatum. Caput dcclive. Den- 
tes ordinati ferie iimplici. P. V f didaclylx, muticac. M. Br. 6. 
Enchirid, b. 11, 84. Acanthoptenjgih Blennius. 169 

Blennius Satviani, 6f aliovum AutJorum. Mejbro Roma* 
norum. 

Longitudo 7 ad 8 digitorum. Color ex cinereo cce« 
ruleo & viridi varius. Iris rubra. Linea lateraiis cur- 
va. Pinnula utrinque fupra oculum, quge tamen in- 
terdum deeft Caudafub-rotunda, officulorum 26"° 
Macula pulcra ad anticam pinnse partem. Pedlorales 
12. Ventrales, anterius fitse, ofRculorum 2. Ani 17. 
Locus: Romae & Venetiis, menfe O&obri ( a). 

2. BLEN- 

— ^— » — ■— ; — — — . 1 

Additamentum. 
(a) 1. Blennio, ocellaris , radio fimplici fupra oculos^ 
Pinna dorfali anteriore ocello ornata. L. S. AT. 442. Muf. Ad r . 
Fr.II.62. D. 11, 15.P. 12. V.2. A. 16, C. 11. 

Caput declive. Dentes paraleli. Cirrus fupra oculum fin» 
gulum. Pinna dorfalis radiis 1 1 - 1 5, mollibus pinnis utrisque 
connexis. In priore ocellus ater iride alba. P, C. rotundata* 
Habitat in mari mediterraneo. 

Blennius, ocellaris , radio fimplici fupra oculos; pinna 
dorfali fubbifida, anterius uniocellata. Briinnkhii ichth. 25. 
Br. 6. D. 26. V. 2. A. 18. C. 11. 

Radius fupra oculos cirriformis, fimplex, apice margi- 
neque poftico fimbriatus. In nucha utrinque adeft pupilla mi- 
nuta membranea. Pinnae dorfalis radius anticus fupra mem- 
branam eminet, longior, filiformis, in Vlto& Vllmo radio 
apicem verfus, adeft macula rotunda, magna, nigra, iride 
alba circumdata. Radius XII. minor reliquis, membrana; mar- 
ginem non attingit, ibiquem in duos quafi dividitur pinna dor- 
falis , quas revera unica efi, 

Blennius, ocellaris, ocello nigro in pinna dorfi. Der 
Meerpapillon. Bloch N. A, F. II. 112. P, 12. V. 2. A, 17» 
C. n. D. 25. 

Caput oblongum, magnum comprcfTum ante admodum 

declive, Oculi magni, prominentes, pupilla nigra, iride 

aurantia. Radii duo fimplices longi inter oculos. Ricfrus am- 

plus. Maxillx arquales, Dentes tenues, denfi, una ferie or- 

Arudi Genera. Y dinati 170 Acanthopterygii. Blennius. 

2. BLENNIUS pinnulis duabus ad ocutos, pinna Ani ojjicuto- 
rum viginti trium. Art. Syn. 44. 
Gattorugine Venetorum. Will. Ray g.72. 
Longitudo 6" ad 7 unciarum, Corpus lubricum, varium. 
pag, 2.J. AnusCapiti, quam caudte propior. 

Pinna Dorfi officulorum 31, quorum 10 vel 12 rigida 
&paullumaculeata, macula nigra ad initium, in non- 
nullis. Pedorales 14. Ventrales 1. Ani 23, Cauda in 
extremo fere sequalis, officulorum \i. Pinnulae ad 
oculos, 4 ofliculis interdum conftant (b). 

3. BLEN- 

Additamentum. 
dinati. Apertura branch. ampla. Operculum br. monophyl- 
luni. Truncus alepidotus. Dorfum convexum, cxrulefcens, 
Abdomen breve & latum. Anus capiti propior. Linea late- 
ralis fumma. Color fundamentalis fordide viridis, /Iriis oli- 
vaceis aut c?efiis difHnctus. Pinnas pectorales magnas, rotun- 
datie, radiis uti in pinna caudali fifTis. P. ventrales biradiata?. 
Pinna ani longitudinalis; angufiior radiis fimplicibns promi- 
nentibus fuflulta fimiliter ac pinna dorfalis, maculis caeruleis, 
pundisque albis & ocello nigro, iride aiba inckifo, ornata 
quse ante & pone alta, in medio finuofa, radio primo longif- 
iimo incipit. 

Blennus Salviani. The Butterfiyfifh. JVitlugby 131. tab, 
H, 3, fig. 2. manca. 

Vlinder- Vifh. Houttuyn h. n. 22g. 

(b) 2. Blennius, Gattorugine, pinnis fuperciliorans 
nuchaeque palmatis. L. S. N. 442, MuJ. Ad. Fr. II. 61. 
D. 32, P. 14. V, 2. A. 23. C. 12, 

Capnt fupra oculos cirris five crifKs duabus. Corpus co- 
Jore fufco, fafciis nebulatum. P, A. radiis23, marginis den- 
ticnlis albis. P. C. rotundata. Habitat in mari mediterraneo. 

Blennius, Gattorugine> pinnulis duabus interoculos, toti- 
demque in nucha. Der Meerhirfch. Bloch N. A. F. II. 
Br. 5. P. 14. V. 2. A. 21. C. 12. D. |f. 

Caput parvum, bucculeutum, cathetoplateum, ante trun- 
catum pinnulis duabus inter oculos & totidem in nucha latis, 

ramo- AcanthopterygiL Blennius. 17 r 

3, BLENNlUSmaxillafiperioretongiore, capite fimmo am~ 
minato* Art. Syn* 44. 
Alauda non crijiata aitSioriim* 

Y 2 MuU 

— — ■— ' 1 ■ ■ 1 ii 1 1 11 

Additamentum. 
raniofiffimis. Oculi fummi prope verticern protuberanteSj 
iride fubrubra, pupilla nigra. Nares oculis vieini, Maxilias 
asquales una ferie dentium, feti formium, fiexilium, aequalium 
armatae, Riclus amplus. I.ingua brevis, Palatum glabrum» 
Operculum br. monopbyllum. Apertura br, angufla, cute ex- 
terna quadam partim , fimiliter ac membrana branchialis ob- 
te&a, Truncus compreffus, (triis caftaneis irregularibus, ma- 
culis obfcurioribus & dilutioribus alternis quah" marmoratus» 
tinea lateralisxecta, fumma. Abdomen breve, cineraceum» 
Anus haud procul a eapite. Pinna: omnes flavefcentes radiis 
iimplicibus prominentibus fuffult:e, Pinna dorfalis longitudi- 
nalis, compofita, quandoque macula atra infignita, radiis an- 
terioribus aculeatis, poiterioribus mollibus, 

Habitat in mari mediterraneo & atlantico. , 

Gattorugine Vemtiiu Willilgby 132. tab, H, 2, fig. il 
D. 4-f. P. 14. A. 23. C. 12, 

Der Dhkhals. Miilleri L. N. S. IV, 103, tab. 4, fig. i„ 
Va rietates. 

cc. The Gattonigin Pennanti Br. Zoot. III, 207, tab.25. 
110. 91. D. yf. P. «4. V, 2. A. 21. C. 12. 

Corpus dodrantale, glabrum, comprefTum. Abdomen 
parum prominens. Anus ante medium trunci, Dentes.fe- 
tacei, denfi. Parva cavitas inter oculos, Membrana foluU?, 
trifurca ad fummitatem utriusque oculi. Pinna; pedorales htx, 
rotundatae, dentatse. Pinnai ventrales biradiatae. P, dorfalis 
compofita, inasqualis, longitudinalis, radiis 14 aculeatis & 
19 pofKcis longioribus, mollibus. P. analis2i radiis promi- 
nentibus longitudinalis, P. caudalis rotundata, radiis 12 fif- 
fis. Color in gcnere obfcurus, lineis transverfis undulatis di- 
flinc"his, in ventre dilute cinereus, in parte inferiore pinnarum 
pecloralium & m fine ventralium nurantius. Captus eft in 
littoribus Augiix. ^ ^^ ffik Acanthopterygii. Btennius, 

Mulgranoo £f Bukard Cormibienfum. 

Longitudo femipedalis & major. Color varius. Ca- 

put pone verticem nonnihil depreffum. 

" Pinnu- 

Additamentum. 

/3. Blennius, Gattorugine, pinnulis fuperciliorum pal- 
rnatis, fpinis dorfalibus 13. Maililienfibus Bavarello. Brun- 
ttichii ichth. 27. Br. 7. D. ff, P. 14. A. 22. C. 13. 

Facies Blennii ocellaris. Labium fimplex. Opercula cute 
capitis tecta poiterius non aperiuntur. Oculi fupra inflruun- 
tur crifia membranacea, capiti concolore, angulla, filamen- 
tisque plurimis fafligiata. Linea lateralis utrinque pedinifor- 
mis, txvis, dorfo propior usque ad regionem ano oppofitam 
xibi fub defcenfu amittitur & alia incipit interrupta, caudam 
sequaliter dividens» Iris obfcure rubra introrfum albicat. Ma- 
culas laterales verfus dorfum nigrae, albo venofae cinclaeque. 
Magnitudo interdum fpithamae. 

«y. Blennius, Gattorugme dorfi pinna unica cum pinna 
caudae connata; capite obtufiffimo; cirris tribus fupra utrum- 
que oculum & utrinque fenis in poftico vertice. Forfkal defcr. 
an. 23. B. 5. D. -|~§. P. 14. V. 2. A. 19. C. 13. 

Corpus alepidotum, lanceolatum, parvum dimidix fpi- 
thamae. Caput leonis, antice perpendiculare, rotundatum. 
Labia latifiima, inferiore breviore. Dentes unius feriei nume- 
rofiflimi, filiformes, flexiles. Oculi parum remoti, protube- 
rantes , iride glauca , radiis 6 rubris. Latera capitis paralela, 
glauca guttis caeruleis fparfis. Gula litturis transverfis & media 
longitudinali caeruleis. Membrana branch. recla , juncla. Ver- 
tex convextis, pone duplici fafciculo cirrorum brevium, feno- 
rum, albidorum, fufco fafciatorum. P. dorfi iongitudinalis 
cum pinna caudae asquali cnnnexa. P. ani longitudinalis radiis 
decrefcentibus, pauio ante apicem caudse terminatur. Radii 
in omnibus pinnis prceter dorfalem prominent; in dorfali au- 
tem primi 1 2 membrana breviores & apice molli terminati, 
fhb apice rigidiores pnngunt. Color pifcis glaucus, dorfo ante- 
riore nigro punclato & pofteriore caeruleo guttato. Anus ante 

medium. Acanthopterygii. Blennius. 17$ 

Pinnulae nullae ad oculos. Cauda in extremo cir- 
cularis. 

Y 3 Pinna 

Additamentuh. 
medium. Abdomen pofi anum albido-maculatum. Cirri pal- 
mati nuchae & fuperciliorum, & ante utrumque oculum cir~ 
rus brevis, bipartitus. 

$, Biennius, Afanii, corniculis quatuor dentatis fupra 
caput, & duobus in pinnx dorfalis initio W* 

Brosme toupee ou Galerite Afariu icon, tab, 1 9» Br, 6, 
D.if.P. 13.V. 2.A.38.C 15. 

Defcriptionem , quam Auctor omifit, fecundum imagi- 
nem piclam faciam, Corpus dodrantale, anguilliforme, antc 
<3c pone obtufum. Caput parvum, ovatum, bucculentum, 
anteab oculis declive & rotundatum, trunco humilius crifia- 
tum. Crifia quatuor cornubus five radiis difiindis, approxima- 
tis fuperne latioribus, dentatisque confiat, quorum priores duo 
breves orbitas utriqne accubant. Duo reliqui fibi oppofiti, triplo 
longiores, prioribus, fuperne ciliati in fupercilio utroque eri- 
guntur. Tales duo adhuc iongiores fuper nucham in initio pin- 
jiae dorfalis infunt. Nares fuperlabium fuperius tubulofae. Oculi 
fummi, magni, prominentes extremitati oris propiores. Riclus 
mediocris, afcendens, Maxillae fubxcmales, infera parum lon- 
gior fupera. Operculum br. rotundatum. Membrana branch. 
aperta, Truncus quintuplo Iongior qnam altus, nucha afcen- 
dente, dorfo reclo, monopteiygio, cauda longa, gracilefcente 
in fine rotundata. Linea lateralis reda, fumma, dorfo fere pa- 
raleta. Pinna dorfalis, Iongitudinalis., linearis, aculeata, cau- 
dali pinnae contigua. Radii primores duo funf cornicula tricu- 
fpidata, fuperne ciliata, reliquis aculeis longiora. Pinnas peclo- 
rales, breves, rotundatas, infimae, radiis fiffis difienfae. Pinnas 
ventrales minutae, brevifiitnas, biradiatas, fab gHla exifiunt. 
Pinna analis longitudinalis a caudali diflincla, radiis fiiCs fufful- 
ta. Pinna caudalis parva, obverfeovata. Colorin fuperiore parte 
capitis & trnnci fulvus, qui ad latera in flavum & infra in album 
migrat. Praeterea maculae lenticulares, pallidae 9 ad utrumque- 

latug 174 Acanthopteryglu Blennius. 

Pinna Dorfi officulorum 36". Ani 28. 
Locus mare mediterraneum ck Oceanus (c). 

4. BLEN- 

H JW I -J l ■ ! ■■ wr m i i 1 ■ ■! ■ '■ ■ «■■«««- - 11 1 « — — »1 1 iii ■«■■■■i 1 -■ T-rt 

Additamentum. 
latus dorfi apparent, Pinnas peclorales £z caudalis rubent, reli- 
cruas autem flavent. Capitur raro circa Norwegiam. . 

• Blennius, Galerita. Dis Seelerche. GemeinmUzige Na- ■ 
turgefch. V. 45. tab. XIV, Icon ex Afcanio mutnata, non Ga- 
leritam fed varietatem Gattcrugines repraefentat. 

Blennius crirta capitis transverfa cutacea, Artedi. 
Sub hoc nomine falfo pifcem mediocris magnitiidinis, 
Hcrns Stroem. p. 332. fecundum exemplar exficcatum breviter 
defcripfit. Eftille fpithameam longus, capite brevi & obtufo 
cui infident prope oculos duo cornua five pinnulas ereclae, iibl 
oppofitasfuperne fifTae unciam fere longas, cjuae e cure quadain 
aut eartilagine conftare mihi videbantur. Pinna dorfalis modice 
alta a capite ad caudam extenfa radiis rigidis, acUtis 50 fufTulta. 
Pinnas peclorales 10 radiatac, rotundatas. P. ventrales biradiatas, 
P. analis radios 36 & caudalis circiter 16 continet. Color in 
vivo pifce e rubro fpadiceus fuiffe videbatur, qui in lateribus 
trunci ftriis undatis transverfis notatus adhuc confpiciebatur. 
Habitat in Norwegia, fed raro capitur,- 

(c) 3. Blennius maxilla fuperiore longiore; capite ftun- 
mo acuminato. Artedif/n. 45, & 1 16. item Gronovii Muf 
ichth. IL 22. ubi longa defcriptio de illo exflat. Br. 6. D, --. 
P. 13.V. 2. A. 19. C. 10. 

Cirruli fetacei, breves narium foramina ambiunr. Habitat 
in mari Brittannico. Gron. zooph. n, 259. 

Blennius, Pholis, capite lasvi, linea laterali curva fubbi- 
fida. L. S. N. 447. Muf. Ad. Fr. II. 62. D. ff. P. t 4 . 
V. 2. A. 19. C. 10. 

Caput declive, Dentes paraleli, copiofi, minimi. Corpus 
compreiTum, nudum, longitudine digiti. Linea lateralis antice 
curva <5c qua fi bifida. P. dorfalis radiis 28 fimplicibus; primis 
1 2 fubfpinofis, a capite ad caudam extenfa. P, pedtorales radiis 
14; pofleriores molliores. P, ventrales radiis 2, bifidas, P, 

analis 'Acanthoptefygiu Blennius. 175 

4» BLENNIUS crifia Capitis' transverfa , cutacea. ArU 
Syn. 44. 

Alauda crifiata AuBorum* 

Eft autem Crifta illa Lobus cutaceus, triangularis, ad 

mar- 
, ■ ■■ , 1 

Additamentum. 
analis radiis 19, ad caudam abrupta. P. caudalis radiis 10, vix 
bifurca. 

Blennius,' Photif, inaribus tubnlofis fimbriatisque. Die 
Meerlerehe* Bloch N. F. D. II, 184. Br, 7. P. 14. V. 2* 
A, 19. C. ro. D. 2g. 

Caput cratfum, declive. Ri#us amplus. Maxillae labiata?,. 
unaferie dentatae; fupera longior. Nares binafae, rofundae, po= 
fleriores tubulofas, quadrifidae. Lingua glabra. Palatum fca- 
brum. Oculi magni, pupilla nigra, iride'ex albo rubefcens. 
Truncus alepidotus, mucofus, olivaceus maculis obfcuris & 
albis marmoratus, interdum lineis exruleis infignitus. Linea 
lateralis ab initio curvata. Anus capiti propior. Pinna dorfalis 
longitudinalis in medio finuata. Radii omnes craili, inutici. 

Thefmooth Blenmj. Pennant br. zool. III. 20g. tab. %6* ' 
D. 32. P. 13. V. 2. A. 19* C. 12. 

Caput magnum a fronte admodnm declive* Iris rnbrav 
Dentes graciles, acutiflimi, contigui, quorum 24. in maxilla 
fupera & 1 9 in infera infunt, P, P. latas, rotundatae. P. V. radiis 
1, ad extremitatem feparatis. P, D. longitudinalis circa medimrt 
finuuta. P. A. longitudinalis, radiis 19 ad apicenl albis, P. C* 
rotundata. Color in variis variat. Qiiidam funt omnino nigri, 
fed plerique funt fummatim obfeure olivacei, colore obfcuriore 
inarmorati. Alii maculis ornati funt albis, quas faepe in feriebus 
fupra & infra lineam lateralem exi/Iunr. 

Blennius , Pholif. Der gebiifchelte Rotzfifch. Hablitzh 
Befchreib. taurifcher Stathalterfchaft. 338. 

Caput fuperne acutum. Abdomen tumidum. Rofirum 
longum, planum. P. D. aculiata, longitudinalis. Corpus alepi- 
dotum. Dorfum & latera nigra. Abdomen & partes infe- 
riores alba. 76 Acanthoptenjgii. - Blennius. 

- margines ruber , in fummo vertice inter oculos 
fitus -(d). 

\. BLENNIUS maailis circiter decem nigris, limbo albo, 
utrinque ad pinmm darfalem. 
- Gunelhts Comubienfmm , nonnullis Butterfifch. q, d. Lipa- 
ris. Willough. p. 115. Ray p. 142. 
Longitudo femipedalis fere vel 6 digitorum. Lati- 
tudo vix digitalis. Colorvarius ex ruffo, clivaceo, 
obfcure viridi & albido. 

Maculse decem ad duodecim, rotundse, pulcerrimae, 
nigrse, limbeo albicante cindfoe, utrinque ad radicem 
pinnse dorfalis, pari intervallo omnes a capite ad cau- 
dam difpofitoe. 

Caput comprefTum^ parvurrw Os amplum, furfum 
fere reflexum. Oculi parvi, cuticula tecli. 
Denticulorum unicus ordo in maxillis , & tubercula 
in faucibus. Iris aurea , vel ex rubro lutea» 
Squamae minutiffimae. Vefica aerea nulla. 

Pinnoe Additamentum. 

(d) 4. Blennius, Galerita, crifla capitis transverfa eti- 
tacea. L.S. N. 441. 

The crefted Blenny. Pennant br. zool. III. 206. tab. 3 <j, 
n. 90. 

Capiti infidet parva pinna crifta fimilis, quam pifcis eri- 
gere aut deprimere pro lubitu potefl. In fumitate capitis inter 
oculos efl maiTa triangularis retrorfum acuta, ad angulos rubra, 
Cutis ad angulum fuperioris maxillaj laxa prominet. Pinna 
dorfi longitudinalis. Ventrales minutas. Anus 'fub extremi- 
tate pinnarum ventralium. Corpus glabrum, lubricum. Co- 
lor fpadiceus, maculatus. 

Alauda criftata five Galerita Rondel. Wilkgby ichth. 1 34. 

Infignem in capite criftam transverfim gerit, quam pro 
lnbitu erigit. Crifta eft lobus carneus inter oculos, in fummo 
vertice retrorfum capiti incumbens, figura triangulari circa 
margines rubra. Superioris maxillae anguii in latam membra- 
nam velut pinnulam quandam ad angulos oris terminantur. y ' Acanthoptenjgiu Blennius. 177 

Pinnae pe&orales fuhrotundae, luteae, officulorum ir. pag. sg, 
Ventrales in medio thorace, perpendiculariter fere 
fub prioribus, quafi fpinulae humiles. Pinna dorfi per 
totum dorfum extenfa, officulorum 7. 8 aculeato- 
rum , longitudine fere asqualium , & fupra membra- 
nam extantium , inftar denticulorum in ferra. Pinna 
ani longa, lutea, fufca, maculata, officulorum 40, 
quorum 2 prima aculeata. Cauda fubrotunda. 
Locus in extrema Cornubia ad oppidum S. Ives. (ej 

XXIIL GO~ 

Additamentum. 

(ej 5. Blennius, Guneths, pinna dorfali ocellis 10 ni- 
gris L. S. N. D. 77. P. 10. V. 2. A. 43. C.16. 

Blennius, Gunettus , oceliis plurimis in pinna dorfali. 
Der Butterfifch. Bloch N. F. D. II. 1 86. tab. 65. fig. 1. Br. 6* 
P. 10. V. 2. A. ,\. C. 18. D. 78» 

Gunellus cornubienfium, IVilhgby 1 1 £. tab.G. 8. fig. 3» 
Sebce thef III. 91. tab, 30. Vide defcriptionem in Mantiffa U 
D. 73. P. n.V. 2. A./o» 

Gunellus, Seha? thefi \ll. 91. tab. 30. n. 6. 0.76-78. 
P. 12-13. V. 2. a -/t. Vide Mantijfam \. 

Blennius Gunelius. Groenlandis Knrkfaunak. Fabricii 
Fn. Groent. 149. Br. 6. D. 88« P» 12. V, 2. A. 45. C. 24. 
Ubi accurata defcriptio exflat. 

Pholis maculis annulatis ad pinnam dorfalem pinnis ven- 
tralibus obfoletis Gronov. Zooph. n. 267. 

The fpotted Bknny. Pennant. hr. zool. III. 210. tab. 
35. n. 93. 

6. Blennius, crifiatus, crifla fetacea longitudinali iu- 
ter oculos. L. S. N. 441. 

Blennius crifla fetacea longitudinali inter oculos. Gronov. 
M. I. p. 32. tab. 6. f. 4» Hi-. 5. D. 26. P. 14. V. 3; A. 16, 
C. 11. 

Corpus cathetoplateum, anguftum, alepidotum. Caput 

cathetoplateum, craflum, ab oculis declive, antice convexum» 

Oculi inagni , protuberantes, vicini, ovales, roflro propiores, 

Arte&i Gcnera. Z velamentQ 173 Acanthopterygiu Blennius. 

Additamentum. 
velamento tecri. MaxiJIa fupera longior. Dentes magni, 
sequales, contigui, numerofi, Jabiis tedi. Crifla inter ocu- 
los ex plurimis perparvis nigris, unico ordine difpofitis fetis. 
Membrana branchiofiega 5 radiata. Linea lateralis curvato- 
recla. Anus capiti propior. Pinna dorfalis longicudinalis, in 
medio parum humilior, radiis 16. fimplicibus. P. peclorales 
fubrotundas, radiis ramofis 14. P. ventrales approximatae ra- 
diis 3 ramofis. P. ani longitudinalis 1 6 radiis. P. caudae fub- 
rotunda 1 1 radiis ramofis & duobus fimplicibus lateralibus. 

Exoccetus crifiatus Bellonii. 

Die Kammlerche, Mulleri L. A r . S. IV» ioi. 

7, Blennius, Simitf, cirro fupra ocuJos minuto; pinna 
dorfali pofleriore caudali annexa; linea laterali curva. Gme- 
UniL.S.N. 1179. Akl. Petropol. 1779. II» 198. tab, 6". 
fig. 2» 4. D. 27. P. 1 c. V. 2. A. 1 7. C. 1 5. 

Corpus 3| pollices longum, aJepidotum, laeve, tenuif- 
fimum. Os inferum. Mandibulae arcuatx, labiis tenuiflimis, 
ferratis inftruclae, & ferie fimplici dentium tenuiflimorum, con- 
fertorum, aequalium armatae. Oculi grandiufculi, approximati, 
prominuli. Opercula parva, pellucida, diphylla. Anus me- 
oius. Tuberculum adipofum in nucha. Praeter pinnam cau- 
dae rotnndaram alia adhuc fpuria 4-5 radiata adefi. 

8. BJennius, fafciatns^ pinnuJis fimplicibus duabus inter 
oculos, pinna ani radiis 19. De-r bandirte Schhimfifch Bloch 
N. A. F. II. 1 10. tab. 162. Br. 6. P. 13. V. 2. A. T V- C. 
ii. D. 29. 

Caputparvum, ante valde declive fuperne fpadiceum, in- 
ferne gilvum. Ri<flus mediocris. Maxillac aequales, dentibus 
parvis, fetofis, flexilibus, deniis armatae, Apertura branch. 
ampla. Truncns mucofus, Janceolatus, compreffus, gilvus 
fafciis 4 fpadiceis & inter eas Jineis avellaneis, angulatis diflin- 
clus. Dorfum convexum, e fufco caeruleum. Abdomenpro- 
minens, gilvum. Linea lateralis, fuprema, dorfo paralela. 
Anus capiti propior. Pinnae pedorales rotundatae, albidae, li- 
neis fub fpadiceis transverfis 4 ornatae. P. ventrales angufta, 
longae, albidae, Ipadiceo maculate» P, analis fafciis fiavis & 

gilvis Acanthopterygli. Bknnius. 179 

Additamentum. 
gilvis alternis pifta, radios fimplices muticos, excepto primo 
aculeato, continet. P. dorfalis longitudinalis gilva fafciis fpa- 
diceis notata. P. caudalis rotundata, cinerea lineis fufcis trans- 
verfis infi^nita, radiis fiflis compofita. Reliquas pinnae radios 
fimplices habent. 

9. Blennius, corniitus , radio fimplici fupra oculos, 
pinna dorfali folitaria. L. S. N. 441. Muf. Ad. Fr. II» 61. 
Di 33. P. 1 5. V. 2. A. 23. C. 12. 

Gaput retnfum compreffum, Dentes ciliares, minimi in 
utraque maxilla: laniarii 2 ncuti, recurvi in maxilla inferiore* 
Foramina 4 infronte. 

Blenuius pinnis ocularibus fubulatis; pinna oflSculorum 
26. £. Amoen. I. 316. D. 34. P. 1 5. V. 2. A» 26. C, 1 1, 

Caput compreflum, tuberculis minutfflimis in fronte ob» 
tufa & ad latera. Dentes numerofi, fubcontigui, xquales ia 
anteriore parte oris fupra & infra; his in maxilla inferiore 
utrinque dens caninus, lougior adjacet. Labia dentes tegunt, 
Oculi magni. Cirrus fubulatus, longus utrinque a medio ca- 
pite ad angulum oculi fuperiorem exit. Corpus oblongum cute 
nuda teclum, punctis feu maculis ferrugineis adfperfum. Anus 
iu medio corporis, Pinna ani longitudinalis, radiis 26. mol- 
libus & fimplicibus, quorum primus & fecundus, in papillam 
definit. P. dorfalis longitudinalis aequalis, pone rotundata, ra- 
diis 34 fimplicibus inermibus, quorum tamen 12 anteriores 
paulo rigidiores funt. P. peclorales ovatx,. radiis 1 5 fimplici- 
bus. P. ventrales fub gula biradiatx, P. caudae integra ra- 
diis 1 1 ramofis, Habitat in Iudia. 

Die Homterche. Miilleri L. N. S. IV, ioi» 
Blennius eapite criflato ex radio fimplici inermi fupra 
utrumque oculum. Gronov. zooph. n. 264» B, 5. D» 31, 
P. 14. V, 2. C, 12» 

10. Blennius, fentacutaris, corpore nebulofo, macu- 
lato, radio fuper oculos fimplici; pinUa dorfali unica, integra, 
antice unioculata, Brunnichii ichth. p. 26, D» 34» I\ 14» 
V. 2. A, *V- C, 11, 

Z 2 Corpus igo . Acantkopterijgil Blennius. 

Additamentum. 

Corpns elongatum , totum exalbidum , pundis maculis- 
que fufcis nebulofo-marmoreum. In dorfi lateribus maculae 
7 rotundatae, fufcae, albo venofae. Caput obtufum, buccatum, 
fufcum, fubtus, fafciis 3 transverfis albis gularibus varium. 
Dentes pecliniformes. Iris oculorum argentea, rubro pun- 
clata. Radius utrinque fupra oculos fimplex, Pinna dorfl 
folitaria integra, pallida, fufco multipunelata : Antice inter 
radium primum & fecundum macula magna atra confpicitur. 
Pinna ani ex albo & fufco fubfafciata , quae fafciae in pinna pli- 
cata maculas 13 fufcas referunt. P. peclorales, ventrales & 
caudalis pallidae, radiis fufco leviter pun&atis. Magnitudo 
2^ pollicum. 

1 1. Blennius, fuperciliofus, pinnulis fuperciliorum pal- 
niatis, linea laterali curva. L. S. N. 447. 

Blennius pinnis ocularibus breviffimis palmatis, linealate- 
rali curva. L. Amoen. I. 3 1 7. D. |-§. P. 1 2, V. 2. A, 24. C. 1 2. 

Caput comprefTum, declive fupra oculos utrinque lobus 
carneus breviflimus, obtufus, fiffus. Dentes numero/i, par- 
vi. Supra caput incipit linea lateralis & juxta dorfum excurrit" 
longltudine abdominis, dein fecundum latus reflexa per me- 
dium longitudinaliter excurrit. Pinna dorfalis juxta caput in- 
cipit & ad caudam excurrit radiis 40, quorum 34 pungentes, 
fex vero poflremi, paulo Iongiores molJes. P. peclorales ro- 
tundatae, latae radiis 12. P. ventrales juxta caput bifidae ra- 
diis 2» P. ani rad. 24» P. caudae integra rad. 12. 

Blennius, fuperciliofus , linea laterali curva, pinnula ad 
oculum. Der Augenwimper. Bloch N. A, F. II. 1 1 8. tab. 68. 
Kr. 6. P. 14. V. 2. A. 28. C. 12. D. |f. 

Corpus elongatum, craffum modice compreffum, rni- 
crolepidotum. Dorfum carinatum. Caput parvum craffum, 
alepidotum, ab oculis aliquantum declive. Oculi magni, vel- 
amentotedti, pupilla nigra & iride crgentea. Pinnula brevis 
trifida in fupercilio. Riclus amplus. Lingua brevis, Palatum 
glabrum. Maxillae aequales. Fn fupera uua feries dentium ma- 
jorum & pone hanc multae ?.\\x minorum infunt. Pauciores in- 
fera maxilla habet, Operculum branch. monophyllum. Mem- 

brarm Acanthoptenjgiu Blennius. i%\ 

Additamentum. 
brana branch. aperta. Anns ori propior, Radii omnium piu- 
narum fimplices, Pinna prima dorfalis triradiata, in nucha, 
a fecunda finu amplo remota membrana humiliore cum fe- 
quente longitudinali cohasret. Ambas 39 radios pungentes 6t 
5 in extremitate inermes continent. Linea Iateraiis curvato- 
recla. Prope bafin pinnze pectoralis ruga eminens flexuofa 
pone operculum adfcendit. Color gilvus in trunco maculis ru- 
bris eleganter diftinclus efl. Quales etiam in pinna dorfali & 
anali confpiciuntur. Habitat in India. 

Blennius oflficulis tribus anterioribus pinnas dorfalis, re- 
liquis aculeatis, majoribus. Gronov, zooph, p. 75. Muf. ichth. 
II. p. 20. tab. 5. fig. 5. Br. 6. D. ^f.P. 1 5.V. 2. A.^. C. 12. 

Corpus cathetoplafum, Ianceolatum. Caput plagiopla- 
teum, ab initio dorfi declive. Oculi magni, ori propiores, 
fupremi, velamento tedi. Maxillae xquales, labiatae. Den- 
tes magni , conferti. Membrana branch. aperta 6 radiata. 
Dorfum leviter arcnatum & carinatum. Abdomen convexum 
usque anum. Linea lateralis usque anum fuprema, dein in- 
fracla & media. Anus capiti propior. Squamae minimae, 
imbricatae. Pinna dorfalis unica, longitudinalis, mox poft 
caput orta, radiis 44 fimplicibus quorum 36 anteriores acu- 
leati, reliqui 8 inermes funt, Primores tres aculei majores re- 
liquis & ab ifiis parum diilanf, tamen per membrauam humi- 
lem cum illis connecluntur. P. petforales magnae, ovatae, 
radiis 15 fubramofis. P. ventrales biradiatae, gulares. P. ani 
longitudinalis 2 8 radiis fimplicibus inermibus, primo excepto 
aculeato. Cauda rotundata, 12 radiata. Color rufo - al- 
befcens. 

Blennius varius, capite fubacuto; ofiiculis ultimis pinnae 
dorfalis mollibus. . Sebce thef III, p. 90. tab. 30. fig. 3. Vide 
Mantiffam I. 

12. Blennius, mufelaris, pinna dorfali anteriore trira- 
diata. L. S. N. 443. 

Blennius, canefcem , pinna dorfali anteriore triradiata. 
Muf. Ad. Fr. I. 68. D. 3, 43. P. 1 7. V» 2. A. 29. C, 1 3. 

Z 3 Cor- ig2 Acanthopterygii. Blennius. 

Additamentum, 

Gorpns oblongum, comprefTum, cinerenm. Squamae 
minimae. Os denticnlis minutiffimis. Pinnae grifea; fufco pun- 
$atae. Dorfalis a capite ad caudam extenfa. AnLab ano ad cau- 
dam. Dorfalis anterior radiis 3 in aequalibus: poflerior 43, 
quorutn 8 poflici longiores. Peclorales radiis 17. Ventrales ra- 
diis 2. Ani radiis 29. Cauda radiis 1 3 rotundata. 
V a r i e t a s. 

Blennius, initfletaris, pinna dorfi anteriore radiis tribus, 
pofteriore 40. Muf. Ad, Fr. J. 6#. Br. 5. D, 3, 40, P. 16, 
V. 2. A. 2g. C. 12. 

Linea lateralis curva, Habitat in Europa. 

13. Blennius, puncJatus, corpore fere lineari fulvo; 
pinna dorfali ocellis 5. nigris, totidemque albis conjunclis, 
Groenlandis Akulliakitfokl Fabricii Fn. Groenl. 153. Br, 7, 
D.50, P. i 7 ,V. 4. A. 38. C 18, 

Corpus fere asquae craifitiei, 6 uncias longum & unatn 
altum, comprefTum, lubricum, obtecle fquamofiwn. Caput 
corpore anguflius, alepidotum, punclis albis impreffis con- 
fperfum, quorum circa oculos feries 1 , inter oculos 2, pone 
1 transverfa, & plures fine ordine in operculis. Oculi magni 
in antica parte capitis, prominentes, approximati, fuperciliis 
eminentibus, livido- nigricantes, iride flammea, Nares 2 verac 
ante oculos tubulares, prominentes; pone illas 2 alise fpuriae, 
Maxillae fere aequales, dentatae, labiatae. Rictus amplus. Mem- 
branae branchioflegae, membrana communi, interflitium gulare 
circumdante, junguntur. Pinnae pectorales ovatae, magnae, 
membrana radiorum interflitiali laxa. P. ventrales minutae, 
gulares radiis 4 arcle conjunctis, quorum duo inferiores lon- 
giores, reliquis brevifTnnis. P. dorfalis anali contigua; radiis 
aculeatis, arcuatis. P. caudalis oblongo- cuneata. Pinna ani 
longitudinalis diftincla, radiis mollibus. Linea lateralis cor- 
pori concolor, crenulata, de fummitate branchiarum inchoans 
verfus dorfalem curvatur , quam fequitur recla ad ocellum 
tertium, ibique terminatur. Lingua lasvis, alba, quafi bifida. 
Squamae minntae, fixae. Coiore fulvefcit; gula tamen & pinnae 
pedtoralesaibae; regio fub oculis alba, fafciis fufcis transverfa- 

' libus Acanthopteryglu Blennius. 183 

Additamentum, 
libus circiter 7. In pinnis pecToralibus caudalique fafciae albae; 
iu dorfali vero 5 macularocellares nigrae cum totidem albis jun- 
dtae; analis etiam maculas circiter 12 folum nigras, minus no- 
tabiles habet. 

14. Blennius, Lnmpmus, corpore areolis dorfalibus 
fufcis. L. S. N. 444. 

BJennius cirris fub gula pinniformibus, quafi bifidisj 
areolis dorfi transverfis. Artedijyn. p. 45» 

Blennius, Lumpenus , corpore teretiofculo, flavicante, 
areolis dorfalibus fufcis. Groenlandis Tejnrnak. Fabricii Fn, 
Gr. 151. Br. 6. D. 63. P. 15. V. h A. 41. C. ig. 

Corpus laeve, microlepidotum, teres usque anuui, ca- 
piti propiorem, dein gracilefcit. Longitudo pedalis & craiTities 
nnius uncias. Caput corpore arclius, fere conicum diflinguitur 
quafi in 3 partes fulco laterali, de riclu oris fub oculis in ver- 
ticem usque produclo, ubi jungitur cum linea laterali corporis 
recla. Oculi minuti, lividi, iride alba, fiiperciliis eminentiu- 
fculis. Nares 3 utrinque ante oculos, media major prominentior, 
reliquae fpurias. Maxilla fuperior vix longior, utraque dentata, 
Riclus oris parvus, oculos non pertingens. Apertura branch, 
magna. Operculum carnofum, oblongum, poflice acumina- 
tum. Sqnamae fixge minutse, rotundas. Pinna dorfalis longitu- 
dinales diftinifra, aculeis recurvis fuffulta. P. peclorales magnae, 
rotundatas. Ventrales graciles, albae, molles radiis tribus, arde 
conjunclis, crefcentibus , quorum infimus longiflimus ad api- 
cem a fecundo folutus proflat. P. analis mutica longitudinalis, 
P. caudalis obovata. Color dorfi & laterum pallefcit, areolis 
fufcefcenti- maculatis, irregularibus inlerfiindlus ; capitis pe- 
cloraliumque flavicans; abdominis albus, pofl anum vero tin- 
diura flava. 

MuflelaLumpanAntwerpiaedicla. Rajifyn. 40. Willug* 
by 120. tab. H. 1. figura manca. D. 8o. P. 1 8« V. 2, A. %o* 
C» 20. Artedi defcriptionem ex Willugbeyo extracftam, vide 
in Appendice pag. 83, textus. An eadem fpecies a Fabricio 
defcripta? 

Blennius, ig4 Acanthopterygiu Blennius. 

Additamentum, 

1$, Blennius, lunipretce-formis, nubilatus, pinnis ven- 
tralibus ; uniradiatis, pinna dorfi aculeata, W. 

Blennius capite lsevi radiis pinnae dorlalis pungentibus. 
Mohrii hift, nat. lslandice 85» tab. 4. Br. 6» D. 72» l\ 1$. 
V. 1. A, 54. C, 16» 

Corpus laeve, a capite ad anum teres, dein usque caudsc 
pinnam compreflum, Oculimagni, approximati. In ex&remi- 
tate utriusque maxillne una feries dentium acutorum introrfum 
curvatorum & pofl hanc duae aliae feries fimilium dentium di- 
midio minorum. Color undique pailide caftaneus maculis nu- 
bilofls obfcurioribus diftinctus. Pinna dorfalis lonaitudinalis 

1 O 

diftincta acuJeis creicentibus & decrefcentibus 72 erigitur. P, 
anaJis dorfali fere fimilis fed latior radiis 54-muticis. P. caudalis 
ovalis, mediocris, radiis fiflis 16. Pinnae peclorales oblongae 
rotiindatae, radiis plurimum fiflis 1 5. Pinnae ventraJes vix uno 
radio confiant. Vide tab. 3. fig. 6\ 

16. Blennius, murceiioides , membrana branch. trira- 
dlata; pinnis ventral.ibus uniradiatis, ipinofis, miuimrs. Gme- 
lini L. S. N. ref. 1 1 $4. Ex Acl. Petrop. 1779, th p. iyj» 
tab. 6. fig. t. 

Corpus comprefliim, enfiforme, alepidotum, uJtra 6 
poJlices longum, ex fiafco cinerafcens, in capite & ventre ma- 
gis albicans. Caput fubtuberculatum, fronte trigona, convexi- 
ufcula, Os obliquum. Mandibulae acquales, duplici dentium 
ordine armatae. Linea lateralis obfolera, Anus medius, P. O. 
aculeata. P. P, & C. longae. P, A, aequalis. , 

17. Blennius, viviparus , ore tentaculis duobus. L* 

5.^443.. 

Blennius, viviparus, capite dorfoque ilavefcente; Jituris 
nigris, pinna ani flava. Muf. Ad. Fr. I. 69. tab. 32. fig. 3. 

Corporis habitu anguillae. Pinna dorfi a caudae pinna di- 
fiinda. Color fufco maculatus, punftis impreflis undique di- 
(tindlus. 

Tangtake Suecis. Gisleir \x\Act. Stockhotm 1748- tab. 2« 

The viviparous Blenny. Pennant br. zooU III, 2 1 1 # 
tab. 37, n, 94. 

A Noflra- Acanthopterijgii. Bfynnius* 183 

Additamentum. 

A Noflratibus, qui copiofe eum capiunt, AalquappedU 
citur. Vide Schonevddi icht. p, 40, tab. 4. rudira. 

Biennius, viviparus^ naribus tubulofis. Die AalmutUr* 
Bloch N. F. D. II. i83. tab. 72. B, 7, P, 20, V. 2, A, C, 
& D. 1 43. 

Gorpus Inbricum, Caput parvum, Ridusparvus. Maxi!- 
lrelabiatas, denticulatas insequales; fupera longior. Lingua & 
palatum glabra, Tubercula alpera duo in fauce, Oculi ovales 
pupilla nigra, iride argentea. Gula & pinna ani aurantii colo- 
ris, Reliquum corpus flavum nigro maculatiim, ln pinna dor- 
fali gilva 10 vel 12 maculae nigrae & finus prope extremum 
caudas conlpiciuntur. Abdomen breve, prominens, Anus am- 
plus, Truncus in acumen exiens fquamis minutis, albis, nigro 
marginatis, oblongis vefiitur. Omnes pinnx moiles, i Linea 
lateralis rerla, media, obfoleta, 

Encheliopus corpore liruris variegato; pinnadorfiad cau- 
dam finuata. Gronov. zooph. 77. 

Blennius, vivipams , imberbis, pinna anali caudalique 
unitis, aurantiis. 0. F. Miilleri zool. danka II. 50, tab. 57. 

V arietas. 

oc. Blennius, unicolor, pinna dorfi, ani, caudasque 
unitis. W. 

Enchelyopus fubfufcus, unicolor : pinna dorfi ad caudam 
integerrima. Gron. zooph. p. 77, Br. 62. D, 80. P. 16. 
V. 2. 60. 

Similis habitu Blenuio viviparo, Caputbreve, catheto- 
plateum, alepidotum. fubtus reclum, fuperne convexum, a 
dorfo declive. Maxilla fuperior parum longior. Dentesaequales 
acuti, remoti, in apice maxiltae inferioris duplici ordine fiti, 
caeterum folitarii; labiis tecli. Qculi oblongiufculi in antico & 
fupremo capite majufculi, Aperturas branch, ampIilTimas fub- 
tus& in lateribus. Corpuscathetoplateum, anguillasionne pone 
valde angultatum. Anus capiti multo propior, Squamas mirtu- 
tiJllinie, fpatfae. Pinna dorlalis longitudinalis, linearis, radiis 
muticis fimplicibus $0 vel pluribus fuffulta 6t cum anali unita» 
P, analis longitudinalis, radiis pluribus, quam 60 infirucla. 
Artt&i Gcneru. Aa Caudae i§6 Acanthopterygii. Blennlus. 

Additamentum. 
Caudae extremitas acuminata. P. pectorales ampliilimae, rotun- 
datae, infimae, radiis fimplicibus \6. P. ventrales teretes , bi- 
radiatse. Color fnbfufcus, in imo abdomine dilutior, Longitu- 
<3o fem ipedalis* Latitudo vix uncise dimidiae, Habitat jn mari 
Americano. 

ig. Rlennius, regins, eapite fquameo; linea laterali 
recla , albo punclata. W. 

Rlennius Kingfifch. Schoepfii in Berl. Gef. N. Fr. Schrift, 
VIII. P, 2, pag. 142. Rr. 7. D. 6, 50. P. 14. V. 2, ! A„, C. 

Capnt declive, fquamofum, Oculi argentei. Nares du- 
plices ante oculos, Dentes acerofiin maxillis & parte anteriore 
palati. Maxilla fupera mobilis, opercula fquaniofa, flexilia. 
Gorpus comprefTum, lanceolatum, mucofum, lubricum. Dor- 
fum fufcum. Abdomen album. Linea lateralis refta, maculis 
12 albis, majoribus, nitentibus notata. Pinnae ventrales albae, 
radiis duobus insequalibus compofitae. Pinnae peclorales obrufae 
i^radiatae. Pinna dorfalis prima oblonga, parva; brevis radio- 
rum 6; fecunda, cute lubrica veftita 50 radios circiter conti- 
net, Pinna caudalis lanceolata. 

19. Rlennius, Chuff, capito fquameo; cirro mentali, 
Schoepfii. Vide in Berlin. Gef. N. Fr. Schrift. VIII, P. 2. p. 1 43, 
Br. 7. D. 9, 60. P. 14. V. 2. A. 53. C. 30. 

Caput planum, declive, fquameum. Maxilla fupera lon- 
gior&mobilis. Cirrus brevis fubmento. Maxillac, pars anterior 
palati & fauces dentibus acerolis ftipatae. Lingua cordata, gla- 
bra. Oculi magni, prominentes, velamento tccli, iride argen- 
tea. Opercula fimplicia, fquamofa. .Linea lateralis fupera, fere 
reeta, Corpus comprefiTum, Janceolatum, fquamis deciduis 
teclum. Dorfum dypterygium, rufum, abdomen album, erga 
peclus & poM anum in gilvum migrans. Pinnae ventrales radiis 
iduobus longis, admodum inaequalibus & ad bafin connatis, 
inoJlibus , fub thorace & paulo anterius quam pinnae pectorales 
iitis, compofitae. Pinna dorfalis radiorumy, quorum primus 
4 uncias longusin filum exit; ultimusquadrantem unciae aequat, 
Radii pinnae dorfalis /ecundae circiter 60, fere acquales. Pinna 
candx integra circa 30 radios habet, Omnes pinnae cute com- 

inuni Acanthopterygii. Blennius. 187 

Additamentum. 
inuni obtecfta fimt, Longitudo pifcis 1 8 uncias & latitudo fum- 
ina 3^ explet, - 

Species dubiae. 

20. Blennius, amphibius. Saliens Forfteri itin. II, p* 
343, Edit, Angl p. 271, Edit. germ, 

Pifciculus 2 unciarum longitudine, fuper madidos fco- 
pulos pinnis ventralibus agiliter curfitat uti lacerta, cui valdc 
fimilis eft. Oculi verticalas. 

21, Blennius, Edwardjii) capite laevi; operculis den- 
tatis; rufo guttatis. W. 

Gattorugina indica, Edwards glean. tab, ♦ i , Seligmam 
voegel. VIII. tab. 72. 

Caputhsve, conicum, ante rotundatum, Maxillae fere 
aequales, Dentes nulli vel inconfpicui. Oculi fuperi, roftro pro- 
piores. Opercula rotundata, pone dentata & maculata, Trun- 
cus compreffus lanceolatus, in fine rotundatns. Dorfum ar- 
cuatum. Abdomenfubrectum verfus pinnam caudalem parum 
incurvum, Squamas minutiffimae, vix confpicuae. Linea late- 
ralis curvato- reda, circa medium infracla, Anus capiti pro- 
pior, P, D. longitudinalis, asqualis. P, A, dorfali fimilis. P. P» 
oblongae, rotnndatse, fubinferae, P. V, fub jugulo uniradiatae, 
longae, bifurcae, P. C. parva, rotundata. Color pifcis in fpiritu 
confervata fuit obfolete carneus, lineis obfcuris undulatis, trans- 
verlis, fuper commifTuras lmifculorum confpicuis & maculis 
guttatis ad mandibulam inferiorem & opercnla variegatus. Hic 
pifcis parum disjunclus efl a Blennio Pholide. 

22. Blennius, varius , capite fubacuto; extremo pin- 
nas dorfalis eminentiore. Sebce thef. 93. tab. 30. fig, 8. D, 42» 
F, 16. V. 2. A. 28. C, 12. Vide Mantiffhm I. 

23. Blennius, torvus, fronte e pinna dorfali radiis an- 
ticis maximis criftata; pinnis ventralibus.fex radiatis. Gronovii 
in M. Helv. VII. 47. tab. 3. D. {# P. 9. V. 6. A. 8- C. 1 2. 

Caput breve, cathetoplateum , alepidotum, aboculis 
declive, retufum, fubtus redrum, planiufculum, fupra fubca- 
rinatum. Os terminale anguftum. Maxillae aequales Dentes 
exigui, conferti, labiis tedti, Oculifuperi, orbitis oiTeis, gra- 

Aa 2 - nulofis iSS AcanthopterygU, Gobius, 

XXIIL GOBIUS- 

Membrana Branchiojlega officula quinque, fatis di- 

ftincla utrinque continet; magnitudine inasqualia 

funt, nam fupremum feu primum & quartum reli- 

quis multo latiora. Pinnae Ventraks in unicam fim- 

plicem coalitfe, quodammodo infundibuliformem, 

eadem , cum pecloralibus , a roflro diftantia fitam. 

Pinnse in dorfo dus: anterior officulorum fubrigi- 

dorum. c 

Squamce 

Additamentum. 
nulpfis & rugofis cincfti. Opercula hr. alepidota, fubtus claufa, 
offea mutica. Supra illa polt oculos os fcabrum, planiufculum, 
Apertura br. lateralis. Membraua br. latitans. Corpus oblon- 
gum,' cathetoplateum, obefum, verfus dorfum carinatum, 
verfus caudam contraclius. Dorfum, in exortu vix fnpra caput 
elevatum, oblique declinat verfus caudam. Abdomen reclum. 
Linea lateralis fupera , dorfo paralela. Anus medius. Cutis te- 
nax, alepidota. Pinna dorJi unica, fupra oculos incipiens fere 
totum dorfum percurrit ih exortu altiifima, in medio humilli- 
Iha, pone altior & arcuata. Olliculis fufFulta efl 34, quorum 
pofiica 1 3 tantum mutica & ultra mediuni dichotoma exiftiint, 
Reliqua vero antica," fubulata, validiilima, crarfiifima acutif- 
fima funt atque ultra membranam prominent. Pinnac peclora- 
les infimx, obtufas, ofliculis 9 muticis, fimplicibus ultra 
membranam prominentibus. Pinnae ventrales thoracicae, lon- 
gitudinem pecloralium asquantes 6 radiis, nempe tribus fim- 
plicibus totidem dichotomis fuffultx. Pinna ani haud magna 
extremitati pinnae dorfalis oppolita % radiata. P. caudae lunula- 
ta, radiorum 12 fubdichotomorum, exceptis loteraJibus mino- 
ribus. Habitat in mari Indico. Hic pifcis ad hoc genus proprie 
non pertinet, ideoque ad aliud genus transponi potefi. Imagi- 
nem ejus videin tab. 2. n.,i. 

24. Blennius, puflulatus. Forjleri Catal. anim. 20, 

Qiialis fit ignoro. 

Species transpofltae. 

1. Rlennius, Phycish. Vide Gadum bifurcum, 

1. Blennius, raninus.L* Vide Gadum raninum. Acanthopterygii. Gobias. 189 

Squcima afperte. Corpus oblongum, cathetoplateo- 
fubteres. Oculi cute capitis communi tedli. (*) 

I, GOBIUS ex nigricante varius; pinna dorfi fecunda ojicu- 
lorum quatuordecim. Art. Syn. 46. 

Gobiur niger Au&orum. Go & Gogel J^metorum. Rock- 
fifch Penfanticp in Cornubia. Sea gudgeon Anglis, 
Longitudo fpithamalis vel major. Color varius ex 
fufco, albicante, flavicante, cseruleo, viridefcen- 
te, olivaceo & nigro. Cauda, pinnaedorfick ani, 
pallide ccerulese. 
Opercula & venter flavicant. 

Oculi fibi mutuo vicini, furfum fpectantes , mem- 
brana communi tecli. Iris aurea fed maculofa. Os 
amplum. 

Denticuli in maxillis & faucibus. 
Sulcus inter fummum Caput & pinnam Dorfi primam. 
Pinna Dorfi R officulorum 6". II* 13 . 14. Ani 14. Pe- pag* 49; 
ctorales 17. Squamae afperae. 
Locus : Littora & Lacus marini Italiae & Anglise. _ 

Aa 3" Appen- 

Additamentum. 

(*) Character generif Gobii. 

Linn/ei: Caput poris 1 inter ocnlos approximatos; al- 
tero anteriore. Membrana branch. radiis 4. Pinnae ventrales 
unitas in ovatam, S. N. 449, 

Scopoli: Anus medius. Pinnae ventrales thoracicae in 
tmam adunatae. Caput declive. Labia carnofa. Pinnac pe&ora- 
les bali carnofx. Cauda ovalis. lntrod. ad h. n. 456. 

Ijrunnichii: Pinnarum radii aliquot fpinofi. Caput gla- 
brum. Pinnae ventrales unitae in ovatam. Fund. zool. 136. 

Gronovii : Corpus oblongum, teres, cathetoplateum. 
Squamae tenues, fcabras. Anus medins. Caput inerme, oblon- 
giufculum, alepidotum, cathetoplateum. Dentes in maxillis. 
Mcmbrana bn.nch. contecla; ofTiculis 5. Pinnae 7 in dorfo 1. 
Ventrales in unam concretae, fub pecroralibus fitae: Analis. I'i 
Radii aliquot antici pinnae dorli & ani parum aculeati. 190 Acanthoptenjgii. Gobius. 

Appendices plures ad Pylorum.* Arifiot, Salvianus 
f. 274. (a) 
2. GOBIUS linea lutea, transverfa, infummo pinnoe dorfa- 
Hs primce. Ai/t. Syn. 46, 

Gobius fecmdus, Paganellus veternm Will. p. 207. 
Color pallidior, & Sulcus capitis minor, quam in 
prascedenti. 

Membrana pinnae Ventralis, qua2 exteriores radios 
conne&it, bumilior eft, quam in praecedenti; unde 

pinna 

Additamentum. 

(a) 1, Gobins, niger, pinna dorfali feeunda radiis 14, 
L. S. N. 449. Muf.Ad. Fr. II. 64. D, 6, 14. P. 18. V, 10. 
A. 11. C. 14. 

Gobius maximus niger. The Sea- Gudgeon, Rockfifh» 
Raji 76. Willugby 206« tab. N. 12. fig. 1. D. 6, 14. P. 17. 
V. . , . A. 12 vel 14. 

The black Goby. Pennant br. zool. III. 213, tab. 33, 
D.6, 14. P. 16. 17. V C... 

Gobius, niger, ex albo & fufco varius, pinna dorfali fe- 
cunda radiis 14. Die Meergriindel. Bloch N. F. D. II. 5. tab. 
38. %. 1. 2. Br. 4. P. ig. V. 10. A.12. C. 14. D. 6, 14. 

Gobius ex nigricante varius, pinna dorfi fecnnda officulis 
14 conftante, Sebae thef III. tab. 29. n. 1 5. Vide Mantiffam f, 

Varietates. 

cc. Eleotris capite plagioplateo; maxillis sequalibus; pin- 
nis ventralibus concretis. Gronov. Muf II. 1 6. Br. 6. D. 6, 
12. P. 17. V. 11, A, 8. C. 17. Longitudo 3 unc. 9. Jinearum, 

Eleotris niger, Goveke-Grondel. Jndex Muf Gron. 30« 

Truttae congener fluviatilis. TheModjifh. Sloaniijamaic* 
II. 16. tab. 249, 

Amore Guacu Brafilienfibus. Marcgrav. p. 166. 

/3. Gobius, niger , japonicus pinnis ventralibus rotunde 
connatis, Zwarte Govie Houttuyni m Abl. Harlem* Ton, 22. 
p, 310. D, 5, io. P, 16. V, ,,.A. ii.C. 18. Acanthopterygiu Gobius. 191 

pinna magis infundibuliformis evadit. (b) 

^ GO- 

Additamentum. 

(b) 2. Gobius, Paganellur, pinna caudali, dorfalique 
fecunda bafi purpurafcente, priori linea lutea terminali, L. S 9 
N. 449. 

Gobius, Paganelhit, Hasselquist itiner. n. 6g. Br, 5, 
D.6, 17. P. 17. V. 12. A, 16. C, 20. 

Corpus teretiufculo - comprefTum pone cathetoplateum, 
Caput parum cathetoplateum, bucculentum, fuperius inas- 
quale, parum declive. Riclus mediocris, afcendens. Man* 
dibulas xquales femicirculares, labiatas. Denticuli 3 feriebus 
exteriores longiores. Lingua nigro pundlata, in medio angu- 
flata. Oculi protuberantes, roflro & fibi invicem approxi- 
mati. Iris flava; pupilla casrulefcens. Sulcus pone ocuJos 
transverfilis. Opercula branch. diphylla fubtus ope membra- 
nx annexa. Apertura br. angufta , lateralis. Linea lateralis 
recla obfcurior, media. Anus medius. Pinna dorfi prima ra- 
diis 6 fetofis, fupereminentibus fuffuita, Secunda radiis 17 
crefcentibus asqualibusque compofita quorum pofteriores apice 
eminent, P. peclorales infimas, bafi carnofx, latiufculse ra- 
diorum 1 7 crelcentium & decrefTentium ramoforum. P. ven- 
trales coalitas in unam apice bifurcam, radiorum 12. Pinna 
ani pone latefcens & acuminata, cujus radii 16 anteriores bre- 
viores, reliqui gradatim longiores funt : lauda cuneiformis 
apice acuminata radiis ao. Squamas afperte, eliptico-oblon- 
gae, longitudinaliter flriatae. Color ex olivaceo & albicante 
variegatus. Abdomen fupra anum albidum. Gula fiavefcens, 
Pinna dorfi prima linea lutea terminatur. P. dorfi fecunda 
maculas atro-rufefcentes habet, quales etiam ad pinnas caudas 
bafin duabus feriebus & ad bafin pinnas ani ferie una difpofitae 
funt. Macula coccinea oblonga in pinnae caudalis initio con- 
fpicitur. - . 

Gobius, Paganelhis, corpore fufco nebulofo ; pinnae 
dorfali antica apicelutea; ano cirrato. Briinnkhii ichth. 19, 
Br, 5, D, 0, 15, P, 20. V, 12, A. 14. C, 21, 

Corpus ip2 Acanthopterygii. Gobius. 

t-f^ GOBIUS uncictHf, pinna dorfi fecunda officulorum fcpten- 
deciru. Gobius Aphua cf Marjio diBus. Art. Syn. 47. 
Aphua Cobites Aubloruni. Pignoletti & ' Marjione Veneto- 
mm. Ejusdem forte fpeciei eft cum N°. 2. 
Longitudo2ciigitorum. PinnadorfiK officulorum 6. 
II da . 17, Fecloralesi7. ventralesfj. ani 11. Oculiinfum- 
mo capite. oflicula pinnss dorfi I a . rigidiufcula. 
Pinnss Dorfi ck Cauda lineis transverfis, fufcis, no- 
tatae. (c) 

3. GOBIUS pinna ventrali coeridea , officulis pinnce dorfalis 
primce fupra membranam affurgentibus. Art. Syn. 47. 

. Gobius 

Additamentum. 

Corpus teres, poflice comprefrum. Capnt obtufum, buc- 
catum. Oculi approximati , inter quospori 2 majores, uuus 
poft alterum. Pinnae peclorales rotundatae, pallidne, luteo 
pnnolatae. Ventrales in unam infundibuli formem fufcam uni- 
tae. Anus pone medium corporis cirro poflice accidentali in- 
flruclus. Pinnae dorfales caudalisque punclis nigris ad radios 
macujatae. Dorfalium antica apice lutea ; caudalis circinnata. 
Magnitudo 3 pollicaris. 

(c) 3. Gobius, Aphtja^ fafciis etiam pinnarum fufcis, 
L. S. N. 450. Muf. Ad. Fv. II. 64. D. 6, 16. P. 1 g. V. 
12. A. 14. C. 13. 

Os fcabrum. Pinnae pectorales rotundatae, oblongae. 
P. caudalis rotundata. Habitat in Nilo. 

Thefpottet Goby. Pennant br. zool. III,. 2 15,.. tab. 37, 
n. 96. D. 6, 11. A. 1 1. C. , . . 

Corpus duarum & femis unciarum longitudine. Ro- 
flrum obtufum, Oculi magni valde protuberantes. Iris faphi- 
rina, Caput planum. Lingua lata. Dentes in utraque ma- 
xilla. Pinnae dorfales inter fe remotae. Prima 6 radiis &' 
fecunda 1 1 conHat. Ventrales unitae. P. analis 1 1 radio- 
rum, P. caudalis aequalis. Color corporis, albidus, macu- 
lis ferrugineis obfcuratus. Radii pinnarum dorfalium & cau- 
dalis eodem colore fafciati. Acanthopterygii. Gofyius. 193 

Gobiuf tertktf^ ^fozo Romce Satviani, forte Gobiuf albus 

Auclorum. 

Squamge afpene. Linea lateralis nigra. Iris argentea. 

Summitates pinnarum coerulese. Color corporis 

glaucus fere. 

Locus ad Romam. (d) 

XXIV. Xf~ 

Additamentum, 

(d)" 4, Gobius, ffizo, radiis dorfalibus eminentibus, fe« 
taceis L, S, N, 450. Muf Ad. Fr. II. 64. hr. 4. D. 6, 13, 
P. 1 5. V. 1 2. C. 1 3. rotundata. 

Gobius, fflzo, Fabricii Reife n, Norw. 326". 

Caput obtufum, fupra cute laxa fufca teclum. PinnaruiUr 
dorfalinm radii primi longiores, apice atri. Corpus pallidum, 
pinnis imprimis caudalibus nigris. Habitat in Oceano fe- 
ptentrionali. 

Gobius, Jozo, corpore nigricante pallido; maculis la- 
teralibus rubris; pinnae dorfalis anterioris radiis elongatis fe- 
taceis. Briinnich khth, 94. D. 6, 14. P. 19. V. 12. A. 15. 
C 15. 

Maculae rubrae per plures feries longitudinales in lateri- 
bus difpofitae. Iris Juteovirens. Pinna dorfalis antica alta* 
radiis lonsis fetaceis ultra membranam multum eminentibus. 
Habitat in mari Adriatico. 

Gobius, albefcens, ofilculis pinna: dorfalis primas prae- 
altis & fetiformibus. Sebcs thef III. 89. tab. 29. fig. 16. Vide 
Mantiffam & Gronovii Muf II. n. 176. D. 6, 16. P. 19, 
V. 12. A. T V C. 15. 

Gobius, .yozOy pinnis cjeruleis; radiis in pinna dorfali 
prima eminentibus. Die Blaugriindel, Bloch, N F. D. tab, 
107. fig. 3. Br. 4. P. 16. V. 12. A. 14. C. 16. D. 6, 14. 

Caput compreffnm. Maxilise aquales, denticulatav Pu- 
pilla nigra. Iris alba. Dorfum convexnm, modice arcuatum, 
fufcum. Lateja albida. Squamae mediocres. Linea latera- 
lis media, recla, nigricans. 

Gobius tertiusjozo Romx Willugbij 207, tab. N, 12. fig.4. 

Artedi Genera.' Bb 5, Gobius, 194 Accmthopterygiu Gobius. 

Additamentum. 

5. Gobius, Ruuthenfparri , pinna dorfali fecunda ra- 
diis 8j macula nigra utrinque ad bafin caudx. Euphrafen in 
Nov. Atl. Stockhohn. VII. 62. tab, 3. fig, 1, Br, 3, D. 7, 1 o. 
P. 15.V. 8- A.8.C 12. 

Corpus unciale, teretiufculum, pallidum, punclis mini- 
mis nigris adfperfum; ad bafin pinnas caudx macula nigra 
utrinque notatum. Caputlasve, teretiufculum; corpore paulo 
anguftius, pallidum, nigro punclatum ; maxilla inferiore lon- 
giore. Dentes maxillarum fimplici ferie difpofiti. Oculi ma- 
gni, fuperciliis fufcis. Lingua fpathacea, apice rotundato. 
Membrana br, albida 3 radiata. Dorfum convexum, fquamo- 
fum, fquamis rotundatis, pone ciliatis. P. D. prima, radiis, 
7, albida. P. D. fecunda radiis 10, qui tamcn ab 8 ad 11 va- 
riant. P. P. albze, longitudine pinnarum ventralium. P. V. fub 
pecloralibus albae, in fignram ovato-oblongain connatie, ra- 
diis 8. P, A. alba dorfali poflicae oppofita, radiis 8« P* C. 
pallida, indivifa 12 radiata, ad bafin macula rotunda nigra 
«trinque notata, Habitat in oceano occidentali ad infulam Klae- 
desholm Bahufia?. 

6. Gobius, Eleotris, pinna anali radiis novem. L. S. 
2V, 449. Anwenit. IV. 250. Br, 5, D. 6, 1 1. P, 20. V. io, 
A. 9. C. 10. 

Pifcis totus, una cum ptnnis nebulofus, 

Gobius, Eleotris, Chinenfibus Sinn-hao. Osbeck itin* 
340. Br. 5. D. 6, 11. P. 18. V. 8. A. 8» C. 12, 

Corpus fubteres, fpithama minus, fquamis rhomboideis, 
virefcentibus vefiitum. Maxilla infera Iongior fupera. 

Eleotris capite plagioplateo; maxillis arquaiibus; pinnis 
ventralibus concretis. Gronov. Mnf. II. n. 170. Br. 6. D. 6, 
12. P. 17. V. 11. A. 8. C. 17, 

Corpus oblongum, cathetoplateum , fquamofum. Ca- 
put alepidotum, plagioplateum, obtufum. Oculi magni fum- 
mi antrorfum fiti. Dentes contigui, acuti, labiis tecli, Aper- 
tura branchialis lateralis, Pinnas peclorales latas, fubrotundx, 
Pinna ventralis infundibuliformis. P. caudae fubrotunda. 

Eleotris, Eleotris. Chineefch Grondeltje. Index M. Gro- 
nov, 30. 7. Go- Acanthopterygii. Gobius. 195 

Additamentum. 

7. Gobius, mhiutus , albicans, ferrugineo maculatus; 
radiis dorfalibus & caudaiibus ferrugineo obfolete flriatis, Gnie- 
tini L. S, N. 1 199. 

Gobius albefcens pinnis utrisque dorfalibus altitudinc 
acqualibus; cauda fubrotunda. Gronov. zooph. n, 276» Belgis 
Meune. Br. 5. D. 6, io. P. 14. V, . . A. 9. C. 1 5. 

Caput latum, rotundarum, ab oculis declive, fubtus re- 
clum alepidotum. Oculi magni, fummi, roftro propiores» 
Maxilla intera multo brevior fupera, Dentes conferti, magni, 
Lingua.& palatum edentula, Opercula convexa, inermia, fub- 
tus ligata. Apertura br. lateralis, ampla. Truncus, teres, 
cathetoplateus, capire contradior macrolepidotus. Anus capiti 
propior. P. D prima trigona, fcapularis, radiis 6 fimplici- 
bus apice prominentibus, rigidis. P D. fecunda, parum a pri- 
ma remora radiis 10 fimplicibus fuffulta. P. P. latae, fub ro- 
tundas, infimae. P. V. in unicam pinnam, transverfe abdomi- 
niannexam, concretas. P. A. mox poft anum fita, radiis 9 
fimplicibus. P. C. fubrotunda , 1 5 radiis fimplicibus & circa 
lnedium dichotomis. Color albefcens rubris hic illic variegatus 
punclulis. Longitudo vix triuncialis. Habitat ad littora Belgii. 

8. Gobius, cyprinoides. Der barscihnliche Trichterfifch. 
Pallap Spic. VIII. tab. 1. fig. 5. Br. 4. D. 6, 10. P. itf. V. 
iz. A. 9. five 10. C. i;. 

Caput paulo craffius trunco, cute molli vefiitum; lineis 
varie decuffatis, orenulatis notatum. Os labiarum. Denticult 
tenues, aequaliter difiincti in utraque maxilla, Lingua plana, 
obtufa. Oculi laterales , fupremi. Nares proxime pculos* 
Crifta cutacea five p]ica nigricans, longitudinalis inter oculos 
& pinnam dorfalem primam, Corpusfatis crafftim, fubteres, 
compreffum, verfus caudam magis decrefcens quam in aliis, 
longitudine digitum icquat. Squamse magnas, ciliatas. Linea 
lateralis obfoleta, Ano adftat pedunculus apbrodifiacus, atte- 
nuatus, obtuliufculus, in foffnla recumbens, major, quam in 
aliis pifcibus hujus generis. Pinnae dorfales fatis magnae, qua- 
rum prima altior 6 radios fimplices & fecunda 10 fiffos con- 
tinet, P. peclorales 1 8 radiatae, proceffu brevi carnofo infident. 

Bb 2 I\ ven- 196 Acanthopterygii. Gobius. 

Additamentum. 
P. ventralis unica plana 12 rad, P. analis io quandoque 9 ra- 
dios obtinet, qnorum primus indivifus eft. P. caudae rotu-n- 
data 1 5 radiis fiHis compofita quorum membrana intermedia 
.maculis obfcuris rhomboideis ornatur. Golor pifcis fufco-gri- 
feus, in abdomine albidior. Figura a Gobiis omnibus diver- 
fiflimus eft atque ad Sparum potius feu Cyprinum refert. Ha- 
bitat in Amboina. 

9. Gobius, lagocephahs. JDer hafenkopfge Trichter* 
jijch. Paltafii Spic. VIII. tab. 2. iig. 6» Br. 3. D. 6, 1 1. P. 1 5. 

y. g. a. 10. c. 12. 

Caputbreve; craflum alepidotum. Roftrum femiglobo- 
fum fuper os prominit. Labium fuperius craflum, plica ex- 
terna tenui duplicatum, multum prominet fuper inferius, quod 
magis divifum, & verfus angulos oris in lobum producitur» 
Utrumque in medio & ad angulos oris profundius emargina- 
tum. Dentes tenues in margine palati, & nonnulli majores, 
incurvi, rari in maxilla infera infunt. Palatum arcuatim ful- 
catum., Lingua nulla. Opercula br. inferne annexa margine 
cutaceo aucla. Apertura br. lateralis. Pinna dorfalis prima 
6 radiis fimplieibus, jequalibus & fecunda radiis 1 1 fiflis con- 
fkucta. Pinnac peclor. oblongo-ovatie, bafi carneo brevik 
iimo infident. P. ventralis conchata, radiis 8 nmlti partitis 
diflenditur, P. analis ano propinqua, 1 o radiata. P. caudse 
ovalis 12 radios continet. Truncus digitalis teres, pone com- 
preflus, microlepidotus, totus exgryfeo fufco- nigricans. Anus 
medius, & poft eum papilla aphrodiliaca. Habitat in America* 

Gobio pinna ventrali lubrotunda, acetabuliformi; e duo- 
bus pedunculis, ocloque radiis valde raniofis compofita. KohU 
renter in Nov. Com. Petrop, IX. 4 1 g, tab, 9. fig. 3 & 4, Br, 3. 
D. 6, 11. P. 17. V. 8- A. 11.C, 24. 

10, Gobius, Pliimieri* maxilla iuperiore prominente* 
Die Nafengriindet. Btoch, N. A. F. II, 1 54, tab. 178» fig, 3. 
Br. 4. D. 6, 12. P. 12. V. 6. A. 10. C. 14. 

Corpus teres microlepidotum. Caput magnnm nlepido- 
tum, Labia crafla. MaxiJla fupera mnlto longior infera. Den- 
tes parvi> acuti in ytraqtie maxilla» Nares media?. Iris argen- 

tea. Acanthoptenjgii. Gobius. 197 

Additamentum. 
tea, Pupilla nigra. Operculum monophyllum. Membran» 
br. femiaperta. Linea lateralis recla. Color capitis fuperne 
ruius a lateribus flavus, inferne albust trunci in dorfo rufus in 
lateribus inferne in flavum migrans, infra abdomen albus. Pin- 
nae omnes flavent, inter quas peclorales & analis margine tenui 
nigro circumfcriptas funt, Radii 6 pinnsc dorfalis primx fetofi, 
crefcentes & decrefcentes, fupra membranam longe eminent. 
Radii P. dorialis fecundae & analis fimplices frtlH in peclorali- 
bus vero & caudali multoties fiili. 

ii, Gobius, ocellaru. Brouffonet icht. tal> 2, Br, 5"» 
D. 6, 1 1. P. 16. V. 6. A 1 1. C. if. 

Caput parum compreflfum, fubconicum, fuperne Ieviter 
curvatum, porulofum, fubtus planum, fuper opercula ante- 
riora fquamofum. Riclus fubhorizontalis, Maxilla fuperior 
longior diductilis rotundata. Labia angufla, Dentes inscquales^ 
conferti minuti. Membran^ gingivales in utraque maxilla pone 
dentes transverise, Lingua & palatum glabra. Oculi medii T fu- 
premi, mediocres, iride glauca & pupilla nigra. Opercula br, 
iiexilia, diphylla. Apertura br. lateralis. Membr. br. fubnuda, 
flerno framata. Pinna dorfalis prima brevis, radiis fetaceis levi- 
ter curvatis, decrefcentibus, membrana diaphana, nebulata, 
ocelloque nigro notata, connexis. Secunda longa radios fub- 
aequales, fiifos, excepto primo fimplici, breviore, continer, 
P. peclorales infimae, bafi articulatae, rotundato- ovatae. P, 
ventrales coadunatae, rotundato- ovatae. P, analis longa radiis 
fubaequalibus, fiffis, excepto primo paululum longiore. P„ 
caudalis ovata, bafi leviter fquamofa. Color: Caput, P. pe- 
(ftorales & ventrales nigricantes, immaculatae; Corpus ex 0J1- 
vaceo & nigro obfcure nebulofum. Pe&us & abdomen glauca, 
immaculata. P. dorfalis prima ex olivaceo & bruneo nebulofa, 
ocello poflice prope bafin nigro; P, dorfalis fecunda virefcens, 
apice fordide rufefcens. Radii omnes virefcenti & fufco annu- 
lati. P. analis fufco- virefcens, apice pellucida, immaculata, 
P. caudalis uti pinna dorfalis fecunda. Habitat in rivulis infulae 
Otaheite. 

Bb 3 12. Go^ 198 AcanthopterijgiL Cobhis. 

Additamentum, 
12. Gobius Kodreitteri, Pinna ventrali bipartita , oper» ■* 
culis undique adnatis. Pallas. Spic, VIII. tab. 2. fig, 1,2.3. 
B, 2, D. 1 1 - 1 2, 13. P. 13. V. 6 & 6, A. 10 five.i ii ; G« 13, 

Csput longiufculum, craffum , fronte convexa, protu- 
berante. Sulcus longitudinalis in vertice ir.ter dtios mufculos 
tumidos & fuoer nucham bifidus. Labia duplicata ; exterius au- 
tice pendulum, & utrinque mucronatum pro oris anguiis pro- 
funde finnatum. Interius & inferius labium carnofa , verfus 
commiffuram crafifa, prolixa, pendula, antice crenulata & intus 
papiilofa. Dentes conici inasquales, anteriores, majores. In 
inaxilla fuperiore utrinque dens maximus caninus infixus efi. 
Oculi approximati prorfum in fummitate capitis proflantes fu- 
percilio carneo deluper & palpebra mobiii interne circumdan- 
tur. Pnpilla fubfufco - argentea. Opercula microlepidota fere 
undique annexa, aperturam femilunatam lateralem relinquunr, 
aux valvula interna cutacea clauditur. Truncus fubteres, parum 
compreffus, Linea lateralis obfoleta , leviter imprtffa. Sulcus 
fupra & infra caudam ad recipiendum pinnam dorfalem fecun- 
dam & analem. Anus medius. Poft hunc pedunculus aphro- 
difiacus conicus prortat. Pinnae omnes muticas. P. dorfalis 
primaalta, fubfufca, nigrieante fafcia fuperne marginata, ra- 
diis decrefcentibus 11 fimplicibus fufFiilta. Secunda humilior & 
iongior prima, falcia longitudinali fubniara notata, radiis 13. 
fillis inftructa. Pinna; peclorales flabelliformes feu ovatas bra- 
chio verfus corpus latifTimo infifhint. Pinna ventralis in duas 
partita, portiones tamen fimul luuitse figuram fuborbiculatain 
conftituunt. Utraque 6 radios habet. P. analis humilis 11. in- 
terdum 10, radiata ab ano aliquantum remota. P. caudalis ova- 
to-lanceolata radios 1 1 . ad 1 3. praeter plures acefforios continet, 
Color pifcis & pinnamm. inferiorum efi fulvus. Longitudo 
fpithamalis. 

Gobio pinnis pecloralibus, flabello infifientibus, pinna 
dorfi prima radiorum 1 2, fecunda 1 3. Koelreuter iri Nov, Com. 
PetropoL VIII. 421. D. 12, 13. P. 13. V. 6. A. 10, C. 30. 

13. Gobius, Schlofferi. Der Schlojferifche Trichterfifch 
oder Meergriindel. Palias Spk, VIII. tab. 1. fig. 1,3. 3. 4 . 
B* 3, D. 8, 1 3. P. 1 6* V. 1 2» A, 1 2, C\ 19, Caput AcanthopterygU. Gobius. 199 

ADDiTAMEtfTUM. 

Caput craflius trunco, longum obfolete tetragonum, con- 
vexum, omnino fquameum, fronte insequabili, ab oculis pra> 
cipiti. Ri&us transverfalis. Labia carnofa, alepidota, intus gra- 
nulofa. Superius duplicatum, limbo antico Junato utrinque 
obtufo angulo dependente, verfus angulos oris craflb, altius- 
que a fubjacente labio ieparato. Dentes magni fubulati, incurvi, 
inasquaies diflantes, inordinate alterni. Palatum carnofum. 
Lingua carnofa craffa. Oculi viciniflimi ad latera fpeclantes, 
prorfum in fummitate capitis valde profiant, fub quibus in ca- 
vitate quadam palpebra crafla compiicata latet. Nares non ad- 
fpeclabiles funt. Opercula cblonga, fquamofa, recifla, in val- 
vulam cutaceam marginalem intushabent, qua apertura latera- 
lis Sc fubgularis clauditur. Corpus teres parum comprefifum, 
macrolepidotum. Anus medius, adfiante pedunculo genitali 
ligulato. Pinna dorfalis prima g radiis /implicibu? decrefcenti- 
bus prxdita; fecunda radios 13 parum crefcentes fiflbs contt- 
net. P. peclorales e brachio plano five proceflu carnofo para- 
bolico & radiis 16 in margine ejus pofteriore iitu' conflanf. 
Pinna ventralis capiti aliquantum propior pecloralibus, fubro- 
tunda, conchata radios 12 robufios multifidos in fe habet. P, 
analis dorfdi fecundas oppofita radiis 1 2 crefcentibus fufFulta, 
quorum tres ultimi fifTi funt. P, caudalis acuta, ovata radiis 19 
arcirfiimis, Color pifcis e fufco terreus qui fubtus in albidum 
vergit. Longitudo fere dodrantalis. Habitat in Amboina. 

Gobius, Schtofferi, ex fufco nigricans, fubtus exalbidns; 
pinnse dorfalis primae radiis fpinofis. Gmetini L t S. N. 1 201, 

14 Gobius, nebidofm, fquamis afperis, fufco nebulo- 
iis; pinnas dorfalis primae radio fecundo, iilo longo nigro. 
Forskal defcr. ouim. 24. 15. 7, D. 6, 1 1 . P. 1 g. V. 1 2. A. 1 1. 
C. 14. 

Magnitudo tripollicaris, Jatitudo digiti. Color albidus 
maculisfufcis, in nebulas confluentibus in capite, dorfo, late- 
ribus. Abdomen album, immaculatum. P. peclorales glaucae, 
bafi maculis obfoletis, fufcis. P. ventrales fufceffcentes. Dor- 
fales & caudx hyalinaj guttis plurimis fufcis. P. ani hyalina mar- 
gine exteriore nigro, P. caudae rotundata. P. dorfaJis primse ra- 

dius 200 Acanthopterygii Gobius. 

Additamentum. 
dius fecundus terminatur filo nigro, fetiformi, duplo Iongiore 
membrana pinnae. Iris alba. Pupilla caerulefcens. Squamas fat 
magme, rhombese, rigidas, cutem afperam reddentes. 

ic, Gobius, anguillaris, cute moliffima, fquamatis 
adnatis; pinnis dorfi primis radiis 5; pofterioribus eminenti- 
bus, filiformibus. Forskal defcr. an. 23. B. 4. D. 6, 14» 
1\ 16. V. !2. A. 13. C. 17. 

Longitudine digiti minimi fed angufiior multo. Color 
fufco-virefcens, maculis mbro-violaceis plurimis fparfis, faepe 
iu nebulas confluentibus; punclis caeruleo nitidis in capite & 
corpore. Squamae minutae, adnatas tam arcle, ut cutis mollis, ac 
nuda fentiatur. P. caudae cinerea. Pinnae omnes maculatse. In 
pinna dorfali prima radii 5, pofieriores filo rubro membrana 
duplo longiores. Gobius anguillaris Linnaei alia efi fpecies. 

Gobius> arabicus, pinnae dorfalis primae radiris 5 pofie- 
rioribus filo rubro termihatis membrana duplo longiore. Gine- 
IhiiL. S.N. 1 198. 

16. Gobius, erythroftomus , lineis membranaceis infra 
oculos. IV. 

Gobius ore rubro, puftulato; radiis pinnarum dorfalium, 
ultra membranam eminentibus. Briinnichii icht, 30» Br. 5. 
D. 6, 16. P. «9. V. i2. A. 15. C. 15. 

Figura G. Paganelli. Corpus pallidum, fufco fafciatum. 
Os, opercula, gulaque maculis fanguineis puftulata. In capite 
fub oculis lineae nonnullae membranaceae transverfim jacenr, 
& duae aliae longitudinales cute pinnam dorfi anticam. P. dor- 
fales, peclorales rotundatae & analis infufcatae, rubro pufiu- 
latae; harum radii fetacei ultra membranam eminent. P. ven- 
trales, in unam ovatam uuitae, caerulefcunt. Radii apice fiffi,. 
P. caudalis circinata, nigro fubfafciata. Maguitudo fere fpitha- 
mae. Habitat in mari mediterraneo. 

Gobius, cruentatus, Gmelini L, S. N. 1 179. 

17. Gobius, lanceolatus, pinna caudali lanceolata. Die 
Lanzettgrundel Bloch N. F. D. II. 8. Br, 5. D. 6, ig. 
P. 16. V. n. A. 16. C.ao. 

Corpus Accmthopterygii. Gohim. 20 r 

Additamentum. 

Corpus elongatum fubteres, compreffum, fquamofum. 
Caput longiufculum, obtufum, Maxillae aequales denticula- 
tac. Riclus mediocris. Linguaacuta, libera. Operculum dy- 
phillum & apertura ampla. Oculi fummi propinqui iride aurea 
& pupilla nigra. Linea lateralis media. Anus capiti propioc 
poll iilum verruca longitudinalis prominet. Nucha & dorfurra 
convexa fubfpadicea. Malae caefiae , circuito rubicundulo in- 
clufae. Latera trunci compreffa gilva. Macula fpadicea prope 
concurfum pinnarum dorfi. Abdomen cinercum. Squamae ro« 
tundatae, imbricatae, verfus caudam majores. P. peclorales 
flavae, caeruleo marginatas, quarum radii uti in pinna ventrali 
& caudali firTi funt. Pinna dorfalis prima triangularis, alta, 
radiis fetofis 6 apice prominentibus, decrefcentibus praedita. 
Radii limplices pinnas dor.fi fecundae & analis fubaequales, rari 
niembrana pellucida combinanti. Pinnae ventrales longe con- 
natae cavitatem conchatam fingunt. Pinna cauda oblonga, acu- 
ta , trunco latior olivacea , in extremitate violaceo tincta, Ha~ 
bitat in rivis infulae Martinique. 

Gobius cauda longiflima, acuminata. Gron, zooph. nj 
277. tab, 4. fig. 4. Br. 5. D. 6, 14. P. ao. V. 1 1. A. 16. 
C. 30. 

Caput cathetoplateum breve, obtufum, ab oculis deelive, 
alepidotum. Maxillae aequales dentibus minutiffimis, Oculi ap- 
proximati, fummi, apici capitis propiores. Opercula fubtus 
anuexa. Apertura br, Iateralis ampla, Truncus cathetoplateus> 
graciiis, exacleteres, fquamofus. Pinnae dorfales propinquae, 
ia fulco fitae. Prima 6 filiformibus, prominulis inftrucla. Se- 
cunda anteriore humilior, linearis, 1 4 radiis fimplicibus raris 
fuffulta. Peclorales lanceolatge, mediae, obliquas, officulis 20 
dichotomis radiatav P. ventralis, magna, infundibuliformis, 
olTiculis fubramolis 1 1. P. analis longitudinalis, linearis, offi- 
culis 16 fihformibus, Cauda longa in acumen exiens, ofliculis 
nltra 30 fubulatis gaudet. Squamae parvar, fcabrae, rotundato- 
lobatae, radiatim lineatae, 

Gobius, Syrmathophorur , cauda Iongiffima acuminata, 
Straalftanrt Griindel, Index M. Gron. 30, 
Artedi Gcnera. Cc Gobiljs 202 AcanthopterygiL Gobius. 

Additamentum. 

Gobius, oceanicus. Pallas Spic. VIII. p. 4. Iconem dedit 
Gauhier iri Obfervat* periodiques Vol. II. Mart, tab, io. 

ig, Gobius, flrigatus, pinnis ventraJibus disjunclis. 
Otaheitis Taipoa, Broujfonet ichth. Fafc. I, tab. R, 6»\D. 6, 
ao. P.ao.V.6. A. 19. C. |^|-; 

Corpus compreffum, Janceolatum, fquamofum. Linea 
lateralis dorfo parallela, obfoleta, Anus paulo ante medium. 
Caput comprefTum, corpore latius porulofum fuperne curva- 
tum, antice convexum. Riclus adfcendens, amplus. Maxillae 
labiatae inferior paulo brevior; fuperior diduclilis. Dentes con- 
ferti introrfum verfij laterales 3 vel 4 majores. Lingua laevis 
obtufa, Palatum Jjeve, Faux fuperne & inferne denticulata. 
Nares anteriores fubtubulofas. Oculi fupremi, roflro propiores, 
mediocres, tecti. Iris viridi- argentea. Pupilla nigra, Apertura 
br. poftica. Membranae br, unitze, flerno' affixae, Pinna dor- 
falisprima, brevis & alta radiis fetofis, longe prominentibns, 
decrefcentibus raris, primo excepto breviiTimo; fecnnda longa, 
radiis fubaequalibus bifidis, P. pectorales fubmedise, iuborbicu- 
lares. P, ventrales approximatae, ovato- lanceolatae, disjuncTae, 
oblique corpori infertae. P. analis longa radiis fubaequalibus 
tfiilis. P. caudalis rotundato- ovafa, ba ii fquamofa. Color: 
Corpus fubpellucidum, pallide virefcenti glaucum, inferne al- 
bidum. Strigae fufcefcentes pone bafin pinnarum pectoralium. 
Maculae obfolete rubefcentes poflice infra lineam lateralem. 
Caput fuperne iuteo-virefcens Jateribus & inferne luteum , lon- 
gitudinaliter fufco firigatum & caeruleo pundatum. Finnae 
dorfales e viridi- pellucidae, bafi rubro vittatae. P. peclorales 
pellucidae pallide virefcentes. P, ventrales albidae. P. analis e 
virefcenti rubicunda. P, caudalis e flavefcenti- virefcens, vitta 
iitrinque obliqua leviter curvata, Jata, rubicunda. Radii pinna- 
rum dorfalium & caudalis rubicundi. 

19. Gobius, petlinirojiris , dentibus maxillae inferioris 
horizontalibns. L. S. N.450. Amoen. IV. 250. tab, 3. fig, 3. 
Br, 3. D. 5, 26, P, 19. V. 12. A. 25. C. 1 5. 

Corpus molle , fquamis vix confpicuis. MaxilJa fuperior 
dentibus acerofis, minutifTimis exafperata, fed nuJlis ad bafln. 

Cauin Acanthopterygii. Gobius. 203 

Additamentum, 
Canini ufrinque 3, longiores. Primores nulli. Maxilla infenoE 
fere plana margine ciliata dentibus fetaceis, horizontalibus, pa* 
tentibus extra maxillam. Obtufiufculis&feremarginatis: Cani- 
l)i 2 inflexi ; primores nulli. Lingua nuda» P. dorfalis anterior 
pun<£Hs albis adfperfa, radiis 5 fimplicibus, in fetas exeuntibus. 
P. dorfi pofterior, radiis 26 mollibus, fimplicibus, ad bafia 
maculis albis & nigris, verfus apicem fero fafcia longitudinaU 
alba. P. pectorales 19 radiis. P. ventrales, poftice connexae 
radiis 12. P. ani longitudinalis rad. 25. P. caudae acuminata» 
Oculi in vertice admodum approximati. 

Gobius, pebJiniroftris. Chiuenfibus Taj-je. Osbeck itin. 
B, 4, D. 5, 26. P. 1 8. V. 1 o, A. 26. C. . . ♦ 

Corpus fpithameum, teres, parum coniprefTum, Caput 
parvum, ante planum, truncum medium craffitie aequali. Lin- 
gualacera, obtufa. Dentes minuti, recti, acuti, inaequales, 
in maxilla fupera liniferiati, in medio ejus pauci, in maxilla in- 
fera totum marginem occupant. Labia brevia dentes non tegunr e 
Oculi fummi npproximati, ovales admodum prominent, Iris 
aurea. Pupilla caerulea. Color: Dorfum cinereum, maculis 
fordide fubrubris & caerulefcentibus diftinctum. Abdomen al- 
bidum. Pinnae dorfales cinereae, liueis transverfis caefiis <5c 
maculis nigris pictae. Pinnae reliquae fubfufcae. 

20. Gobius, Boddarti, macnlatus, pinnae dorfalis an- 
terioris radiis 5 cirriformibus, gradatim longioribus. Der 
Boddartfche Trichterffch. Pallas fpic. VIII. 1 1. tab. 2. fig. 4, ' 
5. Br. 5. D. 5, 25. P. 21. V. 34. A. 25. C. 18. 

Caput cralTum , obtufifiimum, a vertice fenfim convexo- 
declive. Maxillae fubaecjuales. Labiacrafla praefertim fuperius» 
Oculi anterius in vertice approximati, oblongi, vix prominuli» 
Opercula br. fquamulofa. Membr. br. livido- caerulefcens ra- 
diorum 4 vel 5. P. D. prior radiorum 5 cirrhiformium, cre- 
fcentium & decrefcentium, quorum tertius longiffimus. Mem- 
brana nigro- caerulefcens , atomis aibis fparfa, P, D. altera fe- 
milongitudinalis , diftincta , nigro - caerulefcens , albis lineolis 
transverfis inter radios picla. P. P, rotundatae, bafi aliquan- 
tum carnofae, P, ventralis fuborbiculata, conchiformis , fub 

Cc 2 peclo- 204 Acanthoptenjgiu Gobius. 

Additamentum. 
pecloralibus pofita. P. A. longitudinalis. P. C. ovalis, cxru- 
lefcenti-aldida. Corpus pingue, fufiforme, microlepidotum. 
Linea lateralis papillofa, maculis hinc inde niveis, Anus circu- 
lo nigro cinclus capiti paulo propior. Pedunculusconicus pone 
anum. Colorpifcis fufco- caer.ulefcens five ardefiae fimilis; in 
ventre flavicante- albus. Maculae fufcac ad dorfum utrinque 7, 
totidemque in latere nigriores, pundis albis ftipataj. In capite 
maculas iiifcae albzeque fparfae. Longitudo fpithamalis, 

Species dubiae. 

21. Godius, melanopterus , radiis pinnarum ultra mem* 
branam vix eminentibus. W. 

Gobius corpore fufco ; pinnls omnibus nigris. Briinnichii 
ichu 30. D. 6, 1 6. P. 1 9. V. 1 2. A. 1 5. C. 1 7. 

Facies G. Paganelli. Corpus fufcum. Pinnas omnes nigrae, 
radiis ultra membranam vix eminentibus. Magnitudo 3 pol- 
liearis. 

Gobius, bicolor, fufcus pinnis omnibus nigris. Gmelini 
L.S.N.11 79. 

22. Gobius, barbanif, pinnispecloralibus, flabello in- 
fiflentibus; pinna dorfi priore 12, pofleriore 13. L> % S» N. 
45o. 

Ittum Gobioni Schlofiferi affinem aut eandem fpeciem 
cumGobione Koelreuteri effe asftimat. Pallas. Spic. VIII. 5. 

23. Gobius, Tigrimtf, Gefiekte Harder - Grondel. fn- 
dex Miif. Gron. 42. Br. 5. D. 1 o, 30. P. 24. V. 5. A. . ♦ C. . ♦ 

Gobius corpore latiflimo, maculofo; pinnis ventralibus 
intrinfecus abdomini iigatis, maximis; cauda bifurca. Gronov* 
Zooph. n. 278. 

Scombro aliquantum fimilis eft. Caput cathetoplateum 
alepidotum fuperne convexiufculum & declive, fubtus carina- 
tum Maxillae aequales. Dentes in maxillis & palato asquales, 
fatis magni. Oculi maximi planiufcnli, laterales, roflro pro- 
ximi. Membrana br. Iatet. Dorfum parum arcuatum, cari- 
natum. Latera convexoplana. Abdomen planum. Anus 
medius. Linea lateralis dorfo proxima & paralela. P. dorfalis 
prior parva, ferme triangulans officulis 10 filiformibus vix 

acutis Acanthopterijgii. Gobius. 205 

Additamentum-. 
acutis inftructa : pofterior femilongitudinalis altitudine priori 
sequalis rad, 30, P, pedtorales lanceolatae, longae. P, ven- 
traies maximae, approximatae, ofliculis 5 bipartitis, ab interiore 
feu pofteriore parte connexae & abdomini per longitudinem af- 
fixae, P. ani mox poft anum fita, humilis. P. caudae longa, 
bifurca, Iobis, aequalibus. Squamae minutifiimae, imbricatae. 
CoJor fuperne niger, in lateribus argenteus, maculis nigris 
magnis variegatus, Habitat m oceano Americano fub zona 
torrida. 

Gobius Gronovii, pinna ventrali bipartita, dorfali priore 
decem radiata; cauda bifurca. Gmelini L. S. iV. 1205. 

24. Gobius, tropicus , Osbeck. itincr. 392, Br. 3 - 4. 
D. 12. l\ 15. V.g, A. i2. C 

Corpusteres, pone comprefTuin. Squamae afperae. Ca- 
put magnum , rugofum, Opercula duobus, linearibus den- 
tatis foliis conflant. Os magnum, fubrotundum, crufla ca- 
pitis tectiim. Oculi magni, laterales. Pinna dorfalis, longi- 
tudinalis, 1 2 & pluribus radiis compofita. Cauda rotundata. 

25. Gobius, anguillaris , pinna dorfali unica, L. S. A\ 
450, D. 52. P. 12. V, 10. A. 43. C. 12. 

Corpus lubricum Anguiliae, pingue, fubdiaphana cute, 
ut venae transpareant. Pinnae omnes rubrae; dorfalis & analis 
in caudain excurrentes. Osfimum, dentibus exfertum. Pin- 
nae pecftorales valde parvae, rotundatae, A Gobio anguillari For- 
fkalii diverfus. 

26. Gobius, Amorpa-, capite plagioplareo, maxilla in- 
fera longiore; pinnis ventralibus disjunclis. W. 

Eleotris, capite plagioplateo, maxilla inferiore longiore; 
pinnis ventralibus difcretis. Gronov* Muf. II, n. 1 68* Br, 6. 
D. 6, 10. P A. 5. C. 24. 

Corpus oblongum , teretiufculum, verfus caput plagio- 
plateum, verfus caudam cathetoplateum, microlepidotum, 
Caput plagioplateum obtufum fuperne fquamofum. Os ma- 
gnum. Oculi fummi, roftro propiores. Maxiila infera mul- 
tum longior fupera. Dentes plurimi, contigui, minimi. Lin- 
gua & palatum glabra. Opercula laevia, alepidota, P» D. prior 

Cc 3 decli- 2o6 Accmthopterygil Xiphias. 

XXIV. XIPHIAS. 

Membrana hramhioftega odto circiter ofla utrinque 

continet. 

Ruftrum in cufpidem longiffimam, plagioplateam, 

enfiformem & ofTeam produ&um. 

Corpus oblongum , ambitu fere fubrotundo. 
pag, 30, Pinnce Ventrales nuilae. Dorii unica, longa, in me- 

dio humillima. (*) 
I. XIPHIAS Art. Syn. 47. Ovid. Nafon. hal. verf 27. 
(Gladius) Xiphias @? Gladius AvMorum. 
The Sword-ftfh Anglis. Swardfijk Suecis. 
Longitudo 10 cubitorum &c. Pondus 130 librarum 
& ultra. 

Corpus oblongum, ferme teres. Roftrum longif- 
fimum, enfiforme. Mandibula inferior acuta, tri- 
angularis. 

Os mediocre, edentulum. Pinna per totum dor- 
fumunica, in medio humillima , oiliculorum 41, 

quorum 

Additamentum. 
declinata 6 radiata ; fecunda asqualis, priori vicina. P. P. in- 
fimx, fubrotundae. P. V. binas, fub pecloralibus fitse. P. A, 
propinqua ano 9 radiata, P. C. fubrotunda, radiis 20. Co- 
lor fubobfcurus, ferreus, in ventre albidior, Longitudo fpi- 
thamalis. Habit2t fub zona torrida. 

Gobius, Pifonis, pinna ventrali bipartita, maxilla infe- 
riore longiore. Gmelini L. S. N. 1206. 

Amore Pixuma Marcgrafti Jib. 4. p. 166. 

Caput latum ore amplo edentulo. Corpus oblongum, 
coloris oblcure ferrei, ventre extuberante nlbo. Cutis mollis, 

17. Gobius, melamwus, pinna doriaii unicaj cauda ni- 
gra. Gmelini L. S. N. iaoi. 

Qualis fit, adhuc Jatet. 

(*) Character generis Xiphiae. 

Linncei: Caput maxilla fuperiore terminatum roftro en- 
fiformi; os edentuJum. Mcmbr. branch. radiis 8» Corpus 
teretiufculum, alepidotum. 'Acanthoptenjgii. Xiphias. 207 

quorum media 25 admodum brevia. Pinnse Pectora- 

les fitu humili officulorum 17. Ventrales nullce. Pin- 

na Ani in medio humillima, ofliculorum 15. Cauda 

admodum bifurca feu lunata, ofliculorum in apice 

bifurcorum. 

Eminentia magna, longitudinalis in lateribus ad cau- 

dam. Anus caudse proximus. Appendices pylori 

numerofiffimas. 

Vefica aerea longa, Cartilagines 5 ad 6* inaequali fu- 

perficie prseditae, utrinque in maxillis, pro dentibus (*)• 

XXV. SCOM- 

— — — - 

Additamentum. 

(ej i. Xiphias: Gladhis L, S. iV, 432. 

Xiphias, Gladius\ pinna dorfi 111 medio humili. Der 
Schwerdtfifch. Bloch N. F. D. III. 2g, Br. 7. P. 17. A. itf. 
C, 26. D. 42. 

Xiphias, pinnis 5, demta canda Iunata; roftro horizort- 
taliter reclo, gladio ancipiti angulato fimili. Klein. M. 4, pag. 
18. tab, 1. fig. 2. imperfecla. 

Xiphias. Der Schwerdtfifch. Koelpin in A&. Stockh. A, 
1769. tab. 2, fig, i, rudis. Ur. 7. D. itf, 3. P. 17. A. 10, 3, 
C. 20. 

Xiphias, Gladius. Der Schwerdtfifch. Watbaum in Ber- 
tinifchen Sammlungen X. 70. Rr,7, D. 17, 3. P. 14. A. 10-3. 
C, 19, Vide defcriptionem in Mantijfa altera. 

Sp e c i e s a dhuc d ub i a e. 

2. Xiphias ex nigredine albis zonis variegatns gladio tri- 
angulari & maxime declivi; dorfo arcuato; tribus pinnis ar- 
culeatis inftrudhis, demta cauda coriacea lunata: Kleinii M+ 
4. p. 1 9. tab. 3. fig. 1. D, 6. V. 7. A. 8. 

3. Xiphias lata longaque per integrum dorfum pinnaj 
in ventre duobusbacilliformibus corporibus, duris; ore eden- 
tulo. Kleinii M. 4. p. 20. 

Guelmcu Brafilianis, Bicuda Lufitanis, Zeefchnip Belgis. 
WHtugby, p. 163. tab. 7, & App. tab. 5. fig, 6. Confer. Afit* 
Stockh, A. 1771. tab, 4. ao8 Acanthopterygii. Scomber. 

XXV. SCOMBER. 

Membvam branchiqftega feptem utrinque officula gra- 
cilia continet, quorum fupremum fub operculis 
BrancHiarum maximam partem tegitur. 
Cauda admodum bifurca, lunae crefcentis in modum, 
Eminentia una vel plures utrinque, longitudinales, 
in lateribus ad caudam. 

Pirmce vel duee tantum in dorfo, vel prseter has plu- 
rimae exiliffimse, in extremo caudam verfus, > tam fu- 
pra quam fubtus. 

Appendices pylori numerofiffim^e (*)♦ 
i. SCOM- 

Additamentum. 
(*) CharaSfer generis Scomhri. 

LiNNffii; Caput comprefTum , Jnsve. Membr. branch, 
radiis 7. Corpus laeve, linea Jaterali poflice carinatum, Pin- 
nae fpuriae faepius verfus caudam. S. N. 492. 

Scopoli: Corpus fubtetragonum. Oilicula quaedam Jibe» 
ra, penicilliformia fepius verfus caudam. Ano fuperiore. 
Membrana br. oiiiculis feptem. Introd. hift. n, 454. 

Gronovii: Corpus cathetoplateum, alepidotum, caudam 
verfus gracilefcens, in utrisque lateribus pJerumque ad caudam 
horizontaliter dilatatum, ut evadat quadratum. Linea Jatera- 
lis finuata ac plerumque tabellis oifeis Joricata. Caput cathe- 
topJateum, alepidotum, inerme, fubacutum. Dentes in ma- 
xillis utrisque. Membrana br. operculis obtecla, expanfilis, 
ofliculis utrinque 7. Pinnas 7 vel 8. ;In dorfo 1 vel 2, Ven- 
trales fub pecloralibus: Analis unica. Radii nonnulli pinnarum 
dorfalium, veutralium atque analis in uonnuIJis, plerumque 
aculeati. Oflicula fubramofa, libera, inermia, penicillifor- 
mia poft pinnas dorfoles & analem in nonnulJis. Zooph. p. 03. 

Obfervatio. 
Scombri genus commode fubdividitur: 1) Scombri pin- 
nulis fpuriis diflinctis. 2) Sc, pinnulis fpu.riis unitis. 3) Sc. 
pinnulis fpuriis nullis; pinna bifpinofi ante pinnam ani. 4) Sc. 
pinnulis nullis; .pinna hifpida ante pinnam ani, vel occnJtata 
velnulla. Forfkal defcr.an, 54. Acanthopterygiu Scomber. 209 

I. SCOMBER pinnutis quinque in extremo dorfo, fpina brevi 
ad amim. Art. Spec. 68. Syn. 4$. 
Scambev Ouidii, Plinii & omnium fere Aublontm, 
a Mackrelt or Macarelt Anglis. Makrit Suecis & Danis. 
Makrel Germanis. 

Ooculi non toti cute tecl:i, Dentesin maxillis, pala- 
to & faucibus. Lingua glabra, Foramina narium po- 
ftice claufa transverfim.* 

Pinnas peclorales officulorum 20. Ventrales 6, Dorfi 
I n,a . 10, 11 ad 12. II da . 11 ad 12. Ani 13. I»ia. aculea- 
tum. Pinnulae 5 exiles ad caudam , fubtus & fupra. 
Prominentias duos longitudinales, utrinque ad cau- 
dam Vertebne 31. (a) 2. SCOM- 

Additamentum. 
(a) 1« Scomber, Scomber, pinnulis quinque, L.S.N. 492, 

Scomber, Scomber, pinnuiis utrinque 5 • fpinaani; cor- 
pore argenteo , fupra e cmileo flammeo. Mafiilienfibus Au- 
riol. Briinnich. ichth. 68. Br. 7. D, 6-3, 11-5. P. 19. V. 6. 
A.i-, 12, 5. C. 14. 

Pelamys corpore cafligato; iateribus & capite argenteis; 
dorfo ex casruleo viridi , nigricantibus duclibus reclis, incurvis 
&flexuofis; penicilJis 5; caudas pinna forcipata. Kleinii M. 5, 
p. 1 2. tab. 4. fig. 1 . 

Scomber, Scomber, pinnulis $ , in margine utrinque cau- 
d*. DieMakrele, Bloch N. F. D. II, 88- tab. 54. P. ao. 
V. 6", A. 13. C. ao. D. ia, 12. 

Tk common Makrel Pennant br. zool. III. 264. tab, 51. 
n, 13^. D. 9-10, 12, 5. P. ao. V, 6. A. , . . C, . . ♦ 
V a r i e t a t e s. 

u. Colias. Rondeletii. Raji Syn. 59. 

Scombro fimilis. Differt corpore majore, fpifliore, mi- 
crolepidoto, & cranio pellucido. Lineas obliquas a dor.fo bre- 
ves nigro pundtatas habet. 

/3. Lacertus. Cettih.n. Sard. III. 196. 

Scombro vulgari perfimilis facie, fed corpore minore & 
colore vividiore viridi & azureo diflert. Confer, Gesneri «0- 
menclat. 108. . ■ 

drtcdi Ccncra. D Cl 210 Acanthopterygil. Scomber. 

2. SCOMBER pinmdis offio vel novem , in extremo dorfo , ex 
fuko ad pinnas vmitrales. Art. Syn. 4. 
Thynmis vel Orcymis Audtomm. Tunny - Jifh or Spanifh. 
. Mackrell Anglis. (Willugby tab. M. 1.) . 
Longitudo 7 pedum circiter. Maxillce aequales. Den- 
tes in maxillis, palato & faucibus. Pinnse Dorfi 
arnbas officulorum 14. Pedlorales 34. Ventrales 6* 
Ani 13. Pinnulte in extremo dorfi fuperne 8, 9 ad 10. 
Subtus 8. (h) 3> SC0M . Additamentum, 

(h) %. Scomber, Thymms\ pinnulis utrinque oc"k>. L, 
S.N. 493. 

Scomber, Thymius , pinnulis fnpra & infra 8, corpore 
plumbeo. Briinnich. ichth. 70, Br. 7. D. j}, 14, 8» P. 34- 
V. 6. A. ia, 8- C. 9-9. 

Scomber, Thtjnnus, iinea laterali laevi, fuperius, incur- 
vata. Der Thunfifch. Bloch N. F. D. II. 95, tab. 55. P, 22. 
V. 6, A. 13. C. 25. D. 15, 12. 

Corpusfufiforme, parum compreflum. Caput parvum 
fubacutum , apice obtufum. Maxilla infera longior. Den- 
tes parvi acuti. Lingua glabra. Oculi magni, nigri, iride ar- 
gentea limbo aureo terminata, Truncus in medio crafliis, 
€auda attenuata & quadrata. Pinnae peclorales longae, & ven- 
tralesbreves. Squame parvae, deciduas, Color: Dorfum & 
Himmitas capitis fufo caerulefcentia, Latera argentea. Pin- 
na prima dorfalis caeruleicens fecunda, analis & pinnulae flavi- 
dae, ventrales Sz. caudalis cinerae. 

Scomber, Thynnus , maxiJla, fnperiore acuta ; dentibus 
planis lanceolatis. Carite Loefiing. itin. 148. D. 14, 13, 9, 
P. 22. V. 6. A. 16,9. 

Corpuslongum, anguflum, comprefllim, maculofum, 
Pinna dorfi prima plicatilis. 

// Tonno vel Scampirro. Cetti Natnrgefch. III. 1 43. 
tab. 1. nudis, 

Corpus grande, ponderofum 400 & ultra librarum, te- 
res, cauda admodum attenuata pinnas magnae femiluiiatae in- 

ferta Acantkopterygii. Scomber. 211 

SCOMBER tinea laternli acuteata, piuna nni ojficutorum 
triginta. Art. Sipi. 50. 

Tranchitrus AucJorum, €f Saurus quibusdam. Horfe Ma» 
ckrell AngliSi Scad Cornubienjibus. Sitro fenetis. 
Linea Lateralis curva, ferrata. Dentes in maxilliSj 
palato, lingua & faucibus. Sulcus in medio dorfo. 
Pinna dorfi I««. officulorum 8, U da . 34. Peclorales 20. 
Ventrales 6". Ani 30, quorum 2 prima aculeata. Cau- 
da admodum bifurca. Appendices pylori 13 ad 14. (cj 

Dd 2 4. SCOM- Additamentum. 
ferta, Dentesparvi, acuti, denfi, Iris argentea, Pinna dor- 
falis prima longa 14 radiis craffis compofita; fecunda angu- 
ftior. Pinnae fpuriaj flavefcentes, decrefcentes 9 vel 1 o, Squa- 
mx magnae firmiter adnatae. Color iri dorfo, e caeruleo nigri- 
cans cjiii in lateribus fenfim pallefcit, usque abdomen album» 
The Tunny, Pennant br, zool. III, 266. tab, 52. 

(c) 3, Scomber, Trachurus , pinnulis unitis; fpina 
dorfi recumbente; linea Jaterali loricata, L. S. N. 494. Muf. 
Ad. Fr. N. 90. D. 7, 1,33. P, 16. V. 5. A. 30, 2. C. 17. 

Opercula branchiarum maevula incarnata & pone hanc ni- 
gra. Linea lateralis compofita utrinque ex latis paralelis fcutis; 
in medio curvata; verfus pofieriora imbricata acuminibus fpi- 
nofis, unde cauda angulata, tetragona. Appendices pinni- 
formes nulli. Pinna dorfalis prior radiis 7 fpinofis prseter fpi- 
nam antrorfum porredam, P. analis radiis 30, duo praeterea 
aculei antecedentes, breves, difiincli. 

Scomber, Trachurus, Mafillienfibus Suverou five Ma~ 
careo. Briinnichii ichth. 70. Br. 7. D. }j> 34. P« 20. V. | t 
A.|, T V.C. 20. 

Scomber, Trachurus, linea laterali aculeata. Der Sto- 
chr. Bloch. N. F. D. II. 104. tab. 56. P. 20. V. 6. A. / T . 

C. 20. D. 8, 34. 

The Scad. Pennant. br. zooU III, 269, tab, 51. n# 134. 

D. 8, 34. P- 20, V. 6, A. ♦ . , C. , . ♦ 

Scom- 212 Acanthopterygiu Scomber. 

4. SCOMBER dorfo dipterygio, ojjicub ultimo pinncs dorfalis 
fecundce prcelongo. Art. Syn.. 5 1 ♦ 

Amia Salviani &f Aliorum. Lechia P. jfovii, Romano- 
rum &? Livonienfium. Glaucus Aldrov. 
Longitudo 2 ad 3 cubitorum. Dorfurn obfcure coe- 
ruleum. Dentes in maxillis, lingua, palato & fauci- 
bus. Corpus, caudam verfus, quadratum. 
pag. 32, Pinna Pecloris officulorum 20. Ventrales 6. Dorfi 
I» ia . 5 caudam fpeclantium ; II da . 34, in medio humi- 
lis. Ani Pinna, huic fimilis, officulorum 24. Cauda 
admodum bifurca. Appendices pylori 108. (d) 
. 5. SCOM- 

Additamentum. 

Scomber linea laterali curva ; tabellis oflfeis loricata. Gro- 
nov. in Atl. Upfal. 1742. p. 83. Br. 6. D. 8, 34. P. 20, V* 6. 
A. 28.C. 16. 

Scomber, Gracharus, vel potius Trachurus. Hajfel- 
quifli itiner, 407. n, 84» Edition. germ. Br. 7, D. 8, 32. P. 
2o. V. 6. C. 20. 

(dj 4. Scomber, Amia, pinnulis unitis; radio ultimo 
dorfalis poflerioris longiore. L. S. N. 495. 

Glaucus aculeatus, aculeis 7, omnibus caudam fpeclan- 
tibus, duobus ad anum; pinnis utrincjue caudae proximis, de 
crefcentibus, radiis, membrana contextis. Kleinii M. 5. p. 30. 

Amia, Salviano. Willugby 296. tab. S. 17. D.-fvel^, 
34. P. 20. V. 6. A. 2 1. C. ♦ . ♦ 

Figura Salmonea refert. Corpus grandiflimum, crafiiim, 
longum, verfus eaudam quadratum, micro Jepidotum. Dor- 
fum obfcure cjcruieum cum Jacvi purpurae tintfhira. Latera ma- 
gis purpurafcunt. Os modicum. MaxilJjs & palatnm denti,- 
cellis afpera. Lingua lata fcabra. Iris alba circulo fufco ver- 
fus pupillam terminata. P. D. anterior fcapularis, 5 vel 7 
aculeis brevibns, disjunclis reclinnatis conflat. P. D. poflcrior, 
femilongitudinalis, femihaflata, radio ultimo prxalto. P. A. 
dorfali fecundse limilis. Utraque ad marginem pofleriorem 
finuata. P. P. exiguae. P. V. tantillo poflerius pecloralibus 
fuas. P, C. admodum forcipata, Habitat in mari infero. 

Lechia, Acanthoptenjgii. Stomber. 213 

SCOMBER ojficuh fecundo pinncc dorfalif fecnndce altijjimo. 
Glaitcuf primitf. Rondel. Will. Ray. p. 24. 
Gorpuslatum, tenue, rhomboidale. Maculae 3 1. 4 
fufcae in lateribus. Caudafupra modum bifurca& lata. 
PinnaPe6torisofficulorumi8. Ventrales5. Dorfilma. 
7 admodum brevium, quorum I ma . antrorfum , reli- 
qua ad pofteriora vergunt. II da . officulorum 26, ul- 
timo, ejusdem fere longitudinis cum antecedenti- 
bus. Ani 27 , quorum duo aculeata, Appendices 
Pylori innumerae. 
Locus : Romse , Livorni & alibi in Italia. (e) 

Dd 3 XXVI. Additamentum. 

Lechia, Pauli ^fovii. Vide ejus Libellum de Romanif 
pifcibitf cap. 7. 

Pifcis tricubitalis, pugnacifiimus, aculeis atris, folidis, 
minime longis in dorfo & dentibus maxillarum peracutis foiidis 
armatus. lntegitus corio laevi, alepidoto, quod argenteum 
eft & caeruleo colore perfufum. P, C. crefcentis lunae figuram 
efficit, concava illa rotunditate ad circini duclum effigiata. Ca- 
ro fapidifiima. 

(e) 5. Scomber, Giaucuf, pinnulis nullis; fpina dorfali 
recumbente. L. S. N. 494. Muf Ad. Fir.ll. 89. D, 8, 20, 
P. 20. V. 5. A. 18. C. 17. 

Corpus ovatum colore argenteo, fquamis minimis, vix 
confpicuis, Linea lateralis pone anum incurvata, & dein ele- 
vata, ut cauda evadat angulata, fine appendicibus. P. dorfalis 
priorradiis 8 fpinofis, fed ultimus fere difiindlus, Spina re- 
cumbens antrorfum ante pinnam: pofierior radiis 20 molli- 
bus. P. pe&orales falcatse, radiis ao, primo breviore. P. ana- 
lis 1 8 radiis, oppofita & xqualis dorfali. Spinae 2 breves ante 
pinnam. P. caudalis 17 radiis, valde bifida. Habitat in 
Ametica. 

Scomber, Glaucuf, eminentiis lateralibus caudae aculea- 
tis. Osbeckitin.^.^y. D. 7, 25. P. 20. V. 5. A. 25. 

Caput obtufum. Dentes minuti. Maxilla infera longior 
fupera. Opercula br, integra. Corpus pedale vel longius, com- 

preffum, 214 Acanthopterijgii. Scomber. 

Additamentum. 
preffum, fupra cinereuin, infraalbum, cute veMitum. Emi- 
neiuias iaterales caudas multis appreilis aCuleis te&as partem po- 
freriorem rcclam linae lateralis fingunt, cujus pars anterior ar- 
cuata & inermis eft. Pirmae dorfales approximatas: prior radiis 
7 fubaculeatis fuffulta; pofterior mutica, excavata. P. peclora- 
lescurvatse, longae, radiis 20 decrefcentibns. P. ventrales di- 
midio breviores pecloralibus. P. caudalis bifurca ao radios, 
praeter 2 breves aculeos laterales, continet» P. ani excavata, 
ante altior. 

6. Scomber, Cordyta, pinnulis 10; Irnea laterali Iqh- 
cata. L. S. N. 493. 

Scomber fubcompreffus., latus; linea laterali curva, laevi, 
prope caudam redk, loricata. Gronov.zooph. n„ 307. 

Scomber linea laterali curva , tabeilis offeis loricata; cor- 
pore lato & tenui. Gronov. in A&. Upfal. A, 1750, p. 36» 
Br.7. D. f, 9, 10. P. 15. V. 6, |. A. 14. C. 20. 

Corpus compreflum , latiun cauda valde gracilefcente te- 
tragona. Dorfum convexum, arcuatum. Abdomen acutum. 
Maxills, oreclaufo, aequales. Dentes minimi, Temoti, uni- 
feriati. Palatum & lingua glabra. Oculi mediocres, iride rube- 
fcente. Opercula branch. rotunda, fplendentia. Squamae exi- 
sjix, imbricatae, fixae. Linea lateralis curvato- recla, in dimi- 
dio anteriore laevis, iii dimidio pofferiore autem Joricata, ta- 
bellis crefcentibus, imbricatis, aculeatis exafperata. Pinna dor- 
falis prima, in fulco dorfi reclinata, aculeis 7 decrefcentibus 
fuffulta. P. dorfi lecunda, mutica, radiis mollibus decrefcen- 
tibus 9. Pofl hanc pinnulae 1 o exiliffimae iibras. P. peclo- 
rales oblongae, 1 5 radiis fimplicibus decrefcentibus. P. ventra- 
les exiguae, fulco reconditae, radiis 6 multifidis. Pofl has in 
eodem fulco duae fpinae vix lineam Jongae. P. ani extenfa radio- 
rum 1 5 rigidorum decrefcentium. Pone hanc pinnulae fuperiori- 
bus fimiles. P. caudae bifurca radiorum fimplicium 20. Coloc 
fupremi capitisdorfi ac laterum fupra lineam Jateralem casruleo- 
viridis, ventris albidus fplendens. Habitat in Surinam. 

Scomber Hnea laterali acnleata, pinnae ani ofliculorum 
20. Sehce thef. IIT. 74. tab, 27. n. 3. D. f, 22. P. 21, V. 6. 
A. rV Vide Mantijfam I. 7. Scom- 'Acanthopterygii. Scomber. 215 

Additamentum. 

7. Scomber, Pelamis, pinnulis inferioribus 7 ; corpore 
lineis utrinque 4 nigris, L.S. N. 492. Atbecora Loejiing, itim 
147. D. 1 5, 1 1, (7). P. 27- V* 6.A. 14, (7). 

Golor fuperne pallide fufeus in lateribus & capite plum- 
beus, lineis 4 nigris longitudinalibus, verfus ventrem difiin- 
dlus. Cauda valde bifurca, quafi transverfalis. 

Scomber, Petamis, pinnx dorfalis anterioris oiliculis 15 ; 
pinnulis fubtus inter caudam &anum ieptem. Hifpanis Bonito, 
Suecis Bonet. Osbeck itin, 87. Br. 6. D. 15, 14, (8). P. 28» 
V.7.A. 14/(7), C, 26. 

Caput comprefTum, roftro acuto, maxilla infera lon- 
giore, Corpus aliquantulum compreffum, dorfo convexo fub- 
c.eruleo, parum elato, & abdomine minus convexo, usque 
lineam lateralem argentco, ac iineis 4 fubnigris longitudinali- 
bus notato, Squamae minutae non contiguae. Oculi mediocres 
argentei, Dentes acuti, numerofi in una ferie. Lingua cuneata, 
limbo cutaceo elato utrinque prodita, Linea lateralis arcuata, 
dorfo propior. Squamae minutae, diftinctae. P. dorfalis prima 
in fulco reclinanda, radios duros 15 raros continet; fecunda 
10 ad 15. molles habct, P, pectorales mediae, ovato- lanceo- 
latae rad. 2g fiilis. P. ventrales iongae, approximatae, pefto- 
ralibus & dorfali prima fubjeclae, P. analis doifali fecundas aequa- 
lis & oppofita. P. caudae bifurca dilatata. Pinnulae fuperiores 8 

6 inferiores 7 radiatae. Longitudo vix bipedalis, 

Scomber, Pciamis, pinnulis inferioribus 7 ; corpore utrin- 
quelineis4 nigris. "MzftiWzwbbwsPalamide. Briimiich.icht.6g. 
li 7, D.fl, 15,(8). P. 24. V. 6. A. 1 5, (7). C. 9-9. 

Corpus elongatum , vix comprefTum. Caput acutum. 
Dentes acuti. Rima transverfa ante fingulum oculum, Pinnae 
pectorales exiguae, triangulares. P, ventrales excavationi abdo- 
minis apprefTae. Rima dorfi pinnam anticam fpinofam perfeclc 
recondens; pinna pofiica radiorum 15, quorum duo ultimi 
valde compoliti & quafi fafciculati; ejusdem ftruclurae funt 
quoque reliquae pinnas fpurias, quas ante caudam fupra 8-> infra 

7 numerantur. Pinnae analis radii ultimi quoque fafcicnlati. 
P. caudae lunata radiis intermediis valde fafciculatis. Cauda ipfa 

lateri- 2i6 Acanthopterygii. Scomber. 

Additamentum, 
lateribus carinata. Color corporisargenteus, dorfum nigro cae- 
rulefcens ex argenteo refplendens. Rigiofupra lineam lateralem 
viitis 5 vel 6 nigris, verfus caudam oblique afcendentibus, po- 
flicis gradatim minoribus. Jris oculorum argentea. Magni- 
tudo i -I pedis. 

8, Scomber, atbicans, corpore compreiTo, immacula- 
to; pinnis pe&oralibus longis. IV. 

Scomber (Thijnaus?) pinnae prioris dorfi ofliculis 14; 
pinnulis fubtus inter caudam & anum 8. Albekor dictus. Osbeck 
itin.90. D. 4|, 12. P. 32. V. 6. A. 1 3, 8. C. 30. 

Corpus compreflum a lateribus pJanum, microlepidotum. 
Caput minus acutum. Maxilla infera longior. Dentes acuti, 
difiincli, uniferiati. Oculi magni, rotundi, argentei. P. D. 
prior aculeata in fuico dorfali recJinanda. P. D, poiierior trian- 
gularis. P. P. longac. P. A. flabelliformis cum pinnulis /equen- 
tibus cohaeret. P. C. magna fed minus dilatata, Longitudo 
bipedaJis. Habitat in oceano Atlantico. 

Alba Coretta Pifonis. Willugby App. 16. tab. M, '$♦' 
fig. 1. & tab. 9. fig, 1. in Appendice p. 5. 

Scomber Atalunga. Cetti. h.n. ^ardiniae III. 198? 

Nomen Aibicore aliquot fpeciebus Scombri a quibusdam 
falfo inditur. Sed confulionem extricavit Forfterus fenior in 
notis ad Itinerarium Dixonis, p. 33. Bonitmakrele, ait, efr 
Scomber Pelamis Linnaei. Sed Linnaeus Albicorena cum 
Scombro Thynno permutavit. Bonito in lateribus fecundum 
ventrem ftriis nigris notatus, quibus caret Albicor. Bonito 
eorpus vix comprefium lateribus convexis & pinnas peclorales 
breves habet. Albicor autem efi corpore compreffo, lateribus 
fubplanis, cui P. P. Jongiores adjunchie funt. Scomber.Thyn- 
nus efi pifcis grandis, obefus, cauda Jonga convexa, cum pinna 
femilunata & dilatata conjunda. 

9. Scomber, Lyfan, albido macuJatus; fpinis dorfili- 
bus 7 primis feparatis. Forskal defcr. an. 54. Br, 8. D. "U 

*_ P 1 7 V. i A 2 - 1 - C 

a 1 • x ♦ * /♦ * • 6**2.' 19« *»'♦♦♦« 

Corpus oblongo-IanceoJatum. Color argenteus fupra fu- 
fco- cjerulefcens. Dentesparvi, fubulati» Squamae obteclae, 

minu- AcanthopterygiL Scomber. zij 

Additamentum, 
niinutae, imbricatae, puncto medio impreflb. Spinae pinnae 
dorfalis primae 7 difHndae; fingulae, pone dorfo alligatae 
membrana, & in propria foffa recumbentes: primae 2 recle 
eriguntur, reliquae alternatim dextrorfum & finifirorfum incli- 
nantur, Spinae ante A. in propriam pinnulam connexae: Se- 
cunda dimidio longior,' P. D. & A. pofteriores oppoiitae: 
utriusque pars anterior, elatior triangularis, pofierior humilis, 
linearis, compofita multis pinnulis fpuriis apice feparatis, bafi 
eonnatis membrana. P, V. & A, albidne. Linea lateralis initio 
undulato-curvata, dein recla. P. peclorales ovatae, hyalinae* 
Citra lineam lateralem maciilae fufcae, obfoletae. 

10. Scomber, Hippos , pinnulis unitis; operculis po» 
flice macula nigra. L. S, N, 494. Br, 7, D. j, 22, P. 22» 
V.6. A.^.C.30. 

Dentes unica ferie, anticis 2 majoribus. Linea lateralis 
in medio valde declinata, pofiice carinata , fubfpinofa. P. dor- 
falis pofterior rubra. Ventrales analisque luteae. Spinae ante 
anum remotae. Habitat in Carolina. Auclore Gardenio. 

11. Scomber, Chnjfurus , piunulis unitis, iuteis ; ore 
edentnlo. L, S. N. 494. D. 9, 26. P. 19. V.6. A, T V C. 22. 

Spinae ante analem fpatio remotae, Habitat in Carolina» 

Tellowtail. AuUore Gardenio, 

12. Scomber, Sanfmi, argenteo nitens, immaculatus; 
cnudae carina elata, asquali. Forskal defcr, an. 56, Br, 7. 

D. 7, Ti 52- "• "Zz • A. §, tV» >*• * 8 • 

Dentes inferiores unitis feriei, medii majores: Superiores 
una ferie fubulati, majores. Ponedentes alii fetacei, numerofi, 
Carina caudas media, valida, recla. P. V. <5c P. albae ; reiiqu.a? 
fufcae. P. D. margine fuperiori nigrae. P, A. & C. margine in- 
feriore flavae. Vertex venis ramofis, Affinis efl Sc. fulvo- 
guttato. 

13. ScombeR, fpeciofus , pallide aureus; fafciis verti- 
ci-s obliquis; corporis 7 nigris, alternis, Arabibus Rim. For- 
skal d, an. 54. Br. 7. D. f, s %\ P. 21. V. 5, 6. A. |, 17. 
C... 

^rtfd» Genera. Ee Corpus 2 1 8 Acanthopteryglu Scomber. 

Additamentum. 
Corpus ovato-lanceolatum. Dentes nulli. Labia sequalia, 
bbtufa, fuperius protracftile. Iris argentea antice aurea. Vertex 
convexus, nudus. Opercula anteriora fquamata, pofiica nuda. 
P. dorfalis prima infoffula, altera oppofita P. anali & eminen- 
tiore parte triangnlares ambze, bafi membrana feptae, parte fu- 
periore lineari nuda. P. peclorales falcatae, longiores triplo 
ventralibus. Cauda teres. P. C. bifida,lobis lanceolatis. Linea 
lateralis dorfo propior arcuato-recta. Carina obtuie elata, fqua» 
mis dilatatis, pofHce mucronatis. Squamae parvze, integrae, 

- deciduae. Color corporis argenteus aureo mixtus, ventre pal- 
lido, dorfo fufco. Pinnae flavje, dorfales glaucce. Fafciae ver- 
ticis obliquae, fupra connatae, retro fpedlantes; in ope-rculo 
continuatss parum. Corporis fafciae nigrae, transverfae, infra 
abfoletae, diverfae latitudinis, alternantes, Habitat in mari 

. rubro. 

14. Scomber, ignohilu^ argenteus; dorfo cjfrnlefcen- 
te ; pinnis pecloralibus & ventralibus rufeicentibus. Arabis 
Kinn. Forskal 'l.-c. p. 55. \k. 8. D. $ |. s 2 %. P. ^; V. |, 
A.f, T « T . C. 18? 

Dentes utriusque maxillae unius ordinis, breves fubulati. 
Infra dentes fnperibres alii minores fetacei, numerofi. Squa- 
lfue parvae, deciduae. P. D. glaucx, prior triangularis. P. A. 
parte elatiore fubtus flava, csetera Iiyalina. Spin.? ante P. A. in 
pinnulam connexae; pofterior duplo major. P. caudalis lobus 
fuperior glaucus, inferior flavus. Linea lat. a capite ad P. A. 
curva & undulata; inderecla, loricata. Carinae lateralis cau- 
&x elatae. 

15. Scomber, falcaUif, rhomboidalis; pinna fecunda 
dorfi & ani falcata. Arabis Hogel Forskal 1. c* p. 57, B. 7. 
D.f A. P. 18. V.^.A.h tV-C. i6. 

Corpus trapeziforme fere glabrum, fquamis ocultis apice 
prominulis leviter exafperatum, fesqui Jongius quam latum, 
iiiperne fufcum , caetero qui argenteum. Frons perpendicuiaris 
fkvefcens, faciem leoninam effingit. Labia obtufa; fuperius 
protraclile. Maxilla fuperior glabra, inferior afpera. Dentes 
nulJi, Linea lateralis paruni unduJata, curvato- redta» P. pe- 

ctotales Acanthopterijgiu Scomber. 319 

Additamentum. 
ctorales ovatx, fuicas, P. ventrales illis longiores, obliquc 
truncatas, extrorfum fulvas, introrfum albidas. P. dorfalis po- 
flerior & P. analis oppofitae. Pars anterior illarum elevata in 
apicem lanceolato- falcatum, ad apicem caudae pertingentem; 
pars pofierior humilis, linearis, inembra bafeos nulla. Pars 
illa dor&Iis fufca, ani introrfnm fnlva: pars haec albido- hya- 
lina. P. C. glauca, antrorfnm fnfca, margine poflico ilava, 
billoba, lobis lanceolatis, fuperiore iobo longiore. Spina fub 
cute in medio dorfo a capite ad P. D. Ante eas fpina horizon« 
talis^ antrorfum verfa , valida, interdum fub cute recondita. 
Inde fpinae breves ordine majores, membrana connexae: pri« 
ina fafpe recondita, reliquae 5 manifefiae. Singulis fua foHula* 
Esdem indoles fpinarum 1 ante pinnam analem. Characte- 
rem «afleroftei gerit. 

16. Scomber, Djcdaba, albus; lateribus c\ caudae 
pinna flavis. Forskall, c. p. 56, Br. g. D, -§., ^j. P. 22. V.£, 
f. 6. A.f, 4h C. 17. 

Dentes parvi, fubulati, unius fefiei. Corpus lanceolaiurri, 
P, dorfalis prima trianguinris, aequilatera, P. C. flava , lobi 
fuperioris margo pofiicus flavus. Spinas 2 ante pinnam anicon» 
nexas in pinnulam peculiarem; -poflerior duplo longior. Squa* 
m-x periiflentes. Carinas nullas in cauda, Linea lateraiis arcuato- 
rech, pone in carinam loricatam elevata. 

Scomber, albus. Gmelini L. S.N. 1334* 

17. ScomBer, Ferdau, ovali-oblongus, argenteus^ guttis 
aureis lateralibus, fafciis transverfis fufcis 5 obfoletis. Forskai 
Lc. 55. Br. 7.D.I, h ,V- P- ai.V.>. A. §, ^C,i6? 

Color argenteus, dorfo obfcuriore, casrnlefcente. Guttas 
aureas paucas per latera. Fafcias traiisverfe, latas fufcas, 5 a 
dorfo ad abdomen defcendentes , lanceolatas, antrorfuni eur* 
vatas. Squamas parvas, deciduas. Linea lateralis reCia. Dentes 
fetacei multi. Labium fuperius protraclile. Cirrus conicus anto 
fingulas nares. Iris alba. Vertex nudus, linea media ofTea* 
Opercula fquamofa. P. pecl. fuperne falcaras, albidas. P. D. 
pofterior & A. membrana erecla utrinque feptas, parte-ante* 
rioreelata, triangulari- lanceolata, altera lineari, P t V, breves 

E e ' % acumi- 220 Acanthoptenjgiu ScombeK 

Additamentum. 
acuminatae. Inter pinnas dorfales fpina folitaria, brevis & duse 
parvx ante P. A. Caudae carina utrinque valida 7 elata. P, C, 
forcipata, glauca, lobis lanceolatis. 

Vavietas, 
ci. Scomber, Bajad. Forskal ibidem, 
Opercula anteriora obefa. Spir.ae ante P. A. fub cute re- 
conditae. Linea later. e regione P. D. fecundae elevatur in cari- 
nam loricatam , aequalem. P. P. hyalinae, reliquae glaucae. 

18. Scomber, fulvo-guttatus; glauco- caeruleus; gut- 
tis aureis per latera fequentibus. Forskall, c. pag, 56. B. 7. 

D7 * * P T A 3 _ P 1 o ? • 
SimillimusScombroFerdau. Iris aurea. Vertex ante ocu- 
los cavus. Labia, dentes, nares, opercula, P. D. & ani fe- 
cunda item P. P. uti in congenere. A capite ad P. D. membra- 
na polita, nuda, glauca. Linea lateralis arcuato- recla, in 
media cauda elevala in carinam.- P. D. prima in foflula recon- 
denda, quas fpinulam quoque recondit. Pinnula ante P. A. bre- 
vis, biradiata in foflula recondenda P. V. approximatae, in ca- 
vitate lata. Cauda teres, acuta, elate utrinque carinata, maxi- 
me prope bafin caudae. P. C. forcipata. 

19. Scomber, E(]uu!a , pinnulis pinnaque dorfi conna- 
tis, Arabibus Abu kv.rf, Forskal i. c. pag. 5 g. Hr. 4. D. 2T . 
P.i8.V.i.A. T VC 17. 

Corpus ovatum, compreflum; 5 pollices longum, 3 
poll. latum; argenteo-nitens, laeve iquamis fubtilifHmis. Den- 
tesfetacei. Vertex trifariam & frons bifariam carinata. Opercula 
frenata, anteriora fubtus ferrata. Iris argentea. Spinae 2 retro- 
verfas fupra oculorum angulum. Spina D. & A. fecunda, ma- 
gna. P, D. & A. ad caudam usque. P. V. latere fuperiore ap- 
pendice membranacea , lanceolata. Ante pinnas calJus ofleus, 
cavus, linearis; ante illum gibbus ofTeus, acutus. Linea late- 
ralis dorfo propior, primam reda, indefurgens, verfus cau- 
cam defcendens. P. C. bifida, lobis obtufis. 

Va rietas, 

ot. Scomber, MeV.iet, ForskalY c. pag. 58, Br. 4, 
IUV P. 16. V.i. A. T V. C. 16. . . 

A priore Acanthopterygii. Scomber. 2,2,1 

Additamentum. 
A priore differt magnitudine, vix digiti longitudiuc, cor- 
pore duplo longiore, quam lato & lanceolata flgura. Linea 
lateralis definit cum P. D, Lobi pinnae caudae acuti, P. omnes 
glaucae, margine flavas praeter peclorales, Labium fuperius 
iiuiltum prolabens. Caetera figna eadem, 

20, Scomber, pelagicus, pinnulis pinnaque dorfali coad- 
tinatis in unum. L. S. N. 495. Muf. Ad. Fr. I. 72 tab. 30. 
fig. 3. Br. 7. D. 40. P. 19. V. 5. A. 22. C. 20. 

Corpus lanceolatum valde comprefTum. Linea lateralis 
reda. P. D. dorfalis Ionjntudinalis verfus caudam ferrata & re- 
fert pinnulas appendiciformes, ut in Scombro vulgari, cjuam- 
vis continua fit. P. ani etiam ferrata uti dorfalis. Cauda valde 
bifurca, lobislongis, anguflis, lanceolatis. Radii in hac pin- 
na imbricati fqnamis alternis, bifariam obtufis, arcuato fhiclis. 
Habitat in alto pelaso. 

Scomber major torafus Sloani in praefat. 2g. tab. I, flg. 3* 

Scomber dorfo monopterygio, mutico, linea laterali laevi, 
haud loricata. Gronov, zooph. n, 3 io» Br. 6. D, 53» P. 20, 
V. 6. A. 24. C... 

Caputmagnum, catbetoplateum, alepidotum , fub ocu- 
lis parum fquamofum, ante acuminato - obtufum. Maxillae 
aequales, Dentes minutiffimi, conferti. Lingua & palatum 
laeyia, Oculi magni roflri apici propiores. Truncus catheto- 
plateus, oblongus, pone anguflatus, dorfo recto fubcarinato, 
longitudinaiiter fulcato, abdomine reclo, convexo,» Linea la- 
teralis curvato- recla. P. dorfalis longitudinalis, haud alta, 
pone ferrata, fulco infita. P. peclorales mediae, parvae, fal- 
catae, P, ventrales fub pe^loralibus locatae, approximatae, P. 
ani iongitudinalis, ferrata. P. caudas admodum, bifurca, ex- 
tremitatibus acutiffimis. Squamae minutiffimae, laeves, imbri- 
catae. Color totius corporis argenteus, fuperne fubnige»". 
P. dorfi nigricat extremitates vero ferrarae flavicant. 

21. ScoMBiiR, rhombeus, pinnis ventralibus uniradia- 
tis. Arabibus, Abu gurr. ForfkaL u c. pag. 58, Br» C. D. |, 
T V P<ry. V, t . A, t V C. 16. 

Ee 3 Corpus 222 Acantfioptcnjgil. Scombsr. 

Additamentum. 

Corpus comprefTum argenteum, microlepidotum una 
cum P. D. & A. menfuratum , rhombeum. Dentes fubtiles, 
numerofi. Lingua obtufa, callo ovaii, fcabro prope apicem. 
Labia, nares, opercula, ut congenerum. Iris argentea, fu- 
pra & infra fufca. AnreP. D, fpinse 5 minutae, vix connexae. 
juxta P. V, fpinae duae albae, parvae & pone fingulam radii iner- 
mes, minores 5 vix confpicui. P. D. & A. prima pars alba, 
triangularis fquamara, apice nigra; reliqua pars humilis, line- 
aris, hyalina, P. P. leviter rotundatae. Cauda brevis compref- 
fa, non carinata. P. C. glauca rotundato-exfecla. Linea la- 
teralis dorfo propior & paralela, in cauda recla & media, 
S p e c i e s a d h u c d ub i a e. 

12, Scomber, Alalunga, pinnis pecloralibus longiiHmis, 
Cetti h. 11. Sard. III. 199. 

Similis eft Sc. Thynno 10 vel 15 librarurn. Sed difTert 
ab illo pinnis pecloralibus usque pinnam dorfalem fecundam 
exporre&is, & pinnulis 7 fupra & infra caudam. Caro ejus 
cocla albet, Habitat in mari mediterraneo. Scombro albi- 
canti afiinis, vel eadem fpecies eft. 

23. Scomber, ( Taliing) pinnulis utrinque 9 in dorfo 
dipterygio; fpina duplici ad anum. Hifpanis Albacores. Mal- 
divenfibus Talling Gronov. zooph. n, 305, D. f , 1 2. P. .♦ , 
A. %. V. ,.♦ A, ii. 

Caput cathetoplateum, fubacurnm , alepidotum. Ma- 
xilla inferigr longior. Dentes minutifiimi, acuti. Corpus 
teriufculum, eathetoplateum, alepidotum. P, dorfalis prior 
e regione pecloraliuin, aculeis 6 membrana humili connexis; 
pofterior priore altior in medio dorfo. Pinnae peclorales fai- 
catse, parvae, mediae. Poft anum, capiti parum propiorem, 
par aculeorum mobilium, Pinnas ventrales in meo exem- 
.plari deficiebant, forfitan difciflae. P. ani radiis 11 fubramo- 
fls conflar. Pinnulae 9 lupra & infra caudam. Cauda admo- 
du»n bifurca, lobis ajqualibus acutis. Inhabitat mare Hifpa- 
riieum 6c Indicum ad ihfuias Maldivicas. 

' Lemcul-vifch. Vaknt, indicevet. €f novi, III, 343. n. 3, 

Nomina Acanthopterygiu Scomber. ' 223 

Additamentum. 

Nomina fpecifica Thynni a Gronovio huic fubpofita, non 
conveniunt, ob numerum radiorura in pinnis dorfalibus valde 
differentem, 

24. Scomber, pelagicus. Laxe-Stoerjen. Gimneri. In 
Jcl. Nidrof IV. 80, tab..i 2 . % i. B. 7. D. |1. P. 20. V. 
15. A. 37. C. 24; 

Imago hujus pifcis multum abludit ab illa Scombri pela- 
giciLinnsei; Diflert trunci altitudine majori, & pinna dorfali 
Temilongitudinali, altiore femihaftata, Defcriptio ejus impcr- 
fecta hasc eft. Longitudo erat 2 ulnarum & latitudo non pe- 
nitus unius ulnse. Refpe<fhi corporis & pinguedinis fimilis 
erat S, Salari. Membfana branchioftega 7 radiata. Omnes 
mnjores plnnae ut & c/uidalis fquamofx duris & craffis radiis 
confiant, Parsalta, acuta, incurva anterior pinnae dorfalis 1 1 
radios rigidos decrefcentes & continuata pars pofierior humi- 
lis radios 41 continet. 

25». Scomber, oce!latus t ocellis nigris iridc ignea 
cinctis. W. 

Trachurus maximus fquamis minutiffimis. Feuillee, 

Corpus Scombro fimile fed magis comprefium bipedale. 
Color in dorfo indicus, in iateribus & abdomine argenteus, 
purpureo pauco mixtus; in capite fuperne & extremitate rofiri 
ecxruleo niger, in cauda e flavido grifeus. Infuper maculis 
niagnis nigris cireulo aureo cinclis, ad purpureum vergentibus, 
inficnitur. Falcia quoque nigra in extremitate inferidre caudas 
& in pinna dorfali, qua: a medio dorfi s6 caudam fere extenfa 
eft, ornatur, Habitat in America orientali, ubi Carangue 
grajje nppellatus. Vide Ejus Obfervations phyfques Tome 2* 
& in Verfione germ. p. 205. 

26. Sc.omber, auratus, pinnulis fpurii&quinque. Hoiit- 
tmjni in Acl. Harlem, XX. 2. pag. 331, D, 9. P, 18. V. 6. 
A. 6, C. . ♦ ♦ 

Colore efi rufo-aureo quo a fequente difFert, cur caete- 
rum figura fimilis efl, Longitudo 7 unciarum. 

2.7. Scomber, japonicus, cxrulefcens; pinnulis fpuriis 
5. Japanfe Makreel - Houttuyni^m A&. Haihmenfibtis ), c. 
D, 8. 8- l> - 1 8* V. 6. A. 1 1 . C, 20. Valde 224 Acanthopterijgil Mugil 

%XV1. MUGIL. 

Membrana Branchiofte.ga officula fex curvata conti- 
net utrinque, quorum fupremum latiufculum ab 
operculis Branchiorum utrinque tegitur, ita ut vix 
quinque confpiciantur. 

Squamae amplae, ipfis operculis Branchiarum, & 
Capiti ad roflrum ufque , innatae. Caput anterius 
plagioplateum. Corpus oblongum , cathetoplateum. 
OJJicuhm utrinque infra nares, inferiore fui parte 
denticulis ferratum. Oculi nulla cute communi 
tecti. Dentkuli m Lingua & palato tantum. (*) 

i. MU- 

Additamentum. 

Valde fimilis eft Clupex Harengo , praefertim colore. 
Squamse vix ullse. Caput membrana argentea te<fhmi. Den- 
ticuli ciliis fimiles. Pinnx fpurias- 5. Longitudo oclo unciarum. 
(*) CharaBer generis Mugilis. 

Linnjei: Caput: Labia membranacea; inferius intror- 
fum carinatum. Dentes nulli. DenticuJus inflexus fupra R- 
nus oris. Membrana brailchialis radiis 7 curvis. Opercula 
tavia, rotundata. Corpus albicans. S. N. 520. 

Forsteri: Corpus lanceolatum: Caput fubconicum. 
Labia membranacea. Maxilla fuperior intus fifla, fulcata, ca- 
rinam inferioris excipiens. Denticulus fupra linus oris. Den- 
tes nulli. Opercula laevia, rotundata. Membr. br. 4, 5 
aut 7. Enchirdion h.n. 8$. 

Pennanti: Corpus et opercula branchiarum magnis 
fquamis veOita. Radii 6 incurvi in membrana branch. Den- 
tes folummodo in lingua et palato. Br. zooL III. 329, 

Groa t ovii: Corpus catlr^topiateum, obiongum, im- 
bricatis fquamis. Caput anterius plagioplateum, omnino 
fquamofum, inerme. Ofliculum utrinque infra nares, ad 
marcinem inferiorem capitis ferratum. Os in apice capitis an- 
auAum. Dentes in lingua et palato parvi. Membr. branch, 
iuboperculis recondita, expaniilis officulis utrinque 6. Pin- 
nae g; in dorfo duae. Venrrales pecroralibus propiores quam 
anali. OfTicula in P. D. et V. et A. nonnulla rigida et acu- 
leata. Zooph. p. 129. Acanthopterygii. Mugil 225 

i. MUGIL. Art. Spec t 77. Sjn. $z* Ovid. Nafon. Hal. verf 
37. &? aliomm AuBornm. 
a Mullet Anglis. Cefalo Romanis. 
Lineae parallelas, nigricantes, longitudinales, inla- 
teribus. Denticuli in maxillis nulli. Maxillae tenues. Pag. 33, 
Pinna Dorfi i a aculeorum 5 non afperorum 2 a longe 
diftans, ofliculorum 11 ramoforum. Pe&orales 18. 
Ventrales 6. Ani 13, quorum 3 prima brevia & acu- 
leata. Cauda bifurca. Peritonssum nigrum. 
Ventriculus rotundus, durus, mufculofus, Appendi- 
ces 7, craiTse & breves. Inteftina praelonga , admo- 
dum torta. 
Figura Thymallo fatis fimilis. (/) xrvrrr Adritamentum. 

(f) 1. Mugil, Cephalus , pinna dorfali anteriore quin- 
queradiata. L. S. N. 520. D. 5, f. P. 16. V. £. A, T V. C. 
12. Muf Ad. Fr. II. 104. lir. 4, D.f, £.' P. 16. V. f. 
A. 12. C. 12. 

Capnt nndique fquamis teclum. Labium fuperius mar- 
nine fcabro in aciem educlum, latere offeum. Labium infe- 
rius margine acuto, patente, in medio antice fnrfum plicato, 
Dentes in ore nulli. P. peclorales acuminatacj P. caudse bi- 
furca. 

Mu°il, Cephalus , corpore argenteo, vittis, lougitudi- 
nalibus fufcis. Maffilienfibus Mugeo f Mujou. Briiunkh. 
ichth. 81. B. 1. D. 4, 9. P. 16. V.i. A.A. C. 14. 

Corpus elongatum, fubteres. Color argenteus, in dorfo 
obfcure plumbeus. Latera corporis vittis 5 longitudinalibus 
iufcis fafciata. Caudae pinna bifida. Iris argentea, Longitudo 
pedis & infra. 

The Mullet. Pennant. br. zool III. 329. tab. 66. n, 158« 
D. |, 9 . P. 16. V.i. C ... 

Caput lere quadratum. Rofirum obtufum, Labia crafla. 

Dentes nulli. Scabrities in labio fuperiori. Pupilla nigra, ar- 

aenteo circulo iuclufa. Iris avellanea , inferne argentea. Gor- 

pus teres. Squamx magnje deciduse. Cauda bifurca. Color in 

Arteii Gemra. Ff ^orfo 226 Acanihopterygii. Mugil. 

Additamentum. 
dorfo obfcurus csefio et viridi varius: in lateribus argenteus, H- 
neis latis, obfcuris, paralelis, longitudinalibus diiiindus, in 
abdomine argenteus. 

Die groskopfge Meerafche. LeshNaturg. 427. 

Va rietas. 

cc. Mugil, Cephahis; Arabice Buri; Hajfetquifti itin» 
428- Br. 7. D. 5 , j 1. P. 1 3. V. 6. A. 1 o. 

Ex copiofa eius defcriptione extraxi pauca, quibus a prio~ 
re fpecie diflert. Caput depreiTum. Roftrum cylindricum, fu- 
perius angulatum, fulcatum et punclis elatis notatuin. Ma- 
xilla fuperior, medio finuata; inferior longior, tuberculo fub 
apice in(iru<5be. Denticuli minutiffimi in maxillis et faucibus, 
Oculi magni, medii. Pupilla nigra. Iris argenteo-viridefcens, 
Linea lateralis, elevata, recla, dorfo propior. Corpus teres, 
pedale. Sulcus in dorfo poir pinnam dorfalem priorem. Squa- 
masparvac, irregulares, integrac, fixae, tam in corpore quam 
m operculis. Color: Caput fuperius ex nigro caerulefcens, 
Dorfum usque lineam iateralem nigreicens, Abdomen infra 
lineam lateralem argenteum, uti opercula branchiarum. Pin- 
nac omnes albidac. Habitat.in mari mediterraneo et Nilo, 

2. Mugil, Albula\ pinna doifali anteriore quadriradia= 
ta t L. S.N. 520. D. 4, 9. P. 17. V. f. A. TT . C, 20. 

Simillimus M. Cephalo D. Garden. 

Albula Rahamenfis Catesby II. tab. 6". 

Oculi magni. Iris candida, fplendens, Os parvum, eden» 
tulum. In medio fere dorfo pinna exigua, aliaque prope cau- 
dam. Sub anteriore ventris parte fimiles pinnac nec non alia in- 
ter anum et caudam amplam atque bifid<iin, Squainae maiores 
fplendentes. Color fecundum imaginem piclam in dimidio 
fuperiore capitis et trunci e cacruleo nigricans, in dimidio iit- 
feriore et in pinnis plumbeus in maxillis ruber eiTe videtur. 

3. Mugil, creniiabis'j -pinna dorfi anteriore radiis 4 
flexiJibusj poileriore inermibus; labiis crenatis, inferiore bi= 
carinato. Forfkallc p. 73» Br. 6. D, f , P, 17. V, £. A. 

tV; c. 16, 

Cnput Acanthopterygii. MugiL 227 

Additamentum. 

' Caput fupra fquamatum. Corporis fquamae latae carina 
media longitudinali fufca, Linea lat. obfoleta, Labia crenu- 
lata; fuperius a capite fecedens; inferius intus bicarinatum, 
Spina dorfalis gracilis, flexilis; primae tres pari crafHtie ordine 
breviores. Spina V. et A, quoque flexiles, Pinnae omnes glau- 
co-albidas; caudae lobi acuti, In bafi P, pecloralis macula ni- 
gra orbicularis. Habitat in mari rubro, Arabibus Arabi. 
V arietates. 

cc. Mugil, Seheli. Forskal J. c P, 16. C. 14» 

Praecedentis forte varietas. P. D. rigidiores. Labia fine 
crenis et ciliis, Carina apicis in labio inferiore fulco longitudi- 
nali, in duas carinas divifa, Bafis P. pecloralis intus tota ni- 
gricans. Vittae laterum valde obfoletae. P, P. flavefcentes | 
P, V, albidae; reliquae glaucse. Magnitudo \ ulnae. 

/3. Mugil, Oeur, labio utroque ciliato, inferiore uni» 
carinato; oculis pinguedine fere obte&is operculo fubtus, et 
lateribus ac pone. Forskal 1, c, 74. 

Macula P, P, oblonga obliqua. Vitta longitudinalis 5 
fufca , evidens, 

«y. Mugil Tdde vel Aedda labio unicarinato* radiis 
pinnarum fpinolls, rigidis Forskal 1. c. 

Spina dorfalis feeunda longior prima. Labium fuperius 
fubtiliflime ciliatum. Macula P. P. nulla. P, V. et D, et A. 
ballrufefcentes: Caudae lobi obtufi, 

4, Mugil, chanos, pinna dorfi unica; pinna caudae 
utrinque bialata, Forsk. 1. c, Br. 4, D, 14, P, 16. V, 11* 
A, o. C. 20, 1 

Corpus oblongum, argenteum. Caput corpore angu- 
flius, Nares 2 teretes, Opercula nuda. Dentes et cirri mol- 
les. Squamae latas; rotundatae tenue flriclae, - Vertex planus, 
alepidotus , glaucus. Labia integra ; fuperius medio emargi* 
natum, a capite non fejuuclmn; inferius brevius, intus gibbo 
medio carinatum. Linea lateralis curvato recla'. P. D, in me- 
dio dorfo, fepta membrana ere&a, libera, hyalina. P. P. et 
V. fupra appendice membranacea, lanceolata. P. A. utrinque 
membrana. Cauda Squamis rotundata : pinna yalde forficata ; 

Ff a verfus 228 Malacopterygii. Labrus. 

XXVII. LABRUS. 

Membrana BranchioJIega oilicula fex, gracilia & 
latiufcula utrinque continet. In minoribus 
quinque folum numerantur, 

Dentes 

Additamentum. 
verfus medium utroque laterealis duabus menibranaceis. Mem- 
branas branchiales fub gulu membrana coriacea nexae et margi- 
natae. Inter radios branchiarum et operculum efl: officulum la- 
tum, utrum radiis an operculo adnumerandum nefcio. Lon- 
gitudo bipedalis. Alia varietas fex pedum longitudine adeflj 
quas ab Arabibus Anged nomiuatur, 

Sp e c i e s a d hu c. diibi a e. 

5. Mugil, chilenjis], dorfo monopterygio, Molin& 
h. n. chil. p. L98. Rr. 7. D. £. P. 1 2. V. |. A. -%-. C. 1 6. 

Forma, fquamis et fapore iimilis Mugili Cephalo, differt 
piuna dorfaii unica. Longitudo pedalis. jHabitat in mari 
chiienfi fluviisque in illud effluentibus, 

6. Mugil, cinerens, roflro conico, cartilagineo, redu- 
#ili, cauda bipartita. IV. 

The cinereous Wrajfe* Pennant arffi. zooU fuppl. 124. 
Forjler. catal. anim. 21. 

Turdus cinereus peltatus, The Shad. Catesby, carol, II. 
tab, 1 1 . fig. 2. 

• Corpus (fecundum iconem) ovato-oblongum pone an« 
guflum macrolepidotum. Caput mediocre, ovatum, in di- 
midio pofleriore offeum, a nucha declive, ante oculos iinu 
lato excavatum, fuperne fquamofum; iii dimidio anteriore 
conico cartilagineum. Maxillx Inbaequalcs, edentulae, quas 
pifcis, imminente periculo, intra dimidium poflerius quafi in 
vaginam retrahit. Oculi magni, remoti, fub occipite. Iris 
flava. Opercula rotundata, integra, brevia. P. D. femi-lon- 
gitudinalis, aculeata, fubaequalis. P. P. longse, acuminatx, 
inferjE. I\V. acutae, abdominales. P. A. parva , triplo lon- 
gicr, quamalta, parum dcclinata. P. C, foiitaria, longa, bi- 
partita, Jobis anguflis, acuminatis, Color cinereus, tinctura 
rnbente debili hic atque illic intermixtus. Acanthoptenjgli. Labrus. 329 

Dentes magni i°. In mandibulis, praeterea 2°. 
OfTa denticulata craffa & dura in faucibus, unum 
inferne, duo fuperne, Palatum glabrum ut & 
lingua, 

Labia crafTa & carnofa, dentes tegentia. 
Membrana pinnae dorfalis in anteriore parte ofH- 
cula duplicia, ab una radice prodeuntia obtinet, 
fcilicet & aculeata & mollia. Color admodum 
varius, multiplex ck pulcher, Cauda plerum- 
que indivifa. Appendices nullse ad pylorum. 
Squamae amplse, molles & lseves, (*) 

Ff 3 1, LA- 

Additamentum. 
(f*J Chara&er generis Labri. 

Linnjei: Dentes acuti. Labia (implicia. Mcmbrana 
brauchialis radiis 6. Opercula fquamofa (?) Pinnas dorfalis, 
radii poftice ramento filiformi aucti. Peclorales acuminat». 
Linea lateralis recla S. N. 473. 

Forsteri: Corpus ovato - oblongum, comprelTum. 
Caput fquamofum. Os dentatum, inciforibus acutis, Labia 
carnofa, duplicata, magna. P. D. et A. poft fpinas ramenta- 
cqx. P. P. rotundatae M. B, 5. vel 6. Linea lat. dorfo parai- 
iela, incurva, poftice infradla, medfa, recla. Enchir. $5. 

Pennanti: Opercula br. fquamofa. Membrana br. 
radiis 4, 5, 6. Dentes conici, longi, apice obtuii. Os tu- 
berculofum in fundo faueis; fuperne duo oppofita aliis. P. D, 
longitiidinalis. . Cutis tenuis uniuscuiusque radii ultra finem 
ex tenfa. Cauda rotundata. Bf. zool. III. 244. 

Gouani: Corpus ovato-lanceolatum, cathetoplateum, 
fquamofum. Caput declive, cathetoplateum, alepidotum. 
Riclus rectus, tefminalis, Labia craiTa, duplicata. Maxillse 
extracYiles, fubxquales; fuperior fornicata. Dentesconici, 
acuti, recurvi, faepius scquales. Opercula br.fquamoiti, raro 
alepidota, rarius ferrata. M. B. lateralis, operculata, 5 vel 
6. radiata. Linea lat. fuprema, dorfo paralela, incurva, ad 
caudam infrada, media, recla, Ahus medius. P. D. fa> 

pius 230 Acanthopteryglu Labrus. 

h LABRUS roftro furfum reflexo", cauda in extremo circu< 
iari. Art. Syn. 56, 

Turdus Additamentum. 
pius longitudinalis, fubaequalis, compofita, ramentacea. P, 
P. fubinfimae, acuminatae vel orbiculatse. P. V. paulo poft 
pe&orales, compofitse, acuminatae. P. A. fubsequalis , com- 
pofita, ramentacea. P. C. libera, fsepius aequalis, raro acu- 
minata aut bifida. Hift. pifc . 1 3 3 . 

O bfe r v at i 1. 

Labri notae generales, cum fcaro faspe contiguae, nofcun- 
tnr: Dentes maxillares validi, conico-fubulati, contigui. In- 
cifores mediocres, paulo interius pofiti, quam vicinus caui- 
xius, qui utrinque unus, reliquis duplo major, Molares una 
ferie pofi: caninum acuti contigui, retrorfum decrefcentes. 
Dentes faucium tantum in maxilla fuperiori et utrinque brevis 
feriei, parvi, conici, acuti, rigidi, incipientes pone incifo- 
rem; contigua ac maxillaribus paralela ferie pofiti, utrinque 
quaterni. In inferiori maxilla nulli; nifi incifores ipfos nume- 
res. Pinna br. radiis 5. Opercula fquamata, fqnamis laxis, 
latis. Ramenta evidentia pofi fpinas dorfiles haerentia in mar- 
gine membranse, Radii dorfal, et ani fpinofi, membrana bre- 
viores. P. D. et A. bafi fquamis erec^is. P. C. bafi fquamis 
ovatis, maioribus utrinque, Linea lat. ramulofa duplex; aliis 
iimplex et continua, IHa optima notaefl, atque dorfi et ab- 
dominis curvatura. Ifia enim figna facile in oculos inci- 
dunt: dum faftidiofi laboris eft, incerti quoque eventus radios 
pinnarum nnnutifTimos legere et relegere. Radii pungentes 
conftantiores funt et maioris ufus in fyftemate pifcium, Fors- 
kal defcr. an. 38. 

Obfervatio II. 

Color in hoc genere admodum varius et multiplex efi: ac 
fxpe ludit. Nihiio minus tamen in conftruendis fpecificis nomi- 
nibus ad colorem interdum confugere coadti fumus, quando 
nempe numerus, figura e*t proportio partium dirferentias non 
fat firiclas fuppeditant. Sebae thefl III, pag. y6* 

Obfer- 'Acanthoptervjgii. Labrus. 331 

Turdus vulgati/Jimus, Tinca Marina Venetis, Will. p, 

319. 

The Wrajfe or Old- Wife Cornubienfibus. 

Pinna dorfi officulorum 26, quorum 15 aculeata. Pe- 

ctorales 14. Ventrales 6. Anni 13, quorum 3 aculeata 

Color varius, pulcher ex rubro, flavo, fufco &c. 

Cauda in extremo fubrotunda. (o) 

* 2. LA- 

Additamentum. 
Obfervatio III. 

Labri, quorum fpecies nonnulJas certis anni temporibus, 
an a commeflis radiantibus mollufcis? venenatas, difficilius 
faepeaSparis et Scaris dignofcantur, dentibus vaJidis, incifo- 
ribus in utraque maxilla; in fuperiori praterea molaribus 6c 
caniuo utrinque reiiquis duplo maiore; linea laterali ramofa; 
dorfo et abdomiue curvata, GmelinL. S. N. 1288* 

(a) r. Labrus, Tinca, corpore viridi ; regione ani ni- 
gra; roflro acuto reflexo. MafTilienfibus Roucao. JBriinnich» 
ichth. 55, Br, 5. D. |'|. P. 12. V. |> A. T 3 T . C. 13. 

Corpus ovato-oblonguni, compreflum. Roflrum atte- 
nuatum, acutum, furfum reflexum. Dentes plures validi* 
Iris Jaete fanguinea. Opercula fquamofa , fuperius ferrata. 
Pinnas dorfalis fpiuse fingulss ramento exiguo poflice inflru- 
ctae. P. C. integra, Linea Jat. dorio paralela, poflice de*> 
fcendens, iinuofa ad pinnani candse excurrit. CoJor viridis, 
regio circa anum nigra. Magnitudo tripoJlicaris. 

The Antient Wraffe. Pennant. br. zool. III. 245« tab„ 
47. Br. 4. D. 4f . P. i 5. V. i. A. T V. C. ,4, 

Corpus macroJepidotum. Forma Cyprini Carpionis Ro- 
flrum protenfum. Labra magna, carnofa, unum reflexmn 9 
aJterum pendulum. Os emiflicium. Iris rubra, Dentes in 
duabus feriebus, in prima conici, in altera minuti; oflicuJa tu- 
berculis pJena in faucibus 3, luperiora 1 oblonga et unum in- 
ferius triangulare» Linea lateralis prope caudam admodum in- 
curvata. Radii molles 9 in pinna dorfaJi multo longiores acu- 
Jeis 16. P, P, magnx, rotundsE, P. C. rotundata, radiis ra» 

moiis 232 Acarithopterygii. Labrus. 

Pag, 34.2» LABRUS viridis; linea utrinqne ccendea. 

Turdus viridis minor. An verdone Salviani p. 8§ ? 
Turdus viridisfeu Decimus: Rondel. Will. p. 320. 
Pinna dorfi ofliculorum 30, quorum 18 aculeata, 
reliqua ut in priore, Color totius corporis fere vi- 
ridis, (6) 
*fr Turdus niger , Merula Salviani , WilU pag. 320. 

ab hoc 2 vix differt pneter Colorem. JWllWtgs. cit. (c) 

►x» Le- 

Additamentum. 
mofis 14» Color in hac fpecie admodum variat. Vidi quos- 
dara fordide rubros, obfcuriore colore mixtos, alios eleganter 
ftriatos, prxfertim circa caput, caeruleo, rubro oc flavo» Plu- 
rimi huius generis variationi colorum obnoxii funt. 

Turdus vulgatiffimus. The Wrafje vel Old Wife. Ra. 
ji Syn. 136. Willugby 1, c. 319, D. £|. P, 14, V. -|. 

A. T v. c. ... 

(b) 2. Labrus, viridis, linea utrinque caerulea, L. S. 

N. 47S. 

Turdus viridis minor, Wiltugbij 320, D. -§-•§♦ P, 14. 
V, 6. A. TT , C. . . . 

Hic fimilis eftLabroTincas, Differt tantum colore, et nu- 
mero radiorum pinnae dorfalis. Nonnulli huius fpeciei verfus 
ventrem maculis caeruleis notantur. 

Va rietates. 

oc. Turdus viridis, Garzetto, diclus, Wiltugby I, c. 
320. D.H- 

Corpus craffius & latius priore, Pinnas parum macula- 
tas, Tuberculis purpureis circa anum. 

Labrus polvodon lamina operculorum media ferrata, Se- 
bae thef. III. 94! tab. 31. n. 3. D. f|. P, 13. V, -|, A. TJ . 
C. 13. Vide Mantiffam I. 

(c) /3. Labrus Merula cseruleo nigricans. L. S. N. 

Autores antiqui de colore buius pifcis non conveniunr. 
Alii colorem nigricantem alii indicum , alii virentem illi attri- 
buunt. Vide Ionjloni K n. pif Tit. 2. Art. 4. tab. 14. fig. i« 

Secun- AcanthopterygiL Labrus. 233 

»Ji Lepras vel Pforus Beltonii. JVitt.p.320. tab.X. 6. 

Huc quoque pertinere videtur. 

Aculei 16 in pinna Dorn. Cauda & Pinnae Peclora- 

les in extremo fubrotundse. Bellon. (d) 
3, LABRUS pulchre varius, pinnis petloratibns in extrema 

rotundis. Art. Syn. 55. 

Turdus perbetle piStus , an Pavo Satuianif JVitt. 312. 

oblongus eft. Color ex eoeruleo, rubro, aureo, fu- 

fco, &c. varius. (e) 

4. LA- 

Additamentum, 
Secundum Willugbejum color fit tam in dorfo et Jateribus, 
cjuam in ventre et pinnis omnibus niger ad caeruleum vergens, 
in ventre punclis varius, ut Turdus avis. Hiji, pifcium, 320. 
tab, X. 1. 

(d) y. Lepras pifcis adhnc dubius et incertae fedis eft. 
Corpus dodrantale, polymitum pulcberrime difcoior Ju- 

teo, rubro, cxruleo & viridi maculatum & cancellatum, uti 
pinnae. Squamje iatx ad oram rubent. Linea lateralis curva- 
to-recla. Pupilla nigra, iris casfia contorquendo variabilis 
coiore. Cicla n. 14. Kleinii M. V. 48. 

(e) 3, Labrus, Pavo y viridi, cmileo, fanguineo, ca- 
noque varius; cauda bifida, L. S. N. 474, 

Labrus., Pavo. Haffetquifli itin. n, 77, B, 6, D, T 8 T # 

r. i 4 . v.j.a.tV c. 16. 

Corpus fubteres, prope caudam comprefTum, dorfo 
fubreclo, acuto. Caput cathetoplateum , bucculentum, ab 
oculis declive. Roftrum acuminatum, breviufculum, Ma- 
xillae aequales. Labiacrafla, mobilia. Dentes acuminati, te- 
retes, parum incurvati; duo anteriores duplo longiores. Oper- 
cula br. lasvia. Oculi fuperi. Pupilla atra. Iris casrulea , annulo 
rubente terminata, Gula acuminato-angulata. P. D. radii 8 
anteriores duplicati, reliqui longiores ramofi, P. P. inferae ob- 
tuTx. P. V. breves, thoracicas. P. A. longitudinalis, radiis 
14 crefcentibus, priores 3 aculei breviiTimi. Cauda bifurca, 
niedio plana, angulis acuminatis, Linea Jat, curvato - recta. 
Arttdi Genera. Gg AnUs 234 - Acantliopterygii. Labrus. 

4, LABRUS exfavo &f ccevnteo varius, dentilms anteriorU 
bus majoribus, Art, Syn, \ 5 ^. 

Turdus Additamentum. 
Anus medius, Color varius, Roflrum creruleo-viridefcens; 
Caput grifeum, lineis ilexuofis cseruleis notstum. Gula <3c 
abdomen cana, Latera abdominis Jineis transverfalibus viri- 
defcentibus et grifeis vel fulvis ornata. Fafcia lucida, viridis 
ad initium abdominis et linea aneufla concolor ante fafciam 
brevior, Macula lucida viridefcens ante P. D. Macula flava ad 
radices pinnarum pector. Pinn<e dorf, radius 1 viridis, 2, 3, 4 
fanguinei; reliqna pars, casruiea, hinc atra et infime viride- 
fcens, P. P. canse, apice nigricantes. P. V. cana^. Cauda ex. 
lineis et maculis rubentibus & caeruleis compofita, radiis exte- 
rioribus et angulis nigricantibus, Squamae amplas laeves , Ari% 
tse, tenaces. Longitudo fpithamalisj Latitudo 1 pollicum. 
Habitat ad littora Syrias. 

Va r-i etas. 

c&, Labrus, Pavo , viridi caeruleo, fanguineo, canoque 
vittatus, varius, cauda integrn. Maililienfibus Roucao. Briln- 
nich. ichth, 49. Br. 5. D.'-_-f P. 14. V. ±, A. T \. C. 1 3. 

Corpus oblongum , compreffum. Caput luteo-viride- 
fceris, mactila ante oculos faturiite casrulea. Iris fmaragdina 
niargiuibus aureis. Opercula fquamofa , punctis lineisque fan- 
gnineis. Labia duplicata. Dentes obtufi, uniferiati, conti- 
<mi, Corpus reliquum viride lutefceus, vittis 3 longitudinaii- 
bus, e maculis rubris, maioribus caeruleisque minoribus for- 
matis, piclum. Macula magna fufca fupra pinnas peclorales 
et-alia iu medio caudx ad bafin pinnas cxruleo guttatas. Guttae 
caeruleo exfoletae apparent per totum corpus fed magis diflinclas 
ad caudam. Caput et peclus antice albieant. Linea lat, dorfo 
paralela poflice in finum decurvata per medium caudx exit. 
P. P, rotundatae, luteae. P. D. infra luteo-viridis, poflice fa- 
turatur, fupra fordide rufefcens, colore in fpadiceum vergente $ 
guttis filamentisque fpinarum brevibus, lsete cxruleis. P. A* 
rufo - fpadicea , cseruleo extrorfum guttata, introrfum macu- 

lata, AcanthopterijgiL . Labrus. 235 

Tufdus major varius , prcecedentifmilis. Will. 322, 
-Cauda in extremo plana. An vere differt a priore? 
Locus Liburni. (f) 
5. LABRUS oblongus viridis, Iride aurea. Art. Syn. 57» 
Turdus viridis major. Will. P.32Z. 
Pinna dorfi officulcrum 32, qu.orum 19 aculeata, re- 
quae ut in ceteris, (g) 

Gg 2 *b Tur- 

Addit amentum. 
lara, fafcia angufia luteo-viridis poflice ad bafin eius ducla» 
P» C. rotundata, integra obfcure rufa, guttis caeruleis puncla* 
ta, Magnitudo pedis et infra. 

(f) 4. Labrus, mixtus e fiavo caeruleoque variusj den» 
tibus anterioribus maioribus. L. S. N, 

Turdus maior varius praecedenti fimilis, Wilkgby h, p* 
p. 322. 

Caput caeruleum, ut et cauda plana, ab extremo ad me- 
dium, a medio deorfum flava. Dorfum in dimidio anteriore 
e fufco casruleum, pone flavefcit, Abdomem et dimidium in« 
ferius laterum flava, item P. V. et A, quarum apices caerule- 
fcunt. P. D. a radio 1 3. verfus caput caerulefcit, apicibus radio- 
■rum flavicantibus et ramentis carrulefcentibus. Dentes unife- 
riati ; anteriores longiores, quam in aliis huius generis» Lon- 
gitudo pedalis et plus. Habitat in mari mediterraneo. 

(g) 5. Labrus, Turdus, oblongus, viridefcens, ma- 
culatus, pinnie dorfalis radiis ultimis ima bafi nigris. Maffi- 
lienlibus Roucaoverd. Briinnich. ichth. 51» Br, 5» D, yf. 
P, 14. V.|. A. t y. C, 13. 

Corpus oblongum, comprefTum. Caput ante acutum. 
Maxillac obtufae, aequales, Labia magna, fuperius duplicatum, 
Dentes validi acuti, diflincli una ferie, primores maiores» 
Opercula fquamata integra, Iris viridi-ignea. Linea latera- 
lis punctata, curvato-recta. Pinna dorfalis pars fpinofa ra- 
mentis inflrucla ; radii poflici 2 vel 3 ad bafin imam nigri (qui 
caracler in omnibus huius fpeciei eft conflans) P» C» rotundata 
margine ultitno fufcefcente» 

Varie- 236 Acanthopterygiu Labrus, 

*i* Turdus oblongus , fufcus, maculofus: Will, p. 323. Ejus- Additamentum, 
V a rietntes. 

n, Labrus, faphyrinus , ocellis albis rubra aut aureo 
cinclis; vittisque varie maculatis. IV. 

Labrns faturate viridis, infra lineam lateralem nitens. 
Abdomen magis lutefcens maculis irregularibus albis, rubro mar- 
ginatis variegatum; maculae in mento aureacpupilla alba ornatar. 
Lineae laterali fubjacet vitta e maculis albis et rubicundis forma- 
ta, infra quas aliae fimiles minus dift-inclae, e maculis Jaete viri- 
dibus et albidis formatae. Magnitudo fere pedis. Briinnich. 1. c. 

/3. Labrus, luteus, margaritaceo maculatus; venis rubris 
in capite et abdomine. W. 

Caput fupra luteum, maculis rotundatis albis, rarisque 
nigris; color fe diffundit in Iateribns capitis aibis, et abit in ve- 
nas faturate rubras. Corpus totum fupra luteum maculis ro- 
tundis albis f. margaritaceis. Venter albido argenteus, rubro 
venofus. P. D, et V. et A, et C. rubrae ocellis margaritaceis, 
P. P, luteas immaculatae. Magnitudo fere pedis. Briinnich, 
1 c 

«y. Labrus viridis. Briinnichii 1. c. 

Pinnae omnes faturatius coloratae, exceptis pectoralibus, 
pallide lutefcentibus, ventralibus caerulefcentibus. Magnitudo 
infra pedem. 

Scarus viridis Gronou, zool, 67, n, 228. Br. 5. D. l-f. 
P, 14. V. 4. A. T ' y . C it. 

Caput cathetoplateum, fuperne vix declive, planum, in- 
erme, fquamofum. Maxillae aequales, fuperiore extenfiii. 
Dentes craifi, aequales, curti, contigui una ferie, labiis tecli. 
Oculi magni, fummi, medii, Opercula rotundata , fqua- 
mofa. Truncus oblongiufcuius, obefus. Linea Iateralis cur- 
vato-recta, Squamas maximae, fubangulatae. P. D. magna, 
jmedia aculeis 17 crefcentibus et 11 radiis muticis compofifa. 
P. P. haud magnae, rotundatae, fubinferac. P. V. thoracicae, 
curtse, compoiltae. P. A. oJficulis 1 3 : anteriora 3 antica bre- 
* viflima, Acanthopterygii. Labrus. 237 

Ejusdem forte fpeciei eft. (h) 
6. LABRUS tetraodon virefcens , cauda bifurca , Art. Sin.jJ, 
Turdus viridis indicus. Lifter. in append. Will. p. 23. 
Scarus Cretenfs Aldrovandi. (i) 

Gg 3 7. LA- 

Additamentum. 
viflima, aculeata et ramentofa , reliqua mutica, longiora, ra- 
woia. P. C. truncata. Color viridis, ver/us inferiora djlu- 
tior et verfus dorfum intenfior. Habitat in mari Mailllienfi ubi 
Roquas verd vocatur. Longitudo plernmque femipedalis. 

(h) 5. »■$«. Turdus ablongus fufcus, maculofus, Wil- 

Color in dorfo et lateribus obfcurus, maculis caeruleis 
difiinc^us: in ventre caeruleus, Iituris et dndibus rubris varie 
pickis. Cauda etpinnae omnes, praeter P, P, flavicantes, ru- 
brar, carruleo punclatae. 

(i) 6. Labrus, cretenjts , dentibus 4, virefcensj cauda 
bifurca L. S. N. 474. 

Tlie indian Labrus. Hilt. hift. anim. p. 250. 
Caput magntim et Iatum. Dentes 4 magni, in anteriori 
parte maxillarum, labiis crafils, rugofis te<fli. Oculi magni, 
iride argenrea, & pupilla ovali casruiea. Nares geminae, an- 
teriores rotundae, polleriores oblongae, transverfae. Dorfum 
elevatum , latera convexa et abdomen planum. Color fature 
viridis, qui in fummo dorfo nigrefcit, et verfus abdomen fen- 
fim pallefcit. P. D. radios 30 continet, inter quos 14 pungunt. 
P, P. breves, obtufae. P. C. magna bifurca. Habitat in Jndia 
orientali et archipelago. (Unde Audor defcriptionem defum- 
ferit, non indicat.) 

Turdus viridis indicus Lifieri apud Willugby in Ap. 
ptnd. 23. 

Aridus pifcis 13 digitos longus eft; cauda forcipata. Ca- 
put et ad latera pofi branchias ex fufco viride. caetero ex flavo 
virelcit. Utraque maxilla in bina offa diducitur more quorun- 
dam orbium. E fuperiore autem maxilla extrinfecus oriuntur 
utrinque quini denticuli acuti finuato ordine, Item offa infe- 

. rioris 238 Acanthoptmjgiu Labrus. 

7, LABRUS pahnaris varins , dentibus duobus majoribus 
maxiilce fuperioris: Art. Syn. 53. 
Jirfis au&oriim. Donzellina & Zigurella Italis. 
Pag q? Pinna dorfi ofliculorum 21. Peclrorales 14. Ventrales 
6. Ani 14. Cauda in extremo aequalis. Iris rubra. Lo- 
cus Genua &c. (k) 

, 8.LA- 

Additamentum. 
rioris maxillse multis minutis dentibus ferratis donantnr. At 
extra eadem quoque plurima exigua tubercula ex quincunce po- 
fita habent. Sq-uamas maximse, inter quas una feries longitudi- 
nalis quafi foliacea in medio exiflit. 

Scarus, cretenjis , pinna dorfi inermi Bloch. N A. F. 
IV, 23. tab. 220. Br 4. D. 10. P. 16. V. 6. A. TT . C, 18. 
Vide nova genera Gronovii. 

Varietas. 
u. Scarus cretenfis Aldrovandi. libro I.-cap. 2, tab. 1* 
fig. 4. et Betlonii, 

Corpijs ex livido rubrum, fquamis latis, translucidis. 
Cauda et pinna? obtufas. Appendices transverfas, eminentes 
ad caudx latera. Caput compreflum. Dentes obtufi. 

Sargus ventre et dimidio capite inferioris parfis Jutefcente; 
dimidiocorpore dorfum verfus ex fufco viridi; iride viridi, lata; 
cauda circinata; duobus ofleis eburneis latis, parumper ferratis 
in utraque mandibula, dentium loco. Kleinii M. V. p. 53, 
tab. 10. fig. 3. 

Callyodon capite fubobtufo; cauda truncata Gronovii 
zooph. n. 245. Vide Nova genera Gronovii in fequentjbus. 

(k) 7. Labrus, Julis, iateribus cxrulefcentibus; vitta 
longitudinali fulva, utrinque dentata. L, S. N. 476. Muf. 
Aa\Fr. II. 35. Br. 6. D. / T , t\ 13. V. \. A. 15. C. 12. 

Caput compreflum, nudum. Dentes in maxillis acuti; 
primores 4 maiores, inferiores 1 maiores. Corpus oblon- 
gum, fupra fufcum , fubtus glaucum. Fafcia ab oculis ad 
caudamfulva, utrinque repando-dentata, latere carulefcente. 
P. D. rad. 2 1 . primis 9 fubfpinofis ; pinna altior antica apice 

fan- 'Acanthopterijgii. Labrus. ■ 239 

&♦' LABRUS maxilla inferiorc longiore, cauda bifuvca, li- 
neis utrinque transverjis nigris. Art, Sijn. 53. 

Sachet- 

Additamentum. 
fanguineo. P, P. rad. 13. P, V. rad. C. primo fubfpinofo. P. h. 
rad. 15 flavefcens, linea JongitudinaJi fanguinea in inedio pin- 
nae, P. C. rad. 12 rotundata. Habitat in America. 

Labrus, Tulis , Maililienfibus Girelle. Briinnich. ichth, 
54. Br.6. D.^ T . P. 13. V.i. A. 14. 

Corpus oblongum, anguftnm, fubcomprefTum. Oper- 
cula nuda: Iris fplendide fulva. Vitta lata, fulva, utrinque 
dentata, a roflro ad caudam ducla. Color dorfi obfcure viri- 
dis, in -lateribus magis cserulefcens ad vittam, prafertim in ca- 
pite cxruleus. Pars inferior pifcis alba, Apex operculis cseru- 
leus. P. P. et V. paliida;, P. A. pallida, obfolete fulva, alia- 
que angufiiori prope bafin notata. P. C. lutea margine fafciis- 
cjue casrulefcentibus. Linea lat. dorfo paralela, poflice finuofe 
defcendens per medium caudae cxcurrit. Magnitudo 4 polli- 
caris. 

V a r i e t a t e s. 

u. Labri lulidis varietas Briinnich, I. c, Br, 6. D. 5 9 T * 
P. 13. V. 6. A. 15. C. 12. 

Corpus longitudinaliter dimidiate rubrum, Vittje vefli- 
gium vix apparet ullum, P. C. viridis. Operculorum apex 
cjeruleus ut in antecedente, cum quo in reliquis convenit. 

/3. Mxnas macula pajlide purpurea in- JateriJuis; mem- 
branis brancliioflegis, gutture^ ventreque ad usque'pinnam ani 
pnriter purpurafcentibus. E medio Jaterum ad caudam usque 
linea Jata utrinque finuofa: roflro brevi; fuperiori mandibula 
parumper adunca; cauda circinata; [iride alba, flavedine in- 
fecla Kleinii M. V. 45. tab. g, fig. 7, 

•y. Mrcnas intenfe ilava; iride aurea; fub linea crocea 
quafi ferrata (in formam Ziczac) lrnea ex violaceo-nigricante, 
longa, coniformi, utrinque in oris leniter cxrulea: fummo 
capite, dorfo caudaque umbratilis; ad angulum brancliiarum 
albo punclo notata, Kleinii M. V, 45. n, 4. tab. 8« %• 8. 

IZi- 240 Acanthopterijgii. Labrus. 

Sachettus Venetorum. Will p. 32.fi. 
Forte Channa & Chmiadella anUorum. 
Pinna dorfi officulorum 21, quorum 10 aculcata, Pe- 
clorales 13. Ventrales 6. Ani g. (I) 
g. LABRUS ex purpureo, viridi, cceruko & nigro varius. 

Art.fijn.ss. (™) 

Scarus 

Additamentum. 

$. Zigurella, Cetti h. n.Sard.lll, 132. 

Corpus 3 uncias longum, dorfo caflaneo, abdomine 
albo. Vitta lutea, redla longifudinalis, non dentata ; aliaqueslba 
juxta illam latera ornantur. Qauda integra; Anns medius. Ma- 
cula cserulea in operculis. Iris dilute rubra. Pinnae obfolete 
rubro vel flavido tinclae funt. 

( l) g. Labrus, Hepatus , L. S. N. 474. 

Sachettus Venetorum Raji 139, Willugby. 326. D. §f* 

p. 13. v.i: a |. c. ; .. 

Pifciculus a-J digitos longus. Percae fluviatili, figura, 
colore et annulis transverfis nigricantibus fimilis. Os fatis am- 
plum; roflrum acutum; Mandibula inferior fuperiore produ- 
clior, utraque denticulis afpera. Oculi velamento iaxo obte- 
dti. Irides argenteae. P. V. nigricant. Dorfi pinna pofl radios fpi- 
nofos parte fuperiore macuia atra inlignitur. Cauda forci- 
pata, lineis transverfis aureis varia. Squamae minufculae. Oper- 
cula fquamofa. 

(m) 9. Labrus, varins, epurpureo, viride, casruleo 
nigroque varius L. S. N. 480. 

Inter dubios pilces adhuc referendus. 

10. Labrus, trichopterus. Der Lipfifch mit borftiihn- 
lichen Bauchfinnen. Pallas. Spic. VIII. 45. D« T 4 T . P. 9* 
V. 1. A. «V C. 16. 

Corpus compreflum , oblongum verfus anum cultratum. 
Linea lateralis curvato - recta. Anus prope pechis. Caput 
parvum, omnino fquamofum. Riclus parvus, afcendens: 
Maxillae mobiles, fcabrae. Oculi aurei. Opercula rotundata, 
fquamofa margine cutaceo. P. P. tenucs, pallidse 9 rad. Loco 

pinnas Acanthopterygii. Labrus. 241 

Scarus varius Aufihrttm. Willdug (hunc non vidit.) p.pS. 
' ' XXVTII. SPA- 

Additamentum, 
pinna; ventralis adeft radius fingularis, fetiformis, longifiimus, 
pinnam caudas attingens, fibris fubtilibus ad bafin coniuncla. 
P. D. ad bafin fquamofa colore obfcuro» P. A. longitudinaJis, 
retrorfum crefcens. P. C. folitaria , bifurca lobis rotuudatis. 
Color pifcis fubfufcus, pallidioribus lineis undulatus; in capite 
adhuc pallidioi') caftaneo maculatus , pinnis poflerioribus ma- 
gis obfcurus. P. A. et C. punclis albidis confperfae, Praeterea 
in medio laterum corporis itemque in initio caudas ocellus niger 
iride alba cinclus confpicitur, Longitudo 4 circiter unciarum 
et iatitudo i^linearum. 

Sparus duabus utrinque maculis notatus; primo pinna- 
rumventralium radio longiflimo, afiaci antennam referente 
Koelreuteri, in Nov. Comm. Petrop. IX. 452. tab. 10. fig. 1. 
D. TT . iViii V.4. A, i§. C, 18. Vide tabulam I. fig. 1. 
pone annexam. 

11. Labrus, Oeyena, corpore argenteo; radiis dorfa- 
libus 2 — 5 fubinermibus ForskaL 1. c, 35. Br. 6, D. T 9 ^. 
P. 15. V.£. A. T V. C 16, 

Color argenteus : pinnse glaucac. Angulus dorfalis ante- 
rior margine niger. Dentes numerofi, breviffimi. Labia 
asqualia; fuperius fponte prolabens. Opercula integra, ante- 
riora fquamulata. Spina dorfi prima et ani prima perbrevis 
Spina D. fecunda, reliquis longior, latior, vixpungens; 3, 4, 
5. fenfim decrefcentes , reliquae rigidiores , decrefcentes. Spi- 
na ani tertia longior quam fecunda. Ramenta exilia poft fpi- 
nas dorfales. P.C. bipartita, lobis lanceolatis. Linea lat. dorfo 
propior ac fere paralela, in cauda fuper medium et recta. Dor- 
ium incurvum. Adomen reclum. Corpus totum oblongum, 
ad 5 uncias. Venter planus. Nares fimplices, Cauda furgens. 
P. D. et A, membrana erecta feptae. Squamse latae, rotunda- 
tae, in medio ftriis elatis convergentibus. 
V a rietas. 

cc. Labrus Gafa vittis rnbris interruptus. Forskal l.c. 35. 

Priori maxime afEnis, 
Artc&i Genera. % Hh 12« La- 242 Acanthopterygiu Xabrus. 

Additamentum. 

11. Labrus, Anthias , totus rubefcensj cauda bifurca^ 
L. S. N. 474. D. 5|i 

Opercula ferrata. 

27ze Matton IVrnjfe. Pemiant. avB. zool.fuppl. 123. 

Irides rubne. Sumitas capitis obfcura. Opercula purpu- 
rea. Corpus fuperne a rufo fufcum, in iateribus rubrum 5 in 
abdomine albidum, rnbello mixtum. P„ D. cafianea, reliqu»' 
rubrae. P. C. Valde bifurca. Longitudo fesqui pedalis, 

The Matton fijh. Catesby II. tab. 1%. 

Synagris capite fuperne fi^fco, inferne e violaceo et ru- 
bro nubeculafo ; dorfo elato^ pinna dorfi fpinofa badei coloris; 
ventrem verfus rubens fuper albo; iride cinnabarina; orefat 
amplo; fimplici ferie acutiifimorum dentium; pinnis branchia- 
libus, unica ventrali una poft anum et cauda lata divifa rubrfs. 
Kleinii M. V. p. 53. 11. 17. 

13. Labrus, opevcnlavis, cauda bifida, corpore fafciis 10 
maculaque operculorum fufcis. L. S t N. 474. Amoenit, acad, 
IV, 248. D. il. P. 1 1. V. I, A. i|. C. 16. 

Corpus lividum fere uti paralelogramma extenfum, fafciis 
trausverfis plus, quam io fufcis. Caput a tergo maculatum 
et macula fufca ad extremitatem operculorum. P. D. apice in 
fetam exit, Radius fecundus P. V. in fetam quoque exit. P. C, ■ 
bifida. 

14, Lamrus, tunulatus , fufco-virefcens; fafciis obfcu- 
ripribus; fquamis fingulis fafcia terruginea ; capite, pectore- 
que rubro - gattato; Junula operculi pone fulva. Arabibus 
Abu-djubbe. Fovskal 1. c. 37. n. 34, Br. 5, D. *%. P, 12, 

• V.i. A. T VC 13. 

Cum Scaro purpureo adeo congruus. Huic oculi iride 
fufco-virente. Nares non confpicuae. Caput coinpreflnifcu- 
lum, fufco-viride, guttis obfcure rubris. Opercula fquamis 
laxis, iingulis gutta rubra verfus bafin. In margine operculi 
poilerioris in membrana, lunula fulva retrofpiciens, utrinque 
obtufa, colore nigro cincla, M. branch. virens pone iuxta ca- 
pnt maculis duabus fulvis. P. D. & A. tota bafi fquamis ereclis 
utrinque feptar. P, A, utrinque tribus fquamis ovatis, maximis, 

liberis. Acanthoptenjgii. Labrus. 243 

Additamentum. 
liberis. P. pecT., rotundatas, flavae, reliquae virides; interftitiis 
rad-iorum vel rubtis vel rubro maculatis. Dorfum parum cur- 
vum. Abdomen reclum. Inter p. ventr. membrana JauceoJata, 
obtufa, pinna dimidio brevior. Squamie Intae, integrae, flriis 
excavatis, divergentibus & verfus bafin Jinea transverfa, ob- 
fcure- violacea, L, lat. prior incipit a kmula prope caput; ter- 
minatur fub fine p. dorfi; dorfo parallela : altera, ante prioris 
finem incipit, tenditque recla per mediam caudam. Cauda 
rotunda. Spinas ani gradatim longiores, craffiores, 

Va rietas. 

Eadem fpecies fine lunula fulva; lineis circa oculos ra- 
diantibus, rubris, longis. 

15. Labrus, auritus , cauda bifida; operculis bran- 
chiarum pinniformibus, Z,; S. N. 475. Br, 6. D. -|f-, P. i£. 
V, 6, A. T V. C. 17. 

Cauda biloba, Irides luteie. Opercula apice membranaceo 
elongato, obtufo nigro, Habitat m Americae feptentrionalis 
aquis dulcibus, 

Perca fluviatilis gibbofa , ventre luteo. Catesby II, tab. g, 
fig. 3. 

The gellow bellied Pearch. Pennant.ar&.zool.fnppt. 126. 

Corpus longitudine palmae. Color fupra obfcurus, m 
lateribus indicus in abdomine fiavus, in opercylis caeruleus flriis 
fubflavis transverfis et in extremitate macula rubra aliaque nigra 
approximata, P. P. et D. et A. et C. fufcae, ventrales autem 
flavent. Habitat in lacubus Carolinae et Virginiae. 

16". Labrus, rufus , caudalunata; corpore toto fulvo. 
L.S.N.4J5. D. 23. P. 17. V. 6. A. 12. C. 16? 

Turdus flavus. The Hogffh. Catesby II. tab, 11. 

Corpus oblongum fere bipedale, CoJor totius pifcis pin- 
narum et oculorum aurantius, Caput fuillo capiti fimile, ro- 
flro acuto. Maxillae aequales; fuperior cartilsginea cmifficia. 
Dentes acuti maiores 4 in apice maxillae fuperioris et 2 fimiJes 
oppofiti in inferiore maxilla; fequentes minores arcti, acuti. 
Pinna dorlalis femiJongirudinalis, aculeis 16 et uno radio mu- 
tico compofita. Reliquae pinnae* acuminatae, multo longio- 

Hli a res 244 Acanthopterijgu. Labriis. 

Additamentum. 
res quam latse, muticae. Aculei tres diftincli ante pinnam 
analem profiant. P. C. paralelogramma, ;bifurca in medio 
truncata, flava, radiis violaceis fubasqualibus , excepta extima 
utrinque, multo longiore. 

Cicla n.12. Kkimi M. V. pag. 48. 

17. Labrus, lunaris , pinna caudali medio truncata, 
dorfali anique linea purpurea, labiis plicatis, L. S, N. 474» 
D. ,V P. iS- V.|. A. T 2 T . C. 16. 

Labrus capite obtufo, purpurafcente ; cauda bifurcata, in 
medio truncata Gron. zooph. n. 242. Mufll.n. 180. tab, 6. 
jficr. 2. Belgis Ghffelftaart. Index M. Gron, 2.7. Br. 6. D. 

_£ P 17 V -. A - 3 - C. 14. 

Corpus oblongum, comprefium, macrolepidotum. Ca- 
put cathetoplateum, declive, ante fubacutum, alepidotum. 
Maxill» sequales» Dentes, uniferiati, anteriores maiores, la- 
biis te&i. Oculifuperi, ori propiores Pupilla cxrulea. Iris 
argentea. Opercula lasvia, pone fubacuta. Dorfum fubre- 
dum, carinatum. Abdomen convexum» Linea lat. arcuato- 
recla, lineolis elatis, ramofis compofita. P. D. femilongitu- 
dinalis retrorfum crefcens, radiis 22, quorum §. anteriorum 
aculeatorum unusquisque alium radium muticum in bafi adna- 
tum habet. P. P. inferae, oblique adfcendentes, magnae.mu- 
ticas. P, A. femilongitudinalis, 3 aculeis et 14 radiis ramofis 
compofita. P. C. bifurca, radiis 14 ramofis fubaequalibus, 
praster aliquot lateralia longifiima, Color corporis cinereus, 
macula oblonga, transverfali in fingulis fqnamis varius; ad 
caudx radices rufus. Caput purpureum eft tit et opercula, 
quas obliquis, albicantibus lineis verfus anum diredis, infignira 
funt. P. D. et P. P. et P. A. linea longitiujinali, quandoque et 
transverfali purpurea ornatae funt. 

Labrus polyodon capite casruleo, cauda bifida. Sebce thef. 
III. 96. tab. 3 ! . fig. 7. D. A- P* 1 5- V, |. A. T 3 T . C 14. 

Vide Mantiffam I. 

Labrus, zeylanicus , Belgis Papegaay-vifch, Forfteri 
zool. indic. p, 24. tab. 1 3, fig. 3. 

Corpo- Acanthopterygii. Labrus. 245 

Additamentum. 

Corporis forma antecedenti perfimilis, praeter colorem 
oui in illo, vini fpiritu confervato, forte expalluit, Capnt hu- 
ius eft caeruleum, et opercula viridia, lineis purpureis pluribus 
eleganter variegatum. Mediam pinnam pecloralem occupat 
purpurea macula, margine caefio cincla, P. D. et A. e purpu- 
reo pallide caeruleae viridi marginatae et linea longitudinali pur- 
purea in medio ornatae, Cauda lunata, medio flava, ad utrum- 
que latus rubro firiata, bafi caerulea. Totum corpus colore 
viridij fub jugulo et ventre ad anum coloris pallide purpureh 
Longitudo fesqui pedalis. 

Variet as. 

cc. Labrus, torquatus. Belgis Nekband, Index Muf* 
Gron t p. 27. 

Labrus capite fubobtufo: cauda bifurca, in medio trun- 
cata; collari, nigro marginato, transverfali poft caput, Gro- 
nov. zooph. iu 143, 

Convenit omnino cum Labro iunari, refpedu corporis, 
pinnarum, fqnamarum et lineae lateralis. Discrepat tantum 
collari albicante, quod ab exortu pinnae dorfalis verfus pinnas 
ventraies duclum, latum, utrinque atro terminatum efi, quo 
colore radii antici aliquot pinnae dorfalis inficiuntur. Habitat 
in oceano circa infulas Antillas. 

18. Labrus Chamts, cauda bifida; capite utrinque ri- 
vulis tribus caerulefcentibus; quadrato caeruleo fub oculo. Fors~ 
kal 1. c. 36. D. §£. P. 1 5. V. i. A. fy. C. 17. 

Colore dorfi fufcus, ventris albidus. Sub oculo re&an- 
gulum caeruleum. Subter. lineas lateralis dimidium fufcum, 
linea alba; dimidum inferius album iinea gemina, Jata rufe- 
fcente et alia inferiore fordida. P. P. et V. et A. fiavae; D. et C. 
maculis rubris adfperfc. Maxilla inferior longior. Inter ocu- 
los duas lineJe imprefTx, longitudinales, pone divergentes. 
Opercula anteriora margine pone ferrata; pofieriora pone tri- 
dentata, ante marginem. Linea lateralis prope dorfum ■furfuin 
incurva. Cauda leviter forficata. 

19. L abru s, j 'alcatus , pinna dorfali analique radiis quin- 
que primis inermibus falcata. L. S. N. 475. D. -gj.. P. 17. 
V. 5. A. sV- C. 20, Hh 3 Corpus 246 Acantkopteryglu Labrus. 

- . Additamentum. 
Corpus latitudine Bramas, argenteum. Radii primi 5 
e mollibus dorfalis -analisque elongati, fequentibus scqualibus; 
unde hae pinnae falcatse. Dentes acuti funt. P. V. parvse. Ha- 
bitat in America, 

20. Labrus, hmutatns, fufco- virefcens; fafciis obfcu- 
rioribus; fquamis fingulis fafcia ferruginea: capite pecroreque 
rubro-gurtato; lunula operculi pone fulva, Forskal'l.c. p. 37, 
Br. 5. D. /o. R i*. V. ±. A. A- C. 13. 

Caput comprefliufculum , fufco -viride guttis obfcure ru- 
bris. Oculi iride fufco-virenti, Opercula Iquamofa, rubro 
guttata. In margine operculi poflerioris in membrana iunula 
fulva nigro cincra. Membrana branch. virens pone juxta ca- 
put maculis a fulvis. P, D. & A. bafi iquamis ereclis feptar. 
P. A, utrinque fquamis ovatis maximis, Jiberis. P. P. rotunda- 
tasflavac; reliquae virides. Interflitiis radiorum rubro macula- 
tis. Dorfum parum curvum. Abdomen reclum. Squamas 
latas, integrae, ftriatas, et verfus bafin linea transyerfa violacea 
infignitas. Linea lateralis' interrupta: Prior pars dorfo para- 
lela, pofterior recla in medio caudas, Cauda rotundata. Spi- 
nae ani gradatim longiores et crafliores. Habitat in mari rubro. 

21. Labrus, fuillus , pinna dorfali, ramentacea; ma- 
cula nigra fupra caudam; fpinis dorfalibus 9. L. S. N, 476". 
Itin. Wejfgoth, 179, Br, 5, D, / T . P. 13. V. | # A. T %. 

C 14. 

Opercula fquamofa. Dentes acuti, primoribus maiori- 
bus, Iris rubicunda, Corporis color fubvirefcens. Linea Ia-< 
teralis iuxta dorfum ad caudam curva. Facies Perca% P. D. 
conftans rad. 9, acutis et ig fecundariis, longioribus molliori- 
bus, Ubi radii rigidi, ibi membrana conneclens pofl fingulos 
aculeos exit in acumen molle. P. P. rad, 13, primo integro 
molli. P. V. fquama-lata connexae rad. 6, primo acuto, P. A, 
rad, 10, tribus primis crailloribus, acutis, P. C. integra rad, 
14. Macula nigra ad finem dorfi, ubi cauda incipit, 

Labrus, fuilhs. Norwegis Btagytta. I. C. Fabrhii 
itin, p. 74. Br. 6*. D. T °c. P. 15. V. 6. A. TT , C. 13. 

Corpus "Acanthoptervjgii. Labrus. 247 

Additamentum. 
Corpus oblongum, Caput ore ovato; dentibus uniferia- 
tis, actftis., fubincurvis. Oculi nigri, annulis flavefcentibus, 
Membrana. Br. rad. 6. P. P. rad. i 5. P. V. rad. 6. P. A. 15 
prioribus 3 firbfpinofis. P, D. Jongitudinalis rad. 30, anticis 
ipinofis. P. C. rad. 13. Colorfufcus, lineis plurimis, unda- 
tis, casruleis. P, V. et P. et C. rufas, apice casruleae, P. D, 
rufa antice bafi , pofiice maculis caerulasis. 

2i. Labrus, Jlriattif, pinna dorfi ramentacea lineis al- 
bis, fafciisque L. S. N. 476. Muf Ad. Fr. II. p. jj. Br,6. 
D,!£ P.17. W% A.tV.C.i2, 

Dentesparvi, fparfi. Opercula br. vix manifefie ferrata. 
Corpus luteo-fufcum immaculatum. P. D. radiis 21, primis 
10 fpinofis, ramento cutaceo. Fafciae longitudinales alba? et 
fufcas. Interfiitia radiorum inferne fquamofa, P, C. integra 
radiis 12 ba fi fquamofis. 

23. Labrus, tineatnf, /Inis transverfis variis, et linea 
fubcasrulea in capite piclus; cauda truncata. W^ t , 

Labrus transverfim firiatus; maxillis asqualibus, capite 
fubacuto; cauda truncata Gron. zooph. n. 239. Muf ichth, jfjfi, 
h. 182. Br. s- D. fj, P. 13. V.i. A. Ty . C. 14. 

Corpus macrolepidotum. Linea lateralis curvafo-reda, 
Pinnas ventrales' parvae approximatas, Cauda fubacquaiis. Anus 
medius. Color fubobfcurus nigro-bruneus, lineolis transver- 
falibus tum bruneis tum flavefcentibus utrinque varius. Item 
nonnihil casruiei hic illic in iineolis flavefcentibus confpicitur, 
Ad latera capitis utrinqne Iinea longitudinalis casrulefcens. 

24. Labrus, Imearif, oblongus; pinnas dorfalis radio 
ultimo inermi L. S. N. 479. Amoen, I. 3 1 5. . Br. 6. D. f £♦ 
P. 12. V. 6. A. 15. C. 12. 

Caput compreifum, iaeve. Dentes parvi, interiores la- 
terales longiores, Corpus comprefTum, album, longum, 
fquamofum. Linea lataralis curvato-recla, P. D. longitudina- 
lis, ultimo radio, bifido, molli. P. P. lanceolatas. P. V. tho- 
racicae, lanceolatae. P f A, rad, 15, primus breviilimus. P, C. 
integra. 

25. La- 248 Acanthopterygiu Labrus. 

Additamentum. 

25. Labrus, paroticus^ cauda integra, linea laterali 
curva; pinnisrufis; operculis cyaneis. L. S. N. 476. Muf. 
Adolph. Fr. II, 76. D. # T . P. 1 2. V. 6. A. 1 4. C. 14. 

Caput laeve. Macula cyanea ad apices. operculorum. 
Dentes acuti, primores 2 f . 4 maiores, arcuati. Corpus li- 
neare, craflltie digiti , nudum, fupra grifeum; in medio ru- 
fum, verfus abdomen pallidum. Linea lateralis curvato-recla. 
P. D. et A. et C. rufae. Habitat in India. 

26. Labrus, ramentnfus, fufco - virefcens ; ramentis 
fpinarum dorfaiium primarum , radio duplo longioribus* 
Forskall c p. 34. Br. 5. D. / T . P. 1 3. V. |. A. TT . C. 1 2. 

Corpus lanceolatum, macrolepidotum. Labia aequalia; 
fuperius protraclile. Dentes unius ieriei, parvi, recTi, con- 
tigui, in medio utriusque maxillae, extra hunc ordinem den- 
thirh, funt incifores 4, remoti, aliquis dentibus quadruplo 
maiores, fubulati, incurvi, extimi maiores, curvati. Iris 
flava fuperne et inferne fufca. Pupilla atra, oblonga annulo 
marginali miniato. Opercula anteriora valde dentata poflerio- 
ra inermia utraque fquamata. Linea lateralis curvato - recla, 
furfum ramulofa. Color totius iufco- virefcens; pinnae magis 
rubent, lituris violaceis. Sub oculis liturae violaceas et in vertice. 

V^arietar. 
Pifcis hic antecedenti tota quidem ftruclura fimillimus; 
fed colore magis virente; ramentis fpinarum brevibus et radiis 
pinnae dorfalis fpinofis 1 o Forskal. ibidem. 

27. Labrus, Perdica, cauda aequali; vertice glabro; 
dorfo redto, vittis ufrinque dentatis. Forskal I. c. p. 34. 

Dentes medii maximi. Caput dimidio fuperiore fufcum, 
inferiore albo-rufefcens. Opercula inermia in anguluin ro- 
tundatum, apice caxuleum exeunt. Ad bafin pinnarum pecto- 
ralium macula casrulea. P. D. et A. rubicundaj. P. V. totae, 
liberae. Radii pungentes dorfales flexiles. Linea lateralis con- 
tinua, fuperne ferrato-dentata. Vitta alba dentata per me« 
diumlata; Alia fuperior, obfoleta, dentata, obfcure-teftacea, 
fub illa linea flava, lata. Dorfum re&um, abdomen curva- 
tum. Confer Labrum Iulidem. 

28. La- . Acanthopterygii. Labrus. 349 

Additamentum. 

28. Labrus, infufcus, linea atira iongitndinali in lateri- 
busj cauda aequali, JV. 

Labrus ex livido bruneusj capite fubacuto; cauda trun- 
cata; linea longitudinali atra im lateribus. Gronov. zooph. 
11,238. D./ T . P. 13. V. §-, A. T 3 T . C. 12. 

Golor totius ex lividobruneus verfus inferiora pailidus. 
Dentes iabiis laxis tecli, prorniner.tes, incurvati, acotlfTiinij 
anteriores maximi» Maxiila inferior fuperiore brevior. V. D. 
Jongitudinalis. P. V. approximatas tlforacicze. P. A, Jongitudi- 
nalis. Cauda sequalis. Habitafin mari mediterraneo. 

29. Lab-rus, Uucurns, rufus, albido maculatus; cauda 
.fnbrotunda, albo- ntargihata.5 macula nigra ad bafin pinnarum 
pecloralium. W. 

Labrus maxillis aequalibus; capite acuto; cauda fubro 
tunda; marginibus albis, rriacuja nigra ad pinnas peclolales, 
Gron.zoophrjL n. 240. Mnf ichth. II. p. 28. n. ig^. D. / T . 
P. 12. V. !. A. T 3 T . C. 14. 

Color rufus verfus abdomen pallidior, in Jateribus utrin- 
que maculis albidis, Jineas indiilindas longitudinales efforman- 
tibus, varius. Cauda maculis fubrufis variegata, margine al- 
bido, ficut pinna ani circumdatur, 

Labrus polyodon varius; macula caerulea ad bafin pinna- 
rum pecloralium» Sebce fhef III. tab. 31, n. 6. Vide Man- 
tiffam primam, 

30. Labrus, oceliaris, pinna dorfali ramentacea- ocello 
in medio ad bafin caudae L. S. N, 477. Mitf Ad, Fr. II. 78, 
Br. s . D. T |. P. 15. V. i. A. T V. C. 13. " 

Dentes paraleli. Ocellus niger in medio ad ipfam bafin 
caud#, P. C. integra. 

31. Labrus, oceilcdus ," virefcens; ocello coccineo, 
pone utrumque ocuJum. Forskal J. c. p. 37. D, $§♦ P. 11. 
V.|C. 15. 

Color viridis, Rivuli cxrulei per totum caput tranfeuntes, 

Pone oculos In operculis macula obfcure caerulea, oblonga, 

obliqua, cincla mnrgine coccineo. Linen coccinea fupra et 

inlivi hunc ocelium, qui auriculam meutitur. Operciila br. an- 

Artedi Genera. • II tenora 250 AcanthoptenjglL Labrus. 

Additamentum. 
teriora pone truncafa , ferrulata, infra integra; pofreriora pone 
inermia. Cauda pofr, P. D.et A, linearis. Liuea lateralis 
curvato-recla. Dorfum fufco flavefcens. Corpus fubovatum„ 
Habitat Smirnae» 

32. Labrus, marginatif, fubfufcus, margine pinna» 
rum dorG , pecloraliunique fulvo L. S. N. 476. 

Labrus, marginalis, pallide fufcus; margine' pinnarum 
dorfalium pecloraliumque fulvo, Hiipanis Mcro; Loeflingii 
itin, p. 149. IX -/4. P. 17. V. 6* A. TT . C. 17. 

Cauda aequalis rruncata, Habitat in oceano Atlantico. 

33. Labrus, punbfatuf, pinna dorfali ramentacea ; lU 
sieis paralelis, fufco punclatis. L. S. N~. 477. Mif. Ad. Fr. I. 
p. 66. tab, 31. fig. 65. Sub nomine Scianae punctatae. Br. 6 S 
D.if. P. 14. V.£. A. T y C. 16. 

Corpns ovatum , gri.eum. Linex longitudinnles plures, 
obfolete pallidae, pundis fufcis. Narium foramina cy! ; ndrica a 
P. V. radiis 6, larrceolatae, longae, radio primo fpinolo, fe- 
eundo et tertio elongato. P. C. rdttindata. 

Labrns bruneus. Gronovii a Linnceo allegatus, ad Spa» 
ros relatus eft. 

34. Labrus, chinmfif , pinna dorfali ramentacea; cor- 
pore livido; vertice retufo. L. S. N. 479, D. \%. P. 13» 
V K A. -?- C 11 

» I g» i>» TT » ^- » » -i. 

35. Labrus, (Garcefto) polyodon ; Iamina operculo- 
rum media ferrata Srba? the.f III. p. 94. tab, 3 1 , 11. 3. D. %%. 

p. 13. v. i a. T v c n 

, Color corporis flnvefcens, maculis nigrefcentibus fparfis 
variegatus. Vide Mantiffam I. 

36. Labrus, Melopf, pinna doriali ramentacea, ani- 
oue variegata ; Lunula fufca pone oculos. L. S. N. 477. Mnf 
Ad. Fr. II., p. 78. Hr. 6. D. T f. P. 1 3. V. f. A. T y C. 1 2, 

Opercula branchiarum cilina S. pc-clinata. Labia mobi- 
lia. Dentes paraleli. Macula fuica pone oculum, P. C. inte» 
gra. Habitat In Europa auilrali. 

37. Labrus, exoktus,- pinna dorfali ramentacea; cor- 
pore Iineis caeruleis, pinna ani ipinis 5, L. S. N, 479. D. T f» 
V, 13, V. h A. T y C, 13. Berg- Accmthopterijgiu Labms. 251 

Additamentum. 

Bwg-Giylte no. 3, Stroem. Sondm I. 26 '7. 

Corpus Ipithamseum, e flavido fpadiceum, iineis caenj» 
leiscrifpis, diftinctum. Pinnae lubrubrae, punclatae. Oculi cae» 
rulei, iride rubra. Dentes acuti, tenues in utraque maxilla. 
Membrana branch. radiorum 4. P. D. continet 25 radios, quo- 
rum 1 8 acuti ramento aucli funt. P. V. radior 6. quorum pri- 
nuis aculeus eft. P. A. rad. -5%. % P. 13. P. C. 14. 

Labrus, ccprukus , lineis, maculisque cseruleis. Le Paon 
bku. Danis. BlaaJiaaL Afcanii icon. rer. nat. Tab. 1 2, Br, 5. 
D/|f. P. 14- V.£. A, T V C.-14. 

3$. Laerus, JRone, pinna dorfi ramentacea, rubra; 
maculis lineisque viridibus. Miiileri , zool. Dan. prodr. p. 46. 

Rone Norwegis, Danis Strandkarnjfe. Afcanii icon. rer* 
iiat, tab. 14. Br. 5. D. |f. P. 14, V. -5-. A. A« C. 14. 

Cum autor defcriptionem omifit, illam qualemcunque 
fecundum imaginem faciam,. Pifcis efl fpithamaeus, fquamo- 
fus compreflus, oblongus, ante aciitus, pone angufiior et 
rotundatus. .Caput a nucha declive, inferne adfcendens. Ku 
dtus parvus, affurgens, labrofus. Linea lateralis fuprema, 
arcuato-recia, dorlo paralela. Anus mediu.s. Pinnse omnes 
obtufie. P.'.D. longitudinalis, retrorfum erefcens, compoiita. 
P, A, dorfali fimilis, P. P. fubinfene, latas, rotundatae, P, V. 
thoracicae. P. C. magna , diflincla, rotundata, Color funda- 
mentalis capitis et dimidii fuperioris fanguineus, qui in capite 
lineislatis, viridibus, rivatim confliientibus, et in trunco pun- 
<5Us majusculis viridibus difiinclus el\: in dimidio inferiore fub- 
csemleus et gilvus, pundHs-fahguineis et caeruleis varius. P. D. 
et P. A. virides tribus txniis fanguineis ornatae. P. V. cxrulex, 
una tantum taenia fanguinea transverfim infignitae. P. C. fubcae- 
rulea, fanguineo marginata, dunbus fafciis transverfis albis et 
una viridi immedia maculisque quatuor languineis notata 1*. P. 
cxuleo-flavidx fanguineis pundlis varigatae, Habitat ad littora 
Norwegize. 

39. Labrus, gibbus, casruleo aurantioque varius, cauda 
rotundata; macula fupra oculos femilunari obicura, Gmelini 
L.S.N, 1295. 

li a Ths 252 Acanthopter-ijgii. Labrus. 

Additamentum. 
The gibbomJVrajfe, Pennant. br. zool II I. 250, D.|f. 

p. 13. v.±. a.tV c.... 

Corpus 8 uncias longum et 3 uncias Iatum, doffo valde 
arcunto, carinato, Caput parvum fuperne admodum declive. 
Dentes ut in aliis fui generis. Oculi mediocres, Supra~illos 
macula femilunaris obfcura apparet. Operculum inferne fubti- 
liter ferratum. Cauda magna in fine rotundata. Linea latera- 
1'is verfus caudam incurva. Squamse magnae opercula et corpus 
tegunr, Color e caeruleo et aurantio eleganter variegatus, in 
lateribus magis maculatus , prope dorfum aurantio flriatus. 
P. D. et A. tbalallinae, nigro macularx. P. V. et C\ larte viri-^ 
des. P. P. flavae, ad bafin lineis transverfis rubris notatae, 

40. Labrus, bimaculatus, pinna dorfidi ramentaeea, ina- 
cula fufca in latere medio et ad caudam. L, S. N. 477. 

Scisena bimaculata. Muf Ad. Fr. 1. 66. tab. 31. n. 66* 

Pr C O i-I P I C. V. i-1 A - 4 - C 

Corpus pallidum, Macula fufca rotunda in medio pifcc 
utrinque. Macula fuica in bafi fupenore radiata caudae. Linea 
lateralis curvata. Opercula br. fquamofa. Membrana branch. 
radiis 5. P. D. radiis 26 primis 15 fpinoils, fecundariis 11 
apice cutaceo auclis. P. P. radiis 15. P. .V.. radiis 6, primo 
fpinofo, fecundo et tertio in ietam definentibus. Y*. A. ian- 
ceolata radiis 12, primis 4 brevibus, fpinofis, reliqurs molli- 
bus longioribus. 

45. Labrus, mpejlrir, plnna dorfi ramentaceaj antice 
macula fufca L, S, 2V. 47 g. 

Scianas rupeftris. Muf. Ad;Fr.\. 65, tab. 31. fig. 7, 
Br. 5. D. ih P. T V. V. |, A. T V C. ,3. 

Corpus grifeum. Macula fufca ad bafin marginis iupe- 
rioris caudae. Opercula fquamofa, Dentes fparfi in ore. Ma- 
jores in antica parte maxillarum, prasfertim in fuperiore maxilla. 
P, C. aequalis, 

Soe - Karudfe Norwegis. Stroem Sondnu I, pag, 291» 
D. ih P. 13. V. £. A. T V C ... 

Corpus i T fpithamam longum et 4 uncias latum. Ca- 
raffio flagnali fimiJe. Dentcs acuri 5 incurvi primores reliquis 

maio- Acanthoperygii. Labrus. 253 

Additamentum. 
maiores. Pupilla czerulea , iris alba. Cauda rotunda, ma- 
cula parva nigra prope dorfum notata. Macula alia 'paulum 
inaior nigra fupra primores radios pinnas dorfalis confpicitur. 

The Goldfinny Cornubenfium. Raji fjn, pifc, 163» 
tab. 1. Cig. 3. rudis. Pennant.br. zool. III. 251. tab. 47. 
ii. 1 2 1. U ff> P. 14- #. 6. A. T \. C. . . . 

Pifcis parvus palmam vix fuperans. Macula nigra juxta 
caudam notatur. Pinnas dorfalis radii priores nigro tincli. 
Maculam nigram aliam ad anum Pennant annotavit. P. C. 
rotundata. 

Labrus, cornubhis , macula prope caudam magna; pin- 
nxque dorlalis radiis primis nigris ; cauda sequali. Gmelini 
L. S. N. 1 297. 

Lutjanus, rupeftris, radiis fpinofis 17 in pinna dorfi, 
Bloch N. A. F.W.nj, tab. 250. 

Perca, mpeftris y pinna dorfi ramentacea, antice macula 
fufca. Mullevi zool. dan. fafc. HI. tab. 15. 

42. Labrus, Onitis, pinna dorfali ramentacea; abdo- 
mine cinereo, fufcoque maculato. L, S. N. 478. Muft Ad. 
Fr. II. 79. Br. 5. D. ty P. 1 5. V. §. A. T V. C. 1 4. 

Dentcs incifores. Corpus fufcum, verfus ventrem cine- 
reo fufco maculatum. Caudae pinna integra; rotundata, lutea. 

43. Labrus, Lapina, cauda integra , pinnis peclo- 
ralibus flavis ; ventralibus cxruleis; reliquis violaceis; maculis 
cxruleis. Forskal 1, c. p. 36. D. \\. P. 1 5. V. |> A. T ' T # 
C. 15. 

Corpns ovali - oblongum. Iris casrulea. Pnpilfa mgrav 
nnnulo rubro. Rivulus caeruleus fub oculo verfus roflrum. 
Capitis latera maculis rubris. Vertex fufcus, laevis. Latera 
flavo virefcentia. Dorfum fufcum. Abdomen albicans. Li- 
nex utrinque trestfingulas duplici ordine macularum rubrarum: 
Prima prope dorfum ; fecunda paralela linexlaterali usque ad 
caudam, ubi hxc dcfcendit ad lineam tertiam ruhram, qu?e 
tranfit pcr medium latus. P. D. et A. virides. Opercula br, 
anteriora pone truncata, ferrata; pofteriorn pone emarginata, 
ante marginem Tine fpinis. Ante nares gibbus utrinque ovalis, 

Ii 3 obli- 2J4 Acanthopterijglu Labrus, 

Additamentum, 
obliquus. Roftrum non reflexum. -Caudae apex fere circula- 
ris; Invenitur Conftantinopoli. 

44, Labrus, Guaza , fufcus; cauda rotundata, radiis 
membranain fuperantibus. L. S. iV. 477. Loejiing* itin. 
-149. D. i£. p » *& V. 6. A. 13. C. 15, 

Corpus unicolor, Pinnae dorfalia et caudse^inembrana 
insequaliter alta. 

4^;. Labrus, fubfujrus", dentibus biferiatis, primoribus 
amaioribus; linea lateraii recla, pinna cauda? integra,. 'IV. 

Labrus, Blackfifh, Schoepfii in Schrift. der. GefMfch. 
N.Tr. VIII, P. 1 1 . p, 1 56, Br. 5. D. i%. P. 1 5. V, |. A. T V. 

C '<5- 

Labiacralia, fimplicia. Dentium duplex feries, prima 

12. scutis dentibus conflat, quorum 2 priores -longitudine et 
craflitie reliquos fuperaut: fecunda feries minoribus et obtufio- 
ribiis compoflta efl. Fauces et palatum edentuia, Lingua ob-, 
tufa, glabra, retroada. Maxilla infera fornicata. Oculi (ia 
pifce mortuo) ferruginei. Opercnia anteriora fquamofa, po- 
(teriora glabra _et nuda. Corpus compreflum, oblongum, 
pons decreicens, glabrum, microlepidotum, fuperne fufcum 
in lateribus fubfufcum, inferne album. Linea lateralis recla; 
radii primores pinnse dorfalis ramentacei. P,P. abovatae. P. C. 
brevis, integra, et obtula, Longitudo unius pedis et ultra. 
Habitat in America feptentrionali. 

46. Labrus, adfperfus ^ cxruleo-viridis; lineis longi- 
tudinalibus fulphureo punclatis infignitus; linea laterali recla, 
infracla; cauda integra. IV. 

Labrus, Burgall, Schoepfii, in Iibro allegato p. 155, 
Br. 5. D. H — 44- '?. 14— 15. V.i. A. T V C. 15. 

Caput declive. Frons glabra, fubcserulea, flavo firiata. 
Labrum fuperius mobile, Dentes acuti, parum incurvi, re- 
moti ; primores Iongiores. Pofl hos interdum alia feries mi- 
norum dentium adeff. Iris fufca, annulp aureo teiminata. Pal- 
pebra inferior flava. Opercula fquamofa, dentata, ^Corpus 
obiongum compreflum; fuperue fuivum; a lateribus e cazruleo 
yiridefcens , , et nitens, nmltisque lineis longifudinalibus ful- 

phureis, r Acanthoptenjgil Labrus. 255 

Additame^tum, 
phureis, punctatis difHncfhim, inferne album. Squamse omnes 
punclo fulphureo ad apicem notatse funt,unde line.seillsepuncla- 
tx formantur. Linea lateralis reaa pone medium infracla. P. D, 
J9 aculeis ramentaceis et P. A. 3 aculeis ramentaceis infiru- 
clae. Membrana iliarum uniens flavo punclata eft. P, P. ro- 
tundatse. P. C. integra. 

47. Labrus, ferriigineuf, immaculatns; cauda integra. 
L. S. N. 476. D. A. [) - *& v * r A. *V C. 17. 

Habitat in India. 

48. Labrus, Hiatnla, cauda integra; pinna anali nulla. 
L. S. N. 475. £>. Gnrflfc». Br. 5. D. £f . P. 1 6. V. £. A.o. 

C. 21. 

Os labio retraclili, intus rugofo. Dentes iu mandibulis 
laniarii, iri palato orbiculati. Operculum auterius fquamofum, 
margine punclato. Corpus fafciis nigris 6 f, 7. Linea latera- 
lis recla. P. D. fere longitudinalis; anterior radiis fpinolis, 
sequalibus, ramerito filiformi: poflerior inermis, nigra, ro- 
ttmdata. P. A. omnino nulla. Cauda integra. Habitat in Ca» 
rolina. 

49. Labrus, Cromify cauda integra; pinnis dorfalibus 
fubunitis; anaiis radio fecundo, validifTimo. L, S, N. 479» 

D, 10, ^. P. ig, V, 6. A. f. C. 19. 

Curpus ftaturae Percae fluviatilis, fafciis fufcis. Oper- 
cula non (errnta, uno dente. Pirinas dorfales parum counexae. 
1 } . an.ilis radius primus rigidus, breviilimus; lecundns magnus 
cralliffimiis, comprefliis. Ex obiervatione D. Gardm. Ha- 
bitat in Carolina. 

The Dnim. Pemiant arB.zool. fuppL 125. Sloane T.am. 
II. tab. 252. 

Der Trommelfifch Schoepfiim Schrift.\N. F. VIII. 153. 

50. Labrus. liuenf, cauda rotundata; pinna dorfi ra- 
mentacea; corpore fufco-Iivido. L. S. N. 478. Mnf Ad. Fr, 
II, 80. Br. 5. D. |#. P. 14. V. i A. T V C, 1 1. 

Roflrum prominens. Labia craffa, dentes tegentla, Den- 
tes acuti» finni, Corpiis fufco-lividum. 

Labrus 256 Acanthopterygii. Labrus. 

Additamentum. 

Labrus livens. Maffilienfibus Roucao. Brunnich. ichth. 
53. Br. 5. D. if. P. 14. V. £. C. 14. 

Corpus oblongum, .compreffum , fufco-lividum. Ca- 
putfubtus pinnreque omnes, margine profunde c^erulefcentes. 
Iris livens, igneo refplendens colore. Operculorum margo 
integer. Dentes validi, inciiores maiores acuti, inter quos 
alii globoli. Linea lateralis curvato-recla. Pinna caudae ro- 
tundata. Magnitudo fere pedalis. 

51. Labrus, trimaculatus , rubens, macnlis nigris tri- 
bus dorfalibns fuper caudam. The trimnculated IVrajJe. Pen- 
nant br. zool. III. 248. tab, 46. n. 1 ift. Br. 5. D. -J-J. P. 1 5. 

Corpus oblongum, dodrantale, macrolepidotum. Ro- 
ftrum longum, Opercula aliquantum fqnamofa. Dentes te- 
niies; anteriores reliquis tnaiores. Oculi magni. Spinae pin- 
nae dorfalis ramento auclae. P. P. et C. rotundatae. Linea la- 
teralis fubrecla verfus cauda-m incurva. • Corpus fquamis- ma- 
gnis rubris-.teclum. Ad partem inferiorem pinnae dorfalis duae 
magnae maculae et adbuc alia inter pinnam dorfalem et cauda- 
lem confpiciuntur. Longitudo 8 unciarum. 

Labrus, carneus , ruber, maculis duabus nigris in bafi 
poftica pinnae et tertia in extremo dorii. Miilleri zool. dan. 
prodr. 46. 

Labrus, carmus , maculis tribus nigris in fine pinnae dor- 
falis et extremo dorfi. AJcanii icon. tab. 13. Norwegis. Su- 
demaal. Br. 5. D. \ % . P. 1 5. V. 4.. A. T \. C 

52. Labrus, vittatus ruber, vittis paralelis ? olivaceis 
et caeruleis alternis,; cauda integra, W. 

The ftriped JVraJfe. Pennant. hr. zool. III, 249. tab. 44. 
Br. 5, D. % P. 1 5, V. i. A, T V, C , . . 

Corpus oblongum, Nucha parum adfcendens. Dorfum 
fubreclum, Abdomen magis arcuatum, Labia magna,, du- 
plicia, et reverfa. Dentes tenues, primores reliquis maiores, 
Opercula cinerea citrino Hriata. Dorfum rnbrum, Abdomen 
paliide rubrum Gula flavefceus. Latera lineis 4 paraielis e 
viride olivaceis et elegantiifime caeruleis ornata. Tinna dorfalis 

in Acanthoptenjgii. Labrus. 257 

Additamentum. 
in initio fafurate caerulea, in medio alba et poflea rubra. Bafis 
pinnarum pecloralium macula obfcura olivacea notata. Extre- 
mitates pinnae analis et ventralium belle caeruleae» Dimidium 
fuperius P. caudalis caeruleum; inferius flavum. 

Labrus, variegatus , ruber, flriis lateralibus paralelis 4 
olivaceis totidemque caeruleis, Gmelini L. S. N, 1 294. 

53. Labrus, Bergylta piiinae dorfalis radiis 20 fpinofis 
et 10 inermibus ramofis. • Norwegis Bergylte, Danis Soe- 
Carpe. Afcanii icon t tab. 1. Br. 5. D, T cr 2 - T ^, P* 14» V, -§-♦ 
A. A- C. 18. 

Au&or de hoc pifce nihil annotavit, nifi magnitudinem 
10 vel 1 5 unciarum. Duas varietates nempe rubram et aliam 
- viridem adefle fcribit. Imago repraefentat pifcem ovato-oblon- 
gum; ante fnbacutum , pone rotundatum feptempinne. 
Caput mediocre, tere nudurn eft, fub oculis folummodo fqua- 
mofum. Oculi fuperi, medii. Maxilla fupera parum lon- 
gi-or, labio craffo praedita, Dentes breves, aequaies, obtu- 
iiufculi, labiis tecli. Truncus compreffus, ovato-oblongus 
pone dimidio anguflior in fine rotundatus. Anus pone me- 
dium trnnci. P. D, longitudinalis retrorfum altior et rotun- 
data nigra, 20 aculeis rufis er 10 mollibus radiis apice promi- 
nentibus compolita. P P. modicas, rotundatae,, mediae, dor- 
fali coucolores. P. V. approximatae, rotundatae, oblongae, pal- 
lidae, thoracicae, pedloralibns minores et parum a capite re- 
motiores. P. A. femilongitudinalis retrorfum crefcens at ob- 
tufa, flavida nigro marginara, compofita. P. C. nigra, ro- 
tundata, latior fere quam longa, Color capitis in dimidio fu- 
periore rufus, in.inferiore albus, rufo inordinatim lineatus: 
Trunci fuperne usque dimidium laterum rufus, in inferiorc 
dimidio flavidus et omnino, praeter pectus immaculatum, li- 
neis fulvis obliquis, reticulatim dudis itemque maculis dilute 
viridibuS oblongis, extremitati omnium fquamarum transver- 
fim illinitis belle variegatus. 

Labrus, Berg-Galt, cauda rotundata, fquamis mnrgi- 
ne; pinnis, operculisque lineis flexuofis rufo-aureis. Miilleri 
zool dan prodr. p, 46, 
Artedi Gcnora, Kk Vavk- 2g8 Acctnihopterijgiu Labrus. 

Varictate^. - 

05,-Labrus, herheus, rubro firiatus maculatusque ; catl- 
<3a rotundata. IV. Norwegis, Grdniie Berg-Gytte, Stroe- 
tiiii Soendnu I. p. 266. rij i; Br, 5 — 6. D. |f. P. 13» V. f 
A. T * T . C. 14. 

Corpus 9 uncias longum et 4 uncias latum, viride, firiis 
et macnlis rubris nofatum. Cauda rotundata. Macula nigra 
in uno latere prope caudam. Dentes parvi rotundati quafi tu- 
bercula. Aculei in pinna dorfali ramento aucli. Hanc fpe- 
eiem Labrum Turdum L, eiTe Miillerus exifiimat, zooL dan, 
prod. n. 383. 

/3. Labrus, badius, fufco maculatus; nsevo fiugulari 
in uno latere prope caudam. W. 

Brune og moerkplettete Berggylte. Stroemii Soendm % I» 
267, n. 2. D. T £. P. 13. V.|- A. T V C. 14. 

Habitu fimiJis antecedenti, fed 10 aliquantulum minor. 
Aculei pinnae dorfalis ramentacei. Color badius; fufcis macu- 
lis confperfus, et praeterea nsevo infigni in uno latere propc 
caudac pinnam dillinclus. Mullenis hunc cum Labro 6uillo 
ooniunxit, zoooi. dan. prodr. n. 38 ?♦ 

54, Labrus, nihticus , cauda integra; pinnis dorfali, 
ani caudxque nebulatis L. S, N. 477. Muf. Ad. Fr. IU 79» 
D.-K. P. i 4 .V.i.A.A. C. 17. 

Corpus ovatum, candicans; pinnis dorfi, ani, caudas 
fafciis nebulofis. Opercula flava, mutica. Dentes tenuiflimi, 
apice emarginati. l\ P. acutse, P. V. acummatae. P. C. integr2, 
Habitat in Nilo. 

Labrus, nitoticus } Arabibus Bultu Hajfelqiiift ttin .392° 
Br. 5. D. |i; P. 1 5. V. $ A. T V C. 20. 

Corpus macrolepidotum, cathetoplateum, pvato-oblon- 
gum , bipedale, cauda angufiata, latiufcula. Caput fquamo* 
fum, cathetoplateum , rofiro breviflimo, obtufo, furfuni 
fpecrante. Riiflus parvus adfcendens. MaxilJse aequales. Den- 
ticuli in 4 iineis difpofiti} exteriores breves, tenues, teretes, 
^arum incurvati, apice feabro-uncinulati, per paria remoti^ 
reliqui minutiifimi, fcabri. Lingua, palatum, et fauces gla- 
fcra. . Oculi inedii^ fuperi. Pupilla obfcure cserulea, Iris ar- 

genteaj Acmthopten/gil Labrus* 259 

Addttamentum. 
gentea, annulo fiavefcente terminata. Opercula (quamofs* 
diphylla. P. D, longitudinalis, pone altior, Membrana inter 
fadios fatis lata, apice radiata. P. P, acuminatse radiis j 5 cre» 
fcentibus et defcrefcentibus compofitae. P. V. thoracicae, inter 
fe remotac, acuminatss P, A. brevis, pone altior. P. C. apice li- 
nearis, integra. Linea lateralis obfoleta, rectiflima, media, U- 
neolis compofita, Anus remotus. Sqnamas amplx, Iseves, deci» 
8uae, fubcordatse, Color totius pifcis glaucus, excepto abdominc 
et operculis argenteis. Pinnse macnlatse tinguntur maculis ob« 
longis, regulariter difpofitis, nigricantibus: reJiquas pinnse oh 
bent. Longitudo bipedalis, Latitudo 1 fpithamarum, Ha» 
bitat in Nilo. 

Spartis nilotieut Hajfelquifli a Forskalio huc etiam refer» 
fur p. 31. 

f e. Laerus , Comber, ruber vitta laterali argenteaj 
eauda rotundata. IV, 

The Comber, Pennant br. zoot. III, £52. tab, 47, ti> 1 2%« 
t>,^, P. 14. V. s.A.A«C.... 

Corpus gracile, Color in dorfo, cauda et pinnls ruoeiv 
in abdomine ftavus. Infra lineam lateralem ftria glabra, ar=> 
gentea.ab operculis usque ad caudara paralele decurrit, P. C, 
rotundata. 

$6. Labrus, BctUcMi flavus, pinna caudx rotundata^ 
ad bafin radiatim fquamata W* 

Tke Ballan Wraffe. Pennant. hi\ zool, III. 246. tab»44, 
Br, 4 . D.fa. p, , 4 , V ..$. A. T \. 

Corporis formas fimilis Labro communi. Differt tantuifa 
jfi.nu inter pinnam dorfalem et caudalem J fuIcO profundo fuper 
roflrum, et foveola e centro radiatain parte poiieriofe operculi, 
Caudx fpathulatae pinna rotundata, ab initio ad tertiatn usqufe 
partem fquamis imbricatis intervalla radiotuiii tegentibus, for- 
maqite digitorum feparatisvefiitur. Tubercula palati et olfa gu= 
i?e dentibus fubglobofis exafpefata funt, Coiof generatim M~ 
vus, aurantiis puilciis confperfus, 

Kk 2 C7. tl* 260 Acanthoptertjgil Labrus. 

^57, Labrus, lufcus y cauda integra ; pinnis omnibus fla- 
vls; palpebra fuperiore nigra. L, S, N. 47^. Muf Ad.Fr, II. 
go. D.H- P. 14. V.#. A, T VC,i 4 . 

-Corpus oblongum fiavefcens, Labia valde craiTa P, D. et 
A* et C. flaviflimae. Habitat in America. 

58. Labrus, Scina , cauda integra; corpore virefcente; 
nebulis albis flavisque; fovea inter oculos imprefTa"; et ante fo- 
veam fulco impreuo. Forfkal 1,-c. 36, D. £f. I\ 14» V. •£♦ 

a, t V. c. 15. 

Dentes medii maximi. Iris viridis. Caput et venter fub- 
tus.colore albo, rivulis flavis, Opercula anteriora pone trun- 
cata ferrulata , pofleriora ofTe inflrucla, pone iinuato, inermi» 
Dorfum curvum, Abdomen a roflro ad anum reclum, quae 
peculiaris nota eft, a generica difcedens. Linea lateralis in late- 
re interrupta , in cauda continiiata. P, P. flavefcentes, immar 
culatse; reliquse ut et dorfum obfcure virefcentes, maculis ca> 
ruleis. Radii dorfales pungentes, vix flexiles. 
> Labri adhnc dubii. 

59. Labrus, Scarus, appendicibus, transverfis, ad 
eaudae latera. L, S, N. 473. 

Scarus Rello.nii. Raji fyn, pifc. 129. 

Corpus macrolepidutum , fpithamum, ex livido rubrum, 
appendicibus eininentibus ad caudx latera, Dentes obtuii quo» 
rum inciforii noftris funt perfimiles. 

60. Labrus, Perioides, fafciis 5 transveriis fufcis; li- 
nea laterali ad caudam in membranam delinente, Belgis Kiel- 
JiaartsLip-vifch. Index nmfi Gronov '. p. 42. 

61. Lahrus, Cyncedns, Iuteus, dorfo purpureo; pinna 
ex capite ad caudam continuata L, S. N. 480, 

Synagris dorfo purpureo, caeferum lufeus, admixto qui- 
bnsdam partibus rutilo colore. Squamis in gyrum crenatis ica- 
fcer, Dentibus duplici ordinein maxillis, caninis acutis Kieinii 
Miff,V. p. 50, n.8. 

62. Labrus, Coqntif, dorfo purpureo et indico; ven- 
tre flavefcente; cauda rotundata, W. 

The Cook Pennant* br, zoot. III. 253, Raji pifc. 163. 
tab. 1. iig. 4. 

63. La- Acanthoptenjgiu Labrus. 261 

^AdDITAMENTUM. 

63. Labrus, ojfeus, cinereus, Fuperne fufcus inferne 
albus; cauda nigra forcipata; iride caudida, W» 

Mormyrus ex cinereo nigricans. The Bime - Fifh. Ca- 
tesbij II. tab. 13» 

Synagris n. 15. Kleinii M'Jf.V.p. 53. 

64. Labrus, maximus radiis 4 falcatis, disiun&is m 
dorfi initio. W. 

Suillus. The great Hog-Fifh. CatesbyU. tab. 15. 

Corpus pergrande 3 vcl 4 pedum longitudine. Caput 
conicum, fupra fubflantia, offea nigra quafi clypeo teclum; 
fub oculo ad angulum usque oris purpureum, multisque in- 
curvis et flexuofis brevibus lineis casruleis diftinclum. Iris rubra. 
Dentes acuti, diftincli, parum recurvi, quorum 4 anteriores 
in maxilla fuperiore et 2 in maxilla inferiore reliquos lon- 
gitudine multum fuperant. Maxilla fuperior carnea, callofa 
ex rnbro purpurafcit. Maxilla inferior flava. Os internum co- 
loris fauguinei, Dorfum ab oculis ad caudam fquamis maiori- 
bus purpureis tegitur. Squamsc abdominis magis lucidae ma- 
culas habent flavas. Dorfum occupat pinna nigra; in 4 longa 
plicatiiia, falcifonnia flagella, retrorfum inflexa , partita. P, P. 
flav.e. P. V. fubthorace, minus perfeclas barbam potius referunt. 

65. Labrus, citrinus , linea laterali fubrecla. W* 

Labrus, japonicus. lapanfe Lipvifch. ' Honttuyni in A&. 
Harlem XX, 2, p, 324. Br. 6. D. &$ P. 16. % h A. f. 
C. ig. 

Opercula fquamofa. Dentes minuti, acuti. Labia duplicia 
nulla; P, P, acutae. Linea lateralis propemodum recla,, Color 
dilute flavus. Longitudo 6 unciarum. Latitudo 2 unciarum. 
Creflities unius unciar, 

66. Labrus, oJ/ifagitSy labiis plicatisj pinna dorfali ra~ 
diis 30. &. S. N. 478. D. $J. P. 1 5. V. C A, T V. C 13. 
Habitat in Europa. 

67. Labrus, Avgus, helveolus, ocellis csefiis nigro 
cinctis, undique pindtus. W. 

Turdus niger maculis cxruleis oculatus. FeuitUe obferv. 

Kk 3 Facies 262 JcanthoptmjgiL Labrus. 

Facies et magnitudo Cyprini Tmcx. Dorfum nigricanSj 
latera et abdomen rubelia, Ocelli parvi innumeri cxfii, iride 
nigra cincli undique fquamis parvis depidi funt. Ocuii magni 
atri, iride alba , caerulea et rubra omati. Os internum minia- 
ceum Maxilla una ferie denticulorum acutorum, et incurva» 
rum armatse. 

68. Labrus, inermif, radiis pinnarum fpinofis nullis; 
corpore lineari, oblongo, virente; vitta Jaterali nigro guttata^ 
Forskal 1. c p. 34. 

Corpus elongntum pedale, 1 pollices lafum. Colorviri- 
dis. Per medium latus feries una longitudinslis guttarum ni- 
grarum. Corporis color fupra hanc vittam obfcurus, in dorfb 
fufeus. Infra illam color pallidus, maculis albidis. In capitc 
et gula guttie et lituras violaceae. Squamse ovatze, integrar, clf- 
ca caudam maiores. Labium "fuperius longius protraclile, Den- 
tes una ferie marginales; duo medii 111 fingula maxilla reliquis 
validiores it incurvi; caeteri recli decrefcentes. Opercula integra 
pone fquamata. Pinnae omnes virefcentes. P. P, et V. obtufsc. 
P. D. fere. longitudinalis, linearis. P. C. rotnndata. Radiifpi- 
nofi nulli neque ramenta. Linea lateralis fimplex, elata, fere 
recta, iucipiens ad nucham, definens in apice caudae. 

69. Labrus, Loefiingii^ dorfo utrinque iineis tribus 
longitudinalibus fufcis. Loeflingii itin. 150, D, \%. P. 13, 
V. 6, A 10. C. 15. 

Pifcicuius 3 unciarum longitudine. P. C et A. maculis 
parvis luteis nebulofae. 

70. Labrus, Koelrenterij, valde oblongus; tasniis tribus 
candidis diverfae longitudinis infignitus; cauda integra. Vide 

O O J O 

Nov. Comm. PetropoL T. IX, 458. tab. 10. fig. 2. D. ?%. 
P. 15. V. 6. A. T \. C. 12. 

Corpus cathetoplateum, lanceatum^ macrolepidotimi, 
fuperne pius, inferne minus arcuatum et attenuatum, Caput 
cathetoplateum, laeve. Os anguftum. Maxillae asquales. Den- 
ticuli denfi, graciles, una ferie, antrorfum obiique porrecti; 
labiis carnoiis tecli. Oculi fubrotundi, fummi, Opercula alepi- 
dota, obiolete angulata, retrorfum biloba. Apertura bran- 
chialis, angufta lateralis, Linea iateralis dorfo propior Jeviter 

arcuato- Acanthoptenjgii. Labrtts. 263 

AdditamenTum. 
ifrcuato-recla, punclata. Anus medius, P. D, fere longitudi- 
nalis. P. P. acutae, mediae oblique furreclae, P. V, contiguae, 
thoracicae lanceolatar. P. A. longitudinalis, diflincla. P. C. in- 
tegra , aequalis, nd baiin fquamata. Color pifcis in fpiritu affer- 
vati albido-lividus, tasniis tribus candis utrinque diilinclus, in 
capite oriundis. Longitudo 3I unciaruin. 

Labrus polyodon, Jineis utrinque duabns longitudinali- 
feus; cauda aequali. Sebce thef, III. tab. 1 31. 11. 5. D, ^, F* 
13. V. 6. A. T V C. 13. Vide Mantijfam I. 

71. Labrus, olivaceus , ocello caeruleo in apice opercu- 
lorum , et macttla nigra in cauda IV, 

Labrus corpore viridi-olivaceo operculorum apice casru- 
leo; macula caudali nigra. Briinnich. ichth, 56, Br. 5, D.|f. 
P. 13. A. T V C\ 12. 

Corpus oblongum, comprefTurn. Dentes ineifores acu- 
ti, intermedii remoti. Operculum antcrius valde ferratum, 
poflerioris apex-fupra pinnas pedtorales notatur macula caerulea, 
sride coccinea circumdata. Iris fmaragdina. Corpus olivaceo- 
viride. Caput et venter fubtus ad argumenteum inclinant. In 
medio catidse ante bafin macula f, punctum nigrum apparet» 
Pinnx corpori fere concolores. P. C. integra rufefcens, Ma- 
gnitudo 1 pollicaris. 

72. Labrus, fifcus, maculis lineisque cseruleis, in ca- 
pite fiexuofis. W. 

Labrus corpore fufco lineis maculisque cseruleis, Briin- 
nich, ichth, 56. Br. 5. D. Jf, P. ia. V. £. A. r \, C, 1 3. 

Corpus oblongum, comprefTum. Caput acutum. Os par- 
Vum. Dentes fubacuti. Iris albida, intus fpadicea. Operculum 
anterius ferratum. Linea lateralis arcuato-redia. Pinna dorfalis 
ramentacea una cum caudali, quae integra, fufca caeruleo ma* 
culata. P. P. rufae, apice cxrulex. P. V, rnbrae, Sinmaculatas # 
P, A. rufefcens csruleo pundata. Corpus fnfcum maculis con- 
iertis, lineisque in capite ferpentiniformibus casruleis. Venter 
albicat, Magnitudo 3 pollicaris. 

73. Labrus, Eriihrophthahmis, olivaceus, caeruleo 
lineatus; pinua dorfali pone nigro unimaculata, /F", 

Labrus 264 AcanthopUrygiu Labrus. 

Additamentum. 

Labrus corpore olivaceo lineato; pinna dorfali pofiice 
nigro unimaculata, Briimiich. ichth. p, 57. Br. 5, D. ^f, 
P. 14, V% A. T V C, 13. 

Corpus ovatum, compreflum olivaceo- viride. Dentes 
acuti, uuiferiati, anteriores maiores, Iris rubefcenti-albida cir- 
culo interiore perfecle rubro. Opercula iquamofa, anterius fer- 
rata. P. D. ramentacea, in parte poflica ad bafin macula lon- 
gitudinali atra notata. P. P. bafi caerulefcentes. P. C.-integra». 
Linea lateralis curvato - redla. Per totum corpus longitudinali- 
ier ducuntur Jineae pallide casruleae circiter ic, paralelas, reclae. 
Magnitudo 3 pollicaris. 

Labrus, nnimaculatm. Gmdini L. S. N. 1295. 

74. Labrus, venofuf, viridis, venis rubris reticulatus; 
ocello nigro operculorum; macula nigra et fafcia rubra in pinna 
dorfali. W* 

Labrus viridis venis anaftomifantibus; macula operculo- 
rum psunaeque dorfalis nigra, Briimiich* ichth, p. 58. Br, 5, 
D.if P. 13. V.|. A.A. C. 13. 

Corpus ovatum, compreffum , totum cum pinrus laete vi- 
ride, venis rubris anaftomifantibus reticulatum. Ant-e oculos 
fafcia lunata nigra. Operculum pofierius macula oblonga nigra, 
rubro circumdata, notata. Lineae quasdam rubras longitudinales 
!n lateribus capitis duclae. P. D. viridis ramentis fafciaque ru- 
bra, pone fpinas macula oblonga, fufca, Caetera ut in prae- 
cedenti , cui etiam magnitudine accedir, 

75. Labrus, Rubsllio, grifeus, punclatus; genis cae- 
ruleo lineatis ; macula caudaenigra; pirinis rubicundis, W. 

Labrus corpore grifeo obfcurius puncfrato; macula bafeos 
caudx nigra. Briinmch. ichth. p. 58- Br. 5. I). I-±. P. 13. 
V.f A.V r C. 13* 

Corpus oblongum, comprefTum, grifeum; maculis linea- 
ribus obfcurioribus punclatum, Genae Jineis raris czeruleis pi- 
ctae. Iris viridis. Os parvum. Dentesacuti, parvi; anteriores 
maiores. Macula nigra infra ad bafin caudae, Pinnae omnes 
rubicundae, obfcuro Juteo maculatae. P, C. integra verfus bafin 
lutefcens. Magnitudo 3 pollicaris, Reliqua ut in antecedentibus* 

Labrus, Acanthopterygii. Labrus. 2,6$ 

Additamentum. 
Lnbrus, grifeus, corpore grifeo, obfcurlus punclato J 
macula bafeos caudae nigra, Gmelini L. S. N. 1296« 

76. Labrus, guttatus, rubicundulus, albo nigroque 
variegatus.; macula nigra in pinna caudali. IV. 

Labrus corpore rubefcente nigro vario; macula in medic 

bafeos pinnae caudalis. Briinnuh. ickth. p. 59» Br. 5. *i * ^ 

P.ll. V.f. A. j*V C , 17. 

Corpus oblongum, compreflfum; reliquis fimillimmn 
antecedentibus. In.medio bafeos pinnae caudalis inacula adeit 
nigra. Corpus pallide robefcens, albo per ordiues minutilTIine 
guttatum, maculisque nigris adfperfum. Lineae fub oculis duac. 
nigrae obliquae. Iris viridis. Pinnac omnes rufefcentes; ana- 
lis albo guttata. In nonnuilis pinnae ventrales et annalis viri- 
des. Magnitudo 3 pollicaris. 

77. Labrus, Pivca, discolor, Ilneis rubrls viridibusque 
operculorum; et ocellis nigris duobus in pinna dorfi, viride 
rubroquefafciata, ornatus. W % 

Labrus Dalmatinis Pirca diclus. Briimiich. lchtfc, p, 97, 
D.if P. 14. V.4. A. T V. C. 13. 

Corpus ovatum, compreflum, ex obfcure rubro et viride- 
icentiyargenteo quafi reticulatum et fafciatum. Iris fmaragdini 
coloris, marginibus igneis. Labia magua. Os non protradile. 
Dentes remoti, validi, obtufiores. Caput et opercula lineis ru- 
bris et viridibus obliquis alternatim fafciata. P, D. viridi rubro- 
que fafciata; pone fpinas maculae duae atrae^ remotae, margi- 
nibus rubris iridum infiar circumdatae. P. A. et V. virefcentes, 
rubro radiatae. P. P. fulvefcentes. P, C. integra, rufefcens* 
Longitudo 3 pollicum. 

78. Labrus, fafciatuf , lineis fulvis in capite, et ocello 
nigro ponemedium pinnae dorfalis. IV. 

Labrus corpore transverfim fafciato; pinna dorfali antice 
10 fpinofa, poflice nigro ocellata. Brilnnich. ickth. p. 98* 
Br. 6. D. M. P. 14, V. h A. T %> C. 1 7. 

^irtedi Genera, Ll , Gor> 266 Acanthoptenjgiu Labrus. 

Additamentum. 

Corpus pallidum, fafciis 4 fufcis, latis, transverfis pi- 
c*rum, Caput iineis fulvis longitudinaliter obliquis ornaturru 
Dentes fubtiles, acuti. Labia vix duplicia. Operculum ante- 
rius ferratum, Iris flavefcens. P. D. pone medium ocello 
nigro notata. P. V. et A nigrae, P. A. apice flava. Longitudo 
3 pollicum. 

Labrus, adriaticus, Gmelini L. S, N, 1297, 

79. Labrus, fulvus , cauda integra, corpore fulvo. 
L. S. N 479. 

- Turdus cauda convexa, The yellow Fish. Catesbij II. tab. i o. 
Corpus microlepidotum fulvum, longitudine pedali. Ri- 
clus amplus. Mandibnla inferior fuperiore longior. Dentes 
exigui biferiati, tres eorum maiores in apice mandibulae fupe- 
rioris et aliquot minores in palato. Iris rubra. P. D. fere lon- 
gitudinalis, aculeata. P. P, fubinferae, . longae, acuminatae. 
P. V. fub thorace acuminatx. P. V. anguflae, acutae, aculeo 
forti brevi praemunitas. P. C. rotundata. 

80. Labrus, macrolepidotus, maxilla infera longiore; 
operculis in acumen exeuntibus; cauda rotundata. W. 

Labru&maxilla inferiore longiore; cauda in extremo ro- 
tundata. Gronov. Muf. I. n. g6. Br. 5. D. / T . P. 14. V.|-. 
A --. C. - '- 

Corpus oblongum, cathetopJateum, macrolepidotum, 
laeve. Caput a dorfo declive, comprefTum, laeve, Maxilla 
inferior parum longior. Dentes labiis carnofis tecli, magni; 
antcriores 4 in utraque inaxilla maximi. Oculi fuperi, iride ar- 
gentea, pupiiJa caeruiea. Opercula Jaevia, fupra pinnas pecto- 
rales in acumen exeuntia. Linea Jateralis curvato-recla. Squa- 
mae moiles, grandes, laeves. P. D. et P. A. fere longitudi-' 
nales. P. C. fubrotunda. 

gj ■ Labrus reticulatus, thalaffinus; iride fubflava; pin- 
na rotundata caudali ad bafin linea transverfa et macula fufca 
notata. W. 

Maenas paJJide viridis, iride fubflava; fquamis e bafi re- 
ticulatus; ad caudam circiuatam macula. Kkinii M. V. 45. 
tab. 9. fig, 1, 

82. La- Acanthoptcrijgii. Labrus. 267 

Additamentcjm. 

82. Labrus, grifens , cauda iubbifida; corpore fubori- 
feo. L. S. N, 474. 

Turdus pihnis branchialibus carens. The Mangrove 
Snapper. Catesby II. tab. 9. 

Corpus pedale fufci erat cotoris, in dorfo faturatioris, in 
ventre Incidioris. Rubebant Iatcra oris, nec non partes quae- 
dam brachiarum qtikftjttaiw pallide caerulei adrnifrum habentes. 
Roftrum acuminatum. Os ampliira, In utriusque iiiaxillafe 
extremo bini deutes maiores. Tres tantum habebat pinnas. 
Loiiga admodum aculeataque maximam dorii occupabat par- 
tem , fecunda haerebat fub abdomine ; tertia pofi anuin. Cau 
da lata terminabatur curvatura concava, 

Syii3«ris n. 1 8* Kleinii Mijf, V. pag. 53. 

83. Labrus, cyprinacens, corpore albefcente. IVhii^s 
Voyage to Port Iackfon 264. tab. 50. 

Icon repraefentat pifcem femipedalem-, oblongum, ma- 
cio lepidotum. Caput eft mediocre, fubovatum, ab oculis 
declive; iuferne arcuatim verius os afiurgens, fquamofum, 
fafciis brevibus paralelis obicuris 2 po/l oculos infignitiim, Os 
tabiatum, parvum, terminale, obtufum, oblique adfcendens. 
Maxilla infera parum iongior fupera. Oculi magni, roilro 
propiores. Opercuia fquamofa, pone repanda, P. D. fere 
liogitudinalis, aequalis, officulis fimplicibus 17 aequalibus 
apice promiuentibus fufFuka, P.A. dorfali limilis, oiTiculorum 
ia hmplicium, P. P, modicae, acutae, fubniediae. P. V. ob- 
lique truncatae, thoracicae. P. C, lata, exeavata. 

84. Labrus, Boops, maxilla inferiore longiore, pinnis 
dorialibus duabus. Gmelini L. S. A r . 1291. ' 

Labrus, Boops. Grot-Oog Lipvirh, Hoitttmjn. in ASf, 
Harlem.XX. 4. p. 326. D, | , 12. P. 14. V. £. A.n. C. 22. 

Oculi grandes magnam capitis partem occupant. Oper- 
cuia fquamofa. Maxilia iniera longior fupera; dentibus ad- 
inodum magnis, acntis armata. P. D, duae, prima aculeata, 
fecunda mutica. 

L 1 a 85. La- 268 Acanthopterijglu Sparus, 

XXV III. SPARUS. 

Membraiia Branchiojlega. 
Opercula Branchiarum fquamofa. 
Labia dentes tegunt , ut in quadrupedibus, Dentes 
maxillarum humanis & caninis fimiles ; molares 
vero ut in quadrupedibus. Dentes in maxillis & 
faucibus tantum : Palatum ck lingua glabra. Pinna 
dorfi unica. Oculi cute laxa tecli, Cauda plerura- 
que bifurca. 

lnteftina longa, fpiris convoluta & mefenterio fepe 

con- .' Additamentum. 

8$. Labrus, orimtalis, dcrfo dipterygio, cauda bifur- 
ca. Hajfelquift. itin. p, 394. n, 79, Br, 7. D. 7, 16. \\ 16". 
V. 6. A.27. C. 29. 

; Caput cathetoplateum fuperne fulcatum et angulatum. 
Roflrum breviffimum obtufiufculum. Oculi roftro pfopiores. 
Pupilla atra. Iris argentea , flavido intns terminata. Maxilla 
inferior, longior, acutior, craffior. Dentes utriuscjue maxil- 
lae , una ferie , remoti, acuminati, exterius convexi. Riclus 
amplus. Opercula fquamofa, inferne crenata. Corpusoblon- 
gum, fquamis inaequalibus, oblongis x teclum. Linea latera- 
lis curvato-recla. Anus medius. P. D, duae approximatae: 
yrima ofllculis 7 fimplicibus, flexilibus., crefcentibus; fecunda 
femilongitudinalis radiis 16 crefcentibus et decrefcentibus fufFul- 
ta. P. P. mediae, radiis 16 crefcentibus et decrefcentibus. P; 
V. thoracicae. P. A. longitucfinalis, dorfali fecundae fimilis. 
P. C. admodum bifurca. Color capitis et dorfi nigrefcens. Ma- 
culaflavida, oblonga fuper opcrculum, Sulci fupra roftrum 
capitis ejusdem coloris. Macula nigrefcens ad radicem pinna- 
jum pecloralium. Opercula, latera et abdomen argentea. Pin- 
nae albent praeter priorem dorfalem, cuius radii nigti funt ut et 
jradius primus pinnarum pecToralium. Longitudo 4 fpithamas, 
et latitudo maxima unam fpithamam exaequar. Habitat prope 
Smirnam. 

Labrus Cromis hnc etiam locari potefl. AcanthopterijgiL Sparus. 269 

connexa. Appendices pylori grandes & paucse, fci- 
licet 3. 4. 5. 6. a 7. (*) 

Ll 3 Denti- 

ui_i______________j 1 1 __ 1 _ _ . . . _ — _. { t mn 

Additamentum. 
f*J CharaBer generis Spari. 

Linn_ei: Caput: Dentes incifores vel lan.iarii robufli; 
molares obtufiufculi. Labia duplicata. Membrana br.-radii. 
5. Opercula fquamofa. Corpus compreifum, Linea latera- 
lis poflice curvata. P. P rotundatae. 5". N, 467. 

Forsteri: Corpus oblongo - ovatum , comprefTum. 
Caput fquamofum.' Os maxillis duclilibus; labiis parvis, Den- 
tes incifores validi, molares conferti. P. P, acuminatae. P. D. 
compofita, plicatilis (raro ih foffula dorfi). P. V. ftriclae cum 
fquama laterali ftri&a utrinque adjacente. Linea lat, paralela, 
arcuata. Membrana branch. radiis 5. Enchiridion h, n.-$6. 

GoiiANi; Corpus ovatum, cathetoplateum, fquamofuiu, 
leviflimum carinatum. Caput cathetoplateum , fquamoium, , 
declive; frons vix plana. Riclus parum obliquus. Labia mi- 
nima, fnnplicia. Maxillae extractiles inaequales. Dentes 
conferti, immobiles, inaequales, anferiores canini, poftici 
molares. Opercula fquamofa, orbiculata. Meu.br, branch* 
opercnlata radiis 5 vei 6. Linea lat. incurva, dorfo paralela, 
fuprema, Anus medius. P. D. longitudinalis, declinata, 
compofita. P. P. fubinfimae, acuminatae h* plurimum. P. V. 
thoracicae paulo poft peclorales , compofitae. P, A. iongitu- 
dinalis fubdeclinata , compofita. P. C. difthuira,- iutegra, 
emarginata aut biiida. Additamenta nulla, Rift. pifc. 135» 

Gronovii: Corpus cathetoplatei.m, fubcompreiliun, 
Dorfum arcuatum, ekvatum, Squamas amp!_e, muticas, im- 
bricatae. Linea lateralis arcuata, dorfo propiorj ab operculi.s 
usque ad regionem fmis pinnas dorfalis tantum' percurrens. Ca- 
put cathetoplate-H-i, inerme, oninino fquamis magnis obte- 
clum. Regio inter oculos et roftrum alepidota. Dentes par- 
vi. Membrana branchioflega fub operculis latitaus, expan- 
filis. Pinnas 7 ut in Cynasdis. Huicgeneri juxta Artedi fyflema 
"perperam infererentur , quos nunc fub gcneribus Cyiia_di, Spa- 270 Acanthopterygii. Sparus. 

Dentibus maxillarum acutis £f fubteretibus. 
x. SPARUS dorfo acutijimo , linea arcuata aurea inter ccu* 
los. Art. Syn. 63. 

Aurata Bellonii. Rondel. Gefneri. Aldror. Gilt - head. 
Anglis. . 

Pinna Dorfi officulorum 24. Pe&orales 17. Ventra- 
les 6. Anii4» Cauda bifurca. Color varius, Intefti- 
na contorta. Peritonseum nigrum. (a) 

2. SPA- 

Additamentum. 
ri et Coracini exhibtii et reduxi, ut confufionem evitarem, quse 
ex nimia fpecierum quantitate, ionge lateque ab invicem dis- 
crepantium , oriretur. Zooph. 64, 

Forskaliil Dentes incifores, longi, acuti, contigui; 
molares mediocres, graniformes: interiores intra incifores et 
molares numerofi, graniformes plurium ferjerumj interiores 
et pofteriores fenfim majores , totum palatum replentibus. 
Opercula fquamata, anteriora, radiatim ftriata, pofleriora 
pone ante mernbranam acuminata. FofTa dorfalis in plurirnis, 

Blochii. Opercula fquamofa , inermia nec dentata. 
N,A.F.V.i 3 . 

O bfe r v a t i 0, 

Spari habent lineam lateralem dorfo propiorem et pone 
pinnam dorfi abruptam, inferiusque pergentem. Hjec fola 
vera et conftans nota Sparos a Labris dirtinguit. Vix alia. PaU 
lasfpic.VUL 45. 

(a) 1. Sparns, Aurata^ lunula aurea inter oculos. L t 
S. N. 467. Muf.Au. Fr. II. 72. Br. 6. D. £±. P. 1 5. V. %. 

A. T VC.„i 7 . ' 

Corpus ovatum albo - casrulefcens in mortuo. Fafciae 

fufcas 14 circiter a dorfo ad abdomen transverfge in quibusdam, 

in aliis non. Macula fufca ad aperturam branchiarum. Fa- 

fcia albida transverfa inter oculos. Rima Jinearis ante nares. 

Dentes primores laniarii, acuti, in/lar canum ; molares /♦ in- 

tc-riores obtufitfimi, rotundati, P. P. acutje, P, C. modice bi- 

furca. 

Spa- Acanthopterygii. Sparus. 271 

2. S P A R U S lineis utrinque luteis longitudinalilms paralklis, Pag, 3 6. 
Iride argentea. Art. Syn,jS. 
Cantharus Audiorum, 

Tuber- 

Additamentum, 

Sparus, Aurata, corpore fubvittato; lunula aurea inter 
oculos: caudae bifurcae & operculorum macula fufcu. MafTi- 
iienfibus Aurado. Brunnich. ichth, 36. Br. 6. D.i y . P. 16, 
V,£. A. TT . C.17. 

Corpus oblongo-ovatum comprefliim. Caput declive, 
Frons nuda. Os magnum. Dentes antici validi, acuti, pone 
quos dentes alii minutiflimi, qui una cum maxillaribus trium 
ordinum globulares. Iris argentea Opercula iquamofa, inte- 
gra. Ante fingulum oculum foramina duo, unum nempe 
pone alterum, antica approximata, Supra haec oculis interja- 
cet lunula aurea retrorfum fpeclans. P. D. pars fpinofa recon- 
ditur in fofTuIa: Membrana inter ipinas nigricat, ramcntis bre- 
vibus nigris infiructa, P. P, acuminatae pallidae^ radius quar- 
tus tertiam corporis partem longitudine aequat. Squama laxa, 
ftricla, longa, utrinque adjacet pinnis ventralibus, quae pal- 
lidas; harum fpina yalida eH. P, A, fufcefcens. P. C. bifurca, 
pallida margine ultimo nigra. Linea larer. dorfo paralela. 
Color pifcis albido-argenteus: firiae obfoletae, fufcae, nume- 
rofse per corporis latera longitudinaliter duclac, quas dorfo pro- 
piores, leviter finuoiae. Macula formatur ex operculo pofiico 
et regione corporis, huic fupra pinnas peclorales adjacente» 
fanguinolento- iufca. Reliqunm corporis immaculatum, hec 
rubedo ulla apparet. Latera capitis argentea. Magnitudo i£ 
fpithamae et fupra. Copiofiorem defcriptionem invenies in 
Hafieiquift. itinerario p. 383. 

Sparus aurata, dentibus inciforiis fex. Der Goldbrajfem 
Bhch. N. A. F. V. 52. Tab. 266, Br. 6. D. / T . P. 16. V.|- 
A. T7 . C. 17. 

Coior in lateribus capitis et trunci argenteus, in dorfo, 
pifce vivente, azureus. Ad marginem fuperiorem operculi ma- 
cula nigra et pone hanc fuper pinnam pecloralem alia ruberri- 

ma» 272 AcantJwpteryglu Sparus. 

Tubercula nulla oiTea m ore, fed afperitates quae- 
dam '^ ■ 3.SPA- Additamentum. 
ma, Stritc longitudinalis fubfufcae in lateribus, P. D. nigrs* 
P, A, fufca. Reliquae nigris eantes, P. C. nigro marginata. Ma- 
cula luuata aurea inter oculos non conflans. 

The lunaied Gilt - head. Pennant. br. zooU II!, 240* 
tab, 42. D. it P- 17- V. i A. r %. C. - - - 
LaOrata, Sardis Canina. CettilU. 122. 
Ad magnitudinem iibrarum 20 excrefit. Maeula in oper= 
cV.lis maxima ex parte rubra ad latus unum in margine nigra. 
Maeula nigra in cauda abefr, Habitat in mari mediterraneo 
et in lacubus aiibis. 

Varietaf. 
Sparus, Aurata, americana, dentibus teretibus; macnla 
inter oculos cserulea; pinnis ventralibus rofeis. Americanis 
Cochicato. Loejiing. itiner. p. 150. D, §-§. P, 15, V,6, A, 1 1, 
C. 17. i 

(b) 2. Sparns, Canthanif , cauda immacuiata; corpore 
ijneis iongitudinalibus luteis, L. S. N, 470. 

Sparus, Cantharut, argenreus,*longitudinaliter obfcure 
multilineatus; inciforibus laniariisque acutis, Italis Cantaro, 
Brilnnkh. ichtL 95. Hr. 6. D. £j|i P, 14. V. i A, T %. C, 17. 
Corpus ovato - oblongum , argenteum , lineis plus 
quam 20 fufcis vittatum, Linealater, laevis , fufca pro curva- 
tura dorfi leviter arcuata. Iris argentea. Maxillae aequales. 
Dentes in utraque maxilla per plures ordines difpofiti; antici 
fupra 10 acuti, reliquis majores, Maxillze inferioris dentes la- 
niarii utrinque 4 validi, incifores cum reliquis minores. P. C. 
bifurca , una cum c&teris pallida. Ventraiium fpina vix pun- 
gens. Longitudo 2 fpithamarum, 

Sparus, Savla Hifpanis, Ofbeck in Nou. Atl. N. C. IV, 
1 00. Br, 5. D. i\. P. i 5. V. 5. A. T 3 T . C. 1 6. 

Lineae laterales luteae 1 1 , utrinque 4 fupra et 6 infra li- 
.neam lateralem, etiam in operculum [e[e tendentes, Maxilia 
fuperior paulo longior, Fignra corporis oblonga, pedis lon* 
gitudine. Cauda bifida, Jlcanthopterygii. Sparus. 273 

3. SPARUS totus rnbens , iride argentea. Art. Syn. 59. 

Erytrimis &? Rubellio Autlorum. 
Cauda bifurca. Tubercula in ore. (c) 

4. SPARUS mbefcens, cute ad radicem pinnarum dorfi $f 

ani in/inum produdta. Art. Syn. 94. 

Pagrus eY Phagrus Au&orunu 

Sea Bream. Anglis, 

Tubercula granulofa in ore, Cauda bifurca. (d) 

5. SPA- 

Additamentum. 

(c) 3. Sparus, Erythrinus caudst fubintegra; corpore 
rubro. L t S. N. 469. 

Sparus, Erythrimts, corpore argenteo rubente Mafll- 
Kenfibus Pageau , Gallis Pageur. Briinnich. ichth. 43, 
Br. 6. D. if . P. 1 5. V. |. A. ' t % C. 1 7. 

Gorpus ovato-oblongum, comprefTum, Caput declive. 
Os magnum. Dentes antici acuti; poft quos minuti confertij 
maxiilares globulofi biferiati. Oculi magni. Irisfiava, extror- 
fum argentea. Inter nares binatas duse linex transverfae, fu- 
icx. Roftrum rubinum. Pars fpinofa P. D. in dorfo repando 
reconditur plicata. Membrana fpinarum uniens lobulis rubris 
aucta; radii poftici apice rubri. P. P. pallidae acuminatas, radio 
4to longiffime prominente. P. ventralium fpina non pungir* 
P. C. furcata, pallida, margine ultimo rubro. Color pifcis 
araenteus cum levi tinclura rubente et opalina, punctis caeru- 
leis confperfus. Macula fanguinolenta (in aliis nigricans) ma- 
ana formatur ex angulo fuperiori operculi et regione corporis 
huic fuperjacente, Macula rubra ad angulum pinnae dorfalis 
poflicum, Magnitudo ii fpitbamas et fupra. 

Suecis Roedfisk. Acl. Stockh. 1772. p. 157. 
Anglis The red Sea-Bream, Forjler^s VoyageW. iyj, 
ubi pifcis venenofus declaratur. 

(d) 4. Sparus, Pagrus rubefcens; cute ad radicem pin- 
narum dorfi & ani in finum producta. L. S. N, 469. 
The red Gilthead. Pennant, br, zool. III, 242. 

4rtedi Genera. Mm Magni- 274 Acanthoptenjgn. Sparns. 

5, SPARUS varius, dorfo acuto, dentibus quatuor majoribus. 

Art. Sijn. 6c. 

Dentatis , Dentex & Synodon Auftorum* Sijnagrn 

RondeU 

Macu- 
■ 1 ■ 1 1 1 I 1 1 1 111 1 1 1 1 1 

Additamentum. 

Magnitudine, facie, & forma dentium Aurafce perfimilis 
efl:. Iris argentea, Superficies inferna operculorum , oris 6z 
linguas belle rubra. Bafis pinnas pecloralis macula ferruginea 
notata. Ad finem pinnse dorfalis & analis cutis elevata radios 
illarum ultimos obtegit. Squamas magnas, Cauda bifurca. Co- 
lor fotius corporis ruber. 

Sparus, Pagrus, radio ultimo pinnsc dorfi anique cute 
inclufo. Der SackfloJJer. Bloch. N A. F. V, 62, tab. 267. 
Br. 6. D. ||; P. 1 5. V. |. A. r \. C. 20. 

Maxillas asquales. Dentes diverfi ; anteriores parvi, acuti, 
incurvi in una ferie ordinati; & pone hos multi alii minores 
truncati; laterales rotundati gradatim crailiores in duabus ferie-. 
bus. Linea lateralis fummas, dorfo paralela. Anus remotus. 
P. D & P. A. femilongitudinaies, retro acutas. P. P. & P. V» 
acuminatas. P. C. bifida. Color fundamentalis ruber, ad fia- 
vum vergens, vittis fiavis in trunco, & macula nigra ad bafin 
pinnarum pecioralium variegatus; in abdomine argenteus; in 
pinnis ruber. Ad magnitudinem 10 librarum excrefcit. Ha- 
l>itat in mari Atlantico & mediterranep. 

Varietas. 

cc. Sparus Pagrus, argenrens, rubro fafciatus; corpore 
pone pinnam dorfalem & analem per finum angufiato. An- 
conitanis Arboretto. Briinnich. ichth. 94. D. £§. P. 14, 
V.£. A ( ±,C, 17. 

Corpus ovato-oblongum; poflice, ubi terminatur pin- 
aia dorfalis &ani, ar.gulo incifo abrupte coanguflatum. Co- 
]or argenteus, fafciis laste rubris varius. Caput declive, obtu- 
fum. Maxillas multidentatas: incifores fuperiores 4 majores 
aeuti, inferiores plures. Fronsplana, cui ante oculos infidet 
luna casrulea. Iris fulva, fuperne fafcia transverfa, brevi inter- 
mpta, Pinnse pallidse. Lougitudo 3 poilicum. Acanttiopterygii. Sparus. 275 

Macute variee in corpore. % Cauda bifurca, 

Pinna Dorfi ofticulorum 90. Ani 10. In Synagri Bel- 

lonii, (e) 

Mm 2 6, SPA- Additamentum. 
(e) 5. Sparus, Dentex cauda bifida; corpore variegatO| 
dentibus 4 tnajoribus, L. S. N. 47 f # 

Sparns Dentex, dentibus parvis, acutis, plurimis, ca« 
ninisque quatuor. Dev Zahnbraffem. Bloch, N. A, F. V. 69, 
tab. 268. Br, 6. D. |£. P. 1 5. V. f. A. TT . C. 1 5. 

Cynaedus cauda lunulata; dente fecundo antico, utriusque 
maxillae maximo. Gron. zooph. n, 214* D. £f* P. 16. V.£„ 
A. TT . C.15. 

Caput fquamofum, ad roflrum declive. Maxilla infe- 
rior fuperiore longior. Dentes nnica ferie fatis magni, acuti, 
contigui, asquales in utraque maxilla; antice cernuntur 4 
dentes, duo lcilicet utrinque in utraque maxilla, fubuiati, in- 
curvati, acutiilimi validi, reliquis quadruplo longiores. Linea 
lateralis arcuata , dorfo propior. Squamas magnae imbricatae, 
laeves. P. D. in medio inter oflicula aculeata et mutica paulo 
humilior. P. P. praelongae, fubinferae. P. V, thoracicae, appro- 
ximatae. P. C. lata parum bifurca. Habitat circa Promonto- 
rium bonae fpei, ubi a Belgis Goud-vifch vocatur, 

Sparus, Dentex , inciforibus 4 majoribus; corpore va- 
riegato. MaiTilienfibus Dente. Bfiinnich. ichth, 47 & 96% 
Bn6. thfJkb P. **. V. 6. A #T 3 *. C. 17. 

Corpus oblongo - ovatum , compreiTum, Caput acutum. 
Dentes incifores utrinque 4 diflincli, a reliquis remoti acuti, 
horum duo laterales majores. Iris fulva. Color argenteus» 
lutefcenti leviflime tinctus, Fafciae duae transverfae obfcune in 
lateribus apparent. Caput fupra ex aureo viridefcens, quod, 
ut & latera, corporis maxime verfus dorfum punclis caeruleis 
frequenter funt puflulata. P, V. & A. fulvae. P. C. Iunato-bi* 
fida, una cum reliquis paliida. Magnitudo pedis et fupra. 

II, Dentice, Cettil. c. III. latf» 

Prxter 276 Acanthopterygil Sparus. 

6. SPARUS lineis ufrinque quatuor aureis ac argenteis hn- 
gitudinalibur parallelis Art. Syn.6\, 

Boops Rondel. fflill. Box prima Belionii. , 

Lineas ilke infra Lineam Lateralem fitae funt» 

Figura corporis oblonga, teretiufcula. 

Pinna Dorfi officulorum 30. ani 19. Pectorales ru- 

bne. (f) 

7, SPARUS varius , tnacula nigricante inmedio latere, den- 

tibus - quatuor majoribus, Art. Syn. 61» 
Mama Bellonii, Rondel. Gefner, Aldror, fflill. 

Pinna Additamentum. 

Praeter numerofos dentes femiglobofos habet 111 anteriore 
parte utriusque maxillas quatuor magnos incifores. 

Variet as* 
u* Sparus, Pfeudodentex. Genovenfibus Bufala di- 
clus, Crfti. III. 1 29. 

Forma , magnitudine et colore rubello Dentici fimilis. 
Differt ab illo , niacula magna flava in operculis; et dentibus 
maximis acutis, absque ordine hic atque illic in utraque maxilla 
litis. Membrana branchialis radiis 6 futlinetur. 

(f) 6. Sparus, Boops, lineis longitudinalibus obfcuris, 
inferioribus 4 aureis argenteisque. L. S. N* 469. 

Sparus, Boops, pinna dorfali mutica; corpore lineato ; 
hneis inferioribus 4 anreis. Maflllienfibus Bogo. Briinnich. 
khth. 45. Br. 6. D. 29. P. y.V.i. A. 19. C. 1 7. 

Corpus oblongum , compreirum. Dentes roaxillaefupe- 
riores obtufi, ferrati, inferiores acuti. Os parvum. Iris fu- 
fco-aurea, FofTula dorfi pinnx plicatae maximam partem re- 
condit. Radii omnes ejusdem pinnx mutici. P. C\ bifida, 
Color argenteus, in dorfo fupra lineam lareraJem ex argenteo 
fufcus. Linea lateralis, dorfo paralela, vittae iormis fufca; 
infra hanc vittae alias 4 longitudinales redac, pallide aureas, 
ante caudam evanefcentes, Pinnae omnes albidac, Magnitudo 
fere pedis. Acunthopterygii. Sparus. 377 

Pinna Dorfi ofliculorum 23. Peclorales 15. Ventrales 

6. Ani 12» Cauda parum bifurca. (gj 
$. SPARUS macula nigra in utroque tatere medio, pinnis 

petloralibtis caudaque rubris, Art, Syn. 62. 

SmarifAuBorum. 

Cauda bifarca. (hj 
Mm 3 9. SPA- 

Additamentum. 

(gj 7. Sparus, McBna, ocello fufco laterali 5 corpore 
variegato L. S. N. 469. 

Sparus Mcena, corpore argenteo, maciila laterum nigra; 
pinnis rubefcentibus. Maffilienfibus Mundoure. Briinnich. 
ichth. 42. Br. 6. D. f| f P. 1 5. V. J. A. T 3 T . C. 17. 

Corpus oblongum, levitercompreffum. Capur acutum. 
Maxillas aequales. Dentes' incifores parvi, acuti; reliqui mi- 
nutilfimi. Iris alba. P. dorfalis pars fpinofa in foffula dorfi 
recoudenda. P. P. et C. quae bifurca, una cum P, A. leviter 
rubrae. Color argenteus, fuper lineam lateralem ex plumbeo 
refulgens; Macula lateralis magna nigra iri medio corporis in- 
fra lineam lateralem, quae dorfo paralela leviffime arcuatur, 
Magnitudo fpithnmx, vel infra. 

Sparus, Mmia, dentibus parvis, fubulatisque; radiis 13 
in pinna ani. Der Laxierffch. Bloch t N. A. F, V. 80. tab. 
470. Br. 6. D. Ij-. P. 1 C V. i. A. T 3 T . C. 19. 
V a r i e t a s. 

Sparus, Maruda, argenteus, macula laterali fufca ; pin- 
nis ventris anique albis. Briinnich. ichth. 42. Br. 6. D. ^f-. 
P. 16. V.-|. A. TT .C. 17. 

Corpus oblongius quam in Msena. Dentes acuti; qui 

maxillae inferioris prominentes. Iris alba. P. D. fufca P. P. ru- 

fefcentes. P. C. furcata, margine exteriore rufefcente. Pinnae 

reliqux nlbas. Color albo-argenteus. Macula lateralis ante 

medium infra lineam lateralem fulca. Linea autem ipfa palli- 

da. Praecedentis magnitudinem non sequar. . Habitat in ma$ 

adriatico. 

(h) 8- Sparus, Smaris ocello nigro laterali; pinuis pecto- 

ralibus caudxque rubris, L, S. N. 468. 

Spa- 278 Acanthoptenjgii. Sparus. 

paa. 37. tj.SPARUS maxilla fuperiore longwre, lineis utrinque duo- 
decim nigris , trmisverfis , parallelis, Art. Syn, 62. 
Mormijrus &f Mormijlus AubJornm. 
Pinna Dorfi officulorum 23. Pectorales 14» Ventra- 
ies 6\ Ani 13» Cauda bifurca» (i) 

10. SPA- 

Sparus, Smaris, fafcia caudali nigra; inciforibus trunca- 
tis» MafTiIienfibus Pataque, Briinnich. ichth, 40. Br, 6, 
D, H- p - i'4. V.^ A. T 3 T . C. 17. 

Corpus ovatum, coinpreflum. Caput antice nudum y 
poris raris pertufum. Dentes niaxiliarum fubasqualium antici 
lati, truncati. Intra hos alii , qui ut et maxillares globulofi, 
conferti. Iris lacleo-argentea. Linea lateralis dorfo paralela, 
fenfim arcuata. FoiTula dorii pinnae partem fpiuofam recon- 
dit, qu<e filamento omni caret, P. P. elongat<e, acuminatas, 
P. C, bifida, Color acgenteus , fupra ad aurantium vergens» 
Fafcia in lateribus caudae pone pinnam dorfalem analemque 
transverfa, lata, nigra. P. V. fulvefcentesj reliquae pallidas. 
Magnitudo fpithamae et infra. 

(ij 9, Sparns, Mormijriif , csudabifida; fafciis argcn- 
teis> nigrisque piurimis. L, S. N. 472. 

Sparus, Mormyriifj maxilla fuperiore longiore; cor- 
pore argenteo; fafciis transveriis piurimis fufcis. Briinnich. 
ichth. 96* &• 6 D - H- P. 15. v - h A. T V C. i 7 . 

Corpus oblongum argenteum, qui color in capite niti- 
dust pone illud fafciae 14 transverfe fufcas, a dorfo incipientes 
iri abdomine evanefcunt. Caput antice acutius. Maxilia fu- 
perior ultra inferiorem paulo prominens. Pirinas pallidy; cau- 
dalis bifurca, margine extremo nigra. Longitudo fpithamar. 

Sparus, MomyriiSj Haffdquifl itiner, 3^1. 13r, £. 
D. £%. i\ 15. V. 6. A. TT . C. ig. 

Caput cathetoplateum, parum declive. Roflrum acu- 
tiufculum. Maxilla fuperior inferiore paulo longior. Denfes in 
maxilla et a lateribus faucis lineis 4. I, 5. difpoliti; anteriores 
acuminati, molares tuberculati, poflremis maioribus. Oper- 
cula fubrotuudo - angulata , non oninino fquatnofa. P. P. fub- 

inferw, Acanthopterygiu Sparus. 279 

10. SPARUS affmdo fecundo pinnarum ventralium in tongam 
fetam quafi produSio. ArU Syn. 
Chromis Rondel. Gefn t Aldr. 

Macula nigra ad radicem pinnarum peftoralium, 
Dentes exiles. Linea lateralis ad pinnam dorfi fo- 
lum extenfa. Cauda bifurca. 

Pinna Additamentum. 

inferae, acutae. P. V, fub pecloralibus, diftinctae. P. A. a?- 
qualis. P. C. bifurca. Anus medius. Squamae magnae elipti- 
cae, longitudinaliter fhiatae. Linea lateralis fuprema, recla, 
sequalis. Color capitis ex caeruleo argenteus. Corpus argen- 
teuui fafciisg ad 1 1 nigrefcentibus usquemedium ventris obfcu* 
ratur. Locus portus Smirnae. 

Mormyrus Willughy hijl. pifc, 329. tab, X. 6* fig. 2» 
D, £f. P. 14. V. 6. A. 13. C. . . , 

Corpus oblongum, compreflum, dodrantale. Coloc 
juxta oculos argenteus, in abdomine albidus in dorfo autem 
et lateribus e viridi caerulefcens, fafciis transverfis paralelis, ni- 
gricantibus 1 1 ad 1 1 diftinchis. Maxilla fuperior paulo por- 
reclior. Labia craffa. Roftrum porreclum; acutiufculum. 
Dentes in angulo maxillae acuti, parvi. Interius in maxilla 
fuperiori 3 aut 4, in inferiore duo tantum ordines tuberculo- 
ruin granuloforum. Oculi mediocres velamento tecli, Iris 
aurea, obfcuris maculis fordidata. Caude forcipata. 

Cvnaedus cauda bifurca; dentibus aequalibus, fuperiori- 
bus bifidis; capite fubobtufo; pinnis pecloribus curtis, Gro* 
novii zoopk p. 62? 

Perca dorfo monopterygio; capite laevi; operculisque 
diacanthis fquamofis; lineis utrinque transverfis nigris indorfo. 
Gronov. zooph. p. 29 $ ? Kr. 7. D, -§■£, P. 1 3. V- -§-. A» T V C. 1 4. 

Caput iquamofum, Maxillae scquales. Dentes conferti, 
Snaequales, Linea later. dorfo paralela. P. C bifurca. Color 
fubfufcus , lineis obliquis caeruleis a fronte ad anum dudis et 
aliis latis iubnigris transverlis 1 % in lateribus variegatus. 28o Acanthoptenjgiu Sparus. 

Pinna Dorfi officulorum 23. Ani 12. Pe&orales 17. 

Ventrales 6. (k) 
II. SPARUS varius , macula nigra ad caudam in extremQ 
. . cequalem. Ari, Syn. <f?, 

Orphus Bellonii. Gefieri. JVilL 

Caput pene rubeum. Pinna dorfi aculeorum io* (l) 

JDentibus maxillarum latis , ad bafin imprimis. 
12« SPARUS unicohr flavefcens , macula nigra annulari ad 

caudam. Art. Syn. 

Sparus Autlorum. 

Dentes infciforii 1 > itum lati. (m) 

13. SPA- 

Additamentum. 

(k) io, Sparus, Chromis, cauda^bifida; radio ventra- 
lium fecundo fetaceo. L. S. N 470. 

Sparus, Chromis, corpore obfcure lineato; radio ven- 
tralium fecundo fetaceo, elongato, Maililienfibus. Caflag- 
iwle. Briinnich. ichth. 45. Br. 6. D. £|. P, 1 7. V. £. A, ~. 
C. 15. 

Corpus ovatum, compreffum, fufcum, Iineis luteis 7 
vel 8 obfcure vittatum. Dentes obtufi. P. pectoralitim bafis 
macuia nigra notatur. Ventralium radius fccundus in Jongam 
producitur fetam. Linea lateralis elata, ante finem pinnas 
dorfalis evanefcit, Ante pinnam cauda; fupra infraque aculei 
3 minuti, validi , decumbentes, Magnitudo 3 pollicaris. 

(/) 11. Sparus, Orpheus, ocello fubcaudali;- capite ru- 
fefcente; cauda integra L. S. N. 469. Pifcis adhuc dubitis, 

Orphens IJellonii. Willugby hifl. pifc. 3 1 5. 

Corpus compreiTum, iatum. Squama; afpera?, fixie. 
Os parvum. Dentes minores Scaro periimiles. Labia carno- 
fa. Cauda minime bifurca, P. P, et V. obtufac, Color dorij 
usque medium corporis nigricans; abdominis albicans; macu- 
la in radice caudae infignitus. P. D. et P. et V. et C. difcolores. 
Caput pene rubeum. P. D. longitudinalis, 10 aculeis munita. 

(m) 12. .Sparus, annularis, ocelio nigro fubcaudali; 
corpore flavefcente. L. S. N 467, 

Spa- Acanthopterygil Sparus. 2gi 

13. SPARUS lineis transverfis varius, macuk nigra infigni 
ad caudam. Art. Syn.58, 
Sargus Au&orum, 
Dorfum acutum. 

Dentes lati. Tubercula granulofa nulla. 
Pinna Doyfi officulorum 26. Pe&orales 14. Ventra- 
les 6. Ani 17. Cauda bifurca» *Lineas longitudina- 
les facit Salvianus. ( n) 

14. SPA- 

Additamentum, 

Sparus Rondeletii JVillugby hi/l.pifc, 308. 

Corpus fubovatum , comprefTum, Caput parum fuperne 
declive et parum impreflum. Roftrum fubacatum, Dentes 
incifores lati, cuneati. Molares pauci granulofi. Oculi am- 
pli, iride argentea. Squamae latse. Color corporis luteo-vi- 
ridis, pallefcens, fine fafciis aut vittis , [ed macula annulari nt- 
gra prope caudam infignitus. Pinnas quas figura , fitu et radiis 
cum Aurata conveniunt, flavent, excepta dorfali, Imaginem 
apud Rondeletium invenies. 

Sparus annularis, Arabibus Haros. Forfkal. I. c. XV, 

Corpus ovale, ad caudam non ocello , fed macula nigra 
P. V. flavae. 

Sparus annularis, macula nigra caudali, radiis 14 in pin- 
na ani. Der Sparbrajfem , Bloch N. A. F. V, 87, tab. 271. 
Er. 6. D,|i.P. n.V. i. A. T 3 5 . C. 22. 

(n) 13. Sparus, Sargus ocello fubcaudali ; corpore fa- 
fciis nigris. L. S. N. 467. Muf Ad. Fr. II. 73. D. £f . P, 
16. V. 6. A.tVC 17. 

Dentes primores utrinque 8 j inciforiis humanis fimiles. 
Molares obtufi. Corpus ovatum , fafciis dorfalibus transverfis 
fufcis. Macula fufca ad caudam. P. C. bifurca. Habitat 
in mari mediterraneo. 

Sparus, Sargus^ corpore argentato; lineis luteis, fa- 
fciisque transverfalibus nigris; infciforibus truncatis. Maffilien- 
fibus Sar. Rriinnich, ichth, 38. Br. 6, D. \\. P. 16. V. £. 
A.rV C. 17. 

Artedi Genera, . Nll Cor- 2gs Acanthopterygii. Sparus. 

14. SPARUS lineis longitudinalibus varias, macula nigra 
utrinqw ad caudam. Art. Sijn. jX 
Melanurus AuBomm* 

Dor- 

Additamentum. 

Corpus ovatum, compreffum. Caput antice nudum, 
porulofum. Latera capitis et opercula fquamofa. Dentes an- 
tici lati, truncati in utraque maxilla ft. Inter hos alii, qui uti 
iuaxillares plurium ordinum globofi, conferti. kis argentea. 
Linea later. leviter arcuata, Foffuia dorfi pinnae partem anti- 
cam fpinofam recondit; reliqua pars ut et P. A. ad bafin fqua- 
inofa ita ut intra fquamas plicentur radii. Fafcia transverfa ni- 
gra indorii lateribus ante pinnam decurrit et alia in cauda ante 
finem P. dorfi et ani. P, P. acuminatse, longae, pallidas. Squa- 
uia utrinque ad ventrales, quae nigrae. P. C. bifurca pallida, 
margine ultimo nigrefcente , Color eorporis argenteus, vit- 
tis arcuatis lutefcentibus, fupra lineam later. 5: Infra plures 
magis obfcurse. Margo extimus operculi poflici et regio cor- 
poris adjacens fupra pinnas pcclorales nigra, " Magnitudo /pi- 
thamae, et fupra. 

Sparus, Sargits , dentibus inciforibus oclo; ordinibus 
duobus maxillarium, Der Geisbrajfe.m. fihch. N. A. F. V» 
36, tab. 264, Br, 6. D. ||i P. i 6. V. -|. A. T 3 y . C. 22. 
l^aritta.tes. 

«». Sparus Puntazzo Cetti III. 124. 

Facie, colore et magnitudine fimilis Sargo eft, Roftrum 
acutum. P. C. femilunata ad excavationem nigra. 

/3. Sparus, cinclus argenteus, nigro lineatus et fafciatus; 
inciforibus cuneatis; cauda bifida. W. 

Sparusfafcia fubcaudali; lineis transverfis corporis pin- 
nisque ventralibus nigris; inciforibus truncatis. Brumiich ichth. 
39. Br, 5. D. |f P. 16. V. ± A. T V C. 17. 

Corpus ovatum, compreffum. Caput antice obtufe de- 
elive. Dentes anteriores truncati, contigui, molares globti- 
lofi. Iris aiba. Opercula fquamofa, integra. Linea later. 
luicefcens fenfim arcuata, P« P, acutae, Scjuama ad ventrales 

titrin» Acanthopterygu. Sparus. 283 

Dorfum parum aeutum. Dentes parum lati. Gauda 
bifurca. Iris aurea. (0) 

Nn j 15. SPA- Additamentum, 
lUrinque. Cauda bifida, Color argenteus, lineis nonnullis 
nigris, latera cingentibus, et fafcia ante pinnani caudse trans- 
verfali iata, nigra diftinclus. P. V. e czeruleo nigrcej reliquse 
pallidar. P. C. margo ultiinus niger. 

Sparus, annnlaris, corpore argenteo; lineis luteis, f& 
fciisque transverfalihus nigris, inciforibus acutis, Bviinnich. 
ichth. 37. MarTilienfibus Cante, lk. 6.D, |£. P. 14. V. f> 
A. T VC. 17. 

Corqus ovatum; compreflum. Caput uudum, Oper- 
cula fquamofa, integra. Dentes omnes acuti, parvi, confer- 
ti; morales magis obtufi. Iris alba. Linea Tater, leviter ar : 
cuata. FofTula in dorfo pinnx partem fpinofam recondit; re- 
liqua pars, ut et P. A. ad bafin fquamofa, ita ut inter fqua^ 
mas plicentur radii. Squama utrinque ad P. V. quae una cuni 
dorfali analique plicatis iiigrse, P. P. acuminatsc. P, C. bi- 
furca. Color luteo-argenteus, vittis longitudinalibus pluribus 
lutefcentibus, fafciisque 5 transverfis, latis obicuris, quarum 
prima in nucha, ultima in cauda, quae pallida, fubnigro in 
fine marginata. Pinnse pe&orales rubicunda?. Magnitudo 
fpithamx. 

(0) 14. Sparus, Melanunify ocello nigro caudse; cor- 
pore lineis longitudinalibus. L. S, N, 468. 

Melanurus a variis aucloribus varie defcribitur, Salvianns 
lineas longitudiuales nigricantes in illo obfervavit, quas alii 
abtiTe dicunt, 

Melanurus Rondelet, t. f, c, 6. 

Habet maximos refpeclu corporis oculos nigros; os par- 
vum; dentes parvos; pinnas et caudam fimiliter ac Auratas 
Squamas magnas deciduas ; colorem in corpore ex czeruleo ni*- 
grum, in pinnis rubellum ; maculam nigram iii cauda et li- 
neam lateralem e fquamis majoribus quam reliquae, nigro li- 
neatis fubrotundis, conftantem, 

Mela- 284 AcanthopterygiL Sparus. 

Fag. 38. 15« SPARUS lineis utrinque 'undecim, aureis, parallelis, /ok- 
gitudinalilms. Art. Syn* 6%. 
Salpa AutJorum. ' \ 

Cutis ad finem pinnarunvdorfi & ani in eminentiam 
medio finuofam producitur. Cauda bifurca. 
Dentes ad bafin lati , & illi in maxilla fuperiore funt 
apice bicufpide praediti. 
Aculei 12. in pinna dorfi. Salvian. (p) 

XXIX. 

Additamentum. 
Melanurus Willuglnj hi/I.pifc, 310. tab. U. 2 Fig. 1, ex 
Salviano nunuata. : 

Corpus oblongum, ex caeruleo nigricans, lateribus argen- 
teis, lineis obfcurioribus, decolaribus a capite caudam verfus 
produclis, macuianigra prope caudam infiguitum. Oculi gran- 
des. Iris aurea, Dentes uniferiati, anteriorrs latiores; pofle- 
iiores acutiores. Cauda admodum forcipr.ca. Squamae mc^ 
diocres, Longitudo fesquipalmaris, 

Melanurus RajiSyn, pifc, 131. 

Figura corporis oblonga, Oculi magni. Lineac in Jate- 
ribus nulix. Annulus circa caudam ater. 

Sparus Melanurus , oblongus; fafcia caudali atomis ni- 
gris, inciforibus truncato-ferratis, Briinnich ichth. 41 Maffi- 
lienfibus Blade. Br. 6. D. §|* P, 1 5. V, J. A. T 3 T . C. 1 7. 

Corpus oblongum , compreiTum. Incifores maxilJar fu- 
perioris 4 truncato-ferrati. Dentes inferiores minuti, acuti, 
numeroii. Iris alba. Linea Jat, leviter arcuata, iufca. Co- 
ior corporis argenteus, atomis innumeris nioris irroratus, Cau- 
da ultima pone pinnam dorfalem anaiemque nigra, fed pinna 
ejus bifurca una cum reliquis pallida. Magnitudo vix fpitliaina?. 

Meianurus iiriis variegatus, ocello nigro ad caudam, 
Sardis Occhiata dirfrus. Cetti.\.c,\\\. 125. 

(p) 15. Sparus, Salpa, cauda bifida ; lineis fulvis lon- 
gitudinalibus, utrinque undecim. L. 5.N. 470. Muf. Ad Fr. 
II. 74. D. e. P. 1 6, V. 6. A, T 3 T . C, 1 7. 

Capi- Acanthopterygii. Sparus. 285 

Additamentum. 

Capitis latera punftis copiofis pertufa. Deutes omnes 
incifores quali, approximati, fuperiores bifidi, Corporis latera 
lineis aureis, longitudinalibus, paralelis plurimis. P. D. ra- 
diis 2#, quafi ex duabus pinnis in unam piclis; primis i i fpi- 
noiis. Poftica pars pinnae five mollior deprimitur inter fqua- 
marum vaginam. Cauda bifurca. 

Sparus, Salpa, lineis fulvis longitudinalibus utrinquc 
10; inciforibus fuperioribus obtulis. Maflilienlibus Saupe. 
Briinnkh. ichth. 46. Br. 6. D. |^ P. 1 6. V. ^. A. T V C. 1 7. 

Corpus ovato - compreffum. Os parum. Dentes exi- 
gui, una ferie difpofiti, fuperiores obtufi Iris aurea. P, P. 
ad bafin macula nigra notatse. Spina in P. V. vix pungit, P. 
D. fpinae in foffula; membrana fpinis interjecta, filamentis 
brevibus aucla. Color argenteus; iineis aurichalcei coloris 
Jongitudinaiibus, reclis in utroque iatere 10 per caput et reli- 
quum corpus duclis. Linea later. dorfo paralela, reliquis lineis 
non paralela, minus fplendens. Magnitudo fpithamae et ultra. 

Sparus, Salpa , dentibus inciioriis.- Der Goldfrich. 
Bloch, N. A, F. V. 44, tab. 265. Br. 6. D. f^. P. 1 6. V. §. 
A. T V- * -* 20. 

Characler fpecificus efl unica feries dentium , inciforium, 
quorum fuperiores crena parva in extremitate bifidi , et inierio- 
res ibidem acute angulati funt. Color in dorfo nigricans, in 
lateribus argenteus lineisque longitudmaiibus flavidis wacius, in 
pinnis cinereus, verfus extremitatem in fpadiceum migrans. 
Prseterea bafis pinnae pecforalis macula atra infignita eft. 

Salpa WiUngbij hift. pifc. 3 1 6. tab. U. 7. 

Defcriptio ejus convenit cum illa Linnaei. 

16. Sparus, Infidiator, rubens, roiiro tabulofo, eje- 
<£litio , pinna caudae bicorni. W. 

Sparus, Infidiator. Der betrilgerfche Seebrajfe. Pal- 
los fpic. VIII. 45. tab. 5. % 1. Br. 5. D. t % \\ 1 t. V, 6. 

A.Vr.c. 11, ; . 

Corpus compreiTum, cyprinaceae figurae, latiufculuni, 
•obefuni macrolepidotum. Anus medius. Linea lateralis prior 
^orio propinquior et fubparalela usque ad pinnae dorialis finetn 

Nn 3 dedu- 2g6 Acanthopterygii. Sparus. 

Additamentum. 
deducla: altera fub fincm prioris et permedium caudae decnr- 
rens. Caput compreffum, inerme, totum fqnamis magnis 
imbricatum. Ocnli laterales. Os emifTile, tiibulofum, com- 
preffum, ipfo capite longius, terminatum maxillis bipartitis, 
margine offeo nudis atque granulofo-dentatis, dentibus fingu- 
\x duobus in medio majoribus, reclis, conicis, Membrana 
craffa tubum perficit. Sceleton tubi fere ut in Zeo Fabro: 
Nempe fupra trabeculae duae offeae, planae, coutiguae, parale- 
lae, maxillae fuperiori angulo redo immiffae, interque cranium 
et denticulatam cutim retradiles. Maxilla inferior, ramis re- 
trorfum produda, extremo fubtrilobis, quibus Iaterali nrticu- 
latione uniuntur offa plana tubi lateralia obliqua, quae roftrurn 
diftendunt; fubtusvero ollicula f. fulcra carinalia, longitudina- 
lia, difformia, quibus coarticulantur finguli vecles, inde fub 
oculis firmati, maxillam fubtus protendentes. Opercula bran- 
chiarum integerrima fquamofa. Membrana branchialis quin- 
que radiata. Pinnae peclorales radiorum undecim. P. V. fub 
pecloralibus pofitae, fexradiatse, radioque fecundo et tertio pro- 
du&is, acuminatae. P. dorfi infhucta radiis 9 fpinofis, quorum 
primi minores; totidemque ramofis, e quibus penuhimi fenlim 
longiores. P. A. figura dorfali fimilis, radiorum 11. quorum 
tres priores fpinofi, penultimi longifiimi. Pinnae dorfi anique 
fquamis fingularibus, femilanceolatis utrinque ftipatae. P. C. 
radiorum 1 1. difrantium, fubaequalis, nec nifi radiis extimis 
productioribus fubforcipata : Color m dorfo ruber, per latera 
flavefcens, marginibus fquamarum aeruginole viridibus, in fic- 
cato etiam fpecimine, pulchre praeparato, quales ex Indiis mitti 
nunc folent. Pinna dorfi anique viride fafciolatae, reliquae fla- 
vefcentes. 

17. Sparus, chtorourus, linea larerali interrupta; pinnis 
ventralibus in acumen elongatis, Dtr Grilnjchwanz. Bloch. 
N. A. F. V, 24. tab, 260. Br 4 5. D. T .fj P. 1 2. V, i. A. TT . 

C, 15. 

Cnputanguftum. Maxillae aequales, virides uti reliqua 
offapraeterdentes, qui conici in utroque hitere maxillarum non 
contiguij una ferie ordinati, duobus caninis recurvis augen- 

tur, Acanthopterygii. Spctms. 287 

AdDITAiMENTUM. 

tur. Inter os et oculos nullae fquamae, fed maculae pa]]id;e 
minutaeconfpiciuntur. Oculi fummi propeverticem. Iris rubra. 
Pupilla nigra, Membrana branchialis fetniaperta. Truncus 
tenuis, fere linearis. Linea lateralis interrupta. Pars ejus an- 
terior fnmma ad finem dorfalis pinnae definit pofterior e regio- 
ne medii pinnae analis confpieitur. Anus remotus. Squa- 
mae latae, tenues trunci partem quandam pinnac anrli et ani ope- 
riunt, Color fundamentalis viridis, in trunco ad flavum ver- 
gens. P. P. flavae, reliquae faturate virides. P. D. autem m 
Jine flavefcit. P. ventralium radius fecundus et P. caudalis ra- 
dius tertius acumen earum effingunt. Habitat in Japonia et In- 
dia occidentali, 

ig. Sparus Abildgaardi, fquamis hexagonis. Der 
Abildgaardifche Brajfenu Bloch. N. A. ,F. V. 22 tab. 259» 
D, T VP. i2.V.*.A. T V C 17, 

Caput magnum, comprefTum, usque opercula alepido- 
tum, Maxillae aequales. Dentes validi , Labia crafla. Iris 
cae.ru lea. Pupilla nigra. Linea lateralis ramofa, infracla, 
Anus fere medius, Squnmae magnae, hexagonae, in opercu- 
lis vero rbtitndatae et in pinna eaudae quadrangulae. Pinnae 
parvae. Radii ofTei iu quibusdam pinnis ramento praediti. 
Color in dorfo violaceus, Caput, latera trunci et pinnarum 
partiui flava et partim violacea. Habitat in India occidentali. 

19. Sparus, fafciatii-s , corpore fafciato; linea lateraii 
interrupia. Der bandirte Braffem. Bloch. N. A. F. V. 1 $, tab, 
a 57 . I5r. 5. D. *%. P. , 2. V. £. A. T \. C. 1 3. 

Caput comprefTum usque ocuios alepidotum. Riclus 
amplus. Maxillae aequales. Dentes diverfi: Una feries coni- 
corum, vaiidorum, inter quos utrinque unus caninus incur- 
vus eminet, partem maximam maxillae occupat. Ante et 
poft hos quidam dentes globulofi exifhint. Palatum, lingua 
et opercula glabra. Nares fimplices. Oculi parvi, pupilla 
nigra, iride fubviridi. Membrana branch. operta. Ad latus 
internum operculi anterioris branchia limplex. Operculum po- 
fiiciiM! angulo obtufo exit. 'rruncus compreffus, fubviridis, 
fafciis 6 fufcis ornatus. Squdmae latae, glabrae, tenu.es, qui- 

bus 288 Acanthopterygiu Sparu$. 

Additamentum. 
bus etiam-pars quaedam P. dorfalis, ani et caudae contegitur. 
Pinnam caudae, margine fiifco notatam, fafcia nigra tranfit, 
Caput, pecius, margines pinnae ani et apex P, caudalis macu- 
lis minutis confperfa, Linea lateralis duplex. Prima recla a 
dorfo ad finem pinnae dorialis ducla; altera in medio trunci 
oriunda in pinna caudali -definit. P, D, et P, A, pone acutae, 
fufco marginatae. -Habitat in Japonia, 

20. Sparus, erythrourus, dentibus minutiffimis; ra- 
diis i o in pinna ani. Der Rothfchwanz Bloch t N. A. F. V. 
26. tab. 261. D. ,,V P. 15. v - %• A - 10. C. 20. 

Caput et ridhis parva, Oculi magni. Iris rubra. Pu- 
pilla nigra. Maxiliae aequales. Deutes minutijlimi unica fe- 
rie, Truncus latus, Linea lateralis fumma, ad initium ar- 
cuata. Color capitis et laterum trunci argenteusj dorfi cae- 
ruleus; pinnarum ruber. Habitat in Japonia. 

21. Sparus, capifratus , cauda integra; corpore albo- 
reticulato, L. 3. N. 473. D. ^%. P. 12.V. £. A. T V C. 14. 

Corpus oblongum, figura Pl. Hippoglolfi. Squamae 
iaxae, ante marginem fafcia alba, ad angulum reclum inflexa, 
nnde pifcis reticulatus. Dentes primores magni 2 fuperiores, 
4 inferiores. Pinna dorfalis longitudine fere dorfi, Habitat 
in America. 

22. Sparus, falcatus, fpinis quatuor in pinna ani, 
Der Sichejfiqffer. Bloch. N. A. F. V, 20. tab, 258. Br. 6. 
D. i T .P. io.V.-|. A.*V C. 10. 

Caput magnum , ad opercula folummodo fqnamofum. 
Riclus amplus. Maxillae aequales, quae ante dentibus 4 ca- 
ninis, robuftis, incurvis, in utroque latere minutis, rotunda- 
tis, et pone duobus magnis, acutis armatae funt. Ad maxii- 
lam fuperam duo ofTa lata, flava Jabiorum. Jris aurea. Pu- 
pilla nigra. Operculum anterius d.phyllum, pofierius obtufe 
angulatum. Apertura branch. ampla, Membrana br, aperta. 
Truncus ante latus. Venter brevis. Anus capiti propior. Li- 
nea lateralis fumma, inmedioparum curvata. Sqnamae par- 
vae opercula , truncum et magnam partem P. D, et A. obte- 
gunt. Color capitis et pinnarum viridis, qui in extremitate 

pinna- Acanthopterygii. Sparus. 289 

Additamentum, 
pinnarum, exceptis pedoralibus, flavefcit, Habitat ad infu- 
las Antillas. 

23. Sparus> radiatur, cauda integra; linea laterali fli- 
gmatibus trifidis, biiidis. L t S. N. 472, Br. 6. D. £*, 1\ 
12. V. 6. A. T V.C 17. 

Pitddingjifh. D. Garden. 

Corpus dorfo viride, lateribus purpureum, ventre ru- 
fum. Caput j>iclum ftriis caeruleis, luteis, viridibus. Super* 
ciliares lineae punctatae. Labium fuperius duclile. Dentes 
conici; primoribus majoribus duobus, Pupilla nigra; iridc 
aurea, caeruleo rubefcente. Opercula maculis a, purpurea, 
lutea. Pinnae omnes variegatae. , Cauda rotundata. Linea 
later. dorfo paralela ad finem P. D. declinata, confecla quafi 
ftjuamis linearibus trifidis; ramis bifidis, 

Varietaf. 

Turdus oculo radiato, The Pudding-wife. CatefbyU, 
tab, 12. 

Oculi rubentes, radiis iri circumferentia caeruleis circum- 
dati, Hranchiarum opercula lineis irregularibus 6. f. 7 caeru- 
leis ornata. Corpus fquamis-olivacei?, caeruleo marginatis 
veftitum, Fafcia lata lineis 4 caeruleis flavisque alternis trans- 
verfis compofita, in abdomine a pinna pedrorali una ad alteram 
fe extendit. P. D. et A. fere longitudinales, flavae, caeruleo 
marginatae. P, V acutae flavae radio primo caeruleo. P. P. 
lonoae acuminatie fufcae. P. C. integra, fufca , aurantia fafcia 
terminata. Maxilla fupera duclilis. Dentes tres primores ia 
utraque maxilla majores reliquis. Magnitudo 16 unciarum. 

24. Sparus, palpebratiif ,~ oculis ochraceis, valvula li- 
bera flavefcente munitis. Det klappaugige SeebraJJe Boddaerti. 
Vide Neue Nordifche Beytrcege. II. 55. tab. 4. fig. 1. D. 22. 
P. 16. V. 6. A. 16. C. 20. 

Pifciculus trium circiter tinciarum longitudine et unius Ia- 
titudine. Percae vulgari haud abfimilis. Caput obtufum , ni- 
gricans; reliquum corpus bruneum, Oculi ochracei coloris, 
valvula oblonga, gilva, mobili, inferne orbitae adnata, ab 
utroque latere tueuntur, Opercula ad extremum fuperius duo- 
Artedi Genera. Oo buS 290 Acanthopterijgih Sparus: 

Additamentui>£ 
bus aculeis arma^a. Frons fulcata, Linea later, elata , dorfo 
fere paralela , verrucis 5 in una ferie fequentibus incipit, P. D, 
femilongitudinalis, arcuata radiorum 20, quorum anteriores 
aculeati funt» P. P, radiis 16, ?. V, radiis 6, P. A 4 radiis 16 
et P. C. bifida radiis 20 compofitae. Habitat in mari ad Atn- 
boinam, 

25. Sparus Brama, ordine dentium acutorum brevium 
unicoj fquamis fupra lineam lateralem parvis, Der Meerbraf- 
fem. Bloch. N A. F. V, y 7 . tab. 269. Br. 6. D. lf . P. 1 5» 
V,£.A. T \. Q 19. 

Caput parvum, comprefTum, alepidotum. Opercula 
rotundata, microlepidota, Riclus parvus. Maxillae aequales. 
Dentes breves, incurvi, acuti, quorum illi in maxilla fupera 
contigui, ad bafin latiores, quam in infera. Oculi modici, 
iride argentea, pupilla ex nigro caerulea. Apertura branch. an- 
gufta. Membrana branch. tedta. Truncus latus et tenuis, 
dorfo carinato. Linea Jateralis lumma, lata ante furfum et 
pone deorfum curvata, puncrorum nigrorum ferie utrinque in- 
clufa. Anus remotus, Squamas fixas, rigidas, infra lineam 
lateralem magnse ad pinnas vero parvae. Aculei pijinae doria- 
lis ramento praediti, Color in dorfo cinereus, in Iateribus 
nitens albus ad aureum vergens, iii abdomine albidus, in pin- 
nis rubicundulus. Habitat in mari vtlantico ad littora Gallias, 

26. Sparus, aureus. Goldjifh in nova Eboracenli di«- 
ctus Schopfii. In Schriften G. N. Fr. VIII. 150. Br. 5. 
D.4S.P. i^.V.i A.A.C. 18. 

Caput declive, fquamofum, ftriis opalinis ornafum. 
Oculi prominentes, flavi. Maxilla fupera mobilis. Dentes mi- 
nuti, acuti, uniferiati, Opercula fquamofa, fuperiora in non- 
nullis denticulata, Macuia rotunda indici vel interdum flavi 
coloris in angulo fuperiori apertune branchialis confpicitur, 
Corpus compreiTum , oblongum, dorfo carinato, Linea later. 
dorfo paralela et in fine recfra. Canda integra. Longitudo 
palmaris. Habitat in lacubus novas Eboracenlis, 

27. Sparus, vittatufy fafciis nigris . vittis luteis, Der 
gefireifte Brajfem. Bloch. N. A, F. V. 33, tab, 263. D. / T4 
P. 12. V, £. A. T 3 y .C, 16. Cor- Acanthopterygu. Sparus, 291 

Additamentum. 

Corpus ovato - ohlongum argenteis fcjuamis vefHtum, 
Caput parvum ante obtufum usque ocuios aJepidotum. Ri. 
ctus amplus. Maxillae aequales denticulis acutis armatae. Iris 
fubrubra. Pupilla nigra. Opercula rotundata , glabra. Auus 
reir.otus. P. V. et P. P. acuminatae, P. D. et P. A. compofi- 
tx pone rotundatae. P. C. bifurca, Color in dorfo violaceus, 
in jateribus argenteus, qui vittis 7 flavis etfafcia nigra perocu. 
los ducla aliaque fimili poft opercula, pedhis cingente, difiin- 
<ftus eft. Habitat in l>rafilia. 

2$. Sparus/ Hurta, cauda bifida; corpore fafciis trans» 
verfisrubris; dentis laniariis exfertis. L, £.^.469. Ik. £. 
D.^P. 16.V.I. A. |. C. 17. 

Dentes primores fuperiores quafi canini; inferiores 3 pro- 
minuli; laniarii inferiores cxferti; molares utrinque obtufi, ro- 
tundati. Corpus latum, comprefTum, antice declive. Linea 
later. modice curvata, Pinnae in fofifula reconditae, P. D. rad* 
«23, primis 11 fpinofis, tertio longo, P. P. radiis 16, primo 
fimpiici fere adnato, quarto longiffimo P. V. obtufae 6 rad. 
primo fpinofo breviore, P. A. rad.9, primis 3 fpinofis, validis. 
P, C. bifurca 1 7 radiata, 

Cynaedus dentibus anticis conicis validiffimis cauda bifur- 
ca Gron. zooph. p. 60 ? Vide Nova geneva. 

«29. Sparus, Spimis, caudabifida; fpina dorfali recum- 
bente, L. S. N. 47 1 . Br. 5. D. \\. P. 1 6. V. f . A . T %* C. 1 6. 

Oculi magni; orbita fupra retrorfum finuata, Corpus H- 
turis caeruleis repandis, varie coadunatis pulcbre pictum. Spi- 
na recumbens ante pinnam dorfalem. P, V. radius primus et 
ultimus pungunt, Radii fpinofi pinnae analis apice cutacea au- 
cli. P. C. bifurca. Habitat in Indiis, 

Sparus Spinus five Javanenfis Osheck. itin. 357, D. \\. 
P. i 5 .V.f A. T VC. 18. 

P. D. longitudinalis uti analis. Radius primus et ultimus 
pinnae ventrales fpinofi. P. C. bifurca. Latera corporis cine- 
rea, lineis curvatis diftincla. Abdomen album. Labia mol- 
lia. Longitudo fpithamav Habitat in India orientali. 

Oo 2 30. SjA- 292 Acanthopterygii. Sparus. 

Additamentum, 

30. Sparus, rhomboides, cauda integra; dorfo cana- 
iiculato; corpore luteo-lineato. L. S. N. 47'c. Br, 6. D, 
i-|. P, 1 6. V. ■§• A. T 3 T . C. 20. Saltwater Bream. D. Garden^ 

Dentes obtnfi. Fofliila dorfalis ut in Sciaenis. Macula ni- 
gra inter radios pinnarum pedtoralium, et dorfalis. P. V. et 
A. fulvae. 

Varietas. 

Perca raarina rhomboidalis. The Pork-Jlfh Catesby* 
II, tab 4. 

Corpus ovatum, comprefium, vittis fubcinereis et flavis 
alternis variegatum. Capnt obtufum, admodum declive, fqua- 
mofum, Dentes minimi, acuti. Irisaurea, P. omnes flavi- 
cant, P. D, longitudinalis, aculeis 1 3 et pluribus radiis molli- 
bus'compofita. I*. P. fubinferae, acuminatae, longae. P, A. 
femilongitudinalis, humilis, aculeo maximo ante armata, P. C. 
bifurca. Habitatcirca infulas Bahamenfes. 

31. Sparus, Berda, cinereo albidus; fquamis laterali- 
bus fingulis fafcia media transverfa fufca; fpinis dorfalibus re- 
cumbentibus. Forskah 1. c. 32. Br. 6. D. if. P, 14. V, |. 
A. T V C. 1 6. 

Corpus ovale. Color cinereo-fufcus. Fafcias dorfales 
obfoletae. Venter albus. Squamae laterales rotundatae fingu- 
Ix fafcia transverfa fufca , media. Pinnae omnes fufcae; pe- 
dorales hyalinx. Dentes incifores urriusque maxillas 4 lon- 
giores conico-fubulati, propinqui, interdum ad utrumque la- 
tus aucli dente minore: Molares hemifpherici; pofteriores ma- 
jores. Labium fuperius longius, protraclile. Ante nares fim- 
plices fingulus cirrulus conicus. Iris alba. Opercula fquama- 
ta. Spinae dorfi a quarta fenfim decrefcentes, verfus bafin al- 
ternatim latioreska, ut prima bafi iinifira latior fit; fecunda 
dextra; tertia finiftra etc. P, P. lanceolatas, pr<dongae. P.iV. 
ct D. et A. pone rotundatae. P. C. parum biflda, lobis obtu- 
Jfis, Spinae ani prima brevis, fecunda valida , crallior, et lon- 
©ior quam tertia, Omnes fpinae uti dorfales in foflula recum- 
feunt, Pars inermis P. D. et ani fquamis ereciis, Janceolptis. 
Linea later, dorib propior, juxta eap.ut a dorfo deflexa, dein 

parale- AcanthopterygiL Sparus. 293 

Additamentum. 
paralela, in cauda recla lupra medium, Lougitudo pedalis, 
H.ibitat in mari rubro. 

32. Sparus, Haffara argenteus ; lineis longitudinalibus, 
obfoletis, ex fufco flavefcentibus; cauda bifida, Forskal 1. c f 
33. D.ii. P. is-V.|.A. T VC 18. 

Facies Mormyri. Fafciae transverfas nullae. Dorfuux 
curvatum. Abdomen reclum. Cauda bifida. Corpus oblou- 
gum, argentei coloris, lineis longitudinalibus, obfoletis fufco- 
flavefcentibus utrinque 14. Dentes incifores in utraque maxil- 
la validi, remoti, obtufi; in faucibus tubercula multa hemi- 
fpherica. Longitudo fpithamae. 

33. Sparus, chryfops, cauda lunata ; dorfo canalieula- 
to; oculorum iridibus aureis. L. S. N. 471. Br. 6. D, |f. 
P. 17. V. 6. A. ^. C. 19. Porgee D. Garden. 

Corpus caerulefcens, P. P. et V. et A, et C. rubrae. Ca- 
put lituris caeruleis, 

Va rietas. 

Aurata Bahamenfis, The Porgg Catesbif II. tab. 1 7. 

Corpus fquamofum ovatum, dorfo magis arcuato quam 
abdomen, cauda angufta, forcipata. Caput mediocre , fupra 
flexuofe declive. Ricfius afcendens. Oculi magni, fuperi, 
nuchas propiores, iride aurea, corrufcante. Dentes magni 
duo incurvi in apice maxillas inferas et iiniim folum in fupera, 
plures minoresm palato. P. D. fere longitudinalis fpinofa ru- 
bella. P. P. inferae, acuminatae, longiflimae. P. V. peclorali- 
bus fimiles, fed dimidio breviores. P. A, femilongitudinalis. 
P. C. forcipata. Color dorfi fufcus, qui verfus latera palleicit 
et ad abdomen in piumbeum migrat. Caput fubcacruleum, 
fuperne nigro gnttatum , ad opercula fquamata lineis venofis, 
cpeiiis , ab oculis defcendentibus, ornatur. Pinirx omnes, 
praster peclorales, fpadiceae, Labia fubrufa. Longitudo pe- 
dalis et ultra. 

34. Sparus, Ze.br a x argenteus, vittis caeruleis longitu- 
dinnlibus interruptis; inciforibus inferioribus prominulis, Maf- 
illienllbus Sucle Briinnich. ichth. 47. Br, 6. D. £f. P. 14. 
V.6. A.V 3 .C. 14. 

Oo 3 Gorpus &94 Acanthopterygil Sparus. 

AODITAMENTUM. 

Cprpus 'oblongum, compreflum: T)entes miuuti, corr» 
fertU acuti. Labium inferius prominet dentibus nonnullis 
folitariis vaiidioribus. Membrana branch. nigra. Iris aureo- 
fufca. Linea later. cum dorfo curvata. Fafcia lunaris trans- 
verfa argenteo-casrulea inter oculos, alia utrinque iufra eos* 
dem usque ad iabium oblique afcendit. Caput fupra fulcum. 
1\ P. acuminatas, pallidae. P. V. caerulefcentes, P. A. et C. 
viridefcentes, caeruleo maculatas, P. C. bifida, lobus inferior 
paulo brevior. Color corporis reliqui pallide aureus, vittis cas- 
ruleis interruptis plurimis varius, petfus obfolete fufcum» P, 
D, ad bafin viridefcens extremitafe casrulea ramentacea. In 
medio corporis macula obfolete fufca, Magnitudo /pithamas 
et ultra, 

Variet as> 

In nonnullis hujus fpeciei membrana branchioffega albf- 

da; P, V. et A. fiavicantes. Praster maculam lateralem appa- 

rentquoque fafciasnonnullasobfolete fufcae inlateribustransverfas, 

3$, Sparus orientalis, Hajfelqnifli itiner. 386. Br, 

5. D. i|. P. 10. V. 6. A. / T . C, 16, 

Corpus compreiTum, longitudine palmae et latitudine 
unius pollicis. Caput comprefium, fupra declive, ante pa- 
rum a»cnminatum. Labia reflexilia. Dentes anteriores acumina- 
ti-duolongiores inutraquemaxilla, molares tuberculati. Riclus 
angufius, Oculi ori propiores. Iris ex albo viridefcens. Pupilla 
" jngricans. Opercularotundata fquamofa, fuperior lamina ferrata, 
Linea later, dorfo approximata, curvato-recra. P. D. fere lon- 
gitudinalis. P. P, fubinferas, P. V. medio inter anum et gulam 
iitas. P, C. apice aequalis. Color: Dorfum fupra lineam later. 
fufcum, Latera infra lineam later, lineis 4 fufcis notata, Abdo- 
nien albicans maculis fufcis adfperfum. P, D. et A.etC. ferru- 
gineo maculatas, Pinnas peclorales et ventrales ; albieantes, 
Squamae amplas, duras, figura irregulare. Habitat Smirnae, 

36; Sparus, Sarba, ovato-oblongus argenteus; vittis 
obfoletis plurimis; linea aurea utrinque juxta pinnas ventrales 
flavas. Forskal I, c. pag, 31. Br, 6. D.|f. P. 15, V. •§* A. 

T?» C, I 7» 

Corpus ■ Acanthopterygii. Sparus. 295 

Additamentum, 

Corpns ovatum, dorfo alte arcuato, abdomine reclo, 
Dentes incifores conici, contigui; molares haemifpherici, plu- 
rimi. P. D. et Ani radii fpinoti in foiTula; reliqni bafi utrin- 
que membrana erecla, communi, libera. Vittae corporis lon- 
gitudinales fufcentes, obfoletas utrinque fere 17, quot feries 
longitudinales fquamarum. Squamse Iata:, integerrima:. P, 
D, fufca, bafi hyalina. P. C. bifida glauco-fufca, parte in- 
feriore flava P. peclorales et ani flavaj. P. P. Janceolata:, albi- 
dne; ventralibus fefquilongiores. Linea Jater. dorfo propior, 
fed minus curva, in cauda reclior, ultimo apice furgens. 
Opercula fquamata, integra, Habitat- in mari rubro. 

Sparus, Cuning , dentibus minutiffimis; 14 radiis in 
piuna ani. Der Cuning. Bloch. N. A. F. V. 31. tab. 263, 
Br. 6, D. f T : P. itf. V. ±. A. V*. C. 19. 

Caput parvum, comprefTum, alepidotnm, exceptis oper- 
culis microJepidotis. MaxilJa infera Jongior fupera; utraque 
una ferie denticulorum acutorum armata. Palatum et Jingua 
glabra, Iris argeutea. Pupilla nigra. Truncus oblongus, 
coinprefTus, dorfo et abdomine carinatis. Linea JateraJis fum- 
ma, dorfo paraleJa. P. D. femilongitudiuaJis, in medio pa- 
rum humilior, violacea. P. P, compolitae et acuminatae uti 
P. V. quae paulo remotiores funt a capite quam P. P. Color 
in dorfo et pinna dorfali violaceus, in Jateribus argenteus, lineis 
aureis, Jongitudirialibus diflin,cT:usj in pinnis ilavus, Habi- 
tat in orientali India. 

38. Sparus, Bogaraveo, corpore argenteo, immacu- 
lato; inciforibus acutis. Maililienfibus Bogue-Raveo. Brmu 
nuh ichth. 49. Rr. 6. D. if . P. 1 5. V. ^. A. T %, C. 17. 

Corpus ovatum, compreffum. Caput antice obtufutn. 
Dentes minuti, acuti. Linea later. fufca, leviter arcuata. Cau- 
da bifida. Pinnae omnes pallidae. Iris alba. Color capitis 
arger.teus, qui in reliquo corpore immacuJato pallidior. Ma- 
gnnu(io 3 pollicaris. 

39. Sparus, Probatoce.phahis, argenteus, Fafciis 6 
nigris , cauda bifurca, W. 

Sparus 296 AcanthopterygiL Sparus. 

Additamentum. 

Sparus Sheeprhead. Schoepfii Vide Schriften N. F. VIII» 
153. B. s.D.ii.f.-^. P. 15.C 16 V.i. A. T L.C, 18. 

Caput valde declive et modice convexum , fronte alepido- 
ta. Maxilla fupera produ<5Hlis. Lingua glabra, ovata Den- 
tes incifores validi, 6 in nvaxilla fupriore et 8 in inferiore. 
Poft hos fupra tres feries ct infra duae feries molarium magni- 
tudine retrorfum crefcentium, obtuforum adfunt. Oculi au- 
rei. Opercula fquamofa, integra. Membrana branch. 5 ra- 
diis, et interdum 4 tantum fufTulta. Corpus vaide compref- 
fum, argenteum, fafciis 6 nigris varium, quarum 4 a dorfo 
ad ventrem et duae fuper caudam extenduntur. Linea later» 
curva. P. C. plus minusve furcata. Foffula in dorfo et poft 
anum ad aculeos pinnarum recipiendum. 

40. Sparus, argyropr, cauda lunata; dorfo canaliculatoj 
oculorum iridibus argenteis. L. S. N. 471, D. i%. P. 17» 
V. 6. A. 1 5. C. 20. D. Garden 

Similis S. chryfopi, fed oculi argentei. Pinnae dorfalis 
radii tres primi in fetam longam elongati. Habitat in Carolina 
et Jamaica. 

Varietater. 

06. Xanthurus indicus i. e, Geelfiart. Lifteri in Append» 
Wittngbij p. 2. tab. 3. fig. 1. 

Figura et magnitudine Bramae fere fimilis» Roftrum 
dentibus acutis re&a prorfum extantibus. Color in dorfo et 
cauda ipfaflavus. Venter caerulefcit, caput verfus fufcus, eft» 
Pinnae rubent. 

/3. Sparus Poki vel Porgee Schopfiu Vide Schrift. N. 
Fr.VUl p. 153. 

Magnitudine, habitu externo et*numero radiorum Sp. 
Probatocephalo fiinilis» DifTert tamen dentibus debilioribus, 
oculis argenteis, corpore argenteo ad dorfum fubcaeruleo abs- 
que fafciis. Ab argyrope abicedit abfentia radiorum longorum 
fetoforum in pinna dorfali t 

41. Sparus, chnjfuritr, linea laterali aurafra» Der 
Goldfchwanz. Bloch. N. A, F. V* 28» tab. 262. D. £.$. P» 
M.V.-J-.A.^.C. 19. 

Corp.us Acanthoptenjgii^ Sparm, 297 

Additamentum. 
Corpus ovato-lanceolatum, fquamofum, Caput par- 
vum, obtufum, usque opercula alepidotum. Riclus medio- 
cris. Maxillas multis denticulis acutis armatas. Opercula fqua- 
mofa, obfolete angulata. Oculi parvi, fummi. Iris argeu- 
tea. Pupiila nigra. Linea lateralis fere recla fubmedia, dorfo 
propior. Anus capiti propior, P, D. et P, A. fere jequales, 
femilougitudinales, pone acutae, P. P. et P. V. lanceolatac, 
acuminatx. P. C, forcipata, Color fundamentalis argenteus,. 
violneeo mixtus , vitta aurea longa ad lineam lateralem. alia- 
que -fimili brevf inter P. ventraJes et analem belle diftindfus, 
in P. dorfali, anali et caudali aureus, in P. pectoralibus cine- 
reus, et in ventralibus nigricans, Hsbitar in Rrafilia. 

"42 Sparus virginicus, cauda bifidaj fafciis duabus ni- 
gris transverfis ; lineis caeruleis pluribus. L, S* N, 472. D.. 
14-.. P, «S.V.i A. T VC. ig. 

Opercula fubferrata. Fafcia prior ab humeris per oculos 
ad maxillam inferiorem } altera ab humeris per latera thoracis 
ad pinnas peclorales. Linese caerulae plures longitudinales, 
paraleJje. Caudae pinnabiloba, obtufa. 

43. Sparus, anonymus , bruneus; fafciis 4 interdum 6 
fubnigris, cauda integra, W. 

Sparus . ♦ , , , Schopfii Vide Schriften N, Fr, VIII, 1 54, 
Br, 5 ,D.^. P. 15. V. i,A. T \. C. .5. 

Facie et magnitudine Sp, Probato cephalo fimilis, Color 
corporis fordide bruneus, fafciis 4 inter 5 vel 6 nigricantibus, a 
dorfo ad ventrem notatus. Linea Jater. re(fla ad pinnae dorfa- 
lis finem defcendit et tunc recla procedit. P.C. integra. ( )per- 
cula fquamofa, integra. Dentes contigui, biferiati; Incifo-. 
res anteriores duolatiores reliquis. 

44. Sparus, galilceus, cauda integra; corpore fupra 
virefcente, fubtus albo. L, S.N. 473. Br, 5. D, | r , P. 1 1, 
V. 7, A. TT , C. 20. 

Corpus et caput cathetoplatea. Capnt valde declive, 

Roftrum breve, Riclus parvus; Maxilla fnpera longior, Den- 

ticuli conferti. Palatum et lingua glabra, Oculi medii fuperi, 

niagni. Pupilla atra, Iris fulva, Opercula fquamofa, P. D. 

Atttdi Genera, ^P fere 298 Acanthoptmjgu. Sparus* 

Additamextum, 
fere longitudinalis molles in eo radii longiores fpinofis P. P. 
acuminatae. P. V. fub pecloralibus, P. C. aequalis. Anus in- 
fra medium. Lioea later. prope dorfum recla. Color ca- 
pitis, dorfi et pinnae ani viridis; laterum, abdominis argenteus, 
abdominis inferioris et pinnarum albidus. Squamae amplae, 
laeves, -deciduae. Longitudo i4iinciarum. Latitudo ^ fpi- 
thamas. Locus, lacus. Genezareth in Galilaea Vide Hajfdquiji. 
itin. n. 76. 

45. Sparus, faxatilh, ocello fubcaudali, corpore can- 
dicante. L. S. N. 468. 

Scia?na faxatilis. Muf. Ad. Fr. I. 65. tab, 31, flg. I. 
"fir. 4. D. if. P. 16. V. i. A. A- C. 16. 

Corpus ohlongum. Squamae in pinnis nullae, Linea 
lat, vix ulia. Oculus fufcus ad bafin caudae. Opercula fqua- 
mofa, laevia. Dentes minimi fcabri in maxillis, non in lin- 
gua, P, D, longitudinalis, P, C» rotuudata. Habitat Su- 
rinami. 

46. Sparus, biocellatus , fubrufus, macula nigra ocel- 
lata fupra pinnas pectorales, aliaque fimili ante pinnam cau- 
dalem , rotundatam. W. 

Sparus rufefcens, maculis duabus annulatis ad pinnas pe- 
^orales et caudam. Gronov. zooph. p. 67. tab. 6. fig. 3. 

Sparus rofiro plagioplateo, maxilla inferiore longiore, 
rufefcens, macula nigra -iride alba cinda, utrinque ad caudam 
fubrotundam, Gronov. Muf. ichth. II, p. 29. Br. 5. D. -§4. 
P. i 7 ,V,i. A. A.C.f 7 , 

Corpus, oblongum, modice cathetoplateum, fquamo- 
fum. Caput a dorfo declive, pone cathetoplateum , ante pla- 
oioplateum, parum latius corpore. Dentes conferti, minimi, 
Maxilla inferior parum longior. Opercula fquamofa, Linea 
lat. confpicua bipartita. Prior pars fupera, dorfo paralela^ 
ab operculis oriunda ante finem pinnae dorfalis definit: altera 
pars inferior recla in medio caudae infra finem prioris initium 
capit et ad P. C. percurrit. Squamae parvas, fcabras, in capite 
et corpore, P. D. longitudinalis P, P. fubrotundas, fubinferas. 
V. V. thoracicae, P, A, ferc Iongitudinalis. P, C. fubrotunda, 

Color Acanthopterijgit. Sparus. 295 

Additamentum, 

Color fubrufus, in dorfo obfcurior, quam in lateribus, in veu- 
tre albidior. Ad opercula adefl macuJa fat magua nigra talis, 
qualis ad radices fuperioris partis caudas coufpicitur, annulo al- 
bo eincla. Pinnac albis nigrisque perparvis maculis infignitac 
funt. Locus Surinam, 

47. Sparus, fubbruneus, rofiro plagioplateo; maxilla 
infcriore longiore; macula nigra ad bafin caudac fubrotunda^ 
Gronov.Muf ichth. II. p. 30, Br. 5. D. 44. P. 15. V. 6* 
A. T VC 17. 

In omnibus partibus antecedenti fimilis. DifFert tantum 
fulco in dorfo et colore, qui per totum corpus fubbruneus eff ; 
macula parva atra ad medium bafeos caudae notatus, Locus 
Surinam. 

Sparus fufcus , macuk utrinque atra ad caudam. Gronov. 
Zooph. p. 67. 

48. Sparus fpinifer, fpinis dorfalibus recumbentibus, 
mediis quinque filiformibus, longioribus. ForskaL 1. c p. 32. 
Br. 6. D. §., f P. 16. V. i. A. T \. C. 16. 

Corpus compreffum, fesquifpithamale, argenteo- rubens, 
dorfo obfcuriore et lineis corporis. Caput adeo declive. La- 
bia obtufiflima; fuperius protractile, Dentes incifores utrius- 
que maxillae 4 conici, remoti; exteriores majores; molares 
conferti, hemifphaerici, Opercula fquainata. Oculi remoti, 
Iris pone et ante argentea, fupra et fubtus aurea. Dorfum fe- 
micirculare. Abdomen usque pinnam ani recrum. FofTula 
m dorfo et pone anum pro recondendis rndiis fpinofis, In pin- 
11 a dorfi fpinae dtise primae breviflimae; fequentes 5 radii, bafi 
ad tertiam partem comprefli, et pone membrana alati, palli- 
de rubri: dein filiformes, rubri, inermes ultra reliquos emi- 
nentes; cum recumbunt, pertingentes ad bafin primam pinnas 
dorfi, ordine breviores. Reliqui radii fpinofi, inermes, mc- 
diocres, fubxquales. P. C. excifa, pallida, margine pofiico 
rubra, Spina ani tertia apice longior fecunda, quae vaiida. Li- 
nea lateralis dorfo propior; curva, nec tamen dorfo paralela^ 
in cauda reclior incedit juxta dimidium, Squamas integerrima^. 

Pp 2 ftriatar» 3oo Acanthopterygii. Sparus. 

' Additamentum. 
flriatse. Interftitia radiorum non nifi in P. A. fquamata, Na T 
res utrinque duplipes. Habitat in mari rubro. 

S p e c i e s a dhu c d ub i a e. 

49. Sparus, virgatus, cauda bifurca; corpore deprefl» 
oblongo fquamis virgato. Gmelini L. S. N. 1276. D. T & ¥ » 
P. i2."V. 6. A. A. C. 26. 

Caput obtufum. 

50. Sparus, /ato, flavicans; capite argenteo; fqua- 
■ niis longitudinaliter imbricatis. Gmelin. L. N. S. 1276. D # 

§f,P. i 2 .V.£.A. TT . C. 13. 

Tres pollices -longus, fefqui pollicem latus. * : 

51. Sparus niloticus. Hajfelquifli itin. 387* ^r, 5* 
D. / T . P. 13. V. 5. A. 14. C. 14. 

Corpus cathetoplateum , oWongum. Caput parum acu- 
tum. Dentes labiis tecfri, priores longi arcuati, acuti2; ca- 
ninidiio; molares utrinque 24. Oculi fuperi, roftro propio- 
res. Iris pallide rubefcens. Pupilla nigrefcehs. Opercula 
triangularia. Anus medius. P. D. radiis 21, quorum primi 
fimpliciflimi, reliqui bifidi. P. P, fubinfene. P. V. approxi- 
matae, capiti, quam ano propiores. P. C. asqualis. Coior 
capitis fuperne nigrefcens, flavido maculatus; ad iatera flavus, 
linea media casrulea et macula nigra in extremitate opercuii va- 
riegatus. Dorfum ex fufco nigricans. Hinc iinea emilea fu- 
periori continua deinde in mucrones 16 divifa. Sequitur linea 
ilava, fupra lata et obfcurior, deinde anguflior et magis fatura- 
ta. Macula nigra infra lineam flavam ubi anguflari incipit. 
Hanc excipiunt mucrones 12, caerulei, fuperioribus asquaies 
et alternatim refpondentes. Latera dimidia et abdomen albent. 
Cauda ex fufco et flavo variegata. P, D. ofliculum fecundum 
apice rubrum. Pinnae reJiqnae albidas. Habitat in Nilo. Ap- 
pellatur Girelle. Labrum Julidem L. eflfe Forskal dicit. Vide 
ejus Defcr. an. p. 31. 

52. Sparus, lineatus, Jineis alternis caeruleis et Juteis; 
cauda bifida. Osbeckii in Nov.Adf;. N. C, IV. 100. Br. 6. 
D. a. P. 6. V. .. A, 14. G... 

Corpus AcanthopterygiL Sparits. 301 

Additamentum. 
Corpus cathetoplateum, cum capite et cauda lanceolatum, 
fpithamaeum» Caputacutum, fupra rubens, caeruleo elegan- 
ter variegatum. Maxiila inferior deflexa ; fuperior extenditur 
longa. Opercula integerrima, 3 fquahiis tecla. Riflus ob- 
longus. Dentes pauci breviores-acuti, maxillae inferiores 4 
nudi fuperiores plures. ' Iris argentea. Latera lineis alternis 
caeruleis et luteis picla, Macula nigra utrinque infra lateralem. 
Cauda bifurca. 

53. Sparus, fitfcefcens , fquamis aureis, niacula nigra 
ad pinnas pe&orales. Gmelini L, S. N. 1279. D. §£. P. 
i6.V.i. A.A.C 

54. Sparus, Mauvofpavus, lineatus, ovalis; cauda bi- 
fida; vertice laevi; corporealbo; lineis flavicantibus interceptis 
in medio latere. Fovskal. I c XV. N D. i|. P. 1 5» V. £. A. 
ii. C 17. 

55. Sparus, fcviptus, ovatus; capite minimo; littera 
aurea D. inter oculos utrinque notatus. W~. 

Sparus Mochara , Hifpanorum. Osbeckii in Nov. /fcfis 
N. C. tom. IV. p. 100, Br. 5. D, |Sjjj P, 1 5. V. £. A. T \. 

C. 18. 

Corpus ovatum. Roflrum et cauda anguftiflima. Li- 
nea lateralis utrinque. Peritonaeum album, lamina argentea. 
Littera aurea D. u-trinque inter oculos. Caput minimum, acu- 
tum, fupra fere totum aureum. Mandibulac fubarquales. Ri- 
(Tlus oblongus. Dentes in maxillis latis et faucibus. Longitudo 
volac unicae. Latitudo % minor. Cauda bifurca. Facies Bra- 
m<£. x u Sparus Aurata aut ejus varietas? 

56. Sparus, chilmfis, cauda bifida; lineis utrinque 
transverlis fufcis. Chilenlibus Corvina. Molince h. n. chil. iyj. 
Br.6. !). i|. P. 17. V.*. \. T \ C... 

Corpus ovatum, cathetoplateum, acanthopteryemm, 
macrolepidotum, Caput declive, latiufculum, parvum. Ma- 
xillac fubaequales. Deutes iucifores conici, molares obtufi, 
Ocuii magni, laterales, fupremi, iride argentea. Nares binae 
prope oculos. Opercula diphylla. Linea lateralis incurvata, 
dorio paraiela, fuprema, vix confpicua, P. D, iublongitudi- 

Pp 3 naljs 302 dcanthopteryglh Sparus. 

AdditamentumV 
nalis, declinata. P. V. thoracicae. P. A. media. P. C. bifur- 
ca. Color margaritaceus albo maculatus, lineis quibusdam 
fufcis, transverfe a dorfo ad abdomen ductis, notatus. 

57. Sparus, argentatuf\ macula pone branchias nigra, 
Gmelini. L. S. N. 1 272. D. TT . P. 16. V. K A £-. C. 1 8*. 

Sex poilices longus ; craflior et anguftior Aurata; totus 
fquamis argenteis tectus. Nares binas ante oculos» 

5g, Sparus, Synagrif, cauda bifida rubra; corporg 
purpurafcente ; lineis utrinque 7 aureis L. S. N. 470. 

Salpa purpurafcens, variegata. The Lane - Snapper, 
Catefbij. II. tab. 17, 

The Schnapper. Pennant.arSt.zool.fuppt.ip. 122, 

Oculi magni. Iris rubra. Corpus oblongum , fuperne 
purpureum, inferne dilutius, flriis longirudinalibus flavis ele- 
ganter ornatum. P. P. purpureae. P.C.rubella. Reliquas pinnas 
citrinzc, Longitudo pedalis. 

59. Sparus, fflhnfoni, nigrans corpore fere ovato; 
finna dorfi et ani longitudinalibus, falcatis; cauda valde bifur- 
ca. W. 

The trothedGuilthead. Pennantbr. zool. III. 243. tab. 43; 

Brama marina cauda forcipata, Raji S?/n.. pifc. 1 1 5, 
Corpus omnino fquamofum, compreffum, ante ovatum, 
retrorfumdecrefGensusqueparrem pofterioremangufiam cauda?, 
Abdomine verfus peclus magis arcuato, quam dorfum. Ca- 
put totum fquamofum , fere orbiculatum , ante obtufe angula- 
tum, roftro brevifTimo, valde declivi, obtufo. Riclus adfcen- 
dens. Maxilla infera longior. Opercula fquamofa, arcuata, 
Dentes minnti, acutiflimi, in maxilla infera biferiati, in fu- 
pera uniferiati, canino uno tenui utrinque aucli. OcuJi ma- 
gni roflro extremo propiores. P. P. longaj, acutae. P. V. par- 
vx .fub thorace, P. D. femilongitudinalis, in modum fagitrse 
dimidiatas excavata, in initio multo altior, acure anoulata^ ra- 
diis ibidem 7 longis decrefcentibus inftrudhi, de hinc humilis 
et aequalis, P A, longitudmalis dorfali fimilis, fedparum humi- 
lior, l\ C. longior, quam lata, valde bifurca. Colorindorfo 

niger, Acanthopterygiu Sparus, 303 

Additamentum, 
iriger, in lateribus dilutior, in ventre argenteus. In littore 
Anglias inventus eft. 

6o. Sparus, crenideus, Arabibus Rcifan vel Boteit. 
Forskal 1. c. XV. 

Opercula inermia. FofTuIa in dorfo. Color argenteus, 
lineis Jongitudinalibus obfcuris. Dentes trifidi una ferie, ln 
utraque maxilla tuberculi hemifphasrici, Linea jlateralis dorfo 
propior. Longitudo fpithamae. 

6"i. Sparus, Strongilus, Arabibus Guegara* Fdrskai 
l c. XV. 

Oblongus, fublineatus; fulco elevato, longitudinali, las- 
vi in vertice. Lineae longitudinales flavjcautes, obfoletae. P. 
P. et P. V, fulvae, margine interiore albo. P. C. et P. D, fu- 
fco-flavae. Pifcis parvus fardella non major. 

62, Sparus, nobilis. Der Mandarinfijch. Osbeck. itin. 
p. 336, Br. 3. D. \. 9. P. 16. V, 6. A. 12. C. 24, 

Corpus anguflum, pedale, dorfo dipterygio, fquamis 
albis veflitum, Caput ovatum. Osanguflum, rotundum. 
Maxilla fupera longior infera. Oculi parvi, ori approximati, 
Opercula triphylla, Habitat iri China, 

63, Sparus, chinenfis. Der kleine. Mandarinfifch. Os- 
beck. itin. p. 340. Br. 5. D. 4. 9, P. 14. V. 6. A. 1 2. C. 16. 

Caput compreffum, anguflum, Os parvum cdentulum. 
Oculi ori approximati, Iris alba. Truncus ianceolatus, vix 
fpithamalis. Squamae albae, rhomboideae. P. D. prima la- 
mina lanceolata utnnque inflrucla, radiis 4 fimplicibns fufful- 
ta, qnarum ultima mollis efl. P. V. utrinque et in medio lami- 
na molli firmatae, P, C. bifurca. 

64, ^parus, ?iotatus, pinna dorfali bipartita ; operculii?, 
caudaque nigro maculatus. 

Gthetiri L. S. N. 1 272. D. T T T> f, P. 1 o. V.±. A, £.C. 14. 

Sparo faxatili affinis. At caput cathetoplateum, fqua- 
mis, argenteis, digitum fere longis te&um. 

XXIX, 304 Acanihopterygiu Scicena. 

XXIX. SCIjENA. 

Membrana Branrhiqftega. ♦ . 

Caput totum & opercula Branchiarum fquamofa. 

Lamina unahorumoperculorumadmargines ferrata. 

Corpus cathetoplateum, latum. Dorjum acutum. 

Dentes in maxiliis ck Faucibus tantum. Lingua & 

.pahtum glabra. 

Pinna in dorfo unica, fed bifidse fimilis, nempe 

ad bafin ufque , in medio divifa. Cauda in extre- 

mo cequalis. Appendices pylori 7. vel Q. (*) 

i: SCL3E- 

Additamentum. 
Character generis Scicena*. (*) 

Linnjei: Membran. branch. radiis 6. Opercula fquamo- 
fa et totum capuu FofTula dorfi pro pinna dorfali recondenda. 
L. N. 480. 

Forsteri: Corpus ovato-lanceolatum. Caput declive. 
Opercula fquamofa et caput. 1\ D. in fofTula recondenda,* 
vel inter duo folia fquamofa Membran, branch. radiis 6 En- 
chiridion. pag. %<$ 

Gronovii: Corpus cathetoplateum, oblongiufculum, 
Abdomen redum» Dorfum elevatum. Linea JateraJis dorfo 
paralela et propior, liaud interrupta. Anus in medio abdo- 
minis. Caput cathetoplateum, fuperne declive, fubacutum, 
omnino fquamofum. Opercula fquamofa, horum lamina fu« 
pcrior ad marginem minutillime ferrata, Membrana branch. 
ofiiculis utrinque 4-7. P. D. unica in medio humilior. Cau- 
da plerumque indiviia. Radii aliquot vix aculeati plerumque 
in I 1 . D. et V. et A. Vide Zoophyl. p. 59. 

Goiiani: Corpus ovato - lanceoJatum, cathetoplateum, 
fquamofum, convexum. Squamae minimae, ad margines 
dorii et ventris, Jaxae^ elevatae. Caput declive, cathetopla- 
teum fquamofum. Frons carinata. Maxillae extracliles, in- 
aequales, labiatae, fornicatae, Jabiis craflis. Dentes acuti, 
parvi, recurvi, conferti. Opercula branch. laevia, fquamofa, 
laepius ferrata. Membrana branchialis iateralis, operculata 

5-6 JcanthopterygiL Scicena. 305 

I. SCIiENA maxilia fuperiore longiore, inferiore cirrofa. Art. 
Syn. 6$. 

Scicena £f Umbra AuBorum. Chromu Bellonii, Gefheri, 
Longitudo 4 cubitorum. Pondus 60 librarum. Color 
varius. Squamaemediocres. Linealateralis curva, Os 
exiguum, Limbus niger in operculis Branchiarum, 
Dentes tenues in maxillis & faucibus. 
Cirrus brevis in angulo maxilice inferioris, Nares 
duplices. 

Lamina Operculorum ad margines ferrata. Forami- 
na 3 magna in extrema maxilla4nferiore. Cauda fere 
sequalis, 

Pinna 

Additamentum, 

5-6 radiata, Linea later. incurva dorfo paralela, fuprema. 
Anus fubmedius prope caudam. P. D. lougitudinalis, folitaria, 
compofita, ramentacea. P. P. imae, mediocres, orbiculatae 
vel acuminatae. P. V. paulo pofl peclorales compofitae, acu« 
miuatae. P. A. longitudinalis, compofita, ramentacea. P. G, 
diftincla, integra vel forcipata. Additamenta: Cirri in quibus- 
dam, Ramentum pone et infra aculeos dorfales analesquc* 
Hi/l. pifc. p. 1 29. 

O b fe r v a t i o. 
1. Charafteres generum Spari, Labri, Sciasnas. Percae, 
Mulli , in fvftemate naturae Linnaei dati, ad fpecies extrican- 
das haud fufficiunt. Nulli certi characleres dantur, niii a den- 
tibus fumti. Optrcula enim anteriora pone dentata in inultis 
Labris aeque ac in Percis. Spinas dorfales in foveam recondunt 
non Sciaenae folae, fed liuilti Spari, Percae forte et Labri. 
Ramenta poft fpinas dorfales, Percis multis funt communia, 
Squamis laxis adeo prope. Mullo accedit Labrus. Unde no- 
vum genus Scari defumfi. Vide Forskalii Defcript. anini. 
p. 43. 

1. Sciaenae genus medium inter Labras et Percas vix fuf- 
ficienter difiinclum, L. S, N. 480. 
Aftedi Genera. Qf[ 306 AcanthopteryglL Sclcena. 

Pinna dorfi i a . aculeorum g ad io. 2<2a. contigua- ofu\ 
culorum 24: i m . aculeat: Peclorales 15. Ventrales 6: 
i m . breve aculeatum. Ani8» i. m « aculeatum. Y fl J 

2. SCLE- 

Additamentum. 

faj i. Sciaena, cirrofa, maxilla fuperiore longiore, in- 
feriore cirro unico. L. S. N. 48 i. 

Umbra Rondeletii, Chromis Belonii, Venetiis Corvo di- 
clus. Willugby. 209. D. f. f. £§, y T . 1 *£* P. 15. V. |. 
■A. |. C . . 

Corpus ovato-oblongum admodum comprefium dorfo 
cutellato, affurgente Cyprini magnitudine. Color pulcherri- 
mus, Areolo five lineae plumbeae et pallidas luteae viciifim a 
fummo dorfo ad imum ventrem oblique duclae, undulatse. Ca- 
put modicum, omnino fquamofum. Reliquas partes Artedi 
defcripfit iecundum Willugby. 

Sciaena -XJmbrd. Haffelqnifl.itiii.^.^j. Br. 6. D, ~% y 
,VP..iS.V.£.A. fC. 18. 

Caput cathetoplateum. Vertex convexus, declivis. Ro- 
ftrum breviufculum, obtuiiffimum. Os fubtus. MaxilJa: de- 
hifcentes Superior produ&ilis obtufiilima, inferiore multo 
longior, foraminibus 7 juxta apicis marginem et duobus fub 
margine pertula. Maxilla inferior obtuliufcula, cirro brevif- 
jfrmo , five tuberculo mentali. Denticuli minimi, conferti in 
inaxilla fuperiore: ab illis libera eft maxilla inferior. Fauces, 
palatum et lingua glabra. Oculi fuperi , apici capifis propio- 
res, magni. Pupilla atra. Iris argentea JatiiTima: Opercula 
augulata fquamata ferrata, Corpus ovato- oblongum compref- 
fum. Dorfum carinatum circa nucham maxime adfcendens. 
Abdomen convexum. Anus infra medium, amplus. Linea 
later, fupera dorfo paralela, circa medium lateris parum deor-_ 
fuminflexa, fed mox furfum pergens usque ad extremitatem 
caudve, quam mediam pereurrit. Squamac amplas, rhomboi- 
deae, fubfeabrae. P. D. fere Jongitudinalis, bipartita. Pars 
prima minor aculeis 10 crefcentibus et deciefcentibus fuffulta. 
Pofterior pars triplo Jongior anteriore aculeum unum brevem 

et Acanthoptenjgil Scicerid. , 307 

2-. SCLINA ex nigro varia; pinnis ventralibus nigerrimis. Pa#, ->«• 
Art. Syn. 6$, 

Umbrino Romce didtus. Will. p. joo. 
Scimia Salviani; forte Coracinus €f Corvuhs Au&omm. 
Lineas variae, obliquse in corpore. Linea lateralis 
fummo dorfoparallela. Iris fufca, OSamplum. Den- 
tes in maxilla & faucibus. 

Pinna Dorfi prima aculeorum n. fecunda ofliculo- 
rum 24 ramoforum. Anig: quorum 2 aculeata. Pe- 
^torales 17. Ventrales 6: primum aculeatum. Cauda 
fere nequalis. Dorfum acutum. 
Vefica aerea magna. Cauda furfum reflexa. Appen- 
dices 7 ad S* 
Locus Venetiis , Romse , & alibi in Italia. (b) 

Q,q z XXX. 

Additamentum. 
et 1% molles fiflbs continet. P. P. fubinferae, acuminatje. P» 
V. thoracicaj, inter fe remotaj, eompofitas. P. A. brevis, ano 
approxima, acuta, compofita. Cauda fublinearis parum irt 
medio emarginata, bafi inter radios fquamofa. Color: Abdo- 
men albidum ; reliquum totum corpus et caput ex lineis undu- 
latis, argenteis et; flavefcentibus compofitum. P. A rubefcens, 
P. D. fuica cum lineis longitudinalibns albidis 2 vel 3. Mem^ 
brana opercula tegens atra, Longitudo 4 fpithamarum et lati- 
tudo„fumma 2 fpith. 

(b) 1. Sciasna, Umbra t nigrovaria; pinnis ventralibus 
nigerrimis L t S. N. 480» ' 

Umbrino. Willugbij. 300. D. 44, 24, . P. 17. V. £. 
A. f . C. - , tab. S. 1 9 ? 

Rofirum acutum. Iris fufca. Asperitates in maxillis. 
Lingua et palatum glabra. Circa roflri marginem foraminula, 
in inferiore maxilla 5 , in fuperiori 8. Pinnae dorfales 2 conti- 
owx. P. C. integra, lutea, nigro 'marginata. Pinna ani et 
ventrales r.igrae. Aculeus fecundus in P, A. craflimus et plus qua- 
druplo longior primo. Color a fummo rofiro ad primam fere 
dorfi pinnam azureus. Cxterum plumbeus, lineis fubobfcu- 

ris 308 Acanthopterijgiu Sciccna. 

Additamentum. 
ris fufcis et ex glnuco cieruleis, undulatis alternis, fuper lineas 
in lateribus punclatas dorfo paralelis, oblique dudis varius efh 

Sckena Umbra, pinnis dorfalibus iubunitis; corpore e 
iufco aureo; atomis nigris irrorato. Maffilienfibus Dorado* 
Briinnich.khth. 60. Br. 7. D. T §, , -i T . P. 1 5. V. £. A. f. 
C.17. 

Corpns ovatum, compreffum. Caput totum fquamo- 
fum. Os magnuiru Dentes minuti, acuti, diftincli -in plu- 
res ordines difpofiti. Maxilla fuperior brevior. Labium fupe- 
rius 3-lobatum, foraminibus 3 in triangulum difpofitis perfo- 
ratum; foramina duo ante oculos. Firucium ofla 4, dentibus 
granulatis tuberculata. Iris e fufco rubina. Opercula vix fer- 
rata P. dorfales nigrie, cohasrentes. P. V, nigras acutae, elou- 
gatx. P. A. nigra bifpinofa, anterior fpiixa minutiffima; fe- 
cunda magna, valida. P. C. rotundata i. attenuata, integra ni- 
gra. Linea lateralis dorio acuato paralela, pofiice abque linu 
recla per medium caudx excurrit. Caput, • dorfum et cauda 
fufca ex auro refplendentia. Corpus totum atomis nigris fier- 
coris infiar mufcarum irroratum. Magnitudo 4, 5 pollicum. 
Habitat in mari ad Maffiliam. 

Vide Willngby ichth. tab. S. 21. 
V ariet a s. 

cc, Sciasna Umbra, major, Italis Umbra et Spalatenfibus 
Cavatia. Briinnkh. khth. 09, Br. 7. D. \% , ^ y . P. 1 5. A, 
T V C. 17.. 

Praecedenti concolor, Radiorum numero et magnitudi- 
ne pedali tantum diverfa. Habitat circa Melitam infulam, 

An Scixna cirrpfa et Umbra diverfe fpecies* aut tantum 
varietates fint, a pofleris autoplis inquirendum efi. 

3. Scijena, nigra, tota nigra , ventre fufco albefcente. 
ForskaL X. 0. p. 47- Bfj 7- D - f§. £1 6. V. «;& ^. C. . 7, 

Dentes maxillares, remoti, fubulati, verfus medium ma- 
jores , nulli autem pone molares inferiores. Lacuna dentibus 
vacua in medio utriusque maxillas. Faucium dentes parvi, con- 
ferti. Palatum glabrum, album, branchiis rubris in ore ramo- 
fis, Labia obtufa; fuperius protractile. Irisalba, extrorfum 

nigra. Acanthoptenjgiu Scicena. 309 

Additamentum. 

nigra. Opercula anteriora fub oculis fquamata , pone recurva, 
dentata, finu profundo. Linea later. . dorfo propior er paralela. 
Squamae integerrimae. P. D. quafi ex dnabus connata. P. P, 
opici falcatae ventralibus fesqui longiores, bah fquamatae. Spi- 
na P, ani fecunda triplo Iongior prima fed brevior tertia. P. C. 
parum excifa. Habitat in mari rubro. 

4. Scijena, j7aculator, quinque maculnta; pinnis ven» 
tralibus adnatis; maxilla inferiore longiore. Pallajiifipic. VIII. 
et in Phil. Transaffi. vol. 56. p, 187, tab. 8« %• 6. Kr. 4, 
D. TT ? TT - P. i2.V.i A. T V.C 17. 

• Corpus magnitudine et forma Cyprini Rutili, macrole- 
pidotum, dorfo convexo, verfus pinnam adlcendente; abdo- 
mine tumidulo, antice carinato, Caput undique fquamofmn 
corpore crafllus, fupra planiufcnlum. Os afcendens, maxilla 
inferiore multolorigiore; utriusque marginibus fubtiliter fca- 
bris. Palatum oifeum concavo-carinatum, fcabrum. Lin- 
gua plana, acuta, fuperballn in medio gibba. Oculi magni, 
iride tulvo aurea. Opercula rotundata margine cutaceo cincla. 
P. P. acumiriatae. P. V. triangulares, fere fub pecioralibus 
paulove poiterius ; inter fe membranula connexae, quae abdomi- 
ni fraenulo adheret. Squama lanceolata, fraenulo P. ventralium 
utrinque accumbens. P. D. iemilongitudinalis a medio dotfi 
incipiens, bafi lubcarnofa, P, A, bafi carnofa, fquamata, lon- 
gitudinalis. P. C. iubaequalis. Color aureus in dorio fufce- 
fcens, Maculae fufcae transverfae utrinque 5, aequediitantes j 
prima ad tempora, uhima prope caudam Habirat in India 
orientali. Capit infecla guttam aquae tanquam jaculum veloci- 
ter in altum ejiciendo, uti Sparus Infidiator et Chaetodon ro- 
flratus. 

5. Sci/ena Lepisma , pinna dorfali infra duo folia re- 
condenda. L. S. N. 480. D. T §. P. i 1. V. |. A. Tr , C. 13. 

Dubius adhuc pilcis efr ob defeclum defcriptionis. 

6. SciffiNA, obfoleta, albido virens; lineis longitudina- 
libus obfoletis, violaceo-flnventibus; pinnis rubentibus, Ara- 
bis Ramak. Forskal. 1. c, p, 52. D. i§, 

Qq 3 . Pala- 3io Acanthoptenjgii. Scicend. 

Additamentuw. 

Palatum, nares , vertex, labia, operculn, cauda, pin- 
nas ani acuminatae, linea lateralis, fpinarum ani ordo furgens, 
fquamorum forma , omnia ut Sciasnae Mahfenae et Harak. Dif* 
fert colore, Dentes medii tantiJIum majores, 
V a r i e t a s. 

Sci;ena, Dib, lamina transverfa membranacea in utra- 
que maxilla, Forskah 1. c, 53. 

Dentes laterales acuti, Casterum fimillima priori: fed 
major 1 fpitham. 

7. Sci./ena, Mafehna, fufca, lineata; fafciis transver- 
fis nebulofis argenteis, Forskal 52, Br, 6. D. £•§> P. 13. 
V.|.A. T VC. 17? 

Dentes 1 8 in utraque maxilla, conici, validi; faucium 
fetacei; molares obtufi, lati. Ante nares cirri conici. Ver- 
texlaevis, declivis. Dorfi principium gibbum. Poft fpinas 
dorfales ramenta, ut Labri. Propter foffulam dorfi ad Sciae- 
nas pertinet.. A perca recedit operculis integerrimis, anterio- 
ribus nudis non finuatis: pofieriora funt fquamata, pone angu- 
lo obtufo ofleo. P, A. fpinae gradatim majores. Bafis P. A, 
et D. angulata. Corpus ovato - oblongum. Squamae fufcae 
ramulis dentiformibus. Falciae argenteae immaculatae, Cauda 
bifida. Pinnae omnes rubro - violaceas. Radius P, P, fecundus 
apice filum emittit. 

g. Sci/ena, nebitlqfa, Hamrur. Arabis Schavr. Fors- 
JJJ/1.C p, S-3, D.4§. P. 13. V. -1. A. T V. C. 17? 

Nebulis Iongitudinalibus caeruleis et fufco-flavefcentibus, 
Ramenta poft radios, Capitis declivitas recta. Cauda bifida. 

Va rietas. 

C6. ScijEna, Abu hamntr, vioiaceo vittata, ForskaiL c 

p. 5 2 - 

. Vittis longitudinalibus obfoletis violaceis, quarum nna 

prope abdomen rubeus, lata. 

9. Scijena, Abu Samf, Forskal I. c. pag, 49. Br, 6, 
P 1 ^ V i A - 3 -. C. 1 7 D -i- > 

Maxime convenit cum Sciasna Murdjan. Dentes incifo- 
res validi, couici; molares obtuii, Opercula integra; pofie- 

riora Acanthopterygii. Scwna. 311 

Additamentum. 
Fiora uno aculeo ; anteriora nuda. Dorfum virens, guttis 
albis. 

10. Sci/Ena, ^ordam, Jineis obliquis lacleis in utroque 
latere, Gronov. Mnf. J. p. 38. Br. 5. D. £§. P. . . , V. £ 

■a.tV.c 16. 

Corpus cathetoplateum , Jatum breve, crafium, Caput 
ab oculis valde declive, corporeangufiius. Dentes fatis nia- 
gni, incurvati, aequales uno ordine. OJlicuIa palati denticu- 
Jata. Labiacrafla, dentes tegentia. Foraminula 7 in anteriore 
capitis parte. Oculi fuperi velamento tecli. Pupilla ovalis 
caerulea. Iris albida, Orbitae ofTeae, figuris vaiiis infculptae. 
Opercula aculeata ad bafin fquamata. rtnus fere medius. P. 
D. uuica, compofita, inter radios fpinofos et molles fubdivifa. 
F. P. oblongo- rotundae. P. V. approximatae, oblongae. P. C. 
rotundata. Squamae parvae, rotundatae, parum asperae. Linea 
later, dorfo proxima curva ad (inem pinnae dorfalis definit. Co- 
Jor rubrobruneus, hi ventre parum albidior, duabus zonis la- 
tis latfrei coloris piclus, quarum una occiput et opercula tegit, 
altera a medio pinnae dorfalis oblique ad anum defcendit. Lon- 
gitudo 3 unciarum. Habitat in Amboina: Variat haec fpecies 
maxime colore, fafciae attamen Jaclae obliquae per caput et trun- 
cum extenfae femper adfonr. 

Coracinus fafciis latis obliquis transverfalibus, aequalibus 
albidis utrinque; cauda fubrotunda, Gronovii zooph. p. 66. 

^fonrdin* Renard poijjbns tom. I. tab. 7, fig. 49. 

Ikan Jourdain. Valentini. O, et N. Oil-ind. III. p, 439. 
n. 6. fig. 16. 

Eandem Speciem cum Perca Polymna elTe aefiiinat Bod- 
dcert in Hifi. nat. de la Mer des Indes p. 1 3 . 

11- Scitena, grandomlis , eaerulefcens; labio infcriore 
gibbo. Forskal L c pag. 53. D. | T . P. , . . V. . A. , . 
C, . . 

Figuta ovato-oblonga. Color albidus, caerulefcens; li- 
neis obioletis pallidis. Labia carnoia papillis rubris; iuferius 
craiTum , gibbum. Dentes incifores in titraque hiaxiUa 6; mo- 
lares Jati, plani, breves, Oculorum intedlitium tuberada- 

tuni, 3i % Acmithoptenjgiu Scicena. 

Additamentum. 

tum. Pinnas violafcentes. P. P. pallide rubra?. P. D. et A. 
ponelobo; Hx gradatim increicunt. P. C. bifida, interflitiis 
fquamofis a bafi ad apicem. Opercula integra, Ad fciasnani 
Mahfenam accedit. 

12. Scfjena, unimaculata , macula fufca in medio utri- 
usque lateris. ■ L. S. N. 480-. Mif. Ad. Fr. II, %o. Br. 6, 
D,if. P.15, V,£. A. T V-C. 17. 

Dentes in maxilla fnperiore 4 acuti , prominentes, csete- 
rumnulli; in maxilla inferiore pauci, antice 6 majores. Cor- 
pus ovatum , antice declive, Lacuna pro pinna dorfi, P, C. 
bifurca, Habitat in mari mediterraneo, 

13. Sci^na. Harak, virefcens; pinnis pallide rubris; 
macula utrinque nigra , lineari infra lineam lateralem, Fors- 
^/.l,c.pag.s2. D, . !£.? P. 13. V. |. A. T V.C. 17? 

Seiaznse Mahfeiias fimilis. Dentes incifores 4 in utraque 
maxilla; laterales retro obtufi, lati et demum hemifphericL 
unius feriei ; pone incifores, aliifetacei, numeroli, Palatum 
rubrum; membrana transverfa. Labia, nares, vertex, cauda, 
linea lateralis, fpinae, interftitia radiorum , ut in Sciaena Mah- 
fena. Opercuium anterius pone oculos fquamatum; mem- 
brana integra, recla rivulis elevatis. Macula lateralis nrgra, 
linearis, longitudinalis, colore fufco cinda figura reclanguli, 

. 14. SciiENA, cinerafcens, cinereo-virefcens; lineis Jon- 
gitudinalibus flavis, Arabis Tahmel. Forskai. 1. c. pag, 53, 

Labium, nares, vertex, linea lateralis, fpinae ani ut in 
duobus antecedenribus. Opercula integra, fquamofa. Cor- 
pus ovatum-oblongum. Cauda bifida, excifa, lobis obtufis. 
Squama? integrae, rhombex, albidze, ad bafin utrinque gutta 
ferrugineo-flava, unde lineae longitudinales flavicantes per jun- 
cturas fquamarum. P. D, et A. pars inermis elata, pone obli- 
que truncata, angulo acuminato. P. P, margine exteriori alba:. 
Dentes filiformes unius feriei. 

.15. Scijena, Cappa, capitis lateribus fquamarum ordi- 
ne duphci. L. S. N. 480. Muf Ad, Fr. II, 8 1. D. ff . P. 1 5. 
V.i. A.A.C, 17, 

Capitis Acanthoptenjgii. Scicena. 3 1 3 

Additamentum. 

Capitis ad latera duplex ordo fquamarum. Oculi magni, 
Dentes paraleli quafi pectinati. Corpus ovatum» Fofiula re- 
condens pinnam dorfi. P. C. fubbifida. 

16. Scijena, Hamrur, cupreo-rubra; pinnis obfciir 
rioribus; capite undique fquamato; ore fubverticali; fquama- 
rum jnargine membranaceo. Forskal \. c. pag, 45. Br. 6. 
D.i%. P. i8.V.iA. T V.C 16. 

Caput et gula fquamatum, Os fere verticale. Labium 
fuperius protraclile. Dentes maxillares parvi, rigidi, fubulati, 
asquales, remoti; ferie in fuperioris maxillae medio leviter de- 
fcendente etfpatiolo vaeuo dentibus, quod vero in maxilla in- 
feriore plenum eft. Dentes faucium unius feriei, paraleli 
dentibus luperioris maxillas. Canini majores nulli. Opercula 
anteriora pone ct fubtus redla, ferrata angulo acuto: pofteriora 
pone, ante membranam, acuminata. Iris miniata; pupilla 
hyalina, nebula alba mixta. Vertex convexus fquamatus. 
Dorfum et abdomen parum curva. Corpus oblongum. Squa- 
mae parvae cupreo nitentes, margine membranaceae, integrae, 
Linea later. curvato-recla. P. P. pailide rubras, dimidio brevio» 
res ventralibus. Spinas D. fubflexiles. Spinae ani crefcentes, 
Cauda recla, protenfa, apice latior, rotundata, pinna pone 
lunata. 

17. Sci/ena, argentimaculata, dentibus fafligiatis. Ara- 
bibus Schaafen. Forskal 1. c. pag. 47, Br. 7.D. £%. P. 17. 
V i- A - 3 - C. 1«. 

Labium inferius longius. Dentes inferiores laterales or- 
dine majores retrorfum. . Intra illos fetacei dentes, in utraque 
maxilla multi. Litura fub oculo verfus os decurrens curva, 
cserulea. Opercnla fquamata; pofteriora angulum acutum po- 
ne formantia. Spinac ani longiores, crefcentes. Pinnae fufco- 
rufefcentes. P. D. glaucas, margine rufefcentes. Interflitia ra- 
diorum fquamofa. Squamae in dorfo nigricantes, margine et 
apice argenteas; in abdon.ine rnfeicentes, margine pallidas, 
Unde color pifcis fufcus argenteo maculatus, Casterum fimilis 
adeo Sciaenac Bohar, 

Artedi Genera, Kt Sckcna 3T4 Acanthopterygiu Scicenct, 

Additamentum. 

Sciaena, argmtata, fquamis fupra nigricantibus, margi- 
ne et apice argenteis, fubtus rufefcentibus, margine pallidis,. 
Gemelin. L. S. N, I. i 300« 

18. Scijena, Bohar, rubens, lineis uebulisve, albidis». 
Forskal 1. c. pag. 46. Br. 7, D. f f . P. 1 6. V. f . A. T \, C. • 7. 

Corpus oblongum. Labium inferius brevius. Dentes 
maxilJae fuperioris duo fubulati, extra maxillam inferiorem 
prominentes. Intra hos duo alii breviores; laterales una ferie* 
In inferiore medii remoti; laterales 3, utrinque minores; ul- 
tra unus major; ultimus triplo maior. Cirri 2, breves ante na- 
res. Opercula anteriora pone angulo dentato; medio finu re- 
cipiente lobum oiTeum operculi poflerioris inermis. Linea 
lateralis dorfo propior, fquamis ftriatis, Squamae corporis 
glabras. Spinas P. D. et A. pone rotundatse in foffula. Ma- 
culae 2 magnae ad dorfum , quas moriente pifce exolefcunt. P» 
C. bifida. P. D. et A. pars inermis fquamata, P. V. niem- 
brana cuti annexse. 

Va rietas, 

Scijena, gibba, rnbens, albo guttata; dorfo gibbo, 
ForskalL c. pag. 46. Arabibus Nagil. 

Dorfum valde gibbum ; unde corpus ovatum. Mem- 
ferana branch. radiis 6. P. D. et A. pone reclangulae. Den- 
les fuperiores medii contigui; canini dirtant et duplo majores 
reliquis. Lineas albas nullas, fed fquamae rubrae apice albae. 
Casterum figura narium, cirri linea later. opercula, fpinas cau- 
da Jabia iimilia funt illis Sciasnas Bohar. 

19. Sci^ena, Kasmira, flavefcens; vittis utrinque cae- 
ruleis quatuor majoribus ForskalU c. pag. 46. Br. 7. D |f . 
l\ l6. V.i. A.A.C. 17. 

Labium inferius brevius. Dentes conici, Sinus operculi 
anterioris iii medio pone etangulus dentatus^ operculum pofli- 
cum inerme. Linea lateralis fquamis ilriata. Cauda Junata, 
Radius fpinofus P. A. fecundus major tertio. Iris flava. Color: 
vertex albus, vittis parvis, obfoletis, caeruleis utrinque 7. La- 
«era et dorfum flavida, vitfis utrinque 4 casruJeis margine un- 

dulatis Acanthoptenjgiu Scicena. 315 

Additamentum. 
dulatis Hasc cnm Scisena Boliar convenit. Darur varietas ma« 
cuJa fufca inagna verfus caudam inter vittas medias notata, 

20, Sci^ena, Gaterina, flavido - cserulefcens, nigro 
guttata, maculis fparfis. Forskal 1. c. pag, 50» Br. 7. D, 

ij-.p. i7.v.*.A. T v. c. i 7 . 

Labia obtufa , pinguia. Lingua alba, Palatum rubruin, 
Opercula fquamofa ferrato dentata, pofieriore parte unifpinofa, 
in eorum apice fub Jabio inferiore foramina 3. ordinata P. P. el 
V. flavajj immaculatse. Abdomen immaculatum. Forma 
corporis, dentes, nares, cauda linea lateralis, P, D, fpinas 
anales, fquamae et vertex, ut congenerum. 
V arietates. 

aj. Sclena, Abu-Mgaterin, vittis fufcis; ' utrlnque 4., 
nigro guttatis; pinnis flavis. Forskat p. 51. 

Vittae fufcae maculis rotundis, fit?e inter P, D. et P, Aliae 
duae fufcae fine maculis fub P. P. In medio dorfo anterius 
vitta fufca angufta. Pinnae maculatx, Gula et labia flava, 
Oculi contigui, iride obfcura, Longitudo digiti. 

/3. ScraNA, Sckotaf, media maxilla edentula. Forskat 
1, c p. 51. 

Figura Sc, Gaterinae fimillima. Squamse dentatae, Os 
intus rubrum. Membrana marginalis operculi pofierioris ru- 
bra. In media maxilla dentes nulli. Pinnae nigricantes. To- 
tum corpuh fufcum. Longitudo 2 pedum, 

21, Sci^na, rubra , Arabibns Ataja. Forskal I, c. p, 
48. Br. 8- Ds % P. 19. V. £. A. 14. C. |f 

Corpus obfcure rubrum, vittis Jongitudinalibus utrinque 
8 albo-rubentibus, juxta dorfum obfcure rubris. Venter al- 
bus. Vertex fpinnlis retioverfis. Dcntes fetacei, breves, denfi. 
Labium fuperius protraclile. Foffula frontis duabus fpinis in- 
curvis. Irisrubra, nitens; pupilla atra. - Squamae fpinulofae. 
Linea later. dorfo propior. Cauda afcendens. Operculum 
anterius undique finofum, bafi fpina fortiore; pofierius tribus 
fpinis pone. Tertium operculum parvum, fpinofum proxime 
ad branchias. Annulus offeus circa oculos ferrato-fpinofus, 
antice bicornis. P, D, connexae; prioralbida, vittis 2 rubris 

Rr % in 316 Acanthopterijgii. Stiana* 

Additamfntum. 
in fofTa recumbens: Altera brevior bafi fquamata. P. A. i 
radii fpinofi ; primi parvi , tertius valde craffus et magnus. P, 
C. in medio fiavicans, in utroque latere 5 fpinofis radiis et in- 
termediis brevioribus compofita P. V. margine exteriore al- 
bido, pofiico nigro. 

22. Sciaena , futviflamma , pinnis dorfalibus connexis; 
fiavicans; macula laterali nigra; ; vittis Jongitudinalibus aureis. 
Forskall c. pag. 45. ^r. 7. D. f , T * T . P. 1 5. V. |. A. r %. 
C. 15. 

Color albicans, vittis 5 vel 6 aureis vel fulvis, interdum 
obfoletis. Macula nigra fub limite pinnarum dorfalium. Den- 
tesvalidi, remoti, conico-fubulati; inferioris maxillas latera- 
Jes majores: fuperioris fecundus a medio utrinque major. Iris 
aurea. Opercula anteriora , ferrato - dentata, pone parum 
emarginata, pro ingrediente lobo poflerioris operculi. Abdo- 
iijeii reclum, Dorfum rotundatum. Linea later. dorfo pro- 
pinqua ctfrvato-recla. Pinnae flavae, P, D. anterior fufca, 
Radiorum interfiitia P. C. fquamata. 

23. Sciaena, Murdjan, labiis retufis» Forskal \. c, p. 
48, Br. 7. D. f % , T V P- 15. V. * . A. T \. C. 1 9. 

Sciaenae Atajae fimilis. Corpus ovato-obJongum , rubro- 
seneum, nitens. Dorfum obfcurum. Abdomen paliidius. La- 
bium fuperiusmedio retufum, protracfHIe e folfula frontis trian- 
gulari; inferius longius medio truncatum. Dentes minuti, 
denfi, multi. Lingua triangularis rubens, feabra, Nares 
margine dentatx. Vertex planus, lineis 4 elatis, pone ramofo- 
frondofis. Iris rubra. Oculi cindi anmilo ofleo inferne loba- 
to-denticulato. Opercula fquamofa ferrato-dentata ; pollerio- 
ra pone uuifpinofa. Squamae latx, dentatac. Linea Jateralis 
dorfo paralela et propior. Spina ani tertia craffa. P. D. pri- 
ma vix cum altera eonnexa, tota in foflula recondenda. P. D. 
fecunda et P. A. fquamis erectis fepta. P. C. bifida. P. omnes 
rubrae. V. et C. margine exteriore albx. 

24. Sciaena, Sammara, dorfo rubro-aeneo; lateribus 
argenteis; vittis undique obfcurioribtis; punclis ocelJotis. Fovs- 
mi c p, 48. Br, 8- D. T §, T V V. 1 5- v - h A. A? C. 20. 

Cor- AcanthoptertfgiL Scicena. 31 7 

Additamentum, 
Corpus lineari-Ianceolatum, Lingua alba, Opercula 
anteriora fpina forti; pofieriora pone fpinis binis. Spina A. 
tertia longior quarta, eamque finu pofiico recondit, P. A. hya- 
lina, radio primo inermi, ultimo fpinofo, ambobus rubris. 
P.C. hyalina, ad utrumque marginem rubra ; radiis fpinofis fu- 
prn 6, infra 5. Radius Membr. branch, oclavus vix confpi- 
cuus. P. V. albse, P. P. rufefcentes. P. D. anterioris in me» 
dio tres fpinae; iinguli radii triangulo albo fuperne, et bafi ma- 
cula nivea; pofierior hyalina, radio fecundo et tertio rubro. 
Color corporis fuperioris rubro-aeneus; laterumet abdominis 
argenteus. Vittae et feries fquamarum pares, utrinaue 10, 
Squamae laterales in medio macula plurimorum ocelJorum al- 
bidorum circulo nigro: his vittae confiant» Longitudo -§• fpi* 
thamae. 

25. Sciaena, fphiifera^ rubra; pinnis doifalibus con- 
nexis; capite fpinofo; operculi anterioris fpinalongisiima. Ara- 
bibus Gahaja. Forskal 1. c pag. 49. 

Dentes fetacei, conferti. Iris rubra, Vertex 2 fafcicu- 
lis linearum elevatarum pone oculos; iuter eos lineae duae; an- 
te oculos foffula profunda. Oculi annulo oifeo fpinofo. Oper- 
cula anteriora pone ferrato-dentata infra fpina forti alba , po- 
fieriora antice fquamata; ponenuda, ilriata, margine fpinofa, 
angnlo fuperiore fcuto oifeo, dentato. Dorfum regione colli 
gibbum, fub pinna altera declive. Cauda linearis, pinna bi- 
iida. P. A. fpina tertia, Jonga, craifa, finu pofiico recon- 
dens quartam. Squamx latae, dentatse. Color argenteo-ru- 
ber, macula obfcuriore utrinque pone ocuJos et ad balin pinna- 
rum pecloralium. Numerus radiorum ut in Scisena Murdjan, 
Pifcis admodum pinguis longitudine 3 fpithamarum. 

26. Sci^ena ftridens , Arabibus Korkor. Forskal. h c* 
p. 50. Br. 6. D. ii , TT . P. 1 6. V. i. A. T 3 T . C. 1 7. 

Linea lateraliscurva, dorfo propior. CoJorcjeruleo-argen- 
teus, lineis longitudinalibus fufcis, utrinque tribus, Cxpe 4vel 5. 

27. Sciaena, argmtea, guttis nigris in corporis dimi- 
dio fuperiori. Ar.Tbibus Nagtb. For sk-al J, c, pag. 5 1 . lir, 
7^D- tt, T V. P, i6.V.i. C. 16. 

Kr 3 Den- 3i8 Acanthopteryglu -■ Sclcena. 

Additamentum. 
Dentes fetacei, denfi, multi, mobiles; ordo extimus 
rnajor, incurvus. Opercula ut congenerumj anteriora non 
iinuata, angulo inferiore deutata, -rotundata, fubtus integra» 
Iris argentea, /uperne fufca. Vertex fquamatus, lineis 2 ela- 
tis inter nares. Cauda leviter bifida, furgens. P. D. in unam 
connatae, priorrotundata, altera linearis, nigro guttata, P, 
V, et A, antice rufefcentes, apice acuminatae. Interftiria radio- 
rum in P. C. fquamata bafi. Radii inermes. P. dorfalis et ani 
iquamis fepiuntur ereclis, liberis. Linea later. dorfo patalela» 
Squainae ciliatas et flriatae, Caput abdomen et laterum dimidia 
pars inferior immaculata» 

28- Sciaena, Ghanam, albida; lateribus utrinque, vit- 
£a gemina alba, Forskal 1. c. pag. 50. 

Dentes, fquamae, cauda et opercula ut in Murdjan. Oper- 
cula poiTeriora ut Sciaenae fpiniferae. Linea later. dorfo paralela» 
Ei utrinque adjacet vitta alba, fub fine P. D. fecedens. Alia 
vitta a vertice ad finem pinnae D. Guttas Jaterales obfcurae, quin- 
cunciales. Spinae ani crefcentes. 

29. Sciaena, ^jfarbua, vittis in annulum confluentibus 
Forskal 1. c. pag. 50* 

Color argenteus, vittis utrinque duabus, curvis, in dor- 
fo confluentibus irt annulum. Sub his utrinque linea fufca, 
curva in occipite et in media cauda coeuntes. Sub hac Jinea 
aliaflavida, obfoleta. In fronte fafciae duae nigrae et macula 
in medio dorfo. Opercula ut in Murdjan P. D. maculis 2 ni- 
gris in prima, in altera 3. P. C. lineis 4 fufcis. P, A. et P. 
litura flava Iongitudinali. Jris caerulea. Linea lateralis curva- 
ta, fupera. Dentes fubulati, fimplices. Kadiorum nume- 
rus ut in Sciaena Abu Samf. 

S p e c i e s a dhuc d u b i a e. 

30. Sciaena, maxima* Arabibus Fcetela, ForskaH. c. p. fi. 
Opercula anteriora, nonfinuata, fubtus integra. Soina 
ani fecunda longior et crafilor tertia. Color fufcus , venter al- 
bidus, immaculatus. Characleres Labri generis fert; ramen- 
tis fubtiiibus pofl fpinas dorfales, Cseterum indole et radiorum 

numero Acanthopteryglu Scicena. 319 

Additamentum. 
munero Gatarinae jungenda, Edulis, fapida, pinguis, 3 ulna- 
rum longitudine. 

31. Sciaena, Safgha, argentea, maxilla inferiore lon- 
giore; cauda forflcata. Forskall. c. p. 53. 

Pinna dorfalis duplex |- immaculata, Cauda forficata, 
Corpus oblongum , argenteum. Maxillas dentatae; inferior 
longior. Opercula tenuiter ferrata. 

32. Sciaena, armata, argentea, fpina obverfa in nuchaj 
cauda bifida. Arabibus Galempish. Forskall. c. p. 53. 

Facies Scombri. Cauda bifida, fufca -interno margine 
albido, Pinnae alba?. D. et A. apice nigras. Linea lateralis re^ 
cla. Corpus ovato-acumiuatum, compreilum, colore ar- 
genteo. Inter P. D. et caput fpina rigida, horizontalis, an- 
trorfum promincns. 

33. Sciaena, difcolor , e rubro, casruleo et argenteo 
fulgens; maxilla fuperiore longiore; pinna ani angufla W„ 

Sciasna maxilia inferiore breviori; linea laterali in caudam 
procurrente; dentibus minutiilimis. Gronov. zooph. p. 59. 

Sciaena maxilla fuperiore longiore, cirris carens Gronov* 
Muf. I. p. 39. Rr. 4. D. \%. P. 1 6. V; -§, A. -|. 

Corpus oblongum, cathetoplateum. Caput fquamofum, 
a dorfo declive. Roitrum, breve, fquamofum, rotundatum, 
Oculi magni, ovales, roflro propiores. Iris aurea, . Pupilla 
niora, Maxilla* inaequales, inferior multo brevior et angufHor 
fuperiore. Denticuli minutifilmi, Opercula fquamofa ante- 
riora inferne dentat?. Dorfum arcuatum, carinatum. Pe- 
clus et venter plana et usque anum reCla. Linea Iater. dorfo 
proxima et paralela. Squamae parvae, pone fcabrae totum 
pifcem tegunt. P. D. longitudinalis pofi aculeos hiulca. cujus 
pars anterior triangularis et altior efi parte pofieriore lineari, 
P. V\ magnje. P. V, pinnis pecloralibus, quam ano propiores, 
P. A.pnrva, angufla. P. C. magna , truncata. Color cor- 
poris parumper rubefcens, fulgore caeruleo et argenteo fplen- 
dct. Pinnaz albeicunt. Habitat in fluvio Surinami vel in mari 
mediterraneo, Synonyma aGronovio in zoophylacio fub hoc 
pifce adduda huc non pertinent, 

34, SciaE- 320 Acanthopterygii. Perca. 

XXX. PERCA. 

Membrana Branchiojfega feptem utrinque officula 
contiriet» 

Squamce admodum durae ck afperge, feu inmargine 
extremo, uncinulis quafi, aculeatae. Lamina fu- 
perior operculorum branchiarum in ambitu ferra- 
ta eft. 

Dorfum jam mono-jam dipterygium. (*) 
Dorfo dipterugio. 

r. PER- Additamentum. 
34, Sciaena, jlexilinea, maxillis aequalibus craflisj 
dentibus magnis, acutis; linea laterali flexuofa. W. 

Sciaena maxillis aequalibus; linea laterali flexuoia; in 
caudam procurrente Gronovii zooph. 11.211, QtMuf II. 11» 1 89» 
Br. 7. D. if . P. 1 7. V. f A. |. A 20. 

Caput, opercula, dorfum, peclus, venter, fquamae, co- 
ior et pinnarum forma funt fimilia illis in antecedente fpecie. 
Rofirum nort prominet. Maxillac aequales , craffas. Dentes 
utriusque maxillae, fatis magni; peracuti, una ferie difpofiti. 
Linea lateralis lata, flexuofa, a capite ad finem usque pinnae 
caudalis cxtenditur. P. D. fere longitudinaiis, compofita, in- 
ter fpinas et radios molles hiuica, P. P. magnae. P. V. appro- 
ximatae, thoracicae. P. A. parva, angufta. P. C. in acumen 
exiens, magna, 20 radiata. Longitudo 7 unciarum et altitu- 
do.fumma ad initium P. D. 1 unciae et 7 linearum. Inhabi- 
tat Surinam. 

35. Sciaena, pallida, immaculata. MufAd.FrA, 
65. tab. 3 1 fig. 8. Br. 5- D. ' ?%. P. 12. V 6. A. T %. C. 14. 
Corpus pallidum, oblongum comprefifum. Caput de- 
clive. Dentes acuti; ameriores longiores, incurvi. Opercu- 
la vix, quantum nudis oculis cernere eft, fquamofa P. C. in- 
tegra. 

Chnracter generis Perccp . (*) 
Linnaei: Opercula fquamofa, ferrata. Membrana bran- 
chialis radiis 7. Corpus pinnis fpinofis. S. N. 4^1. 

For- Acanthopterygii. Perca. 331 

I. PERC A lineis utrinqtte fex transverjis nigris : pinnis ven* 
tralibus rubris. Art. Syn. 66. Spec. 74. 
Perca fnviatilis eY Major Au&orum. Verjico Ttatis\ 
Pearch Anglis. Bars & Berfich Germanis. Abbov & 
Abborre Suecis. Abom JDanis. 

Pinna Additamentum, 

Forsteri: Corpus oblongum, Caput declive. Opec- 
cula fquamofa, ferrata. Os dentatum. Pinnae fpinofas, Mem» 
brana branc.h. fadiis 3-7, 

Gouani. Corpus obiongum, cathetoplateum, fqua= 
mofum, Squamae durae, fcabrae. Caput fquamofum, ca«= 
thetoplateum fronte declivi, Maxillae inaequales, extracliles, 
porreclae. Dentes acuti, recurvi, aequales, fubconici, feric 
inultiplici, Opercula dura, triphyilaj Iamina fuperiore fu- 
perne ferrata, inferne dentata, Membrana branch. radiis 7. 
Linea later. iuprema, dorfo paralela. Anus fubmedius, cau- 
dae vicinior. P. D, vel folitaria, compofita, longitudinalis 
velbina; anterior aculeata fcapnlaris, pofterior lunaris, com~ 
polita, declinata. P. P, imae. P, V, thoraciae compofitae, P. 
A. compofita ; longitudinalis P. C, diitincla, forma varia, Ad- 
ditamenta nulla. 

O bfe r v at io 1. 

Percae geims difficile diftinguitur a generibus Sciaenae, 
Labri et Chetodontis , quoniam differt folis opercnlis dentato 
ferratis. L. S. N.4%1. 

O bfe rvatio II. 

Perea dentibus gaudet maxillaribus fubulatis, propuiquis, 
pofterioribus lenfim minoribus, interdum vero quibusdam ma- 
gnis, conicis, remotis. Inter dentes maxillares alii parvi fe- 
tacei, numerofi. Membranae branchialis radii 5, 6, 7 vel 8, 
Opercula utraque fquamata; anteriora pone vel fubtus dentata 
quantumvis leviter; pofleriora iaepe ante membranam pone 
fpinofa. Quaedam fpecies radios fpinofos dorfi et ani fofuila 
recondunt. Nonnuliis ramenta parva poft fpinas dorfales, 
Forska' 1. c, p, 44, 

/irtedi Genera. Ss 322 AcanthopterijglL Perca. 

Pinna dorfi fecunda officulorum 16. Vertebrse 41. (a) 

2. PERCA pcillide maculofa, duobus dentibus maxillaribus, 
utrinque majoribus. Art. Syn, 67. Spec. 76. 
Lucio-perca, Schilus & Nagemulus Audtorum. Gios Sue- 
cis. Schindel Auguftce Vind. Sandat Pomeranis Megapo- 
lenfibus & Holfatis. Barfe Anglis quibusdam. 
Pinna dorii fecunda oilicuiorum 23. Vertebrse... (b) 

3. PER- 

Additamentum, 

(a) 1. Ferca , fuviatilis, pinnis dorfalibus diftinclis , fe- 
cunda radiis 16. L, S» N. 482, D. 14 - 16. P; 14. V. £. 
A.A- C. ,7. 

Vercafuviatilis, pinna aui radiis undecim. DerBaarJch. 
Bloch. N. F. D. tab. 52. Br. 7. D, ff, 14. P. 14. V. 6. 
A. tV C. 25. 

Perca vulgaris. Dev Biirjlel Bavarorum. Schcvjferi pifc* 
Bav, pag. 1. tab. 1, fig. r. 

Perca fluviatilis. Meidingeri icon. tab, $♦ 

The common Perch. Pennant. br. zool. III. 254* tab, 

48» % *• 

(^ 2». Perca, Lucioperca, pinnis dorfalibus diftinctis; fe- 
cunda radiis 2 3. Z.. 5"» iV. 48 1 . D. T |, / T . P. 1 6. V. £ 
A. T \. C. 17. 

Perca, Lucioperca, pinna ani radiis 14, 2?^f Zander, 
BlocK N. F. D.U. 62. tab. 51, Br. 7. D. T |, 23. P. 15. 
V. 7. A. 14. C. 22. Meidinger. icon. tab. 1. 

Perca buccis craflis carnofis; pinnis ventralibus 2; totus 
ex cinereo argenteus; pinnis dorililibus maculofis ; capite ma- 
gis producro; dentibus caninis, in utraqne mandibularum ex- 
tremitate; fuperiore paulo iongiore; iride aurea; linea late- 
rali fubnigra. Kleinii Miff, V. 76. tab. 7. ficr. 3, 
Variet as. 

Perca, Afper, Pallas itin. II!. 707. D. 12, 22 P f 
14. V. 6. A. . C. 15. 

Magnitudo, iacies et flrudura inter Percam fliiviarilein 
et Luciopercam exacle media. Forma , capitis niii paulo 

cra(- Acantliopterijgil. Perca, $2$ 

3» PERCA linr.is utrinque oblo vet novem , transverfis, nigris. pae, 4©, 
Art. Syn. 67. 

Afper pifciculus Anblovum. Apron Lugd. in Gallia t Stre- 
ver Ratisbonce. 

Pinna Dorfi i». aculeorum 8. 2<k 13, Peclorales 14» 
Ventrales 5. Ani 12. (c) 

Ss 2 Dovfo 

Additamentum, 
craffiore, Luciopercas. Ocnli majores, iridibus argenteis pone 
latioribus. Dentes Jonge minores, fed antici parirer aliquot 
et infra duo in apice maxilta majores. Corpus fquamis ma- 
joribus afperisque, uti Perca;. Color quoque percas areis 6 
transverfis nigris et abruptis. Pinnas numero radiorum ut in 
Lucioperca P. D. quinqne fafciata, radiis robuitioribus et ri- 
gidioribus uti in Perca. Habitat in Volga et Rhymno. 

Perca , volgen/is, ex viridi aurea ; pinnac dorfaiis fecunda; 
radiis 23. Gmelini L. S. N. 1 309* 

(c) 3. Perca, Afper, pinnis dorfalibus difiindis; feeun» 
dae radiis 13. L. S. N. 482. 

Perca, Afpev, rofiro nafiformi; radiis 13 in pinna dof- 
fali fecunda. Der Streher oder Pfeiferle. Bloch. N. F. D. 
III. 175. tab. 107, fig. 1.2. Br. 7. P. 13. V. 6. A. 11, 
C. 18. D. f, 13. 

Afper verus, Streber Ratisbonenfium. Schbffer pifc.bav* 
pag. 69. tab. 3. fig. 6. Br. 7. D.f, 13. f. 14.^ PJ 13.fi 14. 
V.'o\ A. 12. f. 13. C. 17. 

Pifcis oblongus, teres, anguilliformis. Caput rofirafum,, 
quodammodo quadratum, difforme. Dorfum ab initio de- 
prefTum, pofiea arcuato-rotundum. Venter ad anum usque 
protuberans. Reliquum corpus ad caudam usque valde graci- 
lefcens, pone pinnam dorfi fecundam et ani durum, rotun-: 
dum calami fcriptorii crafiitie ; zonis 5 badiis oblique trans- 
verfis difiinctum. Longitudo fpithamaea» 

Afper pifcicuius. Willngby p, 294. tab. S.fig. 4, Gal- 
ii$ PApron. D.|, 13. P. 14. A, 12. C. ♦ . ♦ 324 Acanthoptenjgii. Perca. 

Dorfo Monopterygio. 
4« PERCA dorjo monopterygio, capite cavernofo. Art. Syn. 

68. Spec. 77. 

Cermta, Perca minor, Aurata & Porcellus, AttcJorum. 

Gjers Suecis. JCaulbarfs, Stuer^ Stuerbars Germanis. Rnffe 

vel Rough, Anglis. Pofch &f Poft Belgis. Horch Danis. 

Pinna Dorfi officulorum 27 ad 28. Maculae minimae 

nigne in corpore. Vertebrae 35. (d) 
5. PERCA dorfo monopterygio , lineis utrinque longitudinaii' 

bus nigris. Art. Syn, 6%. 

Schraitfer Ratisbonenfibus. Jjfffl. p. 335. Ray 144. 

Pinna Dorfi ofliculorum 30 , quorum 1 8 aculeata- 

Peclorales 16. Ventrales 6. Ani8: quorum 2 prima 

aculeata. 

Linea *z*gm utrinque , ad radicem pinnae dorfalis (e). 

6. PER- 

Additamentum. 

(d) 4. Perca, Cernua, pinnis dorfalibus unitis, radiis 
^7, fpinis 1 5 ; cauda bifida. L.S. N. ^j. Meidingeri icon. 
fafc. 1. tab. 3. 

Cernua feu Perca ftuviatilis minor. Schroll, Pfaffenlaus 
Bavarorum. Schcefferi pifc.bav. p. 37. tab. 2. fig. 1. 

Perca, Cernua, dorfo monopterigio ; eapite cavernofo. 
Der Kaulbaarfch. Bloch. N. F. D, II. 74. tab. 53. fig. 2. 
Br. 7 . P. 14. V.|. A.7. d 7 . D.U. 

(e) 5. Perca, Schrcetfer, pinnis dorfalibus unitis; lineis 
corporis nigris. L. S. N. 4S7. D. f§. P. 16. V. 6. A. f . 
C. ♦ ♦ ♦ Meidingeri icon. Fafc. 1 , tab. 2. 

Schraitfer Ratisboneniium Schaffer pifc. bav. p*48- tab. 2« 
fig. 4. Br. 6. D. i%. P. 1 s . V. J, A. f. C. 17. 

Caput magnum cathetoplateum, alcpidotum, caverno- 
fiim,. a dorfo declive. Rofirum paulum produclum, obtu- 
fum, molle. Riclus parvus, reclus. Mandibula utraque den- 
ticulis afpera; fuperior inferiore longior. Oculiovales, fupe- 
ri. Pupilla nigra. Iris aurea. Orbita anterius elatior et fuperan- 
gulata, poHerius depreilior. Opercula anteriora ferrato- den- 

tata ; Acanthopterygiu Perca. 325 

6. PERCA Uneis utrinque feptem , transverfis^ nigris, dttffii- 
bus miniaceis cozruleisque in capite & antica ventris. Art, 
Syn. 62. 

Perca marina Autlorum. Will. p, 327. 
Longitudo pedalis & minor. Figura ut percae fluvia- 
tilis fed tenuior. OS ampliflimum femper fere hians. 
Linese transverfte nigrse 6 ad 7. in Iateribus. Corpus 
verfus Caput imprimis rubefcens; duclus miniacei, 
cceruleique in Capite & antica ventris parte. Ro- 
. ftrum acutius quam in perca fluviatili. 

Ss 3 Pin- 

Additamentum. 
tata ; pofieriora fpina retroverfa donata. Truncus oblongus, 
fubteres,- anguilliformis, fquamofus, afper. Linea later. fu- 
pera, dorfo paralela. Squamae imbricatac, mediocres, limbo 
externo aculeatae. P. D, compofita unica, finuofa, inaequalis, 
longitudinalis, in fuico fita. P. C. fere aequalis, paulum bi- 
furca, lobis inaequalibus rotundatis. Color: Caput fuperne 
e tnfco flavum, in lateribus varie fplendens, inferne albidum. 
Truncus fuperne, fufco- flavus, in Iateribus pallide aureus, 
inferne margaritaceus, in dimidio fuperiore trunci vittis 3 ni- 
gris, ut et ferie macularum in dimidio inferiore pone pinnam 
pecloralem infignitus. Pinnae omues flavidae punclis fubtilibus 
nigris confperfae, praeter pinnae dorfalis partem anteriorem fpi- 
nofam, cujus membrana uniens femipellucida duabus feriebus 
macularum nigricantium fubrotundarum ornatur. Itaque co- 
lore et habitu externo, fermeconvenit cum P. Cernua. Differt 
tamen capite longius produclo, trunco firicriore, numero ra- 
diorum et vittis nigris in cauda convergentibus. Habitat in 
Danubio et Nabi fluvio. 

Perca pinnis dorfalibus coadunatis; radiis triginta et uno- 
aculeatis oclodecim. Anfiriacis Schr/rfen, Schrazen. Krameri 
Elenchus p. 3S7. D. -§4 . P. 1 4. V. i A. f . C. 1 8. 

Perca dorfo monopterygio; capite fubcavernofo, alepi- 
doto, aculeato; cauda rotuudata fublunata; maxilia fuperiorc 
longiorej corpore lineato. Gronovii zooph. n. 289. $s6 Acanthoptertjgii. Perca. 

Pinna dorfi officulorum 25: quorum 10 aculeata & 
breviora, reliqua 15 longiora. Ani 10 quorum 3 acu- 
leata. Pectorales flavse. Ventrales minus coloratse» 
Cauda non divifa Aperiurm Branchiarum ampliflimge, 
intus flavicantes. Nares duplices, oculis proximse. 
41. Dentes acuti in maxillis, palato & faucibus, Lingua 
longa glabra. Ocidi ampli. Iris lutea. 
Lamina media in Operculis branchiarum denticulis 
ferata eft, fkfpince duce magnce in angulo exteriore 
iaminse. Squamce mediocres. 

Venter prominens. Vefica aerea longa. Ventriculus 
magnus. Appendices Fylori 7 ad 8. 
Locus : mare mediterraneum ad Maffiliam & Venetias. 
Oceano ignotus pifcis. Bellonius. (f) 

7. PER- 

Additamentum. 

(f) 6. Perca, marina, pinnis dorfalibus unitis; radiis 15 
fpinofis, i^muticis; corpore lituris variegato. L.S. N. 483. 
Br. 7. D. H- p. IO , v.i. A. TT . C. 14. Muf.Ad.Fr.\\.%y. 
Br. 7 , D.if. P. 14» V.£. A. T V. C. 16. 

Opercula branchiarum denticulata. Maxilla inferior lon- 
gior. Dentes inacquales. Corpus lituris flavis et violaceis va- 
riegatum. Statura Cabrilla?, P. C. parum divifa. Habitat in 
mari mediterraneo. Hanc defcriptionem poffea ad Cabrillam 
Linnaeus retulit. 

Sea Perch. Pennant. br. %oot. III. 258. tab, 48. n. 126". 

Caput magnum , difforme. Oculi magni. Denticuli nu- 
merofi. Spinx fortes in capite et operculis. Color ruber non- 
nullis lineis transverfis obfcuris in lateribus difl inclus. Opercula 
macula nigra notata. 

Va r i e t a t e .r. 

a. Perca, marina, pinna dorfali unica, fpinls 10, cauda 
integra, corpore e rubro cssruleoque vario. Maffilienfibus 
Serrang. Briinnkhii khth. 63. Br, 6, D. |£. P, 13. V. -§•■ 
A.A- C. 15. 

Corpus Acanthopterygik Perca. 327 

PERCA radiis pinnce dorfalis fecujidce tredecim , miqita- 
tuordecim. Art. Syn, 69. 

Labrax Grcecorum. Lnpus marinus Latinornm, Spigola 
P. Jfovii & Romanorum. 
A Bajfe Anglis. 

Longitudo 2 cubitorum. Figura ut m Salmone fere, 
Venter argenteus. Dorfum obfcurum. SquamK ««&■ 
diocres . arcle adhoerentes. Riffitt/ amplus. 
Denticuli in maxillis, palato & faucibus. OJJicuhm 
afperum per medium linguoe decurrens. Nares du- 
plices. Oculi cute, arct.e adhxrente, tecti. Iris ar- 
gentea , cum circello luteo. Caucla parum bifarca. 
Spinos dua? breves ad pinnas peclorales, ad branchia- 
rum angulos Ifna fed major & longior, Lamina me~ 
dia opercuiorum fpinulis ferrata, ultra angulum tri- 
bus dentibus majoribus. 

Pinna Al)DITAMENTUM. 

Corpusoblongum comprefTum. Mandibula inferiorpaulo 
iongior. Dentes maxilla; fuperioris multorum ordinum intror- 
fum vergentes: Dentes laterales 5 molares maxillx inferioris 
magni, acuti, fed in fuperiore minutiillmi. Iris rubiaa, infra 
aurea. Color corporis ruber ad caudam flavefcit. Abdominis 
latera macula magna fplendide casrulefcunt. Idem color ex ar- 
centeo fplendens ferpit per tenuiffimas venas in capite et oper- 
culis, Fafcix ad dorfum fufcae certo fitu apparent. P. D, palli- 
da poflice altior; pars ejus fpinofa fangineo- venata, reliqua 
ruBro pallidiore pu/tulata. P. P. longiores, obtulae, radiis fla- 
vo- rubentibus inflrudx. P. C. integra, fubrotunda una cum 
P, A. flavicans rubro puflulata. Magnitudo fpithamae, 

/3. Perca, Norwegica, copore rubro. Groeulandis Sul- 
lupaugak. Fabricii Fr. Groenl. 167, Br, 7, D. !•§•• P» 19» 
V.i. A. T V C. 16. 

Corpus fquamatum, comprefTiun oblongo- rotundatum, 
lanccolatum, omnino rubrum abdomine pallidiore, Caput 
maguum, compreffum, fquamatum , margine ferrato ad ocu- 

los. 32S Acanthopteryglu Perca. 

Pinna Dorfi i a . aculeorum g. im. breviffimum. 2 da . 13. 
Peclorales 15. Ventrales 6. Ani 14 , quorum 3 ante- 
riora aculeata. Appendices pylori 5 ad 6. Vefica 
aerea dorfo affixa. Caro fapidiffima. 
Locus : Mare ad Italiam : &c. (g) 

XXXI. 

Additamentum. 
los. Roftruin lacunam habens, cujus eminentia lateralis fpina 
horizontali, ante oculos terminata eft, apice rotundatus. Os 
magnum dentibus numerofis, cruftaceis 111 maxilla utraque; 
fuperior inferiore multo brevior, apicebifida, oflibusf. lamel- 
lis 2 conftat: inferior vaiidior antice terminatur 4 tuberculis- 
ofTeis, pofiice impreflis 4 punctis utrinque. Operculum du- 
plieatum, prius rotundatum ferraturis 5; pofterius duabus 
partibus confhms, quae in loco combinationis fpinas duas ha- 
bent, terminatur fpina longa. Nares 3 utrinque. Oculi magni 
nigricantes, iride argentea, cute alba ventrieofa tecli. P. P„ 
molles, ovatae fere ad anum pertiugunt. P. V. margine infe- 
riore rotundatae. P. D. longitudinalis in parte fpinofa humi- 
lior quam pone. P. C. fubintegra. Linea later. eminens parum 
afpera , fubrecta. Squamae magnae rotundatae. Longitudo bi- 
pedalis et latitudo femipedis. 

Perca marina, Norwegis Uer, Hav-Uer. Gunnerim 
notis ad Leemii comm. de Lappon. p. 327. tab. 99. 

Color ruber fubtus albus plerumque absque maculis et 
lituris. 

Perca Norwegica corpore rubro ; pinnis dorfalibus unitis ; 
radiis 1 5 (pinofis et 1 4 muticis. Perche rouge. Norwegis Uer, 
Roodfifk. Afcanii icon. tab, 16. Br. 7. D. T |. P. 19. V. £. 

a. t v c.... • , 

(g) 7. Perca, Labrax, pinnis dorfalibus, diftindis; 
fecundae radiis 14. L. S. N. 482. D. f , T * 5 . P. 19. V. & 
A. T V C. 1 8. Muf.Ad. Fr. II. 82. D. f , T V P. 19. V. f- 

A. T 3 T . C. 17. 

Os dentibus fcabris. Opufcula ferrata, Corpus Perca 
vulgari minus. Dorfum ante pinnam priorem angulatum. -Co- 

lor Acanthopterygii. Perca.' 32$ 

Additamentum. 
lor cinereus, punctis nigris majukulis, adfperfum, ut in Sal- 
monibus. Linea later. recta. P. C. biloba. Habitat in mari 
mediterraneo. 

Perca, Labrax , pinnis dorfalibus diftinclis; radiis 14 j 
cauda lunata. Maffilienfibus Loup vel Loupajfon. Briimiich 
ichth.61'. Br. 7. D. f, T V P. 17. V. i A. T V C. 17. 

Corpus oblongum, comprefTum, Opercula fquaniata; 
anterius icrratum, inferne fpinofum. Maxillae aequales, Den- 
tes minutiffimi. Iris argentea, margine pallido aureo. Linea 
later. recla. P. D. ramentis breviffimis aucla, P. C, lunata, 
nigrefcens, Operculum pofterius apice fupra P. pecloralem ni» 
grefcens, Rubedo utrinque ad os et aperturam operculi bran- 
chiarum primi. Color corporisargenteus; latera fupra lineam 
lareralem , nigro fubtiliter maculata. Caput atomis nigris irro- 
ratum, Magnitudo fpithamac. 

The BaJJe, IVillugbij,i"ii, tab. R. 1, Pennant br.zoot 
III. 257. tab. 49. D. |, T V P. 1 S- v - h A- t\. C. . . .' 

Perca dorfo dipterygio capite Levi; operculis diacanthia 
fquamofis; linea laterali in mediis Iateribus. Gronov. zo- 
oph. p. 91. 

Perca pinnis dorfalibus difiinctis, fecundaj radiorum 14. 
Joh. Fr. Grbhbv.^m-Aclis upfal, A. 1744, p. 39, tab, 4. 
Br. 7. f, T V P. 19- v - h A. A. C. 18. 

Perca, Vailh, Hifpanorum. Osbeck m Nov. A&. N. C. 
tom. IV. 102. Br. 7. D. f, 14. P. 15. V. 6. A. T 3 T . C. 20. 

Corpus figura Salmonis, fupra et parum infra lineam la- 
teralem punclatum. . Dorfum obfcu.ru m. Venter albus. Longi- 
tudo fcrme pedalis. Caput parvum. Riclus magnus, fubrotun- 
dus. Lingua obfcure alba , fcabra. Iris alba. Opercula bran- 
chiarum utrinque 3, media dentata aculeis parvis. P. V. et P. P. 
albse; reliqux obfcune. P. C. bifurca. 

J^.Perca, lineata, pinnis dorfi binis remotis; corpore 
argenteo, lineis nigris longitudiualibus; macula caudas aurea, 
meoio nigra. Forskal I. c, p, 42. Br. 7, D, f, TT . P» 14. 
V, i. A. TT . C.17. 

Artedi Genera. Tt CorptlS 330 Atanthopterygiu Perca. 

Additamentum. 
.Corpus oblongo- lanceolatum, truncatum. Xolor ar- 
genteus lineis nigris i6vel 17 longitudinalibus ad dorfum et 
in Jateribus atque macula viridi aurea, medio nigra; ad caudae 
extremum diftinclus. Iris aurea. Dentes longi, fubulati, recli, 
remoti, in utraque maxilla tres ab utroque latere, medio ma- 
jori. Labia acqualia , fuperius protraclile. Opercula fquamata, 
anteriora valde obefa , non nifi angulo poftico ferrulata ; pofte-' 
riora integerrima. P. D. anterior fufca , reliquae fulco- flave- 
fcentes. P. D. et A. triangulares. P. P. lanceolafae. P. V. fub- 
triangulares, P. C leviter bifida lobis acuminatis. Linea late- 
ralis dorfo propior. Squamae laxae, deciduae, latae, denticu- 
latas. Perca lineata Linnaei alia fpeciesefl, quam m fequen- 
tibus videas. 

Perca, arabica, corpore argenteo; lineis nigris longitu- 
dinalibus, macula caudae aurea, medio nigra. Gmelini L. 
S. N. 1322. 

9, Perca, faxatilif , argentea, lineis 7 fafcis longitudi- 
rialibus infignita^ pinnis dorfi diftinclis; caudafubbifurca. W. 

Perca Rockfish, vel Stricked Baff. Schoepfii in Schriften 
N. Fr. VIII. 160. Br.. 7 . D. f , T l T . V. 15» V. h A. T \. 
C. 18. 

Caput fubplanum, declive. Iris argentea. Maxills fupera 
parum brevior infera et protraclilis. Dentes parvi, fetofi, dua- 
bus interdum 3 feriebus difpofiti. Opercula fquamofa; ante- 
rius fubtiliter denticulatum ; pofterius diacanthum. Corpus 
comprefTum; argenteum, ad dorfum fubviride, in abdomine 
album. Lineae7~fufc3? a capite ad caudam paralelae. In earunv 
inedia latiore linea lateralis recla punclata exiftit. Squamae cilia- 
tae. 1\ C. plus minusve bifurca. Longitudo fere pedalis. 

10., Perca, immaculata, pinnis dorfalibus difiinclis, fe- 
eunda radiis 13; cauda bifurca. W. 

The river Perch of ' New Tork Schoepfii. Vide Schriften 
N. Fr. VIII. 1 50. Naturforfcher. 10 St. 1 7. S. Br. 7. D. f , 
TT . V.£. P. 15. A. T \. C. 18. 

Caput declive, fronte fquamofa. Iris aurea. Maxilia fu- 
perior protraclilis; inferior plerumque paululum prominula. 

Dentes Acanthoptenjglu Perca. 331 

Additamentum. 
Dentes fetofi, iiiinimi in ntraque maxilla et iiT oflis palatim 
parte antericre. Opercula branch. fquamofa; fuperius margi- 
ne ferrato. Corpus comprefTum, oblongum. Linea lateralis 
recfo. Squamae omnes et palpebra inferior ciliatae. Cauda femi- 
forficata. Color in dorfo ex viridi caeruleoque fufcus, in ab- 
domine albus, iplendens. Kubra funt labium inferius, gula, 
membrana branchialis, operculi fuperioris margo. P. V. faepe 
etiam balis P. pecloralium et ani. P, V. baii fterni infidenr, 
P. D. du*. 

Perca, americana, pinnarum dorfalium fecunda radiis 13« 
Gmelini L S. N. 1 308. 

11. Perca, cegyptiaca; Arabibus Chavmr* HaffeU 
qiiifti itin. p. 401. n. j£i, Br. 8. D. f , ^ T . P. 15. V. £. 

A.V*- C. 8. 

Caput et corpus cathetoplatea. Caput porrecTum fqua» 
mofum ante oculos nudum. Rofirum longiufcultim, Vertex: 
planus. Dorfum vix afcendens, Oculi prope verticem. Iris pur° 
purea annulo aureo interno. Pupilla cjerulea. Denticuli mi- 
nimi, fcabri ad bafin linguse, in palati medio et ad latera et in 
utraque maxilla, Maxiilae aequales. ■ Operculi lamina fuperior 
aculeato- ferrata, aculeis verfus marginem exteriorem furfum 
reflexis; inferior angulato- acuminata, membrana albida cin- 
c"la. P, D. bifida. P. C. parum bifurca, radiis 8 nodofis et ra- 
mofis. Anus remotus. Liuea later. recla prope dorfum. Squa- 
ina? rhomboidales in capite, operculis et trunco. Color fupra 
liueam lateralem fufcus infra argenteus. P. V, et ultimi radii fe- 
cundas dorfi rubent. P. C» fufca, Habitat ad littora maris medi- 
terranei et Aegypti, 

1 7. Perca, ^/tenzM/jjjinnisdorfalibus difiinclis muticis, 
branchiofiega triradiata; cauda integra L, S. N. 482, Br. 3. 

D. T V, *VF- as - V * 6 * A - i- c - J 9- 

Corpus oblongum , fafciis fufcis , obliquis plurimis. Os 
denticulatum ut in percis, Opercula fubferrata. P. D. prior ra- 
dio uno fpinofo breviflimo reliquis rigidis, Whiting, D, Gar- 
deth Habitat iu Carolina, 

Tt 3 Albuc- 333 Accmthopterijgn. Percd. 

Additamentum. 
Albumus americauus Catesby a Linnzeo huc relatus alius gene- 
xis pifcis efh Schapfitis ait, numeriim radionun membranas 
hranchialis a 3 ad 5 variabilem eflfe: labium fuperum promi- 
nere: cirrulum brevem fubmentoexiftere: coloremnaturalem. 
xubellum pofl mortem commutari in alios varios, atque fakias 
riigras interdum vix vifibiles ejTe. Vide Schriften N. Fr. 
VIII. 162. 

-13. Perca, Lophar, . argentea; dorfodipterygio; pinnis 
ventralibus adnatis. Forskal \. c. pag. 38. D. f, 27. P. 16". 
V.i. A. 26. C. 17. 

Magnitudo et facies harengi. Dorfum et bafis P. peclora- 
lium fufco- virefcentes. Frons fulcata. Opercula anteriora la- 
tere, non pone ferrata; pofleriora prorfus integra. Radii P. D. 
anterioris flexiles, vix pungentes. P. D. ahera et P. A. bafi an- 
tice valde adipofae. P. C. bifida, apicibus radiorum nigrican- 
tibus. P. V. membrana adfixae carinse abdominis et inter fe 
unitse. 

14. Perca , Zingel) roftro nafiformi; pinna dorfaii fe- 
cunda radiis 19. Der Zmgel. Bloch N F. D. III. 173 tab. 1 06. 
D.if, 19. P. 15. V.6. A.13. C. 14. 

Caputmagnum, plagioplateum, ovatum, latius trunco 
fquamatum. Truncus fufiformis, fquamis duris, denticulotis, 
fixis veftitus. Riclus amplus, inferus, Maxilla fupera Ibn- 
giorinfera. Dentes numeroli, acuti in utraquemaxillaetpalato. 
Oculi fupremi ad verticem, iride fubflava, pupilla nigra. Oper- 
cula monophylla. Truncus fufiformis, dorfo convexo, fqua- 
mis duris, denticulatis, fixis veftitus. Linea Jater. recta dorfo 
propior, Color flavus fafciis obliquis macuiisque fufcis obfcu- 
ratus in dorfo et lateribus, atque albus in abdomine. Pinnx fla- 
vent. P. C. excavata. Longitudo pedalis et ultra. 

Afperulus, Zindel, Ratisbonenfium. Schoejfer pifc.hav. 
58. tab. 3. fig. 1. B. 7. D. ||, 20. P. 14. V. 6. A. 1 3. 
C 17. 

Perca dorfo dipterygio, capite plagioplateo, fquamofo; 
maxillainferioremultobreviore. Gronov. zooph. p. 92. Hr. 7. 

D.H.tV P. 14* v -6. A. 13. C. 17. 

15. Perca, Acanthopterygii. Perca. 333 

Additamentum. 
15. Perca, pufila, pinnis dorfalibus diftincHs; corpore 
ovato, compreflo, fcabro. Rriinnich ichth. 62. Br. 6. D, f , 
23. P. 14. V.|. A.^%. C. 14. 

Corpus ovatum, compieffum, totum aculeis minutidi- 
mis fquamarurn inflar tegitur. Osacutum. Maxilla inferior pa« 
rum longior, fubtus valde icabra. Operculum anterius ferra- 
tum. P. D. anterior major fpinis 9 conflans, harum prima 
foluta, minuta. Pinnarum ventralium fpina valida margine an- 
tico ferrato. Color corporis rubenti- argenteus; pinnarum pal- 
lidus. lris oculorum alba, Magnitudo 1 \ poliicis. 

16. Perca , nilotica, maxilla inferiore longiore; lami- 
na fuperiore operculi anterius aculeata. Arabis Kefchr. Gallis 
Variole. Hafdqiiift itiner. 404. Br, 7. D. -§, T T ? , P. 1 6. V. •§-♦ 
A. T V. C. 20, 

Caputcathetoplateum, oblongiufculum, juxta roflrumgla- 
brum. Roflrum lonoiufculum fubacuminatum. Maxilla iuperior 
obtufa; inferior fubacuminata, multo longior et latior. Ricius 
mtfgnus, furfum diredus. Dentes minimi,fcabri conferti in ma- 
xillautraqueetpalato. Oculivicini roflro propiores. Pupilia ru- 
bicunda, annulo fufco cincta. Ins pallide rubefcens. Opercula 
iluianiataj; triphyllaj lamina fuperior aculeato- ferrata; infe- 
rior monocantha. Corpusgrandiffimum , oblongum, cathc- 
toplateum, fquamofum. Pinna dorfi unica, bipartita, femi- 
longitudinalis. P. P. abdomini propiores, fublineares, obtufx. 
P. V thoracic33 obhque rotundatae, P. C. rotundata. Anus 
medius. Lin^a lateralis curvato - recla. Squamae mediocres, 
molles, breviflime ferratas. Fufca funt vertex, fumitas op£r- 
culorum, dorfum, dimidium laterum abdominis, pinna dorfi 
ct caudie. Ex albido- argeutea opercula et abdomen in iotere 
dimidio et interius. Pinnae reliquae albidx funt. Longitudo 5 
pedum et ultra. Habitat in Nilo juxta Cairum. lmaginem ex- 
hibuit S. G. Gmelin. itin. III. p. 344« tab - 2 S- %• 3» 

17. Perca, oceilata, pinnis dorfalibus fubunitis; ocello 
ad pinnxcaudx bafin. L.S.N.483. %7. D. T §, £$V. 16. 

V. 6. A. tV C. 16. 

Tt 3 Pinnae 334 Acanthoptenjgii. Perca. 

Additamentum. 

Pinnse dorfalis primus radius, breviflnmis. Ventralhmi 
radius i brevior, fimplex, muticus. Ocellus niger iride alba 
ad apicem caud* fuperiorem ante ejus pinnam. Cauda integra.. 
Habitat iu Carolina; D. Garden appellatur Baff. 

ig. Perca, Luth, dentibus longiufculis , diftichis, acu- 
minatis^inferioribusduplicatis. Haffeiquijiitiner.p. 402. Br. 7» 

D. ro> -V- P» *?• v » 6. A. ... C* 20. 

* °Corpuscathetoplateum, oblcugum. Caput fimiliter. Ro- 
flrum ncutiufculum. Riclus magnus. Maxiila fupera longior 
et amplior infera. Lingua , fauces et palatum glabra et n«iya 4 
Dentes in fupera longiufculi, conici, incurvati, remoti, pofie- 
rioribus brevioribus; in infera maxilla fimiles fed dupfo brevio- 
res et juxta apicem duplicati. Caput totum et opercula fquav 
mofa* Lamina eorum fuperior ferrato- aculeata inferior ut in 
reliquis. P. D.unicaduplicemreferens; anterior radiis 10. Pri- 
mus brevuTimus, oclavus et nonus aculei iunt 2. 3. 4. $. 6. J c 
fimplices mutici: pofterior rad. 30, pritnus aculeus reliqui 
molles. P. C. rotundata. Anus et linea lateralis ut in conge- 
neribus. Habitat in mari rubro. 

19. Perca, undttlata, pinnis dorfalibus fubunitis ; cor- 
pore fufco undulato; rnacula fufca ad pinnas pectorales. L. S. 
N.481. Br.6. D. 10, ,% P,ig. V. f. A. T %. C. 19, 
Croker a D. Garden appellatur. 

Opercula anteriora dentibus 5 brevibus. Cauda integra. 

V arietas aut alia fpecier. 
Perca marina pinua dorfi divifa. The Croker. Catesby, 
II, tab. 2. fig- 1. "Pemiant artl. zoologij fuppl. 127. 

Squamx ochrx u(\x infiar rubent. Iris aurea. Os am- 
plum. Dentes acuti, exigui ordinati. P. D, prior triangu- 
laris, aculeata; fecunda rubra, ab hac ad caudam extenfa. 
P, C. purpurea , & parum excavata, 

20, Perca, vittata, pinnis dorfalibus nnitis; lineis 5 
albis fufcisque L. S. N. 485. Mttf. Ad. Fr. II. 85. Br. 6. 
D.4-1. P-i8. V. i. A.A- C. 17» 

Opercula fquamofa, ferrata/ Oculi magni, Dentes in 
utraque maxilia minimi , eopioiiilimi, Corpus fafciis Jongi- 

tudi- Acanthopterygu. Perca. 335 

Additamentum. 
tudinalibus utrinque 5 albis & totidem fufcis alternantibus, quse 
antice cingunt etiam caput. P. C. integra. Habitat in America. 

21» Perca, Grammiftes , rubefcens, lineis, longitudi- 
naiibus, albis; pinnis dorfalibus unitis; ' cauda rotundata. W. 

Grammines. Sebce thef. III. tab. 27, fig. 5. D, f , 14. 

P, 16. V.£. a. t v c 

Defcriptionem vide in Mantijfa. I. 

22. Perca, Radula, pinnis dorfalibus unitis; cauda bi- 
fida corpore punclis albis lineato, L, S, N. 488» D. £|> 
?i 12. V. 6, A. TT . C 17. 

Labrus immaculatus pinnae dorfalis radiis fpinofis decem, 
Amoen. I. 3 1 5. Br. 7. D. i%. P. 12. V. -§. A. TT . C. 17. 

Caput coinpreiTum. Os magnum. Maxilla fuperior la- 
teribus utrinque producla & antice retrorfum plicata. Dentes 
parvi , diftiricTi & remoti prasfertim ad latera. Oculi nu- 
di, magni. Opercula fqnamofa , pone tridentata. Cpr- 
pus ovato oblongum, iividum. Linea later. curva. P, D. lon- 
gitudinalis, scqualis. P. V. ovatae. P. C. parum bifurca. 

23. Perca, cottoides, pinna dorfalibus unitis; cauda in» 
divifa; pinnis omnibus lineis duabus punclatis. L. S. N. 484. 
Muf Ad. Fr. II. 84- Br. 8. D. #f . P, 1 4. V. f A. r %. C. 1 2. 

Pifcis quafi medius inter Percas & Cottos. Spina gemi- 
na reflexa fub oculis. MaxiJ.las fcabrae. Opercula fpinofo- 
ferrata. Linea later. recla, quafi catena, parum elevata. Ma- 
lae fufcae, quafi puncfta ex duabus lineis, fparfa per omnes pin- 
nas. Punda majufcula, fufca, orbiculata, fparfa per caput 
& dorfum. P. D. longitudinalis incipit in medio irontis <5c 
deiinit pnulo ante caudum. P. C. integra. 

24. Perca, philadelphica, pinnis dorfalibus unitis; ma- 
cula nigra in medio; fquamis & operculis ciliatis. Chub, 
D. Garden. L. S. N. 484. Br. i, D. § T . P. 16. V. i. 
A. T V. C. 11. 

Corpus nigro maculatum; fafciis quibusdam nigris; fub- 
tus rubrum. Squamre ciliatze. Opercuia ciliata , poftice ma« 
cronata, P, D, ubi connexa humiiior macula nigra. o 25, Perca," 336 Acanthopterygii^ Perca. 

Additamentum. 

25. Perca, trifurca, pinnis dorfalibus unitis; cauda 
trifida. D. Garden. L, S. N. 489. £>• ii* P* 16. V. £. 
A. T V. C. 20. 

Caput pulchre variegatum. Faux lutea. Opercula fub- 
tiliflime denticulata. Corpus fafciis 7 casruleis. P. D. radius 
tertius & quartus fpinofus eft auclus ramento fetaceo, longitu- 
dine ipfius fpinae. 

26. Perca, argentea , pinnis dorfalibus unitis; cauda 
bifida ; fafciis longitudinalibus fanguineis. L. S. N. 4^8* 
Muf. Ad. Fr. II. g6\ Br. 6. D. f #; P. 1 2. V.|. A. TT . C. 1 7. 

Caput naribus tubulofis. Opercula anteriora tenuiflime 
ferrato-fpinofa; pofteriora in fpinam exeuntia. Dentes ace- 
rofi. Corporis figura Cyprini aurati albiflima. Dorfurn an- 
tice carinatum. P. D. macula nigra ad partem fpinofam notata. 
P, C. biloba, obtufa, 

Perca coloris argentei lineis utrinque duabus longitudina- 
libus; cauda bifurca. Sebce thef. III. tab. 27. fig. 1 3. D. f|> 
P. , . V. i. A. T 3 T . C. . .. Vide Mantifaml. " 

27. Perca, blennoides, riibella, capite alepidoto cauda 
rotundata IV. y 

Perca dorfo mondpterygio; fronte declivi ; capite alepi- 
doto; operculis fubaculeatis; cauda rotundata; ofliculis pin- 
tix dorfi fubocularibus. Gronov. zooph. n, 287. 

Blennius pinna dorfali ab oculis ad caudam extenfa radio- 
rum 22, prioribus fex aculeatis. Gronov. Muf \. n. 76. 
Br. 6. D. M P. 10. V. T . A. f 

Corpus cathetoplateum, latum, breve, fquamofum, ru- 
bro alboque mixtum. Caput cathetoplateum, ab oculis valde 
declive. Opercula anteriora aculeata, pofieriora in acumen 
extenfa. Oculi fuperi, parum eleyati. Dorfum in medio pa- 
rum elevatum, angufrum. Linea later. curva, dorfo proxims?. 
P. D, longitudinalis fu peroculos oriunda. P. P. brunese. V. V. 
thoracic2e. P. C. fubrotunda. Aculei pinnarum validi. 

2%. Perca, furva, pinnis dorialibus unitis acuieis 10 
ramentaceis; capite casrulefcente ; cauda integra. W. 

Petca Acanthopterygn. Perca. 337 

Additamentum. 
Perca in Nova Eboracenfi Blackfifh. Schoep/ in Schriften 
N. Fr. VIII. 164. Br. 7. D. £#; P. 18. V. #5 A. r \. C. 18* 

Caput declive, glabrum csmilefcens, ftriis flavidis incon- 
flantibus, ab orc.ad ocuios ductis, & macula una vel aliquot 
fufcis in fupercilio notatum. Opercula anteriora fquamata, 
dentata: pofieriora integra. Dentes minuti, denfi, in mul- 
tis feriebus, Corpus oblongum, compreflfum fquamis ciliatis 
veflitum, quas in dorfo nigro-caeruleae nigro marginatae, in 
abdomine slbae, bruneo margine cinchs funt. Linea lateralis 
propemodum reda. P, dorfales unitae., albo nigroque fafciatse, 
fpinis 10. ramento auclis, inftruclaj. P. C. integra. 

29. Perca, formofa, pinnis dorfalibus tinitis; cauda 
lunata; capite lineis caeruleis. I^. S. N. 488« Squirrelfifh* 
D. Garden. Br. 4. D. if. P. 16. V. £.. A. T V C. 19» 

Caput lineis liturisque cseruleis. Opercula denticulata* 
P. D. anterior abbreviata verfus pofleriorem. 

Perca marina capite firiato. TheGrunt. Catesby U. tab. 6\ 
Corpus ovato-oblongum macrolepidotum , fquamis fu« 
fcis, flavo marginatis vefiitutn, pedale. Caput a dorfo declive 
firiis longitudinalibus fiavis casruleisque alternis exornatum» 
Oculi flavi, magni. Ri&us amplus, intusruber, afcendens» 
Mandibula infera longior fupera. Dentes parvi una ferie in 
utraque mandibula. P. D. compofita in medio jfinuata. P. P. 
longse acuminatae. P. C. bifurca. 

30. Pet^ca, Cabritla, pinnis dorfalibus unitis, cauda bi- 
fida; fafciis longitudinalibus 4 fanguineis L. S. N. 488. Muf, 
Ad. Fr. II. 87- fe S- D. ih P. 16. V. $ A. $& C. 17. 

Capitis latera rubro pi&a. Opercula ferrata. Dentes fu- 
periores, primores acuti, inferiores magis ad latera majores, 
Corpus fafciis 4 longitudinalibus fanguineis. P. D. variegata, 
inter radios inferne fquamofa. P. C. parum bifida» Habitat 
in inari mediterraneo. 

Va rietas* 
Perca lituris flavis violaceisque variegata. L> S* N t 488. 
Muf.Ad.Fr.il % lt 
dftedi Gencra. Utl Fa- 338 Acanthopterygii. Perca. 

Additamentum, 

Falciis, facie, pinms rubro variis fimillima Cabrillae, fed 
cliverfa colore & ramento cutaceo pone fingulum radium fpU 
nofum dorfalem, quod non in Cabrilla, 

31. Perca, Louti, obiongo-lanceolata; miniata; gut- 
tis pallide violaceis; cauda bifalcata ; pinnarum omnium mar- 
gine poftico flavo, Forskal 1, c, p, 40, Br, 7. D, -i^. P, 1 7» 
,V;« f. A, 4%* C. 15,. 

Coior miniato-ruber, guttis violaceis fparfis. Abdomen 
pallidum fubtus immaculatum. Dentes fetacei, flexiles, denfij 
quidam validiores remoti, conico-fubulati. Labia obtufa, 
inferius longius, fuperius protradile. Iris miniata, Oper- 
cula fquamulata, obefa, anteriora parum finuata, poflenora 
trifpinofa, Membrana branch. multiradiata, Linea lateralis 
dorfo propior, flexnofa. Cauda furgens, linearis. Squamas 
parvx, rotundatas, integne. P. D. A et C. bafi carnofas; in- 
terftitiis radiorum fquamatis; gut-tis pallide violaceis coiifperfas, 
pone faicatae. P. P, ovatae. P. V. falcatae , immaculatac. P» 
omnes margine poflico late flavo. In caudae extremo flavedo 
terminata lunuia. Longitudo bipedalis. 

32 Perca, miniata, coccineo - rubra ; guttis casruleis 
imdique adfperfa.; cauda rotundata. Arabibus Zarbtm. Forskat 
l c. p. 4 * • fe 7. D. ^V P. 1 7. V. f . A. T 3 T . C, 1 s . 

Lahia latiilima , o-btufa, casruleo guttata ; inferius lon- 
gius; fuperius protraclile. Nares fimplices & ante fingulam, 
cirrus conicus in cavitate, Iris extrorfum rubra, interius fla- 
va. Opercula obefa, integerrima, pone modice ierrata; po- 
fleriora trifpinofa. Vertici ante oculos littera V inicripta. Li- 
siea later. dorfo propior, flexuofa. Dorfum & abdomen recla, 
pone curvata. Pofl fpinas dorfales ramenta brevia, iibera P. 
0111 nes pone rotundatas praster ventrales, quasacutas, contiguae, 
a-ntice czeruleo inarginatas. Bafis P. D. A & C, carnofa, fqua- 
mata, Squamac parvas, flriatae, rotundatas. Dentes fetacei, 
HexiJes , & bini canini validi conico-fubulatiin utraque uiaxil- 
la» Longitudo pedalis. 

V 'arietates. 

cu Perca, Balah, colore fufco; ocellis caeruleis. Forskal 
ibidem» P, A. - Acanthoptenjgn, Perca% 339 

Additamentum. 

P, A. margine poftico alba; P. D. partis inermis mat* 
gme fuperiore» 

/3. P erca, Nadjil, rubra guttis caeruleis. JFbf /## / 1. c. p. 42,. 

Dentes aequales iu inferiore maxiila ; in fuperiore autem 
verfus medium Jongiores & coacervati in duos faficulos remo- 
tos. OcelJi vel guttas cssrulei margine fufco per totum corpus 
perfperfi. Longitudo fepe 6 pedum. 

33. Perca, nobilis, pinnis dorfalibus unitis; cauda iru 
tegra; corpore argenteo; fafciis 8 fufcis L. S. N. 484. D. 
1|. P. 15. V.|. a. t v. c. l7 . 

Radii fpinofi dorfales lateribus argentei funt. Habitat m 
America feptentrionali. 

Pennant eam ad genus Chastodontis refert. Arcl. zooU 
fnppU 121. 

Chastodon macrolepidotus, albefcens, lineis utrinque g 
transverfis nigris. Seb& thef. III. tab. 25, iig. 5. \ r ide Man* 
tijjam I. 

34, Perca, Scriba, pinnis dorfalibus unitisj cauda iu- 
tegra; pinnis caudas, pecloralibnsque llavis , capite fcripto. 
L. S. N. 486. Muf. Ad. Fr. II. 86. Br. 7. D. ff. P. 13. 
*♦ |-« A. T -o. C 1 5. 

Caput fupra rufefcens reticulato & undulato fcriptum Ii- 
neolis nigris. Oculi prominentes. Opercula parum ferrata. 
Corpus iupra rufefcens; fafciae fufcae , transverfc. P. D. fpinis 
10 ramento cutaceo. P. C. integra, Radius P, D & A. primus 
bafi approximatus fecundo. 

35;, Perca, mediterranea , pinnis dorfalibus unitis, re» 
liquis fulvisj macula nigra ad pectorales. L. S. N. 485. Mnf 
Ad. Fr. II. 85. Br. 5. D. ±f. P. 13. V. ±. A. T \. C. 1 3. 

Labia oris craffa. Opercula ferrata. Corpus fucefcens* 
Macula nigra ad bafin pinnarum pecloralium. Macula nigra 
alia prope caudam. P. C. integra flava, Habitat in America, 

Va rietas.' 

u> Perca, mediterranea , pinnis dorfalibus unitis; ma- 
cula nigra ad peclorales; corpore viridi casruleo lineato. Briin- 
nich, ichth, p, 06. Br. 5. D, f f . P. 14. V. £. A. ^. C. 1 3. 

Un a Corpus 340 Acanthoptenjgii. Perca. 

Additamentum. 
Corpus oblongum, compreflum. Caput rarenter pom- 
lofum. Opercula fquamofa; anterius ferratum. Lingua nulla, 
Denres tantum duo, lanceolati, difrantes et prominentes in 
maxilla fuperiore, Maxilla inferior vix brevior antice dentibus 
inllrucla minutis, quorum intermedii i reliquis majores, Iris 
aurea, in cujus medio circulus cssruleus. Coior eorporis viri- 
dis lineis 10 fufcis, lateralis paralelis. His fubjacent ^ latio- 
res , & laste cxruleae. Caput fupra lineis transveriis & ferpen- 
tinis laste casruleis piclum, fubtus casruleurn. P. D. ramentacea, 
'poftice altior. Haec cum P. A. & V. olivacea, casruleo trans- 
verfim niaculata. P. P, rufefcentes , bafi nigras, fupra hanc tu- 
teas. P. C, rotundata, ad bafin lutea, extrorfum casrulea, fulvo 
punclata, Linea lateralis iasvis, fupra pinnata, ad finem pin- 
nae caudalis paululum deicendit & caudam dividit. Magnitu- 
do fpithamas, 

36. Perca, Gigat, corpore nebulofo; cauda integra; 
operculis trifpinofis; fpinis dorlalibus undecim. Mailllienfibus 
Merou. Brunnich. ichth. 65. Br, 7. D. |£. P. 16. V. -■§-. 
A. A. C 15. 

Corpus ovaturn, compreiTum, Caput antice nudum, 
Os magnum. Faux palatumque dentata, Labia fimplicia. Lin* 
gua laevis, magna. Maxillac asquaies. Dentes plurium ordi- 
num acuti; 4 anteriores maxillas. fuperioris majores., conici, 
Opercula fquamofa; prius ferratum; poflerius trifpinofum. 
Iris lutea. Linea lateralis obfcura, dorfo paralela. P. D. ra- 
mentacea, P, P, rotundatae, Anus poilice. Color corporis 
ochraceus, obfcuro fufcoque nebuJofus. Caput fubtus rubrhin 
ut & P, P. extrorfum. P. C. integra. Longitudo 3 pedum. 

37. Perca, Tauvina., iienari-oblonga, fufca; outtis 
ferrugineo-nigris in capite& corpore; calida rotundata. Fors- 
kal l c pag. 39. Br. 7. D. £$. P. 1 7. V, f , A. T \. C, 1 7. 

Vertex jquamatus declivis, ut Si. guJa, unde caput cunea- 
tum, ore in medio obliquo. Dentes maxillares parvi, fubu- 
lati unius feriei, rigidi, fubasquales, remoti; Canfnus utrin- 
que unus validior verfus medium labii j faucium intra maxiJla. 
res numerofi, majores, fetacei, introrfum mobilesj in medio 
>• ■ ' labio Jlcanthopterygii. Perca. 34 l 

Additame-ntum. 
labio lacimam verfus majores, denfiores, Lingua ad bafin den- 
ticulata. Labia obtufa-inferius longius, fuperius retulum, pro- 
traclile. Opercula fquamata ; anteriora pone denticulata fub- 
tus membra dependente; pofteriora pone trifpinofa, Pinnae 
colore & guttis ferugineo-nigris, parum virentibus, margine 
poftico rotundato-albefcente. Linea lateralis dorfo propior <5c 
paralela, in caude initio frada & fupra medium. Guttae cor- 
poris magnas , fparke, ferrugineo - nigras. Squamae parvae 
denticulatae, 

38. Perca, potymna, pinnis dorfalibus unitis; corpore 
nigro; fafciis tribus albis, L. S. N. 484. D. H. P. 18« V,-f> 
A. T V- C. 16, 

Conjungit hasc Percas, Labros, Sparos, Chastodontes; 
fed opercuiis fpinofis ad Percam refert. P, D, unitae. Fafcia 
iuedia excurrit per P. D. poflicam. 

Perca dorfo monopterygio; capite mutico fquamofb; 
operculis monocanthis, Iquamofis; cauda fubrotunda ;. fafciis 
dorfalibus" transverfis albis. Gronovii zooph. n, 296. Mujl 
ichth. II. n. 1 90. Br. 6. D. ||, P. 1 8. V, |, A. TT , C, 17, 

Corpus oblongiufculum cathetoplatenm, microlepidotum, 
Caput fatis magnum, sequabile, a dorfo declive. Oculi ma- 
gni, invicem approximati. Ridrus magnus, terminalis, afcen- 
dens. Dentes minutiffimi, conferti in maxillis& faucibus; au- 
teriores maxillas fuperioris maximi. Palatum et lingua funt 
glabra. Maxillae, ore claufo, aequales. Opercula fquamata, 
anteriora pone tenuiflime ferrata; pofieriora monocantha. Dor- 
fum convexum, arcuarum, Abdomen usque pinnam ani re- 
clum. Linea later. dorfo paralela et propior. P. D. longitudi- 
nalis, finuofa. P. P, ovatae, inieras. P. C. angufta, rotunda-. 
ta. Anus remotus. Color rufefcens, fafciis albis transverfis 
3 ornatus. Longitudo 3 unciarum & latitudo unius uncias. 

Chastodon lineis utrinque tribus albis, & laminis opercu- 
lorum in ambitu admodum ferratis. Sehce thef. III, tab. 16. 
%. 120. D. ii, P. 1 7. V. h A. T a T , C. . , . Vide in Man- 
tijja I. delcriptionem. 

Uu 3 Varie- 342 Acmithoptenjglt Percct. 

Additamentum, 
Varietas* 

ct* Pefcis pinmc dorfalis radiis if fpinofis, 14 mollitnisj 
fafciis duabus latis, albicantibus. Koelreuteri in Nov. Comm, 
Petrop. X. 340. tab. 8. fig. 4. Br. 3, P. D. £f. P. 19. V. 6» 
A. T \. P. C. 1 8. 

Chaetodon lineis utrinque duabus candidis; laminis oper- 
culorum ferratis, et cauda alba aequali. SebcelU. tab. 26. n. 24. 
Vide Mantijjam I. 

Tetragonoptrus cinereus , laevis ; ad caudam Zona cine- 
ricia, nigris lineis obliquis defcripta; altera in medio latere ex 
albo varia, fimilibus lineis; tertia tota alba, caput a reliquo 
corpore feparante j pinna dorfali interrupta. Kleinii M. IV. ^S* 
tab, 1 1 fig. $> 

Tanteltan. Renard Poijfons I. n. 122» 

39. Perca, diagramma, pinnis dorfalibus unitis ; cor- 
pore lineis luteis. L. S. N. 487» 

Sparus lineis longitudinalibus luteis varius ; aculeis 1 1 iia 
|>inna dorfali. GronoviiMufichthJ.^j. Percan. 297. Zooph* 
Br. 6, D. !£. P. 1 3. V. g A. TT . C. 1 8, 

Corpus oblongum cathetoplateum, dorfo arcuato, ca- 
rinato, abdomine plano. Caput a dorfo declive cathetopla- 
teum fquamatum. Maxilla inferior longior. Dentes minu- 
tiffimi, conferti. Oculi magni. Opercula fquamofa, pofiice 
in acumen longum exeuntia. Squamse imbricat<e, parvae, lae- 
ves. Linea later, dorfo proxima et paralela. P. P. etV. ova- 
tse, P. C. mediocris, aequalis. Color albidus, luteis lineolis 
iongitudinalibus irregulariter picflis varius. 
Varietates. 

«. Sparus maxilla inferiore longiore ; cauda fubrotund^ 
aculeis tribus in operculis. Gvonov. Muf ichth* H. n. 187, 
Br. 5. D. / T . P. 16. V. ! . A. TT . C; 1 8. [ 

Corpus cathetoplateum, crafTum, microlepidotum. Ca- 
put comprefTum , omnino fquamofum, a dorfo declive. Ma- 
xilla inferior parum longior. Labia crafTa. Dentes in utraque 
inaxilla tenues, acutiffimi, mediocres iii aream congefti, in- 
troverfi et duo craffi, conici anteriores, fiabiles a reliquis fepa- 

rati. Acanthopierygiu Perca. 343 

Additamentum. 
rati. Palatum et luigua inermia. Oculi magni, fummi. Oper- 
cula fquamofa pone trifpiuofa. Truncus fubovatus, dorfo ca- 
rinato, arcuato, abdomine parum . carinato, et fubreclo cauda 
angufra. Linea later. curvato- recla. Pinnse ad bafin fqua- 
inatas. P. D. fere longitudinalis* P. P. rotundatac, P. C. lata 
rotuudata. Color totius pifcis brunneus, in capite anteriore 
inaculis rufis, in operculis autem et lateribus trunci lineis lon- 
gitudinalibus rufis paralelis , diilinifhis. Habitat in India 
orientali. ' ' . 

/3. Perca, maxilla fuperiore longiore; lineis longitudi- 
nalibus varia; aculeis dorfi decem. Sebce thef, IIF. tab. 27. 
% 18. D.-f-S. P. ig. V. 6. A.11. C. 17. Vide Mau- 
ttjfam I. 

40. Perca, Kcekmteri, pinnis dorfalibus unitis; cor- 
pore longitrorfus flriato et transverfo trifafciato. IV. 

Percis fafciis tribus albicantibus; offe malae utririque in 
duas fpinas, unamlongam, alteram brevem produclo. Koel- 
veutev in Nov* Comm. Petrop. X. 346. tab. g. fig. 5. Br. 3% 

D.^.P- i>v.i a. t %. c.18. 

Corpus obJongum, carhetoplateum, fquamatum. Capnt 
fubtriangulare, comprefliim, fuperne valde declive, ante obtu- 
fum, in genis tantum fquamofum. Opercula nuda, diaphana, 
dentata, margine membranaceo aucla. Os malae inasquabile, 
finuofum, diacanthum. Riclus leviter afceudens. Maxillse . 
sequales, labiatae; infera 10 poris perforata. Dentes conici, 
valde obtufi, uniferiati. Oculifummi, fubmedii. Nares fim- 
plices. Membrana branch. tecla. Truncusovato- oblongus 
pone rotundatus et angufiius, lineatus etfafciatus. Linea Jate- 
ralis fumma, dorfo paralela. Anus lubmedius capiti parum 
propior. P. D. fere longitudinalis, in medio finuofa, poue 
crefcess et acute anguiata, ad bafiri carnofa et fqnamata. P. A* 
longitudinalis, dorlali fimilis. P. P. ovales fubinferas. P, V. 
contiguae, lanceolatae fub thorace. P. C. rotundata, ad bafin 
fquamata. Color pifcis in fpiritu aflervati erat pallidus lineis 
longitudinalibus albicantibus, et tribus fafciis arcuatis concolo- 
ribus difliudus. Prima fafcia inter caput et corpus, fecunda 

in 344 Acanthopteryglu Perca. 

Additamentum. 
lh medio corpore , tertiaque in cauda. Longitudo fuit 4I unc. 
Latitudo 1 unc. 8 Hn. 

41. Perca, adfcenfionis. Der Sfeinbarfrh. Osbeck itiii. 
p. 388. Hr. 8. D.-if-. P. 16.V. 8. A; 14.C a 6. 

'Corpus anguftum fuperne fubrubrum , inferne albefcens. 
Gpercula duabus. laminis compofita, aculeis duobus majoribus 
et multis niinoribus armata. Maxillae e regione narium dentatae, 
P. D. in medio finuata. P. C. bifurca. Squamae ovales, den- 
ticulatae transverfim fivx. - 

42. Perca, Jlriata^ pinnis dorfalibus unitis; cauda bi- 
fida; corpore ftriato. L. S. N. 487. D. |f. P. 1 5. V. & 
A. T V. C. 17. 

Opercnla fubferrata. Radius fecundus analis validiflimus. 
Cauda nigra non eft , qua differt a P. Melanura. 

Perca maxilla fuperiore longiore lineis longitudinalibus 
varia, aculeis dorfi 13. Sebce thef. III. tab. 27. fig, 17. 
D. ff. P. 18. VMi A. T V. C. I-7I Vide Mantijfaml. 

43. Perca, Rogaa, nigro- rufefcens; cauda aequali; 
pinnis nigris; branchioftega et capitis lobis obteclis, obfcure 
rubris. Forskal I. c. p. 38» B* 7- D. # a -. P. ig. V. -£. 

A.tV C. 14. 

Dentes numerofi, fetacei, introrfum mobiles; faepe duo 
fortiores incifores in antica parte conico-fubulati, remoti. La- 
bia lata, obtufiffima; inferius longius; fuperius protracflile. 
Iris extrorfum nigra, dein flava, interius caerulea. Opercula 
obefa fquamata , integerrima, poftico tridentata. Vertex con- 
vexus inter oculos declivis. Scapulae gibba^. Dorfum et ab- 
domenrecla, pone curva. Pinnse omnes obtufae, caudae trun- 
cata, ventrales rotundatae. Ramenta brevia poft fpinas dnrfa- 
les. D. A. C. pinnae bafi carnofae, Interftitia radiorum fqua- 
mata, Cauda furgens, apice latior. Linea later. obfoieta cur- 
vato-recla. Color totus uigro-rufefcens. Caput maxima parte 
atque membrana branchialis et pakitum rubro-obfcura. Longi- 
tudo 3 fphitamarum. 

44. Perca, lunaria, ferrugineo- nigra; pinnis peclo- 
ralibus nigris, pone flavis;- doriali et caudae pone hyalino-albis. 

Fors- Acanthopterygii. Perla. 34$ 

Additamentum, 
Forskal I. c, p. 39. Br. 7. D. ^. P. 1 %< V. dextr. j.. iinift. |« 

A. T V C14» 

Proecedenti fimilis przeter colorem et indolem pinnarum; 
quarum peclorales ferrugineo- flavse, baii oblique nigrae, P.V. 
obverfe triangulares, nigrae, vitta obfcure rubra juxta exterio- 
rem marginem. P. D. et A, pars inermis vitta rubra prope ex- 
teriorem marginem. Margo pofticus pinnae dorfi albus, P. C, 
truncata pone Junula albo- hyalina et pone lunulam rufefcens. 

45. Perca, Smnmcmaj cauda rotundata; corpore cine- 
reo- tufco, guttis albis undique adfperfo. Forskall, c. p, 42» 

Dentes (etacei, flexiles, et bini canini validi, conico fub- 
ulati 111 utraque maxilJa. Labia Jatiifima, obtufa. Opercula 
anteriora integerrima , pofleriora trifpinofa. Sub oculo utro- 
que macula oblonga, obliqua, nigra, P. omnes fufcaSj guttis " 
albis. Caput fufcum vix guttatum. Iris fufca, Cauda brevis, 
parum furgens; fupra macula nigra, 

Pifeiszeylaiu^usfufcusmaculisalbiffimis, ordinefecujiduth 
longitudinempifcisadcaudamusque fitis, Fr,Rtiifch thef anim* • 
p. 33. tab. 7. fig. 1. 

P^arietates. 

u. Perca, Kofchar t corpore casrulefcente, fufco guttato. 
Forskallc.^2. D...» P. ig. V.,.. A.... C. sg. 

A priore parum differt. Dentcs multi fetacei. Corpus cas- 
rulefcens. Macula nigra in dorfo caudae. Guttae circulares 
fufco- ferruginese. Caput maxillae et membrana branchialis 
pariter guttatae. Oculi remotiufculi. Vertex inter oculos fub- 
planus , fubcavus. Squamas parvae vix dentatae. Cauda 
altior. 

/3. Perca, areolata , corpore cinereo, albido; guttis 
iufco - flavefcentibus. Forskal 1. c, pag. 42, D. ££, P. ig, 
A, ., . C. 14. 

Numeroradiorumabantecedentevarietate tantum diverfa, 

Cauda leviter exfecla. Opercula obefa, fquamatula, anterio- 

ra integerrima , pofleriora trifpinofa. Vertex nudus, conve- 

xus. Color albidus. Guttae in capite flavefcentes , in pinnis 

Artedi Gcnera. Xx s fufcae; 346 Acanthoptenjgil ' Perca. 

Additamentcjm. 
fufcae; tam prope in pinnis, ut interftitiorum color ambulacra 
albida inter areolas fufcas reprxfentet. Arabibus Daba, 

46 Perca, fafciata, rubra, fafciis transverfis latis , al- 
bidis , -fubquaternis. Forskal 1. c. p. 40, Br. 7, D. -§f . P, 1 7» 
V 1 A J- C n 

Corpus microlepidotum, oipedale, rubrum, maculis 
fafciisque latis, pallidioribus. Caput magnum, Labia rotun- 
data, aequalia. Dentes fetaceo - fubulati, una ferie in maxilla 
inferiore; et multis in fuperiore. In medio utriusque maxillas 
bini dentes, conici, remoti, fortiores reliquis. Oculi magni 
propinqui. Iris rufo- virefcens. Pupilla nigra ovata, Oper- 
cula auteriora obefa fquamis mininiis, pone leviter dentata; 
pofteriora in acumen dedudra; ante quod duas fpinae, fuperiore 
m3Jore. P. P, breviter pedicellatsc, foffula pone fub bafi/ rnem- 
brana fere connexae. Cauda integra. Spinas dorfales rectiffima; 
cum ramento brevi ad apicem, ibidemque triangulo nigro no- 
tatas. P. D, et A. pars inermis margine Havicans. Linea late- 
ralis dorfo propior, Spina fecunda P. A. valde robufta. Habi- 
tat in mari rubro. 

Perca, fafciata , 5 albis & fufcis fafciis transverfis, latis 
Infignita. Houttuyn in Acf, Harkm. XX, 326, Br, 7, D. jf*- 
P. 16. V. •§.. A, T V C. 1 6. Habitat in Japania. 

47. Perca, Jlcerma, capite praslongo; pinna dorfali 
nnica, cauda bifurca. Ruffis Bahis. Gueldenjlcvdt in Nou. 
Comm. Petrop. XIX* 455, tab. 1 1 ♦ Br. 7. D, \l. P. 2 5. V. f « 
A, f . C, 1 7, 

Statura comprefTo- oblonga, latitudine quinquies, crafli- 
tie 7 a longitudine fuperata, Caput produchim, longitudine 
dimidii trunci, fubconicum, fcrobiculatum , fcabrum ab occi- 
pite ferrato declive. Riclus anguffus, Maxilla fupera parum 
longior. Oculifummi, medii, Iris argentea, Pupilla nigra» 
Opercula integerrima. Truncus Janceolatus, compreffus, ex- 
tremitate fpatulata. Squamas mediocres, fubtiliter crenulataj. 
Linea lateralis dOrfo propior et paralela, Squama magna tt*i- 
quetra, apice pungens fuper pinnam peCforalem. P, D. unica, 
iere longitudinalis, alta, trapezoidea, declinata, compofita, 

fufco Acanthopterygil Perca. 347 

Additamentum. 
fufco guttnta. P. P. oblongo-acuminatse, infimse, alba». P. V. 
trapezoidese, thoracicae albae. P. A. ventralibus aequalis, ex- 
tremitati pinnae dorfalis oppofita. P. C. bifurca, albida. Co- 
lor fuperne canefcens inferne albicans, in lateribus maculis gut-* 
tatis nigris fpariis etpun&is fufcis obfcuratus, Habitat inPonto 
Euxino. - 

48. Perca, iineata, pinna dorfali ranientacea; corpore 
Jineis 5 albis fufcisque. L. S. N. 487, 

Sciaena, limata, fatciis longitudinalibus $ albis fufcisque 
alternis. Muf. Ad. Fr. I. 66. tab.3 1 . fig. 4, Jk. 6. D. \ \. P. 1 5. 
V.*.A. T V.C\ 16. 

Corpus oblongum, comprefTum. Fafciae lineares para« 
lelae, totidemque fufcae alternae Jongitudinales. Squamae ci- 
liares. Caput modice declive. Opercula fquamofa, ferrata, 
P. C. integra. P. D. et A. non dilatatae. 

49. Perca, palpebrofa^ pinnis dorfalibus unitis; palpe» 
bris macula fufca linea laterali curva; cauda integra. L, S. N 4 
484. D. |f* P. 15. V. |. A. TT . C. 17. 

Parvus pifcis. Macula palpebrse fuperioris fufca. 

50. Perca, chinenjis. Osbeckitin. pag, 335. D, -§-§. 
P. ig.V. 6. A.^.C. 17, 

Facies Percac flaviatilis fed minor illa, Maxillas insequales, 
dentatas, infera brevior fupera. Os ovale. Linea lateralis curva, 
P. D. longitudinalis, finuofa. P.C.ovalis, Color corporis, pin- 
narum et palati gilvus, 

51. P.erca, atraria, pinnis dorfalibus unitis; eorpore 
nigro; pinnis albido maculatis. L.S, iV. 485« ^1,7. 0.8-33, 
P. 20. V. 7. A. a6» C. ao. 

Bla kfisk. D. Garden. 

Corpus nigrum. Linea lateralis recla. Opercula antice 
denticulata, pofiice ciliata, P. D. albido lineata. P. C, integra, 
Habitat in Carolina. 

S p e c i e s a dhuc dubi a e. 

52. Perca, chryfoptera , pinnis dorfalibus unitis ; pin- 
nis inferioribus flavis, fufco maculatis; cauda integia, L. S, 
N, 485» 

Xx * Habitaf 34$* AcanthoptenjgiL Perca. 

Additamentum. 
• Habitat in Carolina, Au&ore D. Garden. P. V. A. Sc 
C, flavas, maculis fufcis, fpariis, Linea lateralis re&a, Oper- 
ciila obfoletiflime dentata. 

Vavietas aut a!ia Species. 
Perca, gibbofa, marina cinerea, The Margathe Fish. 
Catesby. II. tab. 2. fig. 1. 

Dorfum valde arcuatum. Iris ex albo- flava. Os intus 
rubrum. Maxilia fuperior parum longior. Dentes exigui, 
acuti,, uniferiati in maxillis, Squamae fatis magnae, fubnigrae, 
ad ventrem dilutiores, Linea lateralis nigra, ^dorfo paralela, 
P. D. femilongitudiiialis bipartita, P. P. longas, acuminatse. 
P. C. bifurca, 

53. Perca, venenofa, pinnis dorfalibus unitis; pedto- 
ralibus apice flavis; caudalunata; corpore punctis fanguineis. 
L. S. N. 486. 

Perca marina vencnofa, punclata, The Rock- Fish. Ca- 
teshy U. tab, 5, 

Corpus ovato-oblongum, fefquipedale, quandoque ma- 
jus, Sqanias laeves, tenues, in dorfo fufcae, in ventre pallidac, 
ocellis rubris, iride nigra, pailim notatas. Oculi fulvi. P. D, 
compofita, inxqnabilis. P. P. in extremitate flavae. P, C. lata 
Ct parum excavata. Habitat in Bahama. 

54. Perca, guttata, pinnis dorfalibus unitis; cauda in- 
tegra; corpore pundis fanguineis adfperfo. L. S. N, 4^5. 

The Hind: Catesby II. tab. 14, Pennant artl. zoof. 

fltppl, 140. 

Corpus ovato- oblongum, alepidotnm, cute crafla verfi- 
colare vefHtum et undiquemaculisguttatis rubris denfe confper- 
fum. Iris ex flavo rubefcit. Os amplum. Dentes exigui, acu- 
tiffimi* praster binos majores in maxilla fupera prominentes, 
Caput rubellum, Dorfum ex rubro faturate fufcum ; latera vi- 
ridefcentia. Venter albus. P. D. compoiita, inasquabilis. P. P. 
inferae, Jongae, rotundatae, guttatae, capiti concolores. P. 
A. compofita, duobus aculeis brevibus, crailis ante armata. 
Cauda lata parum rotundata, nigro marginata» Habitat circa 
infulas Bahamenfes. 

Roodcn Acanthopterygn. Perca, 349 

Additamentum. 

Rooden jfacob Evertzen Valentini Ind, vet, & nou. III, 
p. 392. fig. 146. 

Pira - Pixanga, Belgis Gatvifch. Marcgr. brafil. p. 152. 
Hajifyn, pifc. 139. * 

Dentes minuti, acutiffimi. Oculi magni. Pupilla co- 
lore turcoidis, iride nigra, aureo & fanguineo mixta. Oper- 
cula pone triangula, monocantha, P. D. longitudinalis, ante 
fpinis 1 1 & pone radiis muticis longioribus compofita. P, P. 
fubrotundae, carnofze. P. V. angufbe, fpina unica firmatae. P. A. 
mediocris una fpina praedita. P. C. rotundata. Squamae parvae, 
glabrac, Color totius pifcis gilvus, maculis guttatis, fangui- 
neis, copiofis varius. Pinnae omnes fimiliter guttatae margine 
extremo obfcure rufefcunt. 

Holocentrus, pundiatus , aculeis dorfalibus undecim, 
Bloch, N;A. F. IV. 58» tab. 38. 

Varietcts, 

cc. Perca, manca, pinnis dorfalibus unitis; picrorali- 
bus carens, corpore plumbeo, guttis amplis fubrubris undi- 
que confperfo; cauda rotundata. IV. 

Percis pinnis 4, in dorfali pofterioribus radiis altioribus, 
poftbranchialibus carens; duabus ventralibus, quae proximae 
funt branchiis; unapoftanum, fpinis duabus membrana con- 
jundlis, 1 1 in anteriore dorfi parte. Ad taifrum glabra ; ore 
ultro oculos incifo: iride flavicante. Lamina branchiofteaa 
ariguloia in triangulum definente : Maculis amplis rorundatis 
fupertoto corpore, omnibusque pinnis, plumbei coloris; ex 
iateritio vel fanguineo emortuo variegata. Kkmii Mijf, V, 43» 
tab. 8. %* 3- 

/3. Perca, Stellio, pinnis dorfalibus unitis; maculis fu- 
fcis ocellatis circulo, albo punclato pentagono undique picla, 
cauda rotundata, macuiofa. W. 

Perca tota maculis fuicis & punctis albis varia ; pinna 
dorfi aculeorum nndecim. Sehce thef III. tab, 27. fig. 7, Vide 
defcriptionem in Mantiffa I. 

55, Perca, punclata, pinnis dorfalibus unitis, cauda in- 
tegra ; corpore caeruleo pundato. L, S. N, 485. 

Xx 3 Perca 350 Acanthoptenjgiu - Perca. 

Additamentum» 

Perca marina punciulata. The Negro -fifh. Cateshy 
II. tab. 7. 

Color fufcus, maculis exiguis caeruleis confertim undi- 
que confperfus. Iiis aurea ad rubrum vergens, Dentes acuti, 
uniferinti. P. D. et A, compofitae/ femilongitudinales. P. C» 
rotundata. 

Bodianus, guttatus, dentibus 4 conicis; aculeis tribus 
ad operculum. IJer ^facob Evertzen. Bloch. N. A. F. IV. 36, 
tab, 224. Br, 5 . D. / T . P. 14. V. f . A. T 3 T . C. 17. 

Va rietas. 

ci. Perca, maculofa, maxilla inferiore longlore; pinna 
dorfi aculeorum novem, Seba? thef. III. tab. 27. fig, 6, D. 
■ij. P. 1 8. V. 6. A. TT . C. 1 7. Vide MantiJJhm I. 

The dotted Perch. Pennant. artl. zool.fuppl, 127. 

Cauda integra. P, D, /ubdiftindse. Corpus liueis nigris 
punclatis notatum. Caput argenteum, 

/3. Cugupu-Guacu , Lufitanis Meros, Belgis ^facoh 
JLvertzen. Marcgrav. hraf 169. 

Corpus oblongum grande iex pedum longitudine, micro- 
lepidotum. Caput et os magnum, edentulum. Pupilla ni- 
gricans, Iris fiava. Opercula in triangulum definunt. Pin- 
nas 5 habet, P. D. nna iemilongitudinaJis, compofita P, P. in- 
jfimae. P. C. quadrata. Color cinereus cum umbra mixtus, 
verfus dorfum faturatior. Venter aJbicat. Pinnae omnes di- 
lute bruneae. Per totum caput, dorfum pinnas peclorales ma- 
culae parvae nigrae, exiguae five puntfa frequentiflima , difperia, 
Venter et reliquae pinnae puucHs his carent. 

56. Perca, melanura, pinnis dorfalibus unitis; cauda 
bifida, nigra, marginealbo; corpore Jineis luteis L.S. N.^6. 
Perca marina cauda nigra. The Blacktail, Catesby \\ t 
tab. 7. fig. 2. 

Corpus ad dorfum nigrefcit, fed ventrem verfus lucidins, 
fimplices fquamarum flavarum habet feries longitudinales. Os 
atque dentes ori& dentibus Percae communis fimiles. Jris fatu- 
rate cinerea» P. D. compofita pofi medium finuofa, femi 

longi- Acanthopterygti. Perca. 351 

Additamentum. 
Jongitudinalis. P. A. ante fpina una firmatur. P. C. nigra 
valde bifurca, margine late albo inclufa. 

57. Yerca, fligma, pinna dorfali rainentacea; opercu- 
lis inuflis L. & N. 487. D. |f. P. i 3. V. f . A. T %. C. 1 7 . 
Habitat in India. 

58. Perca, fclatrix, pinnis dorfa-libus unitis; cauda 
bifurca, poflice rubra; abdomine Juteo, grifeo Jineato, L t 
S.N.4S6. 

Perca marina feclatrix. The Rudder-Fifh. Catesby, If. 
tab, g. fig. 2. 

Corpus parvum, ovato-obiongum, parte fuperiore fu- 
feum, flavo maculatum; inferiore lineis flavis & albis alternis 
longitudinalibus ornatum. Oculi et opercula ex albo, rubro 
<& flavo varia. P. D, & A. femi longitudinales, compofitae, 
P."C. .fiiTa, extremitate rubet. Habitat in mare Atlantico ubi 
naves feclatur, & gubernaculis adhasret. 

59. Perca, rufi, pinnis-dorfalibus, difiinclis, fecunda 
altiiTima, lanceolata; caifda forficata. W. 

Perca marina rubra. The Squirrel. Catesby II. tab. 3.fig. 1. 

Corpus pedale, obJongum, pone Jineare, fquamoium. 
Caput mediocre, a vertice declive, luperne iquamofum. Oper- 
cuia pone monocantha. Oculi magni, iride flava. Os par T 
vum, Dentes exigui \n in Perca fluviatili. P. D. anterior fe- 
iniJongitudinalis, fpinofa; poflerior molii, aitifllma, angufla, 
aeuminata: P. P. inferas, acuta- afcendentes. P. V. thoracicae, 
acutx, duplo lonwiores pedtoralibus: P. A, parva, obtufa, duo- 
bus aculeis ante armata. P. C. angufla , forficata, Color 
omnino ruber, fub ventre & in opercuJis poflerioribus pallidior. 

60. Perca, Tyfonis, pinnis dorfalibus fubunitis; cauda 
rotuudata, corpore ovato ; fafciis 6 transverfis nigris. Philqf. 
Transatl. Vol. 61. p. 247. 

61. Perca, apoda. Forfleri. Catal. of.anhv. a'i. 
Perca marina, pinnis branchialibus carens, The School- 

mafler. Catesbij II, tab. 4. fig. 2. 

Corpus oblongum, pedale, macroJepidotum , fuperne 
ex fufco-iulvum, inferne palicfcens» OcuJimagui, ovati, iri- 

dc 352 Acanthopterygiu Perca. 

Additamentum. 
de flava. Squamae magnae ad oram fulvae. rinnae obfcure 
flavae. P. D. compoiita poft aculeos finuofa P, P. carent. P. 
A. tribus aculeis & pluribus muticis compoilta. P. C. bifurca» 
Habitat in Bahama» 

Tlie apodal Perch Pennant. artl. zool. fuppl. 132» 

62. Perca? JagoniS) atra, piniia dorfali femi longitu- 
dinali; cauda bifurca. W* 

The Black-Fifh. Borlafe Comwall. 271. tab. 26. fig. g, 
Pennani. br. zool lll. 260. 

Corpus glabrum, microlepidotum, 15 uncias longum, 
& \ unc latum» Caput & roftrum ut in trutta. Oculi magni» 
lucidi, Dentes minuti. P. D. unica femilongitiidiiialis. P. C. 
bifurca. P. V» thoracicae. Linea lateralis ieviter curvato recla, 
dorfo propior» 

Perca, nigra, fquamis minutiffimis veflita» Gmelini 
L. S. N. 1.32 1» 

63. Perca, umcutor, pinnis dorfalibus unitis; corpore 
fubfufco; macula fuper caudam aterrima & aliaque fufca ante 
nares notato. W. 

- Perca unicolor, maxilla inferiore longiore; macula ni- 
gra ad bafin caudae. Sebce thef. III. tab» 27. fig. 10. D» |§>j 
P. 13. V. 6. A. TT » C. » . . Vide MantiJJam I» 

64. Perca, bifafciata, pinnis dorfalibus nnitis mem» 
brana branchiali triradiata , cauda integra. W. 

Percis pinnae dorfalis radiis undecim fpinofis, quatuorde- 
cim mollioribus; fafciis duabus latis , albicantibus. Kcelrenter 
in Nov. Comment. Petrop. Tom. X. 340» Br» 3. D. ,1 j-» 
P» 10. V. h A 14. C. iS. 

Dorfum monopterygium. Opercula fquamofa , pone 
duabus fpinarum inter fe divergentium feriebus armata» Cau- 
da indivifa. Longitudo 3^ unciarum. - 

65. Perca, tigrina, albefcens, fafciis imperfectis et 
guttis nigricantibus varia; pinnis dorfaiibus unitis; cum cauda 
tmncata guttatis. W. 

Perca Acanthopterygii. Perca. 353 

Additamentum. 

Perca maxilla inferiore longiore; tota maculis & lineis 
transverfis varia Sebce thef III tab. 27. fig. 1 5. D. i-f, P. 1 -3, 
V. . . . A. rT . C. . . . Vide Mantiffam I. 

Prochilus capite produclo; pinnis ani, dorfi caudasque 
maculatis; branchialibus oblongis, albis; reliquo toto corpore 
ad lyncis inftar "maculatus & fafciatus. Kleinii- Miff. V. 60. 
tab. 12. fig. 4. 

Perca dorfo monopterygio; capite mutico fquamofoj 
operculis monocanthis, fquamofis; cauda truncata. Gronov, 
zooph. p. 91. Habitat in Indiis. 

Holocentrus tigrinus, pinna caudse lunata. Uer getie« 
gerte Sogo. Bloch. N, A. F. IV. p. 77. Br. 6. D. TT . P. 13. 
V.i. A. T VC. ic. 

66. Perca , kntiginofa , pinnis dorfalibus diftinftis ; 
fordide albens, fupra lineam Jateralem e nigricantibus. maculis 
nebulofus; capite guttato. 

Perca maxillis sequalibus capite maculofo; cauda xquaK 
Sebccthef III. tab. 17. fig. 12. D. T §, 12. P. 14. V. 6. 
A. T V C. 1 6. Vide Mantiffam I. 

67. Perca, teffdlata, teres, albefcens; fafciis fufcis, 
diinidiatis, alternatim ad linearn lateralem oppofitis, cauda 
asquali , guttata. W. 

Perca oblonga, teres Iineis utriilque 8 transverfis, tufcis. 
Sebce thef. III. tab. 27."% \6. D. %. P. 16. V. £. A. T \-. 
C. 17. Vide Mantijfam I. 

68. Perca, feptemfafciafa, pinnis dorfalibus fubunitis; 
anteribre fpinis 12 inftruda; cauda parum bifurca. W. 

Perca maxilla inferiore longiore ; albefcens cum lineis 
transverfis oblcuriobus. Sebce thef III. tab. 27. fig. 14. D.£-|. 
P. 1 C. V. 6. A. TT . C. . . . Vide Mantiffam I . 

69. Perca, Dorfo, gilvus fafciis duabus fubnigris; 
macrocephalus, pinnis dorfalibus unitis pone longe protenfis 
cauda bifurca. W., 

Perca maxjllis sequalibus; lineis utrinque duabus trans- 
verfis, nigricantibus. Sebce thef. III. tab. 27. fig. ili D. £y. 

P V. h A. TT . C, . . . Vide Mantiffam I. 

Artedi Genera. Yy 70, Per- 354 Acanthopterygu. Perca. 

Additamentum. 

70. Perca, trifafciata , pinnis dorfalibus unitis, fa-- 
fciis 3 albicantibus, cauda integra. IV. 

Percis fafciis tribus albicantibus; oiTe matae utrinque m 
duasfpinas, unam longam, alteram brevem produc%. KceU 
srenteri in Nov. Comm. Petrop. X. 346» D, /y. P. \\. 
V, / T . A. T \. 

Dorfum monopterygium, Cauda indivifa; longitudo 4^ 
unciarum. 

71. Perca, Callyodon, maxilla inferiore, longiore li- 
nfcis-longitudinalibus varia; pinna dorfi aculeorum undecim. 
Sebce thef III. tab. 27. fig. 8- D. U- P» • ♦ • V. £. A. T V* 
C. . . Vide Mantijfam l. 

Callyodon capite fubacuto, caudae ambitu rotundato» 
Gronov. zooph. n, 244. Muf. ichth. II. n. 1 56. tab. 7. fig. 4. 

72. Perca, reticulata, albefcens fafciis vktisque fufcis; 
macula atra fuper extremam caudam, atquc circulo nigro pun- 
clato circa orbitam infignita. W. 

Perca maxilla inieriore longiore transverfim iineata ma- 
cula nigerrima ad caudam. Sebce thef, III, tab. 27. fig. 9. D. 
25» 1 . ♦ . . V. O. A, TT , \s. . . , 

73, Perca, amleata* Osbeckii in Nov. A$. N. C. tom. 
IV. 103. D. 8, »6. P. 13. V. 6, A. 16. C. 12. 

Pinnae peclorales iongiflimae, Riclus magnus. Aculei 
Ctrca roftrum & oculos» 

74, Perca, ririgens, Osbeckiim Nov. A&. N. C. tom. 
IV. 103. Br. 7 vel 8. D. 1 o, 36. V. 1 5. P. 7. A. 36. C. 27. 

Caput ferme <juadratum. Dentibus confpicuis, alternis 

longioribus, 

75, Perca, dubia, Osheckii m Nov. AcJ. N, C. tom» 
IV. 103. Br. 5, D, 23, P. 14. V, 6. A. 1 3, C. 26. 

Caput tubercuiofum , parvis dentibus. Dentes maxilla- 
sres primores parvi variorum ordinum acuti; poiteriores mar- 
^aritiformes duorum ordinum. Oculi magni. P. C, bifurca. 
Color albus. Facies Percae fluviatilis. (Prope Sparum Spi- 
ijuin forlan ponenda.) Acanthopterygii; Trachims. 35$ 

XXXI. TRACHINUS. 

Membrdna Branchiofiega. . t , 

Acukus unicus vel plures ad fuperiorem angulun* 

operculorum branchiarum. Tubercula fubafpera 

in capite. 

Oculi fibi vicini in fuprema capitis parte. Pinnae in 

dorfoduae: anterior admodum brevis. Appendi- ^ °* *** 

ces Pylori 8. 10. & 12. (*) 

Yy 2 1. TRA~ 

Additamentum. 
(*) Character generis- Trachini. 

Linn^ei: Caput niinus, laeve, compreffum. Mern- 
brana branchialis rad. 6. Operculorum lamina inferiore fer> 
rata, Anus prope peclns. S. N. 435. 

Gouani: Corpus cathetoplateum fublanceolatum 5 1111« 
crolepidotum. Caput parvum, compreffum, fquamofum» 
ante oculos aculeatum, nucha utrinque ferrata. Maxillae ex- 
traftiles; fuperior brevior, aculeo ad iimbum armatae. Den- 
tes conferti acuti, fubarcuati, fimiles. Oculi magni, margi- 
nales. Opercula fquamofa, fuperue fpinofa, pone membra- 
nacea, Membrana branch. fex radiata. Linea lateralis fupre- 
ms, dorfo paralela. Anus prope peclus. P. V. jugulares» 
P.D. bina;. 

Gronovii: Corpus cathetoplateum, oblongum, teres* 
Linea later. recla, dorfo paralela, & propior. Anus capiti 
proximus. Dorfum. ad laterss pinnx offeum , acutum Caput 
eathetoplateum, breve. Os terminale. Opereula valida , cu- 
fpideaucla, & pofticejm angulum muticum abeuntia. Oculi 
ori approximati, fummi. Dentes parvi acuti. Membraua 
branch. officulis fex. P. D. binse, priore parva, et aculeata; al- 
tera linearis, longitudinalis. P, V. fub junduris branchiarum 
fitse, quarum officula priora aculcata, P. A. linearis, ab ano ad 
caudam petens zooph, 8°« 

Blochii: Corpus, elongatum, compreffum; Squamis 
minutis, deciduis: pinnis 8. Dorfmn reclum, Linea lateralis 
reda, Anus prope pedus. 356 Acanthoptenjgii. Trachinus. 

i. TRACHINUS maxilla inferiore longiore , cirris deflititta. 
Si/n. 70. 

Draco & Araneus marinus Aubrorum. Trafcina Salviani. 
Viver Galiis. Veever Anglis. Fdrfing & Fidrjing Suecis 
£f Danis. Pefce Ragno Italis. 

Corpus ad latera comprefTum. Linea lateralis re&a. 
- Irisaurea. Aculeus utrinquevalidus,fuperne ad oper- 
cula branchiarurri, Cauda vix bifurca. 
Pinna dorfi i a . aculeorum 5 venenatorum. 2 a . ofli- 
culorum 31. Pedlorales 16, quorum 3 ramofa. Ani 
32. Appendices pylori 8- ( a ) 

2. TRA- 

Additamentum. 

(a) Trachinus, Draco L S. N. 43 5. P. D & A. nuii- 
tum ferratse. 

Trachinus Draco maxilla inferiore longiore, radiis quin- 
<que in pinna doriali prima. Das Petermdnnchen. Bloch. N. 
F.D.U. £3 i.tab.6,. i3r.6. D. -f, 24- P. 16. V. 6. A.25.C. 15. 

Caput mediocre, Ric'his amplus, afcendens. Dentes 
acuti. Lingua acuta. Maxilia infenor Jongior. Oculi fnpre- 
nii, roflro exiremo vicini fuleo feparati: Pupilla nigra. !ris 
flava, nigro pundata. Opercnla fpina magna aririata. Cor- 
pus eJongatum, coinpreffum fquamis parvis, deciduis vefii- 
tum. Dorfum reclum fulvum. Latera fnb linea Jaterali re- 
<fta, uti abdomen, argentea , lineis fubfufcis obliquis oruata. 
Pinna dorfalis prima nigra difJincla , fpinis 5 horrida. P. D. 
Jecunda & analis fere longitudinaJes acquales. P. C. truncata 
& transverfim lineata. Anus prope pecftus. Longitudo fere 
pedalis. 

The common Weever. Pennant br.zool. III. 169. tab. a#, 

P. D. priina; riigra 5 fpinis armata in fulco reponitur. P. 
P. lata & anguJata. P. C. Jeviter excavata. Latera duobus aut 
tribus lineis iongitudinalibus fordide flavis, et niuJtis transver- 
ialibus ornata. Abdomen argenteum. 

La Vive ou Drugon de imer* Afcanii icon. tab, 7« Br. 6. 
D.Z; 31. P. 16. V. 6.C. 16» Acanthopten/giL Trachinus. 357 

2. TRACHINUS cirris ttmltis in maxilla inferiore. Art. 
Syn ji. 

Uranofcopus &f Callionymus Auclorum. 
Corpus fubteres : facies plana. Iris aurea. 
Maxilla inferior furfum produ&a. t Os validum, fub 
lingua in tres fpinas divifum. 
Caput et opercula branchiarum tuberculis et acu- 
leis munita. 

Yy 3 Pinna 

Additamentum. 
V a r i e t a t e s. 

oc» The greater Weewer. Pennant br.zool. III, p, 1 71* 
tab. 29. et Itin. Scot. D. -£, P. 1 3. V. 6. A. . . C. ♦ . 

Corpus totum 1 1 uncias ionguin et if unc. latum* Ca- 
put planum minutis tuberculis plenum. Malas & opercula mi- 
erolepidota. Spina acuta in opereulis, Maxillas dentieulis 
fcabrae, infera longior. P, D. prima nigra, fecunda fere longi- 
tudinalis uti analis. P. C. magna triangularis, "pone -xquaiis* 
Squamae obliquis lineis, a dorfo ad abdomen vergentibus, fe- 
peratis difpofitje. 

/B. Trachinus Draco, capitis lateribus eompreffis; ver- 
tice icabro, depreiTo; ano capiti vicino. Malfilieniibus Aranj® 
aliis Viver. Briinnkh ichth. nj. Br« 6, D.§, 30. P, 16. V.6+ 
A. 32. C. 12. 

Corpus elongatum, angufhim, fubcompreifum. Captit 
minus laeve; vertice depreifo, fcabro, lateribus compreilis. 
Opeiculum fpina, caudain fpeclante , armatum. Ante oculos 
fpinx 2. Maxiila fuperior utrinque fpina parva, fupra inferio- 
rem mandibulam extenfa, iniiruitur. P. D, antica fpinofa* 
maxima ex parte nigra , cohaeret ope membranulas cum poilica 
inutica. Iris rubina. Corpusalbidum, dorfum et latera di- 
inidia annulis obJongis, ovatisque magnis, fufcis depicla, pun- 
cris quoque innumeris concoloribus irrorata. Longitudo pedis& 
ultra , antecedente quoquc iatior. 

Araneus (iveDraconis marini altera fpecies, Willugby 289 
tab. S. 1 o, fig, 2. 358 Acanthopterygli. Trachinus. 

Pinna dorfi i a . aculeorum 3. 2 a . 14» Peclorales 16. 

Ventrales 5. Ani 13. 

Appendices pylori 12. Inteftinum femel reflexum. (b) 

XXXII. TRIGLA. 

Mmbrana branchiqftega officula ... utrinquecontinet. 
Caput a fummo vertice ad os admodum declive, 
grande, quadratum quafi, plerumque aculeatum» 
Corpus a capite fenfim in caudam angufhffimam 
tenuatur. 

Appendices duae vel tres articulatae in multis fpecie- 
bus hujus generis, pinnis pecloralibus fubnexae. 
pag. 43. Oculi ad fummum capitis fiti; cuticula te&i. Pimias 
in dorfo duae, anterior aculeata. Pinnse peclora- 
les in quibusdam ampliffimse funt. Multi horum 
pifcium ftridorem aliquem edunt, et quidam illo- 
rum ope pinnarum pecloralium fupra fuperficiem 
aquse volant. 
Appendices Pylori. 4, 5. 6, 9. 10. 18* 20. &C (*). 

Rofira 

Additamentum. 
(b) Trachinus. maxilla inferiore longiore cirris deflitu- 
ta. Eelgis Pietermann. jfoh.Fr. Grenovii in affiis Upfal. 1742, 
p. 95. ubi copiofa defcriptio hujus pifcis exilat, br. 6. D f, 
30. P. 16. P. 6. A. 30. C. 12. 

1. Uranofcopus, fcaber. L. S. N. 434. Vide in fequen» 
tibus Nova genera Linnaei. 

Species adhuc dnbia. 
3. Trachinus? trigloides. Osbeckii m Nov. A&. N. C, 
tom.IV. 102. Br. 6. D. 4, 14. P. .. V.... A.,.. C. 12. 

Corpus albo- cinereum. Venter albus. Caput verruco- 
fum, uti fquali majoris cutis. Ocuii parvi, fummi, vicinh 
P. D. prima, minima nigra, P. C. cuneiformis, Appendices ad 
P. P. imo aculeo utrinque conftant. 

(*) Character generis Triglae. 
Linnjei: Caput loricatum, lineis fcabris. Membrana 
branch. radiis 7, Digiti liberi ad pinnas peclorales. S. N. 496, 

For- Acanthoptertjgiu Trigla. 359 

Roflvo obtufofeu continno ac indivifo. 
I» TRIGLA capite glabro, cirvis geminis in maxilla inferiore, 
Art. Syn. 77. 

Mullus £f mullus bavbatus Au&orum. Tvigla Gr&corum. 
Squamae amplae, facile deciduae. Denticuli in maxil- 
lis, palato & faucibus. Color corporis flavicans. 
Pinna dorfii 3 . aculeorum7; i m . altiflimurm 2 a .cjra- 
moforum. Pe&orales 16. Ventrales eadem a fummo 
roflxo diftantia, ofliculorum 6 ramoforum. Ani^, 
Cauda bifurca, ofliculorum 17. Appendices pyiori 
26". Locus Italia. (a) 

2. TRIGLA capite glabvo, Uneis utrinque quatuor, luteis, 
lougitudinalibus , pavalklis. Avt.fyn. 72. 
Mullus major , nojlev & Salviani. IVill. pag, z%$. Raij 
pag.pi. 

Surmulkt Cornubienjibiis. 

Pinnse omnes & cauda ex colore flavo & miniato 
pi&se. Iris miniata. Longitudo 12 ad 14 unciarum. 
Pinna dorfi 2 da . ofliculorum 8. Appendicespyiorii8. 
Locus : Mare mediterraneum & Oceanus ad Cornu- 

biam. 

— — 1 ' i 1 1 

Additamentum. 
Forsteri: Corpus conicum. Caput loricatum, ra- 
diatum. Digiti liberi ad pinnas pe&orales. Enchirdion 
h. n. 85. 

Pennanti: Roflrum declive. Caput loricatum. Mem- 
braim branch. radiis 6. Appendices tenues ad bafin pinnarum. 
pecloraiium. Bv. %ool. III. 276. 

Blochii; Appendices articuiati ad pinnas. 

O bfe v v a t i 0. 

Membranam branchioflegam feptem radiatam in omnl- 
fous fpeciebus eonflantem efTe invenimus. Briinmch ichtki/oi. 
P- 74. 

(n) 1. Mullus, bavbatns, cirris geminis; corpore rubro* 
L. S. N. 495» Vide nova genera Linniei. 360 Acanthopterygii. Trigla. 

biam. Cirros duos habet ut (1) Salvianus fol.335. 
& 236. (b) 

3. TRIGL A capite giahro» totavubens, cirris carens. Art. 

Syn. 72, 

Mullus imberbis, five Rex Mullorum t Will. 2%6. 
Re di Trigiia Meiitenfibus. 
pag. 44* Ventricofus eft. Iris aurea. Squamse amplae, ruben- 
tes. Denticuli in maxillis & palato. Lingua glabra. 
Os ampliffimum. 

Pinna dorfi i a . aculeorum 6: 2 m altiffimum. 2 a . of- 
ficulorumio: i m . aculeatum. Peclorales 12. Ven- 
trales 6: quorum i m . aculeatum. Ani 10, quorum 2 
prima aculeata. Cauda parum bifurca, officulorum 
- 20 circiter. Appendices pylori 4 tantum. Vefica 
aerea fimplex. Locus : Valettae in infula Melita 
frequens. (c) 

Capitibus acuieatis. 

4. TRIGLA capite parum acuteato, pinnuta jingulari ad 
pinnas pecJoraks. Art. fyn. 73. 

Milvus Beilonii, Salviani, Aldr: Wiii, Ray. p. $9. 
Hirundo Rondel 6tf Gefneri. Rondine Romce. Faicone 
in Sicilia & Mnlita. 

Officula utrinque fex in Membrana branchioftega, 
fed 4 tantum externe videntur. Crufta capitis in 
duas prselongas fpinas, dorfo incumbentes , definit. 
Squamse durae & afperae, in medio eminentes. Oper- 
cula branchiarum in fpinam longam- & acutam.de- 
finunt. 

Pinna dorfi 1 a . officulorum 5. 2 8» Ani 6. Pecto- 
rales 27 ad 28 longiflimorum, membrana maculo- 
fa. Ventrales in medio ventre longse , officulo- 

rum 

Additamentum. 

(b) 1. Mullus, furmuletus, cirris geminisj lineis luteis 
longitudinalibus. L. S. N. 496. 

(c) 3, Mullus, imberhis. L.S.N. Vide nova genera. Acanihopterijgil Trlgla. 36 1 

rum 5. fpina brevis in medio dorfo. Cauda bifurca, 

fquamse duoe majores ad bafin. 

Pmna fingularis officulorum ( 6, juxta pinnas peclo- 

rales , quibus humili membrana adnedtitur. N. ofTa 

pinnarum omnium indivifa. 

Volat fupra aquas ad 4 cubitos. Locus quicunque ad 

mare mediterraneum, &c (d) 

5. TRI- 

Additamentum. 

(d) 4. Trigla, volitans, digitis vicenis, membrana pal» 
niatis. L. S. N. 49 X. 

Trigla pinna fingulari ; pinnis pec"roralibus, corporis 
longitudinem fubasquantibus, iubnexa. Gronov.zooph.ii.2%%* 
Muf. ichth. n. 102, Br. 6. D. 6, g. l\ 6, 19. V. 5. A. 6. 

C. 18» 

Corpus parum comprefTum, teres, pone autem fere qua- 
dratum gracilefcit. Caput piagioplateum, quadratum, ad ocu- 
los fubconvexum, loricatum, csslatum, pone duabus magnis 
fplnis bifurcum. Os mediocre. Labium fuperius bifidum» 
Maxilia fuperior multo longior inferiore. Dentes obtufi, 
inzquales , conferti. Orbitse ingentes , laterales. Aper- 
turas branchiarum laterales, inferne claufas. Anus iil tiie^ 
dio ventre. Pinnje 8 ofliculis fimplicibus apice eminentibus 
tnfkudas. P. D. prima 6 ofliculorum , quorum duo priora 
fuperne libera, ad bafin membrana humili conjuncla etafequen- 
tibus 4 unitis feparata funt. P, D. pofierior # radiata. Ante 
hanc fpina brevifTima ad bafin latiflima. P. P. infimae, alis 
membnma humili nexae. Ala prope utramque pinnam peclo- 
ralem longa ultra dimidiam corporis extenfa, fere triquetra, 
plicatilis, ofliculis 19 crefcentibus et decrefcentibus itemque 
membrana tenui maculata conflrucla. P. C. bifurca. Ad balin 
caudae utrinque duae fquamulae apicibus aculeatis, femiun- 
ciam longae, et fefq;iilineam latae exifiunt. Squamae dtirae 
in dorfo et lateribuselypticae* in liis magis in iljo minus tuber- 
culatae et afperae. Ex his angulofae lineae, longitudinem cor- 
poris petcurrentes formaMur. Squamae in ventre planae. Lon- 
Jrtcdi Gencra. Zl situdo 362 Acanthopterygii. Trigla. 

5. TRIGL A capite aculeato , appendicibus utrinque tribus ad 
pinnas pe&orales. Art, Syn. 73 
Hirundo , Aldrov, ^fonft. WilL Ray, p, 88. 
The Tub-fish. Cormibienfibus. 

Squamseexiguge, glabrae. Orbitae oculorum &mar- 
go maxillae fuperioris aculeata. Color ex rubro . al- 
bicante & virefcente varius. 
. _ Lamina offea capitis retrorfum bicornis eft, utroque 
r &♦ ■>♦... cornu in fpinam acutam produclo. 

Squama fupra pinnas peclorales cum acuieo valido. 

Linea lateralis non bifurca ad caudam. 

Pinna dorfi i a . officulorum t). 2 da . 18 indiviforum. 

Peclorales lo.admodum ramoforum. Ventrales 6, i m . 

aculeatum. Ani pnelonga officulorum 19. Cauda pa- 

rum bifurca officulorum 10. 

Aculei 25 ad fulcum medio Dorfo infculptum» 

Vefica aerea m 3 veluti lobos divifa. 

Locusr 

Additamentum. 
gitndo pedalis. Color in dorfo et lateribus fubfnfcus; in 
ventre plano albus. ^nhabitat mare mediterraneum et atlan- 
ticum. 

Milvus. Wiltugby 2^3* Ubiaccurata defcriptio, et imago 
optima e Salviano mutuata invenitur. 

Varietas* 

Trigla, tentabunda, digitis Jongiifimis, membrana 
tinitis; tentaculisduobus ocularibus & una gulari. W. 

Cataphraclus ofifeis fquamis liispide Joricatus; ventre fer- 
rato, Oclo aculeis validis in unicam pinnam dorfalem difpo- 
iitis. Prxter pinnas lateraies aliis duabus longis amplisque 
•7s\£%c c /oo$yis, alarum fpecies gerens & c/xo7rle^os fimul volans. - 
Caflide retro bifurca, et amplum finum deieribente. . Appen- 
dices 3 habet membranaceas, quarum binas pone oculos 
rertia a gula dependet, Kleimi MiffllV. 44. tab. 14. %♦ 1» Acanthopterygil Trlgla. 363 

Locus: mare mediterraneum & Qceanus. (e) 
Rojlro pavum bifuvco. 

Zz.2 6. TRIG- 

Additamemtum. 

(0 5* Trigla, Hivimdo, digitis ternis; linea laterali 
aculeata. L. S. N. 497. Snecis Knovvhane. Fauna Succica. 
p. 120. D f, 19. P. 9. Y. 6. A. j8. C, 10. 

Caput quadratuni, cinereum, punclis fcabris varie flria- 
tum. Labium fuperius emarginatum, fuperne glabrum, utrin» 
que aculeis tribus armatum; anticus horum longior. Orbita 
fuperne deliquefcens. Iris caefia. Cirri intra pinuas peclorale? 
& ventrales 3 truncati, aequales, articulati, inferioribus brevio- 
ribus. Cum a corpore removentnr, incurvantur. Abdomen, 
argenteum. Dorfum cinereum. Latera infralineam longitu- 
dinalem, maculis parvis, albicantibus et obfolete caeruleicen» 
tibus adfperfum; fupra lineam vero ptmcris f. maculis, alhis, 
virefcentibus. Linea lateralis punclis ofleis prominentibus 
exafperata albida. Membrana branch. 7 radiis. 1\ P. nigrje. 

Trigla, Hivunio^ pinnis pecloralibus latis. Die See- 
fchwalbe. Bloch N. F. D.ll. 126. tab. 60. Br. 7. D. f, 1 j, 
P. 10. V. 6. A. 14. C. 16. 

Caput magnum ante et pone fpinis brevibus terminatum* 
Pupilla nigra, Iris argentea ad rubrum vergens. Truncus mi- 
crolepidotus, in dorfo & lateribus fufcus, violaceo mixtus, in 
abdomine argenteus. Linea lateralis & futuras afperae ad dor- 
fum anguflae, P. P. longitudine & latitudine aequali, violaceae 
ad pinnam dorfalem fecundam extenfac, radiis uti in P. V. qua- 
drifidis. P. C. fubfufca & parum excavata, radiis muhifidis* 
Reliquae P. albidae radios fimplices, molles contiuent praster P» 
D. primam fpinofam. Habitat in mari germanico & baU 
thico. 

Vavietas. 

The fapplivine Guvnavd. Pennant bv. zoot. III, 380. 

Pupilla viridis. Spinas dux parvae ad angulum oculorum 
internuni. P. P. praelongac & latae, pallide virides faturate ca> 
ruleo margiuatae & maculatae, P, D, inter duas feries fpinarum, 

ferra- 364 Acanthopterygii. Trigla. 

6, TRIGLA rofiro parum bifido , tinea laterali ad caudam 

bifurca. Art, Syn. 73. 

Lucerna Venetorum, & Milvm Rondeletii. Cuculus Snl- 
viani fol. ipo. ipt. 

Superiori admodum limilis, nam fquamae glabrse: 
aculei 25 ad fulcum dorfi: appendices articulatas 
3, ckc. fed Linea lateralis, caudam verfus, in duos 
ramos divifa. Latera aliquantum rubra. 
Pinna dorfi i a . aculeorum 10. 2 da 17. Pectorales 10, 
Ventrales 6. Ani 15. (f) 
Rojiro bifitrco & fcepe in aculeos duos, latos protenfo. 

7. TRIGLA tota rubens; rofiro parmn bicomi; operculis 
branchiarum ftriatis. Art. Syn. 74. 

Cuculus Aldr. RondeL Gefmr. Will. Raij p. %p. 

Cncnlus Lyrte fpecies. Schonev. p. 32. Lyra. Charktoni 

pag.ijp. 

Capo forte. P. ^fovii. The Red Gnrnard Cornubienfibus. 

or Rotchet Anglis. Sehehanen Hilliglandis. Hunchem Rel- 

gis & Gallis* 

Oper- 

Additamentum. 
ferratarum locatae. Dorfum fubviride Latera rubello tincta* 
Abdomen album, Linea lateralis afpera. Habitat circa An- 
gliatn. 

(f) 6. Trigla, Lucerna, digitis ternis; rofiro fubbifi. 
do; linea laterali ad caudam bifida. L S. N. 497. 

Trigla dorfo ad . pinnas" carinato, fcabro; linea laterali 
\xv\, in cauda truncata bifida; pinnis pecloralibus amplis ni- 
gricantibus. Belgis Zeehaan vel Knorrhaan. Gronov. zooph. 
11,284. Mttfi ichth. n, 100. D. f , 16. P.10, 3. V. 6*. 
A, 15. C 15. 

Linea lateralis recla, dorfo proxima, in P. C. bifida. 
Sulcus in dorfo marginibus offeis dentatis. P. P. magiiae 
nigrse. Digiti 3 articulati, foluti. P. V, magnas, 1 1 brx, 
thoracicae. P. C. magna, rubra, aecjualis, Habitat in mari 
feptentrionali. Acanthoptenjgiu Trigla. 365 

Opercula branchiarum velut ilriata vel cselata, tri- 

busutrinque aculeis, duo fimul ex parte inferiore, 

& unus utrinque major fuperius. 

Roftrum in duos aculeos breves definit : Schone- 

veldius. 

Grunnit fuis more, vel canit ut cuculus. 

Littoralis eft & pelagicus. (g) 

Zz 3 8. TRIG- 

Additamentum. 

CgJ 7, Trigla, Cuculns, digitis ternis; linea laterali 
mutico. L. S N. 497. Mttf. Ad. Fr. II. 93, Br. 7, D. §, 
17. P. 11,3. V.|. A. \%. C. 14. 

Caput poflice fpina terminatum, uti thorax ad latera. 
Aculei 2 ante et poft oculos a latere fuperiore. Labium fupe- 
rius antice bilobum, obtufum, rotundatum, margine denti- 
culatum, Linea lateralis non fcabra. Lacuna pro pinna dor/i 
utrinque denticulata. P, D. prior, margine nigricante. P. P. 
nigrx. P. C. vix bifida, Habitat in mari mediterraneo. Di- 
citur Rubio. 

Trigla , Cucuhif, corpore rubro; macula nigra in pinna 
dorfali prima. Der rothe Seehahn. Bloch N. F. D. II. 124, 
tab. 59. Br. 7. D. 10, 18. P. 10. V. 6. A. 12. C. 15, 

Corpus lanceolatum, ovato- compreffum. Caput & ri- 
<Hus modica. In extremitate maxillae fuperioris emarginata: fpi- 
nae per breves utrinque 4. Iris argentea. Pupilla nigra. Trun- 
cus microlcpidotus ad dorfum & latera rubro Si. albo punclatus, 
in abdomine argenteus. Linea Iateralis recla, fuprema, ele- 
vata, fquamis latis, argenteis, nigro marginatis conflat. P. P, 
& pinna caudae bifurca, rubellx. P. V. & ani alba?. P, D. 
rrior alba ad bafin aurantia &fuperne in medio marginis nigro 
maculata, poflerior inferne alba & fuperne aurantia, Habitat 
in mari germanico. 

Trigla, Cucuhis, digitisrernis; Iinea Jaterali & radio dor- 
fali primo laevi ; pinnis pecloralibus nigris, MarTilienfibus 
Gr.lline vel Galinette. Briinnich ichth, yj. Br. 7. D, ■£, 1 7. 
P. 1 1, 3. V,|. A..,,C, 11. 

Roflnmi 366 Acanthoptenjglu Trigla. 

pag» 46\ 8» TRIGLA varia; roflro diacantho; acuhis geminis ad 

utrumque oculum. Art.fyn. 74. 

Gomatus feu Gurnardus Grifeas. Will. Ray. p. S8. 

Tht Additamentum.. 

Roflrum fubbilobum. Iris alba. Corpus & pinnas rubras; 
fed P. P. praefertim fubtus e fufco- virides, margine exteriore 
casrulere. P. D. anticae radius primus antice lasvis. P. C. lunata. 
Linealater. hevis, fimplex, Longitudo pedis & ultra» 

Thered Gurnard. Pmn. br. zool. U 1. 2 7 # , tab, 5 7 . n. 1 ^ g, 

Simiiis efl generatim Triglae Hirundiui. Sed 111 quibus- 
dam differt, Opercula radiata, Spinas fuut longiores & tenues, 
Rofirum utriiique diacanthum, Pinnas & corpus rubicundiora, 
Squamas majores. Caput minus & anguftius. P. P. purpureo 
marginatas, breviores, nec pinnam analem attingunt. Linea 
later. admodum ferrata, (ed fummitas dorfi minus ferrata, quam 
in Hirundine. Cauda rubra maxime in extremitate. Macula 
nigra in pinna dorfali priore, 

Varietates. 

«, Trigla, Hirundo. Muf Ad.Fr. II. 93, Br. 6. D.%, 
19, P. 1 o, 3, V. i. A, 1 9. C. 1 1 . 

Caput occipite &operculisbranchiarum definit in fpinam, 
Maxilla fuperior antice denticulata. Denticuli fupra oculos. Ad 
bafin thoracis pone branchias fpina, Linea lateralis fcabra. P, 
D prior macula nigra in medio notata. P, C. bifurca, Habitat 
in India, 

/3. Trigla., Hirundo, digitis ternis; linea Jarerali fpfno- 
fa; radio dorfili primo Jasvi 5 pinnis pectoralibus rubris. Maf- 
filienfibus Bctegatwel Belugar. Briinnich. ichth. jj\ _ Br. 7, 
D. f, 18. P. 10, 3- V.i A. 19.C. 11. 

Corpus, fubteres; pone attenuatum, Caput ofTeum, 
fcabrum, fupra, uti dimidium fuperius trunci, rubrum, abdo- 
men album. Labium fuperius duobus iobis, antice tridenta- 
tis divifum. Maxilla inferior fubtus utrinque areolis tripuncla- 
tis perforata. Orbitae margo anrice 2 fpinofus, Iris aiba, P, 
D, pnoris prima fuina hevis & membrana ad fpinam 4 & 5 

apice Acantkopterygii. Triglct. 367 

The greif Gurnard Cornubienfikts. JVUloughbejus putat 
hunc antea non defcriptum eiTe, Charletomis tamen 
O. Z. p. m. 139. meminit pifcis Ciiculi , quem greij 
Gurnard appellat. 

Lihea lateralis afpera & eminens. Lamina capitis re- 
trorfum bicornis. Squama oflea fupra pinnas pedto- 
rales in aculeum validum , retrorfum definit. 
Aculei roftri fpinulis 4 ad 5. muniti. Denticuli ad 
fulcum dorfi fere ut in N°. 5. Spinae geminse in oper- 
culis branchiarum. Iris argentea. OS amplum. 
Pinnse peclorales minores , fed oflicula pinnarum 
dorfi & ani plura numero, quam inN°.5 ck 7. Ve- 
fica aerea bifida. 
Locus Oceanus ad Cornubiam &c. (h) 

9. TRIG- Additamentum. 
apice nigra. P. P et V. cum digitis fubaequales, Linea lateralis 
aculeata ied iaevis & biflda in P.*C. lunata excurrit. P. C & D, 
rubras. P. P. pallide rubicundae. P. A & V. albae. 

Varietates « &/3magis cohveniuntcumTr. Cuculo quatn 
cum Tr, Hirundine, quamvis lineam lateralem fcabram ha- 
fccant. 

(h) 8. Trigla, Gumardns, digitis ternis; dorfb tnacu- 
lis nigris rubrisque. L, S. N. 497» D. g, 18. P. 10. V. 6, 
A. jo. C. 1 5. ~-\ 

Trigla Gumardus , lateribus nigris albisque punclatis; 
linea interali lata aculeataque. Der graue Seehahn. Bloch. II* 
121. tab. 58. Rr. 7. D. 7, 19. P. 10. V. 6. A. 17, C. 9, 

Corpus elongatum. Caput majus quamin aliis. Rofirum 
ofleunremarginatum tribusaut4 aculeis utrinquearmatum. Hi- 
ctus . magnus. Dentes minuti, acuti in maxillis. Striae radia- 
tae, argentea? in genis rubicundulis. Operculum uti clavicula 
aculeo terminatur. Oculi magni. Iris argentea. Pupilla ni- 
gra. Inter oculos & nares fulcus. Squamaein trunco parvae, 
albidx, nigro marginatae. Linea lateralis e magnis, craflls, 
aculeatis, albis in medio nigris fquamis conftat, Dorfum n"f- 

sro ;6$ Acanthoptcrijgii. Trigla. 

9. TRIGLA rojlrolongo diacantho, naribus tubutofis, Art. 

Syn. 14. 

Lyra Rondet. Gefner. Aldr. Witt. Ray p, $p t - 

The Piper Comubienfibus, Organie Genuce* 

Acu- 

Additamentum. 
gro alboque punclatum. Abdomen fubrubrum. P. P et C. 
fubnigrae, P. V. albae. P. D et A, cinerex, rubello mixtse, 
P. D. prior albido maculata. Habitat iu mari germaniro <$C 
balthico. 

Trigla Gurnardus , digitis ternis; linea laferali pinnata; 
pinnis pectoralibns fubtus nigris Maffilienfibus Gumeau Briin- 
nich, ichth. 74. Br. 7. D. f , 1 8. P. 1 o, 3. V. 6. A. 17. C. 1 2. 
Corpus fubteres, attenuatnm, rubrum. Caput ofleum, 
fhriis radiatis, fcabris. Frons excavata, antice declivis. Ro- 
ftnun prominens, breve, fupra convexum, infra planiufcu- 
lum ante bilobatum , lobis prominentibus fex fpinofis, Os 
magnum, Dentibus minutiflimis. Oculi magni, Iris lutea, 
intus alba. Spinae decumbentes in orbita. Operculum fpina 
poflice prolongatum. Clavicula fcabra pone unifpinofa. Nu- 
cha bifpinoHl. ± Foffula in dorfo, inclufa utrinque margine fpi- 
nofo, Radius primus in P, D. anteriore ferratus. P. P. acumi- 
natas, digiris vix longiores. Linea lateralis, Izevis, pinnata, 
recla, in pinna caudas bifurca. Anus medius, Squamas in trun- 
co parvx, ciliatae. Dorfum nigro macuiatnm, P. omnes, ex- 
ceptis pecloralibus, ruhras. • Longitudo pedis. 

The grey Gurnard. Pennant. br. zuol. III. 276. tab. 54. 
D.f, 19. P. 10, 3. V.^.A. 19.C... 

Rourum modice longum, declive, ante bifurcum & 
utrinque 3 brevibus fpinis armatum. Oculi magiri, fupra quos 
dux breves fpinze exifUintj Synciput & opercula argentea, quo- 
rum ultima eleganter radiata funt. Dentes minuti in maxillis, 
palato & bafi linguae. Spina longa, robufia in extremitate 
operculi, alioque fupra pinnam pecloralem jacet, Sulcus dor- 
falis marginibus fcabris fed non ferratis feptus. P. P. transpa- 
rentes pinnam analem non attingunt. P. C. bifurca. Linea 

lateralfs AcanthopterijglL Trlgla. 369 

Aculeus magnus fupra pinnus pe&orales. Aculeus in- 
curvus, brevis ad orbitas oculorum fuperius. La- 
mina capltis ofTea ad occiput bicornis. Aculei 26 
utrinque ad fuleum dorfi. Appendices articulatse tres 
utrinque. Puncla 70 in utroque latere, 
PinnaDorfi i a aculeorum 10. 2 da . ofllculorum 18. Pe- 
dtorales 12. Ventrales 6, i m aculeatum. Oculi ma~ 
gni cute tecli. 

Vefica aerea fimplex. Linea lateralis vix afpera. 
Locus : mare Mediterraneum 8f Oceanus Britannicus, 
Longitudo 15 digitorum, & ultra. ('%) 

10. TRIG- 

Additamentum. 
lateralis eminens, admodum ferrata , argentea, Dorfuin, catK 
da et fpatium parvum infra lineam lateralem obfcure cinerea 
maculis albis flavisque confperfa. Abdomen argenteum, Squa- 
mis minutis vefiitur. Longitudo bipedalis. 

(i) 9. Trigla, Lyra, digitis ternis; naribus tubulofis. 
L. S. N. 496. 

Maxilla fuperior antice longius biloba , lobis protenfis. 
fpinis 9. Spina ante ocuios recurva 5 pone oculos alia brevior. 
Spina lateralis thoracis digitorum fere longitudine. P. P. vix 
dioitis longiores. 

The Piper. Raji fyn. pifc. 89» Pennant br. zool.Ul. 
279. tab. 5 5. D. f , 1 8- P. 1 2. V. 6. A. T V C. . . ♦ 

Corpus fufiforme, microlepidotum, fcabrum. Caput 
grande. Roflrum ante in duo lamina lata triacantha divifum. 
Ad angulum internum oculi robufla fpina. Laminae oflfere ca- 
pitis utrinque fpina alia terminantur. Opercula eleganter flria- 
ta, valida fpina armata. Mipra pinnas pedorales fpina iatior 
jacet. Nares minutiflimas. Oculi magni. Maxilla infera bre- 
vior fupera. Dentes in ambabus minutas. P. P. longas, acutae. 
P, C. parva, bifurca. • Dorfum arcuatim defcendens dentibus 
recurvis, validis, ferratis ad utrumque latus pinnarum arma- 
tum. Linea lateralis glabra, recla in exorttr leviter incurva, 
Squamx parvx, duras & fcabra. Longitudo fere bipedalis. 
/irttdi Genera, Aaa 370. AcanthoptertjgiL Trigla. 

10, TRIGLA cirris plurimis ; corpore o&agono.Art. Spec.yj* 
Lyra altera feu Cornuta Auffiomm. Lyra Salviani fol. 
ipz. 193. 

Roftrum in duas fpinas longas protenfum. Sex or- 
dines fquamarum ofTearum & rhomboidearum ha- 
>ag. 47. bent: corpus odlagonum efficiunt, funt N°. ifl8- 
Appendices articuiatoe 2. 

Color ruber diiutus. Iris aurea. Orbitas oculorum du- 
plici ordine aculeorumferratse.Naresnon confpicuse. 
Pinna Dorfi officulorum 26 non aculeatorum. Pe- 
#oraIes 12. Ventrales 6\ Ani 19. Apophyfes pylori 
9. adio Locus: Romse, Genuse, Venetiis, Mon- 
(pelii, &c. (k) 

XXXIII. AdditamentuMo 

(k) 10. Trigla, cataphraBa , digitis geminis; roftro 
furcato, elongato; corpore loricato* L. S. N 496, Muf. 
Ad. Fr. \l 92. £r. 7. D. 27. P. 1 1, 2. V. 6. A. 20. C. 10, 

RoArum profunde bifurcatum, fegmentis diflantibus, pa- 
r?.lelis &.fupra aculeis 3 munitum, Maxiila inferior cirris. 6, 
quorum laierales longiores, lacerae. Maxillae edentulae, Cor- 
pus undique armatum loricis ofleis , angulisque ocrogonum, 
J.\ V. latere abdomini adnexae, P. C. parum bifurca. Habitat 
in mari mediterraneo obi Amata nominatur. 

Trigla attaphraBa, digitis geminis; roflro furcato, elon- 
gato ; corpore loricato, angulato. Maflilienfibus Malarmat 4 
Erimnich. ichik. 72. Br. 7. D. 25. P. 1 1, 1. V. 6. A. 1 g, C.i 7. 

Corpus oclagonum, loricatum fquamis oflfeis, fcabris, 
«|uarum tmaquaque fpina eompreila decumbente criflata efl, 
Vertex canaliculatus, Frons declivis, planiufcuJa, fcabra, an- 
fcice trunculata inter prominentiam roflratam, bifurcam, hori- 
zontaliter planam, fcabram, ex Jateribus capitis, uJtra frontem 
elongatis , formatam. In fronte birrce extant fpinae vaJidas, 
pone quas alia dupJicata minor, remotior. SuperciJia fpinofa, 
Carina iaterum capitis in fpinam pone exit. OpercuJum exi- 
gumn* offeum, medio longitudinaJiter carinatuni, poflice in 

Ipinani Acanthopterygii. Trigla, 37* 

Additamentum. 
fpinam terminans, fnperne fornmen oblongum, inte&um re« 
linquit. Huic operculo inferne & capitis latcribus adhicret 
fpina brevis mobiJis»* OcuJi magni, iride alba. Os magnum, 
edentulum. Labium inferius brevius, cui utrinque adhaeret 
cirrus longus cum pluribus brevioribus, apice laceris. iScuta 
dorfalia usque ad caudam 25» UJtra Iiaec utrinque tria lateralia 
in cauda bifurcata. Scuta abdominis 3, quorum anterius ma- 
ximum, planum, antice bilobum» Poft anum medium fcuta 
minora decrekentia 21. Linea lateralis nulla, nifi duplicem 
facias ex binis Jaterum anguJis criflato-fpinolis, Pinnae dorfi 
radius primus fetaceus iongitudine totius pinna?. P. P. & digiti, 
illis sequales, membrana bafeos juncli. P. V. breviores fimi- 
liter digitis annexa;. Color paliidi ruber, qui ia P, D & A. 
faturatior eft. Longitudo pedalis. 

Lyra Saiviani. IVillughij. tab. S. 3. 

Roock Duijvehvifch Gronovii M.uf. ichth. p. 42/n, 98. • 

11. Trigla, euolanr, digitis ternis; mucronibus tribug 
ferratis, pinnjs dorfalibus interpoiltis. L. S, N, 498. Bf« 8* 
D. 8> "• ft *}. V. 6.A. -11. C. 13. 

Caput radiato-caelatum. Roftrum emarginatum, P, P* 
nigrae longitudine dimidii corporis , fed Jatiores. Inter P. D» 
anteriorem & pofleriorem, quafi rudamenta trium fpinarnm 
ferrata. Spina 1 & 2 in priore & 1 in pofleriore pinna doi- 
fali antico latere fcabrae funt. Cauda biflda. Habitat in Ca» 
roJina. 

Trigla volitans minor Brown.jam. tab. 47. fig, 3» 

Theflying Guvnard, Pennant artl. zool. fuppl. 135. 

Roftrum quadratum <Sc latum» Spinae 2 tenues fupef 
iitrumque oculum ; 2 in fumitate capitis, & 2 alise extra bran- 
chias- P. D. prior 10 fpinis infirucla & macuia magua nigra 
infignita. Sqnamae parvae, nigrae, afperrimae in Jinea laterali,» 
Color usque ad lineam lateralem fpadiceus nigro maculatus. 
Abdomen album. P. P. belle nigrac, latiffimas longitudine duas* 
partes corporis sequant. 

12. Trigla, afiatica, digitis quaternis. L t S, N, 497» 
Br. 7, D. i 1 6. P, .1 8,. V. 6. A."i 7. C. 1 8. 

Aaa 2 Cor- 372 Acanthopterijgih Trigtd. 

Additamentum. 
Corpus keve, teriufculum, argenteum. Rofirum prorni- 
nens; laeve. Os intus fcabrum. Opercula anteriora ierrata. 
P, P, falcatse. 

13. Trigla, minuta, digitis ternisj dorfo bicarinato, 
L, Mantijfa plant. altera. D. f , 24. P. 3, 8* %. 6. A. 1 4. C. 1 o. 

Caputdurum, ante emarginatum & denticulatum, mu- 
cronibus 2 pone oculos, 2 validioribus fuperne ad pofieriora 
capitis armatum. Opercula retrorfum fpina horrent. P. P. & 
P. V. admodum acuminatae. P. C, rotundata. Longitudo di- 
giti, Habitat in India, 

14. Trigla, carolina, digitis ternis ; pinna dorfalis 
parte priore acuieata. L. Mantijfa altera. D. ~%, 1 3. P. 1 5. 
V. 6. A. 12. C. 10. 

Caput afieriis pictum, Corpus digitolongius, microlepido- 
tum. Linea lateralis fimpiex, fere laevis. Radius primus pinnsc 
dorfalis anterius longitudinaliter aculeatus. 1* C. emarginata. 

15. Trigla, Lafloviza, corpore fquamis verticillato; 
linea laterali aculeata; pinuis pedoralibus iubtus nigris. Biiinn, 
uhth, 99. Br. 7. D. \%, 16. P. 10, 3. V. £ A. 16. C. 12.' 

Comus totum fquamis verticillatim teclum. Linea larer. 
elevata, aculeata. Color corporis ruber maculis fafciisque. ni- 
gris. Venter albefcens, Caput radiato-caslatum, fpinis exi- 
guis fupra oculos armatum, caeterum laeve. Rofirum vix 
bilobum, potius retufum non fpinofum. Maxillae dentatae, 
inferior paulo brevior.. P. D. pallide rubro nebuiofae. P. P, 
ibngae> ultra anum extenfae , quaii truncatae, fupra fufco 
fubfafciatae , fubtus nigrae , feriebus punclorum & margine 
caeruleae. P. V et A. apice in nonnullis nigrae in aliis aibae 
totae. Longitudo ipithamae. Habitat in mari adriatico, 
Trigla , adriatica, Gmeiin L. S. N. 1346, 
?'Cerifiion corpore granuiato & tribus totidemquein cau- 
da fafciis obliquis variegato. Pifcis cfxoTfTegcs. Kleinii Mijf. 
IV. 4$. tab. 4. fig. 1. 

16. Trigla, rubicunda, digitis geminis; rofiro obtu- 
fo; fpiracuiis lateralibus, folitariis. Hornftfdii in A3. Stotlh, 
nou, IX, 45, tab. 3. Br, 7. D. ££. P. 10, 2. V.6. A. 13.C. 1 2. 

Corpus Acanthopterygii. Trigla. 373 

Additamentum. 
Corpus comprejflfum, a capite feufim in caudam angufla- 
tum, nudum. Dorfum rubrum, utrinque tuberculis 4 lon- 
gitudinalibus, inerme. Abdomen albidum. Caput compref- 
fum, aculeatum, cirroflim, fupra Jacunofum , rubrum* Ri- 
clus amplus. Maxillae rotundatae, denticulis fubtiliffimis, fu- 
periore breviore. Lingua verrucofa. Nares 6 par medium 
tubulofum. Oculorum arcus approximati, eredli, -rotundati, 
extus concavi, intus convexi. Branchiae 4, radio offeo ad- 
natae. Spiraculum tubulofum parvum pone aperturam bran- 
chiofregam. Linea lateralis nulla. Anus fere medius, P. D 
& l\ A. longitudinales. P. P. digitis tnplo fere longiores. Di- 
„giti ad P. P. bini, Hberi, incurvi, P. V. longitndine dimidia pc- 
croralium. P. C. rotundata. Longifudo 4 unciarum. Latitu- 
do maxima 2^ unc. Habitat in Amboina. 

Species adhuc dubiae.- 
17, Trigla ,.!ineata> corpore flriato, rubro; operculis 
flelliferis; pinnis maculatis; cauda iubbifurca. IV. 

Cuculus lineatus. The Jlreaked Gurnard. Raji fyn. 
pifc. 165. tab. 2. fig. 1 i. Pennaut br. zool. III. 2gi. tab. 57» 
n. 141. 

Caput magnum, flellis cselatum. Oculi magni. Oper- 
cula in extremitate fpinola. Oi parvum, edentulum. Ro- 
jflrum fecundum figuram non bifurcum effe videtur. P. P. 
magnae, maculatae, 

ig. Trigla , obfcura , fecundo radio dorfi fetaceo, 
Muf Ad. Fr. II. 94. D, i-f, 20. P. 10, 3, V. 6. A. ig. 
C. 13. 

Capitis labium fuperius retufum, dentatum. Denticuli 
aliquot ante oculos, non vero poft. Linea lateralis, 'fquamis 
planis, reniformibus. Lacuna pinnae dorfi acuta, retrorium 
ferrata. Pinnae dorfalis prioris radius fecnndus reliquis duplo 
loiiaior. Diaiti 3 fiexiles, foluri, P. C. bifurca. Habitat in 
mari mediterraneo. 

19. Trigla, Chabrontera Hifpanis. Osbeckiim Nov, 
M. N. C. tom. IV. 101. J$r. 7. D. 26. P, 2. V. 6. A. 20. 
C. ,,. 

Aaa 3 Cor- 374 AcanthoptenjgU. * Scorpma. 

XXXIII. SCORPAENA, 

Membrana bnmchiojtega 7 officula utrinque continet* 
Caput magnum, Rdmodum aculeatum. PiunaDovii 
unica, in medio humilior. Corpus caudam : verfus 
graciiefcit. Oculi fibi vicini, cute communi ob- 
ducli. Denticuli in maxillis, paiato et faucibus. Ap- 
pendices pylori 8 & 9« (*) 

i* SCOR- Additamentum. 

Corpus durum, rubrum, fubteres, quadrifulcatum, utrin- 
que articulatum, pedale, proportionaliter attenuatura ad can- 
dam usque, quas longiffima. Hami 4. ordinum paralelorum 
litrinque;. unus horum in unoquoque articulo vel fquama du- 
riffima. Caput deprefTum. Roflrum plagioplateum, bipar- 
titum, velduobus latis ; planis prominulis, vel laminis maxilke 
fuperioris, quae ob hanc rem longior. Oculi magni. Inter 
roflrum et oculos 3 aculei minores, in-triangulo fiti, praeter 
alios hamos et aculeos capitis. Hami 3 fupra et 3 infra cau- 
dam^ Laminae ventrales duas a peclore ad anum. V. V. ad- 
modum vicinae. Cauda bifurca, Omnes pinnae praster cauda- 
lem, longiffimas rubrae, e fulcis exeunres. Triglas cataphractx 
affinis. 

20. Trigla, atata, digitis undenis membrana palmatis» 
Gmelini L. S. N. 1 346. D. £. . . . P. . . . V. 6. A. 1 4. C. 1 4, 

Caput angulatum. Mandibula inferior et operculorum 
maroo poflerior mucronibus duobus acutis, protenfis horrida. 
Habitat circa Japoniam. Longitudo 4 pollicum. 

Trigla, alata. Houttuyni Atl. Harlem.XX.^6. D.f, 
o, P. 11. V. 6. A. 14. C. 14. 

Similis Tr. Cuculo capenfi. Differt tamen P. pe&orali 
longiore. P.D. prima ut et fecunda jacet in foffula offea, quam 
fquamarum acutarum duasferies fecundum dorfum effingunt. 
(*) Character generis Scorpaenae, 

LiNNiEi: Caput magnum, aculeatum. Oculi vicini. 
Dentes maxillis, palato faucibusque. Membrana - branchialis 
radiis 7, 

FOR- Acanthopterygn. Scorpcena. 375 

SGORP^NA pinnulis ad ocutos &? nares. Ari. Syn, 75. 
Scorpius minor vel Scorpcena. Rondel. Will.331. 
Dorfum arcuatum, Iris aurea. Figura Perc& iimilis. 
Color varius. Cavitas inter cculos. 
Venter & ejus pinnas rubent. Pinnulse capitis qua- 
tuor, duse ad oculos & duse ad nares. Denticuli in 
maxillis,- palato & faucibus. 

Pinna dorfi officulorum 21, quorum 12 aculeata, Pe- 
dorales i6~. -Ventrales 6, quorum i m . aculeatum. Ani 
8 , quorum 3 aculeata. 

Cauda in extremo fubrotunda. Vefica urinaria ma- 
gna. Vefica aerea non vifa WilJ, Squamee parvoe, 
ierpentinis fimiles. 

Locus Additamentum» 

Forsteri: Corpns lanceolatum. Caput magnum cir- 
rofum. Opercula aculeata, Oculi vicini. Membr. branch, 
radiis 7. — -n 

GotiANi: Corpus ovato- lanceolatum, fquamofum, fca- 
brum, Caput magnum, fubcatlietoplateum , obtufum, fca- 
brum, alepidotum. Ridus obliquus. Labia craffa, MaxiJlx 
sequales, extracliles. Dentes parvi, conferti, inaxjuales. Oculi 
grandes, fupremi, approximati. OpercuJa alepidota, fcabra, 
aculeata Membrana branch. femipatens 7 radiata. Acuiei in 
toto capite, pinnae ad oculos et nares, cirri in maxillis. Linea 
lateralis arcuato-recla. Anus fubmedius. P. D. Jongitudiua- 
lis, interrupta, aculeis declinatis, radiis vero affurgentibus, 
P P infimse, amplas. P. V. thoracicas, approximatse, aculea- 
fce, acut?e. P, A. brevis, magna, compolita. P. C. diflin- 
da, magna. Aculei fupra pinnas pecloraJes. Hiflor. pi- 
fcium 143. 

Pallasii: Deformitas capitis, tuberculis foveolisque 
confragoli. Spici!. VII. 

Hlochii: Dorfum monopterygium, Caput cirrofum, 
N.J.F. 111.2. 3 7 6 Acanth optenjgiu Scorpcena. 

Locus: mare mediterraneum & Oceanus. (a) 
2. SCORP/ENA toia rnbens', cirris plurimis ad Os, Art, 
Syn. l6, 

Scorpius Major, JRond. Gefner,- Willough. 
Triplo vel quadruplo major eft quam prior. 

Iris 

Additamentum, 

(a) i. Scorpama, Porcus, cirris ad oculos naresque. 
L.S.N.^2. D.iZ. P. 18. V.7. A.f.C. 15. 

Zeus, Scorpccna, cirris fupra oculos & nares. Muf.Ad. 
Fr. J. 6$. D. ih P. 1 8. V. 4. A. f . C. 1 1. 

Corpus facie & habitu Zei-Fabri. Linea lareralis parum. 
curvata. Caput aculentum vertice retufo. Lacuna profunda 
quadrata verticis; foffula dncens inter oculos ad os. Cirrus 
folitarius fupra iingulum oculum, f<epe ramo unico auchis. 
Duo cirri minimi fupra nares. Opercula dentata. P. C. integra» 

Scorprena, Porcus, corpore varie nebulofo, punclato- 
que cirris ad oculos, & nares. MafTilienlibus Rafjuaffo. 
Briinnich. ichth. 32. Br. y. D. §f. P. 1 8. V. f A. |. C. 14. 

Color totius corporis e fufco, nigro, albido, rubroque 
varie nebulofus et punclatus. iMagnitudo fpithamje & infra. 

Scorpaena pinnalis ad oculos & nares. Hajfelquifk, itin. 
n. 70. Br. 7. D. ^, P. 16. V. {-. A. f. C. 13. 

Corpus ovato-lanceolatum, Iseve, microlepidotum, ca- 
thetoplareum. Caput declive, compreiTum. Maxilla fupera 
longior, Denticuli in fauce et maxillis, aliquot lineis difpo- 
fiti. Lingua glabra , obtiiiiflima. Riclus maguus. Ocu- 
li magni, fummi , vicini, prope verticem. Pupilla nigri- 
cans. Iris aureo-rufefcens. Aculei per univerfum caput plu- 
rimi. Tubercula 4 inxqualia fuper oculos et inter illos fo- 
vea. Tuberculum triangulare iu per maxillam inferiorem. Pin- 
nulse 1 membranaceae ad octilos aliseque minores juxta nares. 
Opercula fuperiora aculeata; inferiora -triangiilaria anguiis a 
aciileatis. P. D, in medio humilior, P. P. inferae, rotundatae» 
P. V. fub pecloralibus. Cauda apice linearis. Linea Jateralis 
ad exortum inflexa, dein recla. Habitat ad Smirnam. 

Scor- AcanthopUrygii. Scorpccna. 377 

Iris miniatis maculis pi&a. Pinnse in extremo fubro- pa2 .* 
tundiE. Pinnas peclorales ofliculorum 19. Anus in 
hac fpecie, ut & priori, longe a pinna ani diftat. 
Appendices 9 ad pylorum. Vefica aerea non com- 
paruit. (b) 

■ XXXIV, Additamentum, 

Scorpiena, Porcits, fquamis parvis; maxilla inferiore 
imberbi. Der Kleinfchuppichte Drachenkopf. Bloch N. A. F t 
III. 5. tab, 1 8 1 . Br. 7. D. §f . P. 16. V. 4, A. f . C. 1 8. 

Color fundamentalis fpadiceus. Latera fuperne nigro ma» 
culato & inferne alba. Abdomen <5c pinnse fubrubra, praeter ptn- 
nas peclorales cinereas & doifalemaddiniidiumfufcum. Onmes 
praeter ventrales, fufco maculatje. Radii P. P. flavi, nigro 
maculati. Squamas afperas. Ceterae partes funt ad modum 
Haffelquifli defcriptae. 

Cottus fquamofus. Sebce thef. III. tab, 28. %. 3. Vide 
Mantiffam I. 

(h) 1. Scorpaena, Scrofa, cirris duobus ad labium infe* 
rius. L. S. N 453. 

Scorpazna, Scrofa, corpore rubro; maculis obfcuriori- 
bus; capite cirroio. lAavCiYiendbnsScorpcena. Briinnich. ichth. 
32. Br. 7. D. i§. P. 19. V. h A. |. C. 13. 

Corpus totum rubrum maculis obfcurioribns nebulofum. 
Iris rubra. Pinnae omnes rubra. P. D. & A. & C. infuper 
maculis fufcis adfperfae. Operculi anterioris margo bifpinofus, 
lobis membranaceis laceris fuper oculos utrinque cirrus unicus 
& alius ante iingula narium foramina. Maxilla inferior fub- 
tus utrinque lobis 3 lacera. Magnitudo fere bfpedalis. 

Scorpaena, Scrofa, fquamis magnis; cirris ad lineam la- 
teralem. Der groffchuppichte Drachenkopf. Bloch N.A. F. 
III. lo.tab. 182. Br. 6. D. if.P. 19, V. £; A. |, C. 12. 

Caput grande. Riclus amplus. Maxillae aequales, plurimis 

feriebus dentium, recurvorum munitae, Lingua, palatum & 

fauces pariter denticulata, Cirri in maxilla infera, & maiis in- 

funt, Oculi magni fummi ad verticem approximati, Pupilla 

Artcdi Gcncra. Bbb nigra ■ 378 Acanthopterygii. Scorpana. 

Additamentum. 
liigra iride flavo- rubefcente cireumdatur, Supra oculos trei 
cirri <5cin iride quatuor radiatac, ftrias fpadiceae confpiciuntur, la 
margine prominente orbitaj fuperne tres aculei & cirrus craffus 
exiftunt. Opercula duabus fpinis longis in medio armata, Su<* 
pra & infra ilia complures minores fpinae confpiciuntur, Linea 
lateralis dorfo paralela , cirris obfeffa. Anus remotus, Color 
fundamentalis fubrufus, fufco maculatus. Dorfum fufcum» 
Puinse fubcjeruieze radiis fiavis , fufeo maculatis fuffultx. Ha« 
bitat in mari mediterraneo & atlantico. 

3. Scorfjena, horrida, tuberculis callofis adfperfa, L t 
S t N, 453, 

Perca alepidota; dorfo monopterygio; capite cavernofo, 
tuberculato; officulis dorfi anticis , tnembrana dilatata lobatis* 
Gronov. zooph. n. 292., tab, 11. 12. 13. fig, 1. Br, 5. D, £|. 
P. 15.V.6. A. f.C. 14. 

Caput dimidium corporis conftituens, tuberculis et cavi» 
tatibus diverfimode inaequabile; corpore parum latius, fuperne 
reclum, fubtus a juncluris branchiarum afcendens verfus m.axil- 
lam inferiorem 9 quae erigitur. Supra oculos inftruclum va« 
lidis, contiguis, triquetris, obtufis, reclo- elevatis oiTeis tu- 
berculis: poft quae caput transverfim eft excavatum & depre£ 
lius. Sub oculis, qui in tuberculorum bafi fiti funt, utrinque 
adeft fovea, ampla & profundiffima. Sub illa tubus opticus 
defcendere confpicitur, Latera capitis & opercula variis tube- 
ribus, magnis, iiwequabilia, Os terminale fuperum, magnum. 
Maxiliaedentata?, fuperior brevior, parum extenfiiis. Inferior 
ore claufo, perpendieularis. Lingua giabra, crafta, libera. 
Dentes maxiliarum minuti, conferti, in faucibus minutiiTimi. 
Palatum laeve. Nares fingulas ante oculos in bafi tuberculi. In 
lateribus maxillae fuperioribus cirrulus, Oculi minutiffimi, 
fummi, pupilla rotundata, palpebra inferiori laxa. Apertura 
branch. Jnteralis etgularis. Opercula tuberibus inaequalia, in- 
ermia. Truneus cathetoplateus, fubconicus, alepidotus capite 
altior & compreffior, undique tuberibus mollibus, calloiis ad- 
fperfus, dorfo carinato, reclo, Linea later. obfoleta, recla, 
«dorfo paulo propior. P, D. longitudinalis, compofita* Cu- 

tis, AcanthoptenjgiL Scorpcem. 379 

Additamentum. 
tis, oflicula omnia obtegens, laxiflima. tuberculis callofis ad» 
fperfa, ad fpinarum apices utrinque dilata iu criftam lobatam 
abk. P« P. infimae fubarcuatae. P. V. thoracicae, membrana 
abdomini adiunclae» P» A. longitudinalis novem radiata, cu~ 
jus olficula 3 anteriora rigida ad apices usque cute obducla funt. 
P. C. parva, brevis, fubrotunda. Cutis laxa, laevis, alepl- 
dota in capite, dorfo lateribus, abdominc, pinna dorfi & pin- 
narum pectoralium pagina anteriore pufhilis craffis, callofis 
obfperfa. Color ex albo & fubfufco variegatus. Habitat in 
mari bengalenfi. 

Scorpaena , horrida , alepidota, Der Zauberflsch. Bloch 
N. A. F. III. 15. tab. 183. Br. 5. D. £& P. 16. V. f A. f> 

C» 12» 

Caput grande, tnberibus, fcrobiculis & fpinis horridum; 
in fummitate ejus magna, lunr.ta, fovea confpicitur. Rictus 
perpendicularis, amplus. Maxilla infera parabolica inflar fer- 
reae folene equinae, inferne ad articulationem duobus acnmi- 
nibus terminatur. Illa, ore claufo, ficuti operculum pyxidis 
fupernae maxillae, perpendiculariter applicatur. Maxilla tu- 
pera arcuata, tribus offibus componitur. Membrana brauchia» 
lis latet. Lingua lata iibera & glabra, uti palatum. Fauces 
denticulatae, Nares ovales ante oculos & haud procul labio 
fuperiore 2 teretes cirri, nares anteriores forfitan continentes» 
Oculi minimi iride ffava & pupilla nigra. .Sub illis profundus. 
fcrobiculus fubeft. Caput, truncus, pinna dorfalis & P. 1\ 
ramentis obfita fquamis carent. Linea lateralis verfus anumt 
declinata in medio P. C. definit. Omnes pinnae radios craffos. 
& cutcm fpiffam habent. Color totius corporis fpadiceusj aU 
Ibo marmoratus. Habitat in mari indico, 

4. Scorp^na, volitcins, pinnis pecloralibus, trnnco 
longioribus, Derfliegende Drachenkopf, Bloch N, A. F. IIL 
i8.tab. i84- Br. 6. D. |f. P. 14. V. 6. A. T V C. 12. 

Caput declive, cathetoplateum, ante latum, refimum, 
diverfe aculeatum, multis cirris denticulatis praeditum, quo- 
rum longiffimi, finguli fupra oculos & latiflimi prope angulos 
oris locati funtt Riclus amplus, leviter adfcendens. Maxillae 

Bbb % aequales, 38o Acanthoptenjgii. Scowpcena. 

Additamentum. 
scqnales 5 multis feriebus denticulorum acutorum plenae. Lin- 
gua libera acuta. Labia emifficia, fuperius emarginatum» 
Oculi medii, Pupilla nigra. Iris alba, cajruleo & nigro ra- 
diatim picta. Opercula microlepidota, pone angulata. Trun- 
cus ovato lanceolatus, comprefifus, fquamulis imbricatis vefii« 
tus. Linea lateralis fupera, dorfo arcuato paralela, lineolis 
eminentibus puncrisque albis raris compofita. P. D, longitu- 
dinalis, inasqualis poft fpinns finuofa. Spimeji2, ejus pra;- 
longas exceptis 2 anticis & pofticis gradatim brevioribus,- fulco 
& flavo maculataSj maxima ex parte foJutae, membrana fufca 
humili ad bafin combinantur. Radii n ultimi uti radii pinnae 
caudalis & analis l^ifidi, nigro & flavo maculati. I\ P. Jongif- 
fimae apicibus radiorum prominentibus, trunco aequales fimi- 
liter ac P. V. violaceae, albis punclis confperfae. Caput fpa- 
diceum, venis transverfis, aurantiis, deorfum divergentibus 
variegatum. Truncus fafciis Jatis remotis fpadiceis, interque 
illas lineis transverfis aurantiis atque albis alternis ornatus eft. 
Habitat in fluviis Amboinae. 

Gafterofteus, volitans, fpinis dorfalibus 13, cirris 
fenis; pinnis pecloralibus corpore Jongioribus. L. S, N. 

45>i. 

Cauda fupra & infra aculeis 3 minimis munita. 

Perca amboinenfis volans. Belgis Tovenaars- Vish. 
Malaiis Ikan Swangi. Fr. Ruyfch thef. anim pag. 3. tab. 2. 
fig. 3. 

Cottus fquamofus roflro bifido. Sebas thef. III. tab. 28* 
fig. 1 , Vide Mantiffam I. 

Perca dorfo monopterygio; operculis diacanthis, fqua- 
molis , ciliis maxilla fuperiore cirrofis ; cauda rotundata, 
utrinque aculeata. Gronou. zooph. n. 294. Muf, ichth. n. 191. 
Br. 7 .D.H.l , -'4.V.*.A. |. C. T %. 

Corpus oblongum, fubconicum, parum cathetoplateum. Ca- 
puta dorfo declive ante anguftius, inaequabile, inter oculos ca- 
vernofum. Maxillae aequales, fuperior emarginata. Dentes 
in areas difpofiti , la maxillis & in anteriore palato miniini. 
Cirri 2 crafli, breves utrinque ad maxillam fuperiorem unus 

prae- AcanthoptertfgiL Scorpama. 381 

Additamentum, 
praelongus fuper quamque orbitam, & 2 minorcs in opercuK 
utriusque medio. Oculi fummi, medii, orbitis elevatis, oiTeis, 
angulofis inclufi. Operculorum lamina media ferrata. Oper- 
cula microlepidota pone in apicem & acuieum iupra pinnatn 
pecloralem extenfum, exeuntia. Linea lateralis curvato re- 
da, in exortu dorfo proprior, et paralela. F\ D. longitudina- 
lis, fpinis praelongis 1 3 crefcentibus & decrefcentibus & radiis 
12, vix ad finem fifTis, muticis compofita, P, P. amplifliinae 
corpore toto longiores, infimae. P. V. thoracicae, longae, 
compofitae. P. A. mox poft anum fitae. P, C. maxima, fub- 
rotunda, fupra & infra tribus aculeis minutiffimis munita. Co- 
lor fpeciofus & varius. Longitudo femipedalis. 

5. ScoRPiENA, antennata, fafcia oculari. Der Fiiht- 
horntrceger. Bloch. N.A.F. III. 21, tab. 185. Br. 6. D. Ifi 
P. 17. V. 6»A. T V. C. 12. 

Habitu & colore corporis priori fere fimilis eft fed differt 
capitis prxfertim & pinnarum pecloralium forma. Caput cir- 
rofummagnum, parum declive, roftro non refimo, duabus 
feriebus fpinularum in genis 11 ti uucha exafperatum. Maxillae 
acquales multifariam denticulatas. Labium fuperius emargina- 
tum protractile. Opercula fquamofa pone acuta. Membrana 
branchialis latens. Oculi magni, fafcia fufca infigniti. Pala- 
tum glabrum. Linguaacuta, foluta. Super utramque orbi- 
tam cirrus fufcus, annulis tumidis articulatim nodofus, erigi- 
tur. Alii tres teretes minores fuper labium fuperius & duo 
tales inter oculos hasrent. Prsterea tres lobi cutacei conchati 
& tadiati utrinque transverfe affixi ftint unus pofi angulum oris 
& duo infra os malae. Pinnae pecforalis radii longiffimi, can- 
didi, fetacei, decrefcentes, ultra dimidium anterius foluti, 
ad bafra pinnac membrana communi violacea, nigro maculata 
& marginata connecfuntur. Reliquas pinna? formatas & colo- 
rata: funt ut in Scorpxna volante. Color: Caput flavum, pone 
usque oculos fpadiceo maculatum. Mentum album. Trun- 
cus txniis transverfis & inter illas lineis flavis albisque cinclus. 

, Bbb 3 6. Scor- 3§3 Acanthoptenjgil Scorpcena. 

Additamentum. 

6* ScoRPffiNA, didatlyla, Der zweyfingrige Drachen- 
kopf t Patlas Spic. VII. fab, 4. fig. 1-3. Br. 7, D. ±f , P. 1 o, 
V. 6. A. 12. C. 12. 

Caput deforme^ durum, parum depreffum, multis ex- 

cavationibus inaequabile, pnefertim inter os & oculos fuperne 

duplici fcrobiculo excifum ; ad utrumque latus & ad bafin oper- 

culorum rugis, & angulis confragofum ; inferne arcuatim 

afcendens; in parte anteriore truncatum & quail emaciatum* 

Ridus afcendens, fuperus. Maxillae inarquales , ficuti pats 

anterior paiati & fauces, denticulatae; infera longior fupera» 

Lingua longa, verrucis & maculis nigris confperfa. Nares tu- 

bulofae, ori vicinas. Ocuii magni, approximati, fuppremi, 

In procefTu duplici, ereclo, infundibuliformi protuberanf, 

Quilibet procefTus ante & retrofutura acuta defcendente praeditus 

eft. Anterior in curva, cum fua vicina priorfum conjuncla, 

verfus os excurrit; pofterior brevis ad operculum definit. Cini 

foliacei, dentati , majores in capite inprimis circa maxillam in- 

feram, & limbum operculorum haerent. Talesque minores 

fparfi in trunco, fpinis dorfalibus & pinna peclorali adfunf. 

Truncus fubconicus, parum compreffus, alepidotus, verru- 

culis in ferie difpofitis prope pinnam dorfalem & analem, item 

in linea laterali vix confpicua donatus. Anus medius. P. D 9 

longitudinalis, fere asqualis , cujus fpinae 16 dimidio fuperiore 

folutae, & utrinque cirrofae, ad bafin membrana communi 

colligantur. P. P. magnae, oblongae, latere externo raro cir- 

ratae. Ante has duo digiti, arcuati, ad bafin cirrofi & mem- 

brana humili conjuncli. P. V. thoracicae, abdomini adnatae» 

P. A. longitudinalis margine ferrato. P. C. rotundata. Co- 

lor aullerus, fubbruneus maculis gilvis afperfus. P. P. fubni- 

grae, taenia transverfa femipellucida illuftratae. P. C. femipel- 

lucida taenia obfcura verfus bafm obumbratur. Longitudo pe* 

dalis. Habitat in mari indico. 

Sp e c i e s a d htic d'u b i a e, 

7, ScoRpJEtfA, amerkana, pinnis pecloralibus fuborbi- 
culatis. Gmelini L. S. -N* 1220. 

g. Scor- Acanthopteryglu Cottus. 383 

XXXIV. COTTUS. 

Membrana Branchioftega officula fex diftincta utrin* 
que continet. 

Caput reliquo corpore latius, plagioplateum & 
aculeatum. 

Pinnce in dorfo duse ; anterior aculeis flexilibus pr#- 
dita. Pinnge Ventrales exiguse, ofliculis quatuor 
tantum rnollibus praeditae. Cutis alepidota, (*) 
Capite diacanthot 

1. COT- 

Additamentum. 

8. Scorpjena, capen/if, capite utrinque fupra oculos 
«padridentato ; cauda fubaequali. Gmelini L. S. N.i2iq. 

Perca dorfo monopterygio ; capite utrinque fupra ocu- 
los quadridentato ; operculis diacanthis, fquamofis; cauda 
fubaequali Gronott. zooph. n, 293. Br. 6. D. £f. P. ig, 
V. £. A.f. C. 12. 

9. Scorpjena, fpinofa, Iinea latcrali fpinofa, Gmelini 
L, S. N. 1 220. 

Scorpaena capite fpinofo; pinna dorfali fuper oculis in- 
cipiente et pertotum dorfum excurrente; Iinea Jateraii fpinofa; 
compreflb corpore. Index mifcei Linkiani I. p, 41. 

An Blennius torvus Gronovii? 

10. Scqrpjena, (Gronovii,) capite cavernofo; cirris 
geminis in maxilla inferiore, Gronov, Mnf, ichth, n. 103» 
D.lf. P. 15. V.,.. A.f. C. 13. 

P. P. magnae, latiflimae, obliquae, cum ventralibus pa« 
rum membrana annexae. P. C. aequalis. 

(*) Character generis CottL 

Linn^i: Caput corpore latius , fpinofum. Membrana 
branchialis radiis 6. S. N. 45 1. 

Forsteri: Corpus fubcuneiforme, Caput corpore la- 
tius, planum, fpinolum, aculeatum. cirratum, tuberculatum, 
Membrana branch. radiis 6. Enchiridion pag, $5. 

Brunnichii: Pinnae ventrales in thorace. Caput afpe- 
rum nudum, Dorfum ante pinnas mutieum. Corpus ova- 

tum, 384 Acanthopterijgih Cottus. 

I, COTTUS alepidotus glaber, capite diacantho. Art. Spec, 
82. Syn. 76. 

Cottus &f Gobio fiuviatilis capitatus AuSfortim. Bull head 
ar Milliers Thnmb Anglis. Sten -fimpa £fc. Suecis. 
Longitudo 3. 4 ad 5 unciarum. Oculi in fuperna par- 
te Capitis. 

Aculeus aduncus utrinque ad laminas capitis. Pinna 
Dorfi i a . officulorum 7. 2 da 16 ad 17. Peclorales 14. 
Ventrales 4. Ani 13 ad 14, Cauda 8. Vertebfae 31. (a) 
Capite polyacantho. . ) 

( 2. COT- Additamentum. 
tum, Jeviter -comprefTum. Caput magnum. Ri&us hori- 
zontalis, Fundamenta zool. 138. 

Gquani: Corpus tereti-oblongum, fubcathetoplateum, 
faspius alepidotum, fcabruni. Caput corpore latius, ovatum, 
alepidotum, fcabrum. Fronsplana, nucha fulcats. Riclus 
tnagnus, horizontalis. Labia fimplicia. Roflrum verrucofum, 
Maxillae extracliles, inaequales, denticulatae. Denticuli aequa- 
les, pauciflimi. Palatum denticulatum. Oculi fupremi , ap- 
proximati. Orbitarum margo fuperus prominens. Opercula 
alepidota, fcabra vel dentata. Membrana branch. femipatens, 
ventricofa, fexradiata. Acuiei ad oculos, nucham. gulam. 
Cirri in quibusdam ad os, auttubera in capite. Linea latera- 
lis porulofa, fuprema, dorfo paralela, quandoque tuberculis 
plena. P. D. binae, fubcoalitae; prior minor, aculeata; pofte- 
rior longitudinalis, altior, P. P. infimae, magnae, lanceolatae, 
ofliculo ejus primo ferrato. P. V, thoraeicae fublineares; com- 
pofitse. P. A. longitudinalis, declinata, compofita, P, C. lon- 
ga, cuneiformis. 

Blochii: Caput corpore latius. N. F. D. n, 10. 

(a) 1, Cottus, Gobio , laevisj capite fpinis duabus, 
X, S. N. 452. 

The River-Butthead. Pennant. br. zool. III. gi6, tab, 
39. n. 97, D, 6, 17. P, 13. V. 4, A, 13. C. 12. 

Cottus Acanthopterygiu . Cottus. 385 

2. .COTTUSfcaber;' ttiheritms quatuor, eorniformibus , in 
medio capite. Art. Specie 84* Syn. 77, 
Hotnjimpa Suecis. 

Caput admodum polyacanthum , &c. maxilla fupe- 
rior paullo longior. 

Tubercula plurima , afpera utrinque ad lineam la- 
teralem. 

Pinna Dorfi 1 a . officulorum g. 10. 8 vel 7. 2 a . 14. Pe- 
dorales 17. Ventrales 4. Ani 14. Cauda 12 longio» 
rum. Vertebras 40. (b) 

3. COT- 

ADDITAMENTUM. 

Cottus. Gobio t Groenlandis. Itekivdlek. Frabricii fn. 
grcenl. 1 59. Br. 6. D, 10, 17. P. 19. V. 3, A. 1 g, C. 12. 

Cottus, Gobio, fpinis curvatis duabus ad utrumque oper- 
culum, Der Kaulkopf Eloch. N F.D. II. 12. tab. 39. fig. 
1, 2. Br. 4. D. 7, 17. P. 14. V. 4. A. 12. C. 12. 

Cottus, Gobio, Aufkiacis, Koppe. Meidinger lc. pijc. 
Dec. II. tab. 17. 

(b) 2. Cottus, quadricornis, verrucis 4 offeis. L. S. N. 
451. JEfz(/I ^rf. Fr. I. 70. rab. 32. fig. 4. 

Cottus, quadricornis , tuberculis quatuor. Der Seebat. 
Bloch. N F. D. III. 170. tab. io& Br. 6. D. 9, 14. P. i6\ 
V. 4. A. 14. C. 10. 

Captit magnum, plagioplateum , tuberculis offeis ver-i 
rucofis duobus Juper orbitas et totidem prope nucham prsedi- 
tum. Maxillas aquales, denticulis multifariam armatas. Lin- 
aua olabra Palatum ante denticulis fcabrum. Nares fim- 
plices tubulofae ante oculos. Multi fcrobiculi in lateribus ma- 
xillse fuperje et in medio dua? fpinulas confpiciuntur. Os malae 
tribus & operculum duabus fpinis terminantur. Pupilla nigra» 
Iris flaviduia. Truncus fubconicus, paruni compreffus, ale- 
pidotus, verrucofus. Linea lateralis dorfo propior & parale- 
la, punclis longis compofita. Pinnae magnae radiis albis, api- 
ce eminentibus, verrucofis. Color: Dorfum fufcum uti malae. 
Latera gilva. Abdonien cinereum. Membrana branchialis & 
drtedi Gencra, C c c P. V f 386 Atanthopteryglu . • Cotttfs. 

oa<* 4Q 3* COTTUS atepidotus; capite pqlyacantho ; maxitta fupe* 

* , riore paullo longiore. Art. Spec. %6. Sijn. 77. 

Scorpio marinns vel Scorpius nojlvas. Schonevetd. p. 67. 

Scorpcena? Bellonii p. 201, Editionis Gatlic. Wilt. p, 138. 

Bmj. p. 145. 

Rotfimpa , fkrabha , fkidlryta &C. Suecis. Ulk & Ulka 

ad . Fretum Danicum. Potshoeft. Belgis, Fater - Lafher 

pmris Comuhienfibus. _ 

Caput admoclum aculeatum, fed cornua nulla in me- 

dio. Pinna dorfalis 1 vofficulorum 11. 2 da 16. Pe- 

ftorales 17. Ventrales 4. Ani 12. Cauda 12 longio- 

rum. Maxilla fupersor paullo longior,, 

Longitudo 7 unciarum ck ultra. 

Vertebras. .... (0 

4. LUI- 

Additamentom 
F. V. rubrae. P. P. nigrae, candido marginata?. Reliquae pin- 
naeobfcurae, cinereae, verius extremitatem nigrae. Habi- 
tat in mari balthico. 

(c) 3. Cottus, Scorpius, capite fpinis pluribus; maxil- 
ia fuperiore paulo longiore L. S. iV.452. D. 9. >6. P. 16. 
V. 3. A. i2. C. 12, 

Cottus, Scorpius, maxilla fuperiore longiore ; radiis 
pinnarum pecloralium indiviiis. Der Seefcorpion. Bloch. N. 
F. D. II. 18. tab. 40. Br. 6. D. 10, 16. P. 12. ' V. 3, 
A. 12. C. ig. 

Cottus^ Scorpius , capite fpinis pluribus validis. Grcen- 
landis. Kaniok. Fabriciifn. groenl. 156. Ih. 6. D, io> 17, 

r. 17.V. 3. a. i 4 . c. 17. 

Foemina mare major, ventre candido, qui in inare fla- 
vus albo maculatus eii. Variant caeterum colore. Dorium 
plerumque habent, fufco-viride nebulofum rarius rubeicentem, 
& rariflime rubrum. Color ventris minus variabilis, 

Donderpadde Belgis. Grouov. Muf. ichth. n. 1 04. D. 
.. |f, 14. P. 16. V. 4. A. 10. C. 12. 

Father- Lasher, Pennant br, zoot. III. 2ig. tab, 40, 
11/90. D.f. 11. P. 16. V.3. A. 8. C. 12. 

Sympci Acanthoptenjgn. Cottus. 337 

4» COTTUS pkrimis cirris ; corpore otlagono, Art, Spec, 
$7, Sjn. 77. 

Cataphra&us. Schomv. p. jo. Will. p. 2ii t Raij. 77 . 
a Pogge Anglis Septentrion, 
Caput aculeatum. 
Cirri multi ad os. 

^Truncus corporis ad caput o&agorius, ad caudam 
hexagonus. Tubercula plurima in corpore. (d) 

Ccc 2 5, COT- 

Additamentum, 

Sijmpa Norwegis, Tonning m Acl, Nidrof II, 312^ 
tab, 13 & 14. Ibi defcriptio bona. 

Varietas aut nova fpecies 

Cottus, Scorpioides, capite aculeis brevicribus ; oculis 
approximatis; pinnis pecloralibus maximis. Groenlandis: Pa- 
kudlek, Fabricii fn. groenl'. 158. D. 10, 15, P, 15, V. 3» 
A. 12. C. 15. 

Praecedenti fimilis. Differt tamen fequentibus.' Caput 
minus magisque plagioplateum, antice anguftius, aculeis bre- 
vioribus , minus fpiniformibus etiam paucioribus ; defunt 
enim 2 in anteriore corporis parte et unus utrinque fub oculis, 
Oculi fere verticales admodum approximati, P, P. maximae, 
non quia radii plures fed longiores & membrana amplior. C"o- 
lor obfcurior, fufco nebulofus ; ventre fordide flavo; linea al- 
ba a pinuis ventralibus ad unum ducla. Ante P, V. autem et 
trans Iaterum ima maculis albis. Capite infra, pinnis dorfa- 
libus, anali caudalique fufcis, albo maculatis; pedoralibus 
vero, ventralibusque albis flavicantibusque, Foemina differt 
amaretota, infra fufco-flava; ventralibus flavicantibus, ma- 
culis fufcis magnis et iri omnibus mare obfcurior. Habitat in 
oftiis fluminum Grocnlandiae. 

(d) 4, Cottus, cataphratHns , Ioricatus; roftro verrucis 
<i bifidis; capite fubtus cirrofo. L. S. N. 45 1. Mitf Ad, Fr. 
I, 70. Br, 6. D. 5, 7, P, 16. V. 2. A. 7. C. 1 1. 

Corpus loricatum , heptagonum. Cauda hexn^ona. 
Dorfum carinis duabus acutis, diftantibus. Abdomen quafi 

futuris 383 Acanthopteryglu Cottuj. 

5, COTTUS pinna fecunda dorfi alba Art. Syn.yy. 

Dracuncuhs Rondeletii &* aliorum AuStorum huc quoque 

pertinere videtur. 

Magnitudo 4. 5. ad 6 digitorum. Corpus teres. Co- 

lor varius. 

Maxilla fuperiore paullo longiore, Aperturse bran- 

chiarum exiguse. 

Pinna dorfi i a . officulorum 4. 2 da . admodum alta, 

10. Peclorales 12. Ventrales 6. Ani 9. Cauda longa 

officulorum 12. Sulcus per totum dorfum medium. 

Aculeus aduncus, tricufpis ad angulum branchiarum. 

Squamse nullae. Locus: Genuae & Romoe. (e) 

xxxr. 

Ap-DITAMENTUIVr. 

futuris difiinclum. Caput apice roflri bifurcum, corniculis 
bifidis; fubtus capiliis innumeris hirfutum. Cirri 2 fub apice rp- 
firi et duo ad angulos oris utrinque. P. D. fubfpinofa. P. P. mar- 
gine Cjtiafi dentato. P. C. rotundata. Habitat in mari baltbico» 

The armei Bidl-Head Pennant. br. zool. III. 217. tab, 
39. n. 98. D. f, 7. P. 15. V A. . . . C, . . . ' 

Cottus, cataphratliif, corpore oclagono. Der SteinpU 
thr. Bloch. N F. D. III. 1 5. Br. 6. D. 5, 7. P. 15. V. 3, 
A. 6. C. 10. 

(e) 5. Callionymus, Dracunculus, dorfalis prioris radiis 
corpore brevioribus L. S. N. 434. Vide Nova genera Linncei. 

6. Cottus, monoptenjgiuf. Der oftindifche Groppe. 
Bloch. N. A. F. II. 1 56. tab". 178. fig. 1, 2. Br. 6. D. 5, 
P. 9. V 2. A. 5. C.6. 

Corpus angufium, elongatum, pyramidatum, ocftago- 
num, deprefTum, in cauda attenuata hexagonum, loricatum. 
Syngnato Acui fere limile. Caputinerme, nudum, oblon- 
gum, ferme tetragonum, inter fupercilia eiata excavatum, 
Roflrum, anguOatum, refimum, ante rotundatum, fpinisque 
2 prominentibus recurvis prxditum. Maxilla fupera longior. 
Oculiovales, magni ad verticem. Iris argentea. Pupilla ni- 
gra, Opercula monophylla, retro acuminata, Apertura bran- 

chia- Acanthopterygii. Cottus. 3S9 

Additamentum. 
chialis ampliflima. Membrana branchialis patens, Truncus 
fuperne excavatus & fulco exaratus item inferne poft anum, 
qui pe&ori fubeft. Veftitus fcutis oclagonis compolitus eft. 
Unuin quodque fcutum lamellis 8 angulatis, radiatis, corneis 
conftat. P. P. longa? latasque. P. V. anguftiffimae. P. D. bre- 
vis pone asquilibrium, pinnas anali iimili oppofita. P. C. ro- 
tundata. Color: Dorfum fufcum; latera cinerea fufco pun- 
clata et aliquot fafciis fufciis ornata: Abdomen albo macula- 
tum. Pinnas omnes cinereas, quarum P. P et C. fufcis macu- 
lis diftinc"rae funt. Habitat in India orientali. 

7. Cottvs, japonicus, Der japanifche gepanzerte Grop- 
pe. Pallas. Spic. VII. Br. 6. D. §, 7. I\ 12. V. 2 A.8. C 12. 

Caput fere pyramidatum, pone latum, depreflum, ante 
anguftum, obtufum, fuperne excavatum linea emineuti longi- 
tudinali, media divifum, Roftrum obtufum, fcutulo biangu- 
lari fuper os prominet. Lamma offea trifpinofa angulo utro- 
que oris incumbit, cujus fpina prior cirro auda eft. Os par- 
vum. Maxillae mobiles, intus ad modicam latitudinem fca- 
brae. Lingua vix confpicua. Nares binae, valvula difleptae; 
Extremitati roftri vicinae. Ante illas fpinula brevis, recurva 
exftat. Orbitae, roftro vicinae, proceflui triangulari, oblique 
ere&o, offis fyncipitis fubfunt. Iris ex aureo & argenteo nitef, 
Pupilla ampla. Opercula femilunata, inferne fifla, diphylla, 
Lamina antica fubtus quadridentata; poftica acumine verfus 
dorfum terminata. Lamina malas pone acumine obtufo pro- 
minet. Prasterea verruca oflea ad utrumque latus juncluras ma- 
xillas inferas & plana eminentia fuper occiput utrinque confpi- 
ciuntur. Membranas branchiales infra gulam connatas. Trun- 
cus pyramidalis, polygonus, cataphraclus, fquamis oflfeis, 
acumine obtufo conico ex medio exafperatis, variis, ordina- 
tim difpofitis. Anus linearis, capiti propior, Radii pinna- 
rum fimplices & afperi, & adhuc afperior cutis nuda fubter ca- 
put & abdomen atque poft pinnas peclorales. P. D. prior fca- 
pularis; pofterior lumbaris, P. P. magnas, rotundat3S, radiis 
fimplicibus fuffultas. P. V. biradiatas, paulo remotius, quatn 
P. P, a capite jacent, P 4 A, ab ano remota, pinnae dorfaii fe- 

Ccc 3 cundae 39o Acanthoptenjgll Cottus. 

Additamentum. 
cundae oppofita. P. C. ovalis. Color pifcis eburneus verfus 
dorfum fufcefcit, Pinnae omnes fufco fafciatae. Maculn magna 
fufca in occipite, usque o.culos & fuper opercula deformiter ex- 
tenfa. Duae tasniae latae obfcurae truncum'cingunt. Longi- 
tudo pedalis. 

g. Cottus, fcaber, capite ftriis, . , corporisque fquamis 
ferratis; linea laterali elevata, L. S. 2V. 451. MufsAd. Fr. IL 
66. Br. 7.D. 9, ir.P. 20, V. i. A. 11» C. 12, 

Genus inter Cottos & Scorpaenas medium, Caput valde 
hians, deprefliufculum;' poftice fpinofum , exafperatum lineis 
loncntudinalibus, ferratis, variis. Corpus fqnamis ferratis te- 
clum. Linea later. fere recta, elevata. P, A, oppollta dorfali 
alteri, P. C. integra, 

Cottus, fcaber , linea laterali aculeata, Die Stachellinie. 
Bloch N. A. F. 11. 1 59. tab. 180. Br. 6. D. 8, 12. P, i$* 
V. 6, A. ia C. 16. 

Caput oblongum, depreffum, quatuor fpinis recurvis 
armatum. Maxilla infera longior fupera, utraque denticulis 
fcabra, Oculi ovales prope verticem, Iris argentea. Pupilla 
niara. Rictus ut & apertura branchialis ampla. Membrana 
branch. latens. Truncus comprefius, fafciis 6 rubellis cin- 
dlus, Linea lateralis aculeis recurvis eminentibus conftrucla, 
Squamx parvae, durae, ciliatae, fixae. Dorfum fubcaeruleum. 
Latera & abdomen argentea. Anus medius. P. P. breves, Jatae, 
flavze radiis difcoloriis, iiJlIs. P. V. longae fubeaeruleae, tribus 
fafciis flavis notatae. P. D, prior rufa , fpinofa. Ceterae pinnas 
eaerulefcentes radios difcolorios, filTos habent. Striae in ca- 
pite uon vifibiles, 

9. Cottus, gmnniens, gula ramentis villofa; corpore 
nudo. L S. N. 451. Muf. Ati.m II.65, £>. h 21. P.22. 
V, 3. A, 16. C 12. 

Caput depreifum. Aculei magni bifidi ad poftica capitis 
& alii fimplices utriuque. Ramenta ad maxillam iuferiorem, 
Corpus molle, uti Ranae. I\ C. rotundata. Habitat in mari 
mediterraneo. Dicitur Sapo. 

Cottus AcanthopterygiL Cottus. 391 

Additament-um. 
Cottus, gnmniens , glaber; niaxilla inferiore multum 
cirrata. Der Bmmmer. Bloch, N A. F, II, j 57. Br. 6. 
D. f, 20. P. 22. V. 4» A. 16. C.ii. 

Caput inagnum, depreflum, latius & humilius initio 
truuci. Riclus afcendens, amplus. Palatum glabrum. Ma- 
xilla infera longior fupera, cirris plena. Labia cralTa, duabus 
feriebus dentium acutorum, remotorum, incurvorum armata. 
Alia adhuc feries in tnaxilla utraque. Nares binae, tubulofae, 
marginales & duo orificia auditus proxime ad oculos. Oculi 
parvi. Iris rubra. Pupilla nigra, Tres cirri in fuperciliis. 
Operculum monopljyilum pone acutum 4 fpinis praeditum. 
Membrana branchialis patens. Truncus fere fuiiformis, pa- 
rum compreflus, dorio obtufe carinato, fu brecto, cute glabra 
porulofa veflirus. Anns fubmedius. Dorfum & caput fpadi- 
cea. Latera alba, ' fufco marmorata. P. P & V. rufulae, fufco 
maculatae; cetene obfcurae cinereae iufco maeuiatx. Habitat 
m Indiis. 

Cottus alepidotus vanus, maxilla inferiore longiore mul- 
tum cirrata, Sebce thej. lil, tab, ag, fig. 4, Vide Mantijfam I„ 

10. Cottus, bubalis , capite fpinofo, fcabroque, bi- 
corni. Enphrafeni in Nov. Ati. Stockh, VII. 64. Edit. gemu 
tab. 3. Br. 6./l). 8, 13'. P- « 5. V. 4. A. 8- C. 10. 

Corpus Cotti Scorpionis ied minus, comprefiiufculurn, 
a capite ad caudam feniim attenuatum, nudum fupra fufcum, 
fubtus album. Caput corpore latius, deprefTum , Icabrum, 
muhi fpinofum. Spinae duae minores frontales, ad nares linea 
ek-vata dillinc~tx: duas nuchales magnitudine praecedentium 
verfus baiin pinnas dorfalis iitae, ad oculos linea eievata, fca- 
bta decurrentes; laterales utrinque iex: In margine operculi 
anterioris 4, quarum inferior acuta, deflexa, 2 <Sc ^tia inter- 
niediae, minores; quarta fuperior maxima fubulata, cornu in- 
flnr, longitudine operculorum : In margine opercuii poflerio- 
ris 2 , quarum anterior acuta, antrorfum deflexa, fecunda po- 
fterior minor retrorfum deflexa, ab apice opercuii poflerioris 
ad balin linea elevata, fcabra. Maxilla? aequales, fuperior du- 
plicata. Dentes letacei in maxillis palatoque. Oculi vertica- 

les 393 Acanthopterygiu Cottus.. 

Additamentum. 
les approximari, rotundati, fub fuperciliis obovatis. Lingua 
breviitima, lata, edentula. Dorfum convexum, fubdiptery- 
gium, fufcum, maculis pallidis. Latera convcxa albo tufcoque 
variegata. Abdomen convexiufculum, album, punctis rario- 
ribus lacfreis adfperfum. P. D. 2 membrana concurrentes. P. P, 
rotundatze, albo nigroque variegata:. P. V, fubpecloralibus, 
lineares, nigro maculatae, P. A. albida, nigro maculata. P, 
G. rotundata, albo nigroque variegata. Habitat in Oceano 
occidentali circa Bahufiam. 

Species adhuc dubiae. 
ii.Cottus, Infidiator. Arabibus Rogad. Forshall. c. 
p.25. Br. 8.D.i, ^, 13. P. 19. V.£. A 14. C. 15. 

Corpus adeo depreffum; attenuatum verfus caudam, fu- 
perne grifeum, punclis maculisque fufcis, fubtus album. P. C 
alba, macula media flava , bifida, maculisque duabus inasqua- 
libus atris, linearibus obliquis. Vertex lineis elatis, acutis 
fcaber. Ad capitis latera utrinque fpina duplex. P. V. poft pe- 
clorales fitae, bafi fua ad bafin pectoralium intus extenduntur, 
Longitudo 1 ^ ulnaj. 

12. Cottus, glaber. Schoepfi in Schriften G. N. Fr. 
VIII. 146. Br. 5. D. 25. P. 18. V. 3. A. 21. C. 12. 

Caput latius trunco. Fronsglabra, inermis. Duaetan- 
tum fpinulas in operculis. Oculi approximati. Maxilla infera 
parum longior fupcra. Dentes minuti fetacei. Nares prope 
labium fuperius. Cirri per breves ad maxillam inferam. Caput 
& dorfum fubrubra fufco nigroque maculata. P. P, & V. albse» 
cralTae. P. C. rotundata. 

1 3, Cottus, indus. Muf. Ad. Fr. II. 66 f Br.6. D. f , 

26. P. 18. v « 3- A * 2a - c » I2 * 

Opercula fpinis 2 five 3. Ramenta aliquot fupra oculos. 
Corpus molleRana?, lubricum; pingue, lividum, lituris va- 
riis nigris. Pinnae omnes pinguedine intus obduclae, piclae. 
P. D. prior vix confpicua. P. A, ferrata. P.C, rotundata. Ante* 
cedentis foriitan varietas. 

14. Cottus, Acadian, pinnis dorfalibus tribus, Pen- 
nant arffi*zoo[.fuppl. 1 1 g. 

Caput Acanthoptenjgiu Zeus. 393 

XXXV. ZEUS. 

Membram branehioftega non conftat ofliculis paralle- pag. sq^ 
lis, ut in aliis pifcibus, fed varia officula jam lon- 
gitudinaliter, jam oblique vel in transverfim fita, 
continet. Squamce fubafperoe, Corpus admodum la- 
tum, tenue & cathetoplateum, ut & caput. 
Pimia dorfi Ionga 1 , quafi duplex, feu in antica par- 
te, ad bafm usque , incifa. (*) 

i. ZEUS Additamentum, 
Caput & opercula multifpinofa & fcabra. P. D. prima 
quatuor fpinis fuflulfa , quarum prior longiflima, reliquae gra- 
dsrtrm breviores. Radii fpinofi fecundae & tertiae pinnae dorfa- 
lis crefcentes & decrefcentes. P. C. rotundata. Color fordide 
flavus, purpureo puitulatus. Captus in NovaScotia. 

15. Cottus, mqffilietifts, eapite polyacantho; pinnis 
dorfalibus coadunatis. Gallis Rascajfe, Forskal\. c. pag. 24. 
Br. <>. D. ff. P. 17. V. i. A. f . C 1 2. 

Locus inter oculos cavus. Pinna dorfalis unica in rnedio 
humilior compofita. Spinae 1 1 anteriores crefentes & decre- 
fcentes, membrana conne&ente longiores, Duodecima five 
ultima dimidio longior penultima. Sequentium radiorum mol- 
lium 7 longiores plus duplo membrana pinnae, bifidi; reliqui 
minorestoti connexi. P. ventralium radius acutus & remotus. 

16. Cottus, auftralis, albidus capite aculeato; corpore 
fafciis transverfis lividis. Whites ^foumal ofa Voyage to new 
South- JVales, p. 266- tab. 52. fig. 1. D, -||» 

Longitudo ejus 4 uncias non fuperat, P, C lunata, 

(*) Character generis Zei. 

Linnjei: Caput compreflum declive; Labium fuperius 
membrana transverfa fornicatum. Linguafubulata. Membrana 
branch. radiis 7 perpendicularibus infimo transverlo. Corpus 
compreffum. S. N 454. 

Forsteri: Idem, fed linguam ramentaceam & corpus 
ovatum addidit. Euchir, 85. 
drttdi Genera. Ddd. GoiiANi: 394 Acanthopterygii. Zeus. 

i 4 ZEUS ventre aculeato cauda in extremo circinata* Art % 
Syn. 7$. 

Fnber fwe Gallus marinuf. Pondel. Gejner. CituiafeuSU 
Peiri Pifcif. P t ffovii. Dorce Anglif. 
Macularotunda, nigra, in medio utriufque lateris» 
Linea lateralis admodum curva, ad dorfum flexa. 
Pinna dorft i \ aculeorum 10 , quibus fingulis finguli 
radiimolles adjuncli funt, ut in Jabro. 2 3.24. Pe- 
$orales 14. Ventrales7. i m .aculeatum. Ani20, quo- 
rum 4 prima aculeata , longa. 
Ordines aculeorum ad bafin pinnarum dorfi & ani, 
ut & in toto ventre. (h), 

2. ZEUS 

Additamentum. 

GoiiANi: Corpus ovatum, cathetopJateum, fquamo- 
fum, fcabrum. Caput declive, cathetoplateum, alepidotum. 
Ri&us obliquus fuharcuatus, Labia fimplicia. Maxillse ex- 
sracliles, inaequales, dentatae. Dentes inaequales, parvi, con- 
ferti , retroflexi , fubmobiles. Lingua fubulafa, glabra, va- 
ginata. Oculi fupremi , grandes, velamento annulari. Oper- 
cula alepidota. Membrana brauchialis operculata, 7 radiata, 
radiis 6 perpendicularibus, feptimo transverfo, aut 3 perpen- 
cjicularibus & 4 infimis transverfis. Dorfum afTurgens. Ven- 
ter prominens; latera admodum cathetoplatea. Linea lateralis 
curvato- reda. Anus medius. P. D. binae fubcoalitas; prior 
fcapuiaris aculeata , ramentacea, pofterior lumbaris, fimplex. 
P, P. infimae, rotundatae. P. V. thoracicae, longae, acumf- 
natae, compofitae. P. A. interrupta, e regione pinnae dorfalis 
fecuudae. P. C. difiinda, iimplex. Aculei in quibusdam ad 
exortum pinnarum; ramentum pone & infra aculeos dorlnles 
anaiesque. 

. Blochii: Corpus tenue, latum cathetoplateum; racliis 
longis filamentofis in prima piniia dorfali. N, F. D. II, 23. 

(a) 1. Zeus 3 Faber , cauda rofundata; lateribus mediis 
ocello fufco; pinuis analibus duabus. £. & iV. 454. D, io> 
23, P, 13. V.£. A.sV c » J 3* 

Zeus, Zeus. 39Sx 

2. ZEUS eauda hifarca. Art, Syn. f$. 

Gallus marinus feu Faber Indicus. In append. t, 4, 1$, 

mu. 

Apnratuaia Braflienfbus. Peixe Gath Luftanis, Marcgr t 
Corpus latum utPaffer. Os edentulum. Irisargentea, 
Pinna Dorfi una, & Ani una ad caudam ufque de- 
fcendentes. 

Ddd 1 Filum Additamentum, 

Zeus , fpinofis , ventre aculeato; cauda in extremo cir« 
cinata, Muf. Ad. Fr. I, 67. tab, 3 1 , fig. 2, Br, 7, D, 1 o, 1 3* 
P, 13. V. 5. A. 21. C. 15, 

Corpus valde compreflum> ovatnm, ntidum, Sutura 
dorfalis & ventralis fpinas- fimplici aut duplici ferie exilantibus, 
Ocellus obfoletus fufcus in medio latere. Linea lateralis de« 
fcendens, valde curva. Caput magnum, Iasve comprefTum, 
ante oculos retufum, longitudine corporis, facie fuillae- P. D» 
anterior fpinis validis ramento longo adnatis. P, C, integra. 

Zeus, Faber, cauda rotundata; lateribus mediis ocello 
fufco; pinnis analibus duabus. Mafliiienribus St. Pierre five 
Troueje. Briinnich, ichth, 33, Br, 7. D. -f-§, 23, P. 13. V. fi 
A. |, 21.C. 13, 

Zeus, Faber> pinna ani gemina, Der Sonnenffch* 
Bloch Af, F. D. II. 24. tab, 41» Br. 7, D, 1 o, 2 1, P, 1 2, V. ^ 
A. 5, 21. C. 13. 

Caput magnum, obtedte microlepidotum. Riclus ma*. 
gnus, afcendens. Maxilla in fera longior, aculeis duobus fub 
mento, & uno in extremitate armata, Maxilla fupera emifli- 
cia, myflace deorfum latefcente prasdita. Dentes parvi intro 
curvati in maxillis. Oculi fummi ad verticem, approximati, 
Iris aurea, pupilla riigra; Opercula diphylla pone angulata. 
Corpus ovatum, compreflum, fupra dorfum, infra abdomen 
& caudam duplici ferie fpinarum rectirvarum fimplicium & bU 
furcarum itemque fpina longa erecla, aliaque deorfum verfa 
pofl bafin pinnas pecloralis, fub cute abfcondita, armatnm» 
Linea lateralis curvato recla, eminens, P, D. prima prasalta 396 Accmthoptenjgih Zeus. 

Filum quafi , in longum extenfum , e regione pinna- 
rum Pecloralium , & aliud ante pinnam dorfi. (b) 
3. ZEUS totns riibem, cauda cequali, roftro furfum reflexo, 
Art. Syn. 78. 
Aper. Rondel. Gefner* Aldrov, WilU 296. Riondo Romce. 

Strivale Gemtce. 
Longitudo 3 ad 4 digitorum. Iris alba. 
Dentes nulli* Squamse fubafperae. 

Pinna 

Additamentum. 
nigricans ramentis longiflimis fetiformibus. P. P. breves ro- 
tundatae, cinereae, ad extremum flavae. P. V. longae anguflae. 
P. A, prima fpinofa nigrieans, fecunda mutica, cinerea, dor- 
fali fecundae concolori oppofita. Amb3s radiis fimplicibus fuf- 
fuitae. P. C. rotundatae radiis flavis bifidis. Color genarum & 
laterum corporis e viridi aureus, macula rotunda fufca iu me- 
dio laterum ornatus; dorfique fufcus. 

(b) 2. Zeus, Gallus, radio dorfali decimo analique fe- 
cundo corpore longioribus. L. S. N 454. 

Zeus, Galhtf , radio dorfali deeimo, analique fecundo 
longilfimis. Der Meerhahn. Bloch N. A.F. III. 38. tab. 192» 
Br. 7. D. f , 24. P. 1 6. V: 6. A. T V C. 24. 

Corpus admodum compreffum, alepidotum, argenteum 
ad viride vergens. Caput magnum, valde declive. Riclus 
amplus. Maxillae denticulis exalperatae, Labium fuperius 
myflacibus latis obteclum. Oculi magni, Pupilla nigra, Iris 
fufco-argentea. Operculum oblongum, monophyllum. Mem- 
brana branchialis operculata. Linea Jateralis curvato- recla. 
Omnes pinn3ebelie argenteae, P. D. compofita ante aculeata 
humilis, dein falcata, mollis, radiis 4 fetofis, ramentaceis, 
praslongis, decrefcentibus & reiiquis bifidis fuffulta. P. A. dor- 
fali fimilis, unum aculeum & 3 longos fetofos praeter reiiquos 
fiffos habet. P. P. acuminatae, mediae. P. C. forficata 5 am- 
bae radiis multifidis inflruche. 

Albacatuaja Brafilienfibus. Peixe Gallo Lufitanis. ^Sebce 
thef* III. rab. 26. flg. 34. Vide Mantiffam I. AcanthopterygiL Zeus. 397 

Pinna dorfi i a .aculeorum 9, quorum 3™. altiflimum. p a(t . ^r. 
- 2 a . ofliculorum 23. Pe&orales 14. Ventrales 6, i m . 
aculeatum. Ani 26, quorum 3 a . prima brevia & acu- 
leata, Inteftina f^epius torta, Appendices pylori 
2 ad 3. 
Locus: Italia. (c) 

Ddd 3 XXXIV. 

Additamentum. 

(c) 3. Zeus, Aper , cauda aequali; corpore rubente. 
L. S. N. 455. 

Aper. Genuae Strivale , Romce , Riondo. JViUngby p, 
296. D.f, 2;.P. 14. V. h A. ^.C... 

Pifciculus 4 digitorum longitudine, figura corporis Zeo 
Fabro perlimilis. Colore rubente, fquamis ciliatis iive pilo- 
fis afper. Roflrum acutum, furfum nonnihil reflexum. Os 
emiflicium. Oculigrandes. Iris alba, Dentes nulli. P. D. 
duas contiguac; prior fpinis 9 crefcentibus & decreicentibus, 
quarum tertia maxinia, pofierior mutica, cujus radii medii I011- 
ciflimi. P. P. fatis longac, P, V, compofitae non borizonta- 
les fed fupra planum ventris nonnihil ere<£tae. P. C, integra. 
Habitat in mari mediterraneo. 

4. Zeus, Vomer, cauda bifurca; fpina ante pinnam 
analem dorfalemque recumbente. L. S. N. 454. D. s \. P, 1 8» 
V. 5. A. ^.C.23. 

Color,argenteus. P. D. anterior radiis 5 pofierioribus, 
diflinclis breviflimis, fpinofis, fpinae dua? pone anum. Linea 
later. valde curva. Abdomen valde rotundato- prominens. 

Zeus, Vomev , cauda bifurca. Mnf. Ad. Fr. I 67. tab, 
3 1 . fig. 9 Br. 6. D. g, s \. P 1 8. V. 4. A. f y \ C. 20., 

Corpus admodum comprefTum, alepidotum argeuteum, 
Humeri valde gibbi. Linca lateralis valde furfum incurvata 
in medio. Caput maxime declive. A fummis humeris linea 
redla ad os. Maxiila inferior transverfa ad os, P. D. anterio- 
ris radius 1 brevis, 2 longiffimus, 3 & 4 connexi praecedenti- 
bus; 5, 6, 7, 8 breviflimi non connexi. Poflerior radiis 22, 
quorum primus, brevis, fpinofus, 2 longiflimus, mollis, 3, 

4, 5 398 - Acanthoptertjgii Zeus. 

Additamentum, 
4, 5 minores, reliqui adhnc minores, sequales, P. P. lanced- 
latas. P. V. longiores pecloralibus, apice nigricantes. 1\ A* 
radiis 19, quorum 1 fpinofus, brevis; 2, 3, 4 longiores lan- 
ceolati; reliqui aequales. P. C. valde bifurca. Spina in medio 
abdominis prominet inter pinnas ventrales, pone anum biden- 
tata, Spina prima in P. A. antrorfnm prominet, bafi dente aucla, 

Zeus, Vomer, radio dorfali, analique fecundo longiilnno» 
Der Pflugfchaar. Bloch N. A„ F. Iil. 43. tab, 1^3« %. 2. 
Ur. 7. D. T V. P, 1 8. V. 6. A. &, C. 1 9. 

Corpus admodum compreffum ovato-rhomboideum, ale* 
pidotum. Caput admodum declive alrius duplo, quam Jon- 
gum. Richis modicus afcendens. Maxilla infera longior. 
Dentes minuti, acuti, Oculi magni, fupremi, a roftro re- 
nioti. Iris argentea, circulo rubro cincla. Pupilla nigra. 
Opercula monophyila , oblonga. Apertura branch. ampla, 
obliqua, leviter arcuata, operculata. Membrana brancli. te- 
cla, Linea lateralis curvato- recla. Anus prope thoracem» 
Duo fpinse, breves, recurvi, diftincti in dorfo ante initium 
pinnse dorfalem & totidem fimiles inter anum & pinnam ana- 
lem. Caput & truncus funt coloris argentei ad caeruleum ver- 
gentis, Pinnae omnes longae, beile caeruleae. P. D, bifariam 
falcata, longitudinalis ; primus radius fpinofus, 2, 3, 4, £ 
longiffimi, fetofi, decrefcentes, 6, 7, 8, 9 breves, fpinofi, 10 
praelongus, fetofus; reliqui breviores molles & fifli. P. A. 
pofteriori parti pinnas dorfalis fimilis, radius ejus primus fpi- 
nofus, 1 longiffimus, fetofus; reliqui breves fiffi,. gradatim 
decrefcunt. P. P. medias, longae, acuminata?, P. V. fub tho- 
race, angufiae, trunco longiores, Habitat in ' mari ad Bra- 
filiam. Longitudo femipedalis, 

5. Zeus, Strcemii, cauda bifurca, colore argenteo, pur- 
pureoque fplendens, Strcetu, Scendmcer. I, 323. tab, I, fig, 20» 
D. 12, 48. P. 24. V. 15. A. 36. C. 26. 

Caput magnum laminibus utrinque dnabus cartilagineis 
inftructum quarum margines fuperne magis diftant, quam ih- 
ferne. Oculi magni , casrulei, iride rubra, Rofirum diverfis 
ofliculis coinpofitum in fine exit ad modum rofiri fuilli, Os 

eden- \ Accmthopterijgii. Zeus. 399 

Additamentum. 
edentulum. In medio dorfi pinna acuta falciformis radiis 12 
novem uncias proflat. Dehinc pinna alia lemiiongitudinalis 
I^uncias alta, radios circiter 48 continet. P. P. fubmedia?, 
pinnas dorfali primas fimiles, (ed paulo mafores, radiorum 24. 
P. V. approximatas, falcatas, e regione pinha? dorfalis primas 
fitas illique sequales, radiis 15 fufhiltav Hos iequitur inter- 
vallo 4 digitorum interjeclo, P. A. longitudinalis pinnas dorfali 
fecundx fimilis & oppofita, rad. 36. Caudas extremitas, bre- 
vis angufia, paralelogrammae iimilis, pinnam bifurcam gerit. 
Linea lateralis curvato-recla. Corpus totum fquamis magnis, 
deciduis veilitum", fuperne colore indico, in lateribus fubcae- 
ruleo, multis maculis, rotundis argenteis nitet. ' Os, cauda, 
linea lateraiis omnesque pinnae purpurea, anreoque fplendore 
oculos pafcunt. Longitudo hujus piicis 3 pedum <Sc latitudo 
19 unciarum. Vide tab. 1. fig, 3. 

Zeus, Lwia, cauda fublunari; corpore rubente, albo gut- 
tato. Gmelini L. S. N, 1225. 

Opah or. Kiugfifli. Pennant br. zool. III. 223, tab. 42» 
n* 101. Figiandm PhiL Transabl. N°. 49$. 

Poijfon Lune. Du Hamel III. 74. tab. 1 5, 

Zeus guttatus Briinnichii, vide Nov. Affi, Acad. Sc. Hafn. 
T. 111. 308. tab. A. Br. 6. D. 14, 48. P, 21. V. 18. 
A. 36. C. 19. 

Color ex grifeo argenteus ad dorfum fufcefcens metallici 
nitoris. Corpus undique adfperfum maculis ovatis, niveo- 
argenteis , halone nigricante cinciis. Pinnae omnes golore 
cinnabaris, cui fubfirata auri ilavedo, nitent. 

6. Zeus, ciliaris, radiis quibusdam in pinna dorfali ana- 
lique corpore longioribus. Der langhaarige Spiegelfifch, Bloch. 
N. A. F. III. 36. tab. 191. llr. 7, D. 30. i\ 17, V. 5, 
A. 19. C. 21. 

Corpus valde compreffiim, rhomboideum, longltudine 
& latimdine aequali, alepidotnm, dorfo & abdomine admo- 
dum arcuato. Caput parvum admodum declive. Riclus ine- 
tliocris, afcendens. Maxillae denticulis acutis armatae; infera 
Iongior. Labium fuperius 2 oiliculis Jongis latisque-compo- 

fuum. 400 AccmthopterygiL Zeus. 

: AdDITAMENTUM, 

fiturn. Oculi magni, rotundi, fuprenri. i Iris argentea, Pu- 
pilla nigra. Opercula diphylla , pone obfolete angulata, Aper- 
tura branchialis ampla. Membrana branch. femipatens. Li- 
nea lateralis curvato-recla. Anus medius, Color argenteus, 
•ui verfus dorfum i.n fubcaeruleum & ad opercula in flavidum 
migrat. Pinnae omnes fpadiceae. P, V. praelongae, thora- 
cicae, radiis fimplicibus infirudae, P. P. angufiae, fubme- 
diae, obtufae. P, D. fere longitudinalis, in medio acute angu- 
lata retro excavata. Radii ejus primores undecim breviffimi, 
fimplices funt, fequentes 6 piliformes, decrefcentes , multo 
longiores toto corpore; reiiqui breves fifii; fenfim decrefeunt, 
P. A. longitudinalis fimilis pinnae dorfali, fed unus tantum ra- 
dius brevis longiffimis piliformibus praecedit. P, C. forficata» 
Habitat in oceano orientali, 

7. Z^us, In/idiator, ore angufio. Der lifiige Spiegel- 
' fifch. Bloch. N. A. F. III, 41, tab. 192. fig. 2, 3. Br. 7, 
D.*V P. 16. V.*. A.^. C. 18. ' 

Corpus ovato-oblongum ante pinnam caudae angufia- 
tum, valde compreffum, alepidotum. Caput parvum, ante 
retufum. Richis, ore claufo, perpendicularis; orificium oris 
parvum, terminale. Rofirum breviflimum. Maxilla infera 
perpendiculariter fuperne extus applicata. Maxilla fnpera fub 
rofiro recondita & lateribusque maxillas inferas combinata, lon- 
ge emifiicia, dum os aperitur in modum tubuli protrahitur. 
Ambas maxillse denticulat£e, Iris argentea, ad aureum ver- 
gens. Opercula diphylla. Linea lateralis curvato-recia, pofi: 
inedium interrupta. Anus capiti propior. Latera argentea 
nigra punclata. Dorfum fpadiceum maculis nigris rotundis 
binatis et oblongis transverfis utrinque infignitum in medio ex- 
aratum efi fulco longitudinali, aculeis recurvis marginato. P. 
D. fere longitudinalis, inasqualis; Pars ejus anterior altior, an- 
gulata, 17 fpinis decrefcentibus fufientata ; pofierior humilior 
a;qu2lis radiis mollibus fiffis. P. A. longitudinalis pinnas dor- 
fali fimilis, fpinas tres in initio continet. P. 1\ acuminatas, 
medias, parvas. P. V. minutae, obtufae, thoracicae, quarum 
radius quartus aculeatus efi, P, C, forlicata. Pinnae onrnes fla- 

venf. Acdnthopienjgii. Chcetodon. 401. 

XXXVL CHAETODON, 

Membrana Branchiofiega oilicula 4 vel 5 gracilia 

utrinque continet. 

Corpus cathetoplateum , latum, tenue & breve. 

Pimiam Dorfo unica, per totum dorfum extenfa* 

Cauda plerumque ampla. Numerus pinnarum fe- 

ptenarius inclufive cum cauda* Os exiguum. La- 

bia, quse deduci & extendi poiTunt, dentes ad par- 

tem tegunt. Dentes maxillarum oblongi, conti- 

gui, flexiles. 

Squamae fubafperce. Oculi cute communi capitis 

non tecU (*) <; q^^ 

Additamentum, 
vent. Habitat in aquis dulcibus Guzurattenfibus. Nutritur 
infeclis, quae captat eodem modo ut Sparus Infidiator. 
Species adhuc diibiae* 

8. Zeus, quadratus, cauda aequali ; corpore einereo, 
transverfim nigro fafciato. Gmelini L, S. N. 1225. 

Faber marinus fere quadratus. Sloanejam, II. tab. 25 r. 
fig. 4. Rajipifc. 160. 

Os parvum. Denticuli acuti in aliquot feriebus. Oculi 
ampli. Iris alba. P. D. prior aculeata in fumitate dorfi; ra- 
dius ejus primas oblongo ramento donatus; pofterior ilJi con- 
tiaua, airnpliffima. Huic in ventre refpondet alia fimilis; utra- 
qire quandam quafi auriculam habent. Cauda fere quadrara, 
Linea lateralis incurvae. Corpus totum fquamis cinereis undi- 
que teclum, faicris 3 vel 4 nigris infignitum. 

9. Zeus, Kleinii corpore ovato, argenteo; pinna dor- 
fali analique fere linearibus, absque ramentis. W. 

Tetragonoptrus totus argenteus, laeviffimus; pinnis dor- 
fali & ventrali fimplicibus, absque filamentis, pifcis admodum 
compreffus. Kleinii M. IV. 38. tab. 1 2. fig. 1. 

(*) Character generis Chatodontis. 
Linnjei: Dentes fetacei, flexiles, confertiffimi, nume- 
rofifiimi. Membrana branchialis radiis 6.Corpus piclum. P.D 
& A carnofa, fquamofa, S. N. 460. 
Artedi Genera. Ece FoR ^ 402 AcanthopterygiL Chcetodon. 

1+ CH/ET0D0N niger, macuiis flavis hnulatis varius. Art. 

Syn, 79. 

Paru Brafii Marcgr. Ray p. 102. forte Acarauna altera s 

majm\ Lifler in app. p. 23. 

Longitudo 9 ad 10 digitorum. Latitudo z* Caput par- 

vum. Oselaturrij anguftum. Dentes exigui. (a) 

2. CH£- 

Additamentum. 
Forsteri: Corpus ovatum, compreffum, piclum. Den- 
tes fetacei, flexiles, coufertiflimi. P. D et A, carnofa & fqua- 
inofa. Membr. br. radiis 5 vel 6. Enclvirid. 84. 

Rrunnichii: Caput fquamofum. Corpus piclum, P. V» 
m thoraee. P. D & A. fquamofa, earnofa. Radii aliquot fpi- 
iiofi. Fundamenta zooi. 1 3 8. 

Gouani: Corpus ovatum, cathetoplateum, fquamofum» 
earinatum , faepius fafciatum. Caput cathetoplateum , roflra- 
tum, declive. Riclus exiguus» Masillae labiatae, extracliles, 
porredlae. Dentes acuti, confeni, fiexiles, aequales, labiis par- 
tim tecli* Oculi fupremi, miuimi, plani. Opercula fubor- 
biculata, faepius fquamofa, triphylla. Membrana branch.oper- 
culata iateralis tri-fex radiata. Linea lateralis arcuata, fupre- 
rna. Anus fubmedius. Aculei in quibusdam ad os, opercula 
<3c prope caudam. P. D, fquamofa, longitudinatis, fubaequalis, 
compofita, affurgens. P, P. infimae. P. V, thoracicae/. eompo- 
fitae. P. A. brevis, fubaequalis , compofita fquamofa, poue 
axjuiiibnum. V. C. diftincla, fquamofa. Hiftoriapiji. 13$. 

Boddjerti: Corpns tenue, compreffuin, cathetoplate- 
am, Dorfum fubconvexum , tenue, elevatum. Anus in me- 
dio corpore. Linea lateralis arcuata, dorfo propior, aliquan- 
do vix viiibih's. Caput cathetoplatenm, fcpius fquamoiuni 
opercula fquamofa facpius acuteata. Os in apice capitis, Den- 
tes plerumque flexiies hi maxiliis conferti, mimitiflimi. Metn- 
brana br. fub operculis latitans, expanfilis, ofliculis 4 vel 6- 
fufFuIta. Vide ejus Epiji. de Chatodonte diacantko., pag, 9.. 
Blochii: Dentes fetacei , N A. F. III. 46. 
(a) 1 . Chaetcdon , Paru, aculeis 10 dorfalibus; analibus 
5. Der fchwarze Klippfifch. Block. N.A. F c III- 57. tab» 197» 
£>.... i\ 1 4* V. 6. A, ♦ ♦ . C. 1 5» Caput Acanthoptenjgii. Chcetodon. 403 

2. Cri&TODON cauda bifurca, acuteo in ntroque ktere 
ad candam. Art. Syn. 79+ 
Acaraima Brajil. Marcgr, Ray p. 102 1 

Eee 2 Squa*» 

Additamentum. 

Caput parvmri. Maxillae ihacquales dentataj; infera Ioir 
gior fupera. Oculi parvi. Pupilla nigra. Iris aurea. Oper- 
cula diphylla; fpina valida inferne terminata. Membrana 
branchialis tecla. Squamas in capite et peclore parvae, in reli- 
quo coi'ppre autem magnac argeuteae in margine flavefcunt. Co- 
lor corporis niger, qui in lateribus, ob fplendorem argenteuni 
fquamarum translucentem cinerafcit. Praeterea macula flav* 
ante pinnam pecloralem confpicitur. P. P & C. breves, rotun» 
datae, P. D & A, longae falcatae. Habkat iii America. 

Chastodon operculis aculeatis, ofliculis pinnas dorfi ani« 
que intermediis, cauda rotundata longioribus. Gronov. zooph^ 
11,231. Br. 6. D.i%. P. 19. V.-i. &?■&. C. 17. 

Corpus valde cathetoplateum, latum, ovale, macroIe« 
pidotum. Caput breve cathetoplatcum, a dorfo valde. declive, 
fquamofum, ofllculo fupra angulos oris circinato, in 8 acu- 
leos diiTeclo, armatum. Oculi magni, prominentes, fummi, 
operculis propiores. Os anguflum, parum protenfum. Ma- 
xillae acouales, obtufac. Dentes praelongi, tenuiflimi, conferti 
antrorfum prominentes, labiis carnofis tecli. Opercula fqua* 
lnofa; fuperior lamina ad angulum inferiorem fpina longif- 
fima, et fub illa alia breviffima armata. Membrana bianch. 
tecla. Linea lateralis curvato- recla, interrupta. Anus me- 
dius. Squamae afperae, in iateribus maximae, nd dorfum Sz 
abdomen minores, in capite & pinnis minutiiTimae. P. D» 
longitudinalis, inaequalis, radiis 34 nempe i^aculeatis & 20 
lnuticis compofita, quorum anteriores breves, fenfim longio- 
res evadunt ad vigefimum fecundum usque ominum longif* 
Jfimum qui in fetam ultra caudam prominentem abit. Reliqui 
cito decrefcunt ad ultimum usque. P, P, mediae, medioci"es> 
validae. P. V. thoracicae, approximatae compofitae. P. A. lon- 
gitudinalis, dorfali fimilis, compoiita; radii ejus intermedii 

lon- 404 AcanthopUrijgii. Clicetodon, 

Squamge nigricantes. Os parvum. Denticuli exiles*: 
Aculeus ad caudam uncialis fere , quem in lateribus 
recondere poteft. (b) 

3. CHiETODON quadratus, fpinutis multis ad caput* Art. 
Syn. 7p. 
53 v Acarauna quadrata, nautis Vetuta dicla. JVill.p. 217. 

Longi- 

Additamentum. 
longiffimi, non fetofi, caudae longitudinem aequant. ? P. C 
magna, iata aequalis. - Cotor rufefcens, fuper nucham ocello 
nigro, annulo albido caerulefcente einclo 6t oblonga macula 
ex albido caerulea in extremis operculis difiinclus. Squamae 
fingulae in lateribus ad extremitatem macula flava ornatae. Ex- 
tremum corporis ad initium caudae flavicar, Cauda nlbidior» 
Extremitales pinnae dorfalis anique caeruleae. Habitat in mari 
americano, 

Rhombotides in nigrlcante corporej fquamis flavis quall 
lunulatis. Kkiuii Miff. IV. 36. 

(b) 2. Chaetodon, nigricans, dentibus emarginatis; 
aculeo ad caudam bifidam. Der Perfer. Bloch. N. A. B\ III* 
82. tab. 203. Br. 4. D. T %. P. 1 g. V. £. A. *%. C. 21. 

Corpus ovatum, compreiTum carnofum. Carput par- 
vum, admodum declive. Oculi magni, fummi a rofiro re- 
motiores. Fupilla nigra. Iris argentea. Opercula angufta, 
longa, integra. Lingua brevis, craiTa. Dentes fpathulati, 
fuperne crenati, Linea lateralis curvato-recla, dorfo paralela. 
Spina alba longa, retroverfa in foiTula recondenda, ante pin- 
namcaudae, fulco Iongitudinaii exarata. Color: Dorfum 6X 
truncus nigricant. Latera fpadicea verfus abdomen albefcunt. 
P. P. acutae, cinereae. P. V. nigrac^ thoracicae, a rofiro remo- 
tiores quam P. P. P. D & A. longitudinales, fimiles, pone 
rotundatae, ad bafin albx, caeterum fubfufcae. P. C. bifurca, 
radiis intermediis fubaequalibus multifidis externis longiilimis. 

Chaetodon (maris rubri) aculeis in utroque iatere ad cau- 
dam duobus. Hajfelquijl itin t AcanthopterijgiL Chcetodon. 405 

Longitudo 8 digitorum. Latitudo 3. Os admodum 
exiguum. Dentes parvuli, Cauda in extremo fub- 
rotunda. (c) 

4. CH/ETODON nigev ; capite diacantho^ ' lineir utrhu 
que quatuor transverfis , cnvvis. Ai r t~. Spec. pi. Sijn jp. 
Acarauna exigua nigra , zonir aliquot luteis eleganter de- 
piffia. Lijler. in app. p, 2j. Ray. p, wj. (d) 

E e e 3 +■ Gua- 

Additamentum. 

(c) 3. Chaetodon, Veiula^ obiongus; maxillis fpinofis. W. 

Acarauna quadrata nautis Vetula dicla. Willngby. 217« 
tab. O. 3. fig, 2. 

Color exficcati piicis erat in anteriore parte corporis & 
cauda paliide ltraminens in reliquo corpore fufcus. Corpus 
undique fquamofum praeter frontem plauam & maxillas fca- 
bras. Squamae lineis paralelis caelatae. Oculi magni, al- 
tius fiti» Oselatius, exiguum. Dentes contigui acubus fimi- 

. r 

les. In maxilla fuperiori 4 fpiuulae$ in inferiore duo grandio- 
ra, deorfum oblique fpectantia, nonnihil inflexa» Ab horum 
exortu ad oculos fpinulae aliquot breves reclae excurrunt. P. P. 
inferae. P. V. thoracicae. P. D & A longitudinales, retrorfum 
fenfim crefcentes, extremitate acute angulata. P. C, diftin&a, 
rotundata. 

Piicis tam genere, quam fpecie ambiguus» 

(d) 4. Chaetodon, arcnafur, cauda integra; fpinis pin- 
nac dorialis g; arcubus 4 albis. L. S. N. 462» 

Chaetodon, arcuatns, fufcus, arcubus 5 albis Muf, Ad* 
Fr. I. 6 1 . tab. 3 3. fig. 5. D. T \. P. 20. V. i. A. JL. C. 1 9, 

Corpus compreffum ovatum, fufcum. Fafcia linearis 
recurvata per rofirum. Fafcia per oculos. Fafcia per medi- 
um corpus. Fafcia ad pofieriora. Fafcia ad bafin caudae. Os 
furfum verfuni, labio inferiori breviori. Spina in operculis 
branchiarum. Squamae tegunt opercula, pinnas dorii ani & 
caudae. Cauda brevior. P. D & A, poflke obtufae. P. C. 
aequalist Habitat in Indiis, 

» Chae- 406 Acanthopterygil Chcetodon. 

-J- Guarerua Brajil. Marcgr. Ray.-p. ioj. 
Ab hac fpecie (4) vix differt. 

Longi- 

Additamentum. 

Chaetodon, arcuatus, fafciis 5 albis, aculeis 9 dorfalibusr. 
• Der Bogenfifch. Bloch N. A. F. 1 II. 7 6. tab. 1 o i fia. 2 . Br. 6. 
D,* T .P. i 4 .V.i.A.,V.C. 14. 

Caput magnum. Oculifummi, parvi. Iris aurea. Pli- 
pilla nigra. Apertura brauchialis ampla. Opercula unifpinofa. 
LJnea lateralis albo punclata. Anus medius. Color fundamen- 
talis fpadiceus verfus dorfnm nigrefcif. Fafcias albaj arcuata; 5. 
Prima os, ultima caudae pinnam cingunt, reliquae tres trun- 
Cum tranfeunt. Habitatrcirca Brafiliam. 

Acarauna exigua nigra Zonls aliquot luteis. Lifleri mAp- 
pend. Wilhtgby 23. tab, O 3, fig, 4, 

_.* Ch.fequentes cauda integra fecundum nwnerum radio-* 
rum pinna? dorfalis difpofiii. 

Chtetodon, Asfur, niger, fafcia transverfa, lunari- 
cuneata, flava. Forskal 61* JJr.G, D. T 2 . P, 16. V, i. 
A. &', C. 16. 

Truncus Ovalis. Dentes flexiles, filiformes, Opercula 
anteriora pone fpina valida, retroverfa, femipollicari. Fafcia 
in medio corpore transverfa, flava, digiti latitudine, lunato- 
cuneata, cornibus transverfis. P. D. & A. horizontaliter pro- 
tenfae, falcatae. P. C. vix pollicaris, fulva rotundata, linea 
nigra marginali. Linea lateralis curva, dorfo propior. Squa- 
mae rhombeae, quincunciales, fubtiliter dentatae, Longitudo 
5 pollicum. Latitudo 2'f, 

6. Chmtodo^ , fafciafus , corpore fafciato; aculeis ab- 
dominalibus 7. Der geflreijte Klippfifck. Bloch N. A. F t III, 
53. tab. 195. D, |f. P. 16. V. i. A. ^ T . C. 14. 

Caput, os & fquamae parva. Maxillae aequales. Labiae 
eraffae. Oculi magnij fummi. Pupilla parva nigra. iris 
annulo albo, caeruleo & fpadiceo difco}or. Os malae pone 
dentatum fpi.ua vaiida terminatum. Opercula monophylia, 
pone obtufe angulata, Apertura brancliiaiis ampla. Mem- 

brana Acdnthoptenjgiu Chcctodon. 407 

Longitudo 2 digitorum. Laritudo 1. Linea lutea ad 
verticem ck os. Pinnse ventrales nigerrimse. Vide re- 
liquas fpecies noftras defcriptas in Spec. 89 & Syn. 79. 

XXXVIL Additamentum. 
Ibrana braiteh, te&a. Corpus ovale, caudas extremitate fpathu- 
Jata, compreffum, microlepidotum. Linea lateralis fumma^ 
dorfo paralela , curvato-redta. Anus medius, P. P. breves, 
rotundatae, pellucidae. P. D. longitudinalis, retrorfum cre- 
fcens, iri fine obtufa, ad bafin fquamofa, flavefcens pone cae- 
ruleo marginata. IV A. dorfali fubfimilis, ftriis caeruleis & fla> 
vidis incurvis, longitudinalibus, alternis picfta, P, V. thora- 
cicae, oblique truncatae. P. C. rotundata diftincla, flavida in 
extremo fufca. Color fundamentalis trunci albus, fafciis cae- 
ruleis fpadicea linea utrinque marginatis variegatus. Caput 
fubfufcum ftria caerulea iri fronte, aiioque concoloribusj, fupra, 
fubtus & pone oculos ornatur. 

Chxtodon, Dux. Gmelhi L. S. N. 1255» 

7, Chtetodon, mireuf, aculeo ad os inalae* DerPIu- 
wierifcheGoIdfifch, Bfoch, N. A.F. III. 49. tab. 193. flg, 1. 
D.ih P- 12. V. 6. A. T 2 T .C. i s . 

Corpus comprefTum, ovale extremitate, angufta, fpa- 
thulata, fquamis duris ciliatis veftitum, Ricius parvus leviter 
afcendens. Labia craffa. Dentes fetofi. Pupilla nigra. Iris 
rubicundula, Os malas fpina valida pone armatum. Opercu- 
lum utrumque monophyllum, retro acutum. Apertura bran- 
chinlis ampla. Membrana branch. teda. Linea lateralis fum- 
iaia dorfo paralela. Anus capiti propior. P. D. Jongitudina- 
lis, arcuata in medio cornuta five longe falcata. P, A. ab ini- 
tio falcata, caeterum fimilis P. dorfaii. P. V. thoracicae, prae- 
longac, acuminatic, P. P. breves rotivndatac, fubmediae. P. C„ 
latior quam longa, rotundata. . Decern tantum acii-leps P. D* 
Labere fcribit auclor, quod numero fupra indicato non refpon- 
det. Color corporis aureus, pinnarum flavus, qui verfus ex- 
tretuitatem in viridei» migrat. 

Chacto- 4o8 Acmithopterygii. ■ Clwtodon. 

Additamentum. 
ChaetodontemaruanumBlochii hucreferendum infequen- 
tibus invenies. 

8. Ch-etodon, chinenfis , aculeis 18 in pinna ani. 
Der chine/ifche Klippfifch. Bloch N. A. F. IV, 5. tab. 2 1 8» %♦ !• 
Br. 5. D. it P. 10. V. 6. A. if. C. 16. 

Corpus oblongum ante & pone anguflatum» Caput <5c 
ricrus parva. Iris fubcaerulea. Membrana branch. latens. Linea 
lateralis fumma, dorfb paralela. Anus gulie propinquus. P. D. 
compofita,- femilongitudinalis, retrorfum crefcens, in fine 
obtufa, violacea. P. A. longitudinalis, retrorfum crefcens, 
violacea. P. P. parvae, oblongae, fubinferae, cinereae, P. V. 
minores, acutae, thoracicae, cinereae. P. C. rotundata, vio- 
lacea, fafcia ad bafin nigra notata. Color trunci albus lofa- 
fciis ipadiceis infignitus, quarum quaedam fiflae funt. Prae- 
terea ocellus niger iride alba ad extremitatem operculi & duae 
minores oblongae poft oculum confpiciuntur. 

9. CHETODon, biacuteatur, aculeis duobus infra ocu- 
lum. Der zweyfiachlichte Klippfifch. Bloch N. A. F. IV. 11. 
tab. 219.%. 3. Br. 4. D. |f. P. 18. V. £. A. T \, C. 17. 

Corpus oblongum, fuperne caenileum, inferne album, 
tribus fafciis rutilis infignitum. Iris fubfufca, Pupilla nigra, 
Dentes dinintfli. Opercula utraque denticulata. Duae fpinae 
inaequales infra oculos, Linea lateralis fumma , doifo fere 
paralela. Pinnae omnes cinereae. P. D. ferme longitudinalis, 
compofita ante medium finuofa, in extremitate acuta. P. A. 
parti pofteriori pinnae dorfalis fimilis & oppofita. P. P. latae, 
fubinferae & ficnt P. C. rotundatas. P. V. thoracicas, acutae, 
compolitae. Habitat in India orientali. 

Chaetodon fufco-rufefcens aculeis utrinque duobus infra 
oculos. Sebce thefim.69.tab.26.fig. 19, D. i|. P. 17. V.£. 
A. / T . C. . . . 

10. Ch^todon, otJofafciatus', aculeis dorfalibus unde- 
cim. Der achtbandige Klippfifch. Bloch N. A. F. III. i 1 3. 
tab.215. D.|i.P.i6.V^.A. T VCi2. 

Caput parvum. Maxillas porrecfae, aequales. Iris ex albo 
flavefcit, Fundamentalis eolor corporis albus invioiaceum in- 

clinans Acanthopterygii. Chcetodon. 409 

Additamentum. 
clinans, fafciis octofufcis infignitus. Pinnae omnes breves ad 
baiin fubfufcae. P. D. longitudinalis pone rotundata, fpadiceo 
margine terminata. P. A. dorfali fimilis. P. V, thoracicac, acu« 
tae. P, P. &C. rotundatae, cinereo marginatje. Anus medius» 
Linea Jateralis leviter curvata , lata, Habitat in India orienta!f« 

Rhombotides, cujus pinnam dorlalem radiis conjunclis, 
inermibus antecedunt 1 1 aculei incurvi, fimplices; fepfem li- 
neis arcuatis latcralibus, prima oculos intercipiente, poflremis 
4'. m pinnas excurrentibus. Kklnii Mijf. IV. 36. tab. 9, fig. 3. 

Chactodon macrolepidotus, albefcens; lineis utrinque 8 
transverfis , nigris. Sebce thef III. 67. tab. 25. fig. 12. Vide 
Mantijfam I. 

11. Ch/ETOdok, Argus, fpinis dorfalibus undecim; 
corpore pundis nigris plurimis; cauda integra. L, S. N. 464. 
D.li.P. i3.V.i.'A. T VC 12. 

Chaetodon, Argus , corpore Iuteo maculatoque, fpinis 
analibus quatuor. Der Argus. Bloch N, A. F. III, 86, tab. 204, 
fig. 1. Br. 4. D. !|. P. ig. V. |, A. T \. C. 14, 

Caput parvum. Opercula magua, pone angulata. Trun- 
cus fine capite & cauda fere quadratus. Maxillae aequales, Pu- 
pilla nigra. Iris aurea. Apertura branchialis ampla. Membrana 
branch. patens. Linea lateralis dorfo paralela. Anus fubmedius, 
Latera maculis fpadiceis guttatis notata, verfus dorfum violacea 
& verfus abdomen alba. Pinnae omnes breves, fiavae. P. D. 
longitudinalis pofi medium finuofa, pone altior, rotundata & 
outtata. P. A. parti pofieriori pinnae dorfalis fimilis. P. P, par- 
vae, obtulae, inferae. P, V, thoracicae, acutae. P.C. integra 
levifiime excavata. Habitat iii India orientaii. 

Gevlakter Klippvifch. Boddcert epift, III. cle Chastodonte 
Argo, cum Icone colorato. D, £■£. P. 14. V. £. A. T \, 
C. 14. 

Capntparvum, conico- cathetoplateum, a nucha afiur- 

gente declive, in lateribus cofiis varie curvatis inacquabile, fu- 

perne fquamafum. Dentes fetacei. Color capitis ante oliva- 

ceus, & pone rufefcens ; trunci olivaceus fuperne obfcurior, 

Anedi Genera. F.ff inferne 4io AcanthoptenjgiL - Clwtodon* 

Additamentum, 
Infeme lutefcens, maculis atris guttatis nnmerofis notatus. 
Sub abdomine macula magna plumbea confpicitur. 

Stronivijch. Pifcis fiercorarius, IVUlugby j4pp, pag. 2» 
tab. 2. fig. 2. v 

12. Chjetodon, Orbis, orbicularis, radiis novemde- 
cim in pitma anali. Die Scheibe, Bloch N. A. F, III. gi, tab» 
202. frg 2. D. i %; V, 1 8- V. i. A. T V C. 16. 

Corpus orbiculare, valde compreiTum, caudae extreirtitate 
fpathulata. Caput parvum admodum declive, Nares lim- 
plices aj-Vte oculos. Iris aurea. Pupilla nigra. Maxillae aequaies» 
Apertura branchialis ampla. Membrana br. tecla. Linea latera- 
lis fumma, lineolata verfus dorfum obtufe angulata, Anus 
medius. P, D. fere longitudinalis, inaequalis, in medio iinuo- 
fa; m parte anteriori triangulari aculeata radii 2. 3,4 fetoii lon- 
ge prominent; pars po/lerior mutica altior, arcuata. P A. 
parti pofleriori pinnas dorfalis limilis. P. V. thoracicae, an- 
gnHae, longae, aeuminatae P. P. fubinferae, parvae, acutae. 
V. C. parum rotundata. Color fundamentalis fubcacruleus, 
verlus dorium obfcurior & verfus abdonien ex rutilo albicans, 
Vhiax e iufco flavent, Habitat in india orientali. 

13. Ch^todon, acuminatus , cauda integra; fpinis 
dorfalibus 3 , radio tertio longiHimo, L. S. N. 460. 

Chaetodon, <aciimmatus , iafciis tribns fufcis 5 pinna 
<Jbrfali fetiformi Mtrf, Ad* Fr, h 63* Br, 4, D. 5 3 ¥ . P. 16, 
V. £ A. T V C» i,7- 

Corpus albidum, Fafcia fufca venticis inter oculos. Fafcia 
per thoracem transverfa, Fafcia pone abdomen per pinnasdorfi 
<& ani, Caputcompreilun), roflro parum prominulo. Mem- 
&rana branch. radiis fere 4. Linea lateralis afcendens. Squamis 
tecla funt opercula branchiarum P. D» & A. & C. Pinna dorii 
(longitudinalis.) inaequalis, ante fere triangula acwminata pone 
lotundata, cujus radiusquartus longe prominet, P. V. lanceo- 
Jatas. P. P, molles, «cutae. P, A» (obtufe angulata) radiis 3 
primis fpinoils fcufim longioribus, poilexioribus kaagiitudiuc 
«audas. i\ C trimcata* 

14, Cnm* Acanthopterygiu ~Chcetodo£ 41 1 

Additamentum. 

14, Chtetodon, mejoleucus, fafcia oculart; aciileo uni- 
coadoperculum, duodecimqueaddorfum. Der Mulatte. Bloch 
N. A. F. III, 117. tab. 216, %. 2, D. !f, P, 16. V.|- A.^ T i 
C. 16. 

Corpus ovale, valde comprefTum, micro!epidotum , irt 
anteriore parte albidum ad caeruieum vergens, in pofleriorc 
nigrum, qui coior pinnam dorfalem & analem etiam obfcuraf, 
cum reliquae albent. Oculi magui, quos fafcia lata nigratranfiL 
Opercula diphylla rotundata, fpiua longa, vaiida & fub iila ali- 
quot minutis armata, Apertura branchialis ampla. Membrana 
br. femipatens. Anus medius. Linea Jateralis fumma. P. D. 
compofita, longitudinalis, aequalis pone rotundata, nigra* 
P. A. dorfalis pinnae dimidio poftico fimilis. P. P. parvae, 
obtufae. P. V. compofitae rotundatae, pedoralibus oppoiltac» 
P, C, rotundata, alba. Habitat in Japonia, 

Chaetodon, mefomelas. Gmeiini L* S t N. 1253. 

Varietas aut alia fpecies. 

Ch^todon, mefohucus, (arabicus) parte anterlore albns, 
pofleriorefufcus; fafciis nigris. Arabibus Hadjaiu Forskal6i. 
Br. 6. D. f|> P. 16. V. i. A. *V C.ii 7. 

Truncus ovatus, compreffus. Caput conicum, angu- 
ftum. Labia & dentes ut congenerum» Squamas ciliatse, nia- 
onx, rhombeae; 14 occupantes feriem lateralem ab imo ad 
fummum. Linea lateralis curva, ante P. D. definens. P. P, 
lanceolatae, glaucae. P. V. cum illis pari longittidine, albae, 
P, D, pone oblique trnncata. P. A. rotundara; ambae fuferei 
bafi denfillime fquamatae. Radii fpinofi in dorfali fenfira ma- 
jores ad quartum. Medius in P. A. major tertio, P, C. nigra 
truncata; fafcia apicis lata, hyalina, ad bafin lunula alba, cor- 
nibus fulvis, Coior corporis albus parte caput verfus, fafciaque 
per oculos nigra; parte pofleriore lufca, fafciis nigris. 12, 
Longitudo 3 pollicum, 

15, Chetodon, Jlriatus, cauda integra; fpinis pin- 
nae dorfalis 12; corpcre flriato; roftro prominente, L. & 
N 464, 

Fff « Cliae- 412 Acanthopterygii Chcetodon. 

Additamentum. 

Chsetodon , flviatus , flavefcens; fafciis 5 fufcis. Muf 
Al Fr. I. 62» tab. 33. % 7» Br. 4. D. £#. P,i 5 V, £. 
A, 0. C, 18. . 

Corpus fquamis fubtiiiflimis ftriatum, albo flavefcens. 
Linea later. furfum arcuata verfuspofleriora. Fafciafufca trans- 
verfa per oculos. Fafcia prope abdomen. Fafcia ad rlncm pin- 
nae dorfalis anique. Fafcia in medio caudae, Ocellus fufcus 
annulo albo. in medio pinnae dorfalis at vero non in omnibus. 
Caput roftro prominente, dentibus fetaceis, flexilibus* oper- 
culis muticis. Cauda brevior, P. D, & A, poftice rotundatae. 
P. C. aequalis, 

16. Ch#:todon, furaten/is, fpinis 21 in pinna dorfi, 
1 3 in pinna ani. Der Surattifche Klippfifch. Bloch N, A. F. 
IV, 3. tab. 2 1 7. Br. 5. D. 44. P. 1 6. V. 6. A. \\ . C. 1 6. 

Riclus parvus. Labia carnofa. Frons declivis. Nares me- 
diae, fimpjices, rotundae. Membrana br. aperta. Linea late- 
ralisfumma, dorfo paralela, pone interrupta, in cauda recla 
media. Corpus ovatum, ex albo violaceum , argentea pun- 
$11 m, fafciis 6 fpadiceis ornatum. Anus capiti propior. P. D. 
compofita fere longitudinalis, in parte aculeata, aequalis, ra- 
inentacea, violacea ; in parte pofiica mutica cinerea & rotun- 
data, P. A. dorfali fimilis & concolor. P. V. thoracicae parvae, 
acutae, nigrae. P. P. parvae, rorundatae, flavido- cinereae 
ad bafin atrae, P» C, rotundata, pecloralibus concolor absque 
macula, 

17,- Chaetodon, Jiriatus, corpore fafciato ; cauda rotun- 
data, aculeis dorfdibus duodecim. Der bandirte Klippfifch. 
Bloch N. A. F. III. 90. tab. 205. fig. 1. D, 0i P. 16. 
V.i. A.^V C. 18. 

Caput parvum, macrolepidotum. Oculi magni. Pupil- 
ia nigra, Iris aurea, linea alba inclufa. Membrana branchia- 
Hs tecla. Operculum diphyllum. Corpus valde cathetopla- 
teum fubrotundum, ante acutum, pone breviter fpathulatum. 
Linea lateralis dorfo paralela. Anus rofiro propior. Color 
fundamentalis flavus, fafciis fpadiceis, et marginibus dilute 
fcruneis fquamarum diflin<flus, P. P, rotundatae, totas fpadiceaj,. 

reii- Acanthopterygiu Chcetodon. 413 

Additamentum. 
reliquae pinnae fpadiceo marginatae, P. C, rotundata, fafciata, 
Habitat in India, 

Rhombotides edentulus, exporreclo capite, per zonam 
nigram, latam & curvatam divifo; fquamis quadratis fulphu- 
reis, In lateribus duae piclurae, latze, incurvae badii colorisj 
aculeis 10 reclis pinnam dorfalem in anteriore parte, perfo- 
rantibus. Cauda in exitu filamentofa, Kleinii Miff. IV, 37, 
tab, 1 o. fig. 4, 

Chsetodon macrolepidotus, lineis utrinque tribus nigris, 
latis, linea quarta in cauda. Artedifpec. 95, D. T f, P, 16, 
V.±. A.V T . C. 17. 

Idem nomen apud Sebam. III, 66, tab. 25. fig, 9. Vide 
Mantiffam I, 

Chastodon fafciis Jatis transverfalibus fufcis; maxillis pro- 
'duclis, brevibus; pinnis dorfi anique pofiice rotundatis; Cau- 
da rotundata. Gronov. zooph.n. 235. 

18. Chjetooon, Uuzutus, cauda integra; fpinis dorfa- 
libus 9, prima recumbente; corpore nigro; cauda alba L. 5"» 
N. 463. D. T 9 T . P. J 6. V. i. A. ^* C, 20. 

Corpus parvuin, nigrum. Spina recumbens ante pinnam 
dorfalem. P. ventrales acuminafae. P. C, alba. 

19. Ch^todom, vagahmdus , cauda integra; fpinis 
piiinse dorfalis tredecim, corpore nriato; rofiro cvlindrinco, 
L. S. N. 465. Muf. Ad.Fr. II, 71. D, j$, P.15. V. £, 
A. 24. C 18. 

Roflrum fubcylindraceo-prominens. Color albidus in 
ijuincuncem flriatus, Fafcia atra ab humeris per oculos ad gu= 
lam. Fafcia atra ad pofHca corporis, ubi incipit cauda & ba« 
fis pinnae dorlalis. Fafcia atra f. lunula recurva in medio pin- 
nse caudae & margo ater pinnarum dorfi & ani Fafcia atra 
inter apicem pinnae ani. P, D. rotundata. P. P. acutae. P, A» 
rotundatae. P. C. integra,longior quam P. D. Habitat in Tndia, 

Chaetodon, vagabundus , ore cylindrico; fafcia oculari; 
aculeis dorfalibus tredecim. Der Schwarmer. Bloch. N. A. F. 
III. 88* tab. 204. fig. %. D. T f . P. 1 8. \C h A. ^. C, 1 4. 

Fff 3 Caput 414 Acanthoptenjgiu Chcttodon. 

Additamentum. 

Caput microlepidotum, fafcia nigra per oculos tranfiente. 
Truncus obovatus, inacrolepidotus, Liuea lateralis ut in 
aiiis, Anus caudae extremitati propior. Opercula diphylla, 
Membrana branch, patens. Iris fpadicea, Pupilla nigra. Co- 
lor fundamentalis flavus, lineis fufcis, in quincuncem duclis, 
fafcia oculari nigra, aliaque in parte pofleriori trunci ut & in 
inedio pinnae caudali diftinclus. Pinna omnes flavx. P. D 
& A & C. nigro marginatas. Habitat in India. 

Chastodon macrolepidotus albefcens, linea nigra ad ocu- 
los. Sebce th. III. 6g. tab, 25. fig. 18. Vide Mantijjam I. 

20. Chtetodon, capiflratus, cauda integra; fpinis dor- 
falibus 1 2 ; corpore ftriato ; ocello fubcaudali. L. S. N. 464» 
Muf.Ad. Fr. I. 63. tab, 33. fig. 4. D. -f-f. P. 14. V. £. 

A.^ C. 18. 

Chsstodon, capifratus., ocello ad caudam; fpinis dor- 
falibus 13» Der Soldatenfijch. Bloch. N. A. F. III, 92. tab» 
305. fig. 2. Br. s- D. £-§-. P. 14. V. #. A. T V C. 1 6. 

Caput modice magnum. Oculi magni. Iris flava, Oper- 
eulum diphyllum. Membrana branch. tecTa. Apertura 
branch. ampla. Squamas magnas, Color fundamentaiis albus, 
lineis fufcis obliquis, divergentibus, in angulum acutum, ver- 
fus caput direclum, concurrentibus , fafcia nigra oculari tX 
ocellonigro, albo annulo cinclo prope pinnam caudas diflin- 
clns, Opercula & fpinas dorfi cX ani thalaffina. Reliquae pin- 
Iia3 fiavidae. Habitat in Iamaica. 

Chaetodon macrolepidotus, albefcens; linea nigra ad ocu- 
los & macula rotunda ad caudam. Sebce thej\ III. p, 6g. tab, 25. 
fig, 16. Vide Mantijfam I. 

Tetragonoptrus n. 2. Kkinii Mijf, IV, 34. tab, 1 i.fig. $* 

21. Chjetodon, ocellatus, fafcia oculari ,, aculeis duo- 
decim; ocello in pinna dotfali. Das Pfauenauge. Bloch. III. 
105. tab. 21 1. fig. 2. Br. 5. D.|f. P, 16. V.-i. A.^. C. ig. 

Maxillas aequales , aliquantum porredhe; Labia crafla. 
Caput tX pinnas fquamis minutis; truncus vero magnis vefli- 
tus. Opercula aureis lamellis compofita. Membrana bran- 
chiajis aperta. Dorfum flavum, latera cX abdoinen alba. Li- 

nea Actinthopterygiu Chcetodon. 415 

Additamentum. 
iiea lateralis interrupta. Pars anterior redra a fuperiore extre- 
mitate operculi adocellum tendit; poflerior etiam reda in me- 
dio extremitatiscaudaeconipicua, Pinuae omues cinereae. Ha- 
bitat in India. 

Chaetodon macrolepidotus, albelcens, linea nigra ad ocu- 
los & macula rotunda in pinua dorfali, Sebce th. III. 67. tab, 
25. fig. 1 1» D. -H-, P. . , A. . i A. -i^. C. . . Vide Mantiffam i. 

22. CHiETODQN, bimaculatus , fafcia ocularij maculis 
duabus in pinna dorfi, Der zweifleckige Klippfifch. Bloch. N. 
A, F. IV. 9* «fc aip. fig. ii 8r, 6. D. ffi P. 14, V. f* 
A. T V. C. 17. 

Maxillce porrectav Tris aurea, Pupilla nigra, Mem- 
brana branch. latens, Linea lateralis dorfo propior & paralela„ 
P. D. longitudinalis, compofita, in&rne flavefcens, fuperne 
cinerea, ocellis duobus nigris, iride alba einclis, in parte po- 
fteriore ornata. P. A, dorfali fimilis & concolor absque ocellis* 
P. T & V. rubrse, P. C. rotundata, cinerea. Color corporis 
lcucophaeus, fafcia nigra, alba linea utrinque inclufa, a nucha 
per oculos, ad gulam ducla diitin&us, 

23- ChjEtodotm , Imperator, longitudinaliter firiata; 
aculeis dorfalibus quatnordecim. Der Kaiferfifch, Bloch, iV"„ 
A. F, III. 51.194. D. \%. P. 1 8. V. f . A. sV- ^. ' 6. 

Caput magnum, microlepidotum, Os parvum. Maxillae 
jequales, labiiscrajHs. Dentesfetofi, sequales. Oculi magni, Pu« 
pilla nigra. Iris aurantia. Circa oculosflriaarcuatacaerulea con- 
fpicitur. Os malaecaeruleomarginatum, &validafpinaarmatunu 
Operculum utrumque, diphyllum, flria caerulea picluni. Corpus 
obverfe cordatum, valde comprelTum, macrolepidofurn, ante 
pinnas peclorales & ventrales microlepidotum. Litlea latera- 
lis fumma dorfo paralela, curvato-recla. Color fundamen- 
talis flavns, taeniis perniultis caeruleis, fere paralelis, variega- 
tus. P, D & A. craflac, rigidae & pone rotundatae. P. C. rotun* 
data, Pinnae omnes flavent Habitat in India, 

24, Ch/ETOdon, inaculofits, cinereus, njaculis trans- 
verfis cacruleis ; operculis anterioribus unifpinofis. /Yrabibus, 
Arufa, Forfkal 1. c 62. Br. 5. D„ £f . P. i 9 . V. -|. 
A, 5 V C* 10* Corpus 41 6 Acmithopterijgiu . Chcctodon. 

Additamentum, 
Corpus ovato.oblongum, Dorfum curvum. Abdomen 
r«dlum, Dentes filiforme's, introflexiles, apice fimplices, nu- 
merofi. Labium fuperius protracliJe. Frons inter oculos ela- 
ta, plana, fquamata. Opercula fquamata; anteriora pone fer- 
rata, infra fpina retrofpectante, forti, lanceolata. Color ci- 
nereo-fericeus; maculas multas, transverfae, lineares, casruleas 
ad nucham: in operculis pofterioribus & gula macul» paucss 
caeruleae: pone medium corpus macula magna, transverfa au- 
rea, pone truncata, antice rotundata, fuperne finubus cinereis 
interrupta. P. P. ovatas, obtufas, P. V. lanceolatae, ultra anutn 
pertingentes. P. D. fuperne recta, furgens retrorium, pone 
falcata, fub falce perpendiculariter truncata. P. A. triangula- 
ris, infra recla, horizontalis. P. C, integra, parum rotundata» 
Spinas dorfi ordine longiores, Spinae ani ordine duplo longio- 
res praecedentibus. Linea lateralis dorfo propinqua, paralela. 
Squamae verfus caput latiores, margine ftriatae, ferratae. Cau- 
da & P, C, cinerea, guttis flavis, 

25, Chtetodon, macrokpidotns, cauda integra; fpinis 
dorfalibus 1 1 radio dorfaii quarto, filiformi, longiflimo, £♦ 
B. N. 464. 

Chastodon, macrokpidotns , bifafciatus, cauda truncata, 
radio quarto longiflimo, Der grojfchuppichte Klippjifch. Bloch. 
N A. F. III, 60. tab, 2oo 4 flg. 1, D. ££, P. 16. V. ■§-, 
A.2 3 ?. C 1-8. 

Corpus valde cathetoplateum , rotundum ante fubconi- 
cum pinna. caudae truncata. Caput parvum microlepido- 
tum. Maxillas aequales, parum produclas. Oculi magni, fum- 
mi, a roflro remotiores. Pupilla nigra, Iris fubcacrulea. 
Operculum monophyllum. Os malas acute angulatum. Aper- 
tura branchialis ampla. Membrana branch. tefta, Linea la- 
teralis arcuata, fumma, dorfo fere paraleJa. Squamasin initio 
trunci parvas , dein ampliatas. Color argenteus ad casruleum 
vergens, fafciis duabus, Jatis, fpadiceis, in anteriore et pofle- 
riore parte trunci, itemque duabus maculis fufcis prope oculos 
diflin&us. Habitat in India, 

Chasto- Acanthopterygli. Chcetodon. 417 

Additamentum, 

Chaetodon maxillis produclis brevibus 5 officulo quarto 
pinnae dorialis fetifonni, longiffimo. Groiiov. zooph, 11. 234, 
MuJ. ichth, n. 194. D. 44. P. 19. V. i. A. T * T . C. 16. 

Corpus breve, admodum cathetoplateum. Caput par- 
vum, inerme, omnino fquamatum, cathetoplafeum. Ro- 
ilrum breve. Maxillae aequales. Oculi maximi, fiunmi. Oper- 
cula rotundata , iuermia. Dorfum acutiffime carinatum, ar- - 
cuattim. Peclus & venter usque anum plana declinant dein 
arcuato duclu venter adfcendit verfus caudam angufiam, Squa- 
maemagnae, confertiffimae. Linea lateralis curva, dorfo pro- 
xima, P. D. in fummo dorfo o-rta, femilongitudinalis officu- 
lis 37. Tria anteriora breviflima aculeata; quartum longif- 
fimum in fetarn abit, quae ultra caudam prornjnet, hoc fequun- 
tur adhuc 7 aculeata multo breviora, reliqua funt inermia, fub* 
ramola. P. P. fubinfera. P. V» fub pe&oralibus fitae, P»C. fub- 
rotunda , parva. 

Chxtodon macrolepidotus ; lineis utrinque duabus ni^ 
gris; officulo quarto pinnar oorialis ietiformi, longiiTimo. Sebcs 
thef III. 66. tab. 25. fig. g« Vide Mantijfam I &'Artedi Spet» 
94. n. 6. 

Tafelviflh, Pampits *Vifch, Belgis. Penurd hifl, def 
Poiffonr. II. 1. fig. 1 3. Valentin Ind. III. 448. fig. 324. 

26. Ch.etodon, Teira, fafciis tribus nigris; pinna dor* 
fali analique lougiffimis. Der Schwarzfloffer. Bloch N, A, F> 
III. 65. tab. 199. fig. 1. P>r. 5. D. T V P. i». V. £, 

A. ,V- c - l 7- 

Corpus valde compreffum, ante valde declive, iubrotun*. 
dum, dorfo alte arcuato. Caput & ridhis parva. Dcntes ut 
in congeneribus. Iris e rubicundulo alba. Pupiila nigra. Oper- 
culum monophyllum. Membrana branch. femipatens. Li- 
nea lateralis valde arcuata alba, punctata. Anus capiti propior, 
Squamae parvae, denticulatae. P. D. femilongitudinalis, falcata, 
dtiplo longior, quam truiicus, utrinque nigra, in medio alba. 
P. A. dorfali fubaxjunlis, ante alba, poue nigra, P, V. anguflif- 
fimx, falcatx, praclongx, nigrx thoracicas peclorales praece- 
dunt. P. P & C, albae rotundatre. Color albus, tribus fafciis 
ylrtcdi Ccnera, Ggg nigris 4T$ Acanthopterygih Chcetodon* 

Additamentum. 
nigris diftinc*rus. Prima fafcia circa oculos tranfit, Secunda 
poft operculum ah ano ad dorfum & inde ad nfarginem exterio» 
rem pinnas dorfalis excurrit, Tertia partem' pofieriorem trun« 
•ci, pinnas dorfalis & analis occupat. Habitat in India. 

Chastodon, Teira, compore rhombeo, fufcefcente; fa» 
fcia transverfa duplici obfcuriore; pinnis ventralibus, ani <Sc 
dorfi falcatis, corpore longioribus. Forskal 1. c. pag. 6o» 
Br. 5. D. TT . P. 17. V. i. A. fo C. 17. 

Corpus fiue pinnis rhombeo-fubrotundum, comprelfum, 
fiifcum, fafciis transverfis, obfcuris tribus: prima per oculos, 
fecunda regione P. P. tertia per caudas baiin. Truncus ab ore 
ad P. D. valde prasceps. Opercula fquamata. Nares utrintjue 
duss; anterior orbicuiata, pofterior oblonga, duplo grandior, 
angufia. Squamas parvas, dentatas. Linea lafer, furfum curva- 
ta, dorfo propior. Detites numerofi, mobiles; exterior ordo 
dentibus tribus; interiores fere demerfi in gingtais; fuperiores 
magis evidentes. Iris extus fulca, intus argenrea. P. C. trun- 
cata. P. P. & cnudss albasbafi nigras. P. D & A. nigricantes, 
«longatas, falcatas. Primus radius inermis, lougus, reliqui 
decrefcentes. P. D. corpore duplo longior A. brevior. Spina 
pinnas dorfalis & ani pofirema triplo longior antecedenti* Lon- 
gitudo pifcis ulnas. 

An varietas Chaetodontis pinnati? 

27. C«iETOD0N, Jncoior. Dsr zweifarbige KBppfifch. 
Block M A, F. III. 04. tah. 206. % 1, - D. T f. i\ 14* 
V.i. A. T V.C, 16. 

Corpus oblongum, valde comprefiTum, omnino fquamo- 
liun. Operculum magnum monophyllum denticulatum , uni 
ipinofum. Caput magnum fuperne declive Dentes ietofi. 
Ocnlimagni, fupremi. Pupiila nigra. Iris argentea. P. D 
& A. lougitudinales, retrorfum crefcentes, fine acute angu- 
lato, usque marginem fquainatae, alboque, marginatae. P. P. 
hyalinae, obtufae- P. V. parvae, thoraeicae, obtufae. P, G* 
rotundata. Color: Caput dimidium anterius trunci pinnaeque 
«dorfiJis & cauda funt alba^, relicjuae panes rufae, Habitat ia 
Mtraque India a 

Jkaran- Acanthopterijgii. Chcetodon. 419 

Additamentum. 
Acarauna maculata Edwards glean. tab. 283. Setig» 
tacmnsvcegel, VIII. tab, 73. fig, 4, 

28» Ch.^todon, ciliaris, cauda integra; fpinis pinnae 
dorfalis 14. operculia fpinofis; fquamis ciJiatis, L, S, N. 465", 

Chaetodon, ciliaris, grifeus fafciis 4 fufcis. Mtif Ad.Fr, 
I62. tab. 33.fig. 1. Br. 6. D. T f. P. 20. V. 4. A. ST . C. ig. 

Corpus grifeum. Fafcia perpeudicularis, fufca ante ocu- 
los. Fafcia pone oculos. Fafcia in medio pectoris recurvata. 
Fafcia brevis ad marginem operculorum. Fufcus efl margo 
pinnae dorfalis tam antice quam pofHce. Dentes fetacei, pa- 
raleli, Labia mobilia. Opercula fpina exeunt. Squamae 
omnes ftriatae, ciliatae, quibus etiam pinna dorfi, ani, caudae 
& opercula teguntur. P. D. & ani pone acuminatae, longitu- 
dine caudae P. C. rotundata. 

Chaetodon, ciliaris, operculo aculeato ; fquamis ciliatis, 
Die Haarfchuppe, Bloch, N, A. F. III. 1 1 1 . tab. 2 1 4. Br. 6. 
D. T f. P. 20. V. i, A. &. C. 16. 

Corpus compreffum, carnofum, ante fnbacufurn pone 
fpathulatum macrolepidotum. Caput mediocre, a dorfo de~ 
clive, microlepidotum. Riclus minimus. Maxillae aequa- 
les. Labia crafia. Pupiiia nigra. Iris e rubicundulo alba, 
Os malae pone denticulatum fpina magna inferne exit, Duae 
infuper fpinulae ad marginem inferiorem profiant. Membra- 
na branchialis femipatens. Linea lateralis fumma; dorfo pa- 
ralela. Anus medius. Squamae ciliatae extus piiofae , in 
truuco magnae, in capite & pinnis minutae, Pinnae cinerei 
coloris fpadiceo marginatae. P. D. longitudinalis retrorfum cre- 
fcens, extremitate falcata, longa pinnam caudae iuperat, P. A. 
dorfali fimilis fed parum brevior. P. P, parvae, obtufae, fub- 
inferae. V. V. thoraciac, acuminatae, paulo longiores pedo- 
ralibus. P. C. rotundata, Color cinereus, in dorfo fufcefcit 
& in abdomine albefcit, Annulus niger fuper nucham con- 
fpicitur. 

Chaetodon macrolepidotus; cauda fubrotundaj aculeis 
,utrinque duobus in operculis, poflico longifllmo, Gronov, 
Muf ichth, 11. 192. D. if. P, 26. V, £. A, ,V< C, 17. 

Ggg 2 Caput 420 Acanthopterygiu Chcetodon, 

Adpitamentum. 

Caput parvum, fquamofum, a dorfo declive, Lacuna 
Snter oculos. Opercula pone obtufe angulata ; anterior infer- 
ne aculeo parvo aiioque longo munita, Linea iater. curvata, 
fumma. P. D, longitudinaiis, Radii ejus longiflimi intermedii 
tiltra caudam extenii. P. A. iimilis priori fed brevior. P. C. 
fubrotunda. Squamas fcabne magnas in capite & in bafi pinna- 
rum, minores, macula iunata flava notatas. Color fuico-fla- 
vefcens maculis fubcroceis iineisque csruleo-aibicantibus va- 
rius. Linea angufla cxruleo-albicans prima ante oculos, alia 
fimilis poft oculos; tertia minima ad angulum operculorum; 
quarta arcu2ta, a dorfo ad anum extenfa. fraeterea macula 
concoior in extremitate pinnse dorii & ani elucet. 

Acarauna altera major Lifievi iu Appendice Willvgby* 
p, 23. tab, O. 3, fig. 1. 

29. Ch^todon, diacanthus, obJongus; cauda inte~ 
gra; operculis ferratis , 2culeo iongo iuferne pncditis; roflro 
pfitaceo nudo, Boddcert epijfh de Chcetodonte diacantho, c. ico- 
ne Amftelod. 1772. p. 19. Br. 6. D, -f-f. V, i. A. -i T X. 16» 

Caput compreflum , fubrotundum, altius quam iongum, 
microlepidotum , roflro nudo, obtuio ante frontem precipi- 
tem, prominulo. Ricfhis parvus, transverius, Maxiilx bre- 
ves, fubaequaies, retrahendas; fupcra ante truncata, duobus 
iinubus excifa , inter quos proceflfus acutus, brevis , declinatus 
proflat. Palatum rugofum. Dentes ietacei, in medio articu- 
lati , incurvi, sequaies, prxter duos anteriores majores in ma- 
xilla fupera. Opercula tribus iaminis imbricatis inilrucla; pri- 
ma <5c tertia inermes, media vero novem acuieis minutis 6l 
fpina longa", eniiformi armata. 

Apertura brancb. lateralis & gularis inter laminam fecun- 
dam & tertiam. Pneterea foraminulum in branchias tranfiens 
inter laminam primam & feeundam adefl. Oculi fummi, fub 
medii. Iris 5 annulis difcoioriis variegata. Pupilla minima 
aterrima, Truncus fquamis aculeatis vefiitns, compreflus, ob- 
longus, pone in modum turbinis in caudam brevem angnflam 
cylindricam contraifhis. P. D. longitudinalis, compofita, fu- 
pra medium linearis & aculeis 14 diflantibus, apice nigris, fuf- 

iuita» - Acanthoptenjgli. Chcetodon. 421 

Additamentum, 
fulta, pone multo latior, rotundata, mollis, defcendens ver- 
fus candam,' P. A. dorfafi fimilis, fed angufiior. P. P. inferos, 
obliquae truncatas, parvas. P. V. thoracicae, fpina valida longa 
& 5 radiis mollibus, decrefcentibus compofitae. P, C. parva, 
rotundata. Color capitis maxima ex parte fpadiceus ad margi- 
nes laminas primas & tertias e caeruleo albidus, fuperne lineis 
Jatis, casruleis duabus, a vertice ad oculos oblique duclis, & 
una concolore recla in fronte variegatus. Truncus fpadiceus, 
fafciis latis 6 fulvis, luperne angufiioribus caeruleoque fuper- 
inductis, utrinque fufca linea marginatis , itemqne duabus an- 
guftis in extremitate caudas ornatus. P. D. fuico-fiava lineis 
obliquis fufcis diflincfta fed iu parte poflica molli flriis & macu- 
lis violaceis picta, P. A. fufco-flava lineis arcuatis, paralelis 
casruieo-violaceis variegata. Longitudo 5 unciarum. Lati- 
tudo perpendicularis }y unciar, Habitat circa Amboinam & 
Infulas Moiluccenfes. 

Chaetodon, Boddcerti, Gmelin. L. S. N. 1243. 

30. Ch«todon, Tabak fafciis variis W. 

Chaetodon , fafiatus, flavus; fafcia oculari nigra; fupra 
nucham alba ; per latera ferrugineo-fufca, Arabibus Tdbak 
el kus. Forfkal I» c. 59. Br, 6. D. ff. ' P. 16. V. ±. 

A. X V. C. 16. 

Caput conico - obtufum. Labium fuperius protraclile, 
Dentes flliformes, flexiles. Corpus ovale, fquamatum. Ra- 
menta valida pofl fpinas dorfales & ani. Spinae D & A in fof- 
fula recondendae. Fafcia nigra per oculos, fupra juncla. Pone 
illam brevior alba, lata, magis infra. Dorfi initium flavum, 
reliqua ejus pars intra lineam lateralem nigra. Fafcias iatera- 
les ferrugineo fufcae utrinque oclo, retrorfum furgentes obli- 
quae. Vitta fulva ambit bafin. P. D. dein nigra, poflea fer- 
rugineo-flava; margoflavus, terminatus linea ferrugineo-,fu- 
fo). P. A. ferrugineo-flava. P. C. truncata, flavicans, fofcia 
media fufca, margine poflico albo; intra fafcia ferruginea & 
linea flava transverfa. P. V. flavae. P. P. glaucae, Lougitudo 
3 pollicum latitudo &£ poll. 

Ggg 3 31, Chje- 422 Acantlioptcrijgii. Chcctodon. 

Additamentum. ■ 

31. CHiETODON, Kleinii, fafcia oculari; aculeis 17 111 
pinna dorfi. Der Kleinifche Klippftfch. Bloch. AT. A. F. IV. 7. 

tab.-ai8. %♦ 3- Jfc. 5- P. yf- P. ! 5. V. |. A. y T . C. . 18. 

Corpus fere orbiculare. Riclus anguflus, Nares finvpii- 
ces, Iris alba. Pupilla nigra, Opercula diphylla, Mcm- 
brana branch, patens. Liuea lateralis iumma, dorfo ferme 
paralela. Anus medius. P. D, longitudinalis, arcuata, com- 
pofita, P. A, priori fimilis, P. P & P. V. fibi oppofitae, acutae* 
P. C. parva, rotundata. Color fundamentalis albidus, v.rfus 
dorfum fpadiceus, in pinnis aureus. Habitat in India orientali» 

Rhombotides dentatus; capite magis contracto; ocnlis 
5n medio zonae unicae, obliquae; 1 7 aculeis curcis, in P. D. 
eminentibus; fquamis latis. Kkinii M. IV, 37. tab. 10. fig. 2. 

32. Chstodon, Auriga, albidus, oblique; rad:o pin- 
Slae dorfalis quinto in filum produclo. Arabibus Motki. Forskal. 
1. c. 60. Br. 6. D. 44. P. 16. V. ± A. ^. C. 17. 

Corpus 5 poll. iong, 3 poli. latuni, comprefTum, fere 
rhomboidale. Os conico-comprelTum, prominens. Lahia ro- 
tundata, asqualia. Dentes plurium ferierum, ': Vertex planus, 
fmiamatus albo-rufefcens, fafciis transverfis, fulvis 4. Ca- 
put fafcia laterali nigra per ocuJos ad gulam. Iris nigra, Dorfi 
initium altum, indereclum; abdomen pari figura, Color al- 
bido-Cceruleus, fafciis obliquis, fufcis, paralelis; primas 6 dor- 
fales antrorfum defcendunt; reliquse dein perpendicuiariter re- 
trorfum. Pone totum corpus & cauda fulva. Mnrao pofli- 
cus. P. D. niger, P. A. lineis; nigra, alba, denique pallide 
fiava marginati, P. C. truncata, fulva, margine albo, luna 
fiava retroverfa. Filum horizontale e radio inermi quinto or r 
tum, & dimidio longius P. C. Ramenta valida pofl fpinas D &_ 
A. Linea lateralis curvata. Squamas rhomboidales. 

33. ChjETODON, piffius, albidus; lineis obliquis viola- 
ceis; fafcia nigra oculorum & caudas, Forskal. 1. c. pag. 65. 
Br. 6. D. ff. P. 16. V. i. A. ^. C. 17. 

Corpus compreiTurn, fere redanguli forma, Roiirum 
promiuens. Labia asqualia, Vertex 5 lineis transverfis, fulvis, 
Fafcia nigra per utrumque oculum, fupra juncla, Utroquc la- 

tere AcanthoptertjgiL Clwtodon. 423 

Additamentum. 
tere lineie violacese, paralelae fex fupremas furfum adfcendentes, 
reliqua: 12 deorfum. Fafcia obliqua nigra per bafin caudas,, 
P. D. niora ante radios fpinofas; pone rotundata ut & P. A. 
breviores P. C. quas truncata, in medio lunula aurea , margine 
fufco. Linea lateralis curva, paralela margini P. D. Squa- 
mx latac, ferratas, fefiebus obliquis» 

34. Chetodon, rojiratus, cauda integra ; fpinis pin- 
nsedorfalisg; maculaque ocellari; rofiro cylindrico. L.S.N. 
460. Muf Ad. Fr. I. p. 61 • tab. 33. fig. 2, Br, 5. D. ,%♦ 
P. 14. V.i A.^.C. 14. 

Corpus ovatum, compreffum. I^afcia grifea perpendi- 
cularis fecat caput per oculos. Fafcia fimilis priori ab initio 
P. D. defcendit ante pinuas peclorales & ventrales. Fafcia gri- 
fea perpendicularis in medio pilce. Fafcia fufca faturatior cin- 
git caudam -ante pinnas. Macula fufca orbicularis in medio 
pinuae dorfalis, nbi mutica, Rofirum elongatum. Dentes 
ininmii. Opercula fquamata. P. D. '& A. scquales, valdetrnns- 
verix & lateribus iquamatas. Pinnns ventralis radius fecundus 
longior reliquis. P. C. aequalis, parva. 

Jaculator Philof. transatJ. Vol. 54. p. §9. tab. 9. 

Cbaetodon, rojlratus^ rofiro cylindriccj macula ocel- 
Jata in dorfo. Der-Schnahelfifch, Bloch N. A. F. 111, 78. tab, 
202. fig. 1. D. T V P. 12. V. -§- A. ^. C, 1 5. 

Der Spritzfifch. Stralfundifches Magazin, I. 64. 

Chaetodon, chilenfis , aureus, cauda integra; fpinis do.r- 
falibus 1 1 ; corpore aureo; fafciis- 5 difcoloribus difiinclo, 
Molina? Verfuch einer Natmgejchichte von Chili p. 200. 

Corpus ovarum, comprefium, microlepidotum, pedale. 
Caput parvuin, rofiro in longitudinem produclo,,denticulisque 
pr.^ditum. Nares binaepropeoculos» Opercula branch.triphyila, 
Apertnfa branch., lateralis, arcuata. Linea lateralis arcuata, fu- 
prema, inconfpicua. Anusfere medius. P. D. magna, longitu- 
dinalis, aculcata, flava. P. P. infimas, minimse, acuminatae, 
P. V. infimac, thoraeicar, acuminatae. P. A. longitudinalis. 
P. C. ibbc-lliformis. Color aureus quinque fafciis difcoloribus 
variegatus. Fafcia nigra a cervice per oculos diicla* Fafcix 

■duae 424 Acanthopterijgli. Chcetodon, 

Additamentum. 

duas cinereas in trunco, quae illum in 4 partes aequales divi- 

.duut, aliaeque duae nigrae & cinereae, circa caudam argenteam 

margine fiavo terminatam. Praeterea macula ovaJis nigra ad 

caudam conipicitur. Caro fapidiffima. 

Aper marinus aureus maculatus. Feuillie Befchreib. der 
Pjlanzm. I. ioo, 

Chaetodon macrolepidotus- albo flavefcens, roilro lon- 
giflimo, offeo & macula nigra ad bafin pinuae caudae. Sebce 
'thef. III. 68. tab. 25. fig. 17. D- tV ?• *5- v » i- A - sV- 
C, . . . Vide Mantijfam I. 

1 35. Ch^etodo^, Cotlarer, capite quinque fafciato; fpi- 
nis dorfalibus duodecim. Die Hatsbinde. Bloch N- A. F. III. 
116. tab. 216. fig. 1. Br, 4. D. |§* P. 14. V, |. A. *»,, 
C. 20. 

Corpus ovatum, valde comprefTum, ante fubacutum, 
pone rotuudafum , macrolepidotum. Maxillae prominc-nt, 
Oculi magni, iride caerulea, pupilla nigra , velamento tetita. 
Caput mediocre„macrb.lepidotum, akius quam Iongum^ fronte 
admodum declivi, & roftro brevi refimo. Membrana branehia- 
lis tecta. Linea-Iateralis fumma, a fuperiore parte operculi ob- 
lique ad medium pinnae dorfalis afcendit, ibidemque angulum 
obtulum includit, dein haud procul a dorfo dectirreus ad tinem 
pinnae dorfalis interrumpitur. Denique haud procul a cauda 
deniro exordium capit, P. D. iongitudinalis, microlepidota, 
retrorfum crefcens, pone rotundata, finu anguflo & -profundo 
a caudae extremo feparata. P. A.-dorfali fimiJis. P. P. obtufae, 
inferae. P. V. pceloralibus fere aequales fubthorace fitae. P. C. 
rotundata. Caput quinque fafeiis bicoloribus alternis pictum, 
nempe duabus albis & tribus nigris. Dorfum & latera funt 
caerulea; abdomen fubflavum. P. P. flavae. Reliquae pinnae 
fubftavae ad marginem fufcefcunt. Praeterea in P. D. fafcia 
citrina & in caudali fafcia fufca confpicitur. Habitat ad Ja- 
poniam. 

Civjetodon macrolepidotus, nigrefccns lineis ntrinque dua- 
bus albis adcaput. Sebce thef.lW. tah 25.fig. 10. D,|§. P. 16. 
V. 6, A . *V C. , . . Vide ' Mantiffam I. 

- - 36. Ch~<e- Acanthopterygii. Chcctodon. 435 

Additamentum. 

36. Chjetodon, pimiatiif, caudn integra; fpinis dor- 
faiibus 4; pinna dorfali analique JongiiTima. L. S. N. 461. 

Chaetodon, pinnatitf, grifeus; fafcia frontali apiceque 
caudae albis. Muf Ad. Fr. I. 64» tab. 33. fig. 6, D. ,%. 
P. 18. V.6. A.,VC 18. 

Frons linea perpendiculari alba, ab ore ad pinnam dorfi 
ducta. Squamofa funt opercula P. D. & A, & C. Pinna dorfa- 
lis, ventrales, ani in medio Jongiffimis, moliiiHmis radiis fu- 
fcis conftant, qui corpore multo Jongiores, Corpus grifeo fu- 
fcum, margine caudae albo, 

Chaetodon roftro obtufo, capite inermi ; cauda rotundata 
officulis pinnarum dorfi, ani & ventris anticis, fetiformibus 
longiifimis. Gronov.zooph.n.z-^6. Muficht.n.193. D,-/ ¥ . 
P. 16. V. 6. A. sV C... 

Ikan Kambing, Bokkenvifch. Vahntin Ind, vet. 6f nov. 
III. p. 3 60. fig. 62. 

37. Ch/etodon, anmdarif, ftrintus; annulo ad linenm 
lateralem, Dev Ring. Bloch N. A. F. III. 1 1 4. tab, 215. fig. 2. 
D.^P,i6.V.i.A.,VC tik 

Corpus microlepidotum valde comprefTum, ovale, ante 
obtufum, pone cum pinnis furfum angulatum caeterum rottin- 
datum. ■ Caput parvnm, fquamofum, altius quam longum, 
trunco immiifum. Opercnla fquamofa. Os malae pone denticu- 
latum & inferne fpina retroverfa armatum. Iris argentea. Anus 
medius. Linea lateraiis fumma, dorfo paralela, P. D, ferelon- 
gitudmalis retrorfum crefcens, in fine acute angulata. P. A. 
longitudinalis fenfim creicens, pone rotundata. P. P. medio- 
cres, obtufic. P. V. acuminatse, pecloralibus longiores. P. C. 
parvn, rotundata diftincla. Color fundamentalis fubipadiceus, 
vittis incurvis, eacruleis, utrinque fex & annulo concolore difiin- 
clus. Vitta prima breviflima , leviter flexuofa lineam Jateralem 
oblique tranfcendens, haud procul a fuperiori operculi extremi- 
tate oriunda, cum fecunda ab oculo et tertia a roftro incipien- 
tibus ad extremnm pinnae dorfalis decurrit. ReJiqnae tres in 
abdomine ad caudse extremumangufimvergunt. Ante exortum 
vittae primae annulus in Jinea Jaterali jacet, Prasterea linea caerula 
Artedi Genera. Hhh cur- 426 AcanthopUnjgii. Chcetodoik 

Additamentum. 
curvata prope marginem pofteriorem pinnse caudas exiftit. P.P, 
& V, & A. albidse. P. D, autem & A, fufcae funt. Habitat in 
India orientali. 

Cambodifche Pampusvifch, Valentin Ind, III. fig. 468. 

&347t 

38. Chjetodon, Vefpertilio; pinna dorfali, analique 
latis; fafcia caudali nigra. Der Breitflojfer. Bloch. N S. F. 
III. 67. Br. 5. D. ^ T . P» ! 8. V. •§-. A. T \. C. 17. 

Corpus microlepidotum , admodum cathetoplateum, ex 
rhombeo- orbiculatum, ante obtufe angulatum, ad extremum 
caudas fpathulatum. Caput alepidotum, parvum, altius quam 
JoiiCTum, ante obtufum fuperne prseceps. Ridus parvus, levi- 
ter afcendens. Labia crafla. Oculi fummi, fubmedii, magni, 
Iris argentea ad flavum vergens. Pupilla nigra. Opercula fere 
rotundata , pone obfolete angulata, argentea. Apertura bran- 
chialis arcuata, lateralis & gularis. Membrana branch. tecla, 
Linea lateralis arcuato-recla. P. D. maxima, femilongitudina- 
lis, triangularis, altior quain lata, pone acute angulata , di- 
ilinda, ad bafin craffa, fquamata & iubfLiva, P. A. longitudi- 
nalis, dorfali fimilis. P. P. parvae, oblongae, obtufss, fubin- 
ferae, P, V. pnelongae, acuminatac, falcatss. thoracicas. Color 
ad dorfum & in pinnis cinereus; in iateribus & abdomine al- 
bidus, fafcia lata nigra ad initium pinnas caudali ornatus, 

Va rietas. 
Sea Batt. Lifleri vide 'Willugby App. 14. tab. O. 5, 
Color fubrufus undatim difpofitus, luteus ad eMitnas 
pinnas branchiales, Iris aurea. Habitat prope infulam St. 
Helenae, 

39, Ch/etodon, hnceoktus , cauda integra; corpore 
fafciis tribus ; oculari, pedrorali longitudinalique. L. S f 
N. 466. 

Corpus oblongum, lanceolatum; fafciss nigrae, margine 
grifeae 3; prima trausverfa per oculos; fecunda transverlo per 
thoracem; tertia a pinna dorfali anteriori ad pinnain caudae. 
Habitat in India. 

Guaperva, Kdwards av, 210, tab, 2 1 0. 

** a Acanthopterygii. Chcetodon. 427 

Additamentum. 
** Ch. cauda fijfa aut excavata. 

40. Chjetodon, glaucus, linea laterali recla; aculefs 
dorfalibus quinque. Der blaue Klippfifch, Bloch N, A. FA\L 
112, tab. 210, D. 5 %. P, 12. V. 4-. A. 17. C. 20, 

Corpus fquamofum, ovato- oblongum, retrorfum a 
medio fenfim angufiatum ; valde comprefTum. Caput ovatum, 
fquamatum, fuperne declive. Ri&us mediocris, parum afcen- 
der.s. Labia craffa, e pluribus ofiiculis cotnpofita. Oculi 
parvi, fubmedii, rofiro propiores. Pupilla ampla, nigra» 
Irisaurea, angufia. Membrana branchialis patens. Apertura 
branch. gularis -■& lateralis , arcuata. Linea lateralis recla fub- 
media, doifo famen propior. P. D. iemilongitudinalis. Pars 
ejus anterior 5 aculeis brevibus, difiindis confiat; pofierioe 
in initio falcata, longiffima, acuminata, dein humilis & li- 
nearis. P. A. axjualis <5c fimilis parti pofieriori mollis pinnx 
dorfalis, P, P. parvae, fubacutae, fubinferje. P. V. pecftora- 
libus fimiles, fed minores. P. C. fbrficata, longa. Cqlor in 
dorio & in latenbus usque lineam lateralem casruleus, fafciis 
fex nigris angufiis dimidiatis diflindusj fub linea autem late- 
rali & in abdomine argenteus. P. P. & V.albicant, caeterae pin- 
nae infufcae, ad bafin leviter finvent. 

Glaucus antiquorum. Gautierjoum, de phif. 1756, Dec 

p. 468- 

Pesque Pampus. Renard poiff. I, fig. 151? 

41. Chjetodon, rhomboides , aculeis analibus duobus, 
dorfalibus quinque. Der rautenformige Klippfifch. Bloch* 
N A. F. III. 100. tab. 209, Br. 4. D. 2 y. P, 18. V, £. 
A. »*,. C. 26. 

Corpus valde compreflum, obfolete rhomboideum, fqua- 
matum. Caput fere orbiculatum, trunco immifTum, fuperne 
arcuatum, fronte praccipiti , r.,*crolepidotum„ Riclus medio- 
cris, parum afccndens. Dentes minuti. Maxilla fupera duobus 
ofiiculis conflruda. Oculi magni, rofiro propiores, rotundi, 
pupilla nigra, iride rubra, interne alba. Opercula diphylla, 
integra. Membrana branchialis patens. Truncus aliquantutn 
longior quam latus, Dorfum carinatum valde arcuatum in 

Hhh 2 medio 428 Acanthopterijgii. Chcetodon. 

Additamentum. 
medio obfolete angulatum. Abdomen usqne anum convexum, 
casterum dorfo fimil.e. ■ Cauda in extremo angufla, fpathulata, 
Linea lateralis fumma, parum arcuata. P.'D. compofita, aculeis 
breviilimis 5 fere folitariis ante medium dorfi incipit. Pars pojfle- 
riormollis, uncinata, primo falcata, dein linearis. P. A. pin- 
nae dorfali fimilis. P. P. breves, rotundatx, fubmediae. P. V. 
fubacutae, thoracicae. P. C. longa forflcata. Color dorfi vi- 
ridis ad latera in tbalaflinum migrans, a medio Jaterum in tres 
fafcias dimidias, acute angulatus verfus abdomen exit. lnter- 
flitia rafciarum albent; abdomen flavet-. P. P. &. V. violaceae, 
ad bafin flavae. P, A. d D, & C, verfus marginem virent. Ha- 
bitat in America. 

42. Chjetodon, Mauritii, aculeis undecim dorfalibus; 
tribusque in pinna ani. Der Moritzifche Klippfifh. Bloch N. 
A. F. III. 109. D. if P- H v - 6. A. TT . C. 1 8. 

Corpus cathetoplateum, oblongum , ante acute angula- 
tum, pone angufHus, fpathula'tum ; microlepidotum. Caput 
parvum, fubovatum, fuperne a nucha declive fquamofum. 
Ricrus amplus, parum afcendens. Labium fuperius duobus 
ofliculis compofitum. Oculiiummi, fubmedii. Iris argentea, 
ad aureum iuclinans. Membrana branchialis teda. Opercula 
integra , parum arcuata. Os malas obtufe angulatum. Linea 
lateralis fumma, dorfo paralela. Anus caudas propior. P. D«, 
femilongitudinalis, inasquabilis. Pars ejus moliis pofiica, ro- 
tundat-a, altior priore aculeata lineari. P. A. fimilis, parti po- 
flicae pinnas dorlalis. P. P. parvae, oblongas, fubmedias. V. V» 
acuminatae, thoracicae. P. C, parva, bifurca. Color dorfi 
faturate casruleus, in lateribus dilutior, fafciis fex nigris augu- 
flis diflinclus. Abdomen albet. P. V. flavent. P. P. fature cas- 
ruleo & ceteras dilute casruleo tinclae funt. Habitat in Brafilia. 
In 2 pedum longitudinem crefc':. 

43. ChjEtodon, guttatus, aculeis duobus ventralibus. 
Der gefleckte Kiippfifch. Bloch. N. A. F. III. 55. tab. 196. 
D.H. P. 15. V.f A. T VC 16. 

Corpus compreflum, microlepidotum, ovato-oblon- 
guiji, ante fubacutum, pone fpathalatum» Caput ovatum, 

mediocre Acanthopterijgii. Chcetodon. 429 

Additamentum. 
mediocre. Opercula inregra , microlepidota, monophylla. 
Ridlus mediocris, transverfalis. Maxilhc sequalcs. Dcntibus 
acuris fupera emiflicia duobus officulis compofita. Ocnli ma« 
gni , fummi, a rofiro remoriores. Iris iarurate flava. Pupil- 
la nigra. Membrana branchialis tecta. Linea lareralis curva- 
to-recla, fumma, dorfo paraiela, ad cauciam infracla. P. D. 
fere longitudinalis, iniequabilis. Pars ejns poflerior brevis, 
mollis pone truncara, alrior efl aculeis fubaequalibus. P. A. 
fimilis pinnae dorfali led brevior. P. P. paiv^e, acutae^ infe- 
rae. P. V, rotundatae, thoracicae, ante & pone acnleo arma- 
tae. P. C. mediocris pone excavara. Omnibns pinnis fquamae 
deficiunt. Color dorfi ciftereus ad latera albefcit, qui macu- 
lis guttatis in numeris rufis in quincuncem ordinatis exornatur, 
P. P. ferrngineae ; P. V. cinereae. P. D & A. faturate cinereae. 
P. C. flava, rnfo guttata. Habitat in laponia. 

44. Chjetodon, bifnfciatus, cauda bifida, flava; fa- 
fciis duabus capitis nigris. Arabibus Rabagi. ForskaU defcr. 
an. 64. Hr. S . D. f& P. T \. V. i, A. ^. C. 1 7. 

Ovato-oblongus argenteus; fafciis capitis nigris, latis; 
una per oculos, altera per marginem operculorum. Vertex 
rnoofus. Iris argentea. Labium fuperius longius. Dentes 
incilores utriusque maxjllae, quini validi conico obtufi. Ma- 
xillae plenae callis haemilphericis, confertis, validis. Nares 
lineares. Linea lateralis curva, dorfo paralela & propior. 
Opercula anteriora pone ferrata ; pofleriora pone acumine 
offeo. P. D & C. flavae P. P. dimidio iuperiori flavae, inferiori 
albae. P. V. nigrae. Spinae dorfales & ani in foffa. Earuni 
pars refupina fquamis eredis & pone angulo carneo, Cauda 
protenfi liriearis, pinna bifida. Spina primae pinnae analis 
quintuplo brevipf fecunda. 

45. Ch/etodo.ne, aruamts y fafciis trihus, nigris. Der 
Schwarzkopf. Rloch. N. A. F. III. 62. tab. 198. fig. 2. D. 

ih £ «7. V.-b A.tV C. 16. 

Corpus parvum, ovato-oblongum , valde compreflum, 
microlepidotum, ante obtufum, pone fpathulatum, Caput 
magnum, altius quam longum , fquamofum. Riclus parvus, 

Hhh 3 aicen- 430 Acanthopterygii. Chcetodon. 

Additamentum. 
afcendens. Maxillae aequales. Dentes parvi, cnneati, acuti, 
Oculifummi, rofiro propiores. Iris alba. Opercula mono* 
phylla pone oblolete acutn. Os malae arcuatum, denticulatunu 
Membrana branchialis tecta. Linea lateralis iumma, arcuato- 
recla, ad caudam infracla. Anus .caudae propior. P. J). lon- 
gitudinalis fere aequalis, ad dorfum fquamofa, pone acute an- 
gulata, P. A. pinnae dorfaii fimilis. P. P. fubinferae, obtufae. 
P, V* acuminatae, thoraeicae , duplo longiores pecloralibus, 
P. C. mediocris, rotundata. Color fundamentalis argenteus, 
ad dorfum cinereo obfcuratus; tribus fafciis latis arcijafis, ni- 
gris diftinguitur. Prima a nucha prope frontem albam fuper 
oculum usque mentum oblique defcendit; fecunda ante me- 
dium pinnae dorfalis oriunda, arcuatim fuper bafin pinn33 pe- 
ctoralis tranfit ad abdomen fimul pinnas ventrales occupat; 
tertia fuper caudam usque ad extremitatem pinnae doriaiis & 
analis difienfa eii, Pinnae caudae, ut & reliquae partes pinna» 
rum dorfi, pecloraliuni & analis, a fafciis liberae, cinereo ,tin- 
&se funt. Habitat in Jndia. Ob formatn dentium ad genus 
Percae referri potefl, 

Rhombotides parvus ad ortum caudas, in medio latere & 
ad oculos fafciis tribus divaricatus, Kleinii Mijf. JV« 37, tab. 

II* %-3- 

Va rietas. 

Chaetodou, aruanus s cauda bifida; fpinis pinnae dorfa- 
lis 12, corpore fafciis fufcis, L. S. N. 464. 
Frons alba eit. 

Chaetodon, arcuntus^ cauda bifurca; fafciis tribus fufcis. 
Muf. Ad. Fr; J. 63, tab. 33. fig. $. hr. 3. f, 4, D, if. 
P.18. V.-|. A./ T . C, 16. 

Corpus pictuin. Frons alba. Fafcia transverfa fufca a 
vertice per oculos ad gulnm. Fafcia per pecrus. Fafcia per 
poftica pinnarum dorfi & ani. Macula caudae fufca in quibus- 
dam. Dentes rigidiufculi. Opercula ferrata, Linea latera- 
lis furfum arcuata, Cauda bifurca obtufa. 

Chaetodon, Abu Dafur, characlere Aruani Linnaei, al- 
bus fafciis tribus nigris fpinis dorfalibus 12, analibus 1. 
Forskal. 1. c. 65. Chae- Acanthopterygii. Chcetodon. 43 t 

Additamentum. 
Chaetodon albefcens, macrolepidotus; cauda bifurca & 
operculis branchiaruth panun ferratis Sebce thjf. III. tab. 26. 
n. 23. D. 4f. P. i c S. V. 6. A. T V C. . . Vide Mantiffam I. 
Tetragonoptrus. demtacauda, fereovalis; inferiore 
mandibula barbatus. Pifcis fquainis parvulis, rofei coloris; 
fub obliquis ducribus, latis badii coloris; operculis brnnchia- 
rum caeruleicentibus. Kleinii M. IV, 38. n. 6. tab. 1 1 . fig. 9. 

46. Ch/etodon, bengalenfis , fafciatus, aculeis dorfali- 
bus 1 3, duobusque in pinna ani. jDflr Bengalifche Klippfifch. 
Bloeh N A. F. III. 1 10. tab. 213. fig. 2. Br. 4. D. ij-. 
P, 16. V. i. A. T \. C. 18. 

Corpus macrolepidotum, vaJde compreffum, ovatum, 
ante angulatum, pone fpathulatum, Caput magnum, fnb- 
ovatum, altius qunm longum a nucha declive ante obtuuulcu- 
lum. Op&rcula arcuata, integra fquamofa. Membrana bran- 
chialis tecla Oculi fummi, roAro propiores, magni. Iris 
ex albo luteola. Pupilla uigra. Linea lateralis fuinma, curva- 
to-recla, ad caudam interrupta, Anus caudae extremo pro- 
pior. P. D. fere longitudinalis pone acute angulata. P. A. pin- 
nae dorfali fimilis fed dimidio brevior. P. P. magnae, lanceo- 
latae, obtufae, fubinferae. P. V. prioribus fimiles, fed bre- 
viores, thoracicae P. C. biloba. Color albus, fafciis 5 fpadi- 
ceis variegatus. Pinnae fpndice^e, ad extremitatem caeruleae. 

?Chaetodon, Flanni, Forskal I. c. 65. 

Rofirum obtufum. Dentes rigidi. Molares obtufi plti- 
rium ferierum. Fafciae 5 alternae latiores. Radii pinnae dor- 
falis 3 , 4, s inermes , longiores. 

47. Ch/etodon, Curacao, fpinis dorfalibus tredecini . 
duabusque in pinna aui. Der Curacaofche Klippfifch. Bloch. 
N. A. F. III. 106. tab. 212. fig. 1. D. ^\. P. i2. V. \. 
A. T V C. 16. 

Corpus macrolepidotum , comprelTum, ovale, ante acu- 
te airtgulatum ponc lpathuivuum. Caput magnum fquamatum. 
M'»xillx xquaies. Labia magna, Oculi magni, lummi ro- 
flro propiores. Pupilla nigr». Iris aurea, albo anhuja termi- 
nata. Opercula lata, arcuata , integra, macrolepidota. Li- 

nea '432 Acanthoptenjgii. Chcetodon. 

Additamentum. 
nea lateralis curvato reda, ad caudam interrupta, iquamis ob- 
longis, albidis compofita. P. D. fere longitudinalis, alta , in- 
sequabilis, pone in parte molli altior & rotundata. P. A fimi- 
lis parti molli pinnae dorfalis , eaque major. P. P. obiongae, 
obtufas, fubinferae. P. V. acuminatas thoracicae. P. C. bifurca, 
Color caefius, marginibus fquamarum argenteis fplendens , ad 
dorfum fubfufco obfcuratus. A dorfo tres maculae nebulofe e ; 
limbis violaceis quarundam fquamarum formatae, ad medium 
laterum extenfse, Pinnse fulvae funt, P. D & A. & caudae ad ba- 
iin fquamofam fpadiceo obfcurantur, Habitat in America 
aufirali, 

4§. Chjetodon, marginaius, "pinnis. marginatis acu- 
minatisque. Der eingefajjete Klippjifch, Bloch N. A. F, III, 
98. tab. 207. D.'*f. P. 12, V. 8v A. 16. C. 20. 

Corpus macrolepidotum, valde compreiTum, ovale, ante 
acute angulatum, pone fpathulatum. Caput ovatum mediocre, 
parum produ&um, fquamatum, a nucha d?clive. Opercula 
integra, lata, valde arcuata, fquamofa. Membrana branchia- 
lis patens. Oculi magni ovales, fummi, medii. Pupilla ni- 
gns ovalis. Iris argentea. Linea lateralis fumma, dorfo pa- 
ralela, curvato recfla. Anus caudas propior. P. D. femilon- 
gitudinalis, alepidota, compofita. Pars ejus aculeata linearis, 
dentata, longa; pars mollis brevis triplo altior priore, ovato- 
lanceolata, acuminata. P. A. moilis, parti molli pinnae dorfa- 
lis fimilis ipfiquc oppofita. P. P. magnae, vomeriformes, acu- 
minatse. P. V. pecloralibus fimiles , thoracicae. Color capi- 
tis & abdominis albidus, dorfi, laterumque flavus, fafciis 8 
fubfufcis fuperinductus. P. D. in parte aculeata uti P. C. flava, 
Reliquae cinereae, Omnes pinna? fufco inarginatas funt, Ha- 
bitat circa infulas Antillas. Caro fapida. 

49. Chjetodon, faxatilis, cauda bifida; fpinis, pinnx 
dorfalis 14; pinnis ventralibus acuminatis; dentibus emargi- 
natis L. S. N. 466. 

Habitu toto Percx 3 congeneribus recedit. 
Chaetodon , faxatilis , cauda bifurca, fafciis quinque al- 
bis Muf Ad. Fr. I. 64. tab, 27, fig. 30. Br. 4. D. ££: P. 
1 5, V. |, A. / T . C, 1 5. Corpus Acanthopterijgiu Chcetodon. 433 

Additamentum. 

Corpus grifeum, fafciis 4 five 5 albidis. Squamas m 
operculis br. et pinnis. Dentes minimi fere fetacei. P. D« ra- 
dii fpinofi cum fibra lata ; reliqui niolles Jongiores. Cauda 
bifurca. 

Sparus fafciis quinque transverfis, fubfufcis. Lin. Amozn. 
h 3 1 2. Hr. 6. D. || i P. 1 5. V. |. A. TT . C. 1 5. 

Caput obtufum. Dentes labiis tecli. Opercula macro- 
lepidota. Corpus ovatum, crailiufculum, macrolepidotum. 
Linea lateralis incurva. P. D. fere longitudinaiis, aculeis 13 
fubasqualibus & 13 mollibus longioribus, ad bafin fquamofa 
& ppne acumiuata. P. A. bafi fquamofa, pone magis rotu 1- 
data quam dorfalis. P. C. maxime bifurca, 

.Chxtodon, faxatilis, albidus; fafciis transverfis quinque 
nigris. Arabibus Gate. Forskal 1. c. 62. Br. 5. D. 44 • 
P. 18. v*h A-tV c. i S ? 

Corpus ovatum, Dentes leviter emarginati , filiformes. 
Labia, opercula ut congenerum. Oculi fubtus cincli anulo of« 
feo, margine punctato. P. C. bifida. P. D & A. & C. nigro- 
fufcae, bali fquamis ereclis feptse. Linea Iateralis curvaj fqua-. 
mae integrae. 

Chaetodon, faxatilis, corpore oblongo, fafciatoque; ra- 
diis tredecim in pinna ani. Der Gabelfchwanz. Bloch N, A. F, 
III. 96 tab. 206. fig. 2. D. £#i P. 18. V. |, A. TT . C. 19. 

Corpus oblongum, macrolepidotum, album, fafciis fex 
nigris ornatum. Dentes fetacei. Oculi magni, iride flava, pu- 
pilla nigra. Membrana branchialis patens. Linea lateralis 
curvato-recla ad caudam interrupta, Squamae magnae denticu- 
latae; in pinnis minores: Omnes pinnae nigrant. P. C. bifurca, 

Hjcc deicriptio iconi adjnnilae non exatfte refpondet. 

Va rietas. 

Sparus latiffimus, cauda lunulata; fafciis 5 transverfis fu- 
fcis. Gronov. zouph. n. 222. Muf ichth. 11, 891» Mr» 6". 
D.f|. P. 17. V.i. A. T \. C. 18. 

Corpus comprefTum , crafium, longitudinc latitudinem 

duplo fuperante, fquamis magnis albido fufcis veftitum, fa- 

Arttdi Genera. I»i fciisque 434 Acanthopterygiu Clwtodon. 

Additamentum. 
fciisque fubfufcis cinchim. Prima occupat caput; fecunda ini- 
tium pinnae dorfalis; tenia partem ejusdem pinnx mediam; 
quarta ad ejus finem et quinta bafin caud«e ciugit, Caput ob- 
tufum, fquamofum , latitudine dimidii corporis. Maxilla in- 
ferior parum prominet. Dentes acuti, sequaies una ferie, Ja- 
biis tecli. Oculi magni velamento tecli. Dorfum parum af- 
furaens, acute carinatum. Linea lateralis curva , fumma, ad 
jinem pinnse dorfalis deiinit P. D. iemilongitudinalis ad bafiu 
fquamata. Radii molies longiores aculeatis. P. P. fubinferae, 
F. V. parvae, pedloralis proximsc; medio inter anum & oper- 
cula fitae. P. A. fere longitudinalis, dorfaii oppoiita ad radicem 
fquamofa. P. C. admodum biiida. 

50. Chjetodon, Chimvgus, aculeo caudali unico; dor- 
falibus quatuordecim. Der Wundartz, Bloch. N. A, B\ tab, 
.108. D.|f. P. 16. V.i. A.^. C. \6. 

Corpus admodum comprefTum, microlepidotum, ova- 
le, ante ferme rotundatum, pone fpathulatum. Caput fqtia- 
luofum, magnum, fubrotundum, a nucha arcuatim declive, 
Ridhts parvus, parum aflurgens. MaxiiJa fupera Jongior. 
Membrana branchialis patens. Opercula arcuata, integra, iqua- 
mofa. Ocnli magni, fummi a roflro remotiores. Iris aurea, 
-annulo interno albo terminata, Linea lateralis fumma, dorfo 
paraleJa, Aculeus lanceolatus priorfum curvatus, e fcrobiculo 
in latere medio extremitatis caudas haud procul a pinna caudaJi 
cminet. Anus capiti propior. P. D, fere longitudinalis, fub 
aequalis pone rotundata, a.lepidota. P. A. longitudinalis, dor- 
fali fimilis. P. P. inferix, mediocres, fubacutae. P. V. acutae, 
thoracicae, pedoralibus minores. P. C. Jata, brevis, excavata, 
bicornis. Color capitis dilute vioJaceus, macula lata nigra in 
opice oris & parva concolore in malis notatus. Dorfum & Ja- 
tera flavent. Abdomeu fubcseruleum. Fafciae <v auguflae im- 
perfeclae, violaceae dimidium corpus pofterius tranleunt. P. D. 
tlava, violaceo marmorata. P. P & V. & A. violaceae, quaruin 
ultima fafciis 3 angufiis flayis infignita cfl. P, C, flava, vioJa- 
ceo tcrminatnr, 

51, ChjE- Acanthopterygii. Chcetodon. 435 

Additamentum. 
£1. ChjETODon, Pauo, oblongus; aculeis quatuorde* 
cim dorfalibus. Der indifche Pfau. Bloch. N. A. F III. 6o» 
tab. 198. fig. *• Br- 4- D. ih P. if. V. f. A. T \. C. 16. 

Corpus valde compreffum , fquamofum , obiongum, 
ante obtufum pone fpathulatum. Caput magnum, ovale, fqiia- 
mofum; a fronte declive. Ridtus parvus, afcendens. Ma~ 
xillas labiatas, denticulis fubtilibus armatse. Nares fimplices fu- 
per labium fuperius. Oculi magni fummi labiis propiores, 
Pupilla nigra rotunda. Iris ex albido virefcens. Opercula in- 
tegra valde arcuata, fquatnofa, monopliylla. Membrana bran- 
chialis patens. Linea lateralis funima, dorfo paraleia, curva-. 
to-reda, ad finem pinnas dorfalis interrupta. Anus medius, 
P. D. longitudinalis, retrorfum parum crefcetts, in fine acu- 
minata , in parte fpinofa dentata. P. A. parti pofteriori rnolK 
pinnas dorfalis fimilis. P. P. fubinferas, ovales, mediocres, pe!« 
lucidas, P. V. obtufas, fubthoracicas, parum remctiores a 
roftri extremitate quam pedlorales, Ad ilJarnm initium pin- 
nula intermedia adeft P. C. praelonga , forficata. Color fun- 
damentalis capitis & abdominis fulvus, punclis majufculis ca> 
fiis confperfus. Lineas infuper casfiae inter oculos & nares m 
longitudinem duclas confpiciuntur. Caeterum corpus variis 
coloribus pictum ett, qui verfione corporis ad lumen varie 
mutari videntur ut in pavone, . Habitat in India orientali. 

52. Chjetodon, fordidus, ovatusj fafciis transverfis, 
obfoletis quatuor. Arabibus Abu defduf. Forskal 1, c, 62. 
Br.5. D.i|. P. .o.V.-§,A. T %.C. 14. 

Dentes unius feriei, filiformes, aequales, contigui, api- 
ce obtufi. Labia, nares, oculi, eorumque annulus offeus, 
ut congenerum. Opercula pofieriora margine bidentata. Pin- 
nae cinereo-fufcae. P. P. ovatae, obtufae, P. V, magis nigri- 
cantes, apice acuminatae & fllo brevi terminatae, P. A & D. 
pone rotuudatae, baficornofa, fquamata. Spinae D. fquamis 
ercctis feptae. P. C. flavefcens, bifida, lobis obtuiis. Spina 
A. fecunda duplo major prima. Interfiitia radiorum fquamata. 
Dorfum & abdomen pone multum declivia. Cauda brevis, 
macula fuperne nigra, Linea lateralis dorfo propior, non pa- 

Iii 2 ralela. 436 Acanthopterygii. Chcttodon. 

Additamentum. 
ralela , in cauda evidens. Squamae latae , margine membra- 
naceae, vix dentatae. Color cinereo fufcus, fordidus, fafciis 
latis, transverfis, pallidis. Ramenfa parva poft fpinas dorfales. 

53. Chjetodon, Faber , Brouffonet.ichthyol, Fafc. I, 
tab. 6. Br. 3. D. T V P. 17. V. & A. ft". C. y>. 

Corpus comprefium, obfolete rhbmboideum Squamae 
mediocres, rotundatae, leviiTime ciliatse. Linea lateralis iupre- 
ma, dorfo paralela, curvato- reCta, lineolata. Anus fubme- 
dius Caput breve, fuperne declive, fquamofum. Riclus ho- 
rizontalis, mediocris. Maxillx anguflatae rotundatae, parum 
diducliles. Gula angufla. Membrana gularis vix plicntilis, 
porulofa. Labia, cutacea, integra. Dentes conferti, conti- 
gui, fetacei, flexiles, parum incurvi; exteriores paulo longio- 
res & craffiores. Lingua glabra, brevis. Oculi fupremi, me- 
dii, mediocres. Iris argenteo-topazina. Pupiila orbieularis, 
fufca. Opercula ofTea, fquamofa, bilaminata, iMembrana 
branch. tecla. P. D. compofita fere longitudinalis fquamofa. 
Aculeus tertius omnium maximns, retrorium longiilime pro- 
minet Pars pinriae poiterior mollis, fubfalcata, in fine rotiin« 
data. P. A. parti polteriori pinnae dorfalis fimilis. P. P. obova- 
tae, bafi extus fquamofae, infimae. P V. acuminatae, bafi ex- 
tus fquamofae, pecloralibus dnplo longiores, thoracicae. P. C. 
leviter excifa longior, quam lata, ba fi leviter iquamofa. Co- 
lor: totus, cinereo-argenteus fafciis, nigro-caerulefcentibus 
fex diflinclus, quarum prima a nucha, per oculos ad gulam 
tranfit. Habitat in oceano utriusque indkv» 

Chaetodon, Faher, fafciatus, acuieo dorfali tertio Iongio- 
re. Der Schmidt. Bloch, IV, /4. F. III, 107. tab. 212. fig. 2. 
Br. 3. D. / T . P. 16. V. £. A. ^. C. 20.. 

54. Chtetodon, triojlegus, cauda fubbifida ; fpinis 
dorfalibusq; branchioftega triradiata. L, S, N. 463. D. 7 \ # 
P. i8V.|. A./^C. 16. 

Corpus cinereum fafciis fex nigris, latis; prima oblique 
peroculos, ultinia per caudam. Linea Jateralis curva. P. D. 
anterius nuda, in qua radius 3 major. Cauda integra. Angel- 
fifh. D. Garden, Haec defcriptio ad Chaetodontem Fabrum 
pertinet tefte BrouiToneto. Chaeto- Acanthopterygiu Chcetodon. 43*7 

Additamfntum.. 
ChastoJon, trioftegus , fpinis dorfalibus 9;. fafciis quiu- 
que nigris. Muf Ad. Fr. II. 70. Br. 3. D. -jV P. TT . V. f ^ 
A.*V C. 16. 

Os labiis mobilibus. Dentes 8 five 10, peclinati, quiu- 
que dentati. Opercula non ferrata. Corpus ovatum, cine- 
reum. Fafciae 6 lineares, nigrae, transverfe perpendiculares, 
quarum 1 per oculos ad gnlam, 2. ab humeris 2d pinnas pe- 
crorales. 3. per medium pifcis ad anum, 4 & $. aequali fpa- 
tio remotae, pofleriores, 6. juxta caudam, puncla 2 nigra* 
P. D. ab humeris fere ad caudam extenfa, rotundata. P. C, in- 
tegra vix bifida. 

Chaetodon, trioflegus^ Broujfonet ichth* fafc, I. tab, £♦ 
Br. 4. D. T V P. 1 6. V. i. A. 5 V. C. 3 2 V. 

Corpus comprefTum , obovatnm, microlepirlotuifi, fca- 
briufculum. Aculeus utrinque ad latera eaudas, medius foffu- 
latus mobilis; antrorfum fpeclans, Liriea Iaterafis fuprema, 
parum curvato- recla. ^nus capiti propior. Caput coinprefc 
fum, fuperne fubparabolicum, convexum, a nucha declive, 
fubjus parum curvatum. Ri<fhis mediocris, leviter afcendens* 
Maxillae fubsequales, anguflatae, parum diducliles. Membrana 
gularis angufla, plicatilis. Labia integra, membranaeca, den- 
tes tegentia. Dentes uniferiati, comprelli, comigui, apice 
fubrruncati, levilfime crenati ; anteriores duo majores. Oculi 
fummi a roflro remotiores. Irisargenteo-fufca. Pupilla nigro- 
caerulefeens. Opercula diphylla , Ieviter fquamola, parum 
arcuata , flriata. Membrana branchialis tecla. P. D. longitu- 
dinalis, bali poflice obfolete fquamofa, fubaequalis, in fine 
rotundata. P. \. pinnae dorfali fimilis, fed brevior. P, P. infi- 
ITJ32, lemiobovatae. P. V. fubtrapeziformes, ad finem thoracis 
pofitae. P. C. leviter excifa, bafi laxe fquamofa. Color: totus 
dilute e cinereo virefcens, cingulis fex fufco- nigricantibus. 
Priinum in ctipite per ocuios a nucha ad gulam, fecundum polt 
opercula, tertium e regione initii. P. A. 4, & 5 in parte pulle- 
riore trunci rubi in parte molli. P. D. extenduntur. Sexmm, 
cjuod in junioribus macuiis 2 eflormatur, in loco aeulei cauda- 

lii 3 lis. 438 Acanthopterygiu Clmtodon. 

Additamentum. 
iis. Pinme immaculatae, fordide virent, veatrales autem albentV 
Habitat in mari pacifico. 

Chattodon albefcens, lineis 5 transverfls, nigricantibus, 
&. aculeo laterali utrinque. Sebce thef. III. 65. tab. 25. 11.4» 
D, |L I». 16. V. 6. A. ^. C. 16. Vide Mantijfam I. 

" Chxtodontem triofiegum Forferi, cujus imaglnem Ca- 
tesbu II. tab. 31. fub noimne Angelfifch habet, inter dubias fpe- 
cies ob defcriptionem mancam retuli. 

c$, Ch.etodon, nigrofifcus , cauda utrinque fpina 
recumbente. Arabibus Tcegd. Forskal 1. c. 64. Br. 4. D. T S T . 

five 3-V P. tV- %& A. &• f. ^y. C. 1 6. 

Corpus omnibus partibus nigro- fufcum. Pinnas caudalis 
lobi duo breviores ipfa pinna & falcati. Pinnae rnargo pofhcus 
leviter albus. Spina lateralis caudae haflato- fubulata, erigen- 
da fota e fofTula. P. D. & A. radius fpinofus primus fub cute 
reconditus. Chsetodonti Sohal & nigricanti affinis efr. Lon- 
gitudo 5 poll. 

Gluetodon nigrefcens, cauda parum bifurca & utrinque 
aculeata. Sebce thef III. 6~c. tab. 2 5. n. 3. D. TT . P» 1 5. V. 6. 
A, -JL-. C. . , . Vide Mantifjam I. 

56. Ch-etodon, Gahhnu Forskal I. c. 64. Br, 4. 
D. T 8 T . P. 1 8» V. i. A. #, C. 1 6. 

Ae»re a pruecedente diflinguitur, nifi colore undique ni- 
gro* ban pinnas caudalis violacea. Figura non oblonga fed 
ovata. Dentibus non obovatis fed lineari- obtufis, apice fer- 
ratis. Marcfo pofiicus pinnarum pe&oralium parum flave- 
fcit. Spina dorfi & ani fub cute recondita. Longitudo 3 fpi- 
thamarum, 

An Chaetodon nigricans Blochii idem? 

57. ChjETOdon, longirofris. Bronffonet ichth. Fafc.h 
tab. 7. Br. 5. D. if P. « 5- v - $. A. ,',. C. |^. 

Corpus compreflum, oblongo- rhomboidenm, fquamo- 
fum. Linea lateralis curvato- recla, fumma dorfo fubparalela, 
lineolata, Anus pone medium. Caput comprefTum, fqua- 
mofum, a nucha declive. Roflrum elongatum cyiindricum. 
Riclus parvus. Maxillae lineares, fuperior vix longior. Utri- 

usque Acanthoptenjgiu , Chcetodon. 439 

Additamentumv 
usqne ofla membrana connexa tubum linearem efTbrmantla, 
vix mobilia. Lnbia limplicia, cutacea, dentes tegunt. Dentes 
ad apicem utriusquc-maxillae in aream anguflam conferti inae- 
quaies, pauci, fetacei, minuti. Oculi fupremi, orbicularcs, 
a roflro remotiores. Fris angiifta , argenteo- glauceleens. Pu- 
pilla fufcefcens. Opercula dipbyMa, "infeine affixa, firiata, fqua- 
mofa pone obfolete angulata. Membrana branch. tecla , bal'1 
flerno aflixa. P. D fere Iongitudinalis, bafi fquamofa, pone 
fubrotundata. P. A. Jongitudinalis, dorfili fublimilis fed multo 
brevior & m medio latior. P. P, inlimae, lanceolatse, pra> 
lonox, P. V. fublanceolatx, acuminatse, pecloralibus paulo 
breviores. P. A» Jevifer excila. Color: Corpus citrinum, in 
regione bumerali fuicefcens. Abdomen corpori eoncolor an- 
tice «lauco flriatum. Caput & roflrurn fuperne fufeefcentia 
fubtus argenteo- carnea. P. D. citrina marginata poflice lineo- 
la nigra & alia albefcente Aculeus primus glaucefcens. P. P. 
& C; glaucefcenres, pe<-toraIis baii Jutefcens, P. V. citrinse, 
margine exteriore fufcelcente. P. A. citrkia; margine poilico li- 
neola nigra & alia albelcente & in parte poflica verfus finenj 
oceiio nigro picla. Habitat in oceano pacifico. 

58 ChjETOdon, ummarulatuf, macula nigra ad lafera; 
aculeis dorfalibus tredecim. Der einjlcckigte Klippfifdi. Rloch 
W. /7. F. III. 75. tab. 201. %. 1. Br. 4. D. ||. K 14. V. 6\ 
K.iS . C. 16. 

Corpus valde compreflum, fnbrotundum, parum lon- 
gius quam Iatum, macrolepidotum, Caput parvum fqunmo- 
fuiu, trunco ad dimidium inciuium, fuperne a nucba declive, 
rdflro brevi refimo, obtufo. Kiclus parvus, Jeviter afcendens, 
fyiaxilJx rcquales. Oculifummi, medii, magni. Iris fpadi- 
cea , anulo albo interno. PupiJia nigra. Opercula dipbylla 
fquamofa, integra pone obfolete angnlata, IVlembrana bran- 
cbi^lis tecla. Linea lateralis curvato- retfta, dorfo paralela. 
Anus medius, P. D. Jongitudinalis, bumilis, fere aqualis, 
pone rotundata, P. A, dorfali iimilis, P. P, infene, acuta?, 
P. V. obui.c, thoracicve. P. C. parva , parum excavata CoJor 
albusad dorium cinereus, lafciaJata, nigra, fuper oculos du- 

cla, 44© Accmthoptenjgii. Chcetodon. 

Additamentum. 
cla, aliaque fufca angufiiore ante pinnam cauda?, firiis multis 
avellaneis, transverfis in trunci lateribus, & macula ovali nigra 
in medio linex lateralis variegatus. Pinnx omnes fiavicant, 
quarum P. D. & A. iu parte pofteriore margine nigro terminan- 
tur. Habitat in India orientali. 

59. Chjetodon, unicomis , fronte cornuta; cauda ca- 
rinis utrinque duabus, elatis. Arabibus Abu garn, Forskal 
1. c. 63. Br. 4. D. / T . P. 1 7. V. *. A. / T . C. 16. 

Corpus ovato- oblongum, compreffum, fcabrum, ci- 
nereo nitens. Dentes rigidi, unius feriei, conico-fubulati; 
medii majores. Labiaobtufa; fuperius fixum. Ante oculos 
cornu horizontale, re&um, conico- obtufum ^ poll, altum. 
Frons recta, declivis. Nares, opercula ut congenerum, Sub 
naribus fulcus lanceolatus, obliquus. Branchiarum apertura 
brevis. Ibi incipit P, D. Illa & P. A. ad caudae bafiu pergit. P, 
P. ovato- acmninatae, ejusdem longitudinis cum ventralibus. 
P, C. medio truncata, utroque angulo lobum falcatum emit- 
tente. Cauda furgens, medio angufiior, utrinque fcuto du- 
plici; priore rotundo, altero rhombeo. In utriusque me- 
dio carina quadrantiformis , comprefla, rigida, pone ro- 
tundata , antice truncato- excifa , nigra, margine hyalino. 
Linea lateralis dorfo propior, paralela. Longitudo unius 
ulnx. 

60. Chjetodon, orbkularis , cinereo- fufcus, fubro- 
- tnndus; fpinis dorfalibus nullis. Arabibus Kanof. Forskal 
1. c. 59. Br. 6. D. ? V. P. « 6. V. i. A. 26. C. 1 6. 

Corpus valde compreffum absque pinnis orbiculare; fub- 
tus rechmi. Dentes numerofi, mobiles; exterior ordo fili- 
formis, apice tridentatus, reiiqui fetacei. Labia obtufa, sequa- 
lia, fuperius lateribus fecedens. Iris fiava. Frons dedivis per- 
pendiculariter. Opercnla integra, fquamata, Dorfum com- 
preflum, ejusdem declivitatis accapnt, inde parum rotundatur, 
iub pinna dorfali altiftimum, dein defcendit ad eaudam. Gula 
apprefTa. Abdomen craffum, ad P. A. reclum, inde furoit & 
comprimitur| ad caudam. Cauda latior quam longa, recle 
protenfa. Squamae rotundatx, integre. Linea Iateralis dorfo 

propior, Acanthopterygiu Chcetodon. 441 

Additamentum. 
propior, non prorfus paralela, in cauda media, Radii br, 4 
manifefti. P. V. ovatse, obtufze, flavida? introrfum, extrorfum 
fufco- virentes, perlucenres. P, P. ovato- lanceolatas, fufco» 
flavidae. Ante P. D. & A. quafi rudimenta radiorum fpinofo- 
rum fub cute. Margo anterior ntriusque fequitur direclionem 
corporis antejacentis; dein rotundatus, auguftior verfus cau- 
dam. Utraque pinna craffa, carnofa, fquamata. P. C. pel- 
lucidior, craffa, fquamata, leviter excifa. Color cinereo- fa- 
fciis; venter albidus; pone flavicans. Puncta nigra fparfa per 
medium corpus verfus caudam & dorfum. 

61. Ch^etodon, Hneatus , caudabifida; fpinis dorfali- 
bus 9, fpina laterali utrinque caudae. L, S. N~. 463. 

Chastodon lineis longitudinalibus varius cauda bifurca 
utrinque aculeata. Avtedi fpec. 89* Seba? thef III. tab. 25. 
fig. 1 . Br. 3. five 4. D. T % . P, 1 6. V. £. A. ft. C. 1 6. Vide 
Mantiffam I, 

62. Ch^todon, argenteus, caudabifida; fpinis pinnas 
dorfalibus 8 5 pinnis ventralibus ex fpinis duabus L. S. N. 461. 
D.yV^^V.I A. T V. C 17. 

Loco pinnarum ventralium par fpinarum breviorum ha- 
bet, Pinms dorfalis fpinas primas parvae vix confpiciuntur. 

Chajtodon, argentnis , pinnis ventralibus ex fpinis dna- 
bus. Ammi.acad. IV. 249. Br. 6. D. T V. P. 16. V, f . 

A. T V C. 17. 

Corpus figura Zei Vomeris, latius quam Iongum, fqua- 
niis parvis, lxvibus, minime argenteis tectum. Oculi fangui- 
nei. Dentes vix confpicui flexiles. Opercula argentea, laevia. 
r. D. fquamofa, falcata, rad. 32, quorum 1, 2. 3 fpinofi fen- 
fimque breviores, 4 fimplex mollior longior, reliquis fenfini 
brevioribus ramofis. P. P, ovatae. P. V. nullae, quarum 
loco fpinae 2 breves, rigidae. P. A. dorfali fimilis & aequalis. 
P. C. bifurca. Habitat in mari Indico. 

63. Ch.etodon, Sohal , cauda utrinque carina oflea, 
infoiTula rubra. Forskal 1» c. 63. Br. 3. D. T V P. 17. 
V.i. A. T V C. 16. 
Artiii Genera. Kkk Figura 44^ JccmthoptenjgiL Chcctodoiu 

Admtamentum. 
Figura ovata. Dentes una ferie, contigui , crenati. Ca- 
put fquamatum. Opercula integra. Color fufcus lineis longitu- 
dinalibus violaceis. Venter albicans. Labia aequalia. Pinnae 
eoriaceae, violaceae; pectorales macula flava. Linea latemlis 
obfoleta. P. D. longitudinalis, P. A. longitudinalis in medio 
corpore incipit. P. C. medio tmncata, angulis incnrvis duplo 
longioribus, in utroque Jatere caudae carina longitudinalis olfea, 
rubra recumbens in fofTula rubra. Spina pone & ante carinaiii. 
Longitudo 3 fpithamarum, 

64. Chjetodon, Piumieri, dorfo bipinnato; capiteale- 
pidoto. Der Plumierifche Klippffch. Bloch. N. A. F. III, 
104. tab. 211.%. 1. Ik. 4. D. f, 34 P. 14. V. f. A. #f1 
C. 12. 

Corpus valde compreiTum, ovato-rhomboideum, rai- 
crolepidotum. Caput alepidotum, parvum, fubrotundum, 
fuperne a nucha declive, fuper oculos gibbum, ultra medium 
trunco inclufum. Labia magna. Iris e thakflino alba. Oper- 
cula diphylla, integra, pone obfolete angulata. Membrana 
branch patens. Linea lateralis iumma curvato-recla, dorfo 
vix paralela. Anus fubmedius, capiti parum propior. P. D. 
prima aculeata, humilis diflincla; fecunda maxima, femilon- 
gitudinalis falcata , extremo acuminato fuper pinnam caudae 
longe procedit. P. A. dorfali iimilis. longitudinalis. P. P. par- 
vas, ovata:, fubinfene. P. V. acutx, thoracica;, pecftoralibus lon- 
giores duplo, P, C. lata, levis, excavata. Color capitis fu- 
perne fpadiceus, ad latera albicans; trunci ad dorfum fubfpa- 
diceus, in lateribus leucopheus, in abdomine albus, fafciis fex 
latis, iubparalelis , fubviridibus difrinclus. Pinnas ad bafin 
thalaflinae ad marginem pofteriorem faturate virefcunt praster 
piunam dorfi primam luteolam. Habitat in India occidentali, 

65. ChjETODON, cornutus , cauda bifida; fpinis pinnae 
dorfalis feptem, radio dorfali tertio longiflimo. L. S. N. 461. 

Chastodon aculeis duobus brevibus fupra oculos; ofliculo 
tertio pinnae dorfalis longiflimo. Artedi fpec, $2. I3r, 4, 

Idem Acanthoptenjgii. Vhcetodon. 445 

Additamentum, 
Idem nomen in Sebce thef III, 66. tab, 25. n. 6*. Vide 

Mantijfam I. 

Cbaetodon, comutuf, rofiro cylindrico; pinna caudas 
lunataj radio tertio pinnae dorfi longiflimo, Der Seeveiher» 
Bloch. N A. F. III. 72. tab, 200, fig. 2. I3r. 4. D. g£, P. 1 8» 
V.6~. A-. T V. C. 16. 

Corpus fubrotundum latius cjuam longum valde compref- 
fum, microlepidotum. Caput mediocre, ultra dimidium 
trunco inclufum, fuperne a nucha valde declive. Rofirum 
cylindricum, productum. Maxillae xquales, Dentes duplici 
ferie. Oculi lummi a rofiro remotiores. Pupilla nisra. Iris 
fublutea. Opercula monophylla, rotundata, Membrana 
branchialis tecla. Linea lateralis curvato-recla, fumma, dor- 
fo paralela. Anus medius. P. D. fere longitudinalis ante ad- 
modum falcata, acuminata corpore ip(o longior, pone linea- 
ris. P. A. longitudinalis, dorfali fimilis fed apice triplo brevior* 
P. P. mediocres, lanceolatae. P. V. angufta, acuminatae, P, C, 
longior quam lata, pone excavata. Color fundamentalis al- 
bidus , ad dorium caeruleus fafciis nigris di/linctus. Fafcia 
una per oculos in nonnullis pifcibus bipartita, altera ad caudam 
per medium pinnae dorfalis & analis usque ad earum apices ex- 
tenditur. P. D & A. flavent. P. V & C. nigrac in extremitate 
flavido terminantur. Habitat in India. 

66. Chetodon, canefcens, caudabifida; fpinis dorfa- 
libus duabus; radio tertio longiffimo ; ore bidentato, L. 
S.N.4G0. 

Chaetodon canefcens aculeo utrinque ad os, ofllculo ter- 
tio pmnae dorfalis fetiformi longifilmo, Artedifpec.g^. D. ^. 
P. 17. V.i A. T VC. 16. 

Idem noinen in Sebce thef III. tab, 25, n, 7. Vide Man* 
tijfam I, 

Species dubiae. 

67. Chjetodon, puntlatus, fpinis piunae dorfalis 8; pin- 

nis peetoralibus falcatis. L. 5, N. 461. Br. 4. D, r %. P, 1 7, 

V, |. A, ?%. C 17. 

Kkk 2 Corpus 444 Acanthopterijgn. Chcetodon. 

Additamentum, 
Corpus albidum f. argenteum punclis fufcis; pone anum 
dilatatum, figura Cyprini. Oculi magni, rubri. Linea late- 
ralis furfum curva. Radii tres primi pinnaeani difbntes, 

6$. Chjetodon, alepidotus , cauda bifida; fpinis dor- 
falibus tribus ; pinnis ventralibus nullis. L. S. N. 460, Br. 6. 
D. T V P. 24. V. o. A. &. C. 23. 

Corpus rhomboum, absque fquamis, dorfo caerulefcen- 
te. Dentes unica ferie in maxiliis. Linea lateralis dotfo pa- 
raleia, puncfrata. Linea interflitialis rec.Ta a branchiis ad cau- 
dam. P. D & A. oppofitae, falcatae, Habitat iri Carolina, 
D. Garden. 

69. Chjetodon, rotundus, fpinis pinnae dorfalis 23, 
fafciis 5 pallidis. L. S. N. 466. 

Chaetodon rotundatus cinereus ; fafciis quinque Muf. 
Ad. Fr. I. 64. Br. 6. D. f |. P. 1 o. V. i. A. T %, C. . . . 

Corpus compreffum, fubrotundum, cinereum. Fafciae 
5 transverfae inter caput & caudam. Dentes fetacei breves. 
Habitat in Indiis. 

70. Chjetodon, armafus , albefcens; corpore fafciis 
feptem nigris; fpinis pinnae dorlalis fex, tertia longiflima. 
Whittfs Voyage to new South Wales. 254. tab. 39. fig. 1. 

Corpus, fecundum iconem, ovato-oblongum , dorfo 
magis arcuato quam abdomine. Caput parvum, fuperne de- 
clive, roftro refimo. MaxilJa fupera longior infera. Oculi 
magni. Operculum angulatum , inferne denticulatum & fpi- 
na brevi retroverfa prope angulum armatum, P. D. femilongi- 
tudinalis, alta , in duos lobos triangulares partita aculeis 6 in- 
asqualibus & pluribus radiis mollibus, decrefcentibus compolita. 
P. P. oblongx, fubinferae. P. V. thoracica?, acumiuata:, pe- 
cloralibus longiores. P. A. longitudinalis, compofira, decliua- 
tQ. P. C. longior quam lata, pone exeavata. Color corporis 
argenteus ad dorfum casrulefcens , faiciis feptem atris, inarqua- 
Jibus ornatus. Pinnas avellaneo tincla:. Chastodonti frabro 
affinis, a quo opercuii forma differt, 

XXXVII. Acanthdptenjgii Gafterofteus, 445 

XXXVIh GASTEROSTEUS. 

Membrana bmnchiojiega officulatria, gracilia utrin- 
que continet. 

Venter totus fere , laminis ofTeis oblongis tegitur, 

Pinnce Ventrales ex duobus officulis tantum con- 

ftant, quorum alterum multo majus <k aculeatum. (*) 

I, ' GASTEROSTEUS aculeis m dorfo tribus, Art, Spec, 96. 

Sijn. 8, 

Pifciculus aculeatus, ; Pungitius & Spinachia Auffiorum, 

Suecis Skitfpigg, Skitbarr denjiorre. (a) 

Kkk 3 GASTE- 

\DDITAMENTUM. 

(*) Character generis Gaftero flei. 

Linnjei: Membrarm brauchiahs radiis 3. Corpus ad cau- 
dam utrinque carinatum. Aculei diftindi ante pfnnam dorfi. 
Finnas ventraJes pone pinnas peclorales, fed fupra fternmm 
S. N 4H9. 

Forsteri: Corpus obverfe lanceolatum ; ad candam 
utrinijue carinatum. Capur ovatum. Aculei recumbentes ante 
piunam dorfi rP. V. pone peclorales.) Membrana br. 3 — 8. 
Knchiridion 8S 

Pennanti: Membrana br. radiis. 3. Abdomen laminis 
oiTeis tetlum, P. D. unica variis acutis fpinis inter illam & ca- 
put. Britt. zool, III. a6i. 

Gouani: Corpus obverfe lanceolatum, cathetoplateum. 
Caput ovatum, roftratum, cathetoplateum. Dentes granu- 
lofi, confertiilimi. Opercula orbicuJata> ftriata, diphvlia. 
Membrana br. rad. 3. aut. 6. Linea lateralis dorfo paralela Acu- 
lei diftindti recumbentes ante P. D. Scutum ofleum ad pinnas 
peiftorales & alterum ad ventrales. P. D. iongitudinalis, com- 
polita. P. P. fublanceolatae, fiibmedix, P. V. thoracicx, par- 
vac aut nullae. P. A. compofita, longuudinalis, P, C. diftincla* 
Gallis Epinoche Hi/i. pifc. 1 %$. 

Germanis Stachetpcivfch Leske natnrg, 421. 

(a) 1. Gastekos 1 eu's, aculeatus, fpinis dorfalibus tri- 
bus, L. S. N, 4^9, D, 3, 12, P. 10, V, i. A. £. C, 1 2. 

? Idem 446 Acanthopterijgii. Gajlerofteus. 

2. GASTEROSTEUS acnieis m dorfo decem. Art. Spec* 
$7, Syn, go. 

Pifcicuius acuteatus & Pimgitius minor & altev AuBorum. 
Suecis Skitfpigg den mindre. (b) 

3. GASTEROSTEUS aculeis in dorfo quindecim. Art* 

Syn. 8i- 

Acuieatus vei Pimgitius marimts, longus, Schoneveld. p 4 

10. JVill. pag. 340. 

Steinbicker Germanis ad Jinum Kotonienfem. Erfskruper 

Jncotis infulce Hilliglandia*. 

Corpus quadrangulum, 2 palmas longum vel 7 digi- 

torum. 

Laminse durse in lateribus. Aculei 15 in dorfo. (c) 

OR- 

Additamentum. 

Idem nomen. Der Stichiing. Bloch. N. F. D, II. 79. 
tab. 53. fig. 3. : Br. 3. D. |, -r\. P. 10. V. 4. A. |, C. 12» 

Centrifcus 3 in dorfo deprefTb in ventre duobus, poft 
anum fexto ariftatu^ Kleinii M. IV. 48. tab. 1 3. fig. 5. 

The three fpined Stickleback, Pennant. br. zool. III. 261. 
tab. 50. n. 1 19. 

(b) 2. Gasterosteus, pungitivus , fpinis dorfalibus 
decem L. S. N. 491. D. 1 o, 1 1. V, 10. V. i^ A. 1 1. C. . . . 

Gailerofteus , pungitivus , fpinis dorfalibus 10. Der 
kteine See - Stichling. Bloch N. F.D.U.%2. tab. 53. fig. 3. 
Br. 3 .D.i§, 10. P. 10. V.i. A. T V. C. 13. 

Tenfpined Stickleback. Pennant br. zooU III. 262. tab; 
50. n. 130« 

DifTert a priore fpinis dorfalibus 10, alternatim ad utriun- 
que latus inclinatis; defetfu fcnti offei & parvitate. 

(c) 3. Gasterosteus, fpinachia, fpinis dor/alibus 1 f 4 
L. £.V. 492. D. 15,6. P. 10. V. o. A. 17. C. 12. 

Idem nomen. Der Dornffch oder grojje Seejlichting. 
Bloch. N. F. D. II. 84- tab. 53. fig. 1. l)r, 3. D. £f, 6. 
P.io. V.|. A.£. C. 12. 

Corpus . Acanthoptenjgih Gafterofteus* 447 

Additamentum. 

Corpus parum compreflum, fere fufiforme, in trunco 
pentagonum cauda attenuata, deprefTa retragona, abdomine 
fcutato. Caput oblongum tubulofum, glabrum. Riclus par- 
vus. Maxilla infera longior, Dentes minuti, acuti, Oculi 
fummi, medii iride argentea , pupilla nigra. Linea lateralis, 
fubmedia, dorfo paralela, loricata. P, D. altior quam longa 
nd medium trunci. Anteillam aculei 15 recumbentes in fof- 
fnla, diftincli breves. P. P. oblongaj. P. V ex duobus aculeis, 
inxqualibus. P. A, dorfali oppofita & iimilis, ante aculeo re- 
curvo munita. P. C. rotundata, Color capitis fuperne fpa- 
diceus, inferne albus: Trunci fuperne olivaceus, ad lineain 
lateralem fpadiceus, inferne argenteus. 

4, Gasterosteus. Dnffior, fpinis dorfalibus quatnor. 
L. S. N. 4 8y. Mnf Ad. Fr. II. 88» Br. 7. D. § f. |, 28. 
P. 18. V. 6, A. 16. C. 19. 

Caput maxillis fcabris. Opercula argentea. Corpus ma- 
gnitudine digiti, glaucum; fafciis fex fufcis, transverfis, latis, 
P. D. femiiongituainaUs antice altior. Spina? diftincTrsE 3 five 4 
breves ante pinnam dorfalem. P. C, biloba, obtufa apieibus 
albis. Cauda utrinque carinata. Linea lareralis curva. 

Scomber dorfo monopterygio; pinnulis diflindi^ nullis; 
linea laterali recla, mntica, utrinque ad caudam dilatata. Gio- 
nov. zoopk, n. 309, Hr. 6. D, -§-, 27. P. 20. V. 6. A.-f-, 17.C, 

Caput cathetoplateum, fuperne declive, artte rotunda- 
tum. Oculi medii, mediocres Pupilla ovalis, nigricans. Iris 
argentea, lata. Maxillas asquales; inferiore fola mobili, tenui* 
Dentes minntiflSmi in areolas difpoiiti. Lingua truncata iu 
inedio denticulata. Opercula microlepidota, pone rotundata. 
Apertura branchialis gularis & lateralis. Truncus oblongus». 
teretiuiculus, comprefTus ; cauda quadrata. Linca lateralis, 
recla, la?vis, in fine carinata. Anus fubmedius, caudae pa- 
rum propior. P. D. fere longitudinalis declinata, radiis 27 iim- 
plicibus, apice eminentibus. Tres humillimi aculei eam pra?- 
tedunt, P. P. infimas, parvae, ovat». P. V. inermes, thora- 
cic<e. P. A. lougitudinalis, declinata. Ante hanc humiilin us 
mucro prominet. P f C, biloba, cute crafliflima obduda, Co- 

lor y 448 Acanthopterygii. Gafteroftem. 

Additamentum. 
lor fubfufcus aureo fplendore, fafciis nigris feptem Iatis varie- 
gatus. Prima earum operculum, ultima caudam & reliquae 
truncum tranfeunt. Longitudo 54: unciarum latitudo maxima 
I 5 iinearum & craffities 7 linearum. 

Scomber fafciis quatuor caeruleo-argenteis; aculeis 4 an- 
te pinnam dorfaleni, Lrefling itin. 1 49, D. -|, 27. P. 19» 
V. 6. A. -§, 17. C. 19. 

Scomber caeruleo-albus cingulis transverfis nigris fex; 
dorfo monopterygio Lots vel Lodsmantjes. Osbeck itin. 95. 
Br.6. D, T 5 5 .P. 19. V. c. A. 16. C. 26. 

Scomber, Duclor , dorfo monopterygio; radiis primas 
pinnae dorfalis aculeatis. Hajfelquift itin. 41 o. Br. 7. D. ^. 
P. 20. V. 5. A. T V. C. 10. 

Fafciis 10 cingitur q^uarum 5 albicantes, & 5 nigrefcen- 
tes alternatim difponuntur, Albicantes fuper lineam Jateralem 
caeruleo nitent, Caput fupra nigrum, ad latera casruleum. Cau- 
da niora ad angulum utrumque macula alba terminata. Pinnae 
reliquas nigrefcunt. Venter albus, 

Scomber dorfi anique pinna continua ; aculeis ad utrum- 
que initium acceftbriis. Kcelreuter in Nov. Com. Petrop. JX. 
464. tab. 10. fig. 3,4. Br. 6. D.f, 29. P. 17. A. §, 19. C.24.. 

Fafcias in icone omifit. 

Pilote - Fifh, Willugby App. tab. 8. fig. 2. Raji fijn. 
pifc. 156". 

c. Gasterosteus , occidentalis, fpinis dorfalibus 7, 
fpinis duabus ante pinnam ani. L, S, N. 490. D. ^, 11, 
P. 7. V. 6. A. 2if. G..16. 
. Habitat in America. 

Saurus argenteus cauda Iongitudinaliter firiata; ftriis pro- 
minentibus, brevibus interrupta. Brown jam. 452, tab. 
46. fig. 2. 

6. Gasterosteus, ovatus, fpinis dorfalibus 7, prima 
recumbente; corpore ovato. L. S. N. 490. Br, 6. D. ^, 20* 
P. 16. V. 6. A. f, T V C. 20. 

Pifciculus ovato-oblongus, compreffus, figura Chacto- 
dontis , maxillae & labiorum dentes fcabri. Spinas in dorfo 

7 ante Acanthoptertjgii. Gafterofteus* 449 

Additamentum. 
7 ante pinnam dorfalem , fed diftinclre & alternatim ad latera 
direclae; harum priuia minima , fecunda paulo longior, Spi- 
nx 2 validx ante pinnam ani. DifFert a Gafterofteis reliquis 
membrana branch. radiis 6 nec 3. Caret fcutello offeo, An 
itaque Labris annumerandus Vel GafteroHeis ? Spina prima 
dorii recumbens, flxa, uti in Scombris quibusdam. 

7, Gasterosteus, caroiimtf, fpinis dor/alibus 8, ana- 
libus 3. Ii S. N. 490. D. f, 26. P. 1 8- V. S- A. ^ c - 27. 

Corpus oblongo-ovatum. Linea lateralis recla, ad cau- 
dam fubcarinata. P. D & A. falcatas, Cauda bifurca, Habi- 
tat in Carolina ubi Crevatle dicitur, 

^. Gasterosteus, canadm, fpinis dorfalibus oclo; ana- 
libus nullis. L. 5". iV. 491. Br. 7, D. f, 33. P. 2. V. 7. 
A. 16. C. 20. 

Corpus oblongum, Pinna dorfalis pofterior & analis 
falcatx, Cauda fnbbiloba, Spinae 7 vel g pinnam dorfalem 
priorem mentientes. D. Garden. 

9« Gasterosteus, faltatrix, fpinis dorfalibus g, mem- 
brana connexis. Z,. 5". AT. 491. Br, 7. D. -f , 26, P. i6 f 
V. £, A. 27. C. 2i, 

Corpus Percae. Maxilla inferior dentium ordine unico; 
fuperior biuis. Cauda bifurca. Pinnas dorfalis prioris radii 
membrana tenuiffima intertexti. Hasc fpecies minus fpinofa 
prxter radios dorfales, qui itidem debiles, in fbffula recon- 
dendos. 

(?) Saltatrix. Skip-^Jack Catestnj. tab. 14, 
• Oculus fkvet. Os amplum. Unica in utraque, maxilla 
dentium acutorum feries, Squamae parvae fulgent atque cor- 
rufcant; eo ipfo tempore, quo capitur pifcis, viridis funt co- 
loris. Quinque habet pinnas duras pone branchias, unam iu 
poftica dorfi parte, aliam fub ventre huic oppofitam, quintam 
fub abdomine. Cauda lata atque bifurca, 

Alius generis pifcis effe mihi videtur quoniam pinnam 
dorfalem aculeatam tam in defcriptione quam icone omifit 
Catesby. 

Jrtedi Gentra. LJl , 10. Ga« 45 o Acantlioptenjgil Gafterofteus. 

Additamentum. 

io. Gasterosteus, volitans, L. S. N. 491. Vide 
fupra Scorpasnam volitantem. 

11. Gasterqsteus, fpiranella, capitis pofiice fpinis 
qnaternis, ferrulatis, lateralibus, longitudine abdominis, L> 
S. N. 492. 

Pungitius, pufilhs, Mvf Ad. Fr. I. 74. tab. 32. fig. j, 
Br. 3. D. 16. P. 20. V. 4. A.8. C 

Corpus teres, pollicis transverfi longitudine, Caput ma- 
jnsculum, teclnm rugis innumeris, terminatum poftice fpinis 
4 validis retrofpectantibus, Iongitudine fere abdominis; harutn 
2 ad tergi latera extenfx, latiores, ierratas & 2 ad pedoris la- 
tera , magis fubulatas, retrorfum ferratas, P, V & C, radiis fe« 
taceis inftruclas, 

Species adhuc dnbiae. 

11. Gasterosteus, bifpinofns. The twofpined Stick- 
teback. Pennant arB. zool. fuppl. 132. Habitat in New Tork. 
_ Centrifcus duobus in dorfo aculeis, totidemque in ventre» 
Kleinii M. IV. 48, tab. 1 3. fig. 4. 

Eft forfitan varietas Gafteroftei aculeati, 

13, Gasterosteus, glaber, aculeis dorfalibus fex & 
dnabus ventralibus. PP. 

Aculeatus lasvis & glaber Schonevetdi ichth. 10. 

Aculos in dorfo fex & duos fub ventre eo loco, quo alii 
fluviatiles pifces pinnas habent, unicum a podice, pinnas iis- 
dem locis, quibus alii. 

14, Gasterosteus, Acanthias, fpinulis 4 ante pinnam 
dorfalem, radiis branchiarum tribus, Pontopidani h, 11. L)a- 
nice 188' 

15, Gasterosteus, Lyfan, fupra fufco-caeruiefcens, 
fpinis dorfalibus 7, analibus duabus. Gmelini. L. S„ N. 1325, 
13r, 8. D. h & P. >7- V. h A. f, T V- C. . . . 

Vide in antecedentibus Scombrum Lyfau. 

16, Gasterosteus, japonicns, fpinis dorfalibus 4. 
Membrana branchioftega quinque radiata. Gmelini L, S. N, 
1 325, Br. 5, D. |, io, P. 12. V. T . A. 9, C, 22. 

Iapanfe Acanthopterygii. Gqfterofleus. 45* 

k Additamentum» 

Iapanfe Steckelbaars. Houttuyn in Aft. Hartem. XX. 2* 
pag. 329. 

Corpus luteum, lorlcatum , ta<fru durum uti quidam 
Oflraciones fquamis, praeter fruflum offeum , flernum aemu- 
lans, rhombeis magnis, in feries difpofitis obtedhim efl, qua- 
rum unaquaeque ante margine ciliato fufco praedita pone in acu- 
leum acutum exit. Caput obtufum. Roflrum edentulum, in 
marginibus tamen fcabrum. Opercnla aiepidota retro dentata* 
Cauda bifurca. P. D. prima 4 craffis, mobilibus, inaequali- 
bus conflat aculeis, in foflula dorii omnino recondendis. Ifla 
admodum remota a fecunda molli. Pinnae ventraies fingulari- 
ter concretae in craflam, rigidam, parum mobilem, utrinquc 
protrufam fpinam fesquipollicarem, Lll 2 ORDO III. 45- pag. 53- 'ORDO II L 

BRANCHIOSTEGI. XXXVIIL BALISTES, 

/Vlembrana branchiofiega nulla. 

Pinna Ventralis unica tantum & fimplex, aculeata, 

perpendiculariter & longitudinaliter fita, omnimo- 

de ut pinna Ani. 

Acuhi duo, tres, quatuor vel plures, robufhffimi 

& craffiffimi in dorfo. 

Dentes maxillarum maximi fibi contigui, antrorfum 

protenfi, fuillis & humanis fimiles. Totum cor- 

pus & caput cathetoplatea, lata (*). 

i. BALI- 

Additamentum. 
(*) Character B a l ift a e, 

Linnjei: Caput compreffum. Dentes utrinque g, ho- 
rum anteriores 2 longiores; utrinque 3 interiores, intra toti- 
dem laterales , adprefli. Apertura fupra pinnas peclorales. 
Corpus compreffum, fquamis corio adunatis. Abdomen ca- 
rinatum. S, N, 404. Idem Leske Naturgefch, 373. Der 
Hornffch. 

Forsteri: Pinn. vent. 1 . -carinata vel o. Corpus com- 
preffum fquamis corio adnatis. Dentes utrinque 8 iongiores, 
anter. 2. Apertura linearis, lateralis fupra pinnas peclorales, 
(quidam Balifix funt abdominales.) Enchiridion h t n. fti, 

Gmelini: Caput compreffum, trunco fere continuum, 
inter ocuios aiiquando fpina armatum. Os angufium. Den- 
tes in utraque maxilla #; horum anteriores 2 longiores, utrin- 
que 3 interiores, intra totidem laterales appreifi. Branchia- 
rum apertura angufia fupra pinnas peclorales. Opercula nulia; 
membrana radiis 2. Corpus compreffum, utrinque carinatmn 

fquamis Branchioftegi. Baliftes. 453 

I, BALISTES acukif dorfitribus, cauda bifuvca. Art. Syn.82. 
Guaperua. Marcgr. I, 4. c. 12, ^fonfloni T. 34. f, 2. 
Oldwife Anglis Americanis. 
Roftrum mandibula inferiore Iongius. 
Dentes maximi, 8 in maxilla inferiore & 14 in fu» 
periore. Squamse magnoe, duriffimse, quadratae. 
Pinna Dorfi 1 a < aculeis tribus robufhffimis conftat. 
2 a - officulorum 30 mollium. Pecloraies 15. Ven- 
tralisunica, aculeorum 16. 17 ad iy. Ani officu- 
lorum 27 mollium, quorum prima longiffima. Cau- 
da admodum bifurca, officulorum 12. 
Longitudo 13. 14 ad 15 unciarum. L?titudo 5 ad 6» 
Aculeus maximus in Ventre ad Pinnam Ventralem 3 
retrorfum protenfus (a). 

LIl 3 2. BA- 

Additamentum. 
fquamis corio coadunatis & aculeis minutis afperum. L. S. N. 
reform. I. P. m. pag. 1462. 

Gronovii: Corpus valde compreflum, Anus medius. 
Cutis fcabra, non fquamofa. Linea Jateralis nulla. Caput ca- 
thetoplateum in acumen contractum. Os anguftiflimum, ter- 
minale. Dentes validi, prominentes. Apertura branchialis 
angufla, lateralis ante pinnas peclorales, Membrana bran- 
chioftega integumentis capitis tecla. Pinnae 6. P. D, duae; an- 
terior aculeata. P. V. fub peeloralibus fpurias, plerumque con- 
flantes ex membrana elongata, lateribus paralela, antice ra- 
dio fcabro firmata, vel ex uno, binisque, fimplicibus oJlicnlis, 
P, P in mediis lateribus, Zooph. p. 51. 

Gouani: Corpus catheiopJateum, fquamis coadunatis. 
Caput minimum, fuillum, Dentes utriuque 8, anteriores duo 
longiores. Apertura branch. Jateralis, linearis, Hifl. pifc. wp, 

(a) 1. Ralifles,' Vetida , pinna dorfnli anteriore trira- 
diata; ventrali longitudinaJi ; caudali bifida. L, S. N. 406, 
D. 3, 30. P. 16. V. 16. A. 28. C. 12. 

Balifles, Vetula, pinna ventrali unica ; acuJeis tribus in 
pinna dorlali prima. Das alte Weib. Bloch. N. A. F. II. 22« 
Br. 2 f D. 3/29, P. 18. V. 12. A. 28. C. 14. 

Corpus 454 BrancMoftegL Baliftes. 

2» BALISTES aculeis dorfi duobus; canda qnadraia. Art* 
Sijn, 32, 

Guaperua longa, caudafere quadrata & minime forcipa- 
ta, capitis vertice Iatiufculo, Lifter, in app, ad, Icht. WilU 
p. 21. tab. I. 20. 
Aculeus ventralis omnino deefl; (b)i 

' 3, BALI- 

Additamentum, 

Corpus latum, valde compreiTimi, fcabrum, reticula- 
tum. Dentes incifores i^inmaxilla fuperiore & 14 in infe- 
riore. Iris rubra. Pupilla nigra. Anus medius. Dorfum ful- 
vum thalaffitio ftriatum. Latera flava, Mentum & venter ci- 
nere3, Strise caerulese 2 in malis , fuper oculos g radiatas & 
infra illos 3 itemque aliquot in extremitate caudae , in pinua 
dorfali fecunda anali & peclorali confpiciuntur. Aculus pri- 
mus validiiTimus externe denticulis exafperatus eft. Prasterea 
tres feries aculeorum ante pinuas peclorales exiflunt. Habi- 
tat in utrnque India. 

Balifles tribus in dorfo aculeis & cauda admodum bifurca 
confpicnus, Sehcethef. III, tab, 24. in 14. Vide Mantiffam 1« 

(b) 2. Balifles, maculatus t pinna anali lata; aculeis 
duobus in primrr pinna dorfali. Der gefleclte Hornjifch, BlocK 
-2V. A. F. II. «25 tab. 151. D. 2, 24. P. 14. A. 21. C. 12* 

Pifeis oblongus, compreifus, crafliufculus. Superficies 
ejus in quincunces divifa, parvisque verrucis exafperata, undi- 
que uti P. D & A & C, maculis caeruleis rotundis picla. Caput 
parvum & aliquautum declive. Os valde anguflum. Maxil- 
\x aequales. CKixlibet 1 2 dentibus, inferne latis, fuperne acu- 
tis armata. Ante oculos oblongus fcrobiculus & fupra iJlum 
dme nares conipiciuntur. Pupilla nigra iride thalafllna circum- 
datur. Dorfum & latera violacea. Venter e flavido albus, Os 
fub abdomine craflum & fcabrum. Inter ip/um & pinnam 
analem aculei aliquot parvi vicem pinnarutn ventralium fup- 
plent. P. D. unum, longum, validum & ante dentatum acu- 
leum, aliumque tenuem & breviorem habet, qui membrana 
communi longa dorfo annecluntur. P. D. fecunda P. A & C. 
magnse, radiis multifidis uti P, P. inflruclas. P. P & C. flavent, 
Habitat in America, Branchioftegi. Baliftes. 455 

3, BALISTES cauda bifurca, pinna dorjt maculofa. Art. 

Syn. 82. 

Guaperua lata, cauda forcipata^ pinna dorfali maculis 
quihusdam diflincla. Lifleri in app. p. zi. tab. I. 22. 
Aculeus dorfi cornuiformis eft, & quaquaverfum 
tuberculis feu denticulis exafperatus (c). 

4. BALISTES lineis /triatis, canda bifurca. Art.Syn. 82. 

Gitaperua lata ad caudam Jiriata. Lifler. in app. ad Icht. 
p. 2i f tab» i. 24. 

Dentes 

Additamentum. 

(c) 3. Baliftes, fpilotopterygius , pinna dorfali triacan- 
tba, ventrali inanifefta ; cauda forcipnta. W. 

Gnaperva lata, cauda forcipata; pinna dorfali macnlis 
quibusdam diflincfra, Lifleri m Appendice Wilhgbeji '. pag. 21» 
tab. I, 22. 

Vertex capitis 'compreflus, Pinnze dorfalis & ventralis 
2 digitos a cauda definunt. P. D. crebris macutis diflinguitur, 
atque ex altera parte in cornu 4 digitos longum producitur, 
Pinnas caudas cornua fubito oriuntur, tamen digitum longa. 
Squamx quadratze exiguas, & minus birfutse. Hujus cornu 
maximum & non tantum a fronte fed etiam a lateribus ex me- 
dia certe parte multis exiguis tuberculis exafperatur. Longi- 
tudo i6&latitudo 8 unciarum. Hzec Lijlerus. 

The broad Guaperva. Hill. hifl. anini. 282. 

Corpus compreflum & refpeclu longitudinis valde latum. 
Caput compreflum, Oculi parvi. Iris argentea. PupiJla ro- 
tunda fubviridis. Nares binas vix confpicira. Os mediocre, 
Dentes magni contigui, quorum quidam anteriores protenfi 
funt, Summitas capitis aliquantum pianum, fed non latum, 
Squamae magnas durac fmgularis figurx. In dorfo ftat iingu- 
laris fpina, magno cornu iimilis, tuberculofa multisque den- 
tibus armata obtufis. P. D. fecunda, longa modice alta, pal- 
lide infufcata, macnlis nigris confperfa. P, V. unica eadem 
direCtione cum pinna anali fita. Cauda bifurca olivacercolo- 
ris, Habitat in oceano Americano. Pifcis adbuc dubius, 

Balifles forcipatus, Gmelini L. S.N. 1472. 456 Branchioftegi. Baliftes. 

Dentes omnino ut humani incifores. 

Aculeus dorfalis exiguis denticulis ab antica parte 

ferratus (d). 

5. BALI- 

Additamentum. 

(d) 4, Baiiftes, niger , pinna anaii brevi; aculeis duo- 

bus in pinna dorfali ptima. Derfchwarze Einhornfifch. Bloch. 

N. A. F. II. 27. tab, 152. D. 1, 33. P. 16. A. 32. C. 13» 

Corpus compreffum ovato-oblongum , nigrum fafcia 

caerulea in pinna dorfali fecunda & anali ornatum. Caput bre- 

ve & admodum declive. Rictus amplior quam in reliquis, Ma- 

xilla fupera longior infera; utraque dentibus latis iive incifori- 

bus armata. Oculi rotundi, Iris alba. Pupilla nigra, Spina 

longa , valida, maxima ex parte cute vefTita fub abdomine vi- 

cem pinnas ventralis fupplet. Cutis corporis in areolas rhom- 

boideas divifa. Sulci tres in cauda exarati. Pinnas dorfalis pri- 

mae fcapularis radius primus maximus retrorfum curvatus, ante 

denticulatus ; fecnndus parvus. P. D. fecunda femilongitudi- 

nalis, fere linearis, retrorfum acuminata, P. A. dorfali fecun- 

dae limilis & asqualis. P. C, lunata, ad medium truncata extre- 

mitatibus iateralibus praelongis. Habitat in China. 

Baliftes, ringens, Osbeck itin. 336, D. 1, 34, P. 16. 
V. 1. A. 31. C. 13. 

Corpus nigrum fafcia casrulea in bafi pinnas dorfalis, fe- 
cundas & analis diftinctum. Squamae afperae rhomboideae. Li- 
neae 8 ad caudam decurrunt. Dentes duplices humanis finii- 
les. P, C. falcata. 

Varietas aut alia fpecies. 

Balifies, ringens, pinna dorfali anteriore rriradiara late- 
ribus capitis triplicatis cauda bifida. L. S. N, 407. Mnf. Ad. 
Fr. I. 58. 

Corpus compreffum, teclum fquamis fcabris. Peclus 
offe longitudinali duro, fcabro, fere ad anum carinato, Ca- 
put compreffum, cute dura, afpera. Os in antica fuperiori 
corporis parte. Dentes 8 antrorfum nonnihil prominuli. 

Membra- ; Branchioftegu Baliftes. 457 

5, BALISTES acnteis quhique ifi.utr.oque tatere. Art^Smi. 8? 4 

Guaperua hi/irix. Lifier: inapp.p.zi. 
Hirfuties quafi infigriis ad caudam (&)i 

6. BALISTES aculeis binis loco pinnarum ventraiium y foli« 

tario infra uno, Art, Syn. $z. 

Scoiopax, 

Additamentum. 
Membrana branchioflega nulla, fed rima. Latera capitis pli- 
cis 3 mobilibus. P. D. anterior radiis 3 primo antice fcabro, 
tota in fofTa recondenda; poflerior radiis 29 mollibus. P. P. 
radiis 1 5 f» 16. P. V, nulla. Ani radiis 26. P. C. radiis ix 
bifurca. 

" (V 5* ^ an ^ es ' acuteatus, plnna dorfali anteriore trira- 
diata 5 caudas lateribus fpinis recumbentibus. L. S. N. 406. 

Guaperva, HiJIrix. Lijleri apud Wiliugbym App. p. 2r» 
tab. I. 2 1 . Raji fjn. pifc. 49. 

Huic dentes minus acuti in fuperiore autem maxilla utrin- 
que ad duos primos dentes finguli exigui denticuli funt quos 
alii iterum latiufculi exeipiunt. Squamse quadratae & exiguae» 
Ad 3 digitos a cauda e mediis lateribus confertim oriuntur 5 
aculei craffiufculi, cornei, teretes longitudine minimum un- 
ciali, colore vario, albo nigroque qualis in Hyiiricum cala- 
mis cernitur. Item ad caudam infignis praeterea hirfuties. Cau- 
dx pinnam qnadratam efle in vivo pifce exiflimo. Ex fufco 
nigricat. Longitudo 6 & latitudo 3^ unciarum. 

Baliftes, aculeatus, duobus usque ad quinque ordinibus 
aculeorum in cauda. Der Stachelfchwanz. Bloch. N. A. F. 
IU 19. tab. 149. D.|, 25. P. 15. V. 13. A. 23. C. 13. 

Baliftes roflro fubobtufo; radio dorfali antrorfum ferrato; 
ventrali humili fcabro Gron. zooph, n. 188* D. §, 23. P. , . 
V. h A. 22. C 

Baliftes dorfo triacantho & tribus ordinibus aculeorum 
utrinque verfus caudam. Sebce thef III. 63. tab. 24. fig. 15," 
D. f, 24. P. 14. V. T . C. 21. Vide Mantiffam I, 

Artedi Genera. Mmiu 458 Brcmchioftegi. Baliftes. 

Scolopax AuSforum. Trombetta Genuenjum & 1 SoffieU 

ta Romanorum (f). 

An hsec praecedentis fola varietas» 

Corpus cathetopiateum & tenue. Longitudo maxi- 

ma 4 digitorum. Latitudo i digiti» Squamse exi- 

guse afperee» 

Roflrum Adpitamentum. 

(f) 6. Centrifcus, Scolopax , corpore fquamofo, lca- 
bro; caudarecta, extenfa. L. S, N. 415. Br. 3, D. 4, 12» 
P, 17. V. 5. A. 25. C. . .. 

Pinnae ventrales binae, ^radiatze; abdominales in carina 
abdoininis rcconditae» Opercula mouophylla. Dentes nulli» 

Centrifcus Siohpax, Maffilienfibus Cardilagno. Brihnm 
mchii ichth. 3. Br, 4. D. ■£, 12. P. 14, V. 5. A. 1 8. C\ 9. 

Corpus ob!ongo°ovatum compreffum, pallide rubriim, 
fquamis fcabris tedum. Caput furfum mobile, produclum 
211 roftrum longum, tubulare, teres anguftum. Apex oper- 
culo maxUlas inflar mferioris clauditur. Iris argenteo = rube- 
lcens. Latera capids ante operculum margine ferrata. Oper- 
culum monophyllum integrum. P. P° longse, acutar. P. D» 
caudas propiores , approximatas 5 snterior condat fpinis 4, 
quarumprima, pollice longior, validiffima, Introrfum dupli- 
citer acnleata , articulata in dorfo pifcis fupra ioricati- Ante- 
hanc pinnam ■ fpina diflincla, breviffima, vix obfervanda» Pin» 
na poflerior brevis. P. V» parvse in carina occultatae, bafi con- 
nexaj. Anus poftice. Ante hunc fpina adefi brevis» P. C. fub- 
lunata. Magnitudo fere fpithama*» 

Centrifcus, Scolopax, fquamofus, Der Schneppenfifch. 
Bloch. N. A. F. I. 55. tab. 1 23. fig. 1. Br. 4, D. 4, 17. P. 
16. V. 5. A. 18. C.o, 

7. Balistes, chinenfis^ radio in capite unico; pinna 
ventrali unica. Der chinefifche Hornfifch. Bloch. N. A. F. 
II. 29. tab. 152. flg. 1. D.4.,30. P. 13. V. 13. A.30. C. 12. 

Corpus valde comprelTum anceps, fcabrum, fere ovale, 
ad medium dorll gibberulum, pone ipathulatum & aculeatnm. 

Capnt Brcmchioftegi. Baliftes. 459 

Roftrum longiflimum ofteum , re&um. Os exigu- 
um in extremitate roftri operculo fuo inftru&um» 
Oculi magni : Iris alba. 

Mmm 2 Pinnas Additamentum, 
Caputbreve, deelive. Maxillas asquales. Dentes iq angu= 
ftr, contigui in utraque maxiJla. Oculi magni, furami, a ro* 
flroremoti, orbiculares, iridealba, pupilla nigra» Ante il- 
los orificia auditus & nares jacent» Linea lateralis arcuata, dor- 
fo non paralela ad caudam exolefcit. Aculei 8 priorfum in« 
curvi duaius feriebus in cauda difpofiri. Pinrrae dorfalis -primx 
loco adeft aculeus folitarius, validus recurvus 9 bifariam pone 
ferratus, in occipite eredus & in fofTula fuper dorfum recon- 
dendus. P, D, fecunda femilongitudinalis , arcuata. P. A* 
pinnas dorfali fecundas flmilis & oppofita» P» P. parvae, rotun« 
datae, fubinferas. P. V. folitaria, fcabra, magna, triarigularis* 
radiis ferratis inftru&a, quorum extremitates cute craffa reeon* 
duntur, praster primum maximura liberun^ P. C. rotundara, 
Color capitis &. trunci fuperne fulvus, ad latera cinereus, in- 
ferne albidus, croceis gutfis undique conlperfus. P. D. fecun- 
da <5c A. cinereae flavo pundlatae. P; V & A. violaceo margi- 
xiatas flavent. Habitat in oceano utriusque Indiae. 

Baliftes, chinenfis, Osheck itin. 147, D. f> 34, P. g, 
V. 13. A. 30. C. 12. 

Aculeus pinnam dorfalem primam repraefentans, retror- 
fum membrana dorfo alligatus. Oculi protuberantes iridem 
auream habent. 

Pira aca Marcgravii h. n. Brafiiics 1 $4. 

g. Balistes, hifpidns, pinna capitis -uniradiataj roftro 
fubnlato; pinna caudae ocello nigro. L. S, N. 405, D, -f, 
30, P. 14, V. 1. A. 29, C. 12. D. Garden. 

Corpus hifpidum, verfus caudam fetis exafperatum. Spi- 
na capitis inter oculos fita, fubdecumbens. Membranae omni- 
um pinnarum ad bafin foramine inter radios hiantes, Roftrutn 
fub iubulatum. Pinnarum ventralium loco„fpina ferrata, acuta. 

Baliftes 460 Branchioftegl Batiftes. 

Pinnae Peclorales ofliculorum 14, in apice indivi- 
forum. 

Denticuli bini oflei loco pinnarum ventralium , & 
- . . N alius paullo inferius in ventre cis anurn. Pinna Ani 

- - - ■:- OfllCU- Additamentum. 
Balirtes varius, dorfo monocantho; rortro fuillo; macu- 
la nigra in extrema cauda. Sebce thef IIK 106. tab. 34, fig. 2. 
D. 4, 30, P. 10. V. i. A. 29. C, 7. Vife-MantiJJam h 

V ' a rietas. 

Balistes, (Longiro/lris) rortro oblongo acuto;~ma« 
cula nigra ad os ventrale dirtin&us. S.eba? thef. III. 64. tab, 24» 
fig. 19. D. •§, 30. P. . . . C. 29. Vide Mantiffam I, 

9, Balistes, tomentofus pinna capitis biradiata; cor- 
pore pofterius fubvillolo. L, S. N. 405, 

Balirtes radio dorfali portice dupliciter ferrato; pinna ven- 
trali minore quam radius; lateribus pilolis ad caudam Gron, 
zooph. n. 191. tab. 6. fig. 5. Mttf ichth, n. 114. D. §, 29. 

r. 10. v. h a. 27. c — 

Corpus valde comprefTum, ovato-obiongum, afperum, 
alepidotum. Caput ab oculis declive. Os parum produclum, 
perangurtum. Dentes intecli, 3 magai, acuti in maxilla fu- 
periore & 2 permagni, conici, externe convexi in inferiore. 
Oculifummi, a rortro remoti, fubrotundi. Iris aurea. Pu- 
pilla nigra. Truncus fubovatus. Dorfum ab initio reclum, 
circa medium gibberofum, Anus ori parum propior. Cau- 
da prominentiis piliformibus hirfuta. Inter pinnam ventralem 
& anum aculei craiTi, breves, contigui reclinati adfunt. P. D. 
prima fuper oculos fita, duobus aculeis insequalibus conflat: 
primus ertlongus, robuftus pone dupliciter ferratus, alter mi- 
nimus, vix confpicuus, ex fulco fequente enatus. P. D. fe- 
cunda femiiongitudinalis, mutica. P, P, parvas, fubmedias. Pin- 
narum ventralium locum fuplet aculeus longus, pone fenatus. 
P. A. dorfali fecundae iimilis , longitudinalis, P. C. lubro- 
tunda. 

, Balirtes Branchioftegl Baiiftes. 461 

officulorum 18. Pinn-re in dorfo duoe, amba? cau-, 
dam verfus fitse; anterior aculeorum 5, quoruin 
2 US , lohgiilimus & articuio donatus, reliqui brevif- 

Mmm 3 fimi* 

Additamentum, 
. Balifies unicolor, afper;'aculeo dorfi, pofiica parte un- 
cinulisferrato, Sebce thef, III. 63, rah. 24. fig, 18» D« §> 29. 
P. . . V, . . A. 27. C. . . Vide Mantiffam I. 

Baliftes , tommtofus , um cornu , cauda hirfuta. Dev 
kleme Einhovnjifch. Bloch N A. F. U. 15. D. 4-, 31. P. 9. 
A, 27. C. 9. 

10. Balistes, Meukmi, pinna dorfali uniradiata, gla- 
bras, ventre a gula usque anum faccato, cauda rotundata. /^. 
P. \, \%. P. 14. A. -jo. C. 12. 

Corpus comprefTum, ovato-oblongum, ventre usque 
anuni protuberante, pone obtufe angulato, Caput fubovatum, 
a dorfo declive, rortro breviter porrecto, obtufo. Malar ob- 
folete plicatae. Oculi fummi ad occiput. Anus medius. P. D„ 
primae aculeus longus, teres, glaber, membrana brevi dorfi, 
initio alligatus. P. D. fecunda femilongitudinalis, declinata» 
P. A. illi fimilis. P. P. parvae, obtufje, fubinfera. P. C. rotun- 
data. Color undique caftaneus, vittis 5 obfcurioribus fuper- 
pichis. Longitudo femipedalis. Habitat in mari indico, 
Houttuyn. h\ n. I. pars %. pag. 462. tab. 69, flg. 1. Miilleri 
L. S. N. III. 30 i. tab. 9. fig. 1, Ubi BalHbe ringenti fuppo- 
iitus eft, 

11. Balistes, Schcepfii; pinna capitis uniradiata, ani- 
que radiorum 41. Schriften Berl. Gef. Nat, VIII. 1 86, D. jj 
35. P. 12. V. o. A. 41. C. 12. 

Caput valde compreflum, honte carinata, arcuata & ad- 
inodum declivi. Rofirum obuifum, produchnn. Os angu- 
ftuin. Oculi argentei. Dentes m maxillis quaterni : inferiores 
longiores, latiores, parum incurvi, bicufpidati. Prjcter eos 
unus folitarius latior & planior relicjuis ad angulum oris utrum- 
que. Apertura branchialis linearis, fubcurva, nuda, inter ocu- 
los & pinnas peclorales fita. Branchise 4 arcuatae, Corpus 

compref- 462 Branchiojtegh Baliftes. 

V*Z* 55* ^ imi * Pofterior dorfi pinna oflGculorum 12. Cauda 
tantillum bifurca. Venter in antica parte peracutus. 
Locus: Romse &c. 

XXXIX. Additamentum. 
comprefTum , obiongnm, verrucnlis fparfis exafperatum. Ab- 
domen carinatum & valde arcuatum. Aculeus fubdecumbens 
inter oculos elevatur. Pulmones praeter branchias adfunt, Co- 
lor fordide fpadiceus. Longitudo pedalis. 

12. Balistes, monoceros pinna capitis uniradiata, ra- 
diis caudalibus carinatis, L. S. N. 404. Mnf Ad % Fr.Ih 53. 
D. -f-, 46. F. 14. V. o. A. 50, C. 13. 

Caput abscjue rugis lateralibus, prater aperturam ordina- 
riam branchiarum. Dentes antice, Jatiores, acuti. Carina 
pecloris cute communi tecla. Corpus nudum, molli fcabrum, 
fufcum. P, D, prior in vertice capitis fita, radio unico, fcabro 
admodum; membrana poflice ihfirudlaj adeoque vera pinna. 
P. D. pofierior radiis 46 fimplicibus. P. P radiis 14. P. V» 
nulla. P. A, rad, 50 fimplicibus. P. C. radiis s 3 iateribus cari- 
natis, indivifis, mollibus, marginibus cauda; infertis. In fy» 
fiemate natura p, 405 appofuit: Carina abdominis intra cu- 
tem, fed ad apiccm denticulis reverfis 4 transverfe poiitis, fpi- 
na verticis poiiice aculcis duplicis ordinis nutantibus. 

Bnliftes, monoceros, radiis quinquaginta uno in pinna 
ani. Der Einhornfifch. Bloch N. A. F. II, 12. tab. 146. 
D. -§-, 48* P. 1 5. V. o, A. 5 1. C, .1 2. Habitat in utracjue India. 

Balifies, monoceros. Osbeck itin. 144. D» f, 47. P, 13. 
V, o. A. 51. C. i2. 

Varietas. 

cc. Baliftes, fcriptus, Osbecii itin.i 45^ 
Corpus totum litteris quafi orientalibus casruleis infignitunn 
Unicornis pifcis Bahamenfis. Catesby. Carol. II. tab, 19, 
Ewauwe Pangay. Renard poiff. I. fig. 69. 
Balifle a queue tres large & tres longue, les cotes du corps 
tachties. Boddcert. hift. n. de la mer des Indes, p. ip. 

13. Bali- BranchioftegL Baliftes, 463 

Adbitamentum. 

13. Balistes, papillofus, pinna doiTali anteriore birff- 
diata; corpore papiilofo. L. S. N* 405. Muf Ad. Ft\ II. 54. 
D»i» 29. P, 13. V. o. A. 21; C. 12, 

Caput absque rugis lateralibus. Apertura branchiarnni & 
dentes ut in congeneribus, Corpus totum teclum undique pa» 
pillis, pallido-fufcum, Magnitudo extimi articuli pollicis, 
Sterni carina exit mucrone hifpido. Cauda integra, 

Balifles, gramtlatus, pinna dorfali anterlore biradiata; 
corpore granofo, fflhittfs Voyageto new South-JVales 295, 
tab, 39. fig. 2. l 

Corpus albido-einerafcens papillis parvulis adfperfum, 
Thorax cum ventre velut in faeculum obtufc angulatum & mn- 
crone terminatum produc f rus. Longitudo iconis 4^ uncianur* 
& latitudo perpendicularis circa medium 2 uneiarum. P. C. 
rotundata. 

14. Balistes, (curaffavicus) roffiroobtufo; radio dor~ 
faii anterius fcabroj ventraii humlli, retufo; catidb triwieat». 
Gronov* zooph. n, 196* D.1,27. P, »3, V. o. A, 26. C, 8 v.9, 

Corpus ovato-oblongum, cathetoplateum fupra magis 
arcuatum quam infra, Caput a dorfo declive, fupra & infra 
convexum, ante obtufum, afperum, fcjuamofum atro linea- 
tum. Osterminale, anguftum, polyodon. Dentes acutif- 
linii labiis carnofis tecfli. Quidarn eorum lati, acuti, contigui. 
Squamas durae invicem adnexse, fcabrar, imbricata?, P. D» prior 
e regione pectoralium fita aculeo lougo, antice fcabro, alio- 
que parvulo compofita, m fnlco dorfi decumbens. P. D. ake- 
ra linearis, alta, longa. P. P. parvse, fubmedix, oblique af- 
furgentes. P, V. nullaer. Locum earum implet officulum fca- 
brum, fiabile, prominens, P, A, dorfali fecundas aequalis at- 
que oppofita. P. C. proportionata, «equalis. Color: Superior 
dor fi capitisque pars fufca. L3tera corporis & capitis diiute 
fulva, fplendentia: Sinus inter fquamarum ordines in lateribus 
capitis nigri. Centrum fquamarum in lateribus trunci nigricat, 
P. D. potterior & P. A. dilute fulvse. P. D. anterior fufca. P.C, 
aurantio colore nitida. Habitat in mari ad Curaffaviam. Lon- 
gitudo fumma 3! unciarum & latitudo maxima lesqui uncias, 

15. Baliw 464 BrancMoftegL Ballftet 

AdmtamenTum; 

15. Balistes, ( Auwawa) oblongiiifcnlus ; maxillis 
porrecfris; radio dorfali priiiio utrinque fcabro,: ventrali nulW 
Gtonov. zooph. n, 103. D. i, 46. P. . . A. 47, C. 10. 

Corpus obiongum, valde comprefTum. Caput a fronte 
declive, fuperne convexiufculum, Osterminalc, angufrum. 
Dentes prominuli, validi, plurimi. Apertura branchialis obli- 
qua, augufra fuper P. P. Pectus <3c abdomen carinata, tenuif- 
fima. Anus medius. Ventrales aculei vel pinnae defunr, P. D» 
anterior fuper oculos in fulco dorfali reclinanda. Radius prior 
fcaber, major, alter vix confpicuus in fulco latitat. P. D. fe- 
cunda linearis , fere Jongitudinalis. ' P. P. parvx rotundatx» 
P. A. longitudinalis.- P. C. magna, rotundata, Color fubalbi- 
dus. Habitat in mari Indico. 

Ikan Auwawa> Valentin. ind. vet. &f nov. III. 377* fig»92 # 

Va rietas. 

a. Balistes, barbatns, aculeo fupra oculos fijflTo, W* 

Caprifcus capite triangulo , gutturofo , ore admodum 

parvo, barbato; unico parvo aculeo recurvo in apice divifo fu- 

pra oculos; exiguis fetis pinnarum loco ad caudam; cauda 

ipfa oblique refecla. Kleinii Miff. III. 25. tab. 3. fig. 1 1. 

Balifles Kleinii oblongiufculus, maxillis porreclis; radio 
dorfaii primo, utrinque fcabro. Gmelin. L. S. N. 1472. 

16. Balistes, verrucofus, pinna dorfali anteriore trira- 
diata; cauda ordine triplici verrucarum. L. S. N. 405. Mnf. 
Ad. Fr. I. 57. tab. 27. %. 4. D. •§-, 24» P, 13.V, o. A,. 
4i, C. 12. 

Corpus valdc comprefTum , cute fcabra ex fquamis duris, 
Fafcia grifea a pinna altera pecrorali per oculos & verticem ad 
pinnam pecroralem oppofitam. Caput compreffum. Os al- 
bum, utrinque macnla cuneiformi alba. Dentes circiter 8 pro- 
minuli. Apertura branchiarum Cive rima fupra pinnas pecto- 
rales. Abdomen poflice late fufcum. Spina truncata, fcabra 
jn medio abdominis. Carina fcabra intra fpinam priorem & 
pinnam ani. Triplex ordo longitudinalis tuberculorum verru- 
coforum ad utrumque latus caudas, quorum ordo fuperior 

brevior. Branchioftegi. Baliftes. 465 

Additamentum. 
fcrevior. P. C. integra. Habitat ki America meridionali, (Va- 
rietas forfan aculeati). 

Baliftes, ^Jfa/i, verrucofus, fufcus; ventre albo, ano 
nigro. Forskal. J. c. 75. 

Corpus parvum, fnfcum, ventre albo; anus nigerannul» 
fulvo. Cauda macula oblonga alba, in qua triplex ordo ver- 
rucarum nigrarum. In vertice inter oculos fafciae transverfae 
caerulea2 4; tribus nigris alternantibus. Iris aurea, Ab oculo 
ad bafin P. P. linea lanceolata -nigra. Ante eam linea lanceo- 
lataflava, margine albo-cacruleicente. Labia flava, Ab ore 
ad P. P. linea ferrugineo-fufca. Corpus totum verrucis fufcis 
muricatum. P. D. anterior nigra recondenda. Radii primi ver- 
rucofo- fpinnofi. P. reliquae pallide rufefcentes. Magnitudo 
fpithamac, 

17. Balistes, Capnfcur, latus, elipticus, pinna dor- 
fali priore tria.cantha, caudalique parva truncata. W. 

Caprifcus. Pefce Balejlra Saluiani. Willugby 152, tab. I. 10, 

Corpus admodum eompreflum latum, elypticum, corio 
fquamofo afpero veflitum. Caput valde compreflfum, a nucha 
declive; fupra & infra arcuatum , ante obtufum. Oculi fum- 
mi, a roftro remotiores. Os anguflum. Dentes lati, conti- 
gui, cnneati validi 8 in utraque maxilla. P. D. prior iii medio 
feredorfi, tribus aculeis inaequalibus, remotis conflat quorum 
primus multo crafllor cSc longior efl rcliquis. P. D. altera fe- 
milongitudinalis, declinata. P. A. dorfali poflerioti fimilis & 
oppofita. P. P. minutae, rotundatx, fubmediae. P. V. nullae» 
Loco illarum aculeus recurvus validus prominet, qui efl apex 
flerni. Regio parva inter hunc aculeum & anum aculeis par- 
vis ferratis armata. Caudae extremitas brevis, angufla, fpathu- 
lata pinnam parvam truncatam gerit. Color: ex livido viret 
nonnullis parvis notis cxruleis confperfus. Dorfi vero & ven- 
tris pinnae nigricantes caeruleis & rubentibus maculis quamplu- 
rimis infigniuntur. 

i$. Halistes, (inacropterusj, radio dorfali ventralique 
humillimo; pinna dorfi fecunda analique triquetra majore, Gro- 
nov.zooph.n. 192, D, y, 22, A. 19. 

Jrtedi Genera. NlUl Forma 466 Branchioftegu Baliftes. 

Additamentum. 
Forma corporis eadem quae B. tomentofo. P. D. prior 
triacantha. P. D, pofterior maxima triquetra a priore multum 
diftans. Pinnarum veutralium loco breve os truncatum , obii- 
que deorfum extenfum. P. A.dorfali fecundac aequalis. P. C. 
fubrotunda. Dentes plurimi triquetri in maxillis, Coioc 
fubbruneus in abdomine albis maculis varius. Habitat in ocea- 
no Americano. 

Balifles, americanus. Gmelhii L. S. N. 1475. 

19. Balistes, biaculeatus, aeuleis binis in ventre. Der 
zweyftachlhhte Hornffch. Bloch. N, A. F. II, 17. D, £„ 23* 
P, 13. V. i. A. 17. C. 12. 

Corpus oblongum, craiTiufcuIum , fubafperum. Caput 
fuillum. Riclus parvus. Maxillse xquales. Dentes acuti 12 in 
maxilla fuperiore & 1 o in inferiore. Nares geminas prope ocu- 
]os. Oculi magni ovales ad verticem. Pupilla nigra. Iris-di- 
lute viridis. Apertura branchialis angufta ante pinnas pectora- 
les. Linea lateralis fuper oculos oriunda deinde dorfo paralela 
ante pinnam caudalem curvatur. Aculei ventrales longi, utrin- 
que denticulati, in foffula , abdomini utrinque imprefla , repo- 
nuntur. Anus remotus. Radius primus pinnas dorfalis prio- 
ris validus, longus recurvus utrinque denticulatus. Pinnae cau- 
daslonga, bifurca. Color dorii cinereus, laterum, albus, pin- 
1133 dorfilis primas niger , reliquarum fubluteus, Habitat in 
India orientali. 

BaliHes dorfo triacantho , aculeis binis loco pinnarum 
ventraliumj cauda bifurca. Gron.muf n, 115, D. \^ 24. 
P. 13. V. h A, 19. C. 14. 

Pifcis cornutus» Willughij App. p. 5. tab, io, iig. 2. 

S p e c i e s a d h u c d u b i a e. - 

20, T$ALisTEs,japonicus, radiis pinnx dorfalis 3 v. 4. /^, 
Baliftes monoceros. Einhorniche Hoornvjfch. Houttuyni, 

M.Harl. XX. P. 2. 11. 33. D.3 -4. P. 1 3. V. . . A. . . C. 14, 
Longitudo 6 unciarum. Color fubfufcus vel cinereus» 
Anteriorum radiorum unus exit in longutn iilum» 

21. BALI- Branchioftegl Baiiftes. 467 

Additamentum, 
51* Balistes, gtittatus , pinna dorfali porteriore radiis 
prioribus tribus prolixioribus aucla ; caudse pinna flexuofa, cor- 

nuta W. 

Stipvifch. Wllhgbij App. 7. tab. 9. flg. 4, 
Balifles, punffiatuf* Gmelini L* S, N, 1472. 

Varietaf, 

u. BaliHes, belfaf, pinna dorfi priore triacantha, radiis 
4 prioribus pinnae dorfalis poflerioris prolixioribus, pinna cau- 
da; cornuta in inedio flexuofa.' JV* 

Bourfe. Froyeri itin. 56. 

Pifcis pulcherrimus radiis circaoculos, maciilis frequen- 
tibus & hexagonis fuave cxruleis. Abdomen ad anutn pro- 
funde imprefium, Gula <5c peclus transverilm flriata, Habi- 
tat in mari Indias occidentalis. 

12, Balistes, Talpa, fcaber, oculis orbus, pinna dor- 
fali prima uniradiata; tuberibus duobus fub thorace, loco pin- 
narum ventralium. JJT. D. -f 5 48. P» 12. A. 43, C. 12, 

Corpus compreflum, oblongum ante & pone fenfim an- 
gurtatum, cute punclulis fcabra veflitum, Caput conicum, 
iongius, cjuam altum, a dorfo declive, ut 'in talpa. OcuJi 
nulliafpeclabiles, neque nares. Osanguflum, tubulofum, 
comprcflum, emiflicium. Maxillx fubxquales, arcuatx, tenues 
ad inflar laminarum, fere perpendiculares, quarum fupera in- 
feram breviorem & ampliorem ad Iatera quafi vaginam intrat. 
Dentes 12 extrorfum oblique porrecli, contigui: in maxilla' 
fupera 6 plani, diverfi; duo nempe medii, lineares, truncati, 
parum incurvi, duo utrinque gradatim breviores diflimiles ; 
penultimus enim latus, ante retulus, proceflu laterali mu- 
cronato uni denti medio appreflfus ert, illum longitudine xquat; 
nltimus omnium minimus rotundatus. In maxilla infera iti- 
dcm6, videlicet 4 fubulati, aequales, fuperioribus Jongiores; 
ultimus utrinque multo Jatior & brevior illis,5 truncatus, ad 
comiflfuram maxillarum fitus, Apertura branchiarum angufla, 
femilunata, ante bafin pinnarum pecloralium. Truncus coiik 
prelfus, fufiformis, caudx extremitate fpathulata, Anus fub 

Nnn a peclore. 468 .Brmichioftegi Oftracion, 

XXXIX. OSTRACION. 

. Memhrana Branchiojlega nulla. 
Figitra corporis infolens , nempe vel globofa feu 
fphcerica, vel fubrotunda, vel ovata feu oblongo 
rotunda, vel oblongo quadrangulata, vel conica 
fere. Cutis dnra fiepe fpinis feu aculeis magnis vel 
in toto corpore, vel in aliqua ejus parte, armata; 
interdum vero glabra. 

Pinnce Ventrales defunt. Numerus pinnarum qui- 
narius, nempe du» Peclorales feu lateraies; una 
dorfi; una Ani & una Caudse. 
Of exiguum : Dentes magni. Oculi cute commu- 
ni tecli. 

Foramhia narhim utrinque duo ante oculos. Labia 
redudiilia dentes ad partem tegunt (*). 

OJIracio- 

Additamentum. 
peftore. P. D. prima eft aculeus brevis, femiteres cute ru- 
bella ohteclus, in medio dorfi decumbens. P. D. altera lum- 
baris , femilongitudinalis. P. A. ifti fimilis & oppofita. P. P» 
parvae oblique truncatae, radiis fimplicibns defuper crefcentibus» 
P. ventralium loco tubera femiglobofa fub thorace ante anum 
adfunt. P. C. integra, magna. Color undique fufcus, in 
pinnis pallidus. Defcriptionem lianc fecundam pifcem ficca- 
tum, ftupaque efFartum non acurate compofitam pofleri, ut 
ex vivo pifce corrigant, exopto Baliftae Awawae afEnis. 

(*) Character generis OJlraclonis. 

Linn;ei: Dentes utrobi i o porrecli, teretes, obtufiofcu- 
li. Apertura lineaiis. Corpus offe integro ioricatum. Pin- 
nae ventrales nullae. S. N. 407. 

Brunnichii: Branchiae incompletae: Pinnas tuembrana- 
ceae radiis offeis iulcitae, P. V, nullae; Corpus loricatum ofTe 
integro. Fundam zool 1 30. 

Gouani: Corpns polygonum; ofTe integro Joricatum, 
tefTulatum. Caput parvum. Dentes utrobique 10, porrecli, 
teretes, obtufiufculi. Apertura branchialis linearis, Jateralis 
fupra pinnas peclorales, Hiji. pifc, 1 09. Branchioftegi, Oftracion. 469 

OJiraciones poiyodor.tes , obiongi, & plenimqw glabri. 

(fl) Qiiadranguli, 
!♦ OSTRACION oblongo - quadrangulus, tubercuHs quatuor 

majoribus in dorfo, Art. *Syn. 84, 

Pifcis maximus, quadrangutaris , id eji dorfo piaiyo (tu- 

bercuiatus). Ray p. 45% 

Pifcis maximus quadrangularis, quatuor tubercutis in dor~ 

fo non longe a Capite infgnitus. Lifler. in app. IVill.p. 20, 

An Ofiracion prior Aldrovandi l. 4, c, 19, pag. jtfo, IVilU 

pag, 148. Ray pag. 44. 

Magnus efl (a). 
2. OSTRACION obtongo - quadrangutus gibbofus, Art» 

Syn. 83. 

OJlracion alter Aldrov, t, 4, c, 19. p, 561. Ofiracion atter 

gibbofus. Ray p. 44. 

Figuras hexagonae pulcras in toto corpore (b). p 3 g. 56". 

• Nnn 3 3. OSTRA- 

Additamentum. 

(a) 1, OHracion, tuberculatus , tetragonus, inuticus; 
tuberculis dorfalibus 4. L, S. N. 409. 

Pifcis quadrangularis, maximus; dorfo plano, tubercu- 
lis 4 in dorfo non longe a capite. Lifleri in Wiitugby, App, 
p. 20. tab. 1. 10, 

The-great fquare Fifh Hitlii hiji. an. 284. 

Caput, ait, eft parvum. Rofirum obtufum. Oculi ma- 
gni. Iris e viridi alba. Pupilla rotunda e viridi nigra. Nares ge- 
minx ante oculos. Os parvum. Dentes magni, labiis mobili- 
bus ad partem tecli. Corpus quadrato oblongo fere (imile. 
Dorfum & abdomen lata & plana. Latera autem paulum pro- 
minent. In dorfo pone caput 4 tubercula eminent. P. P. parva?, 
obtuke. P. A. oblonga. P. D. brevis. P, C. magua. 

(b) 1. Oflracion, gibbofus, tetragonus, muticus, gib- 
bofus. L. S. N. 409. 

OAracion alter gibbofus Aldrovandi, lib. 4. eap. 19. e. 
figura. IVillugby tab, 1. 9. fig. 1« mutuata. 

Tht 470 Branchioftegi. Oflracion. 

3. OSTRACION ohlongo-quadrangulus, roftro acuto, ma- 
culis in dorfo &f capite, Art. Syn, 84. 
Pifcis majnfcnlus , quadrangularis , rojlratits. Lifter. in 
app. WilU p. 20. tab. 1, m.Ray p. 4$. N°. 1 1. 
Vidi in mufeo Hanf. Sloane cl. 15. May 1735. 

«J- OJiracion tertius rofiratus. Lifler. in Will.p. 156. Ray p, 4$, - 
Hnic admodum congnatus videtur, fed non memi- 
nit Lifterus an qnadrangulis fit ? nec ne, Tubercu- 
- lis careat» Lifter. (c) 

4- OSTRA- 

Additamentum. 

Tfie gibbofe OJiracion Hill, hift. an. aS4» UD i fequens de- 
fcriptio. 

Caputparvum. Oculi magni cute obtecli. Nares geminac 
haud procul ab oculis. Os parvum. Labia fubcarnofa, mobiJia. 
Dentes magni, a labiis non omnino obtecli, Corpus oblon- 
gum & aiiquq modo tetragonum. Dorfuin & abdomen plana, 
q quibus latera cofla humiii aliquatenus feparantur. Nihilo ta~ 
men -minus totum corpus ad globofam formam accedit, Cutis 
dura figuris hexagonis ubique eleganter infignita. P. D. brevis 
& modice lata. 1\ A. longior. P. P. oplongas Jatxque. P, C. 
magua. Qmnes olivaceo paliido coloratas, P f C. attamen ob- 
fcurior reliquis confpicitur, 

(c) 3, Ofiracion, Nafus , roflro nafifortni, Der Na- 
fenbeinfifclu Bloch. N.A. F»\.i\ g. D. 9, P. 9. A. 9. C. . „ 

Corpus oblongum', tetragonum, fere paraJelopipedo fimi- 
le, fed angulis prominentibus. Ju medio dorfi cofia Jonaitu- 
dinnlis, 4 acuminibus parvis inasquabilis, prominet, " ScuteJla, 
quibus obtegitur lorica, e fex Jamellis radiatim compofira funt, 
quarum limbus eminens flellam fexradiatam reptaefentanf. In 
centro cnjuscunque flellne macula rubra, margaritis quafi com- 
pofita, elueet, Prxterea caput & dorfum punclis rubris con- 
fperfa funt. Oculi magiii pupillam nigram & iridem e viride 
flavam continent. CoJor fundamentalis cinereus» Pinnx ru- 
bell.e. Cauda & cnput nigris maculis aliquot ornantur. Ha- 
bitat in NiJo. In longitudinem duorum pedum excrefcir. Branckipftegi. Oftmcion. 471 

4. OSTRACION quadranguhts , maculis variis plurimis, 
Art. Syn. 85* 

Pifcis mediocris quadrangularis macttlofus. Liji. in app, 
Will. p. 20. n, p. p. 148. tab. I. 11. Ltay p. 45. 
Maculae circinnatoe , varii coloris, fingulos in fin- 
gulis fquamis Iaterum ; in ventre vero maculse exi- 
guse duaevel tres in fingulis flguris hexagonis, 
Dorfum magis maculofum eft. 
Squamse hexagonse plurimis tuberculis exiguis & 
lineis notatce. Pinnoe Peclorales ofliculorum 10. 
Dorfi 9. Ani 8» Caudae 10. (d) 

(b) Trianguli. 5.OSTRA- 

Additamentum. 

(d) 4 Ofiracion, cubicus, tetragonus, muticus, lateri- 
bus planiufculis. L. S. W. 410. 

Ofiracion, tetragonus , polyodon, inermis. Muf. Ad. 
Fr. I. 59. D. 9. P, 10. V. o. A. 10. C. 10. 

Ofiracion fpiadrangulus, nigrefcens, tuberculis minimis 
& maculis albis varius, Sebce thef. II I. 61. tab. 24. fig. 5. Vide 
Mantifjam I. 

Ofiracion cubicns, cjiiadrangularis, ocellis bruneis. Dar 
glatte Vieveck. Bloch, N. A. F, 1. 115. tab. 137, D. 10. 
P. 10. A. 10. C. 10. 

Corpus oblongum tetragonum cujus fuperficies inferior 
fuperiorem latitudine fuperat, Scutella fexarigularia, ocello al- 
bo, iride fpadiceo inclufo infignita. Ipfa in dorfo magis oblcu- 
ra, quam in abdomine. Labia craffa. Maxilla fupera duodecim 
& infera decem dentibus munita. Oculi ovales, iride flave- 
fcente & pupiila nigra. Corpus puncYis eminentibus fcutello- 
rum fcabrum. Spiracula minora. Latera cinerea. Caput iub- 
flavum. Cauda fpadicea. P, P, rubicundsj reliquse piiinse ci- 
nerese, ad bafin tantum rubefcunt, ' 

' Varietas, 
Ofiracion, cubicus , puuctis acutis utrinque exafperatus; 
luteus fufco multifariam confperfus, Teerlingfe Beenvfch^ 
Houttuyni in Atl, Harlem XX, P, 2, 11, 36, Hatytat in Japonia. 472 Branchioftegi Oftracion, 

5. OSTRACION triangutafns , duobus aculeis in fronte & 

totidem in inio ventre. Art, Syn. $5. 
Corpora varioe figurae , fed plerumque hexagona & 
-radiata quafi, fed fere laevia fquamarum loco. 
Pinnae Pectorales officulorum n. Dorfi 10. Ani 10, 
Caudse sequalis 8. ad 10. 
Vidi Londini apud Mr. Lillja & in Naggshead (e). 

6. OSTRACION triangulatus , acuteis duobus in capite & 

unico tongiore fuperne ad caudam. Art. Syn. $S* 
Pifcis triangularis capite cornutus ; cui e media cauda cu- 
tacea acuteus longus erigitur. Lijier, in app, ad lchth. 
IVill. pag. 19. tab* I. 16, Ray pag. 44. N°, 6. 
Maculoe pulcrae in Corpore (f). 

7. OSTRA- 

Additamentum. 

(e) 5. Oftracion, qnadricornis , fpinis frontalibus fub- 
caudalibusque binis L, S. N 409. 

Oftracion anterius quadrangulus, fed dorfo acuto, gib- 
bofo ; aculeis duobus in capite & totidein in ventre. Seba? thef 
III, 61. tab. 24, fig. 9. D. 10. P. 12. A. 10. Vide Mantifam I, 

Oftracion , quadricomis, trianguiaris ; aculeis 4. Das 
vierflathlichte Dreyeck, Bloch, N. A, F, I. 108. tab. 134. 
D. 7. P.6. A. 8. C. 10. 

Corpus ovato-oblongum, trigonum, altius quam craf. 
fum dorfo arcuato carinatoque. Caput fubconicum. Oculi 
ovales. Pupilla faturate caerulea. Iris luteola, Maxilla fu- 
pera 14 dentibus & infera 1 2 armata, Scuteila bexagona, pun- 
ctis eminentibus fcabra. Color corporis fundamentalis iubru- 
fus, maculis fpadiceis longis, inordinate curvatis, iniignitus. 
Cauda longa flava, nigro macuiata. Pinnae flavent. Caudalis 
lata, rotundata efl, P. D. autem & analis multo minores bre- 
vesque. Habitat in oceauo utriusque Indias. 

Der gehornte dreieckigie Kropfifch. Knorrii detic. II, 
tab. H. 7. fig. 1. 

(f) 6, Oflracion, tricornis, trigonusj ipinis frontali- 
bus duabus, dorfali unica, L, S, N. 408, 

Aculeo BrancMoftegh Oftracion. 473 

*7. OSTRACION triangutatus , timbis figurarum hexago- 
narum eminentibus , aculeis duobus in imo ventre. Art* 
Syn. $5. 

Pifcis triangularis Ctufii, comibus carens. Lifter. in Icht, pag. 57, 
Will pag. 156. tab. I. 13. Ray p. 44, 
Maximus eft ex triangulatis. Maculis caret» 
Figuras flriatae hexagonae cum limbis eminentibus 
iti corpore.^ Cauda longa. 
Dentes inferne B circiter: fuperne n ad 12. 
Vidi apud Sir Hans Sloane & ia Naggshead. (g) 

8. OSTRA- 

Additamentum. 

Aculeo fuper caudam ereclo, ab Oftracione quadricorni 
differt, inde varietatem ejus effe exiftimo. Hillius in Hift. ani- 
mal. fua tanquam fpeciem fingularem fub nomine fpedfico Ar- 
tedi pag. 286 eum ita defcripfit. 

Caput efl parvum. Roftrum obtufum. Os anguflum la- 
biis carnofis. Dentes magni, numerofi. Nares geminse, vix 
confpicuaj, ab extremitate roflri valde remotas. Oculi magni, 
velamento tecli, Duae irregulares fpinae ad inftar cornuum haud 
procul ab ocitlis oriundze, Corpus ad figuram trianguiarem ac- 
cedens, dura & firma cute teclum, figuris & punclis eleganter 
diftinclum. P. P. oblongtf, obtufas, radiis 10. P. A. g radiata. 
P. D. rad. 9. P. C/ magna non bifurca 1 1 radios continet & 
colore eft obfcure cinereo. 

(g) 7. Ortracion , trigonus , fpinis fubcaudalibus 2, 
pinna dorfi radiis 14. L. S, N. 408. D. 14. P. 10. A. 9. C. 7, 

Oftracion, trigonus, dorfo arcuato ; pinna anaJi radiis 
1 2. Das geperlte Dreyeck. Bloch. N. M, F. I. 1 1 o, tab, 1 3 j. 
D« 14. P. 13. A. 12. C. 7. 

Corpus fine cauda fere ovale, trigonnm, dorfo vaide ar- 
cunto. Scutella hexagona lineis, & fupra illas punctis eminen- 
tibus ornata, ad latera cenrro & infra abdomen limbo protube- 
rant. Caput magnum valde declive. Os parvulum. Ma- ' 
xilla fupera 10 & infera 8 dentibus contiguis armatas. Oculi 
magni, fuperi. Iris aurea. Pupilla nigra, Color in capite . 
Artedi Genera. Ooo cine- 474 BranchioftegL Oftracion. 

8» OSTRACION triangutaius totus macutofus ac tuherctt- 
iofus, aculeis duobus in imo ventre. Art. Syn. 85. 
Pifcis mediocris , triangularis , ad imum ventrem propt 
caudam tantum comntus, ex toto maculis cequaiibus , fub- 
rufis, denfe infignitus. Lifter.in app. Will, pag. 20, tab, 
I,ij. Rayp. 44. N a .j. 

Tubercula innumera in toto corpore, ut & macu- 
iae fubrufae, rotundse, sequales, tuberculis majores. 
Supercilia eminentia, Dorfum valde acutum 6k gib- 
bofum. 

Dentes maxillarum inferne 8 circiter : fuperne 1 1 
ad 12. 

Pinnae Peclorales ofliculorum 11 ad 12. Dorfalis 10. 
Ani 10. Cauda io. 
Vidi Londini in the White Bear. (h) 

9. OSTRACION triangulatus , tuberculis hexagonis radia- 
tis, aculeis dunbus in imo ventre. Art. Syn. &$. 
Pifcis triangularis , parvus, non nifi imo ventre cornu- 
tus. Lifteri in app, WiiU pag. 20, Ray pag. 4$. N°. g. 

Squamse 

Additamentum. 
cinereus ad flavum vergens, iri trunco flavus iri fpadiceum mi- 
grans. Pinnas fubczeruleo marginatas flavent. AcuJei robufti ca- 
naliculati» Habitat circa lamaicam. 

(h) 8» Oflracionis bicaudalis varietas. L. S. N. 4og. 

Oftracion, bicaudalis, trigonns, maculofusj aculeis bi- 
nis fubcaudalibus. Das zweyftachelkhte Dreyeck. Bloch N.A. 
F. I. 103. tab. 132. D. io.P. 13. A. 9. C. g. 

Corpus trigonum, punctis eminentibus fcabrum & ma- 
culis undique minuris, rotundis noratum. Oculi magni. Pu- 
jjilla nigra. Iris fubrubra. Nares fimplices ante oculos. Den- 
tes 16 in maxiiJa fupera & 1 2 in infera: Cauda brevis, conica, 
maculofa ficuti ejus pinna rotundata. Color fundamentalis cor- 
poris cinereus gilvo marmoratus. Pinnae flavze, obfcuriore 
margine terminatas. Habitat in India orientali. In longitudi- 
nem pedis & ultra excrefcit. Branchloftegu Oftracion, 475 

Squamae hexagonse radiantur quafi per tubercula 
exigua, a centro paullulum eminentes & duas li- 
neolas per medium transverfas habent. 
In multis convenit cum N°. 7. & forte minor natu, 
ejusdem fpeciei ? admodum exiguus eft. 
Dorfum acutum, admodum gibbofum. Venter la- 
tiffimus. 

Supercilia elata : maculae 2 magnae utrinque. 
Pinna Pecloralis officulorum 12, Dorli io. Ani 10. 
Cauda 10. 

Apud D «n. Sebam vidi. ('%) 
10. OSTRACION triangulas; tubercutis exiguis innume* 
ris , aculeis carens. Art. Syn. £j% 

Pifcis triangularis ex toto comibus carens. LiHer. in ap- pag. 53* 
pend. Willp. 20. tab. I. 1$. Ray p.4f. N°.p. 
Squamae hexagonae , vel potius triangulae, in me« 
dio paullum eminent, & tuberculis innumeris, exi- 
guis , ftriatim difpofitis exornantur. 
Venter fatis latus eft refpe&u ad caeteros, 
Vidi Londini in the Naggshead & apud Mr. Lillia. 
Figurae hexangulae ad ambitum lineis aliquot paral- 
lelis ftriatae & tuberculis minimis in medio. Maculae 
albefcentes plurimae in toto fere corpore, praecipue 
ad Dorfum 1, 3 vel 4 in fingula fquama. 
Supercilia prominentia. Dorfum acutum gibbofum» 
Pinnae Peclorales officulorum 12. Dorfalis 10. Anl 
10. Cauda fubrotunda extremitate officulorum 8» 
vel 10. (k) 

Oftraciones Tetraodontes. . 

Oooa 11. OSTRA- 

Additamentum. 

(i) 9, Oflracion, bicaudatis,trigonus; fpinis fubcauda- 
libus duabus; pinna dorfali radiis io. L. S. N* 408- 

Illius, quam Artedi apud Sebam vidit, imaginem viderc 
eft in Sebce thef. III, tab. 24. iig. 3. 

(k) 10. Oftracion, triqueter, trigonns, muticus. L, 
S. N. 407, Oftracion 476 Branchioflegl Oftracion, 

II. OSTRACION fphcericus tetraodon, aculeis undique exi- 
guis. Art, Syn. SJ. 

Orbis 

Additamentum. 

Oflracion trigonns, polyodon inermis triqueter. Muf, 
Ad. Fr. I. 60. D. 10. 1\ 1 2. A. 10. C. 10. 

Corpus fere offeum , triquetrum, dorfo compreflb, con- 
vexo, fcabro, fubrepando. Latera tecla fquamis hexagonis, ver- 
fus dorfum rhombeis. Color grifeus , punclis albis m2culatus, 
puuctisque eminentibus, obfoletis adfperfus. Cauda nuda, 
membranacea, albo maculato. Dentes plurimi, parvi. Su- 
percilia gibbofa, elata. P. D. e regione pinnas ani. P. A, ro- 
tundata. P. C. integra. 

Oflracion, triqueter, triangularisi muticus; tefTulis con- 
vexis. Das ftachellofe Dreyeck, Bloch N. A.F, I. 99, tab. 130» 
D. n.P. 1*7. A. 12.C. 14. 

Corpus trigonum angulis inferioribus glabris, obfoletis 
fuperiore acutiiTnno & afpero. Plauum inferius parum arcua- 
tum, & anguflius lateralibus. Scutella hexagona, in medio 
elevata, Jineis radiatis punclisque eminentibusque ornata. Pu- 
pilla nigra. Iris ante alba & pone flava. CoJor corporis ru- 
fus, maculis albis in medio fcutellorum difliutfhis. Pinnas fla- 
vent. Cauda longa macuJis guttatis fufco marginatis confper- 
fa. P. C. flava, rotundata. Habitat in utraque India. 

Oflracion tuberculis exiguis, inermis, afper, aculeis ca- 
rens. Seb% ihef III. p. 63, tab. 24. fig^6. Vide Mantiffam I, 

11. Ostracion, turritus, fuperciliis, dorfoque fpinis 
folitariis; abdomine fpinis utrinque 4. Forskal /. c. pag, 75, 
D.9. P. 10. A. 9. C. 10. 

Corpus fubtetragonum, tuberculatum; cute offea, hexa- 
gonis contexta; futuris peJlucidis; punctis elevatis multis fca- 
bra. Crufla ventris latiifima, pJana, ovara, antice attenuata, 
pone obtufa, fub ore emarginata, utroque latere fpinis 4 re- 
trorfum fpeclantibus, verfus caudam remotioribus. Crufla fu- 
per caudam triangularis obtufa, ab utroque Jatere magno finu 
emarginata, Dorfum convexum, lateribus marginatum; in 

medio Branchioftegi. Oftracion. 477 

Orbis Salviani fol. 20$. zop. 

Orbis primus : Rond. I. ij. c. 2. p. 419, Ray pag. 43. 

Ooo 3 Pinnee 

. Additamentum. 
medio"gibbus elevatns, comprefTus triangularis; fupra fpina 
brevi, erecta, retrorfum verfa. Totum corpus incruftatum 
prater labia, caudam & pinnarum bafin, Frons perpendicu- 
laris, rotunda, convexa, inter oculos depreiTa. Oculi plus 
duplo fuo diametro remoti; iride aurea. Ante utrumque fo- 
veolanigra, impreffa, punclo medio albo, forte perforato, 
Color cruftas cinereo-flavicans ; partium nudarum fufcus; 
caudae cinereus, guttis fufcis. Latera declivi-concava. 

Oftracion, turritus, quadrangularis; proceffu magno ia 
dorfo. Der Thurmtrager, Bloch. N. A. F. I. 113. tab, 136. 
D. 10. P. 12. C. 10, 

Pifciculus Amboinenfis triangularis, gibbofus, ofleus, la- 
teribus undique fpinofus, Fr. Ruifhiithef anim. tab. 6. fig, 1. 

Der viereckigte gehdrnteKropjfifch. Knorr. delic. nat. 50» 
tab, H. 1. fig. 2. 

12. Ostracion, comutus, tetragonus; fpinis fronta- 
libus fubcaudalibusque 2. L, S. N. 409. Muf Ad. Fr. I. 59. 
D, 9. P. 1 o. V. o. A. 9, C. 1 o, 

Corpus tetragonum dorfo convexo. Caput antice fpinis 
duabus prominentibus cornutum. Abdomen dorfo latius, po- 
fticefpinis 2 terminatum. Dorfum fpinas 3 breves gerit; unam 
inmedio, duas ad latera dorfi: fed has Jaterales in aliis defici- 
unt. Squamze planas, fcabrse, hexagonae futurarum inftar con- 
nexae. P. C. jequalis. 

Oftracion, cornutus , quadrangularis; aculeis 4. Der 
Seeftier. Bloch, N. A. F, I. 105. tab. 133. D. 9. P. n # 
A. 9. C. 10. 

Le Poijfon cornu. Edwards glean. tab. 284. fig. 1. SV- 
lifjmanns Voegel. VIII. tab. 74, 

13. Ostracion, concatenatus , triangularis muticus, 
figuris catenulatis. Americanis GuamajaCuape. Der Ketten- 
fifch. Bloch. N. A. F,l 101. D # 10. P # 12, A, 9. C. g. 

Margines 478 Branchioftegi. Oftracion. 

Pinnae 5. Corpus exiguum, 
Locus: Nili oftia. (I) 

12. OSTRACION maculofus, acnleis undique denfis exiguis. 
Art. Syn. 8f. 

Orbis afper, macutofus. Lijler. in ichth. Will.pag.itf. 
Ray pag. 43. N°. 2. (m) 

13» OSTRACION cathetoplateo - oblongns , ventre tantum 
aculeato & fiibrotundo. Art. Syn. 8&. 
Orbis cauda produffiiore , Dorfo lcevi , ventre fpinofo. 
Will. 144. 

Orbis lagocephahs . Grevii R. S. MuJ. Ray p, 43. N° . j, 
Longitudo pedalis & ultra. Pinnse 5. Cauda parum 
bifurca. Dorfum rectum una cum lateribus laeve. 
Vidi apud Sir Hanf. Sloane, & in Chelfey apud Don 
Sakeros, & in fpringgarden & apud D. Sebam Am« 
ftelodami. («) 

Ojiraciones Mandihulis ojfeis, edentalis. 

pag, 59,14. OSTRACION bidens fphoericus, aculeis undique denfis 
triquetris. Art.Syn.80'. 

Atinga 

Additamentum. 

Margines fcutellorum varie angulatorum, elevati , albidi 
figuras in modum catense longitudinalis fingunt. Os parvum, 
Maxilla fiipera longior infera, Dentes 5 in utraque maxilla, 
Nares fimplices prope oculos. PupilJa nigra. Iris fubviridis 
verfus pupiliam lutefcens, Color capitis cinereus firiis Jongi- 
tudinalibus pallide violaceis diMinclusj Iaterum trunci violaceus 
fld cinereum vergens , limbis fcutellorum albidis varius ; abdo- 
ininis albus ; caudae fubfpadiceus, pinnarum rubicundulus. Ha- 
bitat iii i mari circa Infulas Antillas. 

(I) Tetrodon, hifpidus, papillis fetaceis. L. S 4 N. 41 1, 
Vide Nova genera Linncei in fequentibus. 

(m) Tetrodon, ocellatus, fafcia humerali ocellata, L. 
S. N,4ii. 

(n) Tetrodon, lagocephalus , abdomine aculeatoj cor- 
pore lsvi ' } humeris prominentibus, L< S.N.no. Branchioftegl Oftracion. 479 

Atinga alter, minor, orbicularis, IJJfer. in Icht. WilU 

p. /#. Ray pag. 42. N°. 4. 

Magnitudo ovi anferini majoris. 

Totum corpus & venter aculeata. Caput minime 

ere&um. Superciiia non elata. Aculei ejusdem fere 

longitudinis , vel Dorfales & Capitis pauilo longio- 

res, nonexigui, fedfatis longi funt. 

Maculas nigrae latae, ad pinnas & Caudam. 

Apud D. Sebam Amfterdami. (0) 
15. OSTRACION fubrotundus , aculeis imdique brevibus 

planis, ventre glabro. Art. Syn. $6. 

Orbis mnrkatus Rance riclu, Guamaiacu Atinga.Marcgr. 

I. 4, c. 14. JVill. p. 145 & ?£f. 

Forte Grbis fpinofus. Clufii Ex. t. 6. Cap. 22. Ray 42. 

Macula nigerrima utrinque , pone Pinnas Peclora- 

les: ad radicemPinnae dorfi macula utrinque nigra, 

ut & aliae minores ad Caput. 

Caput ere&um ; fupercilia elata. (p) 
l5. OSTRACION fubrotundus ; aculeis undique brevibus 

triquetris raris. Art, Syn. 8^ 

Orbis muricatus &f reticulatus. Lifier. in opp. Witt. 

p. iss* Ray pag. 42. N°. $. 

Venter & dorfum parum plana. Supercilia elata, vel 

parum furfum prominentia. 

Aculei ad bafin triangulares & admodum lati. 

Maculae nigrae, hinc inde in Corpore. Magnus efl. 

Vidi Londini in the green Dragon in ftepney. 

OS in antica capitis parte fuperius fitum eft. (q) 
l*j. OSTRACION rotundo - oblongus , tuberculis utrinque, 

pinna dorfi longijjima, Art, Syn. &S. 

Orbis 

Additamentum. 

(0) Diodon Atinga , Iphaericusj aculeis triquetris. L t 
S. N. 412. 

(p) Cyclopteri, Lumpi, varietas /3. L. S. N. 414. 

(<7) Diodontis, Atingce, varietas /3. L* S, N. 413. 
Diodon orbicularis. Blochii, 48o Branchiojlegu Oftracion. 

Orbls rance vitlii. Clufii Exot. 1. 6, c. 2$. Ray pag. 
43. N°. 6. 

Duo ordines tuberculorum longitudinaliter fito- 
rum, in latere. 

Pinna Dorfi a Cervice ad caudam fere extenfa. 
pag, 60» Os latum, Jjongitudo 16 unciarum j ambitus cor- 

poris 20. (r) . 

ig, OSTRACION y^ro/zmiMr, acuUis undique dmfis baji 
triquetris. Diodon. Atringa (y). Art. Syn. 82. 
Forte Orbis Muricatus. Clufri Exot. I. 6. c. 23. Will. 
pag. 144. 

Corpus fere fubrotundum , magnitudine ut N°. 16*. 
circiter. Aculei denii non longi, in toto Corpore, 
ad bafin triangulares. Caput-non exertum, breve, 
glabrum. OS mediocre in media capitis parte an- 
terius. Supercilia vix elata, vel nihil. Pinnce 5» 
fitu ufitato. Maculas nullas obfervavi. 
Vidi in oppido Stratford Anglise, die 2 Penteco- 
ftes, 1735. (/) 

IQ. OSTR ACION conico-oblongus, aculeis mdiqtie longis 
teretiformibus imprimis in lateribus. Art. Syn. $6. 
Hyjlrix pifcis. Clujii Exot. 1. 9. Cap, 21. Ray pag. 42» 
Aculei 4 horridi in fuperciliis. Aculei ad OS fiti 
antrorfum vergunt. Laterales Longiffimi funt, tri- 
unciales fcilicet in adultis , ad caudam rariores funt 
numero , fed reliquis craffiores, 
Maculse plurimae , nigrse in corpore* 
Caput planum & exertum. 
Vidi apud Hanf, Sloane, (t) 

20, OSTRA- 

Addjtamentum. 
(r) Cyclopteri Luvripi, varietas y. L. S. N. 414. 

(/) Diodontis, Atingce, varietas y. L. S. N. 41 3. 
(t) Diodon, Hyft.rix, oblongus; aculeis teretibus, L, 
S.N. 413» • Branckioftegi. , Oftracion. 481 

20. OSTRACION obtoiigus hotocanthus , acukis hngijfimis 
teretiformibus in capite imprimis &f collo, Art. Syn. 26. 
Hijflrix aiter, capite angufte , fnbrotundo & admodum fpi~ 
niofo, filicet fpinis prcelongis in ipfo Capite&fcapulis dona- 
tus. Lifter. in Ichth. IVill. pag. 155. Ray pag, 42. N° . 2. 
Vidi Apud Hanf. Sloane Londini. (u) 

21. QSTRAClON oblongus glaber, capite longo, corpore 
fgitris variis ornato. Art. Syn. 86. 

Orbis obtongus TeJIudinis capite. Chtfi Exot. !. 6. cap. 26. 
Wilt, 140. Ray p. 43. N°. 7, 

Longitudo pedalis. Corpiis pulcre maculatum. Pin- 
nse 5 , fitu uiitato. Collum oblongum. pag, 6r< 

Nota: Defcriptio Clufii ex Icone picla tantum de- 
fumta eft. (x) 
-f. Orbis lccvis, oblongus, cinereis & fufcis macutis notatus.' x 
Sioani H. N. Jamaicenfis. Idem forte cum hoc (21) eft. 

22. OSTRACION cathetoptateus fubrotundus inermis afper, 
pinnis pectoraiibus horizontalibus , foraminibus quaiaor in 
capite. Art, Syn, gj. 

Mola Salviani, Aidr. Will, pag, 151. Ray p. $i. 

Orthragorifcus. Rondel, p.ag. 424. 

Thefunrish or Milt/tone-Jifh Angtis quibusdam. 

Corpus cathetoplateum , latum & amfaitu perpendi- 

culari, fubrotundo. Pondus 100 librarum. 

Squamse nulke, fed cutis dura & afpera. 

Color dorfi nigricans: ventris argenteus. Venter 

imus & dorfum in acumen definunt. Os minimum. . 

Maxillte ofTete. Caput cathetoplateum non pro- 

minens. 

Nares utrinqueduplices. Foramina 4 majora in capite. 

Oculi exigui. 

Pinnte Additamentum, 
(m) Diodontis, Hjjlricis ^ varietas Q, L. S. N, 41 3. 
(x) Tetrodon, tefudineus , abdomine plano, lxviorej 
dorfo futuris albis pidlo. L, S, N, 410. 
Arttdi Gcnera. I pp 482 Branchioftegu Oftracion: 

Pinnse Pe&orales exiguae, horizontaliter fitae, fubro- 
tundce, officulorum 12. 

Apertura Branchiarum elliptica utrinque ad radices 
Pinnarum Pedoralium. Pinna unica m fummo Dor- 
fo, ck ani huic ex adverfo, Cauda femicircularis & 
jerpendicularis corpus extremum cingit. OiTIcula 
;: in pinnis. 

' Hepar indivifum : Cyftis fellea ampla. Renes amplif- 
fimi : vefica urinaria & Ureteres adfunt. Inteitina 
craffa, anfracluofa, 

Offa omnia Cartilaginea. Caro mollis. In tenebris 
lucet. 

Locus : Mare M editerraneum & Oceanus, etiam ad 
Cornub. Angliae. 

Dens unicus utrinque magnus in maxiiiis. Salvian. 
Viviparus pifcis eft, fi Salviano p. i5(5,credendum. 00' 

XL.CTCLO- Additamentum. 

(z/) Tetrodom Mula, l&vis compreffus$ cauda trunca- 
ta; pinna brevifllma dor(aii, anaiique annexa, L, S, A^.412, 
Species adhuc diibiac. 

14. Ostracion, Knorrii, pinnis dorfi dnabus combi- 
natis, divaricatis, corpore oblongo, triangulari hilpido. W. 

Pifcis ventricofus, ut Orbis , figura oblonga triangulari, 
Dorfum acute carinafum , humiliter arcuatum. Cutisdura, uti 
membrana pergamena, aeuteis minutilfimis hifpida. Riclus 
amplus. Maxillac denticul-is lubtilibus,- longis, acutis, in duas 
feries difpoiitis, armatx. Paiatum -undique denticutatum. P. D 4 
duae divaricatae membrana humili colligatae: prima in vertice 
cofnuta, prorfum inclinata, 5 radiis, ad bafin inter fe remo- 
tis, ad apices vero convergentibus in acumen incurvum; fe- 
cnnda fere longitudinaiis, arcuata radiis 10 reclinatis fuffulta. 
P. P. infimas parvac, Ante illas apertura branchioftcga linearis, 
angufta, P. C, integra, acuta. P, A. proceflui fub pinna cau- 
dx iufita, Color fundamentalis flavus, qui circa ocuios lineis 
nigris, radiatis & in lateribus trunci, maculis anguflis, flexuo- 
iis, nigris varie transverfim dudlisj diftinguitur, Vide Knorri 
delic, nat. 56, tab, H, 4. flg. 3» Branchioflegi. Cyctopterus* 483 

XL. CTCLOPTERUS. 

Membrana Branchio/Iega oflicula fex gracilia & tere- 

tia- utrinque continet. 

Corpur oblongo-globofum. p a ^ $„ 

Pinnce Ventrales extremitatibus fuis in unicam pin- 

nam circuhrem&quodammodoinfundibuliformem 

concretsc funt. Pinnae numero fex. (*) 
1. CYCLOPTERUS Ajrt. Syn, 87. 

Lumpus Angloriim, Gefner.p, u%, 4, Will. p, zo$. tab. N. 

fig, u. Raij p. 77. 

Lepus Marinus noftras , orbis fpecies . Schonev, p.41. 

The Lump-fifh or fea-owl Anglis. , 

Cocy - paddle Scotis. Sjuryggffk Suecis. 

Seehaafs Germanis qnibusdam, Snotiolff Belgis. Haffpod- 

de Hilliglandis. 

Venter latus fceffilis. Dorfum acuminatum, Color 

varius, ex nigra & dilute rubente. 

Ppp 2 *Squamse 

Additamentum. 
(*) Character generis Cyclopteri. 

Linn/ei: Caput obtufum, -Dentes maxillares. Membra- 
na branchialis radiis 4, Pinnae ventrales in orbiculum connatae, 
S.N 414. 

Gmelini: Caput obtufum. Osanterius. Lingua brevis, 
crafla. Maxilhe dentibus acutis, parvis armatac. Membr. br. 
radiis 4, Operculum monophyllum, Corpus breve craifum; 
iquamis nudum. Pinnas ventrales in orbiculum connatse. L, S, 
N, renov. «473» •■'•'■ 

Forsteri : P, V. du?e in orbiculum coaiita*. Corpus ob» 
longo - gibbofum. Os denticulatum. Membr. br. 1. 4. 7, 
adjugulares fpeclat. Enchir. $2* 

HrTinnichii: Branchi» imcompletae. Pinnae membrana» 
ceae, radiis qffeis fulcitae; ventrales fub pecloralibus in orbicu- 
ium connatDe. Zoolog. fundament, 130. 

Gouani: Corpus oblongo-globofum. Caput compref- 
lum. Dentes maxillares, Membrana branch, radiis 4. Pinnx 
ventrales in orbiculum connexx. Hiji, pifc, 1 1 o, 434 Branchioflegi. . Cijclopterus. 

Squamsenullae, fed tubercula acuta, nigra undique 
in cute. 

Tres ordines aculeorum craflbrum & recurvorum 
in utroqueJatere , ck unus in medio Dorfo, qui 8 
aculeis conftat ; fupremus lateralium continet 26, 
medius 16", ck infimus 8» 

Prominentia pinniformis & cutacea ante pinnam 
Dorfi. 

Pinna Dorfi officulorum 9. Peclorales ori vicinae. 20. 
Ani 7 ad 8» Cauda 10. Ventrales in unum coalitse. 
Officula caudae ck pinnarurri in apice bifida. 
Oculicute tedfci. Foramina narium fimplicia utrinque 
& tubulofa. Denticuli plurimi in maxillis & faucibus. 
Renes & vefica Urinaria nr-gni. Appendices Pylori 
40. Vefica aerea non vifa Willough. 
Locus Oceanus ad Angiiam 6k Mare Balticum. (a). 

XLL LO- Additamentum. 

(a) I. Cycloptenis, Limipus , corpore iquam.s offeis 
angulato L. S. N. 41 4. D. 21. P. 20. V. 6. A. 1 o. C. 9. 

Cyclopterus, Lumpiu. GrcenLtndis Nrpifa y Agnjedlcck, 
(mas) Amardlock, (fcemina). O. Fabricii Fn. grcenland. 130. 
Br, 4-. D. o, 1 1. P. 20 V. 6. A. n, C. 1 2. 

Corpus compreffo-rotundatuni , Iongitudinaliter angula» 
tum, dorfo gibbo, abdomine planiufculo verlus cfKidam a.ngu- 
fiatum. Caput craflum, breve, obtuium, compreffum, li.ipra 
latum , planiufculum. Dentes conferti, minuti. Lingua iara, 
rotundata, nigricans, bafi tuberculis dnobus, fcabris pntdita. 
Oculi iubcacrulei, iride anrea pone nigricante. Supercilia eiata s 
aculeata. Cutis crafla, aculeis minutis, confertis fcabra. Horuin 
cjuidam exceJIunt 5 prasfertim ordinibus, fcilicet 9 a fuperciliis 
ad marginem fupremum cauda? usque excurrente: 2) ab an- 
gulo fupremo aperturae branchialis ad marginem infimam cau- 
dx: 3) a rictu oris ad pinnam pedloralem , tribus mediocri- 
bus tantum conllante: 4) ad marginem angulatam abdomi- 
nis utrinque ot 5) piunam dorfaiem anticam ambiente. Acu- 

lei BranchioftegL Cyclopterus. 435 

-Additamentum. 
lei hi funt majores, humiles, minus acuti, bafi plriniore. Na- 
res folitariae, minutse ante oculos. Operculum branchiarum 
duplicatufn, antico fere quadrato, majore; poilico triiatero, 
definente in iobum molliorem. P. D. anterior alta (prasfertim 
in foemina) cartilaginea fineradiis; margine habet 10 acuieos 
majores^ Pone illam fequitur foiTuIa marginibus eminentibus 
aculeatis. P. IX poflerior, anali oppofita: P. C. recla, inte- 
gra. Foemina mare major nigricante cxrulefcens. Mas colo- 
ratior variat colore jam camilefcenti , jam grifeicen.ti, macula 
plerumque alba laterali ; abdomine & marginibus pinnarum 
rubicundis. Interdum ob pinguedinem pulchre aureifunt. Ha- 
bitat in inari feptentrionali & balthico & germanico. 

Cyclopterus, Lumpus, oniinibus tuberculorum feptem. 
Der Seekanfe. Bloch N. F. D. III. 103* tab. 90. Br. 4. D. 

3 0. P. 20. V. 6. A. 12» 

The Lunip Sucker. PennanL br. zool" III. 133. tab. 21. 

%1.2. 

Ocontion. n. 1. 2, 5. Kkinii,M. IV. 40. tab. 14. fig. 3. 
V^a rief as. . . 

Cyclopterus, fpinofit , fubrotundus; aculeis confertis; 
abdomine lasvi Grcenlandis N.pifardluk O. Fabricii fn. grosnl. 
134. Hr. 6. 1X6, 11. P. 13. V. 6. A. 1 o. C. 10. 

Convenit in mutris cum praccedente. Corpus vero angu- 
fHus, comprefTo-rotundatum. Oculi uiinores, oblongi, Aper- 
tnra branch. minuta lunaris. Inter P. P & P. V. utrinque aper- 
tura-alia orbicularis. Cutis undique vefiitur fquamis.confertis, 
olTeis, aculeatis, quae aculeum ereclum in medio & bafin piano 
convexam, icabram habent. Majores earum verticem & latera 
trunci fine ordine occupant; minores autem verfns caudam & 
inter ma|ores mixtae. Abdomen circa anum nnduin. Anus 
fubmedius. P.-D. prima, minus alta & craiTa, quam Lumpi, 
radiata. Color nigricat, ventre albicante & radiis 1 2 primis pe» 
«dloralibus alhis. 

2. Cyclopterus, minutus. Der kteinjle Schnottolf Pal- 
tafii Spic. VII. 1 3. tab. 3. fig, 7. 8. 9. Br. 4. D. g. P. 16» 
A. 7 vel 8. C. 10. 

Ppp 3 Corpus 4S6 Branchhftegi. Cyclopteriis. 

Additamentum, 

Corpus compreffum , verfus caudam attenuatum & com- 
planatum, In mecliis lateribus fupra, P. P. proxime ad finum 
brarichialem tubercula 2 offea, alba, flridentia, quorum ante- 
rius bifpinolofcabrum , alterum fcaberrimum, minus promi- 
nens. Caput corpore craiTius; fubtetraedrum , ante obtufiu- 
fculum, vertice insequali, roflro fupra os trituberculofo. La- 
bia duplicata, Maxillarum & palati. margines dcnticulis fcabri,- 
Iris fufcefccns, Opercula ad nucham inucronata, ad gulam 
usque foluta. P. P. laterales , infimse.. Acelabulum inter P. P, 
difcus feffihs, ovalis, indivifus, limbo maxime retrorfum ex- 
planato, libero, lobis utrinque feptenis planis notato, & area 
niedia radiata. P. D. e regione ani incipiens. Pinna fpuria f. 
mucro cutaceus ante pinnam reclinatus. Anus fere mediiis* 
P. A.remota. P.C.integra. Color albidus. Magnitudo Apbpe, 
forma circiter Lumpu Habitat in mari SeptentrionaJi. 

Cyclopterus, minntus, corpore eornprefliufculo, nudoj 
tuberculis tribus in roflro & duobus utrinque ad branchias» 
Groenlandis. Nepifardluarfuk. O. Fabriciif-tu grcev.L 1 35, 

3, Cyclopterus, nudus , corpore nudo; capite pofli- 
ce utrinque unifpinofo. L. S. N. 414. Muf, Ad, Fr. I. 57. 
tab, 27. B. 1 • D, 6. P. 2 1 . V. T # ».- A. . . C 1 o. 

Corpus absque fquamis offeis majoribus, vix 1 pollices 
lon^um. Caput magnum, convexum, depreffum, ovatum, 
corpore latius, inerme, angulo poflico> tantum utrinque mu- 
cronatum. P. P, dentatse, latas, breves. P. V. radiis 4, ante 
peclorales fitie, ad gulam prodeuntes; antice connarae mem- 
branaeraffa, ut coadunatoe referant lunam, P, V, pofleriores 
pone peciorales refident, radiis innumeris, connexas membra- 
ine fubrotunda, pofleriora fpeclautes & abdomen tegentes, fed 
non abdomini aggiutinatx, 

4. Cyclopterus, Dentex* Der grofszcihnige Scfmot- 
' tolf Pallas fpec. VII. 6, tab. 1. Br, 2. D, g, P. 23. V, 4. 

: A. 6. C. 10. 

Caput glaberrimum, corpore multo latius, deprefTum, 
fubtus planum , Liieraliter carinatum, fupra iniequale, venice 
planiufculum,.. Maxiilx rotundatie, Labia craffa, duplicata, 

inte- Branchloftegu CijclopUrus, 487 

Additakentum. 
interiora carnofifTIma , intns ad dentes .viliofa. Dentes maju- 
fculi, conici, inasquales. Horum iufuperiore maxiila dexte- 
riusquatuor, finiflerius tres, quorum medii feniim majoresj 
in inferiore medii jnajufculi, fuperioribus tamen minores io, 
praster laterales parvulos, a finifrris feptenos, a dextris ternos. 
Infuper in palato asque ac in maxilla inferiore pone medios den- 
tes areas 2 triangulares fcabras, \i\ fauce fupra infraque linea 
utrinqu-e transverfa , dentata. Oculi cum pupilla ovales in or- 
bita offea , infc-rne deficiente , cute capitis tecli. Cornea 
hyalina; irides albo-argenteas. Opercula oifea carne tumida, 
limbo cutaceo auxfla. Apertura branchialis inferne claufa. 
Branchiap 3 perfeclas utrinque, prasrer adnatam minorem. Ar* 
cus ouinium parvus, ofTeus , compreflus; barbulas prasfertim, 
priorum longiifimas* Acetabulum in parte anteriore Iunatum 
utrinque verf is pinnas pec"iornles radiis 4 fuffultum, in parte 
poMenore fubcirculare-, retrorfum margine libero extenuato 
terminat-ur, a quo utrinque pone pinnas peclorales adfcendit 
aurcula conchoidea cartilaginea, Superficies tota grandiuo- 
fa &c. P. P. femicirculares, infima*. P. A. ab ano remota, 
dorfali fuboppoiita. \\ Q, paulo aiiterior P. C. rotundata. Cor- 
pus cum capue alepidotum. Abdomen ventricofum. Cau- 
da compreiTa, pk-miulcula, fubattenuata. Anus ad initiuni 
caudx. Pedunculns aphrodifiacus pone anum cylindraceus 9 
terminatus capitulo glandiformi, infidente collo flricliori. Co- 
lor intenfe rofeus iuferne palhdior. Longitudo 10 circiter un- 
ciarum. Habitat circa Snrinam. 

5. Cyci.opterus, ventrhofuf, Der wnjfwfilchtigs 
Schnottolf, Pallas.fpic. VII. 1 5. tab. 2, Br. 4, D. 10, l\ ig 
vel 20. V. 6. A tf live y. 

Corpus alepidotum, mucofum , dorfo planiufculo, cau- 
da pofi anum fubito attenuato, Caput corpore firiclius, re» 
tufum fubconoideum. RicYus amplus , fuperus. Maxilla 
infera longior, Labia tenuia, Denticuli maxillarum curvati, ob- 
tufiufculi, inasquales, conferti. Narcs geminas tubulofas fupra 
oculos. Oculi fummi, laterales, lurfum fpeclantes. Iris ar- 
geiitea, fufco obnebulata. Opercula tota adnata. Apertura 

branch* 488 Branchioftegi. Cyclopterus. 

"Additamentum. 
branch. fupra P. P.ovalis, valvula claufilis. P. P. breves, fe- 
micirculares, infimse, ad gulam produclae. Acetahulum fub- 
ovale. P. D. caudae approximata. P. A. remota ab ano, dor- 
fali oppofita. Anus papiliaris, caudae propior. P. C. fubaequa- 
lis. Pleura intus aterrima. Vefica urinaria gemina fine exem- 
plo ampliflima. Habitat in mari inter Kamfchatkam <5c 
Americam. 

6. Cyclopterus, gelatinofus. Der rothe gallerhafte 
Schnottolf Pallafii fpic. VII. 19. Br. 7. D. 50. P. 30. A, 
45. C. 6. 

Caput crafTum , fubquadratulum ; depreffius, verfus na- 
res fenfim declive. Oculi fiimmi furfum fpeclantes. Iris livi- 
do- virefcens circulo casrulefcente. Nares meriiae, fimplices tu- 
bufofae. Pori jn labio fuperiore & pofl angulurrf oris. Labia 
duplicata, craffa. Os furfum dehifcens. Maxiilas intus fca- 
brae. Inferior minus producla. Arcus palati ad labium afper. 
Tubercula 4 afpera in fauce. Branchiae quaternae, arcu car- 
tilagineo interne dentato. Opercula fubrhomboidea, cutacea, 
cartilaginibus fulta cum membrana branchiali tota connata ita, 
11 1 apertura ovalis fuper ortum pinnae pecloralis fuperfit, P. P. 
latilTimae, rotundatae, jugulares, fub gula incipientes opercu- 
lorum adhaefionem usque ad^perturam cingentes, flaccidae ra- 
.diis cartilagineis fuffultae, quorum anteriores 3 vel 4 exilifllmi, 
foluti cirroTum infiar ante pinnam propendunt. P. D & A. car- 
nofae, radiatae, molles, femilongitudinales, atro- violaceae, pin- 
nae caudali parcae contiguae. Acetabulum fub gula , minutum, 
papilliforme. Anus prope acetabu-Ium prominens. Corpus 
oblongum, compreffum, verfus capit crafliufculum , poflice 
fenfim attenuatum & planilaterum. Cutis molliffima alepido- 
ta glabra. Subfiantia totius pifcis fubdiaphona, gelatinas infiar 
moljffima. Color exalbidus rofeo fuffufus 5 in pinnis femilon- 
gitudinalibus violafcens, Membrana cameras branchiales in- 
tus vcffiens atro-purpurafcit. Lonoitudo fesquipedalis. Ad 
Kamfchatcaeoram orientalem fubinde capitur, An varietas fe- 
quentis aut eadem fpecies fit, uti Blochius exifiimat; pofleri 
autopfia inquirant. 

7. Cyclo* Branchloftegu Cyclopterus. 489 

AdditaMentum. 

7. Cyclopterus, Liparis, corpore nudo; pinnis dor- 
fali, anali caudalique unitis. L. S t N. 414. & O. Fabrkii fn, 
grcenl. 135. 

Dantur duse varietates altera mfnor & altera major, C.Li- 
paris minor. Groenlandis Abapoiitfok diclus, Br, 7. D. 39,, 
P, 30. V. 7. A. 33. C. 14. 

Corpus teriufculum, abdomine ventricofo, tres uncias 
plerumque longum. Caput corporis craflitie, obtufum pofli- 
ce depreiTiufculum , antice convexius, punclis albis ad latera 
impreflls notatum. Os anguflum, Maxillas aequales, labiatae, 
arcle dentatae, Oculi parvi, nigri, iride fulva circulo argenteo 
cindia> Nares geminac, tubulatae, Apertura branchialis minutaj 
linearis. P.P. a branchiarum apertura fub gula protendunt, ven- 
trales fere cingentes. Radii priores membrana longiores, apicc 
albi. P. V. connatae in orbiculum margine molli eminentiore, 
Anus pone caput. P. D & A longitudinalis cum caudali unitae. 
P. C. fere cuneata. Totus pifcis nudus, lubricus, colorefufco, 
carne rubicunda perlucente. 

Va rietas. 

u. Cyclopterus Liparis major Groenlandis Amerfulah 
Er. 7. D. 44. P. 40. V. 8, A. 35. C. 14. 

Statura omnino praecedentis fed multo major. Longitu- 
dine 10 unciarum & latitudine 4 unc. Cutis iaxior undique 
maculis fcabris, confertis etiam fupra pinnas pracdita. Vertex 
inter oculos deprefllufculus, antice & poflice eminentior. Ra- 
dii pinnac dorfalis magine diftincli. 

Cyclopterus, Liparis, pinna pectorali barbiformi, Der 
Bavtfifch. Bloch. N. A. F. \. 48. tab. 1 23. fig. 3. 4. Br. 7, 
D. 41. P. 34. V. 6. A. 33. C, 10. 

Corpus oblongum, alepidotum, mucofum, ante praf- 
fum, pone comprelliim, abdomine prominente, cufe laxa ve- 
flitum; in dorio fpadiceum, in capite & lateribus flavum, in 
ventre album & undique ftriis punclisque fpadiceis piclum. Ri- 
clus amplus. Maxilla fupera longior duobus cirris pradita. 
Denticuli acuti, Iris flava, Pupilla nigra, Opercula rotunda, 
Artedi Genera. Qcjq adnata. 490 Brwnchioflegh Lophius, 

XLI. LOPHIUS. 

Memhrana Branchioftega nulla. 

Figura corporis monftrofa, plagioplatea, Caput 

corpus magnitudine sequans» 

Pinnulce 

Additamentum. 
adnata. Linea lateralis media, Anus capiti propior. Pinnse 
omnes longae prxter caudalem brevem rotundatam. P. V. iii 
annulum fubcarruleum connatas, Habitat in mari germanico 
& feptentrionali. 

The imBuos Suckev. Pennant. bv. zool. III. 135. tab. 21» 
% 2. 3. 

Cyclogafier, Belgis Kringbuyk. Gvonov. in AEt. Helv. 
IV. 265. tab. 13. Vide in fequentibus Nova geneva. 

Cyclopterus, lineatus, corpore nudo, cafianeo; lineis 
longitudinalibus trium parium pallidioribus; pinnis dorfali,ana- 
li, caudalique unitis. Lepechini m Nov. Com. Petvop. XVill. 
48 & 522. tab. 5, fig. 2, 3. Br. 1. D. 36. P, 26. V. 1, A* 

28» C 5-8. 

9. Cyclopterus, Lepadogajlev, rofiro longo truncato; 
pinnuiis acuminatis folitariis ad nares anteriores. IV. 

Tbe Jura-Sucker. Pennant. bv. zool \\\, i^j. tab. 22* 

Lepadogafier Goiiani hift. pifc. 177. tab. 1. fig, 6*. 7, 
Vide Nova genera. 

Sp e c i e s a dhuc d ubi a e. 

10, Cyclopterus, bimacnlatus , pinnis peclofalibus 
fummis. 

The bimaculated Suckev. Pmiiimfc br. zooh III. 397, 
tab, 22. 

Capnt depreflum a lateribus tumidum, ante obfolete acu- 
tum. Corpus parvum, cuneatim comprefTum. P. P. infolen- 
ter fupremi. Pinnam tantum dorfilem unicam remotam ha- 
bet. Canda in extremitate zequalis. Coloi* capitis & corporis 
eleoanti flori tunicae fimilis. Pinnae albent. Praeterea macula 
rotunda nigra ad utrumque latus acctabuli confpicitur. Branchioftegh ; Lophius* 491 

Pinmtce carnese feu Appendices qusedam latera pl- 
fcis feu margines horizontaliter ambiunt, (*) 
1, LOPHIUS ore cirrofo. Art. Syn. 87> pag. 63« 

JRana Pifcrttrix & Marina AutJoriim. - 
The Toad-fifh or Frog.fifh orfea Divel. Anglis. 
Figura Gyrinum fere refert. Caput praegrande, cir- 
culare, reliquo corpore par vel majus. Rirftus ingens» 
Mandibula inferior longior fuperiore. Dentes longi, 
acuti, plurimi in maxillis, faucibus & ad radicem lin- 
gu«. Lingua lata. 

Nares nullce foris confpicuse, Dorfum planum, 
varium. 

Oculi fuperne in Capite, multum diftantes : Iris alba* 
Linea albicans, transverfa pupillam dividit. Setas duse 
majores in roftro & 3 minores in medio Dorfo. Spi- 
nas aliquot ad maxillam fuperiorem & oculos. 
Pinna Dorfi caudam verfus , officulorum 10. Cauda 
nonbifurca officulis anterius fitis, Pinnse ventrales 
fibi mutuo vicinse , officulorum 5 , digitorum inftar, 
Pinnae Pectorales feu laterales in margine pifcis , of- 
ficulorum 20« Ani e regione Dorfalis officulorum 9. 

Qqq 2 Aper- 

Additamentum. 
(*) Character generis Lophii. 

LtNNffii: Spiracula folitaria pone branchias. Dentes plu- 
rimi, minuti. Pinme pedorales brachiis infidentes. Branchias 
tres tantnm. S. N. 402. 

Forsteri: Pinnac ventrales 2. Corpns deprefTum. Derr- 
tes minimi. Os anticum. Apertura fubtubuloia. Membrana 
branch. 9. P. P. talo f. brachio infidens. Enchir. h. n. 82. 

Brunnichii: Branchiae incompletas. Tinnae membra- 
nacas, radiis ofieis fiilcitae. P. V. anfe pecfrorales. P. P. bra« 
chiis infidentes. Apertura br. linearis. Fnndam. zool. 130. 

Blochii: P. P. articnlo ulnae fimiles. N. F. D. III. 81. 

Gouani: Corpus depreflimi. Caput monllrofum, Mem- 
brana branch. radiis 9. Apertura brauch. margiualis, fubtubu- 
lofa, P. P. talo infidentes. Hifl. pifc. 109. 492 Branckioftegi. . Lophius. 

Apertura Branchiarum magna utrinque fub pinnis 
Lateralibus. Branchiae tres tantum utrinque. 
Inteitina longa. Appendices dute ad Pylorum. Ve- 
fica urinaria magna. (a) 

Additamentum. 

(a) \. Lophius, pifcatorius , depreffus; capite rotun- 
dato. L, S, N. 402. Itin. Scan. 279, edit. germ. D, 5. P. 
34. V. 5. A. . . . C. 8. 

Riclus ampliffimus. Labium fuperius emargiuatum. Ma- 
xillae dentibus acutis, validis. Setae dua?, eredlae, filiformes 
fupra nafum, quarum anterior pedalis, apice membranaceo, 
lanceolato; pofierior femipedalis, filiformis. P. P. in medio 
corporis & pone ventrales, P. D. prope caudam. P. C. asqualis, 
, Lophius, pifcatorias y capite corpore latiore. Der See- 
teufel, BlocK N. F. D. III. 82. tab. 87. Br. 6. D. 1 1. P.24, 
V. 5. A. 13.C. g. 

The common Angler. Pennant. br.zool. III. 120. tab. ig, 

Lophius pifcatorius, depreffus; corpore rotundato, cau- 
dato. Mflflilienfibus Baudreuil. Briinnich. ichth. 7. Br. 6. D. 
1, 3, 1 1. P, 24. V. 5, A. 1 o. C. 6. 

Mandibula fuperiori iufidet radius offeus, apice lobo 
membranaceo, lacero infirudus. Huic utrinque adjacet bre- 
vis cirrulus : pofiice autem fimilis radius decumbens absque 
apice membranaceo. Alius fimilis in medio dorfi decumbit, 
Aliquo intervallo difiat pinna triradiata. Dorfum denique fu- 
per caudam pinna 1 1 radiata inflruitur, Margo totius corpo- 
ris lobis membranaceis innumeris undique lacerus, Habitat 
in mari mediterraneo. 

Anatomen hujus pifcis. Vide in Charletoni Excercitat, 
73. c. tab. senea. Valmtin amph. II. 134. 

2. Lophius, barbatits, depreffus, maxilla inferiore bar- 
bata. Montini Atl. Stockholm. XXXXI. 173. tab. 7. Br. 3, 
D, 3, 12. P. 21. V. 5. A. 11.C. 8. 

Pifcis clavatus, alepidotus, dorfo fubreclo, obfcure cine- 
reo, abdomine arcuato, tumido, albo. Caput grande, depref- 
futn & fuperne redtum , aculeatum & cornigerum 5 fronte & 

vertice Branchioftegu Lophius. 493 

ApDIT.AMENTUM. 

vertice innprefTis, margine_, iuper oculos aculeato, utrinque 
jnciufis, inferrte iatius , arcuatum , in ambitu barbigerum. 
Cornicuia tria fuper caput; duo fetofa longa, poft iabium fu- 
perius erecla & unum recurvum brevius, & craffius in occipite. 
Barbu.ae cutacea. trilobae, breves 20 in una ferie ad marginem 
inferiorem mandibula. inferaz & capitis. Oculi fupremi ovales. 
Iris e nigro casrulefcens, aureo radiatim Hriata. Pupilla nigra. 
Ridtus amplillimus latior, quam longus, adfcendens, termi- 
nalis. Maxilla. rotundat.e ina.quaJes; fupera emifficia, emar- 
ginata, aculeis binis brevibus utrinque ad initium roflri armata. 
Dentes tenues ina_quales, fubulati, fubincurvi, fuperiores tri- 
feriati, inferiores conferti. Lingua nulla, Oriflcium magnum, 
ovatum ante initium palati. Oflicula dentata ante gulam fu- 
perne duo fubrotunda, & inferne totidem ovalia. I.ranchiac 
tres fubarcuatac, obliqua., pectinatac. Membrana branchialis 
nperta, gularis, magna, undique claufa usque ad pinnam pe- 
cloralem pone quam apertura exiftit & radiis 6 fubreclis feti- 
formibus, remotis crefcentibus & decrefcentibus fuHentatur. 
Truncus multo angufiior capite, fubteres, pone angufiatus & 
comprefllis. Liuea lateralis punctata, compofita. Anterior 
ejus pars a nucha in capitis ambitu decurrens, fit ramofa. Ra- 
liiiis primus arcuatim & angulatim fuper malam fiexus, poft 
labium fuperius adfcendit; lecundus marginem inferiorem ma- 
lse leoit; tertius retrorfus reda via abit ad pinnam pecroralem. 
Poflerior pars in trunco fubmedia, leviter flexuofa, ad pinriam 
analem appropinquat, ubi eam duabus feriebus cirrorum fiflb- 
rum concomitatur. Anus remotus. P. D. piima parva, fcapu- 
laris, radiis 3 remotis decrefcentibus, membrana communi in- 
sequaliter ad bafin rantum connexis. P, D. fecunda femiovata, 
longior quam alta, ad marginem ferrata, Jumbaris. P. A. pin- 
nae dorfali fecunda. oppofita & fimilis fed minor. P. P. in- 
clinata, offe brachiali ad claviculre angulum affirmata, ver- 
fus extremitatem rotundatam & ferratam Jatefcit. P. V. parva:, 
rotundatae, inter fe remotae, fub jugnlo, a Aerno iuffulta.. P. 
C. mediocris rotundata fenata, radiis % fiffis compofita. Lon- 
gitudo 3-I pedum. -Hic.pifcis pulmonem trilobum prope cefo» 

Q,qq 3 pliagnin 494 Branchioftegu Lophius. 

Additamentum. 
phagum & ventriculum habet, qui duos tubulos ad branchias 
emittit, Habitat in mari germanico» 

3. Lophius , Vefpertilio , deprefTus capite roftrato, 
L. S. N. 402. D. 5. P. 10. V. 6. A. o. C, 15, 

Lophius, Vefpertilio, capite roflrato. Der Einhomteiim 
fel Bloch. N. A. F. I. 11, tab, 110, D. 9. P, 10, V, 6» 
A.6.C. iu 

Corpus deprefTum, fere fagittatum , fupra tubercnlis pa- 
telli formibus radiatis & infra minutis aculeis exafperatum, cau- 
da anguftata» Caput parvum, ante attenuatum, roflro acumi- 
nato porreclum. Oculi magni, Iris albo flavoque radiata. 
Fupilla nigra. Riclus parvus, inferus, Denticuii acuti, in- 
curvi, Radius corneus globulo terminatus fuper nares. Aper- 
tura branch, femilunata pone pinnas pedrorales, P. V. palmis 
f^miles, approximatx, P.P. articulationi ulnae infifientes, plan- 
tas mentiuntur. Color fundamentalis fuperne & inferne fub- 
ruber tuberculis flavis difiinclus. P, V&D. fpadiceas, P. P&V». 
ilavidas» Habitat in America. 

The Amerkan Toadfifch. Wilhgby ai8. tab. E. 2. fig. 3; 

Der kleine Meerteufel. Knorr. deiic, nat. U. 55. tab, H, 
4.%. 2. 

Le Chauve fouris de mer Edwards glean. tab, 283. Se- 
ligmanns Vogel VIII, tab. 73. 

4. Lophius, Hiftrio , compreffus. L, S. N. 403, 
D, 1, 1, 12. P. 10. V. 5. A. 7. C. 10. 

Lophius, Hi/Irio, corpore fcabro; capite obtufo. Die 
Seekrote. Bloch. N. A. F. I. 13. tab. 109. D. 12, P. n» 
V. 5,. A. 7. C, 10. 

Corpus ovatum, compreffura, cirratum, uncinulis ex- 
afperatum. Caput parvum. Maxilla iuferalongior fupera, utra- 
que denticulis fcabra. Oculi rotundi, iride flava, fufco radia- 
ta. Labia cirrata, Ad labium fupetius fibra cartilaginea flriata 
duobus oblongis carnofis, corpufculis terminata erigitur, Pofl 

illam Branchioftegi. LopMus. 495 

AdIditamentum. , - 
illam radius carriofus validior adfcendit & inter illiim & pinnam 
dcrfalem alius adhuc craillor adefi*. Uterque membrana dorfo 
affixus, in extremitate fibrofus. Color in dorfu & lateribus 
flavus, maculis firiisque irregnlaribus fimiliter ac in pinnis va- 
riegatus. Abdomen badium. P. V. & p.clorales pedes qua- 
drupedum mentiuntur, Habitat in utraque India, '"* 

Guaperva, Hlortbergii A$. Stockholm. A. 176*3. p«, 
353. tab, 10. «r. 3. D. ^ -§•, ig. \\ 10. V. 6. A, 6, C, 8» 

Caput mediocre, compreiTum, altius rjuain longum, duo- 
feus cornubus, trigonis, bffeis, fuperne ramofis, uninn poft al- 
terum pofitis, pneditum. Os obtufum, Maxilla fupera parum 
longibr infera a qua fafciculum fibrarum dependet, Denticuli 
in maxillis acuti, ferie duplici alternatim majores & minores» 
Oculi parvi. Iris ignea, margine albo. Pupilla nigra. Aper- 
tura brancb. fub pinna peclorali. Dorfum arcuatum, compref- 
fum, in nucha aflurgente convexum. Abdomen crafiius & 
inagis arcuatum. P. D. alta, fere longitudinalis, alta, arcuata. 
P. P. curvato brachio fimiles, unguiculis acutis terminatse, P, 
V. pedibus avis marinae fimiles, approximatae, unguiculis rigi- 
dis armatas, Anus remotus, glandis duabus occhifus, 

Lophius ofTicuIo frontis tentaculis carnofis, centralibus 
~ terminato. Kcelreuteri m Nov. Comm. Petrop. X. 220. D. 12, 

P. ii. V. 5. A.7. C.9. 

Corpus ventricofum , craffum, pone cathetoplateum, ale- 
pidotum, verrucis, papillis bifetis & cirrulis exafperatum; cau- 
dabrevi, angufia valde comprefia. Caput parvum, compref- 
fum, trunco angufiius. Osamplum, perpendiculare. Oculi 
parvi, fummi. Maxillae fuperioris margini infiuet cornicu- 
lummobile, inferne tenue, fuperne crailius antrorfum incur- 
vatum, quod ad bafin ope articuli cum corniculo fequente, in 
medio frontis infifiente conjuu<£Uim eft. Aliud adliuc corni- 
culum, priori fimile in initio dorfi exifiit. Maxilta sequa- 
les. Penticuli, tenues, acuti, introrfum mobiles. Apertura 
branch. parva, tubulofa, fub bafi pinnae pedoralis fita, Na- 
res nultoe. ?* omnes camofse, cute crafla obdudas, Anus 

paulo 496 Branchloftcgh Lophlus. 

Additamentum. 
paulo ante pinnam analem ; Inter quos finus five carina con- 
cava, P. D, femilongitudinalis, papillis bifetis afpera. P. V, 
parvuke, pectoralibus, longe anteriores. P. P. inter latera & 
abdomen fit#. P, Ani fcabra pecloralibus minor, extremitati 
pinnae dorfalis oppofita. P. C, integra, rotundata. Linea la- 
teralis fumma, dorfo paraleia, e verrucis majoribus conilat." 
Color corporis & pinnarum lituris brunneo -ferrugineis varius \ 
abdomen vero albicat. 

Rana pifcatrix Americana Sebce thef I, tab. 74. fig, 4. 

Species adhuc dubiae. 

5. Lophius, aculeatus, imberbis; capite aculeato, pin- 
nis pectoralibus caudalique fpinofis. W* 

The long Angler, Pemiant, br. zool. IIL 1123. 

FrogHfch of Montisbay Borlafce h. «. of Cornwall, 265. 
tab. 27. fig. 6. 

Caput magis offeum, afperum & aculeatum, quam in aliis 
fpeciebus, absque appendicibus cirrofis, Tales autem ad utrum- 
que latus caudae adiunt. PJura capiliamenta & aculeos, corpus- 
que longius, quam Lophius pifeatorius, habet, itemque fpinas 
i| unc. longas in extremitate pinnarum pecloralium tales- 
que \ unciae longas ad finem pinnae caudalis. 

6» Lophius, Fergufonis, corpore clavato , capite fu- 
perne duabus fetis eredis, & cofiis longitudinalibus, gibberu- 
lis prasdito ; pinnis ventralibus plantajformibus & pecloralibus 
palmatis. W. 

Vide Phil. TransaSf, vol 53. p. £8» tab. 13. Figura & 
defcriptio imperfecla. Pennant illum cum priore fub una fpecie 
combinat. Figura autem prioris a Borlafio exhibita ab altera, 
Fergufonis multum differt. 

7. Lophius, duhius, nigricans, fubtus pallidus, White'f 
Voyageto new South- Wales p. 265. tab. 51, 

Capuf BrancMoftegh LopMus. 497 

Additamentum, 
Caputingens, multo craflius trnnco, depreflum, fuperne 
convexum,a vertice declive, fine corniculis, roftro breviflimo, la- 
to, rotundato.jRiclusampliflimus. Maxilla; fubaequales, arcuatar, 
pluribus feriebus denticulorum acutorum exafperatae. Cirri bini 
breves ad angulum oris. Oculi fummi, roftro propiores. Info- 
lita pinua xqualis radiis incurvis 6 vel 7 multipartitis conftru- 
cta parti poftici laterali capitis affixa, in icone confpicitur, qux 
latior quam longa fuper latus trunci usque bafin carnofam pin- 
nx pecloralis fe extendit. An pinna ventralis aut branchialis 
fitnominanda, hasreo. Truncus duplo longius, & aliquan- 
tum anguftius capite, fubconicus, verfus caudas pinnam com- 
preffus effe videtur. P. D. femilongitudinalis , lumbaris, ra- 
dios fimplices 13 parum decrefcentes continet* P. A. dorfali 
fimilis & oppofita, fed dimidio brevior & humilior. P. P. la- 
tx, rotundatse, infimas a capite aliquantum remotas, bafi pro- 
minenti carnofo infident. P. C. niodica, truncata^ Color fu- 
fcus maculis diverfis pallidis notatus. Longitudo 6 unciaruixao 
Hanc defcriptionem fecundum iconem compofui. jfrtedi Genera. Rrr ORDO 498 pag.*4> ORDO .IV,- 

CHONDROPTERYGII XLIL PETROMTZOK 

loramina pulmonum feu Branchiarum utrinque fe~ 
ptem, longitudinaliter fita , & unicum in medio 
. Capite inter oculos. 

Corpus longum , teres, ferme, glabrum & diptery- 
gium feu pinnse folummodo duee in toto corpore, 
eseque in dorfo. (*) 
I. PETROMYZON unico ordine denticutorum minimorum 
~ in limbo oris, prceter inferiores mcijores. Art. Syn $p. 
Lampetra Fkwiatitis & Minor Authormn. Nating &f 
Neunogon Suecis. Neunaugen Germanis, a Lampem & 
Lamprey - Eel Anglis, 
Plerumque unicolor eft. (a). 
^" Lamprcptce mediuni gmus, Germanis &? Belgis Prickfeii 
Brick ditlimn IVill. p. iq6. Raij p. 35, m 

J) _ A& 

Abditamentum, 
'(*) Character generis Petromyzonis t 
Linnjei: Spiracula 7 ad latera cplH, Branchias nullse, 
FiHula ia vertice, Pinnas peclorales aut ventrales nullas, X, 

S. N. 394» 

Forsteri: Spiracula 7 lateralia. Branchiae teclae. Fi- 
flula in veitice vel rofiro. Os fub capite. P. P & V. null*. 
Enchir. $h 

Blochii: Spiracula 7 lateralia. N. F. D. III. 36. 

(a) i. Petromyzon, fuviatilis piuna dorfali pofteiiore 
angulata. L. S. N. 394. 

Petromyzon, fluviatitis, dentium ordine unico. Das 
Neunauge. Bloch N. F. D, III. 41. tab. 78* %♦ -i. 2. 

Ttit lejfer Lamprey. ' Pennant. br. zooi, III, 79. tab. §» Vhoridrcipterygiu Petromyzoni - 499 

Ad hanc (1) fpeciem etiam pertinere videtur» 

Linese utrinque transverfe, nigroe. 
2. PETPvOMYZON maculofis, ordinibus dentium circiter 

viginti. Art, Syn. 90. 

Lampreta P. ^fouii. Mond. CharL Will Rayji.tf. 

Lampreta Major, Salvian.f. oj. Aidrouand. ^jfonjloa, 

Muftella Bellonii. 

a Lamprey or Lamprey - Eel Angiis. 

Maculce fublutefe, & nigricantes in dorfo» 

Macula alba in capite. (b) 
$, PETROMYZON corpore annutofo , appendicikis utrm» 

que duabus in margine oris. Art. Syn, po. 

Argentina?. Ein blinder neunogen: id eft; EnneophthaU 

mos ccecus Wlll. p, 107. 

Annuli 84- Os edentulum. (c) 

Appendices utrinque duse inferius in margine Oris. pag. $?; 

Anus eadem a, roitro diilantia, qua initium pinnae 

Dorfalis. 

Rrr 2 XLIIL Additamentum. 

(b) 2. Petromyzon, marinus, ore intus papillofoj pin« 
na dorfali pofieriofe a cauda diftinifra, L. S. N. 394, 

Petromvzon, marinus, ordinibus dentiuni pluribus. Die 
Lamprete. Bloch. N. F. D. III. 38. tab. 77. 

T-lie Sea-Lamprey, Pennant, br. zool, I II. 76. tab, g. 

( c) 3. Petromyzon, branchialis, pinna dorli pofleriore 
lineari; labio oris pofteriore latere lobato. L. S, N. 394, 

Pctrumyzon, branchialis, corpore annulato; ore lobato* 
Der Qjierder, Bloch. N. F. D. III. 45. tab. 36. fig, 2. 

Tlie Pride. Pennant. br. zool, III. 20. tab. g. 

4. Petromyzon, Planeri, corpore annulato; ore pa- 
pillofo. Das kleine Neunauge. Bloch, N. F. D, III. 47. tab. 8g. 

Us in margine acutis verrucis exafperatum. l.insua, den- 
ticulis quibusdam armata. Oculi majulculi. Iris flava, Pupil- 
la nigra, Dux feries foraminum rotundorum fupra & infra 
ocuios confpicaaj, Pedus major, quam in caeteris fpeciebus: 

Pinn% 500 Chondroptenjgii. Acipenfer. 

XLIIL ACIPENSER. 

Foramen feu apertura Branchiarum unica utrinque* 
Os fubtus , tubi inftar, edentulum. 
■Corpus oblongum, plerumque heptapterygium. (*) 

i. ACI- Additamentum. 
Pinnas etiam latiores. Ab ano corpufculura conicnm promi- 
net. Habitat in rivis Thuringiae. 

5. Petromyzon, braiichiatis , pirina dorfali pofieriore 
lineari; labio oris pofleriore latere lobato, L. S. N, 394. 

Petromyzon , branchialis, corpore annulato ; ore lobato. 
Der Qiievder. Bloch. N. F, D. III. 45. tab. 76. fig. 2. 

Corpus teres, ante & pone acutum, annulatum. Os 
edentulum; margo ejus verfus inferiora urrinque incifum, inde- 
que lobatus. Pinnas vix lineam lat?s. Color in dorfo fubviri- 
dis, in lateribus fubfulvus, in abdomine albus. Habitat in 
.fluminibus Europss. Longitudo femipedalis. 

The Pride, Pennant br, zool III. 80. tab. 8. n, 29» 

6. Petromyzon, Myxine, Albildgardi, 

Myxine, glutinofa, corpore elongato, glutinofoj ore 
dentato. Fabricii Fn. groenl. 344. 

Sleep - Marken. Gunneri in Acl, Nidrof II. Cap. 6. tab.3. 
(*) Character Generis Acipenferis. 

Linn^ei: Spiracula lateraria folitaria, linearia. Os fub 
capite, retraclile, edentnlum ; cirri fub roftro ante os. S.N.403, 

Forsteri: Pinnas ventrales 2. Corpus oblongnm. Os 
edentulum ftib capite. Spiracula linearia, lateralia. Cirri an- 
te os. Squamae oiTese. Enchirid, $2, 

Blochii: Os inferum, edentulum. Apertura branchia- 
rum lateralis. N, F, D. III. 87, 

Annotatio. 

Omnes Imjus generis fpecies inter fe valde affines, asgre 
a numero partium vix unquam diflinguendae funt. Numerus 
radiorum pinnarum vix differt & il differat, nunquam cum cer- 
titudine determines. Et cirrorum numerus iri omnibus qua- 
temusj numerus autem fquamarum tuberculofarum in lineis 

ordi- Chondropterygiu Acipenfer. 501 

I, ACIPENSERcorpore tuherculis fpinofis afpero. Art.Syn.91. 

Acipenfr & Sturio AubJorum , ut &f Helops. The Star- 
' geon Anglis. Stor Germanis. Stor Suecis, Store Danis. 

Venter planus. Cutis fubafpera. Iris argentea. 

Tuberculorum fpinoforum 5 ordines, unus in medio. 

Dorfi, & duo laterales utrinque, ex tuberculis nume- 

ro diverfis conftant. Et praeterea tubercuia duo in- 

fra anum in medio ventre. 

Roftrum longum , planum & acutum. Nares utrin- 

que duplices. 

Cirri quatuor in apice maxillte inferioris. 

Pinnce Peclorales ofte valido in antica parte donatce. 

Ventrales ad anum. Pinna ani medio inter anum & 

caudas initium. In dorfo unica. Cauda bifida, cujus 

fuperior pars longion 

Appendices Pylori plurimoe. Vefica aerea fimplex. 

Inteftina femel reflexa. Spina Dorfi continua. 

Longitudo 14. 15. 16. 17. 18. &c. pedum. Locus Ma- 

re Adriaticum: Palus Meotis, Pontus, Nilus, Ta- 

naiSj Danubius, Padus, Albis, Thamefis, Fluvius 

Dalicus & Angermannus in Suecia. (a) 
Rrr 3 1. ACI- 

Additamentum. 
ordinatarum equidem diverfus, fed minime confians eft, quas 
infnper in omnibus retate profeclis obfoletae evadunt ita ut ne 
prieientia vel abfentia tuberculorum fpecies difiinguat. Capi- 
tis partes notas differentiales haud infrequentes <5c confiantif- 
fimas largiuntur, Primarias notas fpeciricas quaciivimus ex 
rofiri figura, ejusdemque ad oris diametrum proportione; fe- 
cundarias ex labiorum figura & fitu cirrorum ad rofiri apicem 
& oris riclum relativo. Guldenjlcedt in Nou. Com. Petrop, 
XVI. 532. 

(a) 1. Acipenfer, Sturio, cirris4; fquamis dorfalibu? 
ii, L. S. N. 403. D. 31. 1*. 30. V, 10, A. 24. C. 24. 

Acipenfer, Sturio , rofiro obtufo; oris diametro trans- 
verfo longitudine acquali; cirris rofiri apici propioribus; labiis 
bifidis. Giildenjlcedt 1, c. " Aciuen- 502 Chondropterygiu Acipenfer. 

2, ACIPENSER tubertulis carem. Art. Sijn, 92* 
Hufo Aii&brum. Mario forte Pliniil. 9. C. y, 

4- Ichthyocolla Au&onmi huc etiam pertinet, 
Hufen & Haufem Germanis. (bj. Roftrum Additamentum. n 

Acipenfer, Sturio, fcutorutn ordinibus 5 ad corpus afpe- 
inECu Der Stcehr. Bloch. N. F. D. III. §9, tab. $$. D f 
38, P. 30. V. 25. A. 24. C. 24, 

Acipenfer corpore tuberculis fpinofis afpero, Sebce thef 
III. tab. 19. 

(b) 2. Acipenfer, Hufo, cirris 4, fijuamis dorfalibus 13 
caudalibus 43. lv. 5. A/. 404* 

Acipenfer, Hufo, rofrro obfufifiimo ; oris diametro lon» 
gitudinem cedente; cirris ore propioribus, labiis integris. GiiU 
denftxdt in Nov. Com. Petrop. XVI. 533. fig. 12-17. 

Acipenfer, Hufo, operculo brevi. Der Haufen. Bloch. 
N. A. F. I. 79. tab. 1 29. D, 66. P. 33. V. 30, A. 25. C. 40. 

Bjekiga, Rufiis: Lepechin. itiner. I. 158 tab, 1 1. 

3. Acipenser, ruthenus , cirris4, fquamis dorfalibus. 
15, L. S. N. 403. Maf. Ad.Fr. I. 54. tab. 27, fig. 2. 

Acipenfer, ruthnms, ordinibus fcutoruni tribus. Der 
Sterlet. Bloch. N. F.D. III. 88- tab. %$. D. 39. P. 20. V.- 
23. A. 22. C. 76. 

Acipenfer, Sterleta, rofiro fubulato, reclq, diametro oris 
quadruplo longiore; cirris vix ori propioribus ; labiis integris. 
Giildenftcedt 1. c. 

Anatomiam a Kcelrmte.ro faclam vide ibidem. 

Sterljced, Rufiis, Lepechin. itiner. I. 1 54. tab. 9. fig. r. 2, 

4. Acipenser, Seuruga, fpathulato; fubrecurvo, dia- 
metro oris transverio fextnplo longiore, cirris ori propioribus; 
labiis infegris. Giildmftcedt 1. c. p. 533. 

Sewrfuga, Rufiis, Lepech. itin. I. 156. tab. 10. fig. 1. 2. 

Aeipenferi rutheno fimilitudiue proxime accedit. Dilfert 
tanien imprimis corpore graciliore & tripio longiore; rofiro 
producliore magisque tuberculis exafperato, <& fubtus cofiato; 
porro forma fquamarum ofTearum, qua: magis inter fe remotas 

oificu- Chondroptenjgiu Aclpenjer, 5 05 

" Roftrum longiflimum. Quatuor vel oclo cirri fub pag. 66% 
roftro. 

Pinna Dorfi unica caudam verfus. Peftorales 2. Ven- 
trales 2. Ani 1. Squamae nullae. Dorfum nigrum. 
Venter flavus. Figura Lucii fere. Longitudo 24 pe- 
dum &c. Locus Danubius imprimis. S r t 

Additamentum. Jk 

oflieulo tenui adjuncTo terminantur, Color maxima ex parte 
albu^ , maculis irregularibus nigris confperfus. Longitudo 4 
pedum 3 unciarum. 

Varietas. 

Acipenfer, jiellatus. Pallafii TtiwH I. 46*0, 

Magnirudo folita quadrupedalis. Caput fubtetragoniini> 
tuberculis & flellis dentatis alperrimum. Roilrum oiTeum, 
longiflimum, fubcylindricum , depreflum, flriis ferratis ex- - 
afperatum. Os emiJlile tubulofum, Pori auditorii Junati. Cor- 
pus fVnfim attenuatum, peritsedrum, Cauda fubteres, obfo- 
letiifime hexacdra. Oflicula carinis mucronata dorfalia 1 3, 
Lateralia qualibet ferie 35 minora. Habitat in mari Cafpico. 

5. Acitenser, Schypct, rofiro obtufo; oris diametro, .• 

quoad unam tertiam partem longiore; cirris rollri apici pro- 
pioribus; labjis hifidis Giildenjlcedt. I. c. p. 533. 

Schip - Ko/ieva. Ruflis. Lepechin itinev. I 161. 

Roflrum breve fquamis olTeis multis exafperatum cirris- 
que 4 praeditum. Inter roflrum & oculos duas fquamae ofTeae, 
acutx prominent. Caput tegitur fquamis oiTeis fleilatis acti- 
mine in medio elevatis. Tales duas inter oculos & 4 inter 
aperturam pofleriorem branchiarum. Dorfum 14 fquamis of- 
feis in medio culpidatis, in modum ephippii formatis, muni- 
tum efl. In lateribus 40 fimiles fed minus acutac , jacenf. 
Duae feries ex 10 vel 12 cufpidatis fquamis compofitae infimse 
corporis parti infident. Tres tantum fquamas carnofas, piu- 
ouedinofas validas, ofleas habet media nempe maxima. Duas 
fquamy- ofleae uncinatac pone branchias pecTorales cxiflunt. Re- 
liquas partes corporis ofliculis exafperatae funt , qnae maxime 
circa fquamas ofleas dorfi & pinnas pecTorales confpiciuntur* 
Longitud, i\ pcd. 504 Chondropterygii, Squalus. 

XLIV. SQUJLUS. 

Fdramina Branchiarum utrinque quinque, longitu- 
dinaliter a lateribus capitis ad pinnas peclorales fita. 
Copz^ plagioplateum, fed Corpus oblongum, am- 
bitu vei rotundo vel angulofo. Cutis afpera. 
Oculi ad latera capitis. Cauda^ fuperior pars inferio- 
re longior. 

Os plerumque in prona parte capitis feu fubtus, 
transverfim fitum. (*) 

Dentibus gramtlojis prcediti* 

I. SQUALUS ro/Zro longo cufpidato ojfeo plano utrinque den- 
tato. Art, Syn. pj. 

Serra &f Pri/tis AuUorum. vid. WilU p. 9U Ray p. zj, 
The Saw-ffh. Anglis. (a) 

2. SQUA» 

mmmmmmmmmmmmmmmmm^mm ——««——— ———«^— ..——=— ^« 

Additamentum. 
(*) Character generis Squalu 

Linnjei: Spiracula 5 ad latera colli, Corpus oblongum 
teretiufculum. Os in anteriore capitis parte. S. N t 397. 

Pennanti : Corpus gracile verfus caudam decrefcens» 
Pinnas duas in dorfo. Cutis fcabra. Aperturx 5 ad utrumque 
latus nuchae. Os generatim inferne fitum ad extremitatem ro- 
flri. Br. zooL III. 98. 

Gmelini : Caput obtufum. Spiracula 4-7 ad latera 
colli femilunaria. Ocnli oblongi, verricales, dimidia parte 
tecli , ante foramen temporale. Os in anteriore & inferiore 
capitis parte, pluribus dentium ferratorum, acutorum, partim 
mobilium, partim fixorum, forma inaequalium armatum. Cor- 
pus oblongum teriufculum, tenerrimis aculeis aiperum. P. V. 
pecloralibus utplurimum minores , approximatae circa anum 
& in mare circa genitalia polltas. L t S. N. reformata 1489. 

(a) 1. Squalus, Prijlis, pinna ani nulla; rofiro enfi- 
formi, ofTeo, plano, utrinque dentato. L. S. N, 402, 

Squalus, Prifiis^ roiko ferrato. Der Sagefifch* Bloch. 
N. A. F.l. tah. 120. Chondroptenjgii, Squahs. 505 

2, SQUALUS dentibus ohtufis fu granutofis. Art. Syn, ^j, 

Galeus favif Rondeletii & aliorum AvMorum. 
Mufeius lcevis primus: Salviani, Wiil.pag. 60. 
Thefmooth or onprickly Hound. Angiis. 
Pinnas Dorfi duas & Unicam ani habet. (b) 
Dentibus acutis praditi. 
Dorfo Spinofo. 

3. SQUALUS pinna Ani nutia; ambitu corporis fubrotundo^ 

Art. Spec. 102, Syn, $4, 
Gaieus Acanthias five Spinax, Au&orum. 
a hound-fifh or Picked Dog, Anglis. 
Tres ordines Dentium utrinque. (c) 

4- SQUA- Additamentum. 

(b) 1. Squalus, Mujieius, dcntibus obtufis. L, S.N. 400. 
The fmooth Honnd. ■ Pennant. br. zooi, III. i 16. tab, 16. 
EmiJJbte. Broujfonet. in AtH. Parif. 1780, n. 8. Leipz. 

Magazin. nat. VI. 330. 

Roftrum conicum, porulofum. Dentes minuti, obtufi, 
rhombei, contigui. Nares ori propiores, lobulo ad partem 
tecli. P. D. prior fere triangularis, e regione medii inter pin- 
nas peclorales & analem fita. P, V. dimidio minores pecto- 
ralibus poft medium trunci Jocatas. P. D. fecunda lumbaris, du- 
plo fere major pinna anali fubquadrata, illi oppofita, P. C. ver- 
fus finem latior. Linea lateralis obfoleta dorfo in initio paralela» 
Longitudo bipedalis. 

(c) 3. Squalus, Acanthias, pinna anali nulla; dorfali- 
bus fpinofis; corpore teriufculo. L. S, N, 397. 

Thtpicked Dogfifh. Penn, br.zool, III. 1 00. tab, 5. fig. a. 
Aiguillat, Bronff. Atl, Parif 1780. n. 22. 
Squalus, Acanthias, corpore teriufculo; dorfo biaculea- 
to. Der Dornhay. Bloch. III. 74. tab. 85» 

V a rietsz s. 
u. Squalus, Fernandinus , pinna anali nulla, dorfali- 
busfpinofis; corpore tereti ocellato. Chilienfibus. Totlo. Mo- 
luuv h. n. chil. 2 02. 

Artedi Genera, Sss Spina 506 Chandropterygu. Squalus* 

uac*. 67, 4, SQUALUS pinna ani carens; naribus in extremo roftro* 
Art. Syn. 95. 

Galms achantias feu fpinax fufcus, Witt. p>57. Rayp, zu 
Sagree Genuenfihus, 

Dorfum planum fere. Venter magis fufcus & afpe» 
rior quam tlorfum. (d) 

5. SQUALUS pinna ani carens; ambitu corporis trianguta* 
to. Art. Syn.pj. 
Centrina &f Centrine AuBorum, 
Pefce Porco Romanorum. 

Spina ad pinnam Dorfi i ra . antrorfum inclinatur, 
Tres ordines dentium fuperne, inferne unicus tan- 
ium, (e) 

6. SQUA- Additamentum. 
Spina eburnea trigona ad apicem recurva, craffa in utra- 
que pinna dorfali, 

(d) 4. Squalus, Spinax, pinna anali nulla, dorfalibus 
fpinofis; naribus, terminalibus. L. S. N 398- 

Sorthace , i, e, Squaius niger. Gunnerus in Atl.Midrof. 
II. 284, tab, 7. 

Forma et magnitudine Squalo Acanthia: congruit. Color 
fuperne plunibeus argenteo micans, inferne ater. Dentes acu- 
ti, comprefli utrinque in modum acuminis ancorae formati in 
utraque maxilla tribus ordinibus difpofiti. Foramen pofl ocu- 
los in civitatem oris penetrans. Oculi magni. Iris argentea, 
Nares infra roflrum ob ore remotiores, Corpus fubvillofum, 
parum afperum, Aculeus incJinatus ante utramque pinnam 
dorfalem. 

Sagre. Brouffonet in Ad. Parif. 1780. n, 23, Leipz, 
Magaz. 1, c, 

(e) 5. Squalns, Centrina, pinna anali nuIJa; dorfalibus 
fpinofis; corpore fubtriangulari, L.S.N. 398. 

Pinnas dorfi anterior ipina radios antrorfum decuflantej 
pofterior retrorfum, 

Squalus, Chondropterijgii. Squalus. 507 ; 

6,'SQUALUS pinna Anicavem; orein apice capitis, Art. 
Syn. pS' 

Squatina & Angetus Marinus Latinorum. Ylvr\ Grceco~ 
rum. The monk-or Angel-fifh Anglis. aliis Mermaid fijh. 
Magnitudo fepe ut hominis. Pondus 6~o librarum. 
Cutis afpera. Triplex ordo.Dentiurn utrinque 3 omnes 
numero 108. circiter. 

Tubercula qusedam fpinofa ad oculos & nares, ut & 
fpina; breves in extrema ora pinnarum pecloralium, 
pinnis ventralibus & medio dorfo. 
Pinnce duse in extremo dorfo, feu cauda infra anum. 
Peclorales2. Ventrales 2. ambse latse ck amplse, fibi 
fatis contigufe, horizontaliter fitse. Cauda bifurca. Vi- 
diLondiniin Naggshead, &inoppido Chelfey. (f) 
Spinis dorji carentes. 

Sss 2 7. SQUA- 

Additamentum. 

Squalus, Centrina, unica ferie dentium inciforiorum m 
maxilla inferiore, Das Seefchwein. Bloch. N. A, F, I. 23, 
tab, 1 1 <;. 

Humantin, Erijfonet Affi. Parif 17S0. n, 25, Leipzi- 
ger Mag. L c. 

(f) 6. Squalus, Squatina, pinna anali nuila, caudas 
duabus; ore terminali; naribus cirrofis. L, S, A r . 398. Muf, 

Ad. Fr. II. 49. 

Corpus depreiTum, fupra fcabrum absque aculeis; figura 
Rajx. Sed latera antice pofticeque lobata. Inxta ocuios ipi- 
nx aiiquot acutas breves. Os in antica parte capitis. Dentes 
fupra duplici ordine diftincli. Narium. loco foramina ramen- 
tis cutaneis. Aperturae refpiratorix id latera nec fubtus. Cau- 
da longa, terminata pinna biioba. Finnie diue fupra caudam, 
Habitat in tnari mediterraneo. 

Squalus, Squatiua, corpore depreflb. Der MeevengeU 
Bloch. N. A. F. I. 25. tab. 1 1 6. 

/ Ange Brouffonet Aft. Parif 1780. n. 27» 

The Angelfifh, Peunant, br, zool III. 98- tab. 12« 

Caput 508 Chondropterygli. Squalus. 

7. SQUALUS Capite latijfimo transverfo mallei injtar. Artl 
Syn. 96. 

Zygcena Au&orum. Libella Th. Gaza*. The balance» 
Jifh Anglis; 

Corpusoblongum, rotundum, pinnas dorfi duas, 
& unam Ani habens. 

Tres vel quatuor ordines dentium in Maxillis. Fo- 
ramina oblonga ad oculos. (g) 
pag, 68» 8, SQUALUS cauda longiore quam ipfum corpus. 1 ' Art. 
Syn. 96. 

Vulpes £f Vidpecula niarina AuUorum. Simia marina. BeU 
lonii. The Sea fox or Ape Anglis. 
Corpus rotundum , breve & craiTum. Pondus infra 
100 libr?rum. 
. Osparvum,non multum infraroflrum,quodacutum. 
Partibus externis aliis cum Galeo Cane convenit. 
Pinnula fuperne in caudse exortu. Cauda falcata ck 
quodammodo enfiformis eft. 
Locus: mare mediterraneum. InOceanoignotus. (h) 
- 9. SQUA- 

AdDITAMENTUM. 

Caput magnum. Dentes inferne iati, fuperne anguftati, 
acuti , mobiles. Oculi parvi, pupilla thalaffina , iride alba, 
fufco confperfa. Foramen femilunare pone utrumque ocuJum» 
Dorfum caniim, afperrimum: In medio illius feries Jbngitu- 
dinalis tuberculorum acutorum. Abdomen album & glabrum. 
P. P. maximae, horizontales, alis quodammodo llmiles. P. V. 
eodcm modo difpofitx, quibus in fexu mafculino duplex penis 
inhasret. P. D. duae. P. C. bifurca, cujus Jobus fuperior Jongi/1 
fimus-ab extremitate dorfi non longe remotus eft. 

Rhina iive Squatina Autorum. Kleinii Mtjf. IIJ. 14. tab, 
2. fig. 5, 6. 

(g) 7. SquaJus, Zygaena, capite Jatiilimo, transverfo, 
malleiformi. L. S. N. 399. 

Squalus, zygcpna , corpore malleiformi. Der Ham- 
merffch. Bloch. N. A. F. I. 29. tab. 1 1 7. 

(h) 8. Squalus, Vulpes, caud-.ie Jobo fuperiore longitudine 
corporis, Gmelin. L. S, N, 1 496. The Chondropterygii. Squalus. $09 

g. SQUALUS naribus ori vicinis, foraminibus exiguis ad 
ocalos, AB. Sijn. 97. 
Galms Canis AuBorum. 
A Tojje Cornubienjibus. 

Sss 3 Lon- 

Additamentum, 

The longtailed Shnrk. Ptnnant. br. zool, III. 1 10. tab. 1 4. 

t^orpus teres & breve. Roftrum breve, acutum. Oculi 
magni, fupra angulos oris, locati. Os parvum, ab extremi- 
tate roftri non longe remotum, Dentes triangulares, parvi, tri- 
feriati. P. C. biloba, lobo fuperiore fubtecro fuper inferiorem 
longiflime porre&o, longitudini corporis aequali. Cutis gla- 
bra, Color dorfi cinereus, abdominis albus. 

Renard marin. Perrault in Memoires pour fervir a thi- 
fioire naturelte I. tab. 1 5 & 16. Ubi dsffectio anatomica inve- 
nitur. Brouffonet in Acl, Parif 1780. 

Pifcis grandis microlepidofus, colore plumbeo inferne al- 
befcente. Caput breve conicum. Dentes utrnique plani, tri- 
angulares, acuti, integri tribus ordinibus. Corpus fuliforme» 
Linea Jateralis rec l la. Scrobiculus trianpuJaris in fine dorfi. P. 
D. prima, media; fecunda minor lumbaris. P. P. infera lon- 
gae , falcatae. P. V, approximatx ad anum locatae. P, A. acuta 
dorfali fecundae oppofita , qui in icone Perraulti gemina reprae» 
fentatur. P. C. falcata, biloba , cujus lobus fuperior falcifor- 
mis longitudine corporis retrorfnm proflat; lobus autem infe- 
rior breviffimus fextam partem fuperioris vix aequat. 

Cercus, Caji. Vide ejus Hijloriam rariomm animaiium 
&ffiirpium. p. 1 1 i, 

Pifcem ait grandem inter Caletum & Docarium 1569 
rete captum Londini vidi quem Brittani & Hifpani Cherke vo- 
cant. Corpore tereti erat, colore obfcure murino fed in imo 
ventre candicabat. Cutis afpera. Pinnae fufcae, coriaceas, du- 
rasque ut delpbinist Ex utroque Jatere binx; iu dorfo duae, an- 
terior major, poflerior multo minor; in extremo ventre paulo 
ante caudam una parva. Coflas nulJas liabet , fpinam dorfi 
tantum non offeam, Anteriores dentes funt illi duplices, ma- 

xiila- 5io Chondroptenjgil Squalus, 

Longiiudo 4 ad 5 pedum. Pondus 100 librarum fere* 
Nares ori quam roiiro duplo viciniores. RohVum ul- 
tra nares pellucidum. Os amplum, femicirculare. 
Tres ordines Dentium acutorum utrinque. 
Linea lateralis utrinque a capite ad caudam. 

Pinna dorfi i a Pecloralibus quam Ventralibus pro- 
pior. Dimenfio fichabet inPifce 20 digitorum. Aro- 
ffcro i°.ad nares 2 digitorum. 2°. Os 2|-. 3 . primum 
Branchiarum foramen 4 digitorum, ad ultimum 5 di- 
gitorum. 4 . Pinnas Peclorales 4I-. 5 . Ventraies 9-f-. 
6°.anum 10. 7 . Pinnas ani 13. 8°. initium Caudae 
15I. 9 . Pinna dorfi ia. 61; dorfi2 a > I2|-,digit0ium.^ 
Rojlris brevioribus. 

10. SQUA- Additamentum. 
xillares utrinque alternatim duplices atque triplices, ex quibus 
intimus recurvafur in adverfum tenacitatis caufa. Longitudo 
corporis a nare (quse ultra os fe profert obrufius,) ad caudam 
pedum Romanorum 7. Longitudo caudx feptem cum femilTe. 
Ambitus corpods pedum 4 &